Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vožnje

Embed Size (px)

Citation preview

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  1/36

  STANJE KOLOVOZNOG ZASTORA U LJETNIM I ZIMSKIM USLOVIMA I NJEN

  UTICAJ NA SIGURNOST U SAOBRAAJU

  Loe stanje kolovoza moe znatno uticati na sigurnost saobraaja jer za sigurnu vonju nuno je

  dobro prianjanje izmeu toka i kolovoznog zastora. Smanjen koeficijent trenja izmeu tokova i

  kolovoznog zastora je uzrok mnogih saobraajnih nezgoda. Takoer, uzrok saobraajne nezgode

  moe bit i oteenje gornje povrine kolovoza, pojava tzv. udarnih rupa. Da bi se navedene

  situacije ibjegle neophodno je osigurati dobro prianjanjem izmeu tokova i kolovoznog zastora

  ten a taj nain sprijeiti klizanje vozila, bilo u uzdunom ili u poprenom smjeru. Uzroci

  smanjenog prijanjanja mogu biti: oteenje ili neravnine na kolovoznom zastoru, mokar zastor,

  vodeni film, oneien i blatan zastor, neravnine na zastoru, nagib ceste , snijeg, led, temperatura

  i drugi uzroci.

  Prijenos optereenja s vozne povrine na osnovu ceste omoguava kolovozna konstrukcija, koja

  mora udovoljiti sljedeim zahtijevima:

  treba prenijeti sva statika i dinamika saobraajna optereenja na donji postroj bez

  tetnih deformacija posteljice,

  zavrni sloj kolovozne konstrukcije (zastora) mora biti ravan, otporan na troenje, koja

  treba eksploatacijom ostati hrapava, zadrati traenu kvalitetu za predviena optereenja u planiranom razdoblju, bez trajnih

  deformacija i pukotina,

  geometrijski oblici gornje povrine kolovoza moraju osigurati i poprenu i uzdunu

  odvodnju oborinske vode,

  materijal, boja i obrada gornje povrine zastora moraju biti podesni za izradu to trajnije

  horizontalne signalizacije

  Zavrni slojevi podloge - asfalta se izrauje u dva ili vie slojeva, od kojih je povrinski sloj

  habajui, a donji slojevi vezajui. Podloga (nosivi slojevi) prijenosi statika i dinamika

  saobraajna optereenja na donji ustroj kolovoza, odnosno osnovicu kolovoza (tlo). Ukoliko se

  donji nosivi sloj ugrauje kao zatitni sloj protiv smrzavanja, naziva se tamponski sloj. Gornji

  nosivi sloj izrauje se od kvalitetnijih materijala esto uz primjenu veznog sloja.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  2/36

  Oteenja kolovoza (udarne rupe) nastaju zbog dotrajale podloge, njene slabe kvalitete, loeg

  odravanja i posljedica smrzavanja. Brzina i jaina troenja ceste ovise o veliini saobraaja,

  kvaliteti ugraenog materijala, strukturi vozila i klimatskih uslova. Do veih oteenja ceste

  dolazi u proljee, posebno nakon jakih i dugotrajnih zima, kada naglo odmrznuta podloga ceste

  pod tekim vozilima "upada" u zemljani trup, te se drobi i puca cestovni zastor. Teko oteen

  kolovoz moe izazvati oteenje upravljaa i autoguma te lom osovine, a pri brzinama veim od

  40 (km/h) moe doi do velikih udara na upravlja vozila, a to moe dovesti do destabilizacije

  vozila i njegovog skretanja u neeljenom smjeru.

  Danas se kao podloga, odnosno zavrni sloj na saobraajnicama upotrabljava tzv. "drenani"

  asfalt koji, uslovno reeno, "ne dri vodu" i onemoguuje nastanak lokvi na kolovozu, a najee

  je poznat pod oznakom SMA. Najbitnija je razlika fromiranja asfaltne povrine je u granulacijipri proizvodnji asfalta. Krupnije zrno radi mreastu struktura pa voda nikada ne ostaje na

  povrini.

  Inae, "drenani" asfalt iako izgleda, nije porozan, ve ima i manji udio upljina od uobiajenog

  (samo ima hrapavu povrinsku makrotekstura). Procjeivanje vode kroz asfal t je problem jer

  asfaltni slojevi moraju biti i vrsti, postojani. "Drenani" asfalt "ne pije" vodu, tj. SMA je vrlo

  vodonepropustan, ovakav asfalt, odnosno zavrni sloj povrinskom makroteksturom potpomae

  dreniranje po svojoj povrini. Isto tako, refleksija svjetla prilikom vonje u nonim uslovima natakvom asfaltu je puno manja od drugih "glatkih" asfaltnih povrina kada je voda na povrini. Pri

  proizvodnji i ugradnji "drenanih" vrsta asfalta koristi se materijal tzv. split-mastix kao zavrni

  habajui sloj asfalta koji se sastoji se osim bitumena s dodatkom polimera i sl. i od kamenog

  agregata visokih svojstava (iskljuivo eraptivnog porijekla). Osim toga, karakterie ga

  projektirana diskontinuitetnost krivulje prosijavanja, odnosno nema zma svih veliina u

  podjednakom udjelu, ve prevladavaju sitnija i krapna bez zrna dimenzija izmeu tih. Ako se

  ugrauje asfalt sa oznakom SMA-11, to podrazumijeva da je najvea veliina zrna od 11 (mm).

  Navedena granulacija zrna u asfaltu podrazumijeva da zavrni sloj asfalta (habajui) je u tom

  sluaju projektiran u debljini od 35 (mm), a prema standardu za ovu debljinu sloja max. zrno

  smije biti do 1/3 debljine sloja. Ovako projektovanom mjeavinom zavrnog sloja, koji je u

  kontaktu sa automobiliskim pneumaticima, zbog svog diskontinuiteta i dobrih performansi

  agregata eraptivnog porijekla, postiu se izuzetno dobri rezultati koji se ogledaju u sljedeem:

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  3/36

  malo kolotraenje,

  vrlo visoka otpornost na habanje, odnosno trajnost i otpornost na "zaglaivanje",

  znatno vei koeficijent trenja suhog, a posebno kod mokrog asfalta u odnosu na

  "klasine" podloge,

  dobra drenana svojstva, to potpomae odvodnju oborinskih voda s kolovoza i umanjuje

  rizik za nastanak aquaplaninga, a time se pospjeuje i sigurnost kretanja vozila.

  Uticaj snijega i leda na stanje podloge- ceste

  U zimskim uslovima, kada je kolovoz pokriven snjegom i ledom, koeficijenti trenja poprimaju

  vrlo niske vrijednosti. Snijeg mijenja svoje frikcijske vrijednosti zavisno od stepena utabanosti i

  izvoenosti, dok je koeficijent trenja na ledu zavisan od temperature okolnog zraka pa prema

  tome i leda. Najniu vrijednost koeficijenta trenja ima led pri temperaturi -2 do 0 C. U tom

  podruju temperature led se pod uticaja pritiska topi, pri emu voda djeluje kao mazivo te

  smanjuje iznos frikcijskog koeficijenta do reda veliine 0,1 i nie. S padom temperature do oko -

  10 C koeficijent trenja raste, da bi pri niim temperaturama zadrao vrijednost 0,5 - 0,2 (-). Na

  slici 3. prikazana je promjena koeficijenta trenja ze leenog i mokrog kolovoza u zavisnosti od

  temperature zraka.

  Slika 2. Vrijednost koeficijenta trenja u zavisnosti od temperature zraka

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  4/36

  Na slici 3. prikazan je tok promjene koeficijenta trenja na snijegu i ledu pod utjecajem brzine

  klizanja. Prikazana su podruja promjene koeficijenta trenja na zaleenoj cesti, u zavisnosti od

  brzine klizanja-Koeficijent trenja zadrava praktino konstantnu vrijednost bez obzira na

  promjenu brzine klizanja, to je bitno razliito od utjecaja brzine klizanja na koeficijent trenja na

  mokrom kolovozu, gdje uz porast brzine njegova vrijednost naglo opada. Na ledu i snijegu

  primijeen je ak i blagi rast koeficijenta trenja uz porast brzine klizanja. Blagi porast vrijednosti

  koeficijenta trenja na snijegu i ledu uz porast brzine klizanja u tome je to pri veim brzinama su

  krai vremenski interval za rastapanje leda pod autogumom, pa i za uticaj vode na smanjenje

  koeficijenla trenja koje zbog toga nastaje. Nie vrijednosti u oznaenom pojasu odgovaraju

  viim, a vie vrijednosti niim temperaturama leda (interval od -0,5 do -14 C).

  Slika 3. Zavisnost koeficijenta trenja od brzine klizanja

  Snijeg uglavnom pokazuje slinu vrijednost kao i led, samo su vrijednosti koeficijenta trenja

  openito vie. Na izvoenom snijegu obino su to vrijednosti u podruju 0,15 do 0,35 (-) (slika

  3.). Izrazito niske vrijednosti koeficijenta trenja na snijegu, a pogotovo na ledu, nastoje se na

  umjetan nain poveati, kako bi se kretanje vozila po kolovozu odvijalo sigurnije. Stoga se

  kolovoz posipa pijeskom, soli ili slinim materijalima. Uinak posipanja je ovisan o granulaciji

  sredstava to se prospe po jedinici povrine kolovoza. Na slici 4. prikazan je uticaj granulacije

  zrna veliine 1 - 5 (mm) na koeficijent trenja izmeu automobilske gume i glatkog leda. Linija s

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  5/36

  oznakom 1 odnosi se na zaleeni kolovoz koji nije posut, a pune linije odnose se na posuti

  kolovoz. Linija sa oznakom 2 odnosi se na gustou posipanja 70 (gr/m2), linija 3 na gustou

  posipanja 100 (gr/m2), a linija 4 na gustou posipanja 1.100 (gr/m2). Posipanjem zaleenog

  kolovoza koeficijent trenja poveava se do 50 % u odnosu na vrijednost pri neposutom kolovozu.

  Prosjena vrijednost koeficijenta trenja na zaleenom i snjenom kolovozu sa posipnim

  materijalom iznosi oko 0,2 (-).

  Slika 4. Uticaj koeficijenta trenja od brzine klizanja za razliite granulacije zrna posipanja na

  zaleenom kolovozu

  Vrijednost koeficijenta trenja raste sporastom posipavanja. Porast gustoe posipavanja ne utjeelinearno na porast koeficijenta trenja. Postoji izraena tendencija zasienja. Gustoa posipavanja

  za liniju 4, deset puta je vie u odnosu na oznaenu liniju 3, a porast koeficijenta trenja u

  prosjeku iznosi oko 25%, to navodi da poveanje gustoe posipanja veom od 300 (gr/m2 ) ne

  dovodi do znatnog poveanja koeficijenta trenja. Odgovarajuim posipanjem moe se poveati i

  vrijednost koeficijenta trenja na snijegu.

  2. Klizavost puteva

  Od odluujueg znaaja za sigurnost vonje je klizna otpornost vozne povrine. Ona omoguava

  prijanjanje tokova na povrinu puta a time i prijenos sile sa vozila na kolovoz. Bez

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  6/36

  odgovarajue klizne otpornosti nije mogue startati (pokrenuti), ubrzati, i u eljenom pravcu

  koiti vozilo.

  Klizna otpornost vozne povrine ne zavisi samo od vrste sloja koja se haba na kolovozu, nego i

  od vremenskih prilika. Mokra vozna povrina ima manju kliznu otpornost od suhe. Najmanju

  vrijednost dostie u zimskim uslovima, prije svega na zaleenom kolovozu i na potpuno glatkom

  sloju snijega.

  Istraivanja pokazuju da je uestalost nesrea na putevima sa snijegom i ledom do 30 puta vea

  nego na putevima bez snijega i poledice i da je uestalost nesrea srazmjerno toliko vea, koli ko

  ee dolazi do poledice i snijega na tim putevima. Utvreno je, takoer, da je preko 20% svih

  teih nesrea (mrtvi i povrijeeni) u zimskom periodu mogue pripisati zimskim uslovima na

  kolovozima.

  Uzrok za to je, prije svega, i u nekoliko puta poveanim duinama puta koenja. Zbog manje-

  vie klizave povrine kolovoza pneumatika se ne moe zakaiti za inae postojee elemente

  hrapavosti na sloju za habanje. Pri tom se zbog pritiska pneumatike na led, on za nekoliko

  mikrosekundi istopi na povrini. Izmeu pneumatike i leda na sloju za habanje nastane nekoliko

  stotinki milimetara debeli sloj vode koji djeluje kao mazivo.

  Najopasnije prilike za nastanak mokrog leda postoje kod temperetura od +1 do -C, kad se

  sposobnost prijanjanja smanji ak na samo 20% (100% je na mokroj voznoj povrini kod ).

  Sa daljnim obaranjem temperature (

  ) sposobnost prijanjanja ponovo plahko raste dopriblino 50%. Znai da je sigurnost vonje najmanja kod temperature blizu mrnjenja.

  Brzina vonje se ne moe toliko smanjiti da bi sigurnost zimi bila jednaka kao ljeti. Dok kod

  mokrog stanja jo preovlauju naini vonje (tj.da se na putevima sa brim saobraajem, brzine

  vonje vie smanje, nego na putevima sa sporijim saobraajem). Smanjenje brzine vonje na

  zaleenim kolovozima je slino na svim putevima( priblino 50 do 60%). Za toliko vozai

  smanjuju brzinu vonje na bazi subjektivne procjene stanja kolovoza. Samo na putevima sa

  odvojenim saobraajnim trakama je smanjenje brzine- zbog boljeg osjeaja sigurnosti (irina

  kolovoza)- znatno manje (priblino 45%).

  Tabela 3. Prosjena brzina vonje kod razliitog stanja kolovoza

  Vrsta putaStanje kolovoza

  klizavo posuto Mokro Suho

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  7/36

  Autoput 63 85 91 112

  Magistralni put I 37 77 86 90

  Magistralni put II 34 61 70 71

  Brzine vonje na posutom kolovozu su znatno vee od brzine na klizavom, ali jos uvijek manje

  nego na mokrom kolovozu. Pored stanja kolovoza na brzinu vonje mjerodavna je vrsta puta.

  Slika 5. Srednje brzine vonje na magistralnom putu I prije i posle aktivnosti zimske slube

  (u 11,30h)

  Odmah nakon posipanja (ve za nekoliko minuta) se primjeuje znaajno poveanje brzine

  vonje. Na osnovu odnosa iz valoriziranih teoretskih i stvarnih duina puta koenja- uzimajui u

  obzir odgovarajue vrijednosti koeficijenta kliznog trenja i brzine vonje- odreeno je relativno

  usporeivanje sa koeficijentom sigurnosti vonje.

  Relativno usporeivanje duina puta koenja kod razliitog stanja povrina-koeficijent sigurnosti

  jasno pokazuje izrazito poveanu duinu puta koenja na klizavom kolovozu na autoputu i

  magistralnom putu II. Usporeivanje pokazuje da se vozai ne prilagoavaju u dovoljno velikoj

  mjeri stanju kolovoza, premda brzinu vonje veoma smanjuju. 1

  1Pai, Zijad 2003, Zimsko odravanje puteva, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, str 14.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  8/36

  Slika 6. Relativno uporeivanje duina puteva koenja kod razliitog stanja voznih povrina

  s- suh, m- mokro, k- klizavo, p- posuto

  Veoma je znaajna konstatacija da je saobraaj na posutim voznim povrinama znatno sigurniji,

  a zbog smanjenih btzina vonje ak i sigurnijinego na mokrim kolovozima. Meutim da bi

  izbjegli nesporazume, potrebno je detaljnije analizirati to stanje.

  Posipanje materijala koji ini kolovoz hrapavim je, naime, manje efikasno od sredstava za

  otapanje. Bilo je utvreno, da broj nesrea na kolovozima, koji su bili posipani sa sredstvim a za

  otapanje, po pravilu znatno manji (ak i do 85%) nego na kolovozima koji su posipani

  abrazivnim materijalima.

  Slika 7. Ovisnost udjela nesrea u saobraaju prije i poslije aktivnosti zimske slube

  3. Zatita kolovoza od mraza

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  9/36

  Kolovozna konstrukcija, pored saobraaja, izloena je estim promjenama atmosferskih uslova.

  Na cestu djeluju sunce, kisa, snijeg, podzemna voda, mraz. Svi ovi faktori razliito negativno

  utiu na materijale u kolovoznoj konstrukciji i na podtlo.

  Kada temperature vazduha padne ispod 0C, dolazi do hladjenja tla, da bi kod daljnjeg pada

  temperature vazduha zapoelo smrzavanje vode u porama tla. Ovu pojavu, uz sve dublje smrza -

  vanje, nazivamo prodiranje mraza u tlo, to predstavlja prodiranje nulte izoterme u tlo.

  Smrzavanje tla, odnosno prelazak vode u porama tla u vrsto stanje led, izaziva prodiranje

  vlage iz donjih toplijih slojeva prema gornjem smrznutom dijelu tla.

  Dubina do koje e prodrijeti mraz, zavisi od trajanja negativnih temperature vazduha,

  geomehanikih karakteristika materijala i hidrolokih uslova tla.

  S obzirom na posljedice koje nastaju procesom zamrzavanja, materijale moemo svrstati u dvijegrupe:

  zemljani materijali neosjetljivi na dejstvo mraza,

  zemljani materijali osjetljivi na dejstvo mraza.

  Kod materijala osjetljivih na dejstvo mraza, karakteristino je da se njihova struktura i vlanost u

  procesu zamrzavanje ne mijenja, a bubrenje materijala je slabo izraeno i zavisi od kolicine

  vlage u tlu.Kod materijala osjetljivih na dejstvo mraza, smrzavanje se vri uz promjenu strukture, sto je

  izazvano stvaranjem ledenih lea u tlu, poveanjem vlanosti i jako izraenim bubrenjem,

  odnosno izdizanjem materijala.

  Zbog nehomogenosti tla, kao i razliite koliine vode u porama posteljice, do lazi do nejednakog

  izdizanja kolovozne konstrukcije to, najee, izaziva njeno pucanje. Nejednako izdizanje se jo

  pospjeuje uklanjanjem snijega sa kolovozne povrine, ime je kolovoz jae izloen dejstvu

  mraza i veem stvaranju ledenih lea.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  10/36

  Slika 8. Deformacije kolovoza usljed uklanjanja snijega

  Lagano smrzavanje tla izaziva pidizanje vlage iz donjih toplijih slojeva u gornjem smrznutom

  sloju, tako da se proces stvaranja lea ubrzava. Ova pojava je jako izrazena kod materijala

  osjetljivih na smrzavanje.

  Slika 9. Mehanizam nastanka ledenih lea

  U toku zime, usljed negativnih temperature vazduha dolazi do smrzavanja kolovozne

  konstrukcije, a esto i do prodiranja mraza u podtlo. Smrznuto podtlo ima veu nosivost, dok kod

  odmrznutog tla, zbog poveane vlanosti posteljice, nosivost znatno opada.2

  2Mazi, Branko;Lovri, Ivan 2010, Ceste, Graevinski fakultet, Sarajevo, str. 280.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  11/36

  4. Zimska sluba

  Zimska sluba je niz aktivnosti koje imaju za cilj osiguranje prohodnosti cesta u loim

  meteorolokim uslovima zime za vrijeme padanja snijega i/ili poledice. Zimska sluba nije

  produktivan posao, u smislu stvaranja nove vrijednosti na cestama jer zatopljenjem sav trud

  ienja snijega i uklanjanja poledice postaje bespredmetan. Za vrijeme vremenskih nepogoda

  oekuje se od zimske slube da stvori to bolje uslove na cestama. Strojevi i oprema moraju biti

  izuzetno uinkoviti i savremeni da mogu odgovoriti zahtjevima javnosti za istim i sigurnim

  cestama. U preostalom dijelu godine ti specijalni strojevi zimske slube ne mogu se koristiti, ve

  se moraju dobro njegovati i konzervirati da mogu i slijedee zimske sezone biti u funkciji.

  Specijalna mehanizacija zimi radi u izuzetno loim uslovima, pod jakim uticajem vlage, niskihtemperatura, a posebno je velik uticaj soli kojom se ceste posipavaju protiv poledice, te je stoga

  podlona brzom propadanju i ogranienog je vijeka trajanja. esto se specijalnim strojevima i

  opremi za zimsku slubu prilazi sa pozicija to niih trokova i kao jednom nunom zlu, koje se

  mora imati i koje je potrebno financirati, a o kojima se intenzivno misli tek onda kad nam treba.

  Ovim radom eli se skrenuti pozornost na neke detalje na koje se mora posebno pripaziti kod

  izbora mehanizacije za zimsku slubu. Glavni zadaci u zimskoj slubi su uklanjanje snijega sa

  kolnika te uklanjanje poledice.

  4.1. Postavljanje opreme i signalizacije za zimsku slubu

  Postavljanje zimskih saobraajnihznakova, rubnih motki i snjegobrana se izvodi u periodu pred

  poetak zimske slube.

  4.1.1. Saobraajni znakovi

  Zimske prilike na cestama zahtijevaju vie informacija o saobraajnim uslovima i uslovima

  vonje nego u ljetno vrijeme. Potrebna je dodatna saobraajna signalizacija, koja je predviena u

  planu izvoenja zimske slube. Izvoa redovnog dijela odravanja mora predvienu zimsku

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  12/36

  saobraajnu signalizaciju postaviti prije nastupanja zimskih prilika. Zimska saobraajna

  signalizacija, koja korisnike informira o stanju cesta, mora odgovarati stvarnom stanju.

  Slika 10. Saobraajni znakovi

  4.1.2. Rubne motke

  Za oznaavanje irine kolovoza i smjera puta u zimsko vrijeme potrebno je postaviti rubne

  motke, koje mora biti obojeno sa 33 cm irokim uto-crvenim poljima. Razdaljinu izmeu rubnih

  motki potrebno je prilagoditi uslovima i moe iznositi najvie 50 m. U krivinama sa manjim

  radijusom i u predjelima sa maglom, razdaljina izmeu rubnih motki mora biti 25 m i manje.

  Rubne motke je potrebno postaviti tako da plug plui do podnoja koca, ne prekorai plunuplohu i ne dodiruje prepreke. Postavlja se na putnu stranu smjerokaza. Ako se rubne motke

  postavlja izvan ivinjaka, takav kolac u pravilu mora imati na vrhu pribijenu crvenu horizontalnu

  daicu. Opasna mjesta na kojima postoji opasnost skliznua i mjesta kao to su proirenja,

  ivinjaci, ograde i slino, potrebno jedobro oznaiti rubnim motkama. Na cestama na kojima se

  oekuje vea visina snijega i smetovi, rubne motke moraju biti vie od oekivane visine snijega.

  Rubne motke mogu biti od drveta i drugog odgovarajueg materijala. Drveni dijelovi moraju

  imati donji kraj zailjen i zatien premazom.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  13/36

  Slika 11. Postavljanje rubnih motki

  4.1.3. Snjegobrani

  Na nekim lokacijama pri snjenim padavinama, vjetar (bura) moe na kolovozu napravit

  smetove. Stvaranje smetova na kolovozu potrebno je sprijeiti sa postavljanjem snjegobrana,

  koje smanjuju brzinu vjetra. Snjegobran mora biti na takvoj udaljenosti od puta da snijeg

  nagomilan pred ili iza prepreke ne see na put. Snjegobran dijelimo na trajne i privremene.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  14/36

  4.1.3.1. Trajni snjegobrani

  Tamo gdje su smetovi esta pojava, a mogue je dobiti zemljite za njihovo postavljanje,

  potrebno je postaviti trajne snjegobrane u obliku nasada od odgovarajueg grmlja ili drvea.

  Poloaj nasada potrebno je prethodno odrediti probom.

  4.1.3.2. Privremeni snjegobrani

  Privremene snjegobrane je pred zimu potrebno postaviti na odgovarajuim mjestima, a nakon

  zime ih ukloniti. Na tim preprekama se brzina vjetra smanjuje i snijeg se gomila prije ili iza njih,

  ali tako da ne see do puta. Ako snjegobrani djelimino proputaju vjetar, duina smeta je s obje

  strane prepreke vea. U sluaju proputanja vjetra, duina smeta iznosi 5 puta visinu prepreke savjetrovite strane (ispred prepreke) i 8 do 10 puta na suprotnoj strani. Kod pune popune iznosi

  duina smeta na strani sa koje pue vjetar 10 put visinu palisade, a na suprotnoj strani 15 puta.

  Kod snjegobrana sa stepenom popunjenosti 0,5 iznosi potrebna udaljenost 12 do 15 puta visinu

  snjegobrana. Snjegobrani mogu biti od razliitog materijala (drveta, ice, tkanine, i dr.)

  Tabela 4. Koeficijenti snjegobrana

  Stepenpopunjenosti 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

  Koeficijenti

  snjegobrana 0,74 0,86 1,00 1,14 1,29

  4.1.3.3. Postavljanje snjegobrana

  Za svaku dionicu puta na kojoj se pojavljuju smetovi potrebno je sa planom odrediti smjer

  postavljanja snjegobrana ovisno od smjera vjetrova. Ako postoji vie smjerova vjetra, zatitu je

  potrebno urediti tome odgovarajue. Zatita najbolje djeluje ako je postavljena pravougaono na

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  15/36

  smjer vjetra; ako je ugao izmeu palisade i smjera vjetra vei od 60 stepeni, efekt je dobar.

  Tamo, gdje ima vie smjerova vjetra, preporuuje se stepenasto postavljanje snjegobrana.

  Najvanija je udaljenost snjegobrana od ivice kolovoza, kako snijeg koji se gomila uz snjegobran

  ne bi dosegao do kolovoza. Udaljenost snjegobrana od kolovoza zavisi od brzine vjetra i obima

  nanesenog snijega u zavjetrini, od oblika terena i efikasnosti snjegobrana. Udaljenost protiv

  snjene prepreke od kolovoza koji titi, mora biti odreena tako da je za 5 m dua od duine

  smeta iza palisade. Treba koristiti snjegobrane koji proputaju vjetar. Ako kod nepovoljnih

  snjenih uslova nije dovoljan jedan red snjegobrana, da bi vjetar nanio sav snijeg, treba postaviti

  dva ili vie redova, te poveati njihovu visinu. Udaljenost izmeu redova mora iznositi deset puta

  visinu, dok zadnji red mora od kolovoza biti udaljen za petnaest puta visinu. Pojedini redovi ne

  treba da budu dui od 80 do 100 m. Kada ima vie redova snjegobrana, moraju jedna drugu

  prelaziti za najmanje 10 m.

  Efikasnost postavljenih snjegobrana se utvruje na slijedee naine:

  na kraju vjetrovitog perioda pomou fotografiranja koliine snijega uz palisade i

  promatranjem i mjerenjem smetova.

  Slika 12. Postavljanje snjegobrana kod vjetra koso na put

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  16/36

  Slika 13. Dupli red snjegobrana kod velikog prostora ispred puta i smjera vjetra poprijeko na

  put

  Slika 14. Postavljanje snjegobrana kod vjetra poprijeko na put

  Na osnovu redovnih godinjih promatranja, na razliito postavljenim snjegobranima treba

  utvrditi najefikasniji nain zatite kolovoza od snjenih smetova. Poznate su i snjegobrani koje

  spreavaju, da snijeg sa puta kod pluenja ne pada na povrine na kojima bi ometao ili ugroavao

  saobraaj ili komijama prouzrokovao tetu.

  Na kraju zime potrebno je zimsku signalizaciju skloniti. Posao treba obaviti tako da se

  saobraajni znakovi i stubii to manje otete. Saobraajne znakove treba odvesti u jedinicu za

  odravanje puta, gdje ih treba oistiti i sloiti na odgovarajue mjesto. Nedostajue i pokvareneznakove treba pravovremeno naruiti, tako da prije nove zime budu na takama za odravanje.

  Na proljee kada snijeg poinje nestajati, treba skloniti rubne motke i snjegobrane.

  Snjegobrani ne smiju ostati predugo na poljoprivrednim povrinama kako ne bi ometale

  poljoprivredne radove. Snjegobrane nakon uklanjanja treba popraviti i sloiti na odgovarajue

  mjesto, te odgovarajue zatititi.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  17/36

  4.2. Informacije o vremenskoj situaciji i stanju kolovoza

  Podatke o pojavama dijelimo na podatke o vremenu (npr. temperatura, brzina vjetra) i podatke o

  cestama (npr. temperatura kolovoza, ostatak sredstva za otapanje kolovoza). Za odravanje cesta

  vani su kako prvi, tako i drugi podaci.

  Izvoai redovnog odravanja moraju imati pomagala odnosno ureaje za utvrivanje najmanje

  slijedeih podataka:

  utvrivanje visine snijega,

  temperature zraka i

  ostatka sredstava za otapanje na kolovozu.

  Najbolji i najkvalitetniji podaci o stanju kolovoza u zimskom periodu se dobivaju pomou

  cestovnih meteorolokih postaja ( CMP ).

  4.2.1. Suradnja sa meteorolokom slubom

  Uslovi vonje na cestovnim saobraajnicama preteito su ovisni o vremenskim situacijama,prilikama i neprilikama te su vozau potrebne konkretne i aktualne informacije na cesti i u

  sredstvima informiranja, o uslovima vonje koji su posljedica vladajuih vremenskih prilika, bilo

  u vrijeme planiranja ili izvoenja same vonje. Stoga su organizacije za upravljanje cestovnim

  prometom dune osigurati, organizirati i provoditi na naim cestama i autocestama neposrednu

  kontinuiranu informaciju o trenutnom stanju putem odreene signalizacije, sredstva informiranja

  i slubi sigurnosti.

  Na taj nain vozila - vozai ne bi bili iznenaeni stanjem na kolovoyu zbog vremenskih

  (ne)prilika (gusta magla, skliski- zaleeni kolnik, dimna zavjesa, olujno nevrijeme, snaan vjetar,

  tua) jer bi pravovremene informacije u znatnoj mjeri mogle smanjiti mogunost da se voza

  nae nepripremljen u takvoj situaciji.

  Dravni hidrometeoroloki zavod kao krovna dravna struna sluba na podruju primjene

  meteorologije i meteorolokih mjerenja ima strunu obavezu pomoi u primjeni propisa i normi

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  18/36

  kvalitete meteorolokih mjerenja koji e cestovnim upraviteljima dati veu sigurnost u redovnom

  koritenju podataka mjerenja, ali e ujedno traiti i kvalitetniji odnos u postavi mjerne lokacije te

  u redovnom odravanju mjernih sistema.

  4.2.2. Cestovne meteoroloke postaje (CMP)

  Cestovne meteoroloke postaje daju najkvalitetnije podatke za donoenje odluka u zimskoj

  slubi. U tom sluaju su prognoze hidrometeorolokog zavoda vie preventivnog znaaja i vie

  se ukljuuju u due najave nego u prognoziranje. Naravno, informacije moraju biti dvosmjerne i

  predstavljati dopunu jednog modela s drugim.

  Svaka dionica cestovne saobraajnice ima svoje karakteristike s obzirom na vremenske pojave

  koje na njoj prevladavaju, to se i direktno odnosi na rad mjernog sistema i samih senzora.

  Izloenost mjernog sistema okolini treba biti maksimalna to jeste omoguiti to je mogue veureprezentativnost lokacije na kojoj se nalazi, a to ujedno trai da je isti s pripadnim senzorima

  izloen uticajima prirode u svakom trenutku tokom razdoblja rada. Upravo zato je nuno

  kvalitetnim planiranjem te postavom mjernog sistema i u odnosu na okolnu saobraajnu

  signalizaciju, svesti vanjske uticaje na pouzdanost sistema na najmanju moguu mjeru.

  Raznolikost i zahtjevnost terena uz cestovne saobraajnice uslovljava razliite naine postave

  mjernih sustava. Odabir lokacije za postavu cestovne meteoroloke postaje odreuju:

  objekti na saobraajnici poradi kojeg je bitna njena postava,osobitost terena,

  posebni meteoroloki uslovi na djelu saobraajnice i

  projektant dionice.

  Na naim cestama i autocestama su cestovne meteoroloke postaje najee postavljene na

  slijedeim pozicijama:

  u ravnini kolovoza uz saobraajnicu,

  saobraajnom voru (izlazu s saobraajnice),

  vijaduktu ,

  mostu i

  ispred tunela.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  19/36

  Izbor lokacija mjernog sistema uslovljava i nain njegove postave. Stoga je meteoroloki stub,

  kao nosivi dio za postavu senzora i procesora, postavljen samostalno ili privren uz ogradu

  vijadukta (mosta), a visine stuba variraju od 3 m do 5 m to ovisi o proizvoau, lo kaciji i

  samom mjestu na kojem je postavljen. Sa CMP stanice dobiju se slijedei podaci:

  Temperatura zraka [C],

  Temperatura vozne povrine [C],

  Koncentracija soli [%],

  Jakost padavina [mm/h],

  Relativna vlaga [%],

  Smjer vjetra [],

  Brzina vjetra [m/s],

  Vrsta padavina,

  Temperatura smrzavanja [C],

  Temperatura rosia [C] i

  Temperatura u unutranjosti kolovoza (30 cm) [C].

  Podaci mjerenja prenose se stalno u odreenim vremenskim razmacima (2-10 minuta) do centara

  za sakupljanje podataka te nakon toga do upravljakih centara po dionicama cestovnih

  saobraajnica gdje se pripadnom programskom podrkom i intervencijom deurnih ekipa dajuupozoravajue informacije na informacijske stubove du saobraajnica, ali i naredbe za potrebne

  aktivnosti deurnih ekipa na saobraajnicama (ienje, posipavanje, ograniavanje i zabrana

  saobraaja i sl.).3

  3Direkcija cesta federacije BiH Sarajevo 2005, Smjernice za projektiranje,graenje,odravanje i nadzor nacestama - Knjiga III: Odravanje cesta - Dio 3: Zimska sluba, Sarajevo/Banja Luka, str. 15.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  20/36

  Slika 15. Shematski prikaz uvezanosti CMP sa lokalnim cestovnim bazama i direkcijama za ceste

  Kod nas, unutar cestovnih organizacija, se podaci mjerenja, za sada, samo arhiviraju bez

  procedura slubene i strune kontrole i verifikacije to je veliki nedostatak koji ukazuje da

  nadlene cestovne slube jo uvijek nisu osigurale stalnu kvalitetu i ispravnost podataka mjerenja

  cestovnih meteorolokih sustava.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  21/36

  Slika 16. Cestovna meteoroloka postaja ( CMP )

  4.3. Sprijeavanje poledice

  Poledica na cestama nastaje od kie koja se ledi na kolovozu, smrzavanjem preostalog snijega ili

  vode od otopljenog snijega, te od slane, magle i inja koji padaju na pothlaen kolovoz.

  Preventivno posipanje je potrebno izvoditi zbog spreavanja stvaranja poledice, prije svega na

  kritinim dionicama puta, kao i prije najave snjenih padavina. Dionice puta na kojima je

  predvieno preventivno posipanje moraju biti vidljive u izvedbenom programu zimske slube.

  Preventivno posipanje treba izvriti kada je razvoj klimatskih uslova takav da se sa velikom

  vjerojatnoom moe oekivati da e doi do poledice. Izvoa zimskog odravanja mora

  klimatske uslove utvrditi pomou stanica automatskog javljanja stanja na kolovozu . Tamo gdje

  tih stanica nema, mora koristiti najave hidrometeorolokog zavoda, po mogunosti one, koje su

  posebno pripremljene za ceste. Ako takvih najava nema ili ne odgovaraju stvarnom stanju na

  odreenoj mikrolokaciji, izvoa je duan osloniti se na vlastita mjerenja klimatskih parametara i

  na iskustvene podatke.

  Izvoa zimskog odravanja, prije poetka preventivnog posipanja mora sa posebnim aparatima

  za mjerenje, izmjeriti i ostatak sredstva za topljenje na kolovozu. Na osnovu tih parametara i na

  osnovu potrebnog vremena od poetka akcije do tada, kada je dionica puta posuta, odreuje sepoetak preventivnog posipanja. Vrijeme preventivnog posipanja potrebno je briljivo odrediti,

  jer ako se preventivno posipanje obavi prerano, vjetar i saobraaj odstranjuju posip, a efekt je

  takav kao da preventivnog posipanja i nije bilo. Ako se sa preventivnim posipanjem zakasnilo,

  stvara se poledica i sigurnost saobraaja je ugroena.

  Kod posipanja je potrebno potovati sljedee:

  Na uzdunim nagibima kolovoza, koji iznose 4 ili vie %, glatkost kolovoza posebno utie na

  propusnost i sigurnost saobraaja. Takve cestovne dionice treba vie puta posipati. U obzir se

  uzima faktor 1,5.

  Pri irinama kolovoza 7 m ili vie metara je potrebno za ravnomjerno posipanje materijala vie

  prolazaka. U obzir se uzima faktor 2,0.

  Gradske relacije zahtijevaju zbog gradskog javnog saobraaja, utjecaja raskra te drugih

  okolnosti ee i temeljitije posipanje. U obzir se uzima faktor 1,5.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  22/36

  Ako je na jednom odsjeku vie parametara, u obzir se uzimaju svi.

  4.3.1. Strojevi kojima se vri spreavanje poledice

  4.3.1.1. Posipai

  Silosni rotacioni posipa (slika 17.) ini:

  spremnik za posipalo sa nogarima za odlaganje,

  sustav transporta posipala,

  sustav hidraulikog pogona,

  sustav za razastiranje posipala i

  sustav za vlano posipanje.

  Slika 17. Silosni rotacioni posipa

  Spremnik za posipalo je sanduk od elinog lima zakoenih bonih stranica. Vana je kvalitetna

  zatita od hre budui da je u spremniku sol, koja je izuzetno agresivna na elik. Postoji i

  mogunost fizikog oteenja prilikom utovara soli, budui da se ta radnja odvija esto nou i u

  uslovima slabe vidljivosti. Na sanduku je iana reetka koja prijei upade veih tvrdih

  predmeta, te poklopac kojim se obavezno sanduk mora pokriti kako bi za vrijeme rada ostala

  suha usprkos padalina.

  Kad nije potreban, posipa se sa kamiona odlae na nogare. Za brzo i lako montiranje na kamion

  suvremeni posipai koriste RO-RO sustav [slika 18] kod kojeg nije potreban dodatni rad, ve se

  prednji nogari automatski preklapaju kod utovara na kamion odnosno otvaraju kod skidanja s

  kamiona.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  23/36

  Slika 18. Nain demontae posipaa sa kamiona

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  24/36

  4.3.1.2. Sustav transporta posipala

  Prema nainima transporta posipala posipae dijelimo na pune i trakaste. Kod puni posipaa

  posipni materijal se transportira punim vratilom (slika 19), a doziranje materijala na sustav za

  razastiranje posipala regulira se brzinom okretanja pua u odnosu na brzinu kretanja vozila.

  Slika 19. Puni nain transporta posipala

  Kod trakastih posipaa materijal se transportira beskonanom gumenom trakom [slika 20].

  Doziranje moe biti putem dozirne klapne na izlaznom dijelu sanduka ili putem dozirnog valjka

  koji dozira koliinu posipala natraku.

  Slika 20. Trakasti nain transporta posipala

  U oba sluaja koliina doziranog posipnog materijala je u odnosu sa brzinom kretanja vozila.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  25/36

  Svaki od transportnih sustava ima dobrih i loih strana, te se odluka ostavlja korisnicima na

  izbor.

  4.3.1.3. Sustav za razastiranje posipala

  Posipalo iz transportnog sustava pada kroz ljevak na rotirajui tanjur, sa tako konstruiranim

  rebrima da se posipalo ravnomjerno razastire po povrini kolovoza [slika 21].

  Slika 21. Ureaj za razastiranje posipala

  Posipaem se upravlja iz kabine putem upravljakog pulta. Na upravljakom pultu regulira se:koliina posipanja po jedinici povrine, irina posipanja, simetrinost posipanja tako da se moe

  iz jedne saobraajne trake posipati cijela irina ceste, ukljuivanje i iskljuivanje vlanog

  posipanja, mogunost brzog udvostruavanja koliine posipala na odreenom odsjeku ceste

  (primjerice na mostu ili usponu), te mogunost ukljuivanja brzog pranjenja sanduka posipaa

  kod dolaska u bazu.

  Pogon posipaa je hidrauliki, no pitanje je pogona hidraulike pumpe. Pogon moe biti iz

  hidraulikog sustava vozila, iz dodatnog motora, iz dodatnog pogonskog kotaa ili preko

  pogonskog kotaa vozila. Najbolje je rjeenje je pogon iz hidraulike vozila i to bi trebao biti

  standard za sva pogonska vozila u cestarskoj slubi. Kod toga je pogonsko vozilo opremljeno

  dvokrunim hidraulikim sustavom, tako da jedan krug opsluuje upravljanje ralicom dok drugi

  krug slui za pogon i upravljanjeposipaem.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  26/36

  Ako vozilo nema dodatnu hidrauliku za pogon posipaa rjeenje je dodatni motor. To je skuplje

  rjeenje ali i jedino za pune posipae. Za trakaste posipae dostatan je pogon dodatnog

  pogonskog kotaa. U posljednje vrijeme razvijen je pogon direktno na pogonski kota kamiona.

  Ovo rjeenje u mnogome olakava rad vozaa koji je u zimskoj slubi optereen koordiniranjem

  rada ralice i posipaa. Preventivno posipanje potrebno je izvesti sa vlanom soli, koja se sastoji

  od suhog NaCl, koji se vlai sa otopinom CaCl2ili MgCl2u odgovarajuem omjeru.

  Ovlaivanje soli prilikom razastiranja novija je tehnologija u borbi protiv poledice. Ovim

  postupkom postie se ravnomjerno prianjanje razastrtog materijala na kolovoz, pogotovo

  kada je kolnik suh. Vaan efekt je djelovanje do niih temperatura nego kod primjene suhe soli.

  Nije nevano i due djelovanje ovlaene soli, pogotovo kada nema oborina, te se postie i vea

  uteda kako u samom posipalu tako i u ukupnim trokovima. Vlano posipanje trai i dodatnu

  opremu. U prvom redu to je postrojenje za pripremu otopine soli, zatim oprema posipaa saspremnicima za otopinu, sustavom cijevi i pumpe, te sloenijeg sustava razastiranja sa posebnim

  tanjurom. Sol se ovlauje prilikom razastiranja, tako da na tanjur pada suha sol koja se

  istovremeno prska otopinom soli, te se zrnca soli ovlauju i tako ovlaena razastiru na kolovoz.

  Slika 22. Nain ovlaivanja soli

  Kod toga je vano da svako zrnce soli bude potpuno ovlaeno. To se postie u nekoliko faza

  sustavom posebno konstruiranih ljebastih vodilica na tanjiru. Kod razastiranja ovlaene soli

  bitno je precizno reguliranje koliine posipnog materijala po jedinici povrine. Prevelika gustoa

  ovlaene soli na jedinici povrine moe izazvati klizavost kolovoza.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  27/36

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  28/36

  4.3.3. Zahtjevi za posipae sredstava za otapanje

  Gustina posipanja se mora kretati izmeu 5 i 40 g/m2. Regulisanje doziranja mora biti

  jednostavno. irina i pojas posipanja kod ureaja sa jednim tanjurom mora biti postavljiva za

  podruje od 2 do 6 m. Pojas posipanja se prema izboru nalazi na lijevoj ili desnoj strani ili u

  sredini iza vozila. Za normalno odvijanje je obino dovoljno posipanje negdje oko 15gr/m2.

  Sredstvo za otapanje mora to ravnomjernije posipati iza vozila. Izbacivanje posipa ne smije biti

  spreavano dijelom vozila za posipanje ili opreme. Posebna vodilica osigurava ravnomjerno

  rasporeivanje posutog sredstva. Tanjur za posipanje kod punog vozila ne smije biti vie od 0,5

  m iznad kolovoza. Koliina posipa sa solju ne smije prelaziti 10 g/m2.

  4.4 uklanjanje snijega i leda

  4.4.1. Uklanjanje snijega

  Vrsta, obim i vrijeme potrebno za ienje snijega, te posipanje zavisni su od vanosti, funkcije

  puta, toka i konstrukcije puta. Saobraajne i vremenske prilike odreuju upotrebu tehnikih

  sredstava i osoblja u vrenju zimske slube. Izvoenje ienja snijega i posipanja u skladu sa

  ovim prijedlogom uputa trebalo bi da ostvari vie ciljeva:prohodnost javne putne mree mora biti osigurana i nakon obilnijih novih snjenih padavina i

  snjenih smetova u skladu sa pravilnikom,

  prepreke u koritenju puta zimi moraju biti to manje, kako bi se saobraaj mogao odvijati

  sigurno,

  unato zimskim uslovima, mora biti osigurana odgovarajua sigurnost saobraaja i to sa

  odgovarajuim ienjem snijega i posipanjem (u skladu sa prioritetom),

  pritom je potrebno teiti utedama sa optimiziranim plunim putevima, optimalnom brzinom

  vonje vozila zimske slube s ime osiguravamo manju potronju goriva i manje optereujemo

  okolinu.

  Na mjestima na kojima se dotiu ili ukrtaju jedna ili vie cesta, snijeg se ne smije odgrtati ili

  bacati na saobraajne povrine cesta, koji se prikljuuju na put, koji se plui. Tamo, gdje se na

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  29/36

  cestama, koji se ukrtaju ili prikljuuju nalaze razliiti izvoai redovnog odravanja, moraju se

  prethodno dogovoriti o postupku odgrtanja ili odbacivanja snijega na drugu saobraajnu

  povrinu. Kod ukrtanja cesta ili ukrtanja cesta sa eljeznicom u razliitim nivoima, snijeg se ne

  smije odbacivati ili odgrtati na nie leeu saobraajnicu. Sve izuzetke potrebno je pismeno

  dogovoriti izmeu izvoaa redovnog odravanja. U toku snjenih padavina, a posebno kod

  odstranjivanja snijega, snijeg ostaje na saobraajnoj signalizaciji i putnoj opremi, zbog ega

  saobraajna signalizacija nije prepoznatljiva i funkcionalna. Zato je treba oistiti barem toliko da

  bude funkcionalna.

  Kod pluenja potrebno je uzimati u obzir sljedee:

  Na uzdunim nagibima kolovoza, koji iznose 4 ali vie %, se vozi sporije, upotrebljavaju se tei

  kamioni, i postoji kanjenje zbog uptrebe lanaca. U obzir se uzima faktor 1,5.

  Ako je irina kolovoza pri dvosmjernom saobraaju jednaka 6 m ili vie, jedna pluna ne moe

  ispluiti cijelu irinu; u takvom sluaju neka plunu jedinicu ine dva pluga. Kod vie

  saobraajnih traka u jednom smjeru neka plunu jedinicu ine tri pluga.

  Gradske relacije su zbog gradskog saobraaja, rubnika i raskra sporije za pluenje. U obzir se

  uzima faktor 2,0.

  Ako je na jednom odsjeku vie parametara, u obzir se uzimaju svi.

  4.4.1.1. Strojevi za uklanjanje snijega sa kolovoza

  Specifini strojevi zimi za uklanjanje snijega su ralice za snijeg te rotirajui strojevi za ienje

  snijega. Snijeg kao specifino agregatno stanje vode ima malu specifinu teinu, no zbog svoje

  prirodne rahlosti, koja se moe bitno smanjiti zbijanjem i dodatnim smrzavanjem,

  predstavlja veliki problem kako ga ukloniti sa ceste.

  4.4.1.2. Ralice za snijeg

  Kod izbora ralice prvo se postavlja pitanje tipa ralice s obzirom na smjer razgrtanja snijega.

  Ralice mogu biti klinaste, ravne i promjenjive. Klinaste ralice razgru snijeg na obje strane.

  Nekada su se vie koristile, no danas se uglavnom koriste kod probijanja zapuha. Ravne ralice

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  30/36

  uklanjaju snijeg na jednu stranu i danas su u najiroj primjeni te e o njima nastavno biti vie

  govora. Promjenjive ralice mijenjaju svoj oblik od klinastog, ravnog do V oblika, (slika 23.) te

  stoga mogu razgrtati snijeg na obje strane ili samo na jednu, odnosno u V obliku mogu gurati

  snijeg ispred sebe. Promjenjive ralice sve vie se koriste u gradovima, za ienje ulica i trgova

  kada se snijeg ne moe slobodno odgrtati ve se mora prikupiti radi odvoenja.

  Slika 23. Ralice za snijeg

  Posebno pitanje je izbor ralice u odnosu na cestu koju je potrebno istiti. Izbor ovisi o tome isti

  li se cesta kroz preteito naseljena mjesta, kada brzina vozila ne moe biti velika ili se isti cesta

  na otvorenom, gdje brzina moe biti vea. Takoer ovisi i o koliini snijega kojeg je potrebno

  ukloniti, to znai o potrebi da daljina odbacivanja mora biti manja odnosno vea.

  Kod manjih brzina vozila kroz naseljena mjesta, kada i daljina odbacivanja ne moe biti velika,

  koriste se jedno segmentne ralice i lake ralice. Na ienju cesta koje prolaze naizmjenino

  naseljenim i nenaseljenim predjelima te je mogua i vea brzina ali daljina odbacivanja snijega

  ne smije biti velika. Optimalno se koriste srednje teke viesegmentne ralice nagiba oko 10. Na

  cestama u predjelima sa obilnim padalinama snijega, kada se oekuje velika daljina odbacivanja

  kako bi se oslobodio prostor za novo ienje snijega, optimalno je koristiti teke viesegmentne

  ralice nagiba preko 20. Uga nagiba ralice u odnosu na kolovoz vaan je kako za zahvat snijega

  sa kolovoza tako i za njegovo odbacivanje u stranu. Kod manjih nagiba, odnosno okomitijeg

  postava ralice u odnosu na kolovoz snijeg se prigre i gura u stranu, dok kod veeg kuta dolazi

  do turbulentnog gibanja snijega i odbacivanja dalje u cestovno zemljite.

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  31/36

  4.4.1.3. Rotirajui strojevi za ienje snijega

  U rotirajue strojeve za ienje snijega ubrajaju se freze za snijeg i odbacivai snijega. Zadaa

  ovih strojeva je da veliku koliinu uglavnom tvrdog i zbijenog snijega usitni i odbaci to dalje u

  okoli ceste. Koriste se stoga za probijanje snjenih zapuha, proirivanje profila ceste koji je

  suen ralenim snijegom, a u gradovima za brz utovar prikupljenog snijega u kamione radi

  odvoenja.

  Slika 24. Rotirajui stroj za ienje snijega

  Rotirajui strojevi (slika 24.) sastoje se od rotirajueg bubnja i/ili propelera, kuita, dimnjaka za

  izbacivanje snijega te pogonskog vratila kojim se iz unimoga ili pogonskog vozila pogoni sam

  stroj. Postoje veliki i jaki samohodni strojevi sa posebnim motorom za pogon freze, odnosno

  odbacivaa. Freze za snijeg imaju puni rotirajui bubanj sa noevima kojima grabe snijeg i preko

  dimnjaka odbacuju. Odbacivai snijega imaju reetkasti bubanj tako da usitnjeni snijeg prolazi

  kroz bubanj te se pomou dodatnog propelera izbacuje kroz dimnjak. Boni odbacivai, koji

  mogu sluiti i kao utovarivai snijega u kamion, imaju samo propeler kojom reu snijeg i putem

  dimnjaka izbacuju. Kod izbora rotirajuih strojeva za ienje snijega vano je znati kakav je

  snijeg i kakva je cesta s koje se snijeg isti. Za odbacivanje snijega nakon ralenja u cilju

  proirenja ceste bolje je koristiti bone odbacivae, samo sa propelerom, nego odbacivae sa

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  32/36

  bubnjem, budui da se u ralenom snijegu nalaze esto dijelovi otpalih lanaca sa kotaa tekih

  vozila, koja mogu biti velika zapreka u radu stroja.

  4.4.2. Uklanjanje leda

  Operativno posipanje potrebno je vriti s obzirom na stanje kolovoza. Vrijeme proteklo od

  primljene informacije na punktu toci za zimsko odravanje o nastaloj poledici do poetka

  akcije, odnosno do trenutka kada vozila sa posipaima napuste toku za zimsko odravanje, ne

  smije iznositi vie od 10 minuta za 1. vozilo u 1. stepenu pripravnosti. U 2. stepenu pripravnosti

  moe vrijeme u kojem vozila sa posipaem napuste toku za zimsko odravanje iznositi 10

  minuta za prva dva vozila.

  4.4.2.1. Oprema za uklanjanje leda

  Pored opreme namijenjene za preventivno posipanje upotrebljava se i druga oprema. Oprema za

  posipanje sa dvije komore moe se instalirati na vozilo, anamijenjena je punjenju i izbacivanju

  dvije razliite vrste materijala za posipanje. U tu opremu moemo odvojeno puniti dvije razliite

  vrste soli odnosno sol i grubi pijesak i/ili sitan kamen. Takva kombinacija je veoma upotrebljiva

  kada se smjenjuju makadamski i asfaltni kolovoz. Vuni posipai se preklapaju na teretno vozilo

  ili transporter sa ureajima te vrste. Ureaji su opremljeni sa vlastitim kesonom, ureajem zatransport i razdjeljivaem sredstava za posipanje. Ako rezervoar dopire ispod kesona teretnjaka, s

  njegovim podizanjem ponovo obnavljamo rezervu sredstava za posipanje u rezervoaru.

  Gustoa posipanja (materijal za hrapavljenje ili mjeavina istog sa solju) mora biti podesiva i

  kretati se u podruju od 50 do 300 g/m2, irina i pojas posipanja moraju biti podesivi u podruju

  od 2 do 6 m. Sredstva za posipanje za hrapavljenje su, prije svega, prirodne kamenine u obliku

  pijesaka i izdrobljenog kamena. Da bi smo postigli efekat hrapavljenja, zahtijevana koliina

  posipnog materijala iznosi najmanje 100 g/m2, a obino se preporuuje koliina posipa od 150

  g/m2; odnos pijeska i soli od 3/1 do 2/1 mjereno prostorno. Posipna sredstva za hrapavljenje

  mogu se posipati iza vozila ili ispred njegovih pogonskih tokova. Posipanje sredstava za

  posipanje moese vriti sa visine od 0,5 m. Sredstvo za posipanje mora biti to ravnomjernije

  rasporeeno po kolovozu. Mora postojati mogunost da biramo postavku toka posipanja, na

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  33/36

  primjer lijeva ili desna strana odnosno sredina iza vozila. Rasporeivanje sredstava zaposipanje

  mora biti ravnomjerno za vozilom. Visina posipanja ne smije biti vea od 0,5 m.

  Za efikasno otklanjanje poledice, sredstva je potrebno mijeati u pravilnim odnosima. Pritom je,

  naravno, veoma vana i vlaga, koja je ve prisutna na kolovozu i vlanost zraka. Sva sredstva za

  otapanje leda, naime, kod reakcije s vlagom isputaju toplotu. Kao pomo u odluivanju su zbog

  toga veoma vani radni dijagrami materija za otapljanje.

  Slika 25. Radni dijagram natrijevog, magnezijevog i kalcijevog klorida

  (efikasnost pri mijeanju sa vlagom-vodom)

  Na zavretku zimske sezone potrebno je posipna sredstva za hrapavljenje odstraniti i odvesti.

  4.5. Zajednike djelatnosti cestarskih slubi i saobraajne policije

  Strateki dokument u kojemu je razraen nain rada prometne policije je Plan zimske slube koji

  se donosi svake godine do mjeseca novembra. On treba uvaavati sve okolnosti u kojima se

  odvija cestovni saobraaj na odreenom podruju kako bi slube mogle u inkovito djelovati i

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  34/36

  tako sprijeiti sve zastoje u prometu i bilo kakvu mogunost ugroavanja sigurnosti korisnika

  ceste.

  U planu zimske slube su sadrane aktivnosti saobraajne policije koje se odnose na slijedee

  poslove:

  mjesta i poslovi nadzora saobraaja s ciljem nesmetanog i sigurnog saobraanja,

  nain izvjeivanja javnosti o stanju na cestama,

  zajednike aktivnosti sa cestarskim slubama i nain zajednikog djelovanja u zimskim

  uslovima,

  pripremne aktivnosti glede stanja saobraajnica i cestovne signalizacije,

  odreivanje alternativnih pravaca,

  suradnja i zajedniki nadzor s Inspekcijom cestovnog saobraaja i cesta ,

  suradnja sa veim cestovnim prijevoznicima,

  upoznavanje operativnog sastava policije s planom djelovanja saobraajne policije na terenu,

  suradnja operativnih deurstava policije i deurstava zimskih slubi i

  tehnike pripreme za provedbu predvienih zadaa.

  Kao posebno vane zadae koje provodi saobraajna policija treba istai nadzor saobraaja prije

  dolaska do saobraajnica na kojima su nastupili zimski uslovi, gdje je potrebno iskljuiti iz

  saobraaja sva vozila koja nemaju zimsku opremu ili im je zabranjeno saobraanje.Ukoliko tozahtijevaju sobraajne i graevinske karakteristike ceste, kod veih snjenih padavina na

  odreenim dionicama saobraajnica, uz koordinaciju policije i cestarskih slubi u praksi se

  pokazalo jako korisnim nakratko zatvoriti cestu za sav saobraaj, te izvriti uinkovito i brzo

  ienje i tretiranje ceste te nakon toga pustiti saobraaj uz odreena ogranienja ili bez njih.

  Naime znalo se dogoditi da neka teretna vozila najee bez zimske opreme na nekim cestama s

  veim uzdunim nagibom zastanu te tako blokiraju sav saobraaj. Njihovo deblokiranje je

  sloeno i dugotrajno za razliku od ienja ceste odgovarajuom mehanizacijom.

  Jednako tako je znaajno i preventivno posipanje saobraajnica odgovarajuim agregatima, kako

  se ne bi dogodilo naglo stvaranje poledice i sprijeilo prijanjanje snijega na kolovoz. Pri tome

  treba dati prednost saobraajnicama ili njihovim dijelovima koje su veeg drutvenog i

  privrednog znaaja. Praenje vremenskih prognoza i planiranje rada s tim u vezi je jedan od

  preduslova za uspjeno preventivno djelovanje. Da klimatski uslovii mogu imati gotovo trenutne

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  35/36

  promjene svjedoi poledica koja se dogodila na cesti D1, na dionici SolinDugopolje, duljine

  oko 10 km. Dana 25. novembra 2005. godine u vremenu od 06,00 do 06,40 sati dogodilo se osam

  saobraajnih nezgodaa zbog poledice na kolovozu. Ova saobraajnica s deset vijadukata i pet

  tunela ima stalan nadzor ophodara potpomognutih savremenom tehnikom opremom iz centra za

  nadzor, a takoer i est nadzor policije zbog saobraajno sigurnosnih razloga, to ipak nije

  doprinijelo pravodobnom uoavanju poledice i poduzimanja potrebnih aktivnosti. U ovom

  sluaju ophodar je u 05,00 sati izvrio obilazak ove ceste i pomou utvrdio temperaturu od 4C i

  povoljne uvjete na cesti. Nakon samo etrdesetak minuta nastala poledica i prva prometna

  nesrea, a nakon toga, za manje od sat vremena jo sedam nesrea. Ovaj dogaaj svjedoi o vrlo

  hirovitoj promjeni vremena, to govori o vanosti postojanja efikasne zimske slube za to su

  svakako potrebna i znatna financijska sredstva .

  4.6. Koristi i tete od zimske slube

  injenica je da aktivnosti zimskog odravanja cesta donose mnoge koristi koje se oituju kao:

  poveana sigurnost saobraaja,

  manji broja udesa s ozlijeenim i poginulim,

  smanjenje materijalnih teta na vozilima,

  smanjenja gubitaka u prijevozu robe i putnika,

  uteda pogonskih goriva,sigurnija operativnosti javnih slubi (javni saobraaj, policija, hitna sluba, vatrogasci i dr.)

  Meutim nain, oprema i sredstva koja se pri tome koriste uzrokuju i znatne, ne male tete na:

  kolovozima i cestovnoj opremi,

  mostovima i drugim cestovnim graevinama,

  sustavima odvodnje,

  vozilima,

  vodama,

  drveu i drugom raslinju,

  ivotinjskom svijetu.

  Naprijed navedene koristi i tete mogu se prikazati kroz trokove i dobitke kako slijedi :

 • 5/20/2018 Uticaj Stanja Podloge Ceste Na Sigusnost Vonje

  36/36

  Direktni trokovi zimske slube: materijali (sol, sipina),opremai vozila, radna snaga.

  Indirektni trokovi: tete na infrastrukturi, vozilima, okoliu, flori i fauni.

  Direktni dobici: uteda goriva, uteda vremena, izbjegnute nesree i tete na vozilima.

  Indirektni dobici: odravanje privrednih i drugih aktivnosti bezsmetnji.

  Dok je direktne trokove zimske slube mogue relativno tano odrediti na osnovu planova,

  odnosno rekapitulacijom njihova izvrenja, indirektne trokove zbog teta moe se tek

  procijeniti, dok je procjena direktnih i indirektnih dobitaka jo sloenija zbog velike disperzije.4

  4Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka 2006; Hrvatski Cestar, Zagreb, str. 94.