UUpprraavvlljjaann jjee · PDF filedaljinsko upravljanje i nadzor merenje protoka, pritiska, nivoa merenje potrošnje toplotne ener gije automatizacija pogona za pripremu vode

 • Upload
  ngonhan

 • View
  237

 • Download
  12

Embed Size (px)

Citation preview

 • UUpprraavvlljjaannjjee tteerrmmooeenneerrggeettsskkiimm ssiisstteemmiimmaa PPrrooffeessiioonnaallnnaa aauuttoommaattiizzcciijjaa VVaaiihh ssiisstteemmaa......

  DDaattuumm:: JJaannuuaarr,, 22001122 BBrroojj:: 0033--22001122

  Preduzede za inenjering i projektovanje sistema automatskog upravljanja HERTZ AUTOMATIKA D.O.O.

  e-mail: [email protected]

  web: www.hza.rs

  TERMOENERGETSKA POSTROJENJA

  Termoenergetska postrojenja su namenjena za proizvodnju toplotne energije sagorevanjem raznih vrsta goriva, i slue za proizvodnju vodene pare koja se u termoelektranama i industrijskim energanama koristi za dobijanje elektrine energije a u hemijskoj, prehrambenoj i drugim indu-strijama i za tehnoloke procese.

  Termotehnika postrojenja pored ostalih obuhvataju i opremu i instalacije za zagrevanje vode i drugih nosilaca toplote koridenjem raznih vrsta goriva. Dobijena toplota namenjena je za grejanje stambenih, industrijskih i drugih

  objekata.

  PRIMENA

  Termoelektrane Toplane

  Kotlarnice Toplotne stanice

 • Upravljanje sistemima u termoelektranama

  Savremeni trendovi unapreenja energetske efikasnosti industrijskih postrojenja tesno su povezani sa primenom raunarskih alata za vizuelizaciju i automatizaciju procesa proizvodnje. Energetski sistem je veoma kompleksan i raznovrstan, i ogleda se u potrebama za elektrinom energijom, tehnolokom parom, toplom vodom, kondicionoranim vazduhom, komprimovanim vazduhom, vakuumom itd. Sloenosti sistema doprinosi i kompeksnost procesa proizvodnje, te je radi realizacije odreenih tehnolokih procesa neophodno obezbediti i odgovarajude uslove industrijskog komfora.

  Automatizacijom proizvodnje u termoelektrani obezbeuje se brzo prilagoavanje rada svih sistema na promene u potranji za energijom u elektrinoj mrei. Istovremeno se reava i problem optimalnog upravljanja elektranom u prelaznim stanjima kao to su ukljuenja na mreu i iskljuenja sa nje, pa se garantuje njen siguran rad u svim radnim uslovima.

  Automatizacija i upravljanje sistema:

  Za pripremu i dopremu uglja (suva separacija, mokra separacija, suenje) Tehnoloki proces proizvodnje toplotne energije i tehnoloke pare Sistem za preidavanje izduvnih gasova Sistem za preidavanje otpadnih voda Sistem ventilacije i upravljanja ventilatorima

  PLC UPRAVLJANJE

  SCADA NAZORNO UPRAVLJAKI SISTEM

  FREKVENTNA REGULACIJA ELEKTROMOTORNOG POGONA

  PROCESNA MERENJA (TEMPERATURA, PRITISAK, PROTOK )

  Upravljanje sistemom daljinskog grejanja u toplanama

  Sistem daljinskog grejanja je jedinstven tehniko-tehnoloki sistem meusobno povezanih energetskih objekata koji slui za proizvodnju, prenos i distribuciju toplotne energije.

  toplotni izvori (kotlarnice) toplovodna mrea

  toplopredajne stanice

  automatizacija kotlarnica daljinsko upravljanje i nadzor

  merenje protoka, pritiska, nivoa merenje potronje toplotne ener gije

  automatizacija pogona za pripremu vode automatizacija toplotnih podstanica automatizacija pumpnih postrojenja automatizacija i regulacija ventilator

  Automatizacija sistema daljinskog grejanja :

 • Upravljaki sistem kotlarnice

  Upravljaki sistem kotlarnice se sastoji od SCADA sistema, koji sa PLC-om vri funkcije pradenja temperatura, pritisaka, nivoa, rada pumpi i upravljanja radom gorionika, napojnih rezevoara, napojnih pumpi,.... Tehnoloki je definisano da temperatura spoljne sredine vodi proces odravanja temperature vode na izlaznom vodu. Promenom spoljne temperature prema ved zadatoj krivi setuje se vrednost temperature vode (odrava se u regulacionom krugu na parno vrelovodnom izmenjivau) izlaznog voda. Tako se postie odravanje temperature slanja tople vode prema potroaima, a prema toj temperaturi se vode i svi procesi u kotlarnici (gorionici, prtisci, rad pumpi,...)

  Upravljanje i nadzor toplotnih podstanica

  Toplotne podstanice namenjene su za predaju toplotne energije iz pirmarne mree toplifikacionog sistema sekundarnoj mrei stambene i kudne instalacije grajanja. Oprema unutar toplotne podstanice sastoji se od termotehnikog (mainskog) i elektroenergetskog dela. Termotehnike instalacije se sastoje iz: izmenjivaa toplote, cirkulacione(ih) pumpe(i), regulacionih ventila, ureaj za odravanje pritiska ili ekspanzoni sud, armaturu, sigurnosnu opremu i opremu za automatsku regulaciju sistema. Elektroenergetski deo toplotne podstanice obuhvata energetsku opremu (osigurae, kontaktore, prekidae i indikaciju rada) opremu za merenje i regulaciju (kalorimetar, senzore temperature i pritiska, PLC kontroler, itd) i komunikacionu opremu. Sistema za daljinski nadzor i upravljanje je zasnovan na lokalnim PLC kontrolerima na dislociranim toplotnim potstanica, koji komuniciraju sa centralnim dispeerskim SCADA sistemom putem beine radio ili GPRS mree. PLC kontroleri upravljaju radom

  izvrnih elementa regulacionih ventila i pumpi, na osnovu zadate krive grejanja i izmerenih parametara sistema (spoljanje temperature, temperature vode primara i sekundara, kao i pritiska u cevovodu). Sistem omogudava daljinska ukljuenja i iskljuenja podstanice, kao i zatita pumpe od rada na suvo, odloenog starta pumpi itd.