vod do patologie

  • View
    66

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Úvod do patologie. Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D. Patologie. ř . pathos = choroba ř . logos = nauka = nauka o chorobných pochodech a změnách etiologie = nauka o příčinách nemocí patogeneze = chorobný mechanismus základní lékařský obor !!! X soudní lékařství. Patologie. Autopsie Biopsie - PowerPoint PPT Presentation

Text of vod do patologie

vod do patologie

vod do patologieDoc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.Patologie. pathos = choroba. logos = nauka= nauka o chorobnch pochodech a zmnch

etiologie = nauka o pinch nemocpatogeneze = chorobn mechanismus

zkladn lkask obor !!!

X soudn lkastvPatologieAutopsie

Biopsie

Cytologie

Molekulrn biologick metody

Vzkum + Vuka + Znaleck innostAutopsie= nekropsie, pitva, sekce, obdukce

Zkon o zdravotnch slubch a podmnkch jejich poskytovn (. 372/2011 Sb.) - 79-92

Transplantan zkon (. 285/2002 Sb., 44/2013)

Zkon o pohebnictv (. 256/2001 Sb., 227/2009)---------------------------------------------------------------Obansk zkonk 2014 (89/2012 Sb.) - ???

PitvyPatologicko-anatomick

Zdravotn

Soudn

Anatomick

Patologicko-anatomick pitvastav patologie

mrt ve zdravotnickm zazen

zjitn zkladn nemoci, vedlejch nemoc, komplikac, oven klinick diagnzy a lebnho postupuPovinn patologicko-anatomick pitvaeny thotenstv, porod, potrat, UPT, 6nedl

plod UPT genetika nebo VVV

dt mrtv narozen a do 18 let vku

pi operaci / intervennm vkonu nebo v souvislosti s nm,pi vod do anestezie

klinick studie

po odbru orgn na transplantaci

Patologicko-anatomick pitvanejdve 2 hod. po smrti

nenazen pitvy povinn ze zkona trestn sthn prohlejcho lkaePatologicko-anatomick pitvarozhodnut prohlejc lkaNE oetujc lka, pbuzn

NE souhlas pozstalch

NE nesouhlas s pitvou za ivota

ANO nesouhlas s odbrem orgn na transplantaciPitevn protokol zkladn nemoconemocnn, kter nejpodstatnji ovlivnilo cel prbh patol. dje (nemoci), me i nkolik, ale bez vzjemn souvislosti komplikace zkladn nemocivechny nlezy podmnn zkladn nemoc nejzvanj komplikace = bezprostedn pina smrti (causa mortis). Nezamovat s mechanismem smrti! mezi zkl. nemoc, komplikacemi a pinou smrti kauzln vztah!bezprostedn pina smrtivedlej nlez

Pitevn protokolpklad pitevn diagnzy:I.Celkov arteriosklerzaII.Sklerza koronrn arterieTrombza koronrn arterie na pltuInfarkt myokarduRuptura myokarduIII.Tamponda srdenIV.Uzlovit hyperplzie prostatyve stejnm pinnm sledu mus bt uspodny i ostatn nlezy, patc k dalm zkladnm nemocem Pitevn protokoldefinitivn pitevn protokol je souhrnem:klinick diagnzymakroskopickho nlezu bhem vlastn pitvyhistologickho vyeten vzork odebranch v prbhu pitvydalch potebnch vyeten (mikrobiologickho, biochemickho, toxikologickho, rtg...) Zdravotn pitvastav soudnho lkastv

mrt mimo zdravotnick zazen nebo v nm za nhlch, neoekvanch, nsilnch okolnost (v. sebevrady)

zjitn piny smrti a dalch zvanch okolnost

Povinn zdravotn pitvanhl / neoekvan mrt + nejasn pina smrti

vechna nsiln mrt (v. sebevrady)

nesprvn postup pi poskytovn zdravotnch slueb

zneuvn nvykovch ltek

vkon vazby, trest odnt svobody, detence

Soudn pitvastav soudnho lkastv

mrt zpsobeno trestnm inem dle zkona . 141/1961 Sb. o trestnm zen soudnm

naizuje orgn inn v trestnm zen

Anatomick pitvauniverzitn vysok koly s akreditovanm programem

vuka + vzkum

nutn souhlas zemelhobiopsie zpsob odbruoperan prepart ve, co odejme chirurg (cel konetina, aludek, slezina, prs, tlust stevo...)podle zsad odbru m bt prepart pedn patologovi bez dalho zsahu (bez roztien, rozznut)excizeve, co bylo zskno vyttm z povrchu tla nebo dutin s povrchem souvisejcch (kon excize, sliznice stn, excize z dlonho pku...) endobiopsiemateril zskan fibroskopem za zrakov kontroly (zavac trakt, dchac cesty, moov mch, kloub...)

biopsie zpsob odbrupunkn biopsie vzorek je zskn napchnutm jehloupatologick tekutiny viz semin cytologie (FNAC)pevn tkn bu rozeten na sklo (nbr tenkou jehlou) a dle viz cytologie nebo nbr tlustou jehlou a zhotoven histologickho prepartu (vzorky z prsu, jater, prostaty, ttn lzy)asto punkce pod ultrazvukovou kontrolouobdobnm zpsobem materil z kost = forov b.zpracovn kost obtn, nutn bu odvpnn (kys. mraven, dusin, komplexon) nebo zalit do speciln pryskyice a krjen na specilnm mikrotomu (drah provoz siln opoteben no, nemonost pout imunohistochemick metody)

biopsie zsady odbruetrnostpi odbru tk mechanicky nepokodit zhmodn tk je histologicky nehodnotiteln, ke stanoven diagnzy nutn dal odbr = zt pro pacienta, asov nronost pro lkae

biopsie zsady odbrufixacefixovat ihned!nejastji fixace formolem (4% roztok formaldehydu, kter m bt neutrln. Pprava ednm komernho 40% roztoku ednm destilovanou vodou 1:10 a nslednou neutralizac pidnm plaven kdy (uhliitan vpenat). Z pipravenho zsobnho roztoku (skladovn v hnd lhvi slunen zen okyseluje roztok vznikem kys. octov) se odlije potebn mnostv pro konkrtn vzorek fixanho inidla pebytek! 50-100x vha odebran tkn! (= na 1cm3 tkn 50-100ml roztoku)ve specilnch ppadech, nap. peroperan vyeten, speciln metody, odbr nativn tkn a dal zpracovn za hlubokho zmrazen biopsie zsady odbruhistologick prvodkavyplnit histologickou prvodku ve vech rubrikch!osobn daje a pojiovna pacientao jakou tk, orgn se jednco m bt vyetenoklinick diagnzapedchoz histologick vyeten (monost porovnn)pedchoz terapie (zvlt hormonln, cytostatick a ozaovn) terapie mn histol. obraz!biopsie zsady odbruhistologickou prvodku podepisuje lka, kter m prvn zodpovdnost v ppad zmny materilu (i kdy jej teba sm do lahviky neukldal!)pi odbru nesm dojt k zmn materilu na odbrovm mst pipravena pouze jedna lahvika pro konkrtnho pacienta. Materil ukldat a do lahviky oznaen ttkem!bhem transportu na patologii zabrnit rozbit obalu (nutn likvidace materilu, aby se zabrnilo zmn), v zimnm obdob rovn nutn ochrana proti zmrznut (chladov pokozen bunk a znehodnocen materilu) Molekulrn biologick metodyImunohistochemie

Imunofluorescence

Elektronov mikroskopie

In situ hybridizace

Polymerzov etzov reakcePkladyKarcinom prsu

Karcinom plic

Karcinom tlustho steva

Malign melanomPklady pro stomatologyposlat ve krom kariznch zub!!!

fixovan x nativn materil

mikroskopick vyeten + IHC + IF

pokud afekce nereaguje na konzervativn terapii 2-3 tdny excize patologiewww.fnhk.cz/fingerland

www.fnhk.cz/fingerland

www.patologie.info