Urz…dzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagro¼onych ... Niewielkie uwolnienia materia‚u palnego

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Urz…dzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagro¼onych ... Niewielkie uwolnienia...

mgr in. Marek Podgrski

Urzdzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagroonych wybuchem

Poznao, 15.12.2008 r

Dyrektywa ATEX 100 A

URZADZENIA

maszyny,

sprzt,

przyrzdy stae lub ruchome,

podzespoy sterujce i oprzyrzdowanie do nich nalece

oraz systemy wykrywania i zapobiegania, ktre oddzielnie lubpoczone ze sob, s przeznaczone do wytwarzania, przesyania,magazynowania, pomiaru, regulacji i przetwarzania energii i/lubmateriaw, a ktre, przez ich wasne potencjalne roda zaponu, szdolne do spowodowania wybuchu

Urzdzenie elektryczne

Urzdzenie elektryczne: urzdzenie zawierajce elementy elektryczne,uywane do wytwarzania, przechowywania, mierzenia, przesyaniaoraz przetwarzania energii elektrycznej, celem sterowania dziaanieminnych urzdzeo za pomoc energii elektrycznej lub do przetwarzaniamateriaw poprzez bezporednie zastosowanie energii elektrycznej.

Naley pamitad, e wyrb koocowy zoony z mechanicznych ielektrycznych elementw, moe nie wymagad oceny jako urzdzenieelektryczne, pod warunkiem, e takie poczenie tworzce zestaw niestwarza dodatkowych zagroeo zaponem .

Urzdzenia nieelektryczne maszyny PN-EN 1127-1

maszyny:

zbir powizanych ze sob czci lub podzespow, z ktrychprzynajmniej jedna(en) porusza si, wraz z odpowiednimi,urzdzeniami roboczymi, ukadami sterowania, zasilania, itd.,poczonych wsplnie do okrelonego zastosowania, w szczeglnocido przetwarzania, obrabiania, przemieszczania lub pakowaniamateriau (materia jest rwnowany substancji lub produktowi).Termin maszyny" obejmuje take zestaw maszyn, ktre s takrozmieszczone i sterowane, aby funkcjonoway jako zintegrowanacaod dla osignicia jednego wsplnego celu [89/392/EEC, Artyku1.2].

PN - EN 1127-1:2001 - rda zaponu

wystpujce stale lub czsto,

wystpujce w rzadkich sytuacjach,

wystpujce jedynie wyjtkowo

W odniesieniu do urzdzeo i systemw ochronnych:

wystpujce w normalnych warunkach pracy,

wystpujce w wyniku wadliwego dziaania,

wystpujce w wyniku rzadko wystpujcegowadliwego dziaania

PN - EN 1127-1:2001 - rda zaponu

gorce powierzchnie,

pomienie i gorce gazy (z wczeniem gorcych czstek),

iskry generowane mechanicznie,

urzdzenia elektryczne,

prdy bdzce, katodowa ochrona przed korozj,

elektrycznod statyczna,

uderzenie pioruna,

fale elektromagnetyczne od 104 Hz do 3x1012 Hz,

fale elektromagnetyczne 3 x 1012 Hz do 3 x 1015 Hz,

promieniowanie jonizujce,

adiabatyczne spranie i fale uderzeniowe,

reakcje egzotermiczne z wczeniem samozapalenia pyw,

ultradwiki,

PN-EN 13463 -1 : Urzdzenia nieelektryczne

w przestrzeniach zagroonych wybuchem

Cz.1:Podstawowe zaoenia i wymagania

Kategorie urzdzeo

Grupa I - Kategorie M 1 i M 2,

Grupa II - kategorie 1, 2, 3

Kategoria 1 - u. zaprojektowane tak, aby mogy funkcjonowad zgodnie zparametrami ruchowymi, ustalonymi przez producenta i zapewniadbardzo wysoki poziom zabezpieczenia

Kategoria 2 - u. zaprojektowane tak, aby mogy funkcjonowad zgodnie zparametrami ruchowymi, ustalonymi przez producenta i zapewniadwysoki poziom zabezpieczenia,

Kategoria 3 - u. Zaprojektowane tak, aby mogy funkcjonowad zgodnie zparametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta i zapewniadnormalny poziom zabezpieczenia

Urzdzenia nielektryczne

pompy,

przekadnie,

wentylatory

kompresory,

mieszalniki,

przenoniki

Normy zwizane z ocen wentylatora

PN-EN 1127-1:2002 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

PN-EN 14968:2006 Projektowanie wentylatorw stosowanych w przestrzeniach zagroonych wybuchem

PN-EN 13237:2005 Przestrzenie zagroone wybuchem. Terminy i definicje dotyczce urzdzeo i systemw ochronnych przeznaczonych do uytku w przestrzeniach zagroonych wybuchem

PN-EN 13463-1:2003 Urzdzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagroonych wybuchem. Czd 1 :Podstawowe zaoenia i wymagania

PN-EN 13463-5:2005 Urzdzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagroonych wybuchem. Czd 5:ochrona za pomoc bezpieczeostwa

konstrukcyjnego

PN EN 60079-17:2003(U) Urzdzenia elektryczne w strefach zagroonych wybuchem. Czd 17:Kontrola i obsuga instalacji elektrycznych w obszarach niebezpiecznych innych ni kopalnie.

PN-EN 13463 -1 Ocena zagroenia zaponem

Cel:

- zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych rde zaponu,

(PN-EN 1121-1)

- okrelenie rodkw zapobiegajcych uaktywnieniu si rde:

- zapewniajce, e nie moe dojd do powstania rde zaponu,

- zapewniajce, e rda zaponu nie stan si efektywne,

- zapobiegajce kontaktowi atmosfery ze rdami,

- ograniczajce wybuch i zapobiegajce rozprzestrzenianiu si pomienia

Normy zwizane

PN-EN 13462-2:2005

Urzdzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagroonych wybuchem --Czd 2: Ochrona za pomoc obudowy z ograniczonym przepywemfr

PN-EN 13463-3:2006Urzdzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagroonych wybuchem --Czd 3: Ochrona za pomoc osony ognioszczelnej d

PN-EN 13463-5:2005Urzdzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagroonych wybuchem --Czd 5: Ochrona za pomoc bezpieczeostwa konstrukcyjnego c

PN-EN 13463-6:2006Urzdzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagroonych wybuchem --Czd 6: Ochrona przez kontrol rda zaponu b

PN-EN 13463-8:2005Urzdzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagroonych wybuchem --Czd 8: Ochrona za pomoc osony cieczowej k

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487199&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535559&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535559&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535559&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535559&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=483208&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=483208&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=483208&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=483208&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535560&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535560&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535560&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535560&page=1http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481671&page=2http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481671&page=2http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481671&page=2http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481671&page=2

Ocena urzdze grupy II PN-EN13463

Kategoria I

- identyfikacja rde, ktre mog stad si efektywne w trakcie spodziewanego lub rzadkiego uszkodzenia,

- zastosowano rodki ochrony zgodne z z zakresem PN-EN 13463-1

- nie powinny mied efektywnych rde zaponu, ktre jest lub mog stad si efektywne w trakcie normalnego dziaania

Ocena urzdze grupy II PN-EN 13463-1

- Kategoria II

- identyfikacja rde, ktre mog stad si efektywne w trakcie normalnego dziaania lub spodziewanego uszkodzenia,

- zastosowano rodki ochrony zgodne z zakresem PN-EN 13463-1

Kategoria III

- identyfikacja rde, ktre mog stad si efektywne w trakcie normalnego dziaania ,

- zastosowano rodki ochrony zgodne z zakresem PN-EN 13463-1

Ocena zagroenia zaponem PN-EN13463

normalne dziaanie: Sytuacja kiedy urzdzenia, systemy ochronne,czci i podzespoy realizuj przewidzian funkcj w granicachparametrw projektowych (patrz rwnie 5.2.2.a w EN 292-1:1991).

Niewielkie uwolnienia materiau palnego mog byd czcinormalnego dziaania. Na przykad, u