vod do databz­

  • View
    70

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Databáze

Text of vod do databz­

OSTRAVSK UNIVERZITA V OSTRAVPEDAGOGICK FAKULTA

VOD DO DATABZ

JANA ARMANOV

STUDIJN OBOR: INFORMAN TECHNOLOGIE VE VZDLVN OSTRAVA 2002

Recenzovali:

Ing. Ludk Vydra Ing. Kateina Kostolnyov

doc. RNDr. Jana armanov, CSc.

ISBN 80-7042-225-4

OBSAH

vod ...................................................................................................................................... 5 1. Zpracovn dat ................................................................................................................. 7 2. Databzov technologie................................................................................................. 13 3. Konceptuln schma..................................................................................................... 23 4. Metody fyzick organizace dat...................................................................................... 35 5. Relan datov model .................................................................................................... 45 6. Vyhledvn informac v RDM ..................................................................................... 50 7. Nvrh struktury databze............................................................................................... 67 8. Informan systmy a jejich ivotn cyklus ................................................................... 84 9. Analza informanho systmu ..................................................................................... 92 10. Nvrh, implementace, dokumentace, testovn ........................................................... 102 een loh ........................................................................................................................ 107 Literatura ........................................................................................................................... 114

POUIT GRAFICK SYMBOLY

Prvodce studiem

Cle kapitoly

Klov slova

as potebn k prostudovn oddlu

Kontroln otzky

lohy

Pklad

een loh

Shrnut

Doporuen literatura a zdroje

Korespondenn koly

VODPedmt vod do databz je uren pro 3. ronk Bc. studia oboru Informan technologie ve vzdlvn. Jak nzev pedmtu napovd, seznmme se v nm se zklady databzov technologie. Po zkladnch pojmech a paradigmatu databzov technologie projdeme datov modely, konceptuln model, fyzick modely a pedevm v souasnosti nejpouvanj relan datov model. V nm se naume navrhovat strukturu relan databze a vyhledvat informace z databze. Zvrem si systematicky popeme postup pi budovn informanho systmu. Probranou datovou analzu doplnme popisem celho ivotnho cyklu vvoje IS. Pro studium tohoto pedmtu se pedpokldaj nsledujc znalosti: znalost alespo jednoho klasickho programovacho jazyka; znalost zklad matematick logiky a zkladnch pojm teorie mnoin. Po prostudovn textu budete znt pojmy a principy databzov technologie; co jsou a jak jsou datov modely databze a v em se li; co je datov analza informanho systmu; co je ivotn cyklus vvoje informanho systmu a jak jsou jeho etapy. Budete schopni na zklad relnho zadn provst datovou analzu menho informanho systmu a navrhnout strukturu jeho databze; provst funkn analzu budovanho informanho systmu; realizovat budovan informan systm; vyhledvat informace v databzi a manipulovat s jejmi daty. Zskte pehled o metodch fyzickho ukldn dat v databzi; pehled o celm ivotnm cyklu vvoje informanho systmu. as potebn k prostudovn uiva pedmtu 20 + 20 hodin (teorie + een loh).

5

1. ZPRACOVN DAT

1. ZPRACOVN DATV tto kapitole se dozvte co je problm evidence a zpracovn velkho mnostv dat;jak jsou vhody automatizovanho zpracovn dat proti run evidenci;

co je a jak problmy vznikaj pi agendovm een;co je databzov technologie a jej paradigma.

Budete schopni definovat zkladn pojmy zpracovn dat; uvst pklady z praxe, kdy je teba evidovat a zpracovvat data;uvst na pkladech vhody a nevhody agendovho zpracovn dat; popsat dvody vzniku databzov technologie; vysvtlit princip paradigmatu databzov technologie.

Klov slova kapitolyData, informace, objekt, atribut, typ objektu, zpracovn dat, SBD, aplikan loha,

informan systm, databzov paradigma. as potebn k prostudovn uiva kapitoly 1 hodina. Pro vznik problm zpracovn dat V praktickm ivot je asto zapoteb evidovat daje o njak skutenosti. Napklad o skupin lid (zamstnanc, student, len sportovnho oddlu apod.), o zvatech nebo rostlinch (evidence zoologick nebo botanick zahrady apod.), o mnoin vc (knihy ve veejn knihovn, invent firmy, materilu na sklad apod.) nebo jev (poas, provedench lkaskch vkonech apod.). Co je kolem zpracovn dat Vst evidenci znamen udrovat o takovch souborech objekt pehled, daje mt vhodn uspodny, aby se v nich daje dobe vyhledvaly, v ppad poteby opravovaly a doplovaly, nkdy potaly daje nov, z pvodnch odvozen, vytvely rzn vsledn pehledn tabulky apod. Objekty (lidi, zvata, vci, jevy) obvykle popisujeme pomoc jejich vlastnost (zamstnanec firmy m jmno, adresu, funkci, plat; kniha v knihovn m nzev, autora, rok vydn, cenu). Pi evidencch se pak pedem rozhodneme, kter vlastnosti potebujeme sledovat. Vybran vlastnosti budeme nazvat atributy, pojmenujeme si je a zvolme njakou formu evidence: na papr i do seitu nalinkujeme tabulku, sloupce popeme nzvy vybranch evidovanch vlastnost, celou tabulku pojmenujeme typem evidovanch objekt. Pklad Evidence dat o zamstnancch v tabulce. Zamstnanci (objekty) jsou zapisovni v poad, jak byli do firmy pijati. Potebujeme evidovat jejich atributy jmno, adresu, funkci, plat. Pojmenujeme tabulku Zamstnanec a jej strukturu (= seznam evidovanch vlastnost, atribut) zapeme: Zamstnanec (jmno, adresa, funkce, plat) 7 loha zpracovn dat problm zpracovn dat

1. ZPRACOVN DAT Tabulka vypad takto: Zamstnanec Jmno ika Kamil Bednov Petra Novk Frantiek Pi zvyujcm se potu evidovanch objekt se brzy objev nevhody tto tabulkov formy. M-li tabulka ji destky dk, je vyhledvn zdlouhav (hledat se mus postupn shora dol). Pi zmnch hodnot daj (slena se provd a zmn jmno i adresu, spn etn dostane vy plat) se mus pepisovat daje v polkch tabulky, nebo cel dek krtnout a opsat dol znovu. I pi odchodu zamstnanc vznikaj vykrtnut dky. Tabulka se stv nepehlednou. Vzpomeneme si na tuto situace v kapitole Fyzick organizace dat. Tam se seznmme s takovmi zpsoby ukldn dat, aby vyhledvn bylo co nejrychlej. Jin pirozen zpsob run evidence je kartotka. Msto tabulky se vyrob kartotn listy, na kadm je formul obsahujc nzvy evidovanch daj. Kad objekt je zapsn na jednu evidenn kartu, vechny listy jsou umstny do krabice nebo uplku. Vhodou je monost ukldat listy v njakm uspodn (zamstnanci abecedn podle jmna, knihy podle nzvu nebo autora apod.) a toto uspodn dodrovat i pi vech zmnch, pidvn a ruen karet. Pklad Evidence dat o zamstnancch v kartotce Zamstnanec jmno: Novk Frantiek adresa: irok 2, Opava funkce: etn plat: 17 000 irok 2, Opava Adresa Funkce sve uklzeka etn Plat 12 000 8 000 17 000

..

Vyhledvn podle jmna, pokud je kartotka takto setdna a hledajc zn abecedu, je rychlej. Ovem vyhledn zamstnanc s bydlitm v Opav znamen opt systematick prochzen celou kartotkou. Evidenci daj je mono provdt i run s pouitm vhodn organizace daj jak jsme vidli napklad v seit i kartotce. Zatm jsme pouvali pojmy daj (mnon slo ~ data) a informace bez pesnjho rozlien. Dle budeme nazvat daji i daty skuten hodnoty sledovanch vlastnost. Podle typu daje to jsou sla, asov daje jako datum a as, texty jako jmna, nzvy apod., logick hodnoty ano/ne, ppadn dal typy.

8

1. ZPRACOVN DAT Ovem znme-li data, nemus to jet znamenat, e jsou nm k nemu uiten. Aby data dostala smysl, musme znt jejich vznam, jejich interpretaci. Teprve pak z nich dostvme smysluplnou informaci. Pklad daje: (Novk Frantiek, 3, Novk Ji, 12000, uitel, 3) samy o sob nm moc uiten nejsou. Nen jasn ani u obou jmen, jsou to jmna zamstnanec a jeho syn, brati sportovci O sle 12000 se meme dohadovat, e jde o plat a o daji uitel, e jde o zamstnn, ale nevme to jist, ani ke komu se daje vztahuj. O sle 3 se dokonce nememe ani dohadovat, co znamen. Pokud vak vme, e jde o daje z evidence rodi dt se strukturou Rodi (jmno-ka, postupn-ronk, otec, plat, povoln), jsou daje srozumiteln. Zkladn pojmy zpracovn dat Daty nazvme daje zskan menm, pozorovnm nebo jen pouhm zaznamennm z reln skutenosti. Informace jsou smyslupln interpretace dat a vztah mezi nimi. Zpracovnm dat nebo tak hromadnm zpracovnm dat nazvme zpracovn velkho mnostv daj (obvykle destky a stovky) o velkm mnostv objekt (obvykle od destek po miliony i vc). Objektem nazvme lovka, zve, vc nebo jev relnho svta, pokud se tito stali pedmtem naeho zjmu z hlediska evidence. Objekt je popisovn mnoinou svch vlastnost. Objekty maj velk mnostv vlastnost, ovem z hlediska evidence potebujeme sledovat jen nkter z nich. Atributem nazvme daj o objektu, kter ns zajm z hlediska evidence. Typem objektu (t strukturou objektu) budeme rozumt nzev mnoiny objekt a seznam jejich sledovanch atribut: Jmno-typu-objektu (atribut1, atribut2, , atributn) Vst evidenci o objektech znamen 1. zaznamenat vhodn organizovan daje na njak mdium; 2. provdt zmny daj pi zmn evidovan reality; 3. provdt vbry informac podle rznch kritri; 4. odvozovat a potat z uloench daj dal; 5. tdit daje dle rznch kritri; 6. zaznamenvat vztahy mezi daji o objektech rznch druh; 7. vech dajch zaznamenanch i odvozench vydvat informace ve vhodn grafick prav. Informanm systmem obecn nazvme organizaci daj vhodnou pro systmov zpracovn dat: pro jejich sbr, uloen a uchovn, zpracovn, vyhledvn a vydvn informac o nich, to ve pro ely rozhodovn. Vznik a zkladn pojmy databzov technologie Zkuenosti zskan pi programovn agend ukzaly, e vechny agendy pouvaj jen nkolik mlo datovch typ a nkolik mlo typ operac s daty. Aplikan pojmy databzov technologie zkladn pojmy zpracovn dat

9

1. ZPRACOVN DAT programy realizujc jednotliv lohy a agendy s