Click here to load reader

USLOVE ZA OSIGU RANJE ODGOVORNOSTI PREVOZNIKA ZA za osiguranje... · PDF file• Ugovarač osiguranja - Osiguranik (Prevoznik) - lice koje, na osnovu ugovora o prevozu robe (stvari)

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of USLOVE ZA OSIGU RANJE ODGOVORNOSTI PREVOZNIKA ZA za osiguranje... · PDF file•...

 • Na osno vu la na 58. Za ko na o osi gu ra nju (Slu be ni gla snik RS br. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05, 101/07, 63/09 - Od lu ka US, 107/09 i 99/2011) i la na 64. stav 1. ta ka 5. Sta tu ta Dru tva od 21.06.2012. go di ne, Nad zor ni od bor Dru tva na sed ni ci odr a noj da na 08.04.2013. go di ne do no si

  USLO VE ZA OSI GU RA NJE OD GO VOR NO STI PRE VO ZNI KA ZA TE TE NA RO BI U DO MA EM I ME U NA ROD NOM

  DRUM SKOM PRE VO ZU

  Kra gu je vac, april 2013. go di ne

 • [email protected]

  Srbija, Kragujevac, Dr Zorana inia 15aTel. 381 34 30 30 00, Fax. 381 34 30 30 54

  2

  I UVOD NE OD RED BE

  ZNA E NJE PO JE DI NIh POJ MO VAlan 1.

  Uslo vi za osi gu ra nje od go vor no sti pre vo zni ka za te te na ro bi u do ma em i me u na rod nom drum skom pre vo zu (u da ljem tek stu: Uslo vi) sa stav ni su deo ugo vo ra o osi gu ra nju, ko ji Ugo va ra osi gu ra nja do bro volj no za klju i sa ak ci o nar skim dru tvom za osi gu ra nje Ta ko vo osi gu ra nje a.d.o. (u da ljem tek stu Osi gu ra va).

  U ovim uslo vi ma po je di ni iz ra zi ima ju sle de e zna e nje:Osi gu ra va - Ta ko vo osi gu ra nje a.d.o.;Ugo va ra osi gu ra nja - Osi gu ra nik (Pre vo znik) - li ce ko je, na osno vu ugo vo ra o pre vo zu ro be (stva ri) oba vlja drum ski pre voz i ko je za klju i ugo vor o osi gu ra nju od go vor no sti za te te na ro bi pre u ze te na pre voz u skla du sa ovim Uslo vi ma.Osi gu ra ni slu aj - bu du i, ne iz ve san i ne za vi san od is klju i ve vo lje Osi gu ra ni ka do ga aj ko ji ima za po sle di cu na sta-ja nje te te na ro bi (stva ri ma), i ju bi na dok na du mo gao da zah te va ko ri snik pre vo za ili ima lac pra va;Ko ri snik pre vo za / Ko ri snik osi gu ra nja / Ima lac pra va / Ote e no li ce - li ce ko je, na osno vu ugo vo ra o pre vo zu ro be (stva ri), ima pra va na na kna du te te od Osi gu ra ni ka (Pre vo zni ka);Po li sa - is pra va o za klju e nom ugo vo ru o osi gu ra nju, ko ja sa dr i na ziv Osi gu ra ni ka, pe riod osi gu ra nja, po dat ke o vo-zi lu, ugo vo re ni ni vo po kri a, te ri to ri ju na ko joj va i ugo vor o osi gu ra nju kao i dru ge ele men te za klju e nog ugo vo ra o osi gu ra nju;Pre mi ja osi gu ra nja - iz nos ko ji se pla a za osi gu ra nje na osno vu ugo vo ra o osi gu ra nju;Li mit po kri a - mak si mal na oba ve za Osi gu ra va a po jed nom tet nom do ga a ju, i ukup no za sve tet ne do ga a je u ugo vo re nom pe ri o du osi gu ra nja;Me sto ot pre me - me sto u ko me za po i nje ugo vo re ni pre voz ro be (stva ri);Me sto opre de lje nja - me sto za vr et ka ugo vo re nog pre vo za ro be (stva ri);Po i lja lac - li ce ko je, na osno vu ugo vo ra o pre vo zu, pre da je ro bu (stva ri) na pre voz;Pri ma lac - li ce ovla e no da u me stu opre de lje nja pri mi ro bu (stva ri) pre da te na pre voz;Vo zi lo - drum sko mo tor no vo zi lo ko je se ko ri sti za iz vr e nje ugo vo ra o pre vo zu ro be (stva ri) i to: te ret no vo zi lo bez pri ko li ce ili sa pri ko li com i se dla sti te glja sa po lu pri ko li com (pri ko li ca/po lu pri ko li ca pred sta vlja sa stav ni deo vo zi la).Kon ven ci ja (CMR) - Kon ven ci ja o ugo vo ru za me u na rod ni pre voz ro be dru mom, na sna zi od 02.07.1961. sa iz me nom i do pu nom u vi du pro to ko la od 28.12.1980. go di ne (u da ljem tek stu kon ven ci ja CMR).SDR (Spe cial dra wing right) - Spe ci jal no pra vo vu e nja , po seb na ob ra un ska je di ni ca Me u na rod nog mo ne tar-nog fon da (lan XV. Sta tu ta Fon da).Za kon o ugo vo ri ma o pre vo zu u drum skom sa o bra a ju (Sl. list SRJ, br. 26/95 i Sl. list SCG, br. 1/2003 - Ustav na po-ve lja) u da ljem tek stu Za kon.

  II OSNOV NE OD RED BE

  PRED MET OSI GU RA NJAlan 2.

  Po od red ba ma ovih Uslo va osi gu ra va sa gra an sko prav na od go vor nost Osi gu ra ni ka (Pre vo zni ka) za te te na ro bi, pre ma ko ri-sni ku pre vo za po i lja ka, pri oba vlja nju pri vred ne de lat no sti pre vo za ro be:

  u do ma em drum skom pre vo zu, pre ma od red ba ma Za ko na o ugo vo ri ma o pre vo zu u drum skom sa o bra a ju (u da-ljem tek stu Za kon);u me u na rod nom drum skom pre vo zu, pre ma od red ba ma Kon ven ci je o ugo vo ru za me u na rod ni pre voz ro be dru-mom (u da ljem tek stu Kon ven ci ja CMR).

  Pre ma ovim uslo vi ma osi gu ra va se od go vor nost u slu a ju pre vo za:ko ji se oba vlja uz za klju en ugo vor o pre vo zu;ro be ili stva ri za ko ju se od go va ra ju om osi gu ra ni ko vom is pra vom do ka zu je da je ista pre u ze ta na pre voz;ko ji su iz vr e ni kao deo re gi stro va ne de lat no sti Osi gu ra ni ka;

  Pre ma ovim uslo vi ma, pred met osi gu ra nja ni je:Op ta od go vor nost iz de lat no sti Osi gu ra ni ka (Pre vo zni ka);1) Od go vor nost Osi gu ra ni ka (Pre vo zni ka) za te te na sta le na tre im stva ri ma i te te usled za ga i va nja sre di ne (eko lo ke te te) 2) kod pre vo za opa snih ma te ri ja.

  Pre ma ovim uslo vi ma ne osi gu ra va se od go vor nost u slu a ju pre vo za:Ro be (stva ri) u vla sni tvu Osi gu ra ni ka (Pre vo zni ka), vo za a ili su vo za a ko ji su vr i li pre voz;1) Go to vog nov ca;2)

 • [email protected]

  Srbija, Kragujevac, Dr Zorana inia 15aTel. 381 34 30 30 00, Fax. 381 34 30 30 54

  3

  Vred no snih pa pi ra svih vr sta, is pra va i do ku me na ta iz u zev onih do ku me na ta ko ja su une ta u to var ni list i idu za jed no sa 3) njim ili su li no pre da ta Osi gu ra ni ku (Pre vo zni ku), u smi slu la na 11. ta ka 3. Kon ven ci je CMR;Pre vo za mu zej skih i umet ni kih pred me ta, nu mi zma ti kih i fi la te li sti kih zbir ki, an ti kvi te ta i sli nih stva ri;4) Na ki ta, ple me ni tih me ta la (ko va nih ili ne ko va nih, pre ra e nih ili ne pre ra e nih), dra gu lja, dra gog ka me nja i pro iz vo da od 5) ple me ni tih me ta la i dra gog ka me nja;Spe ci jal nim pre vo znim sred stvom van ga ba rit nih pred me ta, te ke gra e vin ske me ha ni za ci je, kra no va, ci ster ni, ko tlo va i 6) sli nih stva ri;Auto mo bi la spe ci jal nim vo zi li ma na me nje nim za pre voz auto mo bi la;7) Se lid be nih stva ri;8) Po lov ne ro be;9) Pre vo za i vih i vo ti nja;10) Po tan skih po ilj ki.11)

  OSI GU RA NI RI ZI cIlan 3.

  Osi gu ra njem je po kri ven ri zik pot pu nog ili de li mi nog uni te nja ili ote e nja na ro bi ko ju je Osi gu ra nik pri mio na pre voz ali ne i ri zi ci i jim ostva re njem bi mo gle na sta ti te te za ko je on, objek tiv no, ne mo e od go va ra ti.

  Zbog to ga, Osi gu ra nik ne sme tvr di ti ko ri sni ku pre vo za da je ovim osi gu ra njem, od no sno, pre ma od red ba ma ovih Uslo va pru-e no pot pu no osi gu ra va ju e po kri e za sve te te na nje go voj ro bi ili in te re si ma ko je se na toj ro bi mo gu na sta ti u to ku pre vo za.

  Sve tet ne po sle di ce, ko je bi ova kvim tvr e njem pro iz veo Osi gu ra nik do vo de i ko ri sni ka pre vo za u za blu du, sno si e on sam, bez ika kvog pra va po zi va nja na za klju e ni ugo vor o osi gu ra nju nje go ve od go vor no sti na osno vu ovih Uslo va.

  Osi gu ra njem ni je po kri ven ri zik gu bit ka usled do ka za ne kra e i usled za ka nje nja u is po ru ci ro be.Pla a njem do dat ne pre mi je osi gu ra nja Osi gu ra nik mo e ugo vo ri ti i ri zik kra e i raz boj ni ke kra e (do ka za na kra a), za te te

  na sta le na te ri to ri ji de fi ni sa noj u la nu 9. stav 1. ta ka 1. i ta ka 2.Pla a njem do dat ne pre mi je osi gu ra nja Osi gu ra nik mo e ugo vo ri ti i od go vor nost u slu a ju te te usled kva ra ter mo u re a ja u to ku pre vo za.

  OSI GU RA NI SLU AJlan 4.

  Osi gu ra ni slu aj je bu du i, ne iz ve stan i ne za vi stan od is klju i ve vo lje Osi gu ra ni ka do ga aj ko ji ima za po sle di cu na sta ja nje te te na ro bi (stva ri ma), i ju bi na dok na du mo gao da zah te va ko ri snik pre vo za/ ima lac pra va.

  Sma tra se da je osi gu ra ni slu aj na stao onog mo men ta ka da se tet ni do ga aj na osno vu ko ga bi mo gao na sta ti zah tev za na-kna du iz osi gu ra nja do go dio.

  Kod ostva ri va nja ri zi ka kra e ili gu bit ka ro be (stva ri), sma tra se da je ri zik kra e ili gu bit ka ro be (stva ri) ostva ren od no sno da je osi-gu ra ni slu aj na stao po is te ku ro ka od 30 da na od od da na pri ja ve ne stan ka ro be (stva ri) nad le nom or ga nu Mi ni star stva unu tra njih po-slo va ili dru gom nad le nom or ga nu dr a ve na i joj te ri to ri ji je na stao osi gu ra ni slu aj, a ro ba u tih 30 (tri de set) da na ni je pro na e na.

  IS KLJU E NJA IZ OSI GU RA NJAlan 5.

  Osi gu ra va ne e na kna di ti Osi gu ra ni ku te te ko je su po sle di ca:Od go vor no sti pro is te kle u de lu iz even tu al nog de kla ri sa nja ve e vred no sti od no sno po seb nih in te re sa za po ilj ku i is po-1) ru ku u smi slu la no va 24. i 26. Kon ven ci je CMR;Oba ve za pro is te klih usled in sol vent no sti pre vo zni ka pri li kom pre vo za ko ji oba vlja ju suk ce siv ni pre vo zni ci de fi ni sa no la-2) nom 38. Kon ven ci je CMR;Od go vor no sti ve e od de fi ni sa ne u skla du sa la nom 37. Kon ven ci je CMR, a ko ju je Osi gu ra nik pre u zeo po do go vo ru na 3) osno vu la na 40. Kon ven ci je CMR.Uto va ra od stra ne po i lja o ca ili is to va ra od stra ne pri ma o ca;4) Po manj ka nja ili sla bog sta nja am ba la e;5) Svoj stva (ma ne) sa me ro be;6) Ne a de kvat nog sla ga nja i obez be e nja ro be pri li kom tran spor ta, od no sno su prot no uput stvu za uto var i ot pre mu go to ve 7) ro be i po mo nog ma te ri ja la;Pre vo za ve ote e nih stva ri;8) Ote e nja, manj ka ili gu bit ka te re ta ko ji su se do go di li van ugo vo re nog te ri to ri jal nog va e nja osi gu ra nja;9) Fi nan sij ske te te ko je su po sle di ca tet nog do ga a ja (iz gu blje na vo za ri na, neo stva re na do bit, kurs ne raz li ke, ka mat ni gu-10) bi ci i sli no);Za ka nje nja u is po ru