of 178 /178
Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Zagreb, Ivana Lučića 3 Jadranka Majić UTJECAJ ENGLESKOGA NA HRVATSKI JEZIK ZRAKOPLOVNE STRUKE Magistarski rad Zagreb, 2007.

UTJECAJ ENGLESKOGA NA HRVATSKI JEZIK ZRAKOPLOVNE … · Funkcionalni bilingvizam 46 3. PRIPREMA KORPUSA 3.1. Uvod 48 3.2. Pisani hrvatski jezik 49 3.3. Govoreni hrvatski jezik 56

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UTJECAJ ENGLESKOGA NA HRVATSKI JEZIK ZRAKOPLOVNE … · Funkcionalni bilingvizam 46 3. PRIPREMA...

 • Sveučilište u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  Zagreb, Ivana Lučića 3

  Jadranka Majić

  UTJECAJ ENGLESKOGA NA HRVATSKI JEZIK

  ZRAKOPLOVNE STRUKE

  Magistarski rad

  Zagreb, 2007.

 • Sveučilište u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  Zagreb, Ivana Lučića 3

  Jadranka Majić

  UTJECAJ ENGLESKOGA NA HRVATSKI JEZIK

  ZRAKOPLOVNE STRUKE

  Magistarski rad

  Mentorica: dr. sc. Vesna Muhvić-Dimanovski

  Zagreb, 2007.

 • SADRŽAJ

  str.

  UVOD 1

  1. TEORIJA KONTAKTNE LINGVISTIKE

  1.1. Uvod 3

  1.2. Jezično posuđivanje 5

  1.3. Prebacivanje kodova 7

  1.4. Miješanje jezika 11

  1.5. Jezični purizam 13

  2. KONTAKTNA LINGVISTIKA U KONTEKSTU ZRAKOPLOVSTVA

  2.1. Uvod 17

  2.2. Engleski jezik u radiotelefonskoj komunikaciji 18

  2.2.1. ICAO frazeologija 18

  2.2.2. Plain English - pojednostavljeni engleski jezik 23

  2.3. Engleski jezik u svakodnevnoj komunikaciji 34

  2.3.1. Uvod 34

  2.3.2. Prebacivanje kodova 35

  2.3.3. Miješani jezik 39

  2.3.4. Funkcionalni bilingvizam 46

  3. PRIPREMA KORPUSA

  3.1. Uvod 48

  3.2. Pisani hrvatski jezik 49

  3.3. Govoreni hrvatski jezik 56

  3.3.1. Skraćenice 58

  4. ANALIZA KORPUSA PO JEZIČNIM RAZINAMA

  4.1. Uvod 63

  4.2. Adaptacija posuđenica na fonološkoj razini 64

  4.2.1. Nulta transfonemizacija 64

  4.2.2. Kompromisna transfonemizacija 66

  4.2.3. Slobodna transfonemizacija 67

  4.2.4. Fonološki oblik replike 68

  4.3. Adaptacija posuđenica na morfološkoj razini 71

  4.3.1. Imenice 72

  4.3.1.1. Nulta transmorfemizacija 72

  4.3.1.2. Kompromisna transmorfemizacija 72

  4.3.1.3. Potpuna transmorfemizacija 74

 • 4.3.2. Glagoli 76

  4.3.3. Pridjevi 78

  4.3.4. Skraćenice 80

  4.4. Adaptacija posuđenica na semantičkoj razini 88

  4.4.1. Zadržavanje značenja modela 88

  4.4.2. Suženje značenja modela 89

  4.4.3. Proširenje značenja modela 89

  5. JEZIČNA OBILJEŽJA KORPUSA

  5.1. Klasifikacija posuđenica i prevedenica 91

  5.2. Zapažanja 100

  5.2.1. Paralelna uporaba posuđenica, poluprevedenica i doslovnih prevedenica 104

  5.2.2. Neologizmi 106

  5.2.3. Najčešće pogreške u uporabi posuđenoga leksika 108

  5.3. Provođenje ankete 111

  5.3.1. Stav ispitanika prema jezičnome posuđivanju 111

  5.3.2. Fonološka adaptacija posuđenica 115

  5.3.3. Prilagodba izgovora posuđenica 119

  5.3.4. Morfološka adaptacija posuđenica 124

  5.3.5. Razumljivost posuđenica i prevedenica 127

  5.3.6. Purizam u kontekstu zrakoplovstva 131

  6. PRIJEDLOZI ZA UNAPREĐENJE JEZIČNOGA ZNANJA

  6.1. Uvođenje jezičnih standarda 133

  6.1.1. Test ELPAC 135

  6.2. Kontinuirana obnova znanja 138

  6.3. Izrada pojmovnika 141

  6.4. Izrada dvojezičnih dokumenata 143

  6.5. Definiranje pojmova i skraćenica u dokumentima 146

  7. ZAKLJUČAK 151

  8. LITERATURA 157

  SAŽETAK 167

  ABSTRACT 168

  PRILOZI 169

 • UVOD

  Engleski jezik je svojevrsna lingua franca zrakoplovstva, a njegovo poznavanje jedno od

  polaznih načela sigurnosti zračne plovidbe. Propisana frazeologija i pojednostavljeni

  engleski jezik predstavljaju temelj komunikacije između kontrolora zračnoga prometa,

  pilota, meteorološkoga i ostaloga zrakoplovnog osoblja u cijelome svijetu. No, i izvan te

  ''propisane'' komunikacije, prisutnost i utjecaj engleskoga izuzetno su snažni u jeziku

  zrakoplovne struke u svim zemljama u kojima ima status stranoga jezika, pa tako i u

  Hrvatskoj.

  Utjecaj engleskoga na hrvatski jezik zrakoplovne struke može se promatrati na dvije

  osnovne razine – na terminološkoj razini, što nije predmet našega istraživanja, i na

  komunikacijskoj razini. Primijećeno je da u dnevnoj komunikaciji djelatnici različitih

  službi vezanih uz zrakoplovstvo i kontrolu zračne plovidbe, zbog stalne izloženosti

  engleskome jeziku, i u hrvatskome kontekstu rabe engleski leksik čak i u situacijama

  kada za to nema objektivne potrebe. To je prisutno do te mjere da bi se moglo govoriti i o

  stanovitome obliku bilingvizma. Nas u ovome radu zanima upravo taj aspekt dnevnoga

  utjecaja engleskoga jezika, prije svega na govorni zrakoplovni jezik, točnije dnevni

  žargon zrakoplovne struke.

  Cilj je ovoga rada istražiti utjecaj engleskoga na hrvatski jezik zrakoplovne struke u

  dnevnoj komunikaciji i ustanoviti zakonitosti nastalih jezičnih promjena. Pokušat će se

  osvijetliti različite pojave: od jezičnoga posuđivanja, izmjene ili prebacivanja kodova i

  miješanja jezika do funkcionalnoga bilingvizma i jezičnoga purizma u kontekstu

  zrakoplovstva, sa svim njihovim implikacijama.

  Istraživanje će se provesti u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o., jedinome

  nacionalnom pružatelju usluga u zračnoj plovidbi. Budući da se radi o vrlo specifičnome

  području gdje je uporaba engleskoga jezika neophodna za učinkovito obavljanje poslova,

  poznavanje odnosno znanje engleskoga jezika postavljeno je kao uvjet za gotovo sva

  radna mjesta, naročito u operativnim sektorima.

 • 2

  Istraživanje će se temeljiti na dosadašnjim spoznajama kontaktne lingvistike i

  sociolingvistike te na analizi odabranoga korpusa prikupljenog metodološkim postupcima

  koji uključuju: promatranje, snimanje, intervjuiranje, anketiranje, vođenje bilješki te

  odabir i analizu pisanih materijala. Nakon provedene analize građe prema promjenama na

  različitim jezičnim razinama, izradit će se uzorak korpusa s reprezentativnim izborom

  primjera različitih oblika jezičnoga posuđivanja, koji će se zatim klasificirati prema

  postojećoj tipologiji.

  Kako bi se potvrdili zaključci analize odabranoga korpusa, provest će se anonimna anketa

  na uzorku od 55 ispitanika iz različitih područja djelatnosti – od kontrolora zračnoga

  prometa, operatera obrade podataka o letu i niza stručnjaka u Sektoru upravljanja zračnim

  prometom i Oblasnoj kontroli zračnoga prometa, zatim meteorologa i motritelja u

  Sektoru zrakoplovne meteorologije, inženjera i tehničara u Sektoru zrakoplovno-

  tehničkih sustava, stručnjaka za vojno letenje u Sektoru vojnih zadaća, do pravnika,

  ekonomista i ostaloga administrativnog osoblja u Sektoru ljudskih potencijala, pravnih i

  financijskih poslova.

  U tu je svrhu izrađen anketni listić kojim će se pokušati dobiti odgovore na neka ključna

  pitanja vezana uz specifičnosti dodira engleskoga i hrvatskog jezika u navedenome

  kontekstu: od stava ispitanika prema posuđivanju i izgovora posuđenica, do različitih

  stupnjeva adaptacije i razumljivosti posuđenica i prevedenica koje se rabe u

  svakodnevnoj komunikaciji, te jezičnoga purizma.

  Radi provjere valjanosti ankete, provest će se probno ispitivanje na uzorku od 10

  ispitanika, nakon čega će se, sukladno dobivenim primjedbama i komentarima, izraditi

  novi anketni listić i primijeniti na navedenome uzorku od 55 ispitanika. Na temelju

  analize rezultata ankete i obilježja jezičnoga korpusa, predložit će se smjernice za

  unapređenje razine jezičnoga znanja, s ciljem izbjegavanja višeznačnosti i pogrešne

  uporabe pojmova u komunikaciji, bilo govornoj ili pisanoj, što na razne načine može

  dovesti do ugrožavanja sigurnosti zračne plovidbe.

 • 3

  1. TEORIJA KONTAKTNE LINGVISTIKE

  1.1. Uvod

  Razvoj govora i jezika kao najvažnijega komunikacijskog sustava veliki je korak u

  evoluciji čovjeka. Jezici su od samih početaka stalno utjecali jedni na druge, bilo u

  kontekstu seoba, ratova, trgovine, putovanja, dodira različitih kultura ili razvoja

  tehnologije. Kao posljedica toga utjecaja, dolazi do različitih vrsta jezičnoga posuđivanja,

  nestajanja postojećih i stvaranja novih jezika. Osim isključivo lingvističkih faktora, u taj

  proces kontinuirano je uključen i niz izvanlingvističkih faktora, pa jezično posuđivanje

  podrazumijeva multidisciplinarni pristup koji se temelji na znanstvenim dostignućima iz

  područja filozofije, sociologije, psihologije, antropologije itd.

  Prvi kontakti engleskoga jezika s ostalim europskim jezicima javljaju se u 17. i 18.

  stoljeću. No, tek u 18. stoljeću ovaj fenomen dobiva znanstvenu podlogu jer se više

  pažnje počelo posvećivati podrijetlu riječi i važnosti postojanja rječnika kao odraza

  razvijenosti pojedinih kultura toga doba. Tada se prvi put pojavljuje izraz jezično

  miješanje i miješani jezici.

  Od svih lingvista toga doba najdalje je otišao Hugo Schuchardt tvrdnjom da nema jezika

  koji nije miješan, a Ernst Windisch je na temelju toga definirao miješani jezik kao onaj u

  kojem se strane riječi upotrebljavaju na račun domaćih, postojeće domaće riječi

  zamjenjuju stranima, posuđenice se upotrebljavaju čak i u najjednostavnijim izrazima i

  rečenicama, a osim imenica se upotrebljavaju glagoli i ostale vrste riječi, te različiti

  morfološki i sintaktički oblici.1

  Granu lingvistike koja istražuje kontakte jezika ili jezične dodire u teoriji i primjeni, te na

  temelju rezultata provedenih istraživanja utvrđuje niz zakonitosti nastalih jezičnih

  promjena, nazivamo kontaktna lingvistika ili lingvistika jezičnih dodira (Filipović

  1986:18). U novije se vrijeme rabe i istoznačnice dodirna lingvistika i dodirno

  jezikoslovlje, koje slijede hrvatsku terminološku tradiciju (Piškorec, 2005:17).

  1 Filipović (1986:21).

 • 4

  Začetnicima teorije jezika u kontaktu smatraju se Werner Leopold, Einar Haugen, Uriel

  Weinreich i William F. Mackey. Prema Haugenu, dvojezičnost započinje kada je

  pojedinac sposoban proizvesti cjelovite, smislene izričaje na drugome jeziku (1953:7),

  dok Weinreich navodi da su ''dva ili više jezika u kontaktu kada ih naizmjenično rabe iste

  osobe'', a osobe uključene u taj čin naziva ''dvojezičnim govornicima koji predstavljaju

  mjesto jezičnoga kontakta'' (1968:1)2.

  Neizostavno ime na ovome području svakako je Rudolf Filipović, koji se u svojim

  djelima Kontakti jezika u teoriji i praksi (1971) i Teorija jezika u kontaktu: uvod u

  lingvistiku jezičnih dodira (1986) prvi na prostorima bivše Jugoslavije počeo sustavno

  baviti lingvistikom jezičnih dodira na temelju dotadašnjih spoznaja u svijetu i pokrenuo

  važne projekte na tome području: Engleski element u evropskim jezicima još krajem 60-ih

  godina 20. stoljeća i Hrvatski dijalekti u SAD-u 80-ih godina 20. stoljeća.

  Grosjean (1994:1656) procjenjuje da je polovina svjetske populacije dvojezična i da je taj

  fenomen prisutan u gotovo svakoj zemlji svijeta. Pod utjecajem raznih faktora kontakt

  dvaju ili više jezika odvija se unutar istoga govornika, koji usvaja i rabi jezike u različite

  svrhe u raznim sferama života i s različitim ljudima, a njegova jezična kompetencija ovisi

  o komunikacijskim potrebama u društvu.

  Dvojezični govornici nisu zbir dvaju jednojezičnih govornika, nego jedinstveni i potpuno

  kompetentni govornici-slušatelji s razvijenom komunikacijskom kompetencijom koja je

  jednaka kompetenciji jednojezičnoga govornika, ali je po prirodi različita. Odlikuju se i

  jedinstvenom sposobnošću da drže dva jezična sustava odvojenima i da ih aktiviraju u

  tzv. dvojezičnom načinu komunikacije te da informacije pohranjuju unutar jednoga

  semantičkog sustava.

  ''Ako u određenome prostoru i vremenu više osoba ima sličnu jezičnu kompetenciju u

  smislu naizmjenične uporabe dvaju ili više jezika, određeni jezični dodir nadilazi razinu

  pojedinoga govornika i može se smatrati kolektivnom pojavom.'' S metodološkoga

  aspekta, to uključuje razlikovanje individualne i kolektivne razine jezičnoga dodira

  odnosno proučavanje jezika iz psiholingvističke i sociolingvističke perspektive (Piškorec,

  2005:18).

  2 Mjesto jezičnoga kontakta Weinreich naziva: ''locus of the contact''.

 • 5

  1.2. Jezično posuđivanje

  Poznato je da svaki jezik može posuđivati riječi koje označavaju nove predmete i pojave,

  a taj proces počinje transferom modela (riječi iz jezika davatelja) u jezik primatelj, pri

  čemu dolazi do njegove prilagodbe sustavu jezika primatelja na različitim jezičnim

  razinama, odnosno primarne i sekundarne adaptacije te nastanka kompromisne replike,

  koja sadrži elemente obaju jezika i replike ili posuđenice (Filipović 1986:38, 55).

  Neke od tih posuđenica u potpunosti se integriraju u jezični sustav jezika primatelja i

  dalje razvijaju prema relevantnim jezičnim normama, dok neke nikada ne uđu u širu

  uporabu ili jednostavno nestanu, jer su preuzete isključivo radi pomodnosti ili

  kratkoročnih potreba pojedinaca (Sočanac, 2005:10).

  U teoriji jezičnih dodira navode se tri stupnja difuzije ili posuđivanja3:

  1. prebacivanje kodova (code switching) – prelazak iz jednoga jezika u drugi,

  2. interferencija (interference) – preklapanje dvaju jezika,

  3. integracija – uklapanje stranoga elementa (modela) u sustav jezika primatelja, kao

  potpuno adaptirane posuđenice (replike). Model koji na prijelazu iz jezika primatelja

  u jezik davatelj zadrži neke izvorne osobine zove se kompromisna replika.

  Haugen (1953:65) razlikuje jezično posuđivanje kao proces izmjene kodova i

  prebacivanje kao proces održavanja kodova u kojem se jezici ne preklapaju, nego se

  nadovezuju jedan na drugoga. Za njega je posuđivanje primjer kulturne difuzije odnosno

  pokušaj govornika da reproducira naučene jezične obrasce iz jednoga jezika u drugi

  (1953:363).

  On kasnije prihvaća Weinreichovu definiciju interferencije za proces simultanoga

  preklapanja dviju normi do kojega dolazi kod dvojezičnih govornika koji nisu u

  mogućnosti ili nisu voljni držati kodove odvojeno i definira prebacivanje kodova kao

  ''uporabu više od jednoga jezika tijekom iste komunikacijske epizode, počev od umetanja

  pojedinačne neasimilirane riječi do kompletne rečenice ili više njih u kontekst drugoga

  jezika'' (1973:521).

  3 Filipović (1986:38).

 • 6

  Weinreich, pak, smatra da je sam čin jezičnoga dodira odstupanje od norme obaju jezika,

  a rezultat toga dodira je interferencija koju definira kao ''devijaciju od norme uslijed

  utjecaja jednoga jezika na drugi, a koja se javlja u govoru dvojezičnih govornika kao

  rezultat njihovoga poznavanja više od jednoga jezika'' (1968:1).

  Bloomfield navodi kulturno, intimno i dijalektno posuđivanje kao različite vrste tih

  dodira (1969:444-473). Svaka govorna zajednica, koju definira kao skupinu ljudi koji se

  međusobno sporazumijevaju govorom, posuđuje od svojih susjeda (1969:42), a širenje

  stvari i običaja naziva kulturnom difuzijom (1969:445). Dok kulturni dodiri uglavnom

  obuhvaćaju leksičko posuđivanje, dijalektno posuđivanje odvija se unutar istoga

  govornog područja, gdje standardni jezik ima prestiž i sustavni utjecaj na dijalekte, a

  intimno posuđivanje znatno utječe na sve jezične razine jezika primatelja. Ono je

  jednostrano i pojavljuje se u slučajevima kada se dva jezika, od kojih je jedan

  dominantniji, govore u topografski i politički jedinstvenoj zajednici.

  Prema Sapiru, ''jezici, kao i kulture, rijetko su dovoljni sami sebi, a potreba za

  interakcijom dovodi govornike jednoga jezika u kontakt, direktni ili indirektni, sa

  susjednim ili kulturno dominantnijim jezikom, pri čemu uvijek dolazi do međujezičnoga

  utjecaja'' (1970:192). U predgovoru Weinreichovoj knjizi Languages in Contact, Andre

  Martinet opisuje jezičnu zajednicu kao nikad homogenu i gotovo nikad dovoljnu samoj

  sebi.4

  Grosjean (1994:1657) smatra da se interferencija može pojaviti na svim jezičnim

  razinama i u svim modalitetima (govorenom, pisanom ili znakovnom) i razlikuje statičku

  interferenciju kao odraz stalnoga međujezičnog utjecaja (npr. stalni akcent, semantička

  proširenja, specifične sintaktičke strukture) i dinamičku interferenciju kao prolazni

  međujezični utjecaj (kao npr. nesvjesno akcentiranje pod utjecajem stranoga akcenta ili

  uporaba neke sintaktičke strukture iz stranoga jezika).

  4 ''A linguistic community is never homogeneous and hardly ever self-contained. Lingustic diversity begins

  next door, way, at home and within the one and the same man.'' (u: Weinreich, 1969:viii).

 • 7

  1.3. Prebacivanje kodova

  Prebacivanje kodova kao važan aspekt dvojezičnosti je sve do 60-ih godina 20. stoljeća

  bilo zanemarivano i na neki način stigmatizirano, s nizom različitih naziva poput

  Spanglish ili Tex-Mex.5 Ovim jezičnim fenomenom bavila su se, iz različitih aspekata,

  sva istaknutija imena na području kontaktne lingvistike: od Weinreicha, Haugena,

  Gumperza, zatim Auera, Romaine i Poplack, do Filipovića, Sočanac, Medved-Krajnović i

  ostalih.

  Prebacivanje kodova pod utjecajem je različitih društvenih čimbenika, poput okruženja,

  predmeta razgovora, stupnja kompetencije u oba jezika, motivacije itd. Weinreich

  (1968:72-73) navodi da su jezično umijeće pojedinca i razina postignute jezične

  kompetencije u korelaciji te da se ''idealni dvojezični govornik prebacuje iz jednoga u

  drugi jezični sustav ovisno o kontekstu (sugovornicima, temi razgovora itd.), ali ne u istoj

  govornoj situaciji i zasigurno ne unutar iste rečenice''. Nadalje, savjetuje da se izrazi iz

  drugoga jezika stavljaju u navodnike ili odvajaju posebnim govornim izmjenama

  (kratkom stankom ili promjenom govornoga tempa).

  Prema Poplack (1980:588, 601-610), prebacivanje kodova je ''norma u specifičnim

  govornim situacijama koje se javljaju u stabilnim dvojezičnim zajednicama, a

  zadovoljenje te norme zahtijeva i određenu dvojezičnu kompetenciju''. Osim lingvističkih

  faktora, na pojavu prebacivanja utječu i izvanlingvistički faktori: spol, starosna dob, dob

  usvajanja drugoga jezika, obrazovanje, radno mjesto itd. Vješto i uspješno prebacivanje

  kodova manifestira se kao nesvjesno i nesmetano prelaženje s jednoga na drugi element

  dvaju jezika koji sudjeluju u ovome činu, a koje nije obilježeno neuspješnim

  započinjanjem razgovora, zastajkivanjima ili dugim stankama.

  Gumperz (1982:59) ovu jezičnu pojavu definira kao ''jukstapoziciju, unutar iste razmjene,

  odsječaka govora koji pripadaju dvama različitim gramatičkim sustavima ili

  podsustavima i čine dio istoga govornog čina, te su međusobno povezani prozodičkim,

  semantičkim i sintaktičkim vezama''.

  5 Mješavina engleskoga i španjolskoga kojom se govori u jugozapadnome dijelu SAD-a.

 • 8

  Romaine (1989:122) smatra miješanje i prebacivanje kodova strategijom diskursa i

  promatra ih s gramatičkoga (sintaktičkoga) odnosno diskurzivnoga (pragmatičkoga)

  aspekta. Pragmatički okvir pretpostavlja da je motivacija za tu pojavu stilističke prirode,

  dok gramatički aspekt pokriva jezične specifičnosti.

  Titone ovome jezičnom fenomenu pristupa kao ''jednoj od različitih strategija koju

  govornici jezika u dodiru rabe u komunikaciji'', a omogućuje im naizmjeničnu uporabu

  dvaju kodova unutar istoga diskursa pod utjecajem različitih endogenih i egzogenih

  faktora (1991:442).6 On naglašava da visokoobrazovani stručnjaci iz raznih područja

  posjeduju višu jezičnu kompetenciju te zbog toga izmjenjuju kodove svjesno i s punom

  motivacijom odnosno razvijenom metalingvističkom sviješću, a sam čin prebacivanja

  kodova smatra simptomom ili vanjskom manifestacijom bogate osobnosti dvojezičnoga

  govornika koji nije samo metalingvistički nego i metasvjesni subjekt.

  Grosjean (1994:1658) navodi da je prebacivanje kodova ''dobro vođeni proces koji se rabi

  kao komunikacijska strategija u prenošenju lingvističkih ili društvenih informacija iz

  najrazličitijih razloga – od popunjavanja jezičnih praznina, nastavka komunikacije,

  6 1. endogeni faktori obuhvaćaju osobne i psihološke komponente koje, između ostalog, uključuju:

  međujezik – kao prijelaznu fazu u savladavanju jezika,

  otežanu jezičnu proizvodnju radi neuobičajenog izgovora, morfoloških ili sintaktičkih pravila,

  nedostatak ekvivalentnih izraza na materinskome jeziku,

  potrebu za primjerenim samoizražavanjem sukladno suptilnim emocionalnim doživljajima,

  riječi ili izričaje koji su primjereniji novoj (stranoj) ideji ili pojavi,

  naglašavanje iz estetskih razloga – subjektivni stav prema odabiru strane riječi u govoru i pismu, odnosno pomodni razlozi,

  stereotipne ili ''fosilizirane'' verbalne navike – uporaba sintagmi odnosno automatiziranih govornih sekvenci.

  2. egzogeni faktori obuhvaćaju sljedeće društvene i kulturne komponente:

  tendenciju prilagodbe oblika komunikacije sugovorniku, ovisno o tome radi li se o izvornome govorniku ili govorniku nekoga stranog jezika,

  razmetanje u društvu odnosno uporabu stranih riječi iz pomodnih razloga,

  promjenu konteksta: u prisustvu većine govornika nekoga stranog jezika npr. na raznim međunarodnim skupovima ili u situacijama u kojima je neki od jezika privilegirani kôd, govornik

  je prisiljen na stalnu ili privremenu izmjenu kodova,

  potreba za poštivanjem autentičnosti navoda – citiranje izvornika je sigurnije, osobito ako se radi o regulativi ili znanstvenim sadržajima,

  emfatični razlozi – dominantniji jezik izražava ideje dojmljivije, odlučnije ili snažnije,

  terminološke potrebe, naročito u jeziku struke,

  dvorazinski kontekst – simultana komunikacija. (prijevod: Jadranka Majić)

 • 9

  citiranja, preciziranja poruke, isključivanja pojedinca iz razgovora, određivanja identiteta

  skupine, prijenosa emocija i sl.''

  Auer (1999:311) prije svega pretpostavlja balansirano jezično znanje obaju jezika koji

  sudjeluju u tome činu, iako smatra da je izmjena kodova moguća i s vrlo ograničenim

  znanjem drugoga jezika. On razlikuje naizmjenično prebacivanje kod kojega povratak u

  prethodni jezik nije predvidiv i umetanje leksema iz jednoga jezika u drugi.

  Medved Krajnović (2002-2003:334) definira prebacivanje kodova kao ''složenu, ali i

  prirodnu razvojnu promjenu u strateškom ponašanju dvojezične osobe u komunikaciji u

  dvojezičnom kontekstu'', a Sočanac (2004:218) kao ''naizmjenično korištenje dvaju ili

  više jezika unutar istoga iskaza''.

  Prebacivanje je moguće na mjestu svih sintaktičkih elemenata (subjekt, predikat, objekt

  itd.), no najčešće se javlja na graničnim pozicijama koje ne remete rečeničnu strukturu.

  Ako su dva jezika slična po sintaktičkoj strukturi, onda je i prebacivanje kodova

  jednostavnije (Sočanac, 2004:218). Primjerice, ako se radi o jezicima u kojima je poredak

  riječi SVO/SOV, prebacivanje nije moguće između glagola i objekta (npr. panjabi i

  engleski), a ako je u oba jezika najčešći redoslijed VSO/SVO (npr. velški i engleski),

  prebacivanje bi bilo moguće samo prije objekta, no nikako između subjekta i predikata

  (Romaine, 1989:127). S obzirom na to da je u hrvatskome i engleskome najčešći

  redoslijed SVO, koji je sintaktički i stilski neobilježen, prebacivanje kodova ničim ne

  remeti strukturu rečenice.

  U literaturi se navode različite vrste prebacivanja kodova. Poplack (1980:589) tako

  razlikuje umetanje izraza iz jezika davatelja, međurečenično i unutarrečenično

  prebacivanje te tvrdi da umetanje izraza poput OK?, Right?, I mean, ne remeti sintaktička

  pravila monolingvalnoga izgovora. Međurečenično prebacivanje odvija se na završecima

  rečeničnih cjelina, a svaka cjelina može se izgovoriti na jednome od dvaju jezika. Ono

  pretpostavlja veću lakoću izražavanja na oba jezika, a dijelovi govora podliježu

  sintaktičkim pravilima obaju jezika.

 • 10

  Unutarrečenično prebacivanje odvija se unutar rečeničnih cjelina i nesumnjivo uključuje

  najveći sintaktički rizik, koji mogu preuzeti samo najkompetentniji bilingvalni govornici.

  Sva tri oblika prebacivanja kodova mogu se pronaći u istome diskursu, a takav je slučaj i

  u zrakoplovstvu. Međutim, u propisanoj radiotelefonskoj komunikaciji, osim u

  pozdravima, prebacivanje kodova strogo je zabranjeno i može dovesti do tragičnih

  posljedica, o čemu će biti riječi kasnije.

  Poplack nadalje utvrđuje stupanj učestalosti pojedinih rečeničnih dijelova: najčešće se

  prebacuju pune rečenice, zatim rečenične cjeline (imeničke ili glagolske fraze), a nakon

  toga dolazi do prebacivanja unutar većih cjelina, npr. imeničkih fraza. Što je sintaktička

  razina veća, to je veća i vjerojatnost prebacivanja, a najčešće se prebacuju imenice jer su

  relativno neovisne u sintaktičkome smislu.

  Prema Sankoffu i Poplack (1981:5-6), u tome procesu postoji niz sintaktičkih

  ograničenja, a to je prije svega slobodni morfem, koji pretpostavlja da se prebacivanje ne

  može pojaviti između vezanoga morfema i osnovnoga oblika, osim ako taj oblik nije

  fonološki integriran u jezik iz kojega određeni morfem potječe.

  Drugi princip, nazvan ograničenje ekvivalentnosti, predviđa da se prebacivanje kodova

  pojavljuje na mjestima gdje jukstapozicija elemenata iz dvaju jezika ne narušava

  sintaktičku cjelovitost nijednoga jezika odnosno da rečenični red s obje strane mjesta

  prebacivanja kodova mora biti sukladan gramatičkim pravilima obaju jezika koji

  sudjeluju u ovome činu. Ovdje se, dakle, radi o postojanju dvaju monolingvalnih

  gramatičkih sustava koji generiraju diskurs s prebacivanjem kodova.

 • 11

  1.4. Miješanje jezika

  I. Povijesni osvrt

  Kao jedan od rezultata jezičnih dodira kroz određeno razdoblje, neizbježno se javlja

  miješanje dvaju jezika. Ovim jezičnim fenomenom počinju se intenzivnije baviti

  jezikoslovci u 19. stoljeću i predmet je mnogih njihovih polemika, s obzirom na činjenicu

  da tada nije postojalo jedinstveno shvaćanje o njegovoj suštini niti definicija koja bi

  odražavala takav stav. Tako su Rask i Schleicher smatrali da miješani jezici uopće ne

  postoje, a Whitney je tvrdio da se u procesu miješanja dva jezika modificiraju pod

  međusobnim utjecajem.7

  Za Schuchardta jezično miješanje nije iznimka, nego pravilo, a za Windischa se svako

  jezično miješanje temelji na dvojezičnosti; naučeni jezik ne postaje miješani jezik, već

  vlastiti jezik jednoga naroda pod utjecajem stranoga jezika. Hermann Paul smatra da

  pojava miješanja bitno utječe na život jezika, a Schönfelder razlikuje dvije pojave:

  miješanje kao rezultat jednostranoga ili obostranoga utjecaja dvaju jezika na vokabular,

  fonološki i morfološki sustav te sintaksu i posuđivanje u kojem se taj utjecaj odražava

  samo na leksik.

  Havranek (1964:178) miješanje jezika stavlja u kontekst ''jezičkog kontakta'', pri čemu

  razlikuje miješanje jezika i mješavinu jezika kao zajednički supstrat koji je nastao

  dodirom dvaju jezika. O raznolikosti stavova prema miješanome jeziku govori i Katičić,

  koji ističe tri suprotstavljena gledišta jezikoslovaca: da miješanih jezika ima, da ih nema i

  da su svi jezici miješani. Na temelju principa genetske, tipološke i kontaktne srodnosti

  različitih jezika (1967:18), on na kraju potvrđuje prihvatljivost svih triju gledišta.

  II. Miješani jezici danas

  Iako se, prema Decampu (1971:15), izraz miješani jezik u suvremenoj lingvistici

  uglavnom vezuje uz pidgin i creole, jezike nastale kontaktom europskih i domorodačkih

  jezika, on ipak smatra da se ovdje radi o svojevrsnim originalnim jezicima, a ne o

  mješavini ili iskrivljenim varijantama standardnih jezika. Izraz pidgin etimološki je

  7 Filipović (1986:19).

 • 12

  izveden od kineskoga izgovora anglizma business te označava kontaktni vernakular koji

  nije materinski jezik nijednoga od govornika.

  Prema Trudgillu (1995:157), pidgin je lingua franca koja nema izvornih govornika, a

  Holm (2000:5) smatra da je to ''leksički i sintaktički reducirani jezik koji je nastao duljim

  kontaktom između skupine ljudi koji nemaju zajednički jezik, radi potreba međusobne

  verbalne komunikacije''.

  Decamp nadalje navodi da je izraz creole izveden od portugalske riječi crioulo koja je

  prvobitno označavala bijelca europskoga podrijetla rođenoga u koloniji, a poslije je to

  značenje prošireno na sve domoroce neeuropskoga podrijetla. Za razliku od pidgina, koji

  je pomoćni kontaktni jezik, creole je materinski jezik koji se razvio iz žargona ili pidgina,

  s vokabularom i sintaksom koji zadovoljavaju sve komunikacijske potrebe svojih

  govornika, a neki imaju i status službenih jezika, kao npr. Tok Pisin8 u Papui Novoj

  Gvineji.

  Proces tranzicije pidgina u creole Holm naziva kreolizacijom ili nativizacijom, a

  Whinnom hibridizacijom ili jezičnim miješanjem (1971:91), koje smatra pravilom, a ne

  izuzetkom i razlikuje: primarnu hibridizaciju odnosno fragmentaciju jezika na različite

  dijalekte, sekundarnu hibridizaciju odnosno prebacivanje kodova i tercijarnu hibridizaciju

  kojom nastaju novi jezici kao pidgin. Iako je i creole nastao jezičnim miješanjem,

  Whinnom ga smatra primarnim jezikom odnosno ''hibridom koji je postao nova vrsta''.

  Pojavu miješanja jezika u širem kontekstu argumentira Auer (1998:309-313), koji u

  ''kontinuumu jezičnih promjena'' razlikuje: ''prebacivanje kodova kao početnu pojavu,

  miješanje jezika kao međupojavu i miješani dijalekt kao krajnji rezultat''. Čestim

  prebacivanjem kodova dolazi do miješanja jezika koje pretpostavlja veću dvojezičnu

  kompetenciju i uključuje višu sintaktičku razinu, a ona se još više stabilizira u

  miješanome jeziku kojega Auer naziva full-fledged fused lect (1998:317-318).

  Dakle, tu nije riječ samo o naizmjeničnoj uporabi ili umetanju jednoga ili više leksema iz

  dvaju jezika u kontaktu, nego se i struktura rečenica mijenja pod utjecajem lingvističkih

  zakonitosti tih jezika. Kao tipični primjer miješanoga jezika Auer navodi Michif, jezik

  8 Izvedenica od frazema ''talk pidgin''.

 • 13

  kanadskih lovaca na bizone u kojemu su sve imenice preuzete iz francuskoga, a glagoli

  uglavnom iz lokalnoga jezika cree.

  III. Miješanje jezika u zrakoplovstvu

  Pojava jezičnoga miješanja u zrakoplovstvu specifičan je fenomen, prije svega zbog

  činjenice da u međunarodnome zračnom prometu, u kojega je uključena svaka zemlja u

  čijem se zračnome prostoru odvijaju međunarodni letovi, engleski jezik ima status

  službenoga jezika. Budući da krovne organizacije u zrakoplovstvu uglavnom imaju

  sjedište u zemljama engleskoga govornog područja ili im je engleski jedan od službenih

  jezika9, govorna komunikacija, dokumenti i prepiska uglavnom su na engleskome, a kroz

  dulje razdoblje utjecaj engleskoga kao dominantnijega jezika na sve ostale jezike s

  kojima je u posrednome ili neposrednome kontaktu, pa tako i na hrvatski, nezaustavljiv je

  proces. Stoga ćemo u radu pokušati istražiti ovaj fenomen i definirati njegova specifična

  obilježja.

  1.5. Jezični purizam

  Težnja za očuvanjem jezične čistoće prisutna je u gotovo svakome jeziku tijekom

  različitih faza njegova povijesnog razvoja. ''Elementarni purizam proizlazi iz naravi

  jezične norme i u većoj ili manjoj mjeri pratilac je svakoga standardnog jezika.''10

  Kako

  navodi Katičić (1971:84), ''jezik je po svojoj naravi purističan, jer ograničava i

  omogućuje govorne mogućnosti, a pojam jezične kulture kojega jezika uključuje brigu

  oko njegove čistoće i podrazumijeva pomnju pri govorenju i pisanju''.

  Purizam najčešće shvaćamo kao otpor prema velikome broju posuđenica i tvorevina

  nastalih prema stranome utjecaju odnosno prevedenica, no on uključuje i pozitivni aspekt

  koji se manifestira kao aktiviranje tvorbenih mogućnosti vlastitoga jezika, čime se

  njeguje jezična tradicija. On je istodobno i ''nužan preduvjet za stvaranje prevedenica u

  najširem smislu toga termina''11

  . Katičić (1971:89) u tome kontekstu razlikuje prirodni ili

  9 Osim engleskoga, službeni jezici u administrativne svrhe u zrakoplovstvu su: francuski, španjolski i ruski.

  10 Turk (1996:63).

  11 Muhvić-Dimanovski (1992:109).

 • 14

  spontani purizam kao sinonim za jezičnu kulturu i dogmatski odnosno bojovni purizam

  kao isključivost prema tuđicama.

  U literaturi se kao primjeri jezika s izrazito purističkim tendencijama koje se odražavaju

  u otporu prema anglizmima spominju islandski, mađarski, turski i osobito francuski, u

  kojem je purizam vrlo strog, a uporaba posuđenica u promidžbene svrhe u tvrtkama

  podliježe zakonskim sankcijama, iako se u stvarnosti priliv anglizama ne može zaustaviti.

  Nasuprot tome, liberalniji model purizma vezuje se uz njemački i talijanski jezik, gdje

  postoji stav da se strani izrazi vezani uz novija tehnološka dostignuća ne mogu uvijek

  adakvatno zamijeniti domaćim izrazima. U švedskome se zamjene traže samo za

  fonološki i morfološki neadaptirane posuđenice, a u portugalskome je pomalo

  indiferentni stav prema posuđivanju odraz otvorenosti Portugala prema tehnološki

  naprednijem svijetu.12

  Purizam u hrvatskome ima dugu tradiciju; mogli bismo reći da traje od početaka hrvatske

  pismenosti, a temelji se na ''tradicionalno izgrađivanom vrijednosnom sustavu i

  osjetljivosti za funkcionalno i stilističko raslojavanje'' (Turk, 1996:63), s obzirom na

  činjenicu da je hrvatski jezik kroz povijest bio izložen utjecajima različitih jezika:

  turskoga u 18. stoljeću, zatim latinskoga, talijanskoga i njemačkoga u 19. stoljeću, te

  njemačkoga, srpskoga i engleskoga u 20. stoljeću.

  U povijesnome kontekstu purizam možemo promatrati iz dva aspekta: kao odraz otpora

  prema posuđenicama (ponajprije germanizmima i prevedenicama stvorenim prema

  njemačkome uzoru) te kao tzv. štokavski purizam koji je težio uklanjanju kajkavskih i

  čakavskih riječi iz književnoga jezika.13

  Težnja za očuvanjem jezične čistoće prisutna je i u radovima starijih hrvatskih pisaca:

  Zoranića, Barakovića i Vitezovića, kao i većine hrvatskih leksikografa preporodnoga i

  poslijepreporodnoga razdoblja: Mažuranića, Užarevića i Drobnića, a osobito Bogoslava

  Šuleka, najvećega leksikografa 19. stoljeća, koji je u svojim rječnicima Deutsch-

  Kroatisches Wörterbuch (1860) i Hrvatsko-njemačko-talijanskom rječniku znanstvenog

  nazivlja (1874-1875) ''oslobodio hrvatski jezik mnogih stranih naplavina, ponajviše

  12

  Muhvić-Dimanovski (1992:110-111), Turk (1996:66-67). 13

  Muhvić-Dimanovski (1992:112).

 • 15

  njemačkih i osposobio ga uz pomoć novotvorenica i prilagodbe riječi iz slavenskih jezika

  za potrebe mnogih struka''14

  .

  Značajan prinos razvoju i čistoći stručnoga nazivlja svakako su i hrvatsko-talijanski

  rječnici Dragutina Parčića i snažne purističke tendencije Frana Kurelca, predvodnika

  Riječke filološke škole. Krajem 19. stoljeća jača štokavski purizam, kojeg prije svega

  zagovaraju hrvatski vukovci Tomo Maretić, autor Gramatike i stilistike hrvatskoga ili

  srpskoga jezika iz 1899., zatim Ivan Broz i Luka Zore: za njih je štokavski narodni govor

  jedino i nepovredivo pravilo jezične pravilnosti. Početkom 20. stoljeća primjetno je

  udaljavanje od vukovaca, a na hrvatsko-srpske razlike upućuje i gramatičar Julije

  Benešić. Različiti stavovi prema jezičnoj čistoći i uporabi tuđica izraženi su u djelima

  ostalih istaknutih leksikografa i jezikoslovaca 20 stoljeća: Price, Jonkea, Klaića,

  Filipovića, Vincea, Katičića, Babića i drugih.

  Tako je Babić još 1969. predložio neologizam računalo kao dobru i prihvatljivu zamjenu

  za anglizam computor/computer, a 1982. nekoliko zamjena za anglizam play-off

  (doigravanje, završnica, razigravanje), od kojih je doigravanje i danas u uporabi.15

  Nasuprot tome, Filipović (1978/79:140) ističe da za veliki broj posuđenica zamjene nisu

  potrebne jer su se one u dugoj uporabi prilagodile hrvatskome jezičnom sustavu i

  integrirale do te mjere da ih kao tuđice mogu prepoznati samo stručnjaci, a Vince

  (1980:77) smatra da su se neologizmi, a i neki barbarizmi, čestom uporabom udomaćili u

  domaćem vokabularu i da ih je nepotrebno i štetno mijenjati.

  Mihaljević (1998:79) navodi da u pravilu domaća riječ ima prednost pred usvojenicom,

  usvojenica pred posuđenicom, a posuđenica pred tuđicom. Tuđice i posuđenice

  upotrebljavaju se samo onda kada za određene pojmove nemamo dobrih riječi u

  hrvatskome ili ih ne možemo lako načiniti. Strani se nazivi mogu nalaziti u hrvatskome

  znanstvenom tekstu, pisani pod navodnicima ili kurzivom, ali se ne smiju prihvatiti kao

  hrvatski nazivi.

  Puristički stavovi i pokušaji zamjene anglizama domaćim leksemima prisutni su i u

  zrakoplovstvu. ''Kao mala zemlja, moramo voditi brigu o vlastitome identitetu,

  14

  Turk (1996:71). 15

  Muhvić-Dimanovski (1992:116).

 • 16

  istovremeno održavajući sigurnost zračnoga prometa i zadržavajući nedvosmislene izraze

  koji potječu iz jezika s tako dugom tradicijom na području leksikografije i standardizacije

  terminologije, kao što je engleski.''16

  Činjenica je da zrakoplovno nazivlje još uvijek nije

  standardizirano, a česta je i uporaba paralelnih naziva za pojmove u određenim

  područjima.17

  Kod utvrđivanja prioriteta u uporabi istoznačnih naziva u nekoj struci Mihaljević

  (1998:77) predlaže određena načela koja se isto tako mogu primijeniti i kod sređivanja

  hrvatskoga nazivlja zrakoplovne struke. Prednost u uporabi daje se:

  a) domaćim riječima,

  b) nazivima koji su usklađeni s fonološkim, morfološkim, tvorbenim i sintaktičkim

  sustavom hrvatskoga književnog jezika,

  c) nazivima latinskog i grčkog podrijetla pred nazivima iz ostalih jezika,

  d) raširenijim, prihvatljivijim i kraćim nazivima,

  e) nazivima od kojih se lakše izvode tvorenice,

  f) nazivima koji odgovaraju pojmu kojem je pridružen i odražava svoje mjesto u

  pojmovnom sustavu, o čemu odlučuje predmetni stručnjak.

  Isto tako, Mihaljević naglašava da nazivi ne smiju unutar istoga terminološkog sustava

  imati više značenja niti se značenje naziva smije mijenjati bez valjanoga razloga.

  16

  Bratanić, M., Manucci, M., Pavlin, S. (2002:462). 17

  Bratanić, M., Pavlin, S., Francetić, I. (2002:473).

 • 17

  KONTAKTNA LINGVISTIKA U KONTEKSTU ZRAKOPLOVSTVA

  2.1. Uvod

  Zrakoplovstvo je specifično područje u kojemu je engleski jezik lingua franca jer

  sigurnost zračne plovidbe ne poznaje i ne smije poznavati nikakve jezične barijere. Prema

  definiciji UNESCO-a iz monografije The Use of Vernacular Languages in Education

  (1953:46), lingua franca je ''a language which is used habitually by people whose mother

  tongues are different in order to facilitate communication between them'', a upravo to je

  svrha zrakoplovnoga engleskog jezika (Aviation English).

  U dokumentu Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency

  Requirements (2004:4-8) Aviation English definira se kao: ''a comprehensive but

  specialised subset of English related broadly to aviation, including the plain language

  used for radiotelephony communications when phraseologies do not suffice. Not

  restricted to controller and pilot communications, aviation English can also include the

  use of English related to any other aspect of aviation: for example, the language needed

  by pilots for briefings, announcements, and flight deck communication; or the language

  used by maintenance technicians, flight attendants, dispatchers, or managers and

  officials within the aviation industry.''

  Prema ovoj definiciji, zrakoplovni engleski jezik spada u kategoriju engleskoga za

  posebne namjene (English for Specific Purposes - ESP) koji je od 60-ih godina 20.

  stoljeća sastavni dio nastave engleskoga kao stranoga ili drugoga jezika, u okviru općega

  trenda poučavanja jezika za posebne namjene (Language for Specific Purposes – LSP).

  Nastao je na temelju analize specifičnih potreba govornika na određenome području, uz

  primjenu vlastite metodologije.18

  Zrakoplovni engleski jezik obuhvaća sljedeće podvrste:

  1. engleski u radiotelefonskoj komunikaciji (radiotelephony English – RTFE),

  2. pojednostavljeni engleski jezik (plain English/simplified English).

  18

  Vidi: Dudley-Evans (1998:4).

 • 18

  Međutim, prisutnost i utjecaj engleskoga jezika izuzetno su snažni u jeziku zrakoplovne

  struke i izvan te ''propisane'' komunikacije u cijelome svijetu, pa tako i u Hrvatskoj.

  Engleski jezik u govornoj zajednici operativnoga osoblja Hrvatske kontrole zračne

  plovidbe d.o.o. koju čine: kontrolori, sinoptičari, operateri podataka o letu, operateri u

  Prijavnom uredu operativnih usluga u zračnome prometu ili u Službi letnih informacija,

  rabi se svakodnevno. Zrakoplovno-tehničko osoblje (inženjeri i tehničari) engleski rabi

  gotovo svakodnevno, a administrativno osoblje ovisno o poslovima koje obavlja i o

  potrebama sudjelovanja na međunarodnim skupovima.

  Kako je većina dokumenata i stručne literature na engleskome, a česti su i poslovni

  kontakti na međunarodnoj razini, možemo govoriti o posrednome i neposrednome

  posuđivanju. Time je postavljen okvir za svakodnevni dodir engleskoga i hrvatskoga.

  2.2 . Engleski jezik u radiotelefonskoj komunikaciji

  Radiotelefonska komunikacija između kontrolora i pilota, meteorološkoga i ostaloga

  zrakoplovnog osoblja mora prije svega biti učinkovita, jasna, sažeta i nedvosmislena.

  Osnovni preduvjet za odvijanje takve komunikacije je postojanje standardnoga jezika koji

  bi se rabio u zrakoplovstvu na globalnoj razini. Zbog toga je ICAO (International Civil

  Aviation Organisation – Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva) 1956. uveo

  obveznu uporabu tzv. radiotelefonskoga engleskog (radiotelephony English), podvrste

  odnosno potkategorije zrakoplovnoga engleskog jezika koji je zapravo kombinacija

  standardne ICAO frazeologije19

  i pojednostavljenoga engleskog jezika, a rabi se u

  međunarodnome i domaćem zračnom prometu.

  2.2.1. ICAO frazeologija

  Standardna ICAO frazeologija je strogo definirani jezični podskup koji uključuje

  fonetsku abecedu te riječi i izraze koji se rabe u svakodnevnoj govornoj odnosno

  radiotelefonskoj komunikaciji zrakoplovnoga osoblja. Od samih početaka prijenosa

  govora u zrakoplovnoj komunikaciji postojala je potreba za uspostavljanjem

  19

  Izraz frazeologija ovdje se odnosi na niz riječi i frazema na engleskome koji se rabe u propisanoj

  radiotelefonskoj komunikaciji, za razliku od frazeologizama ili frazeoloških kalkova kao ustaljenih izraza iz

  drugoga jezika reproduciranih u gotovome obliku (usp.: Muhvić-Dimanovski (1992:50), Menac (1972:9).

 • 19

  jedinstvenoga sustava kojim bi se osigurao točan prijem i istoznačnost izgovora,

  pogotovo pozivnih znakova zrakoplova. Tako je prvu međunarodno priznatu abecedu

  1926. usvojila Međunarodna udruga za telekomunikacije (International

  Telecommunication Union), a nakon manjih izmjena 1932. usvaja je i Međunarodno

  povjerenstvo za zračnu plovidbu (International Commission for Air Navigation), preteča

  ICAO-a. Odlukom Vijeća ICAO-a, od 1. ožujka 1956. sve zemlje članice ove

  organizacije obvezne su u radiotelefonskoj komunikaciji primjenjivati fonetsku abecedu

  te utvrđena pravila ortografije i izgovora. Danas se ona gotovo jednako izgovara i piše u

  svim dijelovima svijeta:

  Letter Word Pronunciation

  A Alpha AL FAH

  B Bravo BRAH VOE

  C Charlie CHAR LEE or

  SHAR LEE

  D Delta DELL TAH

  E Echo ECK OH

  F Foxtrot FOKS TROT

  G Golf GOLF

  H Hotel HO TELL

  I India IN DEE AH

  J Juliett JEW LEE ETT

  K Kilo KEY LOH

  L Lima LEE MAH

  M Mike MIKE

  N November NO VEM BER

  O Oscar OSS CAH

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bhttp://en.wikipedia.org/wiki/Chttp://en.wikipedia.org/wiki/Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ehttp://en.wikipedia.org/wiki/Fhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ghttp://en.wikipedia.org/wiki/Hhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ihttp://en.wikipedia.org/wiki/Jhttp://en.wikipedia.org/wiki/Khttp://en.wikipedia.org/wiki/Lhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nhttp://en.wikipedia.org/wiki/O

 • 20

  P Papa PAH PAH

  Q Quebec KEH BECK

  R Romeo ROW ME OH

  S Sierra SEE AIR RAH

  T Tango TANG GO

  U Uniform YOU NEE FORM or

  OO NEE FORM

  V Victor VIK TAH

  W Whiskey WISS KEY

  X X-ray ECKS RAY

  Y Yankee YANG KEY

  Z Zulu ZOO LOO

  (Manual on Radio Telephony, 2006:2-2)

  U tablici su naglašeni slogovi podebljani i, osim neznatnih razlika u izgovoru koje se

  pojavljuju u zemljama engleskoga govornog područja, nije dopuštena nikakva

  improvizacija te se sva slova izgovaraju onako kako je propisano.

  Isto pravilo vrijedi i za ICAO frazeologiju koja sadrži niz standardnih riječi i izraza u

  radiotelefonskoj komunikaciji, propisanih u sljedećim dokumentima: ICAO Annex 1 –

  Personnel Licencing, ICAO Annex 10 – Aeronautical Communications, Volume II i

  Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management (PANS-ATM, Doc

  4444). Na temelju toga, ICAO je objavio i dokument Manual of Radio Telephony s

  najčešćim primjerima frazema koji se rabe u radiotelefonskoj komunikaciji.

  Kao preduvjet za sigurno odvijanje radiotelefonske komunikacije postavljeno je bazično

  znanje engleskoga i za standardne situacije i za nepredviđene okolnosti koje nisu

  pokrivene primjerima frazeologije iz ovoga priručnika, te zahtijevaju uporabu

  pojednostavljenoga jezika. U predgovoru trećem izdanju objavljenome 2006. posebno je

  naglašena činjenica da engleski koji se rabi u radiotelefoniji često nije materinski jezik

  http://en.wikipedia.org/wiki/Phttp://en.wikipedia.org/wiki/Qhttp://en.wikipedia.org/wiki/Rhttp://en.wikipedia.org/wiki/Shttp://en.wikipedia.org/wiki/Thttp://en.wikipedia.org/wiki/Uhttp://en.wikipedia.org/wiki/Vhttp://en.wikipedia.org/wiki/Whttp://en.wikipedia.org/wiki/Xhttp://en.wikipedia.org/wiki/Yhttp://en.wikipedia.org/wiki/Z

 • 21

  govornikâ; stoga se mora govoriti polagano i jasno te se preporučuje rabiti standardne

  riječi i fraze kad god to okolnosti omogućuju. Brojke i slova u skraćenicama moraju se

  izgovarati zasebno, a prijedlozi i članovi, koji u tim slučajevima neznatno utječu na

  kvalitetu informacija, izbacuju se. Ovdje navodimo primjere standardnih fraza koje se

  rabe u radiotelefonskoj komunikaciji:

  Word/Phrase Meaning

  ACKNOWLEDGE Let me know that you have received and understood this

  message.

  AFFIRM Yes.

  APPROVED Permission for proposed action granted.

  BREAK I hereby indicate the separation between portions of the

  message.

  BREAK BREAK I hereby indicate the separation between messages transmitted to

  different aircraft in a very busy environment.

  CANCEL Annul the previously transmitted clearance.

  CHECK Examine a system or procedure.

  CLEARED Authorised to proceed under the conditions specified.

  CONFIRM I request verification of (clearance, instruction, action,

  information).

  CONTACT Establish communication with ...

  CORRECT True or accurate.

  CORRECTION The correct version is ...

  DISREGARD Ignore.

  GO AHEAD Proceed with your message.

  HOW DO YOU READ What is the readibility of my transmission?

  MAINTAIN Continue in accordance with the condition(s) specified.

  MONITOR Listen out on (frequency).

  MAYDAY (3x) A distress message.

  NEGATIVE No. or Permission not granted. or That is not correct. or Not

  capable.

  PAN PAN (3x) An urgency message.

  READBACK Repeat all or the specified part of this message back to me

  exactly as received.

  ROGER I have received all of your last transmission.

 • 22

  SAY AGAIN Repeat all or the following part of your last transmission.

  STANDBY Wait and I will call you.

  WILCO I understand your message and will comply with it.

  (Manual on Radio Telephony, 2006:2-6 – 2-8)

  Primjer uporabe nekih od navedenih standardnih izraza u radiotelefonskoj komunikaciji

  između kontrolora i pilota zrakopova u završnome prilazu i slijetanju:

  Controller: FASTAIR 345 ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE

  Pilot: FASTAIR 345 AFFIRM

  Controller: FASTAIR 345 LINE UP BE READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE

  Pilot: FASTAIR 345 LINING UP

  Controller: FASTAIR 345 CLEARED FOR TAKE-OFF

  Pilot: CLEARED FOR TAKE-OFF FASTAIR 345

  (Manual on Radio Telephony, 2006:33)

  Ova propisana komunikacija s vremenom se pretvara u rutinu jer ne zahtijeva visoku

  jezičnu kompetenciju govornika. Međutim, u zrakoplovstvu nije moguće isplanirati svaki

  korak, s obzirom na činjenicu da je ljudski faktor nepredvidiv, pa zbog prevelikoga

  radnog opterećenja i stresa kontrolora često dolazi do kobnih pogrešaka koje u lancu

  događaja vode do neizbježne katastrofe.

  Nedovoljna jezična kompetencija i nedostatnost frazeologije za rješavanje nepredviđenih

  situacija u kojima je ugrožena sigurnost putnika, posade i zrakoplova vrlo se često

  spominje u ovome kontekstu, što cjelokupnoj zrakoplovnoj zajednici nalaže isticanje

  važnosti jezičnoga faktora kao jednoga od primarnih ciljeva u postizanju sigurnosti

  zračne plovidbe.

 • 23

  2.2.2. Plain English – pojednostavljeni engleski jezik

  Plain English ili u prijevodu ''pojednostavljeni engleski jezik'' je kontrolirani jezik nastao

  na principu ekonomizirane uporabe riječi prema određenim gramatičkim i sintaktičkim

  pravilima na razini razumljivoj prosječnoj populaciji, osobito u pisanoj komunikaciji. Ne

  postoji samo jedan plain English; svako znanstveno područje nastoji stvoriti vlastiti

  kontrolirani jezik koji će se rabiti u izradi dokumenata, korespondenciji, ali i u govornoj

  komunikaciji.

  U priručniku Plain English Handbook (1998:11) navodi se sljedeća definicija: ''Plain

  English does not mean deleting complex information to make the document easier to

  understand; it means analyzing and deciding what information readers need. A plain

  English document uses words economically and at a level the audience can understand.

  Its sentence structure is tight. Its tone is welcoming and direct. Its design is visually

  appealing. A plain English document is easy to read and looks like it is meant to be

  read.''

  Prema uputama iz priručnika, u pisanju treba obratiti pozornost na sve ono što može

  uzrokovati nerazumljivost informacija: dugačke rečenice, pasivne i nepravilne glagolske

  oblike, suvišne riječi, suhoparni žargon, brojne definicije, apstraktne riječi, nepotrebne

  detalje te nepreglednost i lošu vizualnu organizaciju teksta.

  Prvi pokušaj stvaranja kontroliranoga engleskog jezika u svijetu pripisuje se Charlesu

  Keyu Ogdenu koji je 1932. izdao brošuru pod naslovom BASIC English, gdje je

  skraćenica obuhvaćala sljedeće izraze: British, American, Scientific, International i

  Commercial. Ogden je razvio jezični sustav s jednostavnom gramatikom i vokabularom

  od 850 riječi, koji se mogao savladati u mjesec dana učenja. Riječi su bile odabrane

  prema sljedećim kategorijama: radnja, predmet i obilježje, pa je tako 100 riječi izražavalo

  radnju, 600 riječi predmete, a 150 riječi obilježje. Njegova knjiga bila je temelj nastajanja

  specijaliziranih stručnih žargona u pojedinim granama industrije, pa tako i u

  zrakoplovstvu.20

  20

  Vidi: The New Language in International Business – Simplified English (2004:43).

 • 24

  Prije 20. stojeća nije bilo popularno pisati ovakvim stilom, a njegovi rijetki zagovornici,

  poput Abrahama Lincolna, tada su bili neshvaćeni i daleko ispred svoga vremena. O

  važnosti kvalitete jezika u komunikaciji piše i George Orwell u eseju Politics and the

  English Language; on se zalaže za jezik kao sredstvo izražavanja, a ne skrivanja ili

  potiskivanja misli, te kritizira jezik prepun mrtvih metafora, stranih riječi i izraza

  (1946:2).

  Sedamdesetih godina 20. st. plain English počinje se sve više rabiti kao sredstvo

  jednostavne i učinkovite komunikacije u brojnim područjima znanosti. Pravila pisanja

  ovim kontroliranim jezikom vrlo su eksplicitna i univerzalna: rečenica treba imati

  prosječno 15 – 20 lako razumljivih riječi, a tekst mora biti pregledan i vizualno dobro

  organiziran. Izbjegava se uporaba pasivnih oblika, ako to nije nužno, a preporučuje se

  pozitivni stil pisanja, uz poštivanje pravila interpunkcije.

  Ova pravila primjenjuju se i u zrakoplovstvu, gdje je plain English kombinacija

  zrakoplovnoga i općega engleskog jezika, a rabi se u slučajevima kada frazelogija nije

  dostatna za uspješnu komunikaciju i kada nedovoljno jezično znanje može ugroziti

  sigurnost ljudi i zrakoplova, osobito u izvanrednim situacijama nastalim zbog lošijih

  vremenskih prilika, tehničkih problema zrakoplova ili povećanja prometa na ruti.

  Plain English rabi se za davanje naputaka i objašnjenja, uz uporabu kratkih riječi i

  jednostavnijih glagolskih oblika te izostavljanje svih vrsta riječi koje ne utječu bitno na

  komunikaciju (članovi, prijedlozi itd.) ili je na neki način mogu otežati, osobito ako se

  radi o homofoniji, npr. brojeva i prijedloga, kao u sljedećem primjeru:

  Pilot: Cleared to descend to two zero zero, cross two zero miles south of ... at two two zero.

  Leaving two two zero for two zero zero.

  Controller: Were you cleared to two zero zero?

  (Cushing, 1994:52)

  Nestandardna frazeologija i homofonija navode se kao jedan od uzroka zrakoplovne

  nesreće koja se 1989. dogodila u Kuala Lumpuru, u Maleziji, kada je kontrolor pilotu

  Boeinga 747-249F kompanije Flying Tigers izdao odobrenje za snižavanje visine

  ''Descend two four zero zero.'', koje je pilot razumio kao ''Descend to four zero zero.'' i

 • 25

  potvrdio ''OK, four zero zero.''21

  Kako kontrolor nije obratio pažnju na pogrešno

  ponavljanje odobrenja, pilot se, umjesto na 2400, spustio na razinu leta 40022

  i udario u

  planinu.

  Zbog učestalosti sličnih pogrešaka u radiotelefonskoj komunikaciji, ICAO 1989. godine

  izdaje preporuku za izmjenu odobrenja koje kontrolor izdaje pilotu na način da se

  prijedlog to izbaci odnosno da se imenička fraza flight level umetne ispred dodijeljene

  visine leta, npr.:

  Cleared to descend (to) flight level two four zero zero.

  U zrakoplovstvu, međutim, ne postoji nijedan specijalizirani priručnik za plain English.

  Zato ICAO u svim važnim dokumentima i pripadajućim aneksima, kao i u standardima i

  preporučenoj praksi, donosi preporuke vezane uz stvaranje i uporabu pojednostavljenoga

  jezika. Prema dokumentu Manual on Radio Telephony, plain English pretpostavlja

  posjedovanje osnovnoga jezičnog znanja i obvezatno se rabi prema istim načelima koja

  vrijede i za frazeologiju; mora, dakle, biti eksplicitan, precizan i nedvosmislen.

  U priručniku Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency

  Requirements (2004:x) prvi put se jezičnome faktoru posvećuje osobita pažnja i donose

  se jezični standardi i zahtjevi koje sve zemlje članice ICAO-a moraju primjenjivati u

  unapređenju vještina govora i slušanja u komunikaciji na pojednostavljenome engleskom

  jeziku, sukladno odredbama iz Standarda i preporučene prakse ICAO-a (Standards and

  Recommended Practices - SARPs) za već spomenute Anekse 1 i 10. Jezične vještine

  pisanja i čitanja te gramatičko znanje izostavljeni su iz ovih zahtjeva jer u radiotelofoniji

  nemaju primarni značaj.

  Standardima iz Aneksa 10 (Čl. 5.1.1.1.) propisana je obvezna uporaba engleske

  frazeologije i pojednostavljenoga jezika kao fundamentalnih komponenti u međunarodnoj

  radiotelefonskoj komunikaciji: ''ICAO standardized phraseology shall be used in all

  situations for which it has been specified. Only when standardized phraseology cannot

  serve an intended transmission, plain language shall be used.''

  21

  Prema pravilima radiotelefonske komunikacije, pilot mora potvrditi kontroloru da je razumio svaku

  uputu ili odobrenje vezano uz let koje je dobio od njega. 22

  Razina odnosno visina leta u zrakoplovstvu mjeri se u stopama (1 stopa = 0,30 m), pa tako razina leta

  400 odgovara visini od 1200 m.

 • 26

  Aneksom 1 utvrđuje se jezični standard za pilote i kontrolore na operativnoj razini znanja

  (Operational Level 4) koja je neophodna za odvijanje sigurne komunikacije. Jezični

  zahtjevi ICAO-a, o kojima će još biti riječi kasnije, zapravo predstavljaju neku vrstu

  upute kako rabiti plain English u tome kontekstu i uključuju sljedeće holističke

  deskriptore kompetentnoga govornika (Čl. 1.2.9.):

  ''Kompetentan govornik:

  a) komunicira učinkovito i u isključivo govornoj i u direktnoj komunikaciji;

  b) razgovora o općim i stručnim temama;

  c) rabi određene komunikacijske strategije u razmjeni poruka te prepoznavanju i

  rješavanju problema u općem i stručnom kontekstu (npr. provjera, potvrda ili

  dodatno objašnjavanje);

  d) uspješno i s relativnom lakoćom suočava se s jezičnim izazovima zbog komplikacija

  ili neočekivanoga obrata događaja u rutinskim situacijama ili komunikaciji, i

  e) služi se dijalektom ili akcentom koji je razumljiv zrakoplovnoj zajednici.'' 23

  Budući da ne postoji jedinstveni priručnik za pojednostavljeni zrakoplovni jezik u

  radiotelefonskoj komunikaciji, ICAO preporučuje modifikaciju postojećih nastavnih

  materijala koji će se rabiti u svrhu unapređenja jezične kompetencije. Navedene su i

  upute jezičnim stručnjacima za izradu primjerenih nastavnih materijala i predavačima

  koji će ih rabiti, te primjeri komunikacijskih funkcija jezika (izražavanje naredbi,

  zahtjeva, savjeta, odobrenja itd.), područja i situacije koje kontrolori i piloti moraju znati

  pokrivati komunikacijom, prioritetne leksičke domene i zadaće pojednostavljenoga

  zrakoplovnog jezika, te niz fraza koje se mogu rabiti u komunikaciji.

  Navodimo primjer komunikacije u kojoj se ovaj stručni žargon rabi u rješavanju

  neočekivanoga problema prilikom slijetanja zrakoplova nastaloga zbog neuspješnoga

  izvlačenja stajnoga trapa (podvozja):

  Controller: You will let me know about your intentions for the main landing gear.

  Pilot: UD Wilco. We’ll try to let the gear down again and if it remains up and I’m unable to

  relase the nose gear then we’ll land with all three up.

  23

  Prijevod: Jadranka Majić.

 • 27

  Controller: Roger. So if you wish you may come for a go around and visual check of your landing

  gear.

  Pilot: OK. Roger.

  Controller: UD, have you got the field in sight?

  Pilot: UD Affirm.

  Controller: Roger. You will ... you will pass over the field and make a low pass over runway 29

  for landing gear check.

  (Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements, 2004:7-3)

  Za rješavanje ovakvih nepredviđenih situacija ne postoje adekvatne propisane fraze i

  kontrolor se mora osloniti na vlastito znanje općega i pojednostavljenoga engleskog

  jezika, kako bi pilotu pomogao u uspješnome prizemljenju zrakoplova usprkos

  tehničkome problemu s podvozjem kojega nije moguće otkloniti u zraku. Mogli bismo

  reći da je ovdje kontrolor preuzeo ulogu aviomehaničara zaduženoga za održavanje toga

  zrakoplova, ali jedini ''alat'' koji ima na raspolaganju je njegova jezična kompetencija i o

  njemu samome ovisi hoće li je znati primijeniti kada to okolnosti zahtijevaju.

  U tome kontekstu važno je istaknuti važnost jezične kompetencije u odnosu na tri

  različite uloge koje jezik može imati kao uzrok nesreća i nezgoda zrakoplova:

  1. nepravilna uporaba frazeologije, koja je u nekoliko slučajeva bila neposredni uzrok

  nesreće ili nezgode zrakoplova;

  Tako se 1977. na Tenerifima zrakoplov KLM Boeing B-747 u polijetanju sudario s PAA

  Boeingom B-747 u voženju po uzletno-sletnoj stazi zbog pogrešnoga tumačenja

  nestandardne fraze ''We are now at take-off.'' Prilazni kontrolor je spomenutu frazu

  protumačio kao ''We are waiting at the take-off point.'' (Čekamo na poziciji za

  polijetanje.), a nizozemski pilot ''We are already on the take-off roll.'' (Već smo u

  zatrčavanju za polijetanje.). Tada je poginulo 583 putnika iz oba zrakoplova, uključujući i

  posade. Ova je zrakoplovna nesreća, koja se smatra najtežom u povijesti zrakoplovstva,

  istovremeno i jedan od najeklatantnijih i najcitiranijih primjera negativne konotacije

  prebacivanja kodova, kao i sintaktičkoga utjecaja nizozemskoga, u kojemu se prijedložna

  fraza s infinitivom rabi za izražavanje trajne radnje, na engleski jezik, gdje ta ista fraza

 • 28

  označava neku čvrstu točku, u ovome slučaju poziciju za polijetanje. Razgovor između

  kontrolora i pilotâ dvaju zrakoplova neposredno prije sudara odvijao se ovako:

  1705:44.8 KLM Uh, the KLM ... four eight zero five is now ready for take-off ... uh and

  we're waiting for our ATC clearance.

  1705:53.4 APP24

  KLM eight seven * zero five uh you are cleared to the Papa Beacon

  climb to and maintain flight level nine zero right turn after take-off

  proceed with heading zero four zero until intercepting the three two five

  radial from Las Palmas VOR. (1706:08.2)

  1706:09.6 KLM

  Ah roger, sir, we're cleared to the Papa Beacon flight level nine zero,

  right turn out zero four zero until intercepting the three two five and we're

  now (at take-off). (1706:17.9)

  ca. 1706:13 KLM-

  1 We gaan. (We're going)

  1706:18.19 APP OK.

  1706:19.3 PAA No .. eh.

  1706:20.08 APP Stand by for take-off, I will call you.

  1706:20.3 PAA And we're still taxiing down the runway, the clipper one seven three

  six.

  1706:19.39 -

  1706:23.19

  PAA and APP communications caused a shrill noise in KLM cockpit -

  messages not heard by KLM crew.

  1706:25.6 APP Roger alpha one seven three six report when runway clear

  1706:29.6 PAA OK, we'll report when we're clear.

  APP Thank you

  1706:32.43 KLM-

  3 Is hij er niet af dan? {Is he not clear then?}

  1706:34.1 KLM-

  1 Wat zeg je? {What do you say?}

  1706:34.15 KLM-

  ? Yup.

  1706:34.7 KLM-

  3 Is hij er niet af, die Pan American? {Is he not clear that Pan American?}

  1706:35.7 KLM-

  1 Jawel. {Oh yes. - emphatic}

  1706:40 PanAm captain sees landinglights of KLM Boeing at approx. 700m

  1706:44 PH-BUF started rotation

  1706:47.44 KLM-

  1 [Scream]

  1706:50 collision

  (Aviation Safety Network, http://aviation-safety.net/investigation/cvr/transcripts/cvr_kl4805.php)

  24

  Approach Controller – prilazni kontrolor.

 • 29

  Nesreća je, nažalost, potvrdila kakve tragične posljedice može imati nedovoljna jezična

  kompetencija pilota, a isto tako i kontrolora, u odnosu na sigurno odvijanje zračnoga

  prometa u kojem nikave improvizacije nisu dopuštene.

  2. nedostatna razina znanja pojednostavljenoga jezika, kao faktor koji može dovesti do

  nesreće zrakoplova;

  Kao primjer navodimo pad kineskoga zrakoplova China Northern MD-82 koji se dogodio

  1993. zbog toga što pilot nije razumio upozorenje automatskoga sustava za signaliziranje

  blizine tla. Njegove posljednje riječi na upozorenje ''Pull up! Pull up! (Podiži

  zrakoplov!)'' koje je zabilježila tzv. crna kutija, bile su: ''What does pull up mean?''

  (Aviation Safety Network, http://www.aviation-safety.net/database/record.php?id=19930723-0)

  Isto tako, u Jutarnjem listu od 25. 01. 2003. objavljen je članak pod naslovom Hrvatski

  MIG-ovi u stanju pripravnosti zbog jezične zabune, u kojemu se navodi kako je pilot

  zrakoplova Alitalia Airbus A-231, na letu iz Milana za Istanbul preko Hrvatske, Centru

  oblasne kontrole u Zagrebu javio da je jednome putniku pozlilo i umjesto pravilnoga

  izraza cardiac arrest upotrijebio izraz heart attack, što je kontrolor razumio kao hard

  attack odnosno protumačio da se u zrakoplovu dogodio napad. Zbog toga su u stanje

  pripravnosti stavljena dva MIG-a Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, a zrakoplov je na

  kraju zatražio dozvolu za hitno slijetanje na tršćansko-videmski aerodrom Ronci de

  Legionari.

  3. uporaba više od jednoga jezika u istome okruženju, koja može dovesti do nedostatka

  situacijske osviještenosti i u nekoliko je slučajeva navedena kao jedan od uzroka

  nesreće zrakoplova.

  U ovome kontekstu navodimo najtežu zrakoplovnu nesreću u Hrvatskoj i jednu od

  najtežih u svijetu koja se dogodila 10. rujna 1976. nad Vrbovcem, kada je poginulo 176

  putnika i članova posade. Prema nalazima istrage, nekoliko je faktora dovelo do nesreće,

  a prije svega loša primopredaja zrakoplova između srednjega i gornjeg sektora zračnoga

  prostora u nadležnosti Oblasne kontrole leta Zagreb, izazvana stresom zbog povećanoga

  prometa25

  i slabe tehničke opremljenosti. Uporaba materinskoga jezika odnosno

  25

  Zagrebačka kontrola leta je tada s više od 1500 prihvata zrakoplova dnevno bila jedna od najzaposlenijih

  u Europi.

 • 30

  prebacivanje kodova u trenutku kada je zrakoplov Inex Adria DC-9 (JP550) u penjanju

  na visinu leta od 350 stopa (10.500 m) presjekao put britanskome zrakoplovu BEA

  Trident-3B (BE476) na visini od 330 stopa (9.900 m), također se navodi kao uzrok sudara

  ovih dvaju zrakoplova u zraku. Ova se vrsta nesreće u zrakoplovstvu zove midair

  collision i vrlo se rijetko događa, ali gotovo uvijek s tragičnim posljedicama po oba

  zrakoplova.

  Ovdje donosimo razgovor između kontrolora Tasića te pilotâ DC-9 i Tridenta-3B

  neposredno prije sudara:

  10.04:12 BE476 Zagreb, Bealine 476, good morning

  ZAG

  ATC 2 Bealine 476, good morning, go ahead

  10.04:19 BE476 476 is Klagenfurt at zero two, three three zero, and estimating Zagreb at one

  four

  ZAG

  ATC 2 Bealine 476, roger, call me passing Zagreb, flight level three three zero. Squawk alpha two three one two

  10.04:38 BE476 Two three one two is coming

  10.05:57 JP550 Adria 550, levelling two six zero, standing by for higher

  10.06:03 ZAG

  ATC 550, sorry three three zero ... eh ... three one zero is not available, two

  eight zero also. Are you able to climb maybe to three five zero?

  10.06:11 JP550 Affirmative, affirmative. With pleasure

  10.06:13 ZAG

  ATC Roger, call you back.

  10.06:14 JP550 Yes, sir.

  10.07:40 ZAG

  ATC Adria 550, recleared flight level three five zero

  10.09:49 JP550 Zagreb, Adria 550 is out of two nine zero.

  10.09:53 ZAG

  ATC Roger, call me passing three one zero now.

  10.12:03 JP550 Zagreb, Adria 550 is out of three one zero.

  10.12:06 ZAG

  ATC

  550, further Zagreb one three four decimal four five. Squawk stand-by and

  good day, sir.

  10.12:12 JP550 Squawk stand by, one three four four five. Good day.

  10:14.04 JP550 Dobar dan, Zagreb, Adria 550

  10.14:07 ZAG

  ATC 2 Adria 550, Zagreb, dobar dan. Go ahead.

  10.14:10 JP550 Three two five crossing, Zagreb at one four

  10.14:14 ZAG

  ATC 2 What is your present level?

 • 31

  10.14:17 JP550 Three two seven

  10.14:22 ZAG

  ATC 2

  ... e ... Zadrzite se za sada na toj visini i javite prolazak Zagreba [... e ...

  hold yourself at that height and report passing Zagreb ]

  10.14:27 JP550 Kojoj visini? [What height?]

  10.14:29 ZAG

  ATC 2

  No kojo ste sada u penjanju jer ... e ... Imate avion pred vama na isn ...? 335

  sa leva na desno [The height you are climbing through because ... you have an

  aircraft in front of you at ...? Three three five from left to right]

  10.14:38 JP550 OK, ostajemo tocno 330. [OK, we'll remain precisely at three three zero]

  10.15:40 LH360 .. e Zagreb! It is possible we have a midair collision in sight - we have two

  aircraft going down, well, almost below our position now

  (Aviation Safety Network, http://aviation-safety.net/investigation/cvr/transcripts/atc_jp550.php)

  Kada je Tasić na radarskome zaslonu uočio zrakoplov DC-9 na istoj visini na kojoj je

  letio Trident-3B, obratio se pilotu DC-9 na hrvatskome i zatražio zadržavanje trenutne

  visine. Iako je DC-9 zbog sile inercije tada bio neznatno iznad Tridenta-3B, pokušavajući

  održati odobrenu visinu od 330 stopa, ponovo se spustio i krilom presjekao kabinu

  drugoga zrakoplova, nakon čega su se oba srušila, što na kraju komunikacije potvrđuje i

  pilot Lufthanse (LH360).

  Istraga je pokazala kako se nesreća mogla izbjeći da je Tasić dozvolio nastavak penjanja

  zrakoplovu DC-9 koji bi tada bio 20 stopa odnosno 60 m iznad britanskoga zrakoplova, a

  da se razgovor na frekvenciji vodio na engleskome jeziku, kao što je propisano u

  međunarodnome zračnom prometu, pilot zrakoplova Trident-3B bio bi svjestan da mu

  prijeti opasnost od sudara i vjerojatno bi pokušao izvesti manevar izbjegavanja.

  Problematikom pojednostavljenoga jezika bavi se i priručnik Writing User-Friendly

  Documents: A Handbook for FAA Drafters iz 2000., objavljen s ciljem unapređenja

  pisane komunikacije u Saveznoj upravi zračnoga prometa u SAD-u (Federal Avation

  Administration – FAA). U priručniku se navode upute i tehnike za jednostavnije pisanje,

  zatim riječi i izrazi koje treba izbjegavati, popisi jednostavnijih izraza i primjeri pisani

  standardnim i pojednostavljenim stilom, npr.:

  (a) Refusal by the holder of a certificate to take a

  drug or alcohol test is grounds for:

  (1) Denial of an application for any certificate or

  (a) If a certificate holder refuses to take

  a drug or alcohol test, FAA may do the

  following:

  (1) Deny an application for any

 • 32

  rating…

  (2) Suspension or revocation of any certificate or rating…

  certificate or rating…

  (2) Suspend or revoke any certificate.

  U tehničkoj se literaturi umjesto izraza plain English rabe izrazi simplified English ili

  Simplified Technical English (STE) koji se 80-ih godina 20. st. javljaju u zrakoplovnoj

  industriji, a također se odnose na pojednostavljeni jezik koji se kao standard rabi u

  tehničkoj dokumentaciji, pa ga možemo svrstati u potkategoriju tehničkoga engleskog

  jezika u zrakoplovstvu (Shawcross, 1992:195). U ovome stručnom žargonu vokabular je

  smanjen na približno 800 riječi, a sintaksa i gramatika standardizirani u 57 pravila, kako

  bi dokumenti bili što jednostavniji i razumljiviji. Polazi se od sljedećih načela:

  1. Vokabular

  a) jedno značenje - jedna riječ:

  Primjerice, iz skupine istoznačnica notify - advise - inform - tell, prema pravilima ovoga

  žargona odabire se tell, zbog veće zastupljenosti i razumljivosti.

  b) jedna riječ – jedna funkcija:

  Ako glagol i imenica imaju isti oblik (npr. heat), on se rabi samo u jednoj funkciji, a za

  drugu se odabire novi izraz. U ovome slučaju osnovni oblik zadržava se u funkciji

  imenice (heat), a za glagol se umjesto toga rabi istoznačnica (to increase the

  temperature).

  2. Sintaksa i gramatika

  a) Osobito je važan red riječi u rečenici, jer se rabi veliki broj složenih sintagmi.

  Temeljni princip je staviti ključnu riječ na kraj izraza i urediti ga prema sljedećem

  pravilu26

  :

  Location System/Function Assembly/Function Sub-assembly Component

  main gear door

  upper right trailing edge

  nose gear ground safety pin

  26

  Vidi: Shawcross (1992:11).

 • 33

  b) Također je smanjen broj glagola, izbjegava se uporaba nepravilnih glagola, a od

  glagolskih vremena smiju se rabiti samo najjednostavniji oblici prezenta, preterita i

  futura, infinitiv i imperativ. Kao rezultat smanjenja broja glagola, pojavljuje se niz

  glagolskih izraza, primjerice:

  to bank = to make a bank

  to check = to do a check, to make sure

  c) Preporučuje se i izbjegavanje izraza s apstraktnim glagolima kao što su npr. achieve,

  enable, ensure, provide itd. Tako rečenica: ''That provides rudder pedal adjustment.''

  pisana prema navedenim pravilima glasi: ''That adjusts the rudder pedals.''

  d) Rečenice mogu imati maksimalno dvadeset riječi, s najviše tri rečenične cjeline,

  odnosno šest rečenica u pojedinim odlomcima teksta i u pravilu samo jedna od deset

  rečenica može biti pasivna. U prikazima operativnoga rada nekoga uređaja ne smije

  se navoditi previše podataka u jednoj rečenici, kao što je primjerice ova:

  ''Pressure oil from the pump is delivered to a spring-loaded relief valve, which has a

  double function as it controls the pressure of oil available for the lubrication of the

  cavin blower, the pneumatic compressor and the extension drive shaft support and

  acts as a pressure reducing valve in the internal lubrication system. ''

  Prema sintaktičkim pravilima pojednostavljenoga tehničkog engleskog jezika,

  navedena rečenica glasit će ovako:

  ''Pressurised oil from the pump is supplied to a spring-loaded relief valve. The valve

  has two functions. It controls the pressure of oil available to lubricate the cabin

  blower, the pneumatic compressor and the support of the extension driveshaft. It is

  also a pressure-reducing valve in the internal oil system.''

  Svi navedeni primjeri uporabe pojednostavljenoga engleskog jezika u različitim

  znanstvenim područjima polaze od istih načela: ekonomizirane uporabe vokabulara i

  razumljivosti informacija, bilo govornih ili pisanih, što i jest svrha i smisao ljudske

  komunikacije.

 • 34

  2.3. Engleski jezik u svakodnevnoj komunikaciji

  2.3.1. Uvod

  Osim propisanoga načina komunikacije u radiotelefoniji, u zrakoplovstvu se engleski rabi

  i u svakodnevnoj komunikaciji između pripadnika iste ili različitih govornih zajednica,

  često kada zato nema objektivne potrebe. U govornoj komunikaciji stalno je prisutna

  pojava prebacivanja kodova, a u pisanoj komunikaciji pojava miješanja engleskoga i

  hrvatskoga, zbog toga što se anglizmi u velikoj mjeri upotrebljavaju na račun domaćega

  leksika, bilo u nekoj vrlo stručnoj raspravi ili dnevnom žargonu zrakoplovne struke.

  Kao rezultat dodira dvaju jezika javlja se svojevrsni hibridni ili miješani jezik, prepun

  posuđenica, poluprevedenica, prevedenica i skraćenica, koji nije lako razumljiv širem

  auditoriju; međutim ovdje se ne radi o miješanome jeziku u smislu postojanja sustava s

  određenim jezičnim zakonitostima, sintaksom ili morfologijom, kao što je to slučaj s

  miješanim jezicima pidgin i creole, nego o mješavini u kojoj se ravnopravno izmjenjuju

  engleske posuđenice ili skraćenice i izrazi na hrvatskome.

  Možemo reći da se, u cilju odvijanja uspješne i razumljive komunikacije, u dnevnome

  žargonu zrakoplovne struke gotovo dosljedno primjenjuju četiri konverzacijska načela

  Herberta Paula Gricea (1989:30):

  1. Načelo kvantitete:

  Neka tvoj udio u razgovoru bude informativan prema potrebi.

  Neka tvoj udio u razgovoru ne bude informativniji nego što je potrebno.

  2. Načelo kvalitete:

  Ne reci ono za što vjeruješ da je pogrešno.

  Ne reci ono što ne možeš dokazati.

  3. Načelo primjerenosti:

  Budi primjeren (tj. izgovaraj riječi koje se odnose na trenutnu temu razgovora).

  4. Načelo ponašanja:

  Izbjegavaj nejasnoću u izražavanju.

  Izbjegavaj dvosmislenost.

  Budi jezgrovit (izbjegavaj nepotrebnu opširnost).

 • 35

  Budi uljudan.27

  Parafraziranjem ovih načela koja se reflektiraju u težnji pripadnika govornih zajednica u

  HKZP-u za održavanjem suvisle komunikacije, dolazimo do zaključka da se oni koriste

  svim raspoloživim sredstvima kako bi tu komunikaciju održavali na razini koja će im

  omogućiti međusobno razumijevanje i ''ostajanje u razgovoru'', a to podrazumijeva i

  uporabu posuđenica iz engleskoga jezika.

  2.3.2. Prebacivanje kodova

  Prebacivanje kodova svakodnevna je pojava u svim zajednicama govornika u HKZP-u,

  bilo da se radi o umetanju izraza iz engleskoga ili hrvatskoga, međurečeničnome ili

  unutarrečeničnome prebacivanju. Razlozi su prebacivanja različiti, a najčešće se može

  govoriti o ekonomičnosti28

  , koju u lingvističkome smislu možemo definirati kao

  ''upotrebu najmanjeg broja jezičnih jedinica, sažimanje i kratkoću izraza''29

  , osobito ako

  se prebacuju skraćenice, zatim o navici i lakšem snalaženju s engleskim riječima,

  nedostatku ekvivalentnih izraza na materinskome jeziku ili nastojanju da se sugovorniku

  prenese što točnija informacija.

  U ovome kontekstu ne može se govoriti isključivo o prebacivanju kodova radi potrebe

  prenošenja neprevodivih izraza, kako navodi Poplack (1980:601); naprotiv, prebacuju se i

  lako prevodivi izrazi koje govornici rabe gotovo svakodnevno. Isto tako, ne može se

  govoriti ni o prebacivanju kodova kao odrazu nedovoljne jezične kompetencije jer svi

  govornici posjeduju određenu dvojezičnu kompetenciju koja im omogućuje nesmetano

  prelaženje iz jednoga jezika u drugi, a oni sami određuju razinu na kojoj će se takva vrsta

  komunikacije odvijati, što ovisi i o nizu izvanlingvističkih faktora - stupnju obrazovanja,

  dobi, osobnosti, komunikacijskim vještinama, sugovornicima, kontekstu ili potrebama

  radnoga mjesta.

  Primjer umetanja izraza, u ovome slučaju pozdrava, iz drugoga jezika zabilježen je čak i

  u propisanoj komunikaciji kontrolora i pilota, gdje je običaj da kontrolor pilota pozdravi

  27

  Prijevod: Jadranka Majić. 28

  Vidi: Filipović (1986:189) 29

  Vidi: Anić (2003:283).

 • 36

  na hrvatskome, a često se događa da i pilot na početku i završetku javljanja izgovori

  pozdrav na hrvatskome:

  [Ejdžien for ziro van, Zagreb reida, dobar dan, ajdentifajd, klird tu delta eko romeo].

  Aegean 401, Zagreb Radar, dobar dan, identified, cleared to DER.

  Umetnuti izraz ničim nije narušio strukturu rečenice, niti je utjecao na prenošenje važnih

  podataka, a to je odobrenje pilotu za nastavak leta do navigacijskoga uređaja VOR/DME

  Derventa.

  U svakodnevnoj komunikaciji mogu se čuti sljedeći primjeri umetanja pozdrava na

  početku ili na kraju rečenice:

  [Haj, kako danas stojimo s prometom?]

  [Sad moram ići, dolazi mi smjena. Baj, si ju!]

  Međurečenično prebacivanje pretpostavlja veću lakoću izražavanja na oba jezika i odvija

  se na završecima rečeničnih cjelina, od kojih svaka podliježe sintaktičkim pravilima

  svoga jezika davatelja, a samo prebacivanje ne narušava rečeničnu strukturu:

  [Ako zatraži, klir him tu flajt level tri ziro ziro.]

  Ako zatraži, clear him to flight level 300.

  Ni u ovome primjeru struktura rečenice ne bi bila narušena da je kontrolor, umjesto

  prebacivanja koda, svome kolegi rekao: ''Ako zatraži, daj mu odobrenje za spuštanje na

  razinu leta 300.'' Međutim, u dnevnome kontrolorskom žargonu takva rečenica može se

  eventualno čuti ako, primjerice, instruktor daje upute vježbeniku tijekom osposobljavanja

  na radnome mjestu.

  Unutarrečenično prebacivanje odvija se unutar rečeničnih cjelina i podrazumijeva

  jezičnu kompetenciju govornika koji dobro poznaje jezična pravila i vokabular. Berk-

  Selingson (1986:325-6) navodi da unutarrečenično prebacivanje čini 63% svih

  prebacivanja, dok Poplack (1980:589) navodi jednaku zastupljenost unutarrečeničnih i

  međurečeničnih prebacivanja. Prema provedenom istraživanju, u zrakoplovstvu je

  unutarrečenično prebacivanje najprisutnije, što potvrđuju i ovi primjeri:

  [Skvokaj mu drugi kod i daj mu niži level.]

  [Dobio je klirens za flajt level tri nula nula.]

 • 37

  [Kad se izdaje sljedeći notam?]

  [Koji je airak datum za novi amendment aipa?]

  [Za kikof sastanak u Pragu moramo pripremiti fizibiliti studiju.]

  Na standardnome hrvatskom jeziku, te bi rečenice glasile:

  Dodijeli mu drugi kôd za podešavanje visinomjera i daj mu nižu razinu leta.

  Dobio je odobrenje za letenje na razini leta 300.

  Kada se izdaje sljedeće žurno odobrenje letačkome osoblju?

  Koji je službeni datum za objavu nove izmjene Zbornika zrakoplovnih informacija?

  Za uvodni sastanak u Pragu moramo pripremiti studiju o izvedivosti.

  Iako razumljivije od prethodnih, ni ove rečenice ne mogu se čuti u svakodnevnoj

  komunikaciji unutar govornih zajednica u HKZP-u jer, prije svega, narušavaju prirodnost

  komunikacije.

  Poznato je da se najčešće prebacuju imenice, jer su relativno neovisne o sintaktičkim

  ograničenjima, a rjeđe glagoli i ostale vrste riječi, što dokazuju i sljedeći primjeri

  zabilježeni na raznim dogovorima, sastancima i u neformalnoj komunikaciji:

  [Za sljedeći kvartal smo planirali održati još nekoliko vorkšopova za sejfeti i svatko je

  dobio svoje taskove za odraditi.]

  [Ja ću to odraditi po difoltu, a svatko od vas će dobiti svoja zaduženja.]

  [Raspisan je međunarodni tender za nabavu novog radara, a za softver se mora

  napraviti čejndž order.]

  [Izračun junit rejta za sljedeću godinu mora biti gotov do kraja studenog.]

  [Trekovi su korigirani zapisi o poziciji zrakoplova.]

  [HKZP d.o.o. je jedan od provajdera usluga na području BiH.]

  [On nije imao puno nirmiseva do sada.]

  [Pilot kroacija erlajnsa prihvatio je predloženu promjenu rute.]

  [B-747 iz Rima ne odustaje od dobivenog klirensa za slijetanje.]

  [Koji je dezignator za zadarski aerodrom?]

  [U MET riportu nije precizirano kada se očekuje oluja.]

 • 38

  I ovi su primjeri zabilježeni u dnevnoj komunikaciji. Ako se, primjerice, radi o sastanku

  na kojem su prisutni članovi iste govorne zajednice, stupanj razumljivosti posuđenica nije

  upi