Click here to load reader

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA UPU-10 ZONA POSLOVNE · PDF file 2014-09-25 · Zona poslovne namjene (K) Baška I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. (1) Donosi se Urbanistički plan uređenja

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA UPU-10 ZONA POSLOVNE · PDF file 2014-09-25 · Zona...

 • URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA UPU-10 ZONA POSLOVNE NAMJENE (K) BAŠKA

  TEKSTUALNI DIO: - Odluka o donošenju - Službene novine: 17/14 - Internet: www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=30486 GRAFIČKI DIO: KARTOGRAFSKI PRIKAZI U MJ. 1:2000

  1. Korištenje i namjena površina

  2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

  2.A. Prometna i ulična mreža

  2.B. Elektroničke komunikacije i energetski sustav

  2.C. Vodnogospodarski sustav

  3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

  3.A. Uvjeti korištenja

  3.B. Oblici korištenja

  3.C. Područja primjene posebnih mjera zaštite - zaštita i spašavanje

  4. Način i uvjeti gradnje

 • Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

  OPĆINA BAŠKA

  35. Na temelju odredbe članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. lipnja 2014. godine, donosi

  ODLUKU o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-10 -

  Zona poslovne namjene (K) Baška

  I. TEMELJNE ODREDBE

  Članak 1.

  (1) Donosi se Urbanistički plan uređenja UPU 10 - Zona poslovne namjene (K) Baška, u daljnjem tekstu: UPU-10 ili Plan.

  (2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Urbanistički plan uređenja UPU 10 - Zona poslovne namjene (K) Baška«, koji je izradila tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s nositeljem izrade Općinom Baška.

  Članak 2.

  (1) Obveza izrade UPU-10 iz članka 1. ove Odluke utvrđena je člankom 153. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/08, 11/12 i 34/12-pročišćeni tekst), u daljnjem tekstu: PPUO Baška.

  (2) Granica obuhvata UPU-10 iz članka 1. ove Odluke ucrtana je na kartografskom prikazu broj 3.13 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu

 • prostora - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite u mjerilu 1:25.000 i broj 4.1. Granice građevinskih područja naselja Baška u mjerilu 1:5.000 PPUO Baška.

  (3) Granice obuhvata prikazane su na kartografskim prikazima UPU-10.

  (4) Ukupno područje obuhvata UPU-10 iznosi oko 5,77 hektara.

  (5) Područje obuhvata UPU-10 se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora.

  Članak 3.

  (1) UPU-10 utvrđuje temeljnu organizaciju prostora te korištenje i namjenu površina na temelju planskih rješenja i odredbi PPUO Baška.

  (2) UPU-10 sadrži namjenu i uvjete korištenja površina, režime uređivanja prostora način opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom, uvjete gradnje, smjernice za oblikovanje, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana.

  Članak 4.

  (1) UPU-10 iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaboratu »Urbanistički plan uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K)« koji se sastoji od:

  1.TEKSTUALNI DIO PLANA - Odredbe za provođenje

  I. TEMELJNE ODREDBE

  II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

  1.Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

  2.Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

  3.Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

  4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

  5.Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

  6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

  7.Mjere zaštite prirodnih i kulturno - povijesnih cjelina i građevina i

 • ambijentalnih vrijednosti

  8. Postupanje s otpadom

  9.Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

  10. Mjere provedbe

  III. ZAVRŠNE ODREDBE

  2.GRAFIČKI DIO PLANA - kartografski prilozi u mjerilu 1 : 2.000:

  1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

  2.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

  2.A. Prometna i ulična mreža

  2.B. Elektroničke komunikacije i energetski sustav

  2.C. Vodnogospodarski sustav

  3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

  3.A. Uvjeti korištenja

  3.B. Oblici korištenja

  3.C.Područja primjene posebnih mjera zaštite - zaštita i spašavanje

  4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

  3. OBVEZNI PRILOZI PLANA

  -Obrazloženje

  -Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja

  -Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana

  -Zahtjevi i mišljenja nadležnih javnopravnih tijela sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

  -Izvješće o javnoj raspravi

  -Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti nadležnih javnopravnih tijela (sukladno članku 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, NN

 • 76/07, 38/09, 55/ 11, 90/11 i 50/12)

  -Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

  -Sažetak za javnost

  II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

  Članak 5.

  (1) Svi zahvati u prostoru na području obuhvata moraju se obavljati u skladu s UPU-10.

  (2) U slučaju da se donesu posebni zakoni ili propisi koji su drugačiji od normi iz UPU-10, primjenjivat će se strože norme.

  (3) Na području obuhvata UPU-10 ne mogu se graditi građevine ili uređivati i koristiti prostor na način koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrožavale život i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojećeg okoliša naselja.

  1.Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

  Članak 6.

  (1) Prostor obuhvata UPU-10 sukladno PPUO Baška obuhvaća izdvojeno građevinsko područje gospodarske (poslovne) namjene (K).

  1.1. Površine javne namjene

  Članak 7.

  (1) Na području obuhvata UPU-10 planirane su zone i površine javnih namjena, razgraničene bojom i grafičkim oznakama:

  -površine infrastrukturnih građevina i uređaja

  -kolne prometnice i pješačke površine - planska oznaka IS1 (bijela)

  -trafostanica - planska oznaka IS2 (bijela)

  -natkriveni bujični tok - planska oznaka IS3 (bijela).

  (2) Razgraničenje, razmještaj i veličina površina javnih namjena prikazani su kartografskim prikazom broj 1.

  »KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA« u mjerilu 1:2.000.

 • 1.2. Površine drugih namjena

  Članak 8.

  (1) Na području obuhvata UPU-10 planirane su zone i površine drugih namjena, razgraničene bojom i grafičkim oznakama:

  -gospodarska namjena - poslovna - planska oznaka K (crvena)

  -zaštitne zelene površine - planska oznaka Z (zelena).

  (2) Razgraničenje, razmještaj i veličina površina drugih namjena prikazani su kartografskim prikazom broj 1.

  »KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA« u mjerilu 1:2.000.

  1.3. Razgraničenje površina javnih i drugih namjena

  Članak 9.

  (1) Detaljno razgraničenje između pojedinih namjena površina, granice kojih se grafičkim prikazima zbog neusklađenosti stare izmjere i nove izmjere ne mogu nedvojbeno utvrditi, odredit će se prilikom izdavanja akata o građenju a sukladno razgraničenjima utvrđenim odgovarajućom posebnom geodetskom podlogom, pri čemu prilikom razgraničenja prostora granice ne smiju ići na štetu javnog prostora.

  2.Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

  Članak 10.

  (1) Na području obuhvata UPU-10 planira se gradnja građevina poslovnih djelatnosti, kao što su:

  -proizvodne i obrtničke djelatnosti

  -uslužne, administrativno-upravne, trgovačke, skladišne, ugostiteljske i slične djelatnosti;

  -građevinarstvo, servisi

  -komunalne, servisne i slične djelatnosti

  -druge kompatibilne djelatnosti koje su sukladne odredbama ovog Plana.

  (2) Uz osnovnu poslovnu namjenu se može organizirati i druga djelatnost - prateća ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ne

 • ometa proces osnovne djelatnosti.

  (3) Na površinama građevne čestice poslovne namjene se planira izgradnja građevina osnovne i druge poslovne namjene i njima pratećih građevina, infrastrukturnih uređaja, prometnih površina i hortikulturno uređenih površina.

  (4) Gradnja poljoprivrednih gospodarskih građevina sa ili bez izvora zagađenja na području obuhvata UPU-10

  nije dozvoljena.

  (5) Uvjeti smještaja i način gradnje građevina gospodarskih djelatnosti prikazani su u kartografskom prikazu broj

  4.»NAČIN I UVJETI GRADNJE« u mjerilu 1:2.000.

  Članak 11.

  (1) Građevine se mogu graditi unutar planom određenog područja samo na uređenom građevinskom zemljištu, što obuhvaća pripremu i opremanje. Uređeno građevinsko zemljište opremljeno je: kolnim priključkom na prometnu površinu, vodoopskrbom, odvodnjom i elektroopskrbom i propisanim brojem parkirnih mjesta.

  (2) Dozvoljena je izgradnja slijedećih tipova građevina:

  -gospodarska građevine - samostojeće