of 54 /54
 Na osnovu člana 41 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list RCG", broj 27/04), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici održanoj 13. aprila 2005. godine, donijela je Uredbu o programu i na činu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima Uredba je objavljena u "Službenom listu RCG", br. 29/2005 od 9.5.2005. godine. Osnovna odredba Član 1 Ovom uredbom utvr đuje se program i na čin polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima (u daljem tekstu: ispit). I Program ispita Struktura ispita Član 2 Ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dijela. Opšti dio ispita polažu svi kandidati a posebni dio ispita kandidati koji rade u pojedinim upravnim oblastima utvrđenim ovom uredbom. 1. Program opšteg dijela ispita Program po vrstama školske spreme Član 3 Program opšteg dijela ispita za visoku i višu školsku spremu sadrži predmete: 1. Ustavni sistem i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, 2. Upravno pravo, 3. Radno pravo, 4. Privredno pravo, 5. Finansije sa osnovama statistike. Program opšteg dijela ispita za srednju školsku spremu sadrži predmete: 1. Osnovi ustavnog uređenja, 2. Osnovi sistema državne uprave, radnih odnosa i lokalne samouprave, 3. Osnovi upravnog postupka, 4. Osnovi finansija i statistike, 5. Kancelarijsko poslovanje. Pismeni zadatak Član 4 Pismeni zadatak u okviru opšteg dijela ispita za visoku i višu školsku spremu polaže se iz predmeta Upravno pravo, a za srednju školsku spremu iz predmeta Osnovi sistema državne uprave, radnih odnosa i lokalne samouprave. 2. Program posebnog dijela ispita

Uredbu o Programu i Nacinu Polaganja Strucnog Ispita Za Rad u Državnim Organima

Embed Size (px)

DESCRIPTION

uredba

Citation preview

 • Na osnovu lana 41 stav 3 Zakona o dravnim slubenicima i namjetenicima ("Slubeni list RCG", broj 27/04), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici odranoj 13. aprila 2005. godine, donijela je

  Uredbu o programu i nainu polaganja strunog ispita za rad u dravnim organima

  Uredba je objavljena u "Slubenom listu RCG", br. 29/2005 od 9.5.2005. godine.

  Osnovna odredba lan 1

  Ovom uredbom utvruje se program i nain polaganja strunog ispita za rad u dravnim organima (u daljem tekstu: ispit).

  I Program ispita

  Struktura ispita

  lan 2 Ispit se sastoji iz opteg i posebnog dijela. Opti dio ispita polau svi kandidati a posebni dio ispita kandidati koji rade u pojedinim

  upravnim oblastima utvrenim ovom uredbom. 1. Program opteg dijela ispita

  Program po vrstama kolske spreme

  lan 3 Program opteg dijela ispita za visoku i viu kolsku spremu sadri predmete: 1. Ustavni sistem i Evropska konvencija za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, 2. Upravno pravo, 3. Radno pravo, 4. Privredno pravo, 5. Finansije sa osnovama statistike. Program opteg dijela ispita za srednju kolsku spremu sadri predmete: 1. Osnovi ustavnog ureenja, 2. Osnovi sistema dravne uprave, radnih odnosa i lokalne samouprave, 3. Osnovi upravnog postupka, 4. Osnovi finansija i statistike, 5. Kancelarijsko poslovanje.

  Pismeni zadatak

  lan 4 Pismeni zadatak u okviru opteg dijela ispita za visoku i viu kolsku spremu polae se iz

  predmeta Upravno pravo, a za srednju kolsku spremu iz predmeta Osnovi sistema dravne uprave, radnih odnosa i lokalne samouprave.

  2. Program posebnog dijela ispita

 • Oblasti posebnog dijela ispita lan 5

  Posebni dio ispita polau kandidati koji rade u oblasti unutranjih poslova, izvrenja krivinih sankcija, odbrane, informatike, geodetskih i katastarskih poslova, carinskih poslova, statistike i arhivske djelatnosti.

  Unutranji poslovi lan 6

  Program posebnog dijela ispita za visoku, viu i srednju kolsku spremu u oblasti unutranjih poslova sadri predmete:

  a) za javnu bezbjednost: 1. Krivino pravo i krivini postupak, 2. Kriminalistika (taktika, tehnika i metodika), 3. Meunarodno javno pravo, sa posebnim osvrtom na pravni poloaj stranaca u zemlji, 4. Policijski i unutranji poslovi, 5. Pravila i procedure u vrenju policijskih poslova. Pismeni zadatak polae se iz predmeta Kriminalistika (taktika, tehnika i metodika). b) za dravnu bezbjednost, pored predmeta iz take a) sadri i predmet: 1. Osnovi slube dravne bezbjednosti. Pismeni zadatak polae se iz predmeta Osnovi slube dravne bezbjednosti. c) za organizaciju, izgradnju, eksploataciju i odravanje sistema veza i ureaja u organu

  unutranjih poslova: 1. Policijski i unutranji poslovi, 2. Pravila i procedure u vrenju policijskih poslova, 3. Organizacija i eksploatacija sistema veza u organu unutranjih poslova, 4. Telegrafsko-telefonski sistem, 5. Spojni putevi, 6. Radio-sistem, 7. Napojni ureaji. Pismeni zadatak polae se iz predmeta Organizacija i eksploatacija sistema veza u organu

  unutranjih poslova. d) za poslove informatike visoka i via kolska sprema: 1. Policijski i unutranji poslovi, 2. Pravila i procedure u vrenju policijskih poslova, 3. Raunarstvo i informatika, 4. Operativni sistemi, 5. Raunarske mree 1, 6. Usluni programi 2, 7. Baze podataka i programiranje, 8. Raunarske mree 2. Pismeni zadatak polae se iz predmeta Baze podataka i programiranje. e) za poslove informatike (srednja kolska sprema): 1. Policijski i unutranji poslovi, 2. Pravila i procedure u vrenju policijskih poslova, 3. Raunarstvo i informatika, 4. Operativni sistemi, 5. Raunarske mree 1, 6. Usluni programi 2, 7. Odravanje raunarske opreme, f) za poslove operatera na raunaru (srednja kolska sprema): 1. Policijski i unutranji poslovi, 2. Pravila i procedure u vrenju policijskih poslova, 3. Raunarstvo i informatika,

 • 4. Osnovi operativnog sistema, 5. Usluni programi 1. Pismeni zadatak za take e) i f) polae se iz predmeta Raunarstvo i informatika.

  Izvrenje krivinih sankcija lan 7

  Program posebnog dijela ispita za visoku, viu i srednju kolsku spremu u oblasti izvrenja krivinih sankcija sadri predmete:

  a) za zvanje straara: 1. Izvrenje krivinih sankcija, 2. Vrenje slube obezbjeenja, 3. Postupanje sa pritvorenicima, 4. Rukovanje orujem i sredstvima prinude i poznavanje borilakih vjetina. b) za zvanje nadzornika strae: 1. Izvrenje krivinih sankcija, 2. Vrenje slube obezbjeenja, 3. Postupanje sa pritvorenicima, 4. Rukovanje orujem i sredstvima prinude i poznavanje borilakih vjetina, 5. Osnovi penologije i penoloke andragogije, 6. Osnovi opte psihologije sa psihopatologijom linosti, 7. Osnovi kriminalistike (taktika, tehnika, metodika) sa kriminologijom. Ukoliko je kandidat poloio ispit za zvanje straara nee polagati ispit iz predmeta pod takom

  b) od 1 do 4. c) za zvanje zapovjednika strae: 1. Izvrenje krivinih sankcija, 2. Vrenje slube obezbjeenja, 3. Rukovanje orujem i sredstvima prinude i poznavanje borilakih vjetina, 4. Osnovi penologije i penoloke andragogije, 5. Osnovi opte psihologije sa psihopatologijom linosti, 6. Osnovi kriminalistike (taktika, tehnika, metodika) sa kriminologijom, 7. Osnovi krivinog prava i krivinog postupka. Ukoliko je kandidat poloio ispit za nadzornika strae nee polagati ispit iz predmeta pod

  takom c) od 1 do 6. Pismeni zadatak za poslove u oblasti izvrenja krivinih sankcija polae se iz predmeta

  Vrenje slube obezbjeenja.

  Odbrana

  lan 8 Program posebnog dijela ispita za visoku, viu i srednju kolsku spremu za poslove u oblasti

  odbrane sadri predmete: 1. Strategija odbrane, 2. Sistem odbrane. Pismeni zadatak polae se iz predmeta Strategija odbrane.

  Informatika lan 9

  Program posebnog dijela ispita za visoku i viu kolsku spremu za poslove u oblasti informatike sadri predmete:

  1. Osnovi automatske obrade podataka, 2. Karakteristike informacionog sistema i nosioca podataka, 3. Logika programiranja,

 • 4. Poznavanje programskog jezika, 5. Organizacija datoteka, 6. Osnovi analize sistema i izrade projekta. Pismeni zadatak polae se iz predmeta Osnovi automatske obrade podataka. Program posebnog dijela ispita za srednju kolsku spremu za poslove u oblasti informatike

  sadri predmete: 1. Osnovi automatske obrade podataka, 2. Karakteristike informacionog sistema i nosioca podataka, 3. Logika programiranja, 4. Poznavanje programskog jezika, 5. Izrada programa radi dobijanja podataka, 6. Rukovoenje raunarskom i prateom opremom. Pismeni zadatak polae se iz predmeta Osnovi automatske obrade podataka.

  Geodetski i katastarski poslovi

  lan 10 Program posebnog dijela ispita za visoku i viu kolsku spremu za poslove u oblasti

  geodetskih i katastarskih poslova sadri predmete: a) za geodetske i katastarske poslove: 1. Via geodezija, 2. Fotogrametrija, 3. Nia geodezija, 4. Odravanje premjera i katastra zemljita sa agrarnim operacijama, 5. Primijenjena geodezija. Pismeni zadatak polae se iz predmeta Via geodezija. b) za poslove katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljita 1. Pedologija sa izradom pedolokih karata, 2. Osnovi voarstva i vinogradarstva, 3. Osnovi umarstva, 4. Katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljita, 5. Osnovni pojmovi o premjeru, odravanju premjera i katastra nepokretnosti. Pismeni zadatak polae se iz predmeta Katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljita. Program posebnog dijela ispita za srednju kolsku spremu za poslove u oblasti geodetskih i

  katastarskih poslova sadri predmete: a) za geodetske i katastarske poslove: 1. Nia geodezija, 2. Odravanje premjera i katastra zemljita sa agrarnim operacijama, 3. Primijenjena geodezija. Pismeni zadatak polae se iz predmeta Nia geodezija. b) za poslove odravanja katastra nepokretnosti i drugih katastara: 1. Metodi izrade i odravanja katastra zemljita, odnosno katastra nepokretnosti, 2. Osnovni pojmovi iz oblasti izvrenja premjera (nia geodezija i fotogrametrija). Pismeni zadatak polae se iz predmeta Metodi izrade i odravanja katastra zemljita, odnosno

  katastra nepokretnosti.

  Carinski poslovi

  lan 11 Program posebnog dijela ispita za visoku i viu kolsku spremu za poslove u oblasti carina

  sadri predmete: 1. Carinski sistem i postupak, 2. Carinska tarifa, 3. Spoljnotrgovinski sistem i meunarodne konvencije, 4. Poznavanje robe u postupku carinjenja,

 • 5. Suzbijanje krijumarenja, 6. Carinski informacioni sistem. Pismeni zadatak polae se iz predmeta Carinski sistem i postupak. Program posebnog dijela ispita za srednju kolsku spremu za poslove u oblasti carina sadri

  predmete: 1. Osnovi carinskog sistema i postupka, 2. Osnovi carinske tarife, 3. Osnovi spoljnotrgovinskog sistema i meunarodne konvencije, 4. Poznavanje robe u putnikom prometu, 5. Suzbijanje krijumarenja, 6. Carinski informacioni sistem. Pismeni zadatak polae se iz predmeta Osnovi carinskog sistema i postupka.

  Statistika

  lan 12 Program posebnog dijela ispita za visoku i viu kolsku spremu za poslove u oblasti statistike

  sadri predmete: 1. Osnovi statistike, 2. Metodi uzorka, 3. Osnovi statistike analize. Pismeni zadatak polae se iz predmeta Osnovi statistike.

  Arhivska djelatnost lan 13

  Program posebnog dijela ispita za visoku i viu kolsku spremu za poslove u oblasti arhivske djelatnosti sadri predmete:

  1. Arhivistika, 2. Istorija, 3. Strani jezik (po linom izboru), 4. Arhivsko zakonodavstvo, 5. Pomono-istorijske nauke, 6. Staroslovenski, odnosno latinski jezik, sa paleografijom. Kandidati sa viom kolskom spremom ne polau predmete iz ta. 5 i 6. Pismeni zadatak

  polae se iz predmeta Arhivistika. Program posebnog dijela ispita za srednju kolsku spremu za poslove u oblasti arhivske

  djelatnosti sadri predmete: 1. Arhivistika, 2. Istorija, 3. Strani jezik (po linom izboru), 4. Arhivsko zakonodavstvo. Pismeni zadatak polae se iz predmeta Arhivistika.

  Pregled programa, propisa i pravne literature

  lan 14 Program opteg dijela ispita i Program posebnog dijela ispita kao i pregled propisa i pravne

  literature odtampan je uz ovu uredbu i ini njen sastavni dio. II Nain polaganja ispita

  Komisija

 • lan 15 Ispit se polae pred Komisijom za polaganje ispita (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje

  ministar pravde. Komisiju ine predsjednik i etiri lana. Predsjednik i lanovi Komisije imaju zamjenike.

  Rjeenje lan 16

  Za predmete iz posebnog dijela ispita odreuju se ispitivai i njihovi zamjenici, na predlog nadlenog organa dravne uprave.

  Predsjednik, lanovi Komisije, ispitivai i njihovi zamjenici imenuju se iz reda istaknutih strunjaka u odgovarajuoj oblasti, koji imaju najmanje 15 godina radnog iskustva, za kandidate sa visokom i viom kolskom spremom, odnosno deset godina radnog iskustva za kandidate sa srednjom kolskom spremom.

  Rjeenjem o obrazovanju Komisije odreuje se koje e predmete ispitivati predsjednik Komisije, pojedini lanovi Komisije odnosno ispitivai.

  Struno-administrativne poslove za Komisiju obavlja sekretar koji se odreuje rjeenjem o obrazovanju Komisije.

  Naknada

  lan 17 Predsjedniku, lanovima, ispitivaima i sekretaru pripada naknada za rad u Komisiji, koju

  utvruje ministar pravde.

  Zahtjev lan 18

  Zahtjev za polaganje ispita kandidat podnosi ministarstvu nadlenom za poslove uprave neposredno ili preko dravnog organa, odnosno pravnog lica u kome je zaposlen.

  Uz zahtjev za polaganje ispita, kandidat je duan da priloi dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje ispita.

  Po zahtjevu kandidata za polaganje ispita ministarstvo nadleno za poslove uprave donosi rjeenje, u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva, koje se dostavlja kandidatu.

  Rjeenje kojim je polaganje ispita odobreno dostavlja se i predsjedniku Komisije u roku od tri dana od dana njegovog donoenja.

  Rok

  lan 19 Predsjednik Komisije odreuje datum, vrijeme i mjesto polaganja ispita. O datumu, vremenu, mjestu i visini trokova polaganja ispita sekretar je duan da obavijesti

  kandidata najkasnije 15 dana prije polaganja ispita.

  Trokovi

  lan 20 Trokove polaganja ispita, po pravilu, snosi dravni organ ili pravno lice u kome je kandidat

  zaposlen. Trokove polaganja ispita, ukoliko ih ne snosi dravni organ ili pravno lice u kome je kandidat

  zaposlen, snosi kandidat. Trokove ponovnog polaganja ispita ili pojedinih predmeta snosi kandidat.

 • Ministar pravde rjeenjem utvruje visinu trokova polaganja ispita. Dokaz o uplati trokova polaganja ispita kandidat je duan da da na uvid na dan odreen za

  polaganje ispita.

  Identitet i pravila

  lan 21 Prije poetka pismenog zadatka sekretar Komisije utvruje identitet kandidata uvidom u linu

  kartu ili drugu linu ispravu i upoznaje ga sa pravilima kojih se mora pridravati tokom ispita.

  Ispit

  lan 22 Ispit se polae izradom pismenog zadatka i usmenim ispitivanjem. Ispit poinje izradom pismenog zadatka.

  Pismeni zadatak

  lan 23 Pismeni zadatak odreuje lan Komisije ili ispitiva koji ispituje predmet iz koga se polae

  pismeni zadatak. Prilikom odreivanja pismenog zadatka moe se dati jedan pismeni zadatak, a moe se

  odrediti i poseban zadatak za pojedinanog kandidata ili grupu kandidata. Vrijeme za izradu pismenog zadatka ne moe biti krae od dva ni due od etiri asa.

  Nain polaganja pismenog lan 24

  Sekretar i lan Komisije koji ispituje predmet iz kojeg se polae pismeni zadatak duni su da prisustvuju izradi pismenog zadatka.

  Pri izradi pismenog zadatka nije dozvoljena meusobna komunikacija kandidata, upotreba mobilnog telefona ili drugih sredstava koja ometaju polaganje ispita.

  Pri izradi pismenog zadatka kandidat moe koristiti zakone, druge propise i strunu pravnu literaturu.

  Predaja pismenog zadatka lan 25

  Kandidat je duan da sekretaru ili lanu Komisije preda pismeni zadatak najkasnije istekom vremena odreenog za njegovu izradu, pri emu e se vrijeme predaje zabiljeiti na zadatku.

  Kandidat je duan da poslije predaje pismenog zadatka napusti prostoriju u kojoj se odrava ispit.

  Uspjeh na pismenom lan 26

  lan Komisije, odnosno ispitiva koji ispituje predmet iz koga se polae pismeni zadatak pregledae izraeni pismeni zadatak i u vrijeme koje odredi predsjednik Komisije upoznae lanove Komisije sa uspjehom koji je kandidat pokazao na pismenom zadatku.

  Saoptavanje rezultata

 • lan 27 Prije poetka usmenog dijela ispita kandidatima se saoptavaju rezultati pismenog zadatka.

  Uslov za usmeni

  lan 28 Kandidat iji pismeni zadatak nije ocijenjen sa ocjenom "zadovoljava" nema pravo da polae

  usmeni dio ispita.

  Usmeni dio ispita

  lan 29 Usmeni dio ispita je javan i polae se, po pravilu, pred svim lanovima Komisije. lan Komisije ili ispitiva predmeta ispituje i ocjenjuje ispitni predmet sa ocjenom

  "zadovoljava" ili "ne zadovoljava".

  Usmeno ispitivanje lan 30

  Na usmenom dijelu ispita kandidat se ispituje iz pojedinanih predmeta po redu koji odredi predsjednik Komisije.

  Nain usmenog ispitivanja utvruje Komisija.

  Ocjenjivanje lan 31

  Kandidat se ocjenjuje iz svakog ispitnog predmeta posebno, a zatim Komisija utvruje opti uspjeh kandidata na ispitu.

  Predsjednik Komisije javno, u prisustvu svih lanova Komisije, saoptava kandidatu ocjenu opteg uspjeha na ispitu, a ako je kandidat opravdano odsutan o tome se pismeno obavjetava.

  Konana ocjena ispita lan 32

  Konaan uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se prema znanju pokazanom na pismenom zadatku i usmenom dijelu ispita.

  Konaan uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se ocjenom "poloio" ili "nije poloio" ili se kandidat upuuje na polaganje popravnog ispita.

  Popravni ispiti

  lan 33 Kandidat koji na ispitu nije zadovoljio iz najvie dva predmeta, odnosno najvie tri predmeta,

  ako polae i posebni dio ispita, ima pravo da iz tih predmeta polae popravni ispit. Popravni ispit polae se u roku koji ne moe biti krai od 30 dana ni dui od 60 dana, od dana

  polaganja ispita.

  Ponovno polaganje lan 34

 • Kandidat koji prije poetka izrade pismenog zadatka izjavi da odustaje od ispita, ne preda pismeni zadatak, ne pristupi usmenom dijelu ispita ili odloenom polaganju ispita, smatra se da ispit nije poloio.

  Kandidat koji nije poloio ispit moe ga ponovo polagati po isteku roka od est mjeseci od dana polaganja.

  Ocjenom "nije poloio" ocjenjuje se kandidat koji na ispitu iz najmanje tri predmeta, odnosno iz najmanje etiri predmeta ako polae i posebni dio ispita, bude ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava".

  Ocjenom "nije poloio" ocjenjuje se i kandidat koji na popravnom ispitu iz najmanje jednog predmeta bude ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava".

  Odlaganje lan 35

  Komisija moe, na pismeni zahtjev kandidata, odloiti polaganje ispita, odnosno zapoeto polaganje ispita ili ponovno polaganje ispita, zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, ali ne due od 30 dana i odrediti vrijeme kada e se nastaviti polaganje odloenog ispita.

  Zapisnik

  lan 36 O toku ispita sekretar Komisije vodi zapisnik. Zapisnik sadri: - broj rjeenja kojim je odobreno polaganje ispita, - ime, oevo ime i prezime, za udatu enu i djevojako prezime, - dan, mjesec i godina roenja, mjesto, optina, republika, - vrstu i stepen kolske spreme, - naziv dravnog organa odnosno pravnog lica u kome je kandidat zaposlen, - program ispita: opti/opti i posebni dio ispita, - sastav Komisije, - dan, as i mjesto polaganja pismenog zadatka i usmenog dijela ispita, - da li je kandidat odustao od zapoetog polaganja ispita, - da li je traio odlaganje zapoetog ispita, - trajanje pismenog zadatka, - ocjena pismenog zadatka, - pitanja postavljena kandidatu na usmenom dijelu ispita iz pojedinanih predmeta, - ocjenu kandidata na usmenom dijelu ispita iz pojedinanih predmeta, - ocjenu konanog uspjeha ispita, - rok za popravni ispit, - uspjeh na popravnom ispitu iz pojedinanih predmeta, - vrijeme zavretka ispita. Zapisnik potpisuju predsjednik, lanovi Komisije i sekretar Komisije. Zapisniku se prilae pismeni zadatak.

  Evidencija i Uvjerenje o poloenom ispitu lan 37

  Ministarstvo nadleno za poslove uprave vodi evidenciju i izdaje uvjerenje o poloenom ispitu.

  Sadraj Evidencije i obrasca Uvjerenja o poloenom ispitu lan 38

 • Sadraj Evidencije o poloenom ispitu i obrazac Uvjerenja o poloenom ispitu, odtampani su uz ovu uredbu i ine njen sastavni dio.

  Ovlaenje ministra pravde lan 39

  Ministar pravde sa predsjednikom i lanovima Komisije, najmanje jedanput godinje, razmatra pitanja i praksu u radu Komisije od znaaja za polaganje ispita.

  lan 40 Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu Republike

  Crne Gore". Broj: 02 2494 Podgorica, 13. april 2005. godine

  Vlada Republike Crne Gore Predsjednik,

  Milo ukanovi, s.r.

  PROGRAM OPTEG DIJELA STRUNOG ISPITA - VISOKA I VIA KOLSKA SPREMA -

  USTAVNI SISTEM I EVROPSKA KONVENCIJA ZA ZATITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

  USTAVNI SISTEM Ustav: Pojam i znaenje ustava; Vrste ustava; Promjene ustava; Ustavni zakon; Ustavna

  povelja dravne zajednice Srbija i Crna Gora-usvajanje i promjena; Ustav Republike Crne Gore-usvajanje i promjena.

  Ustavna povelja dravne zajednice Srbija i Crna Gora: Polazne osnove za preureenje odnosa Srbije i Crne Gore; Principi dravne zajednice; Nadlenost zajednice; Organi zajednice; Skuptina zajednice-nadlenost, sastav i izbor, nain odluivanja, pravo predlaganja zakona; Predsjednik zajednice-nadlenost, izbor, odgovornost, mandat, razrjeenje, vrenje dunosti po prestanku mandata; Savjet ministara-nadlenost, izbor, nain odluivanja, odgovornost, mandat i prestanak mandata; Nain predstavljanja Srbije i Crne Gore; Ministri; Sud zajednice-nadlenost, sastav i izbor, rad i odluke suda; Vojska zajednice-zadatak, Vrhovni savjet odbrane, prigovor savjesti; Imovina zajednice; Istupanje iz dravne zajednice SCG.

  Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i graanskim slobodama: Osnovni principi-princip neprikosnovenosti ljudskog dostojanstva i slobodnog razvoja linosti, princip potovanja ljudskih i manjinskih prava, princip zabrane diskriminacije, ukidanja ili ogranienja ljudskih i manjinskih prava; Ogranienje ljudskih i manjinskih prava; Odstupanje od ljudskih i manjinskih prava; Sudska zatita i uklanjanje posledica krenja ljudskih i manjinskih prava; Posebna prava i slobode po Povelji; Prava pripadnika nacionalnih manjina.

  Ustav Republike Crne Gore: Osnovni principi-suverenost, demokratija, vladavina prava, podjela vlasti, dravni simboli, teritorija, jezik i pismo, dravljanstvo, vjeroispovijesti, zakonodavstvo, granice slobode.

  Slobode i prava: Osnovni principi; Line slobode i prava; Politike slobode i prava; Ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava; Posebna prava pripadnika nacionalnih i etnikih grupa.

  Ureenje vlasti: Skuptina-sastav i izbor, mandat, imunitet, nadlenost, predlaganje zakona, zasijedanje, odluivanje i rasputanje; Predsjednik-izbor, nadlenost, prestanak mandata, vrenje funkcije; Vlada-sastav, izbor, nadlenost, nespojivost funkcije, pitanje nepovjerenja, prestanak mandata; Dravna uprava; Lokalna samouprava; Sudstvo i dravni tuilac.

  Ustavnost i zakonitost: Pojam i znaenje; Princip ustavnosti i zakonitosti po Ustavu RCG; Ustavni sud RCG-sastav, izbor, mandat, nadlenost, pokretanje postupka, odluka, privremena naredba, prestanak vaenja, prestanak funkcije, razrjeenje i suspenzija.

 • EVROPSKA KONVENCIJA ZA ZATITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

  Prava i slobode: Pravo na ivot; Zabrana muenja; Zabrana ropstva i prinudnog rada; Pravo na slobodu i sigurnost; Pravo na pravino suenje; Kanjavanje samo na osnovu zakona; Pravo na potovanje privatnog i porodinog ivota; Slobode misli, savjesti i vjeroispovijesti; Sloboda izraavanja; Sloboda okupljanja i udruivanja; Pravo na sklapanje braka; Pravo na djelotvorni pravni lijek; Zabrana diskriminacije i odstupanje u vanrednim okolnostima; Ogranienje aktivnosti politikih stranaka.

  Evropski sud za ljudska prava: Uspostavljanje suda; Broj sudija; Uslovi za izbor; Izbor sudija; Trajanje mandata; Rjeenje; Sekretarijat i struni saradnici; Opta sjednica suda; Odbori, vijea i Veliko vijee i izjave odbora o neprihvatljivosti; Odluke vijea o prihvatljivosti i sutini stvari; Ustupanje nadlenosti u Velikom vijeu; Ovlaenja Velikog vijea; Nadlenost suda; Meudravni sporovi; Pojedinane predstavke; Uslovi prihvatljivosti; Intervencija treeg lica; Brisanje predstavki; Ispitivanje predmeta i postupak prijateljskog poravnanja; Postizanje prijateljskog poravnanja; Javna rasprava i uvid u spise; Pravino zadovoljenje; Presude vijea; Obraanje Velikom vijeu; Pravosnane presude; Obrazloenje presude i odluka i obaveznost izvrenja; Savjetodavna miljenja; Trokovi suda; Privilegije i imunitet sudija; Zatita imovine; Pravo na obrazovanje; Pravo na slobodne izbore; Zabrana kazne zatvora za dug; Sloboda kretanja; Zabrana protjerivanja sopstvenih dravljana; Zabrana grupnog protjerivanja stranaca; Ukidanje smrtne kazne i smrtna kazna za vrijeme rata; Zatita u postupku protjerivanja stranaca; Pravo na albu u krivinim stvarima; Naknada za pogrenu osudu; Pravo da se ne bude suen ili kanjen dva put u istoj stvari; Opta zabrana diskriminacije.

  Ostale odredbe: Obavjetenja generalnom sekretaru; Obezbjeenje postojeih ljudskih prava; Ovlaenja komiteta ministara; Iskljuenje drugih naina za rjeavanje spora; Teritorijalna primjena.

  Propisi i pravna literatura: Ustavna povelja dravne zajednice Srbija i Crna Gora, Ustav Republike Crne Gore, Evropska konvencija za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Udbenici Ustavnog prava i

  Komentari Ustava. UPRAVNO PRAVO

  Dravna uprava: Poslovi dravne uprave; Organi dravne uprave-pojam, naela rada; Javnost i transparentnost rada organa dravne uprave; Ministarstva; Drugi organi uprave-uprave, sekretarijati, zavodi, direkcije i agencije; Unutranja organizacija organa dravne uprave; Propisi ministarstava; Upravljanje i odgovornost u organima dravne uprave; Dravna uprava i graani; Odnosi organa dravne uprave i vlade; Odnosi izmeu ministarstava; Odnosi izmeu ministarstava i organa uprave; Odnosi ministarstava prema Skuptini; Odnosi organa dravne uprave prema sudovima; Odnosi ministarstava prema organima lokalne samouprave; Odnosi organa uprave prema javnim ustanovama, javnim preduzeima i drugim pravnim licima iji je osniva drava; Odnosi organa dravne uprave prema nevladinim organizacijama; Prenoenje i povjeravanje poslova dravne uprave; Sredstva za rad organa dravne uprave.

  Dravni slubenici i namjetenici: Pojam i poslovi dravnih slubenika i namjetenika; Principi sistema dravnih slubenika; Zakonitost rada, princip slubenike etike, princip jednake dostupnosti slubi u dravnim organima; Zvanja dravnih slubenika i namjetenika; Upravljanje kadrovima-organ i centralna kadrovska evidencija; Upravni inspektor.

  Upravna djelatnost: Pojam, vrste i oblici; Pojam i vrste akata uprave; Upravni propisi; Pojam i obiljeja upravnog akta; Vrste upravnih akata (pozitivni i negativni, konstitutivni i deklarativni, vezani i slobodni, jednostavni i zbirni, formalni i neformalni, sa trajnim vremenskim dejstvom i sa ogranienim vremenskim dejstvom, upravni akti koji se donose po slubenoj dunosti i po zahtjevu stranke); Pogreni upravni akti; Neispravni i protivpravni upravni akti; Nezakoniti i cjelishodni upravni akti; Ruljivi i nitavi upravni akti; Uklanjanje pogrenih upravnih akata (ponitavanje, ukidanje, mijenjanje, oglaavanje nitavim); Pravno dejstvo upravnih akata; Pravosnanost, konanost i izvrnost upravnih akata; Upravne radnje-dokumentovanje, saoptavanje, primanje izjava, prinudne radnje (upravne mjere); Upravni ugovori.

  Upravni postupak: Pojam upravnog postupka; Opti upravni postupak i posebni upravni postupak; Osnovna naela Zakona o optem upravnom postupku-smisao i znaaj (naelo

 • zakonitosti, naelo zatite prava graana i zatite javnog interesa, naelo efikasnosti, naelo istine, naelo sasluanja stranaka, naelo ocjene dokaza, naelo samostalnosti u rjeavanju, naelo dvostepenosti, dunosti stranke da govori istinu, naelo ekonominosti postupka, naelo pruanja pomoi stranci, naelo upotrebe jezika i pisma u postupku).

  Opti upravni postupak: Nadlenost za voenje upravnog postupka; Odreivanje stvarne nadlenosti po ZUP-u; Odreivanje mjesne nadlenosti po ZUP-u; Prostorno ogranienje nadlenosti; Sukob nadlenosti; Pravna pomo; Izuzee slubenog lica; Uesnici u upravnom postupku; Stranka u upravnom postupku-pojam, svojstva i vrste; Zakonski zastupnik, privremeni zastupnik i zajedniki predstavnik, odnosno punomonik; Punomonik; Stranka sa diplomatskim imunitetom; Komunikacija organa i stranaka; Podnesci-pojam, sadrina, predaja i prijem, nedostaci u podnescima; Pozivanje; Zapisnik i zabiljeka u spisu; Dostavljanje u upravnom postupku; Posredno dostavljanje; Obavezno lino dostavljanje; Posebni sluajevi dostavljanja (dostavljanje zakonskom zastupniku i punomoniku, dostavljanje punomoniku za prijem pismena, dostavljanje dravnim organima, ustanovama i drugim pravnim licima, dostavljanje ostalim licima, dostavljanje javnim saoptenjem); Dostavnica i greke u dostavljanju; Rokovi u upravnom postupku; Povraaj u preanje stanje; Odravanje reda; Trokovi upravnog postupka-trokovi organa i stranaka, osloboenje od plaanja trokova.

  Faze postupka: Prvostepeni postupak-pokretanje postupka; Spajanje stvari u jedan postupak; Izmjena i odustanak od zahtjeva; Poravnanje u upravnom postupku; Postupak do donoenja rjeenja-opte karakteristike; Skraeni postupak; Poseban ispitni postupak; Prethodno pitanje; Prekid postupka; Pripremni postupak; Usmena rasprava; Dokazivanje-opte karakteristike; Isprave; Svjedoci; Izjava stranke; Vjetaci i tumai; Uviaj; Obezbjeenje dokaza.

  Rjeenje: Pojam i organ koji donosi rjeenje; Oblik i sastavni djelovi rjeenja; Djelimino, dopunsko i privremeno rjeenje; Rok za izdavanje rjeenja; Ispravljanje greaka u rjeenju; Konanost i pravosnanost rjeenja; Zakljuak.

  Pravna sredstva: alba-pravo na albu; Nadlenost organa za rjeavanje po albi; Rok za albu; Razlozi za pobijanje rjeenja albom; Sadraj i predavanje albe; Rad prvostepenog organa po albi; Rjeavanje drugostepenog organa po albi; alba kad prvostepeno rjeenje nije doneeno (sluaj utanja uprave); Rok za donoenje rjeenja po albi i dostavljanje drugostepenog rjeenja; Ponavljanje postupka-pokretanje i rjeavanje o ponavljanju postupka; Naroiti sluajevi ponitavanja, ukidanja i mijenjanja rjeenja; Mijenjanje i ponitavanje rjeenja u vezi sa upravnim sporom; Ponitavanje i ukidanje po osnovu slubenog nadzora; Vanredno ukidanje; Oglaavanje rjeenja nitavim; Pravne posledice ponitavanja i ukidanja.

  Izvrenje: Opte karakteristike, svojstvo izvrnosti i vrste izvrenja; Administrativno izvrenje; Izvrenje nenovanih obaveza-izvrenje preko drugih lica i izvrenje prinudom; Izvrenje radi obezbjeenja; Privremeni zakljuak o obezbjeenju.

  Posebne upravne situacije Upravni nadzor: Pojam, karakteristike, vrste i oblici upravnog nadzora; Inspekcijski nadzor-

  pojam i vrenje; Naela inspekcijskog nadzora; Obaveze i ovlaenja inspektora; Prava i obaveze subjekata nadzora i drugih lica; Postupak inspekcijskog nadzora; Posebne radnje inspekcijskog postupka; Trokovi inspekcijskog postupka; Odnosi inspekcijskih i drugih organa; Zajedniko vrenje inspekcijskog nadzora; Inspektori i odgovornost inspektora.

  Upravna djelatnost u stvarima linog statusa: Pojam i elementi linog statusa; Ovlaenja i dunosti organa u vezi sa linim statusom; Dravljanstvo-pojam, znaaj i sticanje; Voenje slubenih evidencija.

  Kontrola uprave Pojam, vrste i oblici kontrole uprave; Pravna kontrola uprave; Upravna kontrola uprave;

  Sudska kontrola uprave. Upravni spor: Pojam i vrste upravnog spora; Predmet upravnog spora-sistemi za odreivanje

  predmeta upravnog spora; Upravni akti protiv kojih se ne moe voditi upravni spor; Razlozi za voenje upravnog spora; Uesnici u upravnom sporu; Nadlenost za voenje upravnog spora; Pokretanje upravnog spora-tuba; Prethodni postupak po tubi; Postupak po tubi; Postupak po uzoru; Odluivanje u upravnom sporu (presuda i rjeenje); Pravna sredstva; Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke; Zahtjev za ponavljanje postupka; Obaveznost presuda donijetih u upravnom sporu; Izvrenje odluka donijetih u upravnom sporu.

 • Zatitnik ljudskih prava i sloboda (ombudsman) - Pojam i osnovna naela rada zatitnika; Izbor, prestanak funkcije i razrjeenje; Nadlenost i ovlaenja zatitnika; Postupanje zatitnika - postupak po pritubi; Prava zatitnika i organizacija.

  Propisi i pravna literatura: Zakon o dravnoj upravi, Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima, Zakon o optem upravnom postupku, Zakon o upravnom sporu, Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o zatitniku ljudskih prava i sloboda, Udbenik Upravno pravo i Komentari zakona.

  RADNO PRAVO Opti dio: Pojam radnog prava; Izvori radnog prava - Ustav, zakoni, podzakonski akti,

  kolektivni ugovori, meunarodni izvori radnog prava. Radni odnosi: Pojam i bitni elementi radnog odnosa; Zasnivanje radnog odnosa; Ugovor o

  radu - uslovi za zakljuivanje ugovora o radu; Vrste i trajanje ugovora o radu; Sadrina ugovora o radu; Javno oglaavanje i sluajevi zakljuenja ugovora o radu bez javnog oglaavanja; Prethodna provjera radnih sposobnosti; Probni rad; Pripravnici; Obrazovanje i osposobljavanje za rad; Prenos ugovora o radu na novog poslodavca; Posebni sluajevi organizovanja rada - rad kod kue; Posebne vrste ugovora o radu (privremeni i povremeni poslovi i obavljanje poslova van prostorija poslodavca); Radna knjiica.

  Prava zaposlenih: Rasporeivanje zaposlenih; Radno vrijeme; Puno radno vrijeme; Nepuno radno vrijeme; Skraeno radno vrijeme; Dopunski rad; Rad dui od punog radnog vremena (prekovremeni rad); Raspored radnog vremena; Odmori; Odmor u toku rada, dnevni i nedjeljni; Godinji odmor; Odsustvovanje sa rada (plaeno i neplaeno odsustvo); Mirovanje prava iz radnog odnosa; Zarade; Garantovana zarada; Naknada zarade; Druga primanja; Zatita zaposlenih - opta; Zatita ena, omladine i invalida; Zatita materinstva i pravo zaposlenih koji se staraju o djeci.

  Odgovornost zaposlenih: Povrede radnih obaveza; Disciplinski organi; Disciplinska odgovornost direktora, odnosno izvrnog direktora; Disciplinski postupak; Disciplinske mjere; Privremeno udaljenje zaposlenog (suspenzija); Materijalna odgovornost; Zabrana konkurencije poslodavcu.

  Prestanak radnog odnosa: Prestanak radnog odnosa po sili zakona (sluajevi i uslovi); Prestanak radnog odnosa po sporazumu; Prestanak radnog odnosa otkazom poslodavca; Prestanak radnog odnosa otkazom zaposlenog; Otkazni rok; Prekid radnog odnosa; Prestanak potrebe za radom zaposlenih.

  Slubeniki odnosi: Zasnivanje radnog odnosa dravnih slubenika i namjetenika; Zvanja dravnih slubenika i namjetenika; Prava i obaveze dravnih slubenika i namjetenika; Odgovornost dravnih slubenika i namjetenika-disciplinska i materijalna; Rasporeivanje dravnih slubenika i namjetenika; Ocjenjivanje, napredovanje i utvrivanje sposobnosti; Struno usavravanje dravnih slubenika i namjetenika; Prestanak radnog odnosa; Ukidanje organa, odnosno poslova i reorganizacija; Zatita prava dravnih slubenika i namjetenika; Upravljanje kadrovima - organa za upravljanje kadrovima i centralna kadrovska evidencija; Upravni inspektor.

  Zatita prava zaposlenih: Zatita prava kod poslodavca; Zatita prava pred sudom; Inspekcija rada; Zatita prava pred arbitraom.

  Kolektivni ugovori: Opti kolektivni ugovor; Sindikat - uslovi za rad sindikata; Savjet zaposlenih.

  trajk: Pojam i vrste; trajk u odreenim djelatnostima; Minimum procesa rada. Prava iz rada i po osnovu rada: Kategorija osiguranika; Obavezno zdravstveno osiguranje; Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja; Pravo na zdravstvenu zatitu; Pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene sprijeenosti za rad i druga prava iz zdravstvenog osiguranja; Ostvarivanje prava iz obaveznog osiguranja; Lino uee osiguranih lica u trokovima korienja zdravstvene zatite; Finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja; Dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

 • Penzijsko i invalidsko osiguranje: Pojam i vrste - obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu tekueg finansiranja, obavezno penzijsko osiguranje na osnovu individualne kapitalizovane tednje, dobrovoljno penzijsko osiguranje na osnovu individualne kapitalizovane tednje; Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu tekueg finansiranja - osiguranici; Lica kojima se obezbjeuju prava za sluaj invalidnosti i tjelesnog oteenja; Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja; Penzijski sta; Starosna penzija - uslovi i postupak; Invalidska penzija - uslovi i postupak; Novana naknada za tjelesno oteenje; Pravo na naknadu pogrebnih trokova; Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja; Korienje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja; Fond PIO - matine evidencije; Finansiranje penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Boraka i invalidska zatita: Korisnici prava; Pravo iz borake i invalidske zatite; Ostvarivanje prava; Korienje i prestanak prava.

  Zapoljavanje: Osiguranje za sluaj nezaposlenosti; Prava nezaposlenih lica - uslovi i postupak za njihovo ostvarivanje; Zavod za zapoljavanje; Evidencije u oblasti zapoljavanja; Zapoljavanje stranaca - utvrivanje mjera za zapoljavanje i rad stranaca; Radna dozvola.

  Propisi i pravna literatura: Zakon o radu, Opti kolektivni ugovor, Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima, Zakon o zaradama dravnih slubenika i namjetenika, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o borakoj i invalidskoj zatiti, Zakon o zapoljavanju, Zakon o zapoljavanju i radu stranaca, Zakon o trajku, Udbenik radnog prava i Komentari zakona.

  PRIVREDNO PRAVO Privredna djelatnost: Oblici obavljanja privrednih djelatnosti; Svojstvo pravnog lica. Preduzetnik: Pojam i registracija. Ortako drutvo: Pojam i osnivanje; Meusobni odnosi

  ortaka; Odnosi ortaka prema treim licima; Prestanak ortakluka. Komanditno drutvo: Pojam i osnivanje; Meusobni odnosi lanova drutva; Poetna

  registracija drutva; Registracija promjena; Dostavljanje i objavljivanje podataka; Prestanak drutva.

  Akcionarsko drutvo: Pojam i osnovne karakteristike; Osnivai i akcionari; Statut; Osnivanje; Poetna registracija; Restrukturiranje drutva; Promjena oblika akcionarskog drutva u drutvo sa ogranienom odgovornou; Dobrovoljna likvidacija; Ovlaenja likvidatora; Ponitavanje osnivanja drutva; Prava i obaveze drutva; Obaveza dostavljanja podataka i obavjetavanja javnosti; Pravne posljedice obaveza preduzetih od strane drutva; Prava i obaveze akcionara; Imovinska prava akcionara; Neimovinska prava akcionara; Punomoja; Organi drutva; Skuptina akcionara; Sazivanje skuptine; Dnevni red skuptine akcionara; Postupanje na skuptini akcionara; Kvorum i donoenje odluka; Vanredna skuptina; Nitavost odluka skuptine akcionara; Sastav i izbor odbora direktora; Ovlaenje odbora direktora; Obaveze odbora direktora; Zabrana uticaja na rad revizora; Administracija; Revizor; Evidencija i dokumentacija; Struktura kapitala; Sticanje imovine od osnivaa ili akcionara; Procjena nenovanog uloga; Akcije; Uplata i pravo pree kupovine akcija; Obine i povlaene akcije; Obveznice; Zamjenjive obveznice; Poveanje osnovnog kapitala; Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanje akcija; Smanjenje osnovnog kapitala; Sticanje sopstvenih akcija; Finansijska godina; Raspodjela profita; Dividende.

  Drutvo sa ogranienom odgovornou: Pojam; lanstvo; Kapital; Nenovani ulozi; Statut; Osnivanje; Poetna registracija; Obaveza dostavljanja i objavljivanja podataka i dokumenata; Pravne posljedice obaveza preduzetih od strane drutva; Organi; Prenos udjela; Pravo pree kupovine udjela; Sticanje sopstvenih udjela; Jednolano drutvo; Promjena oblika drutva sa ogranienom odgovornou u akcionarsko drutvo.

 • Djelovi stranih drutava: Pojam i registracija. Registracija: Centralni registar Privrednog suda (CRPS); Registrator; Dostavljanje podataka i dokumentacije; Postupak i produenje registracije; Takse i finansiranje CRPS-a; Odgovornost.

  Kaznene odredbe: Dostavljanje lanih ili prevarnih podataka; Lani ili prevarni finansijski izvjetaj; Lani ili prevarni izvjetaj procjenjivaa; Privredni prestupi drutva ili odgovornog lica; Prekraj i drutva ili odgovornog lica; Prekraj i prestupnika; Proputanje registracije.

  Insolventnost privrednih drutava: Vrste postupaka; Steajni dunik; Nadlenost za steajni postupak.

  Pokretanje steajnog postupka: Osnovi za pokretanje; Forma i sadrina predloga; Isprave; Predlog dunika; Predlog povjerioca; Obavjetenje o predlogu koji nije podnio dunik; Prigovor na predlog koji nije podnio dunik; Depozit; Mjere za neopravdano podnoenje predloga; Pravne posljedice prihvatanja predloga; Namjera o reorganizaciji ili linoj upravi u steaju; Prigovor na izjavu o namjeri; Ovlaenja suda za izdavanje naloga.

  Steajni upravnik i odbor povjerilaca: Imenovanje; Struna sprema; Naknada; Ovlaenja, Izvjetaj o uzrocima koji su doveli do insolventnosti dunika; Status i odgovornost; Podnoenje izvjetaja; Prigovor, alba i zahtjev za prinudno izvrenje; Smjenjivanje; Prvi sastanak povjerilaca i formiranje odbora povjerilaca; Odbor povjerilaca.

  Imovina steajne mase: Ogranienja prenosa imovine; Pljenidba, peaenje i oduzimanje imovine dunika; Popis imovine dunika; Imovina na kojoj dunik jo nije pribavio pravo svojine; Ugovori o prenosu hartija od vrijednosti i trino priznatih roba; Zastupnitvo i imovina koja se dri u ime treih lica.

  Upravna ovlaenja: Moratorijum i privremeno obustavljanje svih aktivnosti; Odgovarajua zatita; Privremeno ukidanje moratorijuma; Prekid roka zastarjelosti; Pruanje usluga od javnog interesa; Obaveza dunika da sarauje; Oduzimanje prava duniku ili njegovim organima upravljanja; Raskid neizvrenih ugovora; Pruanje strunih ili linih usluga; Dobijanje kredita.

  Prijavljivanje potraivanja: Registracija i postupak; Obraun; Kamata na neobezbijeena i obezbijeena potraivanja; Dospjelost; Devizna potraivanja; Potraivanja iji iznos nije izraen u novcu; Uslovi; Obezbijeena i djelimino obezbijeena potraivanja; Obaveze iji rok ispunjenja nije protekao; Utvrivanje valjanosti potraivanja; Konaan spisak potraivanja; Prebijanje; Potraivanje zaposlenih po osnovu prestanka radnog odnosa nakon pokretanja steajnog postupka.

  Postupak ponitenja: Ponitenje odreenih raspolaganja. Reorganizacija: Plan; Podnosilac plana; Rok; Podnoenje plana zajedno sa predlogom; Trokovi; Metode reorganizacije; Dostupnost podataka javnosti; Sadraj plana; Apsolutni prioritet; Potpuno namirenje; Minimalna zatita; Porez na otputanje dugova; Izuzetak od primjene propisa o hartijama od vrijednosti; Rasprava o planu; Glasanje i potvrivanje; Pravne posljedice potvrivanja; Izvrenje plana; Krenje potvrenog plana; Prelazak na steajni postupak.

  Steaj: Prodaja imovine dunika; Ustupanje imovine zalogoprimcu; Vanredna prodaja; Prihod od prodaje; Prihod od koriene imovine; Trokovi; Prioriteti pri diobi; Sporedna potraivanja; Namirenje potraivanja; Potraivanja prijavljena sa zadocnjenjem; Sredstva rezerve.

  Zakljuenje postupka: Konani izvjetaj; Zakljuenje; Pravne posljedice; Otputanje duga; Poreska obaveza po osnovu otputanja duga; Izuzeci; Razrjeenje upravnika; Sudska likvidacija.

  Steaj sa elementima inostranosti: Podruje primjene; Meunarodne obaveze Republike; Nadlenost suda; Ovlaenje upravnika da preduzima radnje u stranoj dravi; Izuzetak u sluajevima suprotnim javnom poretku; Dodatna pomo u skladu sa drugim zakonom; Tumaenje; Pravo neposrednog pristupa; Ograniena nadlenost; Obraanje stranog predstavnika; Uee stranog predstavnika u postupku; Uestvovanje stranih povjerilaca u postupku; Obavjetenje stranim povjeriocima; Zahtjev za priznanje stranog postupka; Uslovi; Odluka; Naknadne informacije; Pomo nakon podnoenja zahtjeva; Pravno dejstvo priznanja; Pomo nakon priznanja stranog postupka; Zatita povjerilaca i drugih zainteresovanih lica; Tuba za ponitaj pravnih radnji kojima se nanosi teta povjeriocima; Mijeanje stranog predstavnika; Saradnja i neposredno optenje izmeu sudova u Republici i stranih sudova ili stranih predstavnika; Saradnja i neposredno optenje izmeu steajnog upravnika ili stranih sudova i stranih predstavnika; Oblici saradnje; Pokretanje postupka nakon priznanja; Koordinacija; Koordinacija vie stranih postupaka; Pretpostavka insolventnosti; Pravilo plaanja; Krivino djelo podnoenja lane dokumentacije; Lana zakletva ili svjedoenje; Prijavljivanje lanog

 • potraivanja; Krivino djelo utaje imovine; Mito; Protivpravno prisvajanje imovine; Neotklanjanje nepravilnosti u predlogu od strane dunika; Predlog podneen iz neopravdanih razloga.

  Ugovorno poslovno pravo: Pojam; Regulisanje; Vrste. Posebne karakteristike: Subjekti; Predmet; Znaaj; Forma; Naela; Kamate; Prigovori i zastarjelost potraivanja; Zatita i ostvarivanje prava.

  Zakljuivanje: Sloboda ugovaranja; Ravnopravnost stranaka; Pregovori; Ponuda; Prihvatanje; Predugovor; Memorandum; Preutno zakljuivanje; Licitacija; Prikupljanje ponuda; Formularni ugovori; Vrijeme i mjesto zakljuenja.

  Obezbjeenje ugovora u privredi: Oblici; Solidarnost dunika; Jemstvo; Pravo zaloge u robnom prometu.

  Ugovor o prodaji: Pojam i elementi; Predmet; Cijena; Obaveze prodavca; Obaveze kupca; Odgovornost za mane robe (stvari); Ogranienje odgovornosti prodavca; Garancija za ispravno funkcionisanje stvari; Zatita od evikcije; Docnja prodavca i docnja kupca; uvanje robe za raun drugog ugovaraa; Prelaz rizika; Transportne klauzule; Posebne vrste ugovora o prodaji u privredi; Prestanak obaveza.

  Ugovor o posredovanju: Pojam i karakteristike; Obaveze posrednika; Obaveze nalogodavca (komitenta); Odgovornost posrednika; Prestanak obaveza.

  Ugovor o trgovinskom zastupanju (agenturi): Pojam i karakteristike; Obaveze zastupnika; Obaveze nalogodavca; Prestanak obaveza.

  Ugovor o komisionu: Pojam i karakteristike; Pravni odnosi; Obaveze komisionara; Obaveze komitenta; Odgovornost komisionara; Prestanak obaveza.

  Ugovor o kontroli: Pojam i karakteristike; Obaveze kontrolne organizacije; Obaveze naruioca; Odgovornost vrioca; Posebne vrste; Prestanak obaveza.

  Ugovor o uskladitenju: Pojam i karakteristike; Obaveze skladitara; Obaveze ostavioca; Odgovornost skladitara; Skladinica; Prestanak obaveza.

  Ugovor o otpremanju (pediciji): Pojam i bitni elementi; Obaveze otpremnika; Obaveze nalogodavca; Odgovornost otpremnika; Prestanak obaveza.

  Ugovori o iskoriavanju brodova: Vrste; Ugovori o prevozu stvari brodom; Brodarski ugovori; Vozarski ugovori; Prevozne isprave; Obaveze brodara; Obaveze naruioca prevoza (krcatelja); Odgovornost za tetu na teretu; Odgovornost za tetu zbog pomorske havarije; Ugovor o zakupu broda; Prestanak obaveza.

  Ugovor o prevozu robe u unutranjoj plovidbi: Karakteristike; Prava i obaveze; Odgovornost.

  Ugovor o tegljenju: Karakteristike, Obaveze; Odgovornost i pravna priroda. Ugovor o prevozu stvari eljeznicom: Pojam i elementi; Tovarni list; Obaveze eljeznice;

  Obaveze poiljaoca; Pravni poloaj primaoca robe (stvari); Odgovornost za tetu na stvarima; Prestanak obaveza.

  Ugovor o drumskom prevozu stvari: Pojam i elementi; Tovarni list; Obaveze prevozioca; Obaveze poiljaoca; Odgovornost za tetu; Prestanak obaveza.

  Ugovor o prevozu stvari vazduhoplovom: Pojam i elementi; Tovarni list; Obaveze prevozioca; Obaveze poiljaoca; Odgovornost za tetu; Prestanak ugovora; Ugovor o posebnoj usluzi vazduhoplova; Ugovor o zakupu vazduhoplova.

  Ugovor o prevozu putnika: Pojam i karakteristike; Vrste; Obaveze prevozioca; Prava i obaveze putnika; Odgovornost za tetu; Prestanak obaveza.

  Ugovor o prevozu prtljaga: Opte karakteristike; Prava i obaveze; Odgovornost. Ugovori o mjeovitom i multimodalnom prevozu: Pojam i odgovornost.

  Ugovor o osiguranju: Pojam i elementi; Obaveze osiguranika; Obaveze osiguravaa; Imovinska osiguranja; Ugovor o osiguranju kredita; Osiguranje od graanske odgovornosti; Obavezna osiguranja; Osiguranje lica; Ugovor o reosiguranju; Prestanak obaveza.

  Ugovori o turistikim uslugama: Subjekti; Vrste; Ugovor o organizovanju putovanja (pojam i karakteristike; obaveze organizatora; obaveze turiste; odgovornost organizatora; prestanak obaveza); Posredniki ugovor o putovanju; Ugovor o alotmanu (pojam i karakteristike; obaveze turistike agencije; obaveze hotelijera; odgovornost turistike agencije; prestanak obaveza); Ugovor o hotelskim uslugama.

 • Ugovor o graenju: Pojam i elementi; Karakteristike; Zakljuivanje; Obaveze izvoaa radova; Obaveze naruioca radova; Odgovornost izvoaa za tetu; Posebne vrste ugovora; Prestanak obaveza.

  Ugovor o transferu tehnologije: Opte karakteristike; Vrste; Obaveze davaoca i sticaoca tehnologije; Podlicenca; Restriktivne ugovorne klauzule; Specifinosti prestanka.

  Ugovor o dugoronoj proizvodnoj kooperaciji: Karakteristike; Pravni reim; Odgovornost. Ugovor o franizingu: Karakteristike; Vrste; Obaveze ugovornih strana; Pravna priroda. Ugovor o lizingu: Subjekti; Pojam i bitni elementi; Pravna priroda; Vrste; Ugovorne klauzule;

  Obaveze davaoca i korisnika; Prestanak obaveza. Ugovor o faktoringu: Karakteristike; Vrste; Obaveze ugovornih strana. Ugovor o forfetiranju: Karakteristike; Vidovi ustupanja potraivanja. Strana ulaganja: Strani ulaga; Uloga stranog ulagaa i domaeg lica; Visina stranog uloga. Oblici stranih ulaganja: Korporacijsko ulaganje; Nacionalni tretman; Strano ulaganje samo

  sa domaim licem; Osnivanje, ulaganje u druge organizacije; Ugovorno ulaganje i kupoprodaja nepokretnosti; B.O.T. sistem i koncesije.

  Prava i obaveze stranog ulagaa i njegova zatita: Prava; Transfer i reinstaliranje dobiti; Poreske i druge povlastice; Slobodna plaanja; Transfer sredstava; Standardi; Prava intelektualne svojine; Zatita ivotne sredine; Osiguranje ulaganja; Zapoljavanje; Ugovorni radni odnos; Pravna sigurnost; Zatita imovine stranog ulagaa; Naknada tete; Odgovornost.

  Ugovori i drugi akti o stranim ulaganjima: Ugovor o ulaganju; Ugovor i odluka o osnivanju preduzea.

  Evidentiranje i promocija stranih ulaganja. Rjeavanje sporova. Bankarsko pravo: Banke; Osnivanje; Dozvola za rad; Organizacijski djelovi i statusne

  promjene; Oduzimanje dozvole za rad; Davanje odobrenja i saglasnosti. Poslovanje: Klasifikovanje sredstava; Likvidna sredstva; Ogranienja.

  Upravljanje i rukovoenje: Skuptina akcionara; Upravni odbor; Stalna tijela upravnog odbora; Generalni direktor; Poslovna tajna.

  Finansijske institucije: Knjigovodstvo, revizija i kontrola. Mjere za ozdravljenje banke. Steaj; Likvidacija.

  Bankarski poslovi: Opta pravila: Pojam; Osobine i vrste. Kreditni poslovi: Ugovor o kreditu (opte karakteristike; prava i obaveze; vrste; posebni

  naini prestanka); Specijalni kreditni poslovi. Bankarski depozit: Novani depozit (karakteristike; obaveze; vrste); Ulog na tednju

  (karakteristike; tedna knjiica); Bankarski tekui raun (karakteristike; pravni reim; obaveze); Nenovani depozit (karakteristike; vrste); Depozit hartija od vrijednosti (karakteristike; obaveze banke); Ugovor o sefu (pojam i priroda; obaveze i odgovornost).

  Bankarski usluni poslovi: Akreditiv (karakteristike; pravni odnosi; naela; podjela; robna dokumenta); Bankarska garancija (pojam; pravni odnosi; elementi; pravna priroda; vrste); Platni promet (pojam i podjele; organizacija; instrumenti; virman; akceptni nalog); Kliring (pojam i vrste); Dokumentarni inkaso (pojam, priroda i vrste; pravni odnosi); Ostali usluni bankarski poslovi.

  Hartije od vrijednosti: Pojam; Vrste (hartije na ime, po naredbi, na donosioca); Dematerijalizacija; Bitni elementi; Registrovanje; Emitenti.

  Novane hartije od vrijednosti: Mjenica (pojam i osobine; pravna priroda; vrste; naela; elementi; klauzule; mjenine radnje); ek (pojam; pravna priroda; vrste; elementi; ekovne radnje); Akcije (karakteristike; vrste; prenos; elementi); Obveznice (pojam; vrste; elementi); Komercijalni zapis; Blagajniki zapis; Dravni zapis; Sertifikat o depozitu; Finansijski derivati.

  Robne hartije od vrijednosti: Skladinica (pojam; vrste; prenos); Tovarni list (karakteristike; vrste); Isprave kombinovanog prevoza robe; Konosman (pojam; vrste; prenos).

  Legitimacione isprave: Legitimacioni papiri i znaci; Polisa osiguranja (pojam; sadrina; vrste; pravna priroda); Kreditna karta (pojam; vrste; izdavanje; pravna priroda).

  Komisija za hartije od vrijednosti: Osnivanje i status; Nadlenost; Pravila i drugi akti; Odluivanje; Sastav i imenovanje lanova; Mandat lanova; Sjednice; Statut; Sukob interesa; Struna sluba; Odgovornost; Obaveza uvanja tajne; Finansiranje; Finansijska godina; Registri; Revizija; Godinji izvjetaj o radu.

 • Emisija hartija od vrijednosti: Postupak; Odluka o emisiji; Registracija emitenata; Obaveza kontinuiranog izvjetavanja; Godinji izvjetaji; Postupanje u sluaju tetnog poslovanja; Obavjetavanje o promjeni vlasnitva; Podjela i spajanje akcija; Obavjetavanje o podjeli i spajanju akcija.

  Javna ponuda hartija od vrijednosti: Pojam; Prospekt; Odobravanje prospekta; Odgovornost za neistinit i netaan prospekt; Upis; Obavjetavanje o upisu i uplati; Zabrana raspolaganja neupisanim i neuplaenim hartijama od vrijednosti; Uspjenost emisije akcija; Nadzor nad postupkom javne ponude; Obustavljanje postupka.

  Trita hartija od vrijednosti: Pojam; Ogranienja za osnivanje berzi; Berza; Specijalizovana berza; Nepristrasnost; Osnivanje berze; Osnovni kapital berze i akcije; Davanje dozvole za rad berze; Upis u sudski registar; Statut i upravljanje berzom; Obaveze berze; Obavjetavanje Komisije; Akti berze; Izdavanje uputstava berzi; Zahtijevanje izmjene i dopune pravila; Zabrana rada u sluaju hitnosti; Suspenzija i oduzimanje dozvole za rad.

  Ovlaeni uesnici na tritu hartija od vrijednosti: Poslovi koje obavljaju ovlaeni uesnici; Ovlaeni uesnici; Vlasnitvo; Uslovi i podobnost za dobijanja dozvole za rad; Osnovni kapital; Podnoenje zahtjeva za dozvolu za rad; Davanje dozvole; Upis u sudski registar; Ovlaenja komisije; Dostava podataka; Etiki kodeks; Oduzimanje i suspenzija dozvole za rad; Registar dozvola za rad; Promjena podataka; Samoregulatorne organizacije.

  Poslovanje sa hartijama od vrijednosti: Standardi poslovanja; Visina finansijskih sredstava; Knjige naloga; Obaveza izvjetavanja klijenta; Sredstva klijenta; Imenovanje revizora; Podnoenje izvjetaja o reviziji; Imenovanje revizora.

  Kliring, saldiranje i registracija hartija od vrijednosti: Dematerijalizovane hartije od vrijednosti; Raun; Centralna Depozitarna Agencija (CDA); Dozvola za rad; Ovlaenja komisije za davanje uputstava; Akti CDA; Imovina lanova CDA; Upravljanje CDA; Finansiranje; Obaveza obavjetavanja o promjeni vlasnika hartija od vrijednosti; Zabranjeni poslovi; Garantni fond; Oduzimanje i suspenzija dozvole za rad; Vlasnitvo nad dematerijalizovanim hartijama od vrijednosti; Prenos vlasnitva.

  Zloupotrebe na tritu hartija od vrijednosti: Povlaene informacije; Manipulacije; Lairanje cijene; Korienje netanih i obmanjujuih informacija; Obaveza plaanja tete.

  Informisanje, kontrola i istraivanje: Ovlaenje komisije da trai informacije; Informacije u vezi sa transakcijama; Ovlaenja Komisije da vri kontrolu; Ovlaenja Komisije da vri istraivanje; Unitavanje dokumenata.

  Prekraji. Privredni sporovi: Postupak u privrednim sporovima (mjesna i stvarna nadlenost);

  Osobenosti parninog postupka u privrednim sporovima. Propisi i pravna literatura: Zakon o privrednim drutvima, Zakon o insolventnosti privrednih drutava, Zakon o stranim ulaganjima, Zakon o hartijama od vrijednosti, Zakon o bankama, Udbenik Poslovno pravo, Udbenik Ugovori u privredi i Komentari zakona.

  FINANSIJE SA OSNOVAMA STATISTIKE Javni prihodi: Pojam javnih prihoda; Vrste javnih prihoda. Javni rashodi: Pojam javnih

  rashoda. Javni rashodi koji se finansiraju iz Budeta Republike; Javni rashodi koji se finansiraju iz

  Budeta optine; Javni rashodi koji se finansiraju preko organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

  Budet: Osnovni pojmovi; Donoenje budeta; Vrste budeta; Sadraj budeta; Uravnoteenje budeta; Primici budeta; Izdaci budeta; Konsolidovani raun trezora; Glavna knjiga trezora; Budetski suficit i njegova upotreba; Iznosi finansiranja budetskog deficita; Pripremanje i planiranje budeta; Izdaci za potroake jedinice; Sadraj zakona o budetu Republike i odluke o budetu optine; Izvrenje budeta (raspodjela sredstava potroakih jedinica, sredstva tekue i stalne rezerve, preusmjeravanje sredstava); Zajmovi i garancije

 • (dravni dug, uzimanje zajma i kratkoronih pozajmica i davanje garancija); Unutranja kontrola budeta; Zavrni raun budeta; Poslovi dravnog trezora; Poslovi budeta; Revizija raunovodstvenih dokumenata, ugovorenih obaveza i izdataka.

  Javni prihodi za finansiranje prava i dunosti Republike: Porezi (na dohodak fizikih lica, dobit pravnih lica, nepokretnosti, promet nepokretnosti, dodata vrijednost; akcize na promet proizvoda i usluga, prirezi); Takse (administrativne, sudske komunalne i registracione); Zajmovi; Naknade (za korienje vode, za korienje uma, za korienje puteva i eljeznike infrastrukture, za korienje zemljita); Ostali javni prihodi.

  Javni prihodi za finansiranje lokalne samouprave: Sopstveni izvori optine (porezi, takse i naknade, samodoprinos, drugi prihodi); Zajedniki prihodi (od poreza i naknada koje utvrdi Republika); Egalizacioni fond i dotacije; Uslovne dotacije budeta Republike.

  Javni prihodi za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja: Doprinosi iz zarada i drugih primanja osiguranika; Drugi javni prihodi, Obveznici doprinosa (osiguranici, poslodavci i drugi obveznici); Doprinos za penzijsko, invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti.

  Monetarni sistem: Osnove i obiljeja monetarnog sistema; Uesnici u monetarnim odnosima i organizacije i institucije jedinstvenog monetarnog sistema; Novac (pojam, osnovne osobine i funkcije); Vrijednost novca i potrebna koliina novca u opticaju; Kreditni i bankarski sistem; Hartije od vrijednosti (pojam i vrste).

  Osnove bankarskog i kreditnog sistema: Osnivanje banaka i lica koja se bave pruanjem bankarskih ili finansijskih usluga ili proizvoda; Bankarsko poslovanje - poslovi banaka, aktiva banke, limiti u poslovanju banke; Finansijske institucije; Raunovodstvo, revizija i kontrola poslovanja banaka; Mjere za ozdravljenje banaka.

  Carinski sistem: Carine; Pojam i vrste carinskih instituta; Carinska tarifa, Oslobaanje od plaanja carine; Nastanak carinskog duga; Gaenje carinskog duga.

  Osnovi statistike: Predmet, zadatak i cilj statistike; Oblasti u kojima se koristi statistika; Organizacije statistike i statistike djelatnosti; Statistiko istraivanje; Statistike jedinice, statistiki skup, obiljeja statistike jedinice i statistikog skupa, sreivanje statistike grae, analiza statistikih podataka; Statistiko posmatranje: jedinica posmatranja, obiljeja i jedinice posmatranja, statistiki upitnici, statistiki popis; Sreivanje, grupisanje i obrada; Vrsta statistikih nizova i njihovo tabelarno i grafiko prikazivanje; Metodi analize statistikih podataka - srednje vrijednosti; Aritmetika, geometrijska i harmonijska sredina, medijana i modus; Relativni brojevi, postoci, koeficijenti, indeksi; Korelacija, regresione linije i pokazatelji korelacije kod linearne, krivolinijske, parcijalne i multiple korelacije, korelacije ranga; Trendovi, linearni, parabolini i eksponencijalni; Mjere reprezentativnosti trenda; Sezonska varijacija, Sezonski indeksi; Eliminiranje sezonskih varijacija; Teorija uzoraka-osnovni pojmovi, vrste uzorka, ocjena sredine, totala i proporcije osnovnog skupa iz uzorka; Standardna greka; Ocjene uzorka; Sistem publikovanja podataka.

  Propisi i pravna literatura: Zakon o budetu, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o bankama, Zakon o Centralnoj banci Crne Gore, Zakon o hartijama od vrijednosti, Zakon o mjenici, Zakon o eku, Carinski zakon, Zakon o poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezu na dohodak fizikih lica, Zakon o porezima na imovinu, Zakon o doprinosima za socijalno osiguranje, Zakon o administrativnim taksama, Zakon o sudskim taksama, Zakon o komunalnim taksama i naknadama, Udbenik finansija i finansijskih prava, Udbenik

  statistike i Komentari zakona.

 • PROGRAM OPTEG DIJELA STRUNOG ISPITA - SREDNJA KOLSKA SPREMA -

  OSNOVI USTAVNOG UREENJA USTAVNI SISTEM

  Ustav: Pojam i znaenje ustava; Vrste ustava; Promjene ustava; Ustavna povelja dravne zajednice Srbija i Crna Gora-usvajanje i promjena; Ustav Republike Crne Gore - usvajanje i promjena.

  Ustavna povelja dravne zajednice Srbija i Crna Gora: Polazne osnove za preureenje odnosa Srbije i Crne Gore; Principi dravne zajednice; Nadlenost zajednice; Organi zajednice; Nain predstavljanja Srbije i Crne Gore; Ministri; Sud zajednice; Vojska zajednice-zadatak; Vrhovni savjet odbrane; Prigovor savjesti; Istupanje iz dravne zajednice SCG.

  Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i graanskim slobodama: Osnovni principi-princip neprikosnovenosti ljudskog dostojanstva i slobodnog razvoja linosti, princip potovanja ljudskih i manjinskih prava, princip zabrane diskriminacije, ukidanja ili ogranienja ljudskih i manjinskih prava; Ogranienje ljudskih i manjinskih prava; Sudska zatita i uklanjanje posledica krenja ljudskih i manjinskih prava; Prava pripadnika nacionalnih manjina.

  Ustav Republike Crne Gore: Osnovni principi-suverenost, demokratija, vladavina prava, podjela vlasti, dravni simboli, teritorija, jezik i pismo, dravljanstvo, vjeroispovijesti, zakonodavstvo, granice slobode.

  Slobode i prava: Osnovni principi; Line slobode i prava; Politike slobode i prava; Ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava; Posebna prava pripadnika nacionalnih i etnikih grupa.

  Ureenje vlasti: Skuptina-sastav i izbor, mandat, imunitet, nadlenost, predlaganje zakona, zasijedanje, odluivanje i rasputanje; Predsjednik-izbor, nadlenost, prestanak mandata, vrenje funkcije; Vlada-sastav, izbor, nadlenost, nespojivost funkcije, pitanje nepovjerenja, prestanak mandata; Dravna uprava; Lokalna samouprava; Sudstvo i dravni tuilac.

  Ustavnost i zakonitost: Princip ustavnosti i zakonitosti po Ustavu RCG; Ustavni sud RCG. Ostale odredbe: Obezbjeenje postojeih ljudskih prava; Ovlaenja komiteta ministara. Propisi i pravna literatura: Ustavna povelja dravne zajednice Srbija i Crna Gora, i Ustav Republike Crne Gore, Udbenici Ustavnog prava i Komentari ustava.

  OSNOVI SISTEMA DRAVNE UPRAVE, RADNIH ODNOSA I LOKALNE SAMOUPRAVE

  Dravna uprava: Poslovi dravne uprave; Organi dravne uprave-pojam, naela rada; Unutranja organizacija organa dravne uprave; Propisi ministarstava; Upravljanje i odgovornost u organima dravne uprave; Dravna uprava i graani; Odnosi organa dravne uprave i Vlade; Odnosi izmeu ministarstava; Odnosi izmeu ministarstava i organa uprave; Odnosi ministarstava prema Skuptini; Odnosi organa dravne uprave prema sudovima; Odnos ministarstava prema organima lokalne samouprave; Odnosi organa uprave prema javnim ustanovama, javnim preduzeima i drugim pravnim licima iji je osniva drava; Odnosi organa dravne uprave prema nevladinim organizacijama; Prenoenje i povjeravanje poslova dravne uprave.

  Dravni slubenici i namjetenici: Pojam i poslovi dravnih slubenika i namjetenika; Principi sistema dravnih slubenika; Zakonitosti rada, princip slubenike etike, princip jednake dostupnosti slubi u dravnim organima; Zvanja dravnih slubenika i namjetenika; Upravljanje kadrovima-organ i centralna kadrovska evidencija; Upravni inspektor.

  Upravna djelatnost: Pojam, vrste i oblici; Pojam i vrste akata uprave; Upravni propisi; Pojam i obiljeja upravnog akta; Vrste upravnih akata; Ruljivi i nitavi upravni akti; Uklanjanje pogrenih upravnih akata (ponitavanje, ukidanje, mijenjanje, oglaavanje nitavim); Pravosnanost, konanost i izvrnost upravnih akata.

 • Upravni nadzor: Pojam, karakteristike, vrste i oblici upravnog nadzora; Inspekcijski nadzor-pojam i vrenje; Naela inspekcijskog nadzora; Obaveze i ovlaenja inspektora.

  Radni odnosi: Pojam i bitni elementi radnog odnosa; Zasnivanje radnog odnosa; Ugovor o radu; Sadrina ugovora o radu; Javno oglaavanje i sluajevi zakljuenja ugovora o radu bez javnog oglaavanja; Prethodna provjera radnih sposobnosti; Probni rad; Pripravnici; Obrazovanje i osposobljavanje za rad.

  Prava zaposlenih: Rasporeivanje zaposlenih; Radno vrijeme; Rad dui od punog radnog vremena; Raspored radnog vremena; Odmori; Odsustvovanje sa rada (plaeno i neplaeno odsustvo); Mirovanje prava iz radnog odnosa; Zarade; Garantovana zarada; Naknada zarade; Druga primanja; Zatita zaposlenih.

  Odgovornost zaposlenih: Povrede radnih obaveza; Disciplinski organi; Disciplinske mjere; Privremeno udaljenje zaposlenog (suspenzija).

  Prestanak radnog odnosa: Prestanak radnog odnosa po sili zakona (sluajevi i uslovi); Prestanak radnog odnosa po sporazumu; Prestanak radnog odnosa otkazom poslodavca; Prestanak radnog odnosa otkazom zaposlenog; Otkazni rok; Prekid radnog odnosa; Prestanak potrebe za radom zaposlenih.

  Slubeniki odnosi: Zasnivanje radnog odnosa dravnih slubenika i namjetenika; Prava i obaveze dravnih slubenika i namjetenika; Odgovornost dravnih slubenika i namjetenika-disciplinska i materijalna; Struno usavravanje dravnih slubenika i namjetenika; Prestanak radnog odnosa; Zatita prava dravnih slubenika i namjetenika; Upravljanje kadrovima-organa za upravljanje kadrovima i centralna kadrovska evidencija; Upravni inspektor.

  Zatita prava zaposlenih: Zatita prava kod poslodavca; Zatita prava pred sudom; Inspekcija rada; Zatita prava pred arbitraom.

  Kolektivni ugovori: Opti kolektivni ugovor; Sindikat - uslovi za rad sindikata; Savjet zaposlenih.

  trajk: Pojam i vrste; trajk u odreenim djelatnostima; Minimum procesa rada. Prava iz rada i po osnovu rada: Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja; Kategorija osiguranika; Finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja; Dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

  Penzijsko i invalidsko osiguranje: Pojam i vrste; Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu tekueg finansiranja - osiguranici; Lica kojima se obezbjeuju prava za sluaj invalidnosti i tjelesnog oteenja; Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja; Penzijski sta; Starosna penzija; Invalidska penzija; Novana naknada za tjelesno oteenje; Pravo na naknadu pogrebnih trokova; Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja; Fond PIO.

  Boraka i invalidska zatita: Korisnici prava; Pravo iz borake i invalidske zatite. Zapoljavanje: Osiguranje za sluaj nezaposlenosti; Prava nezaposlenih lica - uslovi i

  postupak za njihovo ostvarivanje; Zapoljavanje stranaca. Lokalna samouprava: Pojam lokalne samouprave; Optina; Glavni grad; Prestonica; Pravni

  status optine; Poslovi lokalne samouprave (sopstveni poslovi, preneseni i povjereni poslovi); Imovina optine; Organi optine ( skuptina, predsjednik); Pravni status funkcionera i slubenika; Finansiranje optina; Mjesna samouprava; Uee graana u ostvarivanju lokalne samouprave; Odnosi i saradnja lokalne samouprave i graana; Odnosi organa lokalne samouprave i dravnih organa.

  Propisi i pravna literatura: Zakon o radu, Opti kolektivni ugovor, Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima, Zakon o zaradama dravnih slubenika i namjetenika, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o borakoj i invalidskoj zatiti, Zakon o zapoljavanju, Zakon o zapoljavanju i radu stranaca, Zakon o trajku, Udbenik Radnog prava i Komentari zakona.

 • OSNOVI UPRAVNOG POSTUPKA Upravni postupak: Pojam upravnog postupka; Opti upravni postupak i posebni upravni

  postupak; Osnovna naela Zakona o optem upravnom postupku-smisao i znaaj (naelo zakonitosti, naelo zatite prava graana i zatite javnog interesa, naelo efikasnosti, naelo istine, naelo sasluanja stranaka, naelo ocjene dokaza, naelo samostalnosti u rjeavanju, naelo dvostepenosti, dunosti stranke da govori istinu, naelo ekonominosti postupka, naelo pruanja pomoi stranci, naelo upotrebe jezika i pisma u postupku).

  Opti upravni postupak: Nadlenost za voenje upravnog postupka; Sukob nadlenosti; Pravna pomo; Izuzee slubenog lica; Uesnici u upravnom postupku; Stranka u upravnom postupku-pojam, svojstva i vrste; Zakonski zastupnik; Punomonik; Komunikacija organa i stranaka; Podnesci-pojam, sadrina, predaja i prijem, nedostaci u podnescima; Pozivanje; Dostavljanje u upravnom postupku; Obavezno lino dostavljanje; Posebni sluajevi dostavljanja; Dostavnica i greke u dostavljanju; Rokovi u upravnom postupku; Povraaj u preanje stanje; Odravanje reda.

  Faze postupka: Prvostepeni postupak-pokretanje postupka; Izmjena i odustanak od zahtjeva; Poravnanje u upravnom postupku; Postupak do donoenja rjeenja-opte karakteristike; Skraeni postupak; Poseban ispitni postupak; Prethodno pitanje; Usmena rasprava; Dokazivanje-opte karakteristike; Vrste dokaza u upravnom postupku.

  Rjeenje: Pojam i organ koji donosi rjeenje; Oblik i sastavni djelovi rjeenja; Djelimino, dopunsko i privremeno rjeenje; Rok za izdavanje rjeenja; Konanost i pravosnanost rjeenja; Zakljuak.

  Pravna sredstva: alba-pravo na albu; Nadlenost organa za rjeavanje po albi; Rok za albu; Razlozi za pobijanje rjeenja albom; Sadraj i predavanje albe; Rad prvostepenog organa po albi; Rjeavanje drugostepenog organa po albi; alba kad prvostepeno rjeenje nije doneeno (sluaj utanja uprave); Rok za donoenje rjeenja po albi i dostavljanje drugostepenog rjeenja; Ponavljanje postupka-pokretanje i rjeavanje o ponavljanju postupka; Ponitavanje, ukidanje i mijenjanje rjeenja; Pravne posledice ponitavanja i ukidanja.

  Izvrenje: Opte karakteristike, svojstvo izvrnosti i vrste izvrenja. Upravni nadzor: Pojam, karakteristike, vrste i oblici upravnog nadzora; Inspekcijski nadzor-pojam i vrenje; Naela inspekcijskog nadzora; Obaveze i ovlaenja inspektora; Prava i obaveze subjekata nadzora i drugih lica; Postupak inspekcijskog nadzora; Zajedniko vrenje inspekcijskog nadzora; Inspektori i odgovornost inspektora.

  Kontrola uprave: Pojam, vrste i oblici kontrole uprave. Upravni spor: Pojam i vrste upravnog spora; Upravni akti protiv kojih se ne moe voditi

  upravni spor; Nadlenost za voenje upravnog spora; Pokretanje upravnog spora-tuba; Odluivanje u upravnom sporu (presuda i rjeenje); Pravna sredstva.

  Zatitnik ljudskih prava i sloboda (ombudsman): Pojam i osnovna naela rada zatitnika; Nadlenost i ovlaenja zatitnika.

  Propisi i pravna literatura: Zakon o dravnoj upravi, Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima, Zakon o optem upravnom postupku, Zakon o upravnom sporu, Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o zatitniku ljudskih prava i sloboda, Udbenik Upravno pravo i Komentari zakona.

  OSNOVI FINANSIJA I STATISTIKE Javni prihodi: Pojam javnih prihoda; Vrste javnih prihoda. Javni rashodi: Pojam javnih rashoda; Javni rashodi koji se finansiraju iz Budeta Republike;

  Javni rashodi koji se finansiraju iz Budeta optine; Javni rashodi koji se finansiraju preko organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

  Budet: Donoenje budeta; Vrste budeta; Sadraj budeta; Uravnoteenje budeta; Primici budeta; Izdaci budeta; Pripremanje i planiranje budeta; Izdaci za potroake jedinice; Sadraj

 • zakona o budetu drave i odluke o budetu optine; Izvrenje budeta (raspodjela sredstava potroakih jedinica, sredstva tekue i stalne rezerve, preusmjeravanje sredstava); Unutranja kontrola budeta; Zavrni raun budeta; Poslovi dravnog trezora; Poslovi budeta; Revizija raunovodstvenih dokumenata, ugovorenih obaveza i izdataka.

  Javni prihodi za finansiranje prava i dunosti Republike: Porezi (na dohodak fizikih lica, dobit pravnih lica, nepokretnosti, promet nepokretnosti, dodata vrijednost); Akcize na promet proizvoda i usluga; Prirezi; Takse (administrativne, sudske komunalne i registracione); Zajmovi; Naknade (za korienje vode, za korienje uma, za korienje puteva i eljeznike infrastrukture, za korienje zemljita); Ostali javni prihodi.

  Javni prihodi za finansiranje lokalne samouprave: Sopstveni izvori optine; Zajedniki prihodi; Uslovne dotacije budeta Republike.

  Javni prihodi za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja: Doprinosi iz zarada i drugih primanja osiguranika; Obveznici doprinosa (osiguranici, poslodavci i drugi obveznici); Doprinos za penzijsko, invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti.

  Monetarni sistem: Osnove i obiljeja monetarnog sistema; Novac (pojam, osnovne osobine i funkcije); Vrijednost novca i potrebna koliina novca u opticaju; Kreditni i bankarski sistem; Hartije od vrijednosti (pojam i vrste).

  Osnove bankarskog i kreditnog sistema: Osnivanje banaka i lica koja se bave pruanjem bankarskih ili finansijskih usluga ili proizvoda; Finansijske institucije; Raunovodstvo, revizija i kontrola poslovanja banaka.

  Carinski sistem: Carine; Pojam i vrste carinskih instituta; Carinska tarifa, Oslobaanje od plaanja carine; Nastanak carinskog duga.

  Osnovi statistike: Predmet, zadatak i cilj statistike; Oblasti u kojima se koristi statistika; Organizacija statistike i statistike djelatnosti; Statistiko istraivanje; Statistike jedinice, statistiki skup, obiljeja statistike jedinice i statistikog skupa, sreivanje statistike grae, analiza statistikih podataka; Statistiko posmatranje; Metodi analize statistikih podataka - srednje vrijednosti; Teorija uzoraka, osnovni pojmovi, vrste uzorka, ocjena sredine, totala i proporcije osnovnog skupa iz uzorka; Standardna greka; Ocjene uzorka; Sistem publikovanja podataka.

  Propisi i pravna literatura: Zakon o budetu, Zakon o finansiranju lokalne samouprave; Zakon o bankama; Zakon o Centralnoj banci Crne Gore, Zakon o hartijama od vrijednosti, Zakon o mjenici, Zakon o eku, Carinski zakon, Zakon o poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezu na dohodak fizikih lica, Zakon o porezima na imovinu, Zakon o doprinosima za socijalno osiguranje, Zakon o administrativnim taksama, Zakon o sudskim taksama, Zakon o komunalnim taksama i naknadama, Udbenik finansija i finansijskih prava, Udbenik statistike i Komentari zakona.

  KANCELARIJSKO POSLOVANJE Znaaj, uloga i osnovna naela kancelarijskog poslovanja; Pojmovi u okviru kancelarijskog

  poslovanja: podnesak, akt, predmet, prilog, dosije, fascikl, registraturski materijal, arhivska graa, pisarnica, arhiva, klasifikacioni znak; Neposredno primanje podnesaka, akata i drugih poiljki, primanje preko potanske slube, otvaranje i pregled poiljki, razvrstavanje i rasporeivanje predmeta; Osnovne knjige evidencije; Pomone knjige evidencije; Evidentiranje u djelovodnik i upisnik, evidentiranje izdatih uvjerenja, evidentiranje akata koji su odreeni kao dravna, vojna i slubena tajna, popis akata, registar, voenje evidencije po dosijeima, nain voenja evidencije;

 • Zdruivanje akata; Interna dostava; Vraanje rijeenih predmeta pisarnici; Administrativno-tehnika obrada akta; Otpremanje akata (putem dostavne slube, potanske slube, akata oznaenih kao dravna, vojna i slubena tajna); Razvoenje akata u djelovodnik i upisnik; Arhiviranje, sreivanje i uvanje predmeta; Lista kategorija registraturskog materijala; Kancelarijsko poslovanje u redovnim sudovima: sudska pisarnica, upisnici, druge knjige, sudski depozit; Kancelarijsko poslovanje kod dravnog tuioca: pisarnica, upisnici i druge knjige; Kancelarijsko poslovanje u organima za prekraje: pisarnica, upisnici, druge knjige; Peati, tambilji, i igovi: uvanje, rukovanje i evidentiranje; Ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa.

  Propisi i pravna literatura: Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa, Uputstvo o nainu ovjeravanja potpisa, rukopisa i prepisa, Zakon o peatu Republike Crne Gore i peatima dravnih organa, Pravilnik o prikupljanju, odabiranju i izluivanju arhivske grae i o uvanju registraturskog

  materijala i druga odgovarajua struna literatura u ovoj oblasti. PROGRAM POSEBNOG DIJELA STRUNOG ISPITA

  - VISOKA, VIA I SREDNJA KOLSKA SPREMA - OBLAST UNUTRANJIH POSLOVA

  KRIVINO PRAVO I KRIVINI POSTUPAK - za visoku, viu i srednju kolsku spremu: Krivino-materijalno pravo: Pojam, predmet i podjela krivinog prava; Zatitna funkcija

  krivinog prava i vaenje Krivinog zakonika; Pojam i elementi krivinog djela (elementi opteg pojma: objektivni i subjektivni); Objekat krivinog djela (zatitni i objekat radnje); Radnja izvrenja krivinog djela (pojam, vrste); Posljedica krivinog djela (pojam, oblici); Mjesto i vrijeme izvrenja krivinog djela; Subjekat krivinog djela; Stadijumi u izvrenju krivinog djela; Stvaranje odluke; Pripremne radnje; Pokuaj krivinog djela (pojam, vrste i kanjavanje); Dobrovoljni odustanak; Dovrenje krivinog djela; Osnovi koji iskljuuju postojanje krivinog djela; Djelo malog znaaja; Nuna odbrana; Krajnja nuda; Sila i prijetnja; Krivina odgovornost (pojam i elementi); Pojam i ocjena uraunljivosti; Utvrivanje neuraunljivosti (bioloki i psiholoki elementi neuraunljivosti); Smanjena uraunljivost; Odgovornost lica koja su se sama stavila u stanje duevne poremeenosti; Pojam i vrste umiljaja; Pojam i vrste nehata; Krivina djela kvalifikovana teom posljedicom; Posebne odredbe o krivinoj odgovornosti za krivina djela uinjena putem medija; Pojam sauesnitva i uslovi za njegovo postojanje; Izvrilatvo i saizvrilatvo; Podstrekavanje; Pomaganje; Granica odgovornosti i kanjavanje sauesnitva; Krivine sankcije: pojam, vrste, svrha i uslovi za primjenu; Kazne: pojam, vrste, svrha kanjavanja; Mjere upozorenja: pojam, vrste, svrha; Mjere bezbjednosti: pojam, vrste, svrha; Zastarjelost krivinog gonjenja; Amnestija i pomilovanje; Krivina djela protiv ustavnog ureenja i bezbjednosti Republike Crne Gore (osnovne karakteristike, vrste, pojedina krivina djela: ugroavanje nezavisnosti, terorizam, pijunaa, odavanje dravne tajne); Krivina djela protiv ivota i tijela (osnovne karakteristike, vrste, pojedina krivina djela: ubistvo obino, teko, na mah, teka i laka tjelesna povreda, uestvovanje u tui, ugroavanje opasnim oruem pri tui i svai, ubistvo djeteta pri poroaju); Krivina djela protiv sloboda i prava ovjeka i graanina (vrste i osnovne karakteristike, pojedina krivina djela: protivpravno lienje slobode, otmica, iznuivanje iskaza); Krivina djela protiv polne slobode (osnovne karakteristike, vrste, pojedina krivina djela: silovanje, ostale zabranjene obljube); Krivina djela protiv imovine (osnovne karakteristike, vrste, pojedina krivina djela: kraa, razbojnitvo, razbojnika kraa, utaja, prevara, iznuda i ucjena, zelenatvo); Krivina djela protiv slubene dunosti (osnovne karakteristike, vrste, pojedina krivina djela: zloupotreba slubenog poloaja, pronevjera, primanje i davanje mita); Krivina djela protiv zdravlja ljudi (osnovne karakteristike, vrste, pojedina krivina djela: prenoenje infekcije HIV virusom, nesavjesno pruanje ljekarske pomoi, neovlaena proizvodnja, dranje i stavljanje u promet opojnih droga, omoguavanje uivanja opojnih droga); Krivina djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja (osnovne karakteristike, vrste, pojedina krivina djela: falsifikovanje novca, pranje novca, krijumarenje); Krivina djela protiv dravnih organa (osnovne karakteristike, vrste,

 • pojedina krivina djela: spreavanje slubenog lica u vrenju slubene radnje, pozivanje na otpor, lano predstavljanje, samovlae).

  Krivino procesno pravo: Pojam, predmet i zadatak krivino procesnog prava; Krivino-procesna naela i njihov znaaj; Odnos izmeu naela krivinog postupka i naela kriminalistike (istovjetnosti ili slinosti, razlike, proimanje i uzajamno dopunjavanje); Subjekti i uesnici u krivinom postupku; Vaenje krivino procesnog prava: prostorno, vremensko i u odnosu na lica; Osnovni krivino procesni subjekti; Sud - pojam, organizacija i funkcija; Ovlaeni tuilac (dravni tuilac, oteeni kao tuilac, privatni tuilac); Dravni tuilac (prava i dunosti, nadlenost, odluivanje po krivinoj prijavi, naelo optube, naelo legaliteta krivinog gonjenja, odlaganje krivinog gonjenja); Oteeni kao tuilac (pojam, prava u postupku); Privatni tuilac (pojam, prava u postupku); Poloaj i uloga branioca u predkrivinom postupku (pravo osumnjienog na branioca, pouavanje lica lienog slobode na pravo na branioca); Procesni poloaj i uloga branioca u krivinom postupku (izabrani branilac, obavezna odbrana); Predkrivini postupak (zadatak, subjekti, radnje, princip hitnosti); Krivina prijava (pojam, vrste, sadraj i prilozi, odluke tuioca po krivinoj prijavi); Prikupljanje obavjetenja od graana; Lienje slobode i zadravanje; Mjere za obezbjeenje prisustva okrivljenog i za nesmetano voenje krivinog postupka (pojam i vrste); Poziv; Dovoenje; Mjere nadzora (pojam, vrste); Jemstvo; Pritvor (razlozi za odreivanje, trajanje, postupanje sa pritvorenicima); Svrha i obim istrage; Pokretanje, sprovoenje i okonanje istrage; Povjeravanje pojedinih istranih radnji policiji; Utvrivanje injenica u krivinom postupku (nain utvrivanja injenica, pravno relevantne injenice, injenino stanje); Dokazi u krivinom postupku (pojam i znaaj, princip slobodne ocjene dokaza i pravno nevaljani dokazi); Dokazivanje (pojam i faze: odluivanje o izvoenju dokaza, izvoenje dokaza i ocjena dokaza); Dokazna sredstva (pojam i vrste: lini i stvarni); Nezakonito prikupljanje dokaza; Radnje dokazivanja (pojam i vrste); Pretresanje stana, stvari i lica; Privremeno oduzimanje predmeta; Postupanje po sumnjivim stvarima; Sasluanje okrivljenog; Svjedok; Uviaj; Rekonstrukcija; Vjetaenje; Poloaj i uloga policije u postupku za krivina djela izvrena na organizovan nain; Mjere tajnog nadzora i uloga policije.

  Propisi i pravna literatura: Zakoni, Podzakonski propisi, Udbenici i pravna literatura u oblasti krivinog i krivino-procesnog prava i Komentari zakona.

  KRIMINALISTIKA - za visoku i viu kolsku spremu: Pojam i nastanak kriminaliteta; Nosioci aktivnosti u suzbijanju i spreavanju kriminaliteta

  (policija, tuilatvo, sud, Zavod za izvrenje krivinih sankcija); Tipologija uinioca krivinih djela (povratnici, profesionalci, specijalisti, meunarodni kriminalci);

  Pojam i znaaj kriminalistike; Predmet i zadaci; Podjela kriminalistike; Osnovna naela kriminalistike; Osnovna - zlatna pitanja kriminalistike; Nain saznanja za krivino djelo (policija, graani, sredstva informisanja i javno pogovaranje); Pojam i znaaj kriminalistike taktike; Indicije i verzije; Kriminalistike provjere; Klopke i zamke; Prismotre i Praenje; Pozornika i patrolna djelatnost; Zasjeda; Racija; Blokada; Pregled prevoznih sredstava, putnika i prtljaga; Potrana djelatnost i potrani akti; Potjera; Pojaani nadzor; Slubeni psi i njihovo korienje; Kriminalistike evidencije (vrste i znaaj); Prikupljanje obavjetenja i taktika obavljanja informativnih razgovora; Operativne veze, informatori i saradnici; Utvrivanje identiteta (lica, lea, stvari); Lienje slobode (opta taktika pravila, pripreme, izvrenje); Materijalni tragovi i njihov znaaj; Uviaj (obezbjeenje lica mjesta, faze uviaja); Rekonstrukcija dogaaja; Vjetaenje (pojam i vrste); Pretres stana; Pretres lica; Pretres prevoznih sredstava; Privremeno oduzimanje predmeta; Ispitivanje okrivljenog; Sasluanje svjedoka; Prepoznavanje (lica, stvari, mjesta, dogaaja); Krivina prijava; Pojam i podjela kriminalistike tehnike (registraciona, operativna i istrana); Registraciona fotografija; Uviajna fotografija i skiciranje; Daktiloskopija (pojam, podjela i znaaj); Trasologija (pojam i podjela); Tragovi papilarnih linija; Tragovi ljudskih stopala; Tragovi krvi; Tragovi dlaka; Tragovi vozila; Nedozvoljeno otvaranje brava i kasa; Tragovi vatrenog oruja; Pojam i zadaci kriminalistike metodike; Ubistvo; Kraa; Razbojnitvo; Iznuda i

 • ucjena; Prevara; Falsifikovanje novca; Sabotaa i diverzija; Neovlaena proizvodnja, dranje i stavljanje u promet opojnih droga.

  - za srednju kolsku spremu: Pojam i naela kriminalistike; Znaaj kriminalistike; Predmeti i zadaci; Kategorija kriminalaca;

  Osnovna naela kriminalistike; Zlatna pitanja kriminalistike; Pojam i znaaj kriminalistike taktike; Indicije i verzije; Kriminalistike provjere; Klopke i zamke; Pozornika i patrolna djelatnost; Potrana djelatnost; Pretres lica; Pretres stana; Pretres terena; Zasjeda; Racija; Blokada; Pregled prevoznih sredstava, putnika i prtljaga; Pojaani nadzor; Kriminalistike evidencije; Utvrivanje identiteta; Lienje slobode; Prismotra i praenje; Obezbjeenje lica mjesta; Uviaj; Materijalni tragovi i njihov znaaj; Rekonstrukcija dogaaja; Vjetaenje; Privremeno oduzimanje predmeta; Sasluanje lica; Prepoznavanje lica i stvari; Krivina prijava; Pojam i podjela kriminalistike tehnike; Znaaj papilarnih linija; Lini opis; Uviajna fotografija i skiciranje; Trasologija (pojam i podjela); Tragovi papilarnih linija; Tragovi krvi; Tragovi dlaka; Tragovi vozila; Tragovi vatrenog oruja; Pojam i zadaci kriminalistike metodike; Ubistvo; Kraa; Razbojnitvo; Iznuda i ucjena; Prevara; Falsifikovanje novca; Sabotaa i diverzija; Neovlaena proizvodnja, dranje i stavljanje u promet opojnih droga.

  Propisi i pravna literatura: Zakoni, Podzakonski propisi, Udbenici i pravna literatura u oblasti kriminalistike i Komentari zakona.

  MEUNARODNO JAVNO PRAVO, SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVNI POLOAJ STRANACA U ZEMLJI

  - za visoku, viu i srednju kolsku spremu: Pojam meunarodnog prava - napomena o predmetu i podjeli meunarodnog prava; Izvori

  meunarodnog prava; Subjekti meunarodnog prava; Organi za meunarodno optenje; Teritorija u meunarodnom pravu - pojam i karakteristike dravne teritorije; Pomorska oblast; Unutranje morske vode; Teritorijalno more; Spoljni pojas i epikontinentalni sloj; Otvoreno more; Proces nastanka meunarodnih ugovora; Oblici i vrste meunarodnih ugovora; Ugovorne strane; Uslovi i proces zakljuenje ugovora; Obavezna snaga meunarodnih ugovora; Mirno rjeavanje meunarodnih sporova; Neposredni diplomatski pregovori; Dobre usluge u posredovanju; Arbitraa; Meunarodni sud pravde; Dravna granica; Karakteristike dravne granice na vodi (moru, rijekama, jezerima i vazduhu) - povrede dravne granice; Opte napomene o pograninom reimu; Pravo ulaska u zemlju; Prelaenje dravne granice; Pogranini promet; Granini reim; Pravni poloaj strana; Putne isprave za dolazak i boravak stranaca; Putni list za stranca; Turistika propusnica; Vize; Privremeni boravak stranaca; Stalno nastanjenje stranaca; Pravo azila; Izbjeglice; Prinudno udaljenje stranaca; Kretanje stranca u uniformi; Osnivanje i prestanak rada udruenja stranaca; Prebivalite i boravite stranca; Dokazivanje identiteta; Lina karta za strance; Nestanak i gubitak line karte za stranca ili druge ispravnosti o identitetu; Stranci sa posebnim statusom - pojam diplomatije - pravo poslanstva; Kada poinje diplomatska misija; Vrste i rang diplomatskih predstavnika; Osnovne funkcije diplomatskih predstavnika; Status diplomatskih predstavnika u drugim zemljama; Prestanak diplomatske misije; Specijalne misije; Status konzularnih slubenika - nain uspostavljanja konzularnih odnosa; Kada poinje konzularna misija; Vrste, klase i rang konzula; Osnovna funkcija konzula; Zatita konzularnih predstavnika sa stanovita meunarodnog prava; Diplomatsko osoblje.

  Propisi i pravna literatura: Zakoni, Podzakonski propisi, Udbenici i pravna literatura u oblasti meunarodnog javnog prava i pravnog poloaja

  stranaca i Komentari zakona.

  POLICIJSKI I UNUTRANJI POSLOVI - za visoku, viu i srednju kolsku spremu:

 • Lino ime: Pojam i znaaj linog imena; Odreivanje linog imena; sticanje linog imena; Promjena linog imena; Jedinstveni matini broj graanina - pojam, oblik i nain obrazovanja, odreivanje, korienje; Prebivalite - pojam prebivalita, prijava prebivalita, odjava prebivalita, nadlenost, obrasci u postupku prijave i odjave prebivalita, adresa stana, evidencija prebivalita, kontrola primjene propisa o prebivalitu; Boravite - pojam, prijava, odjava, nadlenost, obrasci u postupku prijave i odjave boravita, evidencija boravita, kontrola pripreme propisa o boravitu; Lina karta - pojam, sadraj, pravo i dunost graanina da ima linu kartu, obaveznost noenja line karte, evidencija o izdatim linim kartama, dravljanstvo kao uslov za izdavanje line karte; Putne isprave - pojam i vrste putnih isprava, paso, zajedniki paso, diplomatski paso, slubeni paso, putni list, pomorska ili brodarska knjiica, vize, nestanak putne isprave, evidencije o putnim ispravama.

  Pravni aspekt dranja, noenja i upotrebe vatrenog oruja: Pojam oruja, vrste oruja, podjela oruja prema namjeni i posebnim vrstama; Pojam vatrenog oruja; Oruje za linu bezbjednost; Pojam lovakog oruja; "Zabranjeno" oruje i naprave; Nabavljanje vatrenog oruja, djelova za oruje i municije; Lica kojima se ne izdaje odobrenje za nabavljanje oruja; Oruni list; Prenoenje oruja; Dozvola za noenje i prenoenje oruja; Dranje oruja i municije; Zabrana upotrebe i davanja oruja na poslugu; Otuenje i zamjena orua; Promjena prebivalita vlasnika oruja; Postupak sa orujem umrlog lica; Oduzimanje orunog lista, oruja i municije; Nestanak, odnosno nalaenje oruja; Neovlaeno nabavljanje, dranje, noenje, izrada, razmjena ili prodaja vatrenog oruja, municije ili eksplozivnih materija; Prekraj u vezi sa orujem; Nuna odbrana - pojam i element; Prekoraenje nune odbrane; Krajnja nuda - pojam i elementi. Bezbjedno rukovanje vatrenim orujem; Opis pojedinih vrsta oruja i njegovih djelova (opisuje se oruje koje kandidat eli da posjeduje); Taktiko-tehnike karakteristike (konkretnog oruja); Poreenja i razgranienja (u odnosu na druga oruja iste vrste); Pranjenje i punjenje oruja; Rasklapanje i sklapanje oruja; Upucavanje (rektifikacija) oruja; Odravanje oruja (pregled, ienje, podmazivanje, konzervacija); Sredstva za ienje i podmazivanje oruja; Najei zastoji na oruju i njihovo otklanjanje; Osnovi bezbjedonosnog i strunog rukovanja orujem; Bezbjedonosni uslovi skladitenja municije; Uticaj toplote na iniciranje municije; Pirotehnika sredstva i municija; Opasnosti od inicijalnih eksploziva i baruta; Eksplozija, detonacija i deflagracija; Municija - vrste, kalibri, osobine i nain odravanja; Osnovi balistike i tehnika gaanja vatrenim orujem; Proces opaljenja metka; Oblik i elementi putanje projektila kroz vazduh; inioci koji utiu na kretanje projektila kroz vazduh; Energija i probojnost projektila na cilju; Maksimalni domet projektila; Rikoet; Stavovi za gaanje; Vrste i opis pojedinih stavova; Najpogodniji stavovi za odreene vrste gaanja; Pravilno dranje oruja; Nianjenje i nianska taka; Disanje, disajna pauza i okidanje; Najee greke pri gaanju.

  Osnovi prve pomoi: Znaaj zdravstvene sposobnosti za bezbjedno rukovanje orujem; Alkohol i sposobnost rukovanja oruja; Psihika stanja, ljekovi i droge koje utiu na rukovanje orujem; Vrste povreda i njihovo utvrivanje (rane, krvarenja, prelomi, opekotine); Prva pomo i sredstva za ukazivanje prve pomoi (vrste prve pomoi: samopomo, uzajamna pomo i pomo drugom licu); Rana i prva pomo (pojam r