21
KLIMATSKI USLOVI U FUNKCIJI SIGURNOG ODVIJANJA SAOBRAĆAJA Klimatski uslovi predstavljaju značajan faktor za sigurno odvijanje saobraćaja. Ovi uslovi vrše određen uticaj na elemente sigurnosti u cestovnom saobraćaju. Uticaj klimatskih uslova na odvijanje saobraćaja je dvojak: Utiču na zdravlje učesnika u saobraćaju I pored mnogobrojnih istraživanja uticaja klimatskih uslova na čovjeka, nauci još uvijek nije uspjelo da objasni u potpunosti kako vremenske prilike utiču na ljudski organizam, iako je uska povezanost između vremena, zdravlja i bolesti poznata odavno. Mijenjaju spoljne uslove u kojima se odvija saobraćaj Mijenjaje spoljnih uslova u kojima se odvija saobraćaj može dovesti do njegovog otežanog odvijanja što za posljedicu može biti uzrok problema za učesnike u saobraćaju. Još uvijek nije dovoljno ispitana oblast meteorologije koja se može primjeniti u slučaju saobraćajni nezgoda. Također, nije dovoljno ispitano koliko meteorološke pojave (snijeg, led, magla i dr.) kroz mijenjanje spoljnih uslova u kojima se saobraćaj odvija utiču na broj saobraćajnih nezgoda. Da bi se dobili potpuniji odgovori potrebno je vršiti sistematska istraživanja na različitim putevima u različitim klimatskim uslovima. Kada se utvrđuje uticaj klimatskih uslova na nastajanje saobraćajnih nezgoda, treba imati u vidu da su zbog geografskog položaja ovi uslovi različiti u pojedinim zemljama odnosno područjima. Zbog toga,

Uticaj klimaskih uslova

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uticaj klimaskih uslova na uslove na cesti i na sigurnost u saobraćaju

Citation preview

KLIMATSKI USLOVI U FUNKCIJI SIGURNOG ODVIJANJA SAOBRAAJA

Klimatski uslovi predstavljaju znaajan faktor za sigurno odvijanje saobraaja. Ovi uslovi vre odreen uticaj na elemente sigurnosti u cestovnom saobraaju. Uticaj klimatskih uslova na odvijanje saobraaja je dvojak: Utiu na zdravlje uesnika u saobraajuI pored mnogobrojnih istraivanja uticaja klimatskih uslova na ovjeka, nauci jo uvijek nije uspjelo da objasni u potpunosti kako vremenske prilike utiu na ljudski organizam, iako je uska povezanost izmeu vremena, zdravlja i bolesti poznata odavno.

Mijenjaju spoljne uslove u kojima se odvija saobraaj Mijenjaje spoljnih uslova u kojima se odvija saobraaj moe dovesti do njegovog oteanog odvijanja to za posljedicu moe biti uzrok problema za uesnike u saobraaju. Jo uvijek nije dovoljno ispitana oblast meteorologije koja se moe primjeniti u sluaju saobraajni nezgoda. Takoer, nije dovoljno ispitano koliko meteoroloke pojave (snijeg, led, magla i dr.) kroz mijenjanje spoljnih uslova u kojima se saobraaj odvija utiu na broj saobraajnih nezgoda. Da bi se dobili potpuniji odgovori potrebno je vriti sistematska istraivanja na razliitim putevima u razliitim klimatskim uslovima. Kada se utvruje uticaj klimatskih uslova na nastajanje saobraajnih nezgoda, treba imati u vidu da su zbog geografskog poloaja ovi uslovi razliiti u pojedinim zemljama odnosno podrujima. Zbog toga, izmeu ostalog, treba uporediti procente nezgoda koje su se dogodile po magli, snijegu, kii i drugim uslovima sa brojem dana sa maglom, snijegom, kiom i drugim uslovima u toku godine na tom podruju.

Saobraajno tehniki elementi vonje u zimskim uvjetimaVe ranije je spomenuto da su osnovni elementi sigurnosti cestovnog saobraaja ovjek, vozilo i cesta, a u dodatne sigurnosne faktore spadaju klimatski faktori, sredstva za upravljanje saobraaja, saobraajno zakonodavstvo i nadzor saobraaja. Za saobraanje u zimskim uslovima od posebnog znaaja su klimatski faktori odnosno nepovoljni vremenski uslovi za vonju to dovodi do smanjene propusne moi ceste i do saobraajnih nezgoda u kojima nastaju materijalne tete ili stradavanja sudionika u saobraaju. Iako je za zimske uslove na cestama sinonim snijeg ili poledica ne treba zanemariti ni druge atmosferske uticaje. Pod klimatskim faktorima podrazumijevamo: prvu kiu, kiu, poledicu, snijeg, slanu, maglu, vjetar, atmosferski pritisak, uticaj sunca itd.

Uticaj kie na sigurnost odvijanja saobraaja

Prva kia utjee veoma nepovoljno na sigurnost saobraaja jer u kratkom vremenu i na kratkom dijelu ceste zajedno s prainom ,blatom i uljem stvara tanki klizavi sloj izmeu kotaa vozila i kolovoza s vrlo niskim koeficijentom trenja koji u odreenim uslovima moe biti jednak koeficijentu trenja na poledici.Kia donosi itav niz opasnosti u saobraaju takoer zbog smanjenog koeficijenta trenja, klizavost, smanjenu vidljivost, mogunost trenutnog otkazivanja konica, dinamikih udaraca i skijanja vozila na vodenom klinu. Izmjena klimatskih uslova u saobraaju s prve kie na kiu znatno poboljava uvjete stabilnosti. Dugotrajno i obilno padanje kie ispire prljavtinu i masnou s kolovoza pa je kontakt izmeu kotaa i kolnika puno bolji. Smanjeno trenje izmeu kotaa i kolovoza je posebno izraeno kod puta koenja ,koji postaje dui jer je koeficijent trenja kod vlanog kolovoza, u odnosu na suhi, za 25% manji. Problem smanjene vidljivosti nastaje zbog gustoe kie, zamagljivanja stakala na kabini vozila, prskanja vode po vjetrobranskom staklu pri nailasku na lokve vode i prilikom mimoilaenja vozila te vonje iza drugog vozila. Trenutno otkazivanje konica i dinamiki udarci nastaju prilikom nailaska na lokve vode na kolniku. Tom prilikom vozilo nailazi na otpor pri kretanju, to voza osjea kao naglo smanjenje brzine kretanja vozila i koje moe ak izazvati skretanje vozila s pravca ukoliko voza za to nije pripravan pravilnim dranjem kotaa upravljaa. Vodeni film izmeu disk ploica i samoga diska moe uzrokovati smanjenje trenja to za posljedicu moe imati trenutno otkazivanje konica, sve dok se voda, laganim pritiskanjem konice ne eliminira s tarnih povrina koionog sustava. Vee kie na kolovoznom zastoru stvaraju deblji sloj vode zbog ega dolazi do takozvanog vodenog klina ili skijanja vozila na vodenom sloju. Koliina vode, brzina vozila i profil gazeeg sloja pneumatika odreuju poetak skijanja na vodenom klinu. Vodeni klin se ne moe u potpunosti izbjei pa je potrebno uskladiti sve navedene elemente tokom upravljanja vozilom.Uticaj poledice na sigurnost odvijanja saobraaja

Poledica je uz snijeg klimatski faktor koji i formalno pravno podrazumijeva zimske uslove na kolovozu. Osobito su opasni prvi kontakti s poledicom, a mogua je mjestimina poledica po duini i irini kolnika (dionica ceste u hladu ili u suncu). Prilikom zaustavljanja vozila koenje s prekidima daje bolje rezultate.Poledica nastaje zbog podhladjivanja kolovoza, iznenadne vlage pri niskim temperaturama, slane, snjenih vijavica ili ledene kie (led). Posipati se poinje odmah kada se na kolovozu opazi pojava poledice. Kao upozorenje uesnicima u saobraaju je na odsjecima autoceste na kojim se esto pojavljuje poledica, to je obzirom na opte karateristike autoceste posebno opasno za saobraaj, potrebno postaviti odgovarajue stalne saobraajne znakove.Na autocestama odnosno duim odsjecima autocesta, na kojim je u izvedbenom programu zimske slube predvidjeno preventivno posipanje, se posipanje vri im se konstatuju uslovi u kojim bi se mogla oekivati poledica.

Uticaj snijega na sigurnost odvijanja saobraaja

Snijeg sabijaju kotai vozila pa on nije ravnomjerno rasporeen, a svako naglo koenje i okretanje upravljaa ili ubrzavanje vozila stvara valoviti sloj snijega na kolniku koji uz smanjeno trenje nepovoljno utiee na upravljivost vozila i na zaustavni put. Pored toga znatno je smanjena vidljivost za vrijeme padanja snijega zbog ega dolazi do breg umaranja vozaa. Dodatne potekoe nastaju u oteanom radu brisaa vjetrobrana i u nagomilavanju i zamrzavanju snijega na blatobranima vozila, to moe izazvati blokiranje prednjih kotaa i nemogunost upravljanja vozilom. Vozai pri vonji po snijegu esto smanjuju pritisak u gumama smatrajui da e tako zbog rasporeivanja mase vozila na veu povrinu postii uinkovitije koenje i bolje upravljanje vozilom. U tome u praksi i uspijevaju, ali ne samo zbog vee povrine na koju se rasporeuje masa vozila ve i zbog boljeg prilagoavanja pneumatika neravninama na kolovozu koje su nastale zbog snijega. Smanjeno trenje je prisutno i prilikom kretanja vozila s mjesta .Klizanje pogonskih kotaa se izbjegava uporabom zimske opreme, izbjegavanjem naglih koenja, okreta upravljaa i poveanja broja okretaja motora kao i odabir drugog stupnja prijenosa mjenjaa.

Uticaj magle na sigurnost odvijanja saobraaja

Magla najee uzrokuje saobraajne nezgode zbog smanjene vidljivosti. Vidljivost ovisi o gustoi magle, zamagljivanju i oroavanju vjetrobranskog stakla i refleksiji svjetlosnih zraka vlastitog vozila i vozila koje dolazi u susret.Magla eliminie ili pogorava vidljivost kao osnovni uslov za bezbjedno odvijanje saobraaja. Meteoroloka sluba maglu definie kao vidljivost koja varira izmeu 50-200 m, a "gusta magla" manje od 50 m. Voda u vazduhu vea od 0,8 g/m3 stvara gustu maglu sa vidljivou manjom od 50 m. Jaina i duina trajanja magle zavise od podruja. Magla se esto pojavljuje na putevima izgraenim pored rijenih korita. Najesce se javlja u periodima dana kada je inae vidljivost smanjena (vee, jutro).Prilagoavanje reima vonje po magli, izmeu ostalog, podrazumjeva: smanjenje brzine do granice koja omoguava zaustavljanje vozila u okviru vidnog polja, ee provjeravanje brzine, obraanje vee panje na znakove i signale, imati iste povrine obezbeuju vidljivost (vjetrobransko staklo, signalno-svetlosne ureaje i dr.) i predvidjeti due vrijeme putovanja.

Uticaj vjetra na sigurnost odvijanja saobraaja

Vjetar kao klimatski faktor ima veliki znaaj u saobraajnoj sigurnosti. On je nepredvidljiv po pravcu i intenzitetu i mijenja ve postojee sile koje djeluju na vozilo u kretanju. Zbog toga su od posebnog znaaja prometni znakovi i cestovni objekti za odreivanje i zatitu mjesta na kojima je prisutno nepovoljno djelovanje vjetra na vozilo.Pored uticaja na vremensku situaciju, a putem nje na zdravlje vozaa, vjetar moe imati i nepovoljno mehaniko dejstvo na vozilo. Mehaniko dejstvo vjetra zavisi od jaine (brzine) vjetra, pravca puhanja u odnosu na pravac kretanja vozila i udarne povrine. Vozilo "osjea" dopunski otpor vjetra ako puha direktno ili pod malim uglom. Boni vjetar nastoji pomjeriti vozilo pa voza mora korigovati kretanje. Dejstvo vjetra je opasnije na mokrom ili zaleenom kolovozu. Stanje pogorava vea bona povrina vozila i pojaavanje vjetra. Boni vjetar nekad iznenadi vozae, dok voza shvati situaciju, ocijeni stepen dejstva, donese odluku i izvrsi korigovanje proe odreeno vrijeme.

Put koji predje vozilo od poetka dejstva bonog vetra do korigovanja iznosi :

Ssk = (t1+t2)V [m]Gdje je: Ssk - put koji pree vozilo;t1 - vrijeme reagovanja vozaa (obino 1 sek);t2 - vrijeme potrebno vozau da izravna vozilo (obino 2-4 sek);V - brzina kretanja vozila [m/s].

Skretanje vozila usljed bonog dejstva vjetra zavisi od: konstrukcije vozila (bone povrine), kolovoza, brzine kretanja vozila i brzine i pravca vjetra u odnosu na pravac kretanja vozila. Smjer okretanja vozila zavisi od: poloaja teita vozila i centra pritiska vjetra Ako je centar pritiska vjetra ispred teita vozila, vjetar nastoji okrenuti vozilo u pravcu puhanja vjetra. Ako je centar pritiska vjetra iza teita vozila, vjetar nastoji okrenuti vozilo suprotno od pravca puhanja vjetra.

Slika 1. Skretanje vozila usljed bocnog dejsta vjetra zavisno od odnosa tezista mase vozila (T) I centra pritiska vjetra (CP)

Uticaj sunca na sigurnost odvijanja saobraaja

Sunce je neosporno veoma znaajan arhitekta vremenskih prilika na zemlji. Iako su fenomeni vezani za njegovo dejstvo sada mnogo jasniji nego prije nekoliko decenija, jos uvijek smo daleko od potpune spoznaje njegovih uticaja.Djelovanje sunca produava uoavanje i prepoznavanje prepreka na cesti, zbog toga se poveava umor vozaa te se ve produeno vrijeme reagiranja vozaa dodatno produava.Visoke temperature, naroito ako prelaze 30C, kod vozaa izazivaju: poveano znojenje, osjeaj nelagodnosti, tromost, sanjivost, opadanje radne sposobnosti, slabljenje koncentracije, pojavu urnora, usporavanje refleksa, remeenje autornatizovanih pokreta, pa do pojave toplotnog udara koji se javlja crvenilorn lica, vrtoglavicom, povienom telesnom temperaturorn, a nekada i gubitkorn svijesti.

Uticaj niskih temperatura na sigurnost odvijanja saobraaja

Niske temperature (hladnoa) dovode do ukoenosti miica, te pokreti postaju tromi i nesigurni. Hladnoa utie na spretnost ruku, posebno prstiju. Osjetljivost na dodir opada kod temperature ispod 10C. Pad temperature ispod 10C esto prate i meteoroloke pojave (magla, kia, snijeg, poledica i dr.) ime se negativan uticaj poveava.

Uticaj atmosferskog pritiska na sigurnost odvijanja saobraaja

Atmosferski pritisak, ije promjene nastaju prilikom izmjene ciklonalnih i anticiklonalnih prodora, umanjuje sposobnost adaptacije ljudskog organizma za naglim i jakim promjenama vremena, to se negativno odraava umne i tjelesne reakcije ovjeka. Posljedice toga su saobraajne nezgode, to potvruju nauna istraivanja koja potvruju postojanje korelacije izmeu atmosferskog pritiska i saobraajnih nezgoda.

Uticaj ostalih klimatskih faktora na sigurnost odvijanja saobraaja

Pored naprijed naznaenih usllova i negativnih svojstava kia, snijeg, vjetar, smrzavanje i drugi imbenici utjeu i na okoli ceste, uslijed ega nastaju odroni, klizita, udarne rupe kao i iznenadni nanosi zemlje, kamenja, granja i drugih predmeta na kolnik to izravno utjee na sigurnost u saobraaju.Koeficijent trenja izmeu kotaa i kolovoza je uz brzinu i tehnika rjeenja konih sistema na vozilu najbitniji je inioc zaustavnog puta kao i stabilnosti vozila. Uvaavajui sve spomenute klimatske inioce, potrebno je dodatno naglasiti i znaaj vjetine vonje vozaa koji unato svemu mora prepoznati sve sigurnosne parametre i skladno tome prilagoditi brzinu kretanja vozila osobinama i stanju kolovoza, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustoi prometa tako da vozilo moe pravovremeno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima moe predvidjeti, odnosno da moe pravodobno postupiti prema saobraajnom pravilu ili znaku. Od posebnog znaaja je i sigurnosni razmak izmeu vozila, koji mora odgovarati brzini kretanja i prometnim uvjetima. Prema saobraajno tehnikim analizama nekih autora preporuuje se razmak izmeu vozila koji metrima iznosi 12 brzine kojom se kree vozilo u uvjetima dobre vidljivosti, ispravnog vozila, suhog i hrapavog kolnika ( npr. pri brzini od 80 km/h preporuuje se sigurnosni razmak od najmanje 40 m ).

Uticaj klimatskih uslova na broj saobraajnih nezgoda

I pored nedovoljne izuenosti ove sloene problematike, moe se zapaziti da rezultati do sada izvrenih istraivanja nedvosmisleno ukazuju da postoje korelacije izmeu klimatskih uslova i broja saobraajnih nezgoda iako jo na mnoga pitanja u vezi sa tim treba dati potpunije i jasnije odgovore. Faktori spoljne sredine, a u okviru njih i klimatski uslovi, su raznovrsni i mnogobrojni. Nije isto voziti po suhom ili vlanom ili snijegom pokrivenom putu. Nije isto voziti kada je bioloki povoljno ili bioloki nepovoljno vrijeme ili biti u vozilu koje ima optimalne ili enormno diskonforne mikroklimatske uslove.Iz tabele 1. se vidi da geografski poloaj zemlje utie na broj dana u godini sa suhim kolovozom. Zemlje na sjeveru kontinenta imaju vei broj dana u godini sa padavinama i nizim temperaturama (kia, snijeg, led, magla) nego one na jugu. Zbog toga postoje i razlike u stanju kolovoza (a time i u uslovima za odvijanje saobraaja) koje su uslovljene klimatskim uslovima. Na primjer. u paniji se 86%, Italiji 82% i u Turskoj 80% nezgoda dogodilo na suhom kolovozu, dok taj procenat iznosi u Finskoj 49%, Norvekoj 50% i vedskoj 52%. Pored broja nezgoda, stanje kolovoza uslovljeno klimatskim uslovima utie i na estinu saobraajnih nezgoda. Iz navedene tabele se vidi da je u svim zemljama, osim u Norvekoj, vedskoj i USA, estina nezgoda koje su se dogodile po mokrom, zaleenom ili snijegom prekrivenom kolovozu neto vea nego kod nezgoda po suhom kolovozu.

DravaNezgode sa nastradalim licimaPoginula lica

Broj nezgodaStanje kolovozaBroj pogin.Stanje kolovoza

Suh%/oOstalo %

Suh%Ostalo%

Austrija3922527121691210431963---

Belgija511673376766174003415009636453736

Bugarska**487503438914361970386

Danska75564510603046404992635323647

Finska69023361493541514001894721153

Francuska124387952957729092238437599971243829

Njemaka37725724033464136923367792485462293838

Maarska201471506375508425137110107436126

Italija2046151678118236804185857482282103518

Holandija**11561834272321928118085172329 28

Norveka886444205044445035218151171 49

Poljska618553976664220893670804408622672 38

Svedska1551480125275024853129155240 45

Spanija975708438586131851459574211711746 29

Turska652805224180130392049353800771135 23

Vel. Britanija * *2359391541926581747353598228063131837

USA2070000162500079445000214147134206827265 18

SR Jugoslavija16757----1591-- ----

Istraivanja vrena u SSSR su pokazala da je vjerovatnoa da e nastati saobraajna nezgoda:10 puta vea na putu sa poledicom;3,8 puta vea pri snijegom pokrivenom kolovozu;1,6 puta vea na mokrom nego na suvom kolovozu;

Takode je utvreno da je:2,4 puta vie sudara i 3,58 puta vie prevrtanja po kii nego u normalnim vremenskim uslovima;6 puta vie naletanja na prepreke po magli;na putu Saratov - Vorone na milion vozilo-km bilo je 4 puta vie nezgoda po poledici nego na suhom kolovozu.Vie nezgoda se dogaa na poetku zime zbog toga to vozai nisu jo dovoljno naviknuti na zimske uslove vonje. vajcarska saobraajna sluba je specijalnim istraivanjima utvrdila da broj saobraajnih nezgoda raste za 21% pri naglom poveanju vazdunog pritiska, za 23% pri udarima hladnog vjetra, a za 56% pri velikom poveanju temperature vazduha.

Uticaj klimatskih uslova na stanje saobraajnih nezgoda moze se izraziti i sljedeom formulom:Kb= N1/N2Gdje je:Kb- koeficijent bezbjednostiN1 - relativan broj nezgoda na 1 milion vozilo-km pri datim vremenskim uslovimaN2 - relativan broj nezgoda na 1 milion vozilo-km pri standardnim vremnskim uslovima (suh kolovoz i temperature vazduha od oko 20 C)

Uticaj klimatskih faktora na spoljne uslove u kojima se saobraaj odvija

Snijeg, snjena vejavica, kia, magla, poledica, grad i drugo (meteoroloke pojave), stvaraju akutnu opasnost, odnosno mijenjaju uslove, nekad toliko da dovode u pitanje i samo odvijanje saobraaja. Ovi faktori, izmeu ostalog, poveavaju zahtjeve koje saobraaj, u odnosu na standardne uslove, postavlja pred vozae. Poveani zahtevi se ogledaju i u sljedeem:sloenijim vozakim zadacima;potrebi prilagoavanja izmjenjenim (teim) uslovima;mijenjanju reima vonje (brzine i dr.);produavanju zaustavnog puta;smanjenju vidljivosti;mijenjanju strukture i ritma radnji koje voza mora preduzeti itd.

Ovi uslovi nemaju svoj kontinuitet nego se i na kratkoj relaciji nekad osjetno mijenjaju. Naizmjenine padavine odnosno esto smjenjivanje suhog i vlanog kolovoza postavljaju pred vozae poveane zahtjeve zbog iznenaenja i potrebe usklaivanja ponaanja sa ovim uslovima. Kod iznenadnog nailaska na poledicu opasnost se krije u faktoru iznenaenja. Trenutak kada voza osjeti da mu vozilo dolazi u dodir sa poledicom i da nema optimalno prijanjanje je neuralgian, jer zahtjeva donoenje odluke koja moe imati dalekosene posljedice. Naglo koenje u jednoj vrsti samoodbrambenog refleksa pojaava klizanje i moe dovesti do nezgode.Zavisno od prirode padavina put mijenja karakteristike i postaje manje ili vie nesiguran. Neka opasna mjesta (nepovoljni radijusi krivina, nagibi itd.) postaju jo opasnija. Izvoenje nekih radnji na bilo kom dijelu takvog puta je opasnije. Zbog padavina (kia, snjeg, led) smanjuje se vidljivost i koeficijent prijanjanja pneumatika za kolovoz usljed ega je tee, a nekad i nemogue, realizovati veu vunu ili koionu silu, za zaustavljanje vozila potreban je dui zaustavni put i uopte oteano je bezbjedno odvijanje saobraaja. Dolazi do zanoenja, prevrtanja ili drugih posljedica raznih manevara vozilom na takvom kolovozu. Na nekim putnim pravcima, naroito u planinskim klancima i prevojima, vjetar dostie olujnu snagu koja pogotovo pri velikim brzinama, moe liiti vozaa mogunosti da uspjeno upravlja vozilom, odnosno da ga zadri na svojoj saobraajnoj traci. Prilagoavanje se ne zahtjeva samo od vozaa nego i drugih uesnika u saobraaju. Npr. i pjeaci moraju racunati na duzi zaustavni put vozila na mokrom kolovozu. S druge strane vozai moraju raunati na teskoe pjeaka koje dolaze od koave, kie ili hladnoe i da im to umanjuje opreznost.

Tabela 2. Duina zaustavnog puta putnickog vozila u zavisnosti od stanja povrine kolovoza

Stanje povrine kolovozaam [m/s2]Sz [m]

V0 = 50 km/hV0 = 100 km/h

Suh7,8532,7489.97

Mokar7,3633,5593.23

Snijeg1,4785,90302,62

Poledica0.49216,72825,90

Iz podataka tabele se vidi da na istom putu pri istoj brzini zaustavni put vozila moze biti dui i do devet puta zbog ovih klimatskih faktora. Zbog klimatskih uslova, izmedju ostalog, dolazi i do usporavanja saobraajnog toka. Na osnovu praenja u SSSR su utvrdili da se prosjena brzina smanjuje na putu sa:mokrim kolovozom za 10,1%snjenim slojem za 22,3%djeliminom poledicom za 35,8%za vrijeme jake kie za 32,9%

U ovakvim uslovima neophodno je mijenjati reim vonje. Reim vonje je funkcija konstantnih i promjenljivih faktora. U konstantne ubrajamo one koji se ne mijenjaju (kao sto su tehniki elementi puta), dok u promjenljive ubrajamo one faktore koji su podloni kolebanju (klimatski uslovi i drugi faktori spoljne sredine, obim i struktura saobracaja itd.) Uticaj klimatskih uslova na reim vonje moe se izraziti sljedeom formulom:Kv= V1/V2Gde je:Kv = koeficijent uticaja vremenaV1 = srednja brzina kretanja pri datim uslovimaV2 = srednja brzina kretanja pri standardnim vremenskim uslovima

Na pojedinim mjestima usljed padavina dolazi do odrona zemlje ili kamena koji padaju na put, javljaju se promjene na bankinama, nanosi se blato na kolovoz itd. Uticaj ovih uslova, naroito niskih temperatura, nepovoljno se i trajnije odraava na kvalitet puta. Obino nakon jakih zima javljaju se razna oteenja na putu (rupe, klizanje tla itd.).Klimatski uslovi imaju odreen uticaj i na vozilo. Pored uticaja razliitih temperatura na ponaanje malerijala od kojih je vozilo napravljeno, u zimskom periodu dolazi do zamagljivanja i zaleivanja vjetrobranskog stakla i drugih zastakljenih povrina, to umanjuje vidljivost i preglednost vozau. Slivanje niz vjetrobransko staklo i spoljna ogledala takoe utiu na smanjenje vidljivosti.Poznato je da se magli najece deavaju nezgode u kojima uestvuje veci broj vozila, takozvani lanani sudari. Magla sama sebi nije uzrok ovakvih nezgoda, ali on stvara uslove u kojima se drugi faktori lake mogu konkretizovati u nezgodu. Neke od ovih nezgoda ne bi nastale u sluaju da su svi faktori ostali isti samo da nije bilo magle.Uticaj vremenskih prilika na spoljne uslove odvijanja saobraaja je uglavnom vidljiv, uesnik u saobraaju, posebno voza, je svjestan njihovog prisustva i moze eliminisati ili bar ublaiti njihov nepovoljan uticaj na taj nain to e upravljanje vozilom, izmeu ostalog, prilagoditi i ovakvim uslovima. Bez obzira sto su mogunosti ublaavanja nepovoljnog dejstva ovih uslova ograniene, ipak je lake poznate tekoe savladati nego nepoznate. Osim toga, ovakve opasnosti djelimino mogu otkloniti i preduzea koja odravaju puteve, blagovremenim ienjem, posipanjem puteva sredstvima protiv poledice, gradjenjem snjegobrana, burobrana itd.

Mjere za smanjenje nepovoljnog uticaja sloenih klimatskih uslova

Nepovoljan uticaj sloenih klimatskih uslova na bezbjedno odvijanje saobraaja moze se eliminisati ili ublaiti raznim mjerama, od kojih je neke neophodno a neke poeljno preduzimati radi smanjenja rizika koji prati odvijanje saobraaja u ovim uslovima.1)Jo kod projektovanja puta, izmeu ostalog, potrebno je voditi rauna i omogucem uticaju klimatskih uslova i obezjbediti to vii tehniki nivo puta. U faziprojektovanja puta izbjegavati trase kroz maglovite predjele. Ako se put mora trasirati i kroz ove predjele onda izbjegavati ili svesti na minimum krivine, ukrtanja, prikljuke i druge elemente koji se mogu nepovoljno odraziti na bezbjednost saobraaja u ovakvim vremenskim uslovima.2)Razviti sistem prognoze informisanja, odnosno otkrivanja i davanja upozorenja usluaju riskantnih promjena vidljivosti na putu, brzine vjetra ili klizavosti koje prouzrokuju vremenske prilike. Projekt EUCO-COST 30/8 kao dio projekta EUCO-COST (Evropskakooperacija u podruju nauke i tehnikih istraivanja) istrauje odnos drumskog saobraaja i vremenskih prilika. U Finskoj i vcdskoj postoje integrisani sistemi praenja vremenskih prilika na putevima koji ukljuuju korienje centralizovanog kompjutera i vie spoljnih meteostanica uz puteve.3)Uticaj klimatskih uslova na organizam vozaca, a time i na bezbjednost saobraajaje takav da je neophodna blia saradnja meteoroloke i medicinske slube i organa koji se bave poslovima bezbjednosti saobraaja. Ovi organi bi u svome radu trebali redovno koristiti izvjetaje o vremensko-zdravstvenim uslovima i u periodima kada se oekuju fizioloki nepovoljne vremenske prilike preventivnim mjerama nastojati da se smanji broj saobraajnih nezgoda. Poveanje broja patrola saobraajne policije u tim periodima, iji bi zadatak bio da svojim prisustvom na najkritinijim mjestima utiu na smirivanje vozaa dao bi odreene rezultate.4)Poboljanje sistema komunikacija (saobraajni znakovi i informatika) je znaajnamjera za poboljanje uslova za bezbjedno odvijanje saobraaja u ovim uslovima. Potrebno jeobezbjediti pravovremeno informisanje i stvarati uslove za potpuniju orijentaciju vozaa. To se moe postii postavljanjem promjenljivih saobraajnih znakova, obiljeavanjem puta reflektujua markacija, obiljeavanjem ivica kolovoza, obiljeavanjem opasnih mjesta, oznaavanjem bonih smetnji, eventualnom ugradnjom automatskih ureaja koji upozoravaju na postojanje magle (aktivira se automatski im se vidljivost smanji ispod dozvoljene) itd.5)Tehnike mjere mogu donekle ublaiti nepovoljno dejstvo sloenih vremenskih uslova, tu prije svega mislimo na: izbor vrste i boje kolovoza (izgradnja hrapavih i svjetlijih kolovoznih zastora), osvjetljavanje opasnijih dionica puta (osim ako na tome dijelu nisu suvie guste magle), mjere protiv zaslijepiljivanja, mjere za poboljanje koeficijenta prijanjanja pneumatika i kolovoza, kvalitetno dreniranje (odvod vode sa puta) itd.6)Kvalitetno odravanje puteva u zimskom periodu je od posebnog znaaja kao i dobra organizacija odvijanja saobraaja (tehniko regulisanje). Nepovoljno dejstvo vremenskih uslova donekle se moe ublaiti i kroz kvalitetniju obuku vozaa.7)Zatita od vjetra moe se obezbjediti izgradnjom, odnosno podizanjem raznih vjetrozatitnih ograda i smanjenjem brzine kretanja vozila. Vjetrozatitne ograde od raznih materijala (zidovi, mree, vegetacija) i solidnog estetskog izgleda. Ove ograde ne smiju smanjivati vidijivost niti dozvoljavati da se zbog njih obrazuju snjeni nanosi na putu. One treba da istiu pravac trase puta i da imaju elastina svojstva kako bi u sluaju naletanja vozila posljedice bile blae.