vod do PPP

 • View
  39

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Úvod do PPP. PhDr. Michaela Kubištová Seminář PPP projekty v praxi. Obsah. Obsah Co je to PPP? Typická struktura a znaky Proč PPP? Oblasti využití Institucionální zajištění - role regulátora a PPP Centra Legislativa a metodická podpora Diskutovat Vaše dotazy a připomínky. - PowerPoint PPT Presentation

Text of vod do PPP

 • vod do PPP

  PhDr. Michaela Kubitov Semin PPP projekty v praxi

 • ObsahObsahCo je to PPP?Typick struktura a znakyPro PPP?Oblasti vyuit Institucionln zajitn - role regultora a PPP CentraLegislativa a metodick podpora

  Diskutovat Vae dotazy a pipomnky

 • Co je to PPP? PPP je jednm ze zpsob jak zadat projekt zajitn veejn sluby nebo infrastruktury

  Zkladem PPP projektu je dlouhodob smluvn vztah, ve kterm veejn a soukrom sektor vzjemn sdlej uitky a rizika vyplvajc ze zajitn veejn infrastruktury nebo veejnch slueb

  Veejn sektor svuje vkon urit sluby soukrommu sektoru a tm vyuv jeho organizanch a odbornch znalost

 • Formy PPPNeexistuje dn jednotn definice Termn PPP zahrnuje mnostv smluvnch struktur, kter mohou bt pro realizaci projektu vyuity:

 • Zkladn principy standardnho PPPZadavatel svuje vybudovn a provoz veejn infrastruktury/sluby soukrommu partnerovi a pen na nj s tm souvisejc rizika;

  Smluvn vztah trv zpravidla 20-30 let;

  Soukrom partner infrastrukturu financuje, postav, provozuje, udruje a zabezpeuje poskytovn slueb;

  Zadavatel za to plat pravideln stky i umon soukrommu partnerovi vybrat hrady od uivatel nebo oboj;

  Zadavatel m zjem na tom, aby smluvn vztahy pro nj byly zrukou stl hodnoty za penze, soukrom partner hled maximln jistotu vnosu za poskytovan sluby a akceptovan rizika.

 • Veejn zakzka x PPPKlasick systm zakzekKomplexn dodnPPP forma BOT / DBFO / Koncese

 • Typick struktura PPPplatba za dostupnost

 • Typick strukturaZadavatel esk republika, sttn pspvkov organizace, zemn samosprvn celek, jm zzen pspvkov organizace a jin prvnick osoba splujc koncesnm zkonem stanoven podmnky, 2 koncesnho zkona SPV Special purpose vehicle, elov zaloen spolenost pro realizaci projektu (obvykle akciov); model SPV umouje zadavateli snadn monitoring vkonu, transparentn etnictv o pedmtu koncesn smlouvy Subdodavatel spolenosti, kter soukrom partner/SPV angauje na plnn svch zvazk ze smlouvy Seniorn vitel banky financuj stavbu infrastruktury pomoc seniornho vru, kter m pednostn prvo splcenInvestoi - poskytuj SPV kapitl, poppad i juniorn vr, asto to bvaj matesk spolenosti subdodavatel vstavby a provozu

 • Pro PPP?

  Vy schopnost soukromho partnera (SP) dit nkter vznamn rizika projektu (kalkulace nklad ivotnho cyklu)Motivace a schopnost SP dodret rozpoet a plnovan harmonogram (platba za dostupnost, platby a v okamiku poskytovn sluby)Zkuenosti a know how SP s dlouhodobmi a kvalitnmi eenmi (inovace)Komplexnost PPP (jedn se s jednm partnerem)

 • Pro PPP?Platba za kvalitn poskytovanou veejnou slubu (specifikace vstup nikoli vstup) Komfort uivatele veejn sluby (vylouen drby nebo opravy infrastruktury nrazov, rychl reakce SP na odstrann poruch, zvad)Rozloen plateb za poskytovan veejn sluby v aseRealizace SPOR pro veejnho zadavatele PPP mohou bt dky lepmu zen rizik nkladov efektivnj ne veejn zakzky

 • Vdaje na projekt - tradin zpsobTradin zpsob een projekt ve vlastn reii veejnho sektoru z vlastnch finannch zdrojDlka projektuVdaje v K1. Investin vdaje, nese vechna stavebn rizika2. Provozn vdajeTradin zpsobZajitn veejn slubaInvestin vstavbaVdaje veejnho sektoru Tradin zpsob

 • Vdaje na projekt PPP projektVeejn sektor plat pouze za uvn sluby dle mry naplnn pedem smluvn sjednan kvalityDlka projektuVdaje v KProjekt PPPTradin zpsob1. Nulov investin vdaje, dn rizika2. Platby veejnho sektoru za uvn sluby platba za dostupnost Zajitn veejn slubaInvestin vstavbaVdaje veejnho sektoru - PPP

 • Porovnn celoivotnch vdajDle zahraninch zkuenost:Projekty PPP dosahuj o 10-25 % nich celoivotnch vdajDlka projektuVdaje v KProjekt PPPTradin zpsob1. Pekroen plnovanho rozpotu2. Pekroen termnu dostavby3. Pekroen oekvanch provoznch vdajZajitn veejn slubaInvestin vstavbaVdaje investora Projekt PPPVdaje veejnho sektoru Tradin zpsob

 • Platebn mechanismyPlatba za dostupnost (Availability based payments) platby zadavatele dodavateli za to, e je infrastruktura nebo sluba dostupn vpoadovan kvalit, SP nese riziko dostupnosti projekty administrativnch budov, nemocnic, kolUivatelsk platby (User charges) platby, kter dodavatel obdr pmo od koncovch soukromch uivatel infrastruktury nebo sluby, SP nese riziko poptvky po veejn slub zpoplatnn vjezdu do centra msta,volnoasov infrastruktura, jzdn, platby za teplo a dodvky vody, parkovn)Platby za uvn (Usage based payments) platby zadavatele dodavateli, kter se li podle toho, do jak mry je infrastruktura nebo sluba vyuvna stnov mtn na dlnicch (dle prjezdu kamion)Kombinace + pjmy z komern innosti Kdo? (zadavatel/uivatel), kolik a mohu si to dovolit?, za jakch podmnek? (kvalita, as), jak dlouho? (dlka projektu), garance?

 • Vyuit PPP

  V Evrop nejvce vyuvan PPP v doprav a ve zdravotnictv

 • SWOT PPP projekt

 • Kdy je vhodn vyut PPP?PPP je vhodn zvaovat u projekt, kter spluj nsledujc podmnky:typov osvden projektprojekt je dlouhodobou prioritou, jeho realizace je odvodnn a poteba zabezpeen veejn sluby dlouhodob pedvdateln pro poskytovn sluby je vhodn dlouhodob smluvn vztah (mlo zmn)dostaten odborn zzem pro realizaci projektu (vlastn zdroje i extern poradci, projektov manaer!)o projekt existuje na trhu zjemprojekt je pro zadavatele finann dostupn!

 • Mty o PPP I.

  PPP je pouze jin zpsob financovn

  Pi PPP se infrastruktura kupuje jako SLUBA tu zajist soukrom sektorPPP je o schopnosti soukromho sektoru zajistit a provozovat veejnou slubu lpe a efektivnji, ne doke sm veejn sektorPPP by se mlo pouvat pouze tehdy, je-li to pro veejn sektor vhodnj, nikoli kdy chyb penze (povinnost prokazovat, e je PPP ekonomicky vhodnj)PPP je o rozdlen rizik mezi strany, kter je dok lpe dit:Soukrom sektor nese rizika stavebn, provozn, finann Veejn sektor nese riziko vyuit sluby, riziko vkupu pozemk OMYL!

 • Mty o PPP II.

  Ano, veejn sektor m pstup k levnjm zdrojm, ale to nezabrn pedraovn a opoovn zakzek, v konenm dsledku je poteba mnohem vce zdroj, by levnjchSoukrom sektor doke provozovat efektivnji ne veejn sektor V souasnosti je jednoduch porovnvat projekty dle ve stavebnch nklad, ale ve skutenosti se pesn nev, kolik ns stoj drba a opravy v dlouhm obdob - vhodou PPP je komplexn pohled na celoivotn nklady projektu v du 20-30 let

  2. Veejn sektor postav levnji, protoe m levnj zdrojeNEMUS!

 • Mty o PPP III.

  3.PPP projekt si na sebe mus vydlat NEMUS! Vbr plateb od uivatel sluby je pouze jeden z monch pjmRozhodnut o zpsobu placen je koncepn a politick rozhodnut Ve svt se nejastji vyuvaj tyto typy pjm:Platba za dostupnost veejn sektor plat dle ron platby za dodren podmnek technick kvality, dostupnosti sluby atd.Reln mto vybr se od konench uivatelStnov mto za uivatele plat veejn sektor dle skutenho provozu

 • Mty o PPP IV.

  5.Soukrom sektor vydl nehorzn ziskSoukrom sektor u te m monost zisku na vech zakzkch, protoe je realizujeKdy doke lpe, levnji a s inovac zajistit dlouhodob projekt, tak a to dl a m zisk na tom, co veejnmu sektoru uspo4. Oba sektory maj rozdln cleSoukrom sektor chce vydlat co nejvce, veejn chce platit co nejmnPPP je o dobe nastavenm vyrovnanm vztahu, ve kterm ani jedna strana nezsk pesiluVeejn sektor si to mus umt vyjednat a pohldat!!! Zkladem je pipravenost a odborn zpsobilost zadavatele

 • Mty o PPP V.

  6.PPP umouje skryt zadluovn veejnho sektoru Monost klasifikovat aktiva mimo bilanci veejnho sektoru (nepromtaj se do veejnho dluhu)Pouze za uritch podmnek: soukrom partner nese riziko vstavby asoukrom partner nese minimln jedno z rizik riziko dostupnosti anebo riziko poptvkyFiskln regulace7.Nov prostor pro korupcix Kalkulace ivotnch nkladx Transparentn soutx Prokazovn vhodnosti PPP oproti veejn zakzce

 • Strun o praxi v esk republiceInstitucionln zajitnLegislativaMetodick innost

 • Role Regultora, MMR a PPP Centra

 • LegislativaZkon . 137/2006 Sb., o veejnch zakzkch ve znn pozdjch pedpis (ZVZ)Zkon . 139/2006 Sb., o koncesnch smlouvch a koncesnm zen (KZ)Koncesn smlouva (16 KZ) a kvazikoncesn smlouva (1 odst. 2, KZ)Povinnost zpracovat a schvlit koncesn projekt (studie proveditelnosti) (21 a 22 KZ)Povinnost schvlit ped podpisem koncesn/kvazikoncesn smlouvu (23)Povinn dost o stanovisko MF pro projekty SC (30 KZ)

 • Koncesn projektDokument, kter prov ekonomickou, technickou a prvn proveditelnost projektu formou PPPObsah koncesnho projektu je upraven v 21, odst. 2 a vyhlce ke koncesnmu zkonu . 217/2006Vstupem je zjitn, zda je zadn formou PPP ekonomicky vhodnj ne veejn zakzka PPP dosahuje hodnoty za penzeKvantitativn zhodnocen pomoc porovnn dvou finannch model, kter modeluj cash flow projektu po celou dobu trvn projektu v ppad jeho zadn: veejnou zakzkou model model PSC (Kompartor veejnho sektoru)formou PPP model PPP

 • Finann porovnnVstupem obou model je ist souasn hodnota finannho plnn od zadavatele. Porovnnm zjistme, kter z variant je pro zadavatele levnj

 • Metodick podpora v oblasti PPPZveejnno na www.mfcr.cz a www.pppcentrum.cz: Hodnota za penze a ppadov studieMetodika vypracovn koncesnho projektuMetodika zen rizik v projektech PPP + Katalog rizikMetodika hodnocen kvantitativnch aspekt hodnoty za penzeVzorov koncesn smlouva a Manul PPPMetodika k zkonu . 139/2006 Sb., o koncesnch smlouvch a koncesnm zen Komunikan strategie PPP projektu

 • + Koncesn zkon inn od ervence 2006+ ada pilotnch projekt a municiplnch projekt z rznch sektor+ Zveejnn metodiky+ Vzorov koncesn smlouva konzultace s trhem+ Podpora MF, PPP Centrum+ Podpora Asociace PPP 60 len+ Podpora konceptu PPP v rmci evropskch struktur+ Zjem trhu (investor i bank)Pehled rozvoje trhu PPP v R Chyb politick vle Petrvvaj mty ohledn aplikace PPP Strach z novho zp