of 13 /13
2016-2017 IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2016-2017 URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IRAKASGAIA KONPOSIZIO OINARRIAK 1 MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 1. Barrokotik erromantizismora konposatzeko prozedurak ezagutzea. 2. Forma ezberdineetako obrak egitea, garai bakoitzaren konposatzeko prozedurak landuz. 3. Obra librek egitea, garai bakoitzaren elementu harmonikoak, konposatzeko prozedurak eta transformazio tematikoak menperatzen direla erakutsiz. 4. Garai eta estilo ezberdineetako obrak ikuspuntu ezberdinetatik aztertzea, praktikatuko diren formak ondo ulertzeko asmoz. 5. Obretan erabiltzen diren konposatzeko teknikak eta haien egitura harmonikoak elkar erlazionatzea. 6. J. S. Bach-en estiloko koralen doinu harmonizazioa eta idazkera menperatzea 7. Ikasturtean zehar egingo diren lanak erakusteko antolatuko diren entzunaldietan parte hartzera animatzea. 8. Analizatzeko eta harmonia egiteko gaitasuna bultzatzeko, ikasketa teknikak erabiltzea eta ikasteko ohiturak hartzea. 1. Bat, bi, hiru eta lau ahotsetarako, bai ahozko bai instrumentalarako idazkera kontrapuntistikoa menperatzea, Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, kontrapuntua idazteko duen gaitasuna eta trebetasuna egiaztatuko da. 2. Ikasturtean zehar egiten diren obreetan, kontrapuntua menperatzen dela erakustea. Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, kontrapuntua idazteko duen gaitasuna egiaztatuko da, ahots baterako hasiz eta lau ahotsetara iritsiz, bai ahozko estiloan bai instrumentalean. 3. Garai ezberdinetako hainbat formetako egitura harmoniko erakuntza menperatzea. Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, harmonia eta ikasturte honetan ikasten diren garai ezberdineetako musika tonalaren duen adimena egiaztatuko da. 4. J. S. Bach-en estiloko koralen doinuak harmonizatzeko trebetasuna eta estilo berean doinu propioak konposatzeko gaitasuna erakustea.

URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOAconservatorioescudero.eus/wp-content/uploads/2015/02/... · 2019. 5. 16. · Bigarren hiruhilabetean zehar haizezko instrumentuak landuko ditugu. 4. Hiruhilabeteko

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOAconservatorioescudero.eus/wp-content/uploads/2015/02/... · 2019. 5....

 • 2016-2017IKASTURTEKOPROGRAMAZIODIDAKTIKOA

  PROGRAMACIÓNDIDÁCTICACURSO2016-2017

  URTEKOPROGRAMAZIODIDAKTIKOA

  IKASTETXEA CPMFRANCISCOESCUDEROMKP KODEA 012681 IRAKASGAIA KONPOSIZIOOINARRIAK1 MAILA IRAKASKUNTZAPROFESIONALEKO5.MAILA

  HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

  1. Barrokotik erromantizismora konposatzeko

  prozedurakezagutzea.

  2. Formaezberdineetakoobrakegitea,garaibakoitzaren

  konposatzekoprozeduraklanduz.

  3. Obra librek egitea, garai bakoitzaren elementu

  harmonikoak, konposatzeko prozedurak eta

  transformazio tematikoak menperatzen direla

  erakutsiz.

  4. Garai eta estilo ezberdineetako obrak ikuspuntu

  ezberdinetatik aztertzea, praktikatuko diren formak

  ondoulertzekoasmoz.

  5. Obretan erabiltzen diren konposatzeko teknikak eta

  haienegituraharmonikoakelkarerlazionatzea.

  6. J.S.Bach-enestilokokoralendoinuharmonizazioaeta

  idazkeramenperatzea

  7. Ikasturtean zehar egingo diren lanak erakusteko

  antolatuko diren entzunaldietan parte hartzera

  animatzea.

  8. Analizatzeko eta harmonia egiteko gaitasuna

  bultzatzeko, ikasketa teknikak erabiltzea eta ikasteko

  ohiturakhartzea.

  1. Bat, bi, hiru eta lau ahotsetarako, bai ahozko bai

  instrumentalarako idazkera kontrapuntistikoa

  menperatzea,

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak,

  kontrapuntua idazteko duen gaitasuna eta

  trebetasunaegiaztatukoda.

  2. Ikasturtean zehar egiten diren obreetan,

  kontrapuntuamenperatzendelaerakustea.

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak,

  kontrapuntuaidaztekoduengaitasunaegiaztatukoda,

  ahots baterako hasiz eta lau ahotsetara iritsiz, bai

  ahozkoestiloanbaiinstrumentalean.

  3. Garai ezberdinetako hainbat formetako egitura

  harmonikoerakuntzamenperatzea.

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, harmonia

  eta ikasturte honetan ikasten diren garai

  ezberdineetako musika tonalaren duen adimena

  egiaztatukoda.

  4. J. S. Bach-en estiloko koralen doinuak

  harmonizatzekotrebetasunaetaestilobereandoinu

  propioakkonposatzekogaitasunaerakustea.

 • 2016-2017IKASTURTEKOPROGRAMAZIODIDAKTIKOA

  PROGRAMACIÓNDIDÁCTICACURSO2016-2017

  Ebaluazio-irizpide honenbitartez, ikasleak, J. S. Bach-

  en koraleen estiloa ezagutzen duela bai ikuspuntu

  harmonikoabaikontrapuntistikoakontuanizanez.

  5. Obra labur interesgarriak konposatzeko gaitasuna

  erakustea, ikasturtean zehar ikasten diren arauak

  jarraituz.

  Ebaluazio-irizpidehonenbitartez,ikasleak,ikasturtean

  zehar ikastendiren edukiak etaprozedurakpraktikan

  jartzekoduengaitasunaegiaztatukoda.

  6. Idatziko diren obrak, aurkezteko entzunaldietan

  partehartzekointeresaerakustea.

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak praktikara

  eramateko eta publikoaren aurrean egindako lana

  aurkeztekoduengaitasunaegiaztatukoda.

  EDUKIENSEKUENTZIA

  1. Kontrapuntubi,hiruetalauahotsetarakoariketak,kontrapuntusimpleaeginez,baiahozkoabaiinstrumentala.

  2. Obren konposizioa, bat, bi eta hiru ahotsetara, kamara talde ezberdinentzat; eratzea, garapen tematikoa eta

  ahotseenartekokontrapuntuarenmugimenduguztiaklanduz.

  3. Benetakoobrakegitekoegituraharmonikoak,harmoniarenibilbideanetahaieneskematonaleansakonduz.

  4. Atzerapena,aurrerapenaetaapoiaturarenpraktika,egingodirenobreetanerabiliz.

  5. J. S. Bach-en estiloko koralaren praktika, Bach beraren doinuak berharmonizatuz eta ikasleek haien koralak

  konposatuz.

  6. Hainbatobrenkonposizioarenbidez,garapentematikoaetaestiloezberdinenpraktika.

  7. Estiloezberdineetakoobrenanalisia,eratzendutenelementuakikasiz,ikasleekegingodituztenlaneetanereduak

  izanez.

 • 2016-2017IKASTURTEKOPROGRAMAZIODIDAKTIKOA

  PROGRAMACIÓNDIDÁCTICACURSO2016-2017

  8. Ikasidirenelementuetakonposatzekoprozedurakondoikastekopraktikanjartzea.

  9. Hainbat talde instrumentalentzat idazkerarenbidez,orkestraeratzendutensekzioguztiakezagutzea:harizkoa,

  haize-egurra,haize-metalaetaperkusioa.

  10. Ikasturteanzeharantolatukodirenikasleenentzunaldietanpartehartzea.

  11. Obralibreakkonposatzea,ikasturteanzeharegindirenariketeetanosatuak.

  12. Ikasturtean zehar lana aurerera ateratzeko antolatuko diren ekintzeetan parte hartzea, beste kontzertu eta

  entzunalditara¡,baizentrubarruanbaikanpoanjoanez.

  13. Ikasturtean egiten diren ekintza guztietan, egindako lana erakusteko egiten direnean bereziki, baliabide

  teknologikoakerabilpena.

  METODOLOGIA

  • Konzeptu berri bat ikasten diren klaseetan, praktika gisan hainbat ariketa ere egingo dira, sor

  daitezkenzalantzak argituz. Konposatzeko teknikak ikasteko azalpenak egiterakoan, beharrezkoak diren

  ariketakegingodira,ikaslebakoitzakpianoarengainean,harenproposamenaeginez.

  • Asteanzeharegindenlanarenzuzenketa,pianoanalabaliabideteknikoetanentzunez.

  • Obrenazterketa,ikasleaklandubehardituenelementuakazpimarratuz:

  • Idazketakontrapuntistikoalantzekoariketak,hainbatahotsetara,ikasturtekomomentuarenarabera.Koraleko

  doinuenharmonizazioa,e.a.

  • Obrenkonposizioa,klaseteorikoetanadieraztendirenpausoak jarraituz.

  • Egitendirenlanenentzumenaetainstrumentazioa.

  EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

  Lehenhiruhilabete:

  1. Ondoko lan praktikoak ondo egiteko ereduak izan

  daitezken hainbat obraren azterketa. Lehen

  Ebaluazioa,ondokoporzentaiakjarraituzlortukoda:

  • Hiruhilabetearen bukaeran lan praktikoa

  entregatuz:%50

 • 2016-2017IKASTURTEKOPROGRAMAZIODIDAKTIKOA

  PROGRAMACIÓNDIDÁCTICACURSO2016-2017

  hiruhilabetehonetansuiteformalandukodugu.

  2. Asterokokontrapuntualantzekohainbatariketa,suite

  formalanduzetaharizkoinstrumentuentzatidatziz.

  3. Hiruhilabetebukaerakoazterketa:

  • Hiruhilabetean zehar egiten diren ariketa

  praktiko guztiak entregatu beharko dira

  ondo bukatuak eta ikasturte hasieran

  jarritako epe barruan, ikasgaia gainditzeko

  hauderrigorrezkoaizanez.

  • Klasean, kontrapuntu ariketa baten egiketa,

  bi ahotsetara, hiruhilabetean zehar lantzen

  direnbaliabideakagertuz.(2ordu).

  Bigarrenhiruhilabete:

  1. Hirukoforma(ABA)dutenobrenazterketak,baiestilo

  klasikoan,baierromantikoan.

  2. Hiruko forma duten bi obra: bat estilo klasikoan eta

  bestebatestiloerromantikoan.

  3. Asteroko kontrapuntu ariketak hiru ahotsetara.

  Bigarrenhiruhilabeteanzeharhaizezkoinstrumentuak

  landukoditugu.

  4. Hiruhilabetekobukaerakoazterketa:

  • Hiruhilabetean zehar egingo diren ariketa

  praktikoak ondo bukatuak eta ikasturte

  • Hiruhilabete bukaerako azterketa, idazkera kon-

  trapuntistikoa eta lantzen diren forma musikal

  guztiak ikasleak menperatzen dituela erakutsiz:

  %50.

  Bi laneen arteko ertaina egin ahal izateko ondoko

  baldintzakbetebeharkodira:

  • Hiruhilabetekolanakondobukatutaegonbeharko

  diraetaikasturtehasieratikfinkatutadagoenepe

  barruanentregatuakizanbeharkodira.

  • Bien arteko ertain nota egin ahal izateko, lan

  bakoitzarena gutxienez: lau izan beharko da, bi

  ataleetan gutxienez nota hau lortzen ez bada,

  hiruhilabeteagutxikoaizanez.

  Lehenetabigarrenebaluazioakinformatzekoakizatendira,

  ikaslearen jarrera eta gaitasuna baloratuz. Hirugarren

  ebaluazioak berriz, bukaerako ebaluazioaren balorea

  izatendu.

 • 2016-2017IKASTURTEKOPROGRAMAZIODIDAKTIKOA

  PROGRAMACIÓNDIDÁCTICACURSO2016-2017

  hasieran jarritako epe barruan entregatuak

  izanbeharkodira.

  • Bukaerako azterketa: hiru ahotsetarako

  kontrapuntu ariketa baten egiketa, haizezko

  hirukoterako izanez, hiruhilabete honetan

  landuko diren baliabideak ere agertuz. (2

  ordu).

  Hirugarrenhiruhilabete:

  1. J.S.Bach-enestilokohainbatkoralenazterketa.

  2. J. S. Bach-en estiloko koralen berharmonizazio eta

  estilo honetan idazkera, jarraian lau ahotsetara

  idatziz.

  3. ¡Hiruhliabetebukaerakoazterketa:

  • Hiruhilabetean zehar egin diren koralak

  entregatu behar dira, ondo bukatuak eta

  ikasturtehasieranjarritakoepebarruan.

  • Bukaerako azterketa: J. S. Bach-en estiloko

  koralaren doinu baten harmonizazioa lau

  ahotsetaraegitea.(2ordu)

  EBALUAZIOARENONDORIOAKIKASGAIARENERREKUPERAKETA:

  1. Lehen bi ebaluazioetan ezezko kalifikazioa duten ikasleek, ikasturtea bukatu aurretik errekupera dezakete,

  menperatu ez duten azterketa antzeko bat eginez. Ezezko kalifikazioa lana ez entregatzeagatik izan ezkero,

 • 2016-2017IKASTURTEKOPROGRAMAZIODIDAKTIKOA

  PROGRAMACIÓNDIDÁCTICACURSO2016-2017

  irakasleakjarrikoduenepebarruanlanaentregatubeharkoda.

  2. Bigarren ebaluazioan, lehenengoa oraindik suspendituta jarraitu ezkero, ikasgaiaren karakter jarraia dela eta,

  hirugarrenebaluazioanjokaeraberdinazjarraitukoda.

  3. Ekainaren bukaerako ebaluazioan, ezezko kalifikazioa duen ikasgaia errekupera-tzeko, bai gaia suspenditzeagatik

  bai klasera ez joateagatik, hilabete berean ohiz kanpoko froga egin beharko da, bukaerako frogaren antzekoa

  izanez, ikasturtean ikasitakoedozeingaiaagertzeaposible izanez.Aurrenekobi ebaluazioetanegindenmoduan,

  ezezko kalifikazioa lana ez entregatzeagatik gertatu ezkero, lan hau, irakasleak proposatuko duen ohiz kanpoko

  frogaegitekoerrekuperaketarenegunbereanentragatubeharkoda.

  4. KonposizioOinarrizkoikasgaianikasturtezpromozionatzendutenikasleek,ondokoikasturteanzeharerrekuperatu

  beharko dute. Ondoko ikasturtearen edozein hiruhilabetetan errekuperatu beharko dute, irakasleak hala

  konsideratukoduenean.

  Ohizkanpokofroga:

  • Tribunalarenpausuakjarraituz:hirualalauahotsetarakokontrapuntukoariketabategitea.Iraunpena:2ordu.

  • Tribunalakproposatukoduen,J.S.Bach-enkoralbatendoinuarenharmonizazioa,Iraunpena:2ordu.

  • Tribunalakproposatukoduenhasieramusikalbatkontuanizanez,obrabat konposatzea.Bikotehalahirukote

  instrumentalarakoizangoda.Iraunpena:2ordu.

  OHARRAK

  Goi mailako ikasketak konposizio arloan jarraitu nahi duten ikasleek, lan praktiko gehiago egin beharko dute, goimailarakosarrerafrogakkontuanizanez.

 • 2016-2017IKASTURTEKOPROGRAMAZIODIDAKTIKOA

  PROGRAMACIÓNDIDÁCTICACURSO2016-2017

  IKASTETXEA CPMFRANCISCOESCUDEROMKP KODEA 012681 IRAKASGAIA KONPOSIZIOOINARRIAK2 MAILA IRAKASKUNTZAPROFESIONALEKO6.MAILA

  HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

  1. Kontrapuntu alderankarriaren idazketa hainbat

  bitartekotaramenperatzea,konposatzekoteknikahau

  erabiltzendenariketapraktikoaketaobrakeginez.

  2. Garai eta estilo ezberdinetako obrak azterketaren

  bidez, imitatzeko eta parte libreetan garapen

  tematikoaegitekohainbatteknikaezagutzea.

  3. Teknika imitatiboak praktikatzea, hainbat kanon,

  inbenzio eta obra instrumental, bi, hiru eta lau

  ahotsetaraeginez.

  4. Instrumentazio ikasketa jarraitzea, hainbat talde

  instrumentaleentzakoariketaketaobrakeginez.

  5. XX.mendeko idazkera tonala lantzea, azterketa eta

  hainbat obren idazketaren bidez, garai honetako

  baliabideharmonikoakerabiliz.

  6. Estilolibrekoobraksortzekogaitasunagaratzea,ikasle

  berakharenantolaketatonalaetamodalaeginez.

  7. Entzunalidietan partizipazioa bultzatzea, ikasleek

  egitendituztenlanakpublikoanaurkeztekoasmoz..

  8. Aztertzeko eta harmonia egiteko gaitasuna ondo

  garatzeko hainbat ikasketa teknika eta ohiturak

  erabiltzea.

  9. Programazio honetan dauden edukietan sakontzeko

  asmozhainbatbaliabideteknikoerabiltzea.

  1. Kontrapuntoalderangarriarenidazketamenperatzea,

  beharrezkoakizangodirenariketakeginez

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak,

  konposatzeko teknika hau ezagutzen duela, eta obra

  idazterakoanmenperatzenduelaegiaztatukoda.

  2. Estilo imitatiboan behar den menperatasuna

  erakustea, ikasturtean zehar egin behar diren lan

  praktikoetanimitaziomotaezberdinakerabiliz

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, estilo

  imitatiboan obrak idazteko duen gaitasuna eta

  imitaziomotaezberdinakezagutzenduelaegiaztatuko

  da.

  3. XX.mendeko harmonia tonala menperatzea, estilo

  honen barruan azterketaren eta obren idazketaren

  bidez

  Ebaluzaio-irizpide honen bitartez, ikasleak,

  XX.mendeko estilo tonalean teknika harmoniko eta

  kontrapuntistikoak erabiliz idazteko duen gaitasuna,

  egiaztatukoda.

  4. XX.mendeko estilo barruan, miatzeko eta hizkuntza

 • 2016-2017IKASTURTEKOPROGRAMAZIODIDAKTIKOA

  PROGRAMACIÓNDIDÁCTICACURSO2016-2017

  propio bat sortzeko gaitasuna erakustea, garai

  honetakoidazkerarenbaliabideakerabiliz.

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, XX.mendeko

  harmonia tonala ezagutzen duela eta teknika hauek

  kontuan izanez haren materiala sortzeko gaitasuna

  duelaereegiaztatukoda.

  5. Bakoitzaren obren aztertzeko eta defendatzeko

  gaitasuna erakustea, idazketa eta klasearen aurrean

  egitendirenobrenazterketaeginez

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, hainbat

  obretan erabili diren konposizio teknika ikusteko eta

  praktikan jartzeko ikasketa gisan duen gaitasuna,

  egiaztatukoda.

  6. Ikasturteko edukiak ikasteko eta praktikan jartzeko

  baliabide teknologikoak erabiltzeko menperatasuna

  erakustea

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, lan

  praktikoak hobeto egiteko, baliabide teknologikoen

  erabilpeneanduengaitasunaegiaztatukoda.

  7. Ikasturtean zehar, ikasgai honetan ikasten diren

  edukiak praktikan jartzeko entzunaldietan parte

  hartzekointereserakustea:

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, ikasitako

  edukiak praktikan jartzeko duen interesa eta

 • 2016-2017IKASTURTEKOPROGRAMAZIODIDAKTIKOA

  PROGRAMACIÓNDIDÁCTICACURSO2016-2017

  publikoarenaurreanharenmusikadefendatzekoduen

  gaitasuna, bizitzaprofesionaleanegitendenmoduan,

  egiaztatukodira.

  EDUKIENSEKUENTZIA

  1. Kontrapuntualderanzkarriahainbatbitartekoezberdinetaralantzekoazterketalanaketaariketapraktikoak.

  2. Imitazio teknikak lantzeko analisi ata ariketa idatziak: mugimendu zuzena, kontrako mugimendua, atzekoz

  aurrerakoimitazioa,e.a.

  3. Kanonakhainbatahotsetaraetahainbatbitartekotara,imitazioteknikaezberdinakerabiliz.

  4. Formalibrearenidazketa,inbenzioakbietahiruahotsetaraeginez,imitaziomotaezberdinaklanduz:mugimendu

  zuzena,kontrakomugimendua.

  5. XX.mendekohainbatobratonaletamodalenazterketa,garaiarenteknikaezberdinakikasiz.

  6. XX.mendeko antolaketa tonal eta modalaren teknikak ikasteko praktika, forma libre duten hainbat obren

  idazketaren bidez (akorde hamaikadunak, hamahirudunak, antolaketa bidunetara, hirudunetara, e.a.), ikasleek

  haienobrakidazteraeremotibatuz.

  7. J.S. Bach-en organorako hainbat preludio-koralen azterketa eta idazketa, egiteko hainbat teknika landuz: koral

  figuratua,bariatua,haunditua,e.a.

  8. Obralibreenkonposizioa,ikasturteanzeharikastendirenbaliabideakerabiliz.

  9. Ikasturtean zehar egitenden lanapraktikan jartzeko ekintzeetanpartizipazioa: harmonizazioen entzunaldiak ala

  ikasleen konposizioak, obren azterketa, entzunaldietara eta kontzertuetara joatea, bai zentruan bai zentrutik

  kanpoan.

  10. Ikasturtean zehar antolatzen diren ekintza guztietan baliabide teknolokikoen erabilpena, egiten den lana

  aurkeztekoantolatzendirenekintzetanbereziki.

  METODOLOGIA

  • Konzeptuberribatazaltzenduenklasebakoitzean,ariketapraktikoakegingodira, ikasleakpartehartuz, sor

  daitezkenzalantzakereargituz.

  • Konposatzeko teknikaberriakulertzekoazalpeneetan,beharrezkoakdirenariketaguztiakeginbeharkodira,

 • 2016-2017IKASTURTEKOPROGRAMAZIODIDAKTIKOA

  PROGRAMACIÓNDIDÁCTICACURSO2016-2017

  ikasleakpianoanharenproposamenaeginez.

  • Asteanzeharegitendenlanarenzuzenketa,pianoanalabestebaliabideteknologikoanentzunez.

  • Ikasleakpraktikanjartzekoereduakizandaitezkenobrenazterketak.

  • Ikasturteanzeharegindakolanpraktikoguztienentzunaldia.

  EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

  Lehenhiruhilabete:

  1. Bi ahotsetarako idatziak diren hainbart inbentzioren

  azterketa.

  2. Asteroko lanaren zuzenketa, hobetu behar diren

  aspektuaklanduz.

  3. Klasebarruanariketapraktikoakegitea, ikasleguztien

  partizipazioa lortuz, era honetan ikasle bakoitzaren

  jakintasunaerebaloratuz.

  4. Hiruhilabetebukaerakoazterketa:

  • Hiruhilabetean zehar lan praktikoak

  entregatzea, ondo bukatuak eta ikasturte

  hasieranjarritakoepebarruan.

  • Azterketarako ariketa: Irakasleak emango

  duen hasiera bat jarraituz, inbentzio bat bi

  ahotsetaraeginbeharkoda.(2ordu)

  Bigarrenhiruhilabete:

  1. Ariketa harmoniko-kontrapntistikoak lau ahotsetara,

  Ebaluazioa,ondokoporzentaiakjarraituzlortukoda:

  • Hiruhilabetearen bukaeran lan praktikoa

  entregatuz:%50

  • Hiruhilabete bukaerako azterketa, idazkera kon-

  trapuntistikoa eta lantzen diren forma musikal

  guztiak ikasleak menperatzen dituela erakutsiz:

  %50.

  Bi laneen arteko ertaina egin ahal izateko ondoko

  baldintzakbetebeharkodira:

  • Hiruhilabetekolanakondobukatutaegonbeharko

  diraetaikasturtehasieratikfinkatutadagoenepe

  barruanentregatuakizanbeharkodira.

  • Bien arteko ertain nota egin ahal izateko, lan

  bakoitzarena gutxienez: lau izan beharko da, bi

  ataleetan gutxienez nota hau lortzen ez bada,

  hiruhilabeteagutxikoaizanez.

  Lehenetabigarrenebaluazioakinformatzekoakizatendira,

 • 2016-2017IKASTURTEKOPROGRAMAZIODIDAKTIKOA

  PROGRAMACIÓNDIDÁCTICACURSO2016-2017

  akordealteratuaklanduz.

  2. Akorde kromatikoak eta alteratuak dituzten hainbat

  obrarenazterketa.

  3. Instrumentu polifonikorako edo kamara bikote

  baterako obra baten egiketa, harmonia kromatikoa

  landuz.

  4. Hiruhilabetebukaerakoazterketa:

  • Hiruhilabetean zehar egin diren lan

  praktikoak entregatu behar dira, ondo

  bukatuaketa ikasturtehasieran jarritakoepe

  barruan.

  • Azterketa: Bajo-tiple ariketa harmoniko-

  kontrapuntistikoa lau ahotsetara akorde

  alteratuaklanduz.(2ordu)

  Hirugarrenhiruhilabete:

  1. Inbentzioakhiruahotsetara

  2. Obraneotonaleenazterketa.

  3. KontrapuntuariketakXX.mendekoestiloneotonalean.

  4. Instrumentu polifoniko bat duen hirukoterako obra

  librebatenidaztea,musikalenguaineotonalaerabiliz,

  XX.mendekoestiloan.

  5. Hiruhilabetebukaerakoazterketa:

  ikaslearen jarrera eta gaitasuna baloratuz. Hirugarren

  ebaluazioak berriz, bukaerako ebaluazioaren balorea

  izatendu.

 • 2016-2017IKASTURTEKOPROGRAMAZIODIDAKTIKOA

  PROGRAMACIÓNDIDÁCTICACURSO2016-2017

  • Hiruhilabetean zehar egin diren lan praktiko

  guztiak entregatu beharko dira, ondo

  bukatuak eta ikasturte haieran jarritako epe

  barruan.

  • Taldekide bakoitzak, hiruhilabetean egingo

  duen obra librearen azterketa eta defensa

  egin beharko du, azkeneko klasean haren

  audizioaereeginez.

  EBALUAZIOARENONDORIOAKIKASGAIARENERREKUPERAKETA:

  1. Lehen bi ebaluakeetan ezezko kalifikazioa duten ikasleek, ikasturtea bukatu aurretik ikasgaia errekuperatzeko

  aukera izango dute, gainditu ez duten azterketa antzeko bat eginez. Ezezko kalifikazioa lana entregatuta izan ez

  delakoizanezkero,irakasleakproposatukoduenepebarruanentregatuaizanbeharkoda.

  • Bigarren ebaluazioan, lehen ebaluazioa suspenditua jarraitu ezkero, ikasgaia jarraitua dela eta, hirugarren

  ebaluazioanerabereanegingoda.

  OHIZKANPOKOFROGA:

  • Ezezko kalifikazioa duen ikasgaiaren errekuperaketa bukaerako ebaluazioan egin behar ezkero, ekainan

  antolatuko den ohiz kanpoko froga baten bidez egingo da, froga hau, bukaerako frogaren antzekoa izanez,

  ikasturtean zehar landutako edozein gairi buruz galdetzea posible izanez. Aurreko bi ebaluaketan egin den

  moduan, ezezko kalifikazioa lanak ez entregatzeagatik izan ezkero, lanak, irakasleak proposatuko duen epe

  batenbarruanentregatukodira,errekuperatzekoohizkanpokofrogaegitekoegunberean.

  • Errekuperatzeko epe barruan lana entregatu gabe ala azterketa suspenditu ezkero, ikasgaia, hurrengo

  ikasturtearenzeharedozeinebaluaketangaindituahalizangodu,irakasleakhalakonsideratuezkero,ebaluazio

 • 2016-2017IKASTURTEKOPROGRAMAZIODIDAKTIKOA

  PROGRAMACIÓNDIDÁCTICACURSO2016-2017

  batzordeariadieraziz.

  Ohizkanpokofrogarakoazterketa:

  • Bialahiruahotsetarakoinbentziobategitea,imitazioabaimugimenduzuzenaalakontrakoaizanez.(2ordu)

  • Akordealteratuakdituenlauahotsetarakoariketaharmoniko-kontrapuntistikobategitea(2ordu)

  • Obralaburbategitea,irakaslearenhasierabatjarraituz.(2ordu)

  OHARRAK