Click here to load reader

Ustavnopravna zaštita

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ustavnopravna zaštita

USTAVNOPRAVNA ZATITA

Seminar o pravnim instrumentima

za zatitu prirodnih resursa

30. oujka 2012.

1.unknown

Poseban poloaj u odnosu prematijelima dravne vlasti

Kontrolira ustavnost i zakonitost

sve tri grane vlasti

Kontroliran (ureen) je:

Ustavom

Ustavnim zakonom o Ust. sudu

Unutarnje ustrojstvo ureeno je

Poslovnikom Ustavnog suda (ima

Snagu zakona= neovisnost)

Odluka- donosi se o meritumu stvari o kojoj se izjanjava

Rjeenje- u svim ostalim sluajevima

Obvezatni su za sve fzike i pravne osobe,

sva tijela dravne vlasti i lokalne i podrune (regionalne) samouprave

2.unknown

OCJENA USTAVNOSTI ZAKONA I USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI PROPISA

1. Prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti

2. Pokretanje postupka odlukom Ustavnog suda

3. Pokretanje postupka na zahtjev ovlatenog tijela

USTAVNA TUBA

1. Temeljem lanka 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu

(protiv pojedinanog akta /.../ kada su iscrpljeni svi pravni putovi)

2. Temeljem lanka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu

(povreda prava na donoenje sudske odluke u razumnom roku)

3.unknown

NEUSTAVNOST (ocjenjuje se in abstracto)

Formalna zbog povreda zakonodavnog postupka

(nenadlenost, neovlateni predlagatelj, nedovoljna veina, nepostojanje

razloga za hitnost postupka, proglaavanje, objavljivanje...)

Materijalna zbog povreda Ustava

Teke i nepopravljive posljedice = uvjet za privremenu obustavu izvrenja

pojedinanih akata ili radnji

Mogunosti:

Ukidanje neustavnog zakona

Ukidanje ili ponitavanje neustavnog ili nezakonitog propisa

4.unknown

Pravo povrijeene osobe vee se uz pitanje TKO je podnio prijedlog za ispitivanje:

Ponitavanje propisa

SVATKO kome je povrijeeno neko pravo pravomonim pojedinanim aktom

na temelju ponitenog propisa ima pravo, U ROKU OD 6 MJESECI,

traiti izmjenu tog pojedinanog akta ponavljanjem postupka

Ukidanje propisa

OSOBA KOJA JE PODNIJELA PRIJEDLOG za ocjenu ustavnosti odnosno

zakonitosti ima pravo, U ROKU OD 6 MJESECI, traiti izmjenu tog

pojedinanog akta ponavljanjem postupka

Osuda za kazneno djelo- nema rokova ni ogranienja

lanak 57. stavak 1. ukidanje ili izmjena propisa prije okonanja postupka

= Ustavni sud dovrit e pokrenuti postupak!

5.unknown

USTAVNA TUBA (in concreto)

Podnosi se protiv pojedinanog akta kojim je odlueno o:

Pravima i obvezama, ili

Sumnji ili optubi za kazneno djelo

Mora sadravati NAVOD USTAVNOG PRAVA koje smatrate da vam je

povrijeeno (precizirano lankom, stavkom i pravom o kojem se radi)

Ustavni sud ispituje povrede samo onih ustavnih prava koja su navedena!

Dakle, podnosi se samo radi povrede nekog

konkretnog ljudskog prava ili

temeljne slobode

pojedinano jamenog Ustavom.

6.unknown

Ustavna tuba

Ne odluuje meritorno o pravima i obvezama niti

o sumnji ili optubi za kazneno djelo

Ne odluuje o albama ili

drugim sredstvima pravne zatite protiv odluka nieg stupnja

Ne otklanja objektivne povrede zakona

u postupcima po izvanrednim pravnim lijekovima

Povreda zakona nije nuno niti a priori povreda ustavnog prava

Ne utvruje injenice.

7.unknown

HVALA NA PANJI!

Enes erimagi

[email protected]

www.zelena-akcija.hr

+385 99 31 49 62 5

10.unknown

Search related