of 35/35
Korisničko uputstvo za netBanking uslugu 1

Uputstvo za korištenje netBanking usluge - Stanovništvo · Modul za rad sa karticama NetBanking podržava i korištenje kartica. Korisnik može da vrši pregled svih svojih kartica

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Uputstvo za korištenje netBanking usluge - Stanovništvo · Modul za rad sa karticama NetBanking...

 • Korisniko uputstvo zanetBanking uslugu

  1

 • 2

  SADRAJ Pokretanje aplikacije 3 Prijava na aplikaciju 4 Globalni meni aplikacije 6 Modul za pregled informacija 8 Modul za rad sa raunima 9 Modul za rad sa karticama 13 Modul plaanja 15 Operacioni meni aplikacije 20 Modul transfera 27 Statusni meni aplikacije 29 Dodatne opcije 30 Vane napomene 35

 • Pokretanje aplikacije Pokretanjem aplikacije dolazi se na poetnu masku aplikacije koja korisniku nudi nekoliko razliitih opcija, ali prvenstveno da se loguje na aplikaciju. Takoer korisnik ima mogunost izbora jezika aplikacije. Pored prijave na aplikaciju i izbora jezika, na raspolaganju su i moduli za prijavu problema, ukoliko korisnik nije u mogunosti da se iz nekog razloga prijavi na aplikaciju.

  Slika 1 poetna maska aplikacije

  3

 • Prijava na aplikaciju Ukoliko korisnik klikne na dugme sa labelom ''Prijava'', slijedi identifikacija korisnika. Unosi se korisniko ime i lozinka. Moe se kliknuti i checkbox ''Zapamti me'' tako da username ostane zapamen, u svrhu lakeg i breg budueg logiranja.

  Slika 2 identifikacija korisnika

  Token je ureaj koji omoguava sigurno koritenje usluge internet bankarstva, slui za prijavu/identifikaciju u netBanking. Token je ureaj namijenjen identifikaciji korisnika internet bankarstva i digitalnom potpisivanju naloga tako da ne postoji mogunost neovlatenog pristupa klijentovim raunima. Na samo jedan klik, na displeju tokena se ispisuju brojevi koje je potrebno unijeti kao sigurnosnu provjeru za login.

  Token

  4

 • Slika 3 Generisanje koda za identifikaciju korisnika

  5

 • Globalni meni aplikacije Na slici je dat prikaz globalnog menija aplikacije, ija je svrha da korisniku olaka koritenje aplikacije raznim opcijama i alatima.

  Slika 4 globalni meni Opcije ovog menija su: ODJAVA omoguava korisniku da se odjavi sa aplikacije kada zavri sa radom POMO daje korisniku pristup help dokumentima aplikacije ZAKLJUAJ omoguava korisniku da privremeno zakljua aplikaciju i pauzira sa radom. Ponovno aktiviranje aplikacije zahtijeva lozinku korisnika koji je zakljuao aplikaciju, kao to vidite na slici ispod.

  Slika 5 modul za zakljuavanje aplikacije

  6

 • POSTAVKE modul koji korisniku omoguava da pregleda line informacije, kao i da mijenja svoju lozinku. Pored navedenog, korisnik ima uvid u prava koje ima nad raunima. Raunu je mogue dodijeliti eljeni alias (ime rauna), kao i proglasiti ga osnovnim (najee koritenim) raunom, ime se odabrani raun automatski navodi prilikom kreiranja naloga za plaanje.

  7

  Slike 6 i 7 opte postavke / postavke rauna

 • Modul za pregled informacija Modul koji korisniku moe biti izuzetno koristan je modul koji se poziva klikom na slovo ''i'' poreda tab-a za raune.Ovaj modul korisniku prua mogunost da odmah po logovanju dou do raznih informacija, kao to su:

  Podaci o zadnjem logovanju na aplikaciju Vijesti koje su korisniku interesantne Posljednje korisnikove transakcije Posljednje korisnikove naloge

  Slika 8 modul za prikaz relevantnih informacija interesantnih za korisnika Pored gore navedenih mogunosti, ono to je ovdje posebno zanimljivo jeste modul vijesti. U vijestima korisnik moe oekivati javne informacije promotivnog ili informativnog karaktera. U sluaju da vijest ima priloge, korisnik moe iste da preuzme klikom na dugme Preuzmi prilog, kao na slici ispod.

  Slika 9 prozor za prikaz detalja i preuzimanje vijesti

  8

 • Modul za rad sa raunima Nakon uspjenog logiranja na aplikaciju, korisnik je preusmjeren na modul korisnikih rauna. Kako sam naziv kae, ovaj modul je namjenjen pregledu i radu sa korisnikim raunima i prikazuje sve raune logovanog korisnika, odnosno raune nad kojim korisnik ima pravo rada. Kod modula za rad sa raunima s lijeve strane korisniku su prikazani rauni sa kojima raspolae i nad kojima moe da izvrava operacije. U desnom dijelu maske prikazani su dodatni detalji za odabrani raun. Na samom dnu maske nalaze se dugmad koja omoguavaju izvravanje operacija, od izvrenja nekog plaanja i/ili transfera za odabrani raun, ili pregleda transakcija i/ili izvoda datog rauna. Svaka od ovih operacija je detaljno objanjena u narednim poglavljima.

  Slika 10a modul za prikaz korisnikih rauna

  9

 • Pregled dospijea i uplata rate kredita

  Slika 10b modul za prikaz korisnikih rauna, pregled dospijea Ukoliko korisnik posjeduje kerditni raun, koju mu omoguuje da koristi sredstva banke, ali koje mora da vrati uz kamate, tada se na masci sa raunima klijentu uz njegov kreditni raun omoguava da vri pregled otplatnog plana, tj. rasporeda po kojem vri otplatu kredita. Kao to je prikazano na slici iznad odabran je jedan kreditni raun, i korisnik moe da klikne na dugme sa oznakom "Pregled dospijea". Pojavljuje se tabelarni prikaz svih rata koje je potrebno platiti (slika 4c, na slici namjerno izostavljeni slogovi u tabeli). Prikazani su datum rate, kamata rate, glavnica i ukupan iznos rate.

  10

 • Slika 10c pregled dospijea Potrebno je pritisnuti dugme sa oznakom "Uplati ratu kredita" (vidi sliku 4b). Nakon toga otvara se prozor na kojem se bira raun i valuta koji e biti koriteni za uplatu.

  Slika 10d uplata rate kredita

  11

 • Nakon to je odabran raun i valuta, potrebno je kliknuti na dugme sa oznakom "Dalje". Nakon toga e biti prikazana uplata koju vrimo (slika 10e). Ukoliko je sve u redu, potrebno je samo jo potvrditi klikom na dugme sa oznakom "Kraj", a uvijek se moemo vratiti nazad da promijenimo raun ili valutu, a mogue je uvijek zatvoriti prozor, ako se odustane od ideje plaanja rate kredita.

  Slika 10e pregled uplate prije potvrivanja

  NAPOMENA : ukoliko se klikne potvrdno na "Odmah potpii" prije nego se klikne na dugme sa oznakom "Kraj", tada e ova uplata umati status potpisanog naloga, a ako se ne klikne, tada e imati status otvorenog naloga.

  12

 • Modul za rad sa karticama NetBanking podrava i koritenje kartica. Korisnik moe da vri pregled svih svojih kartica vezanih za bilo koji od svojih rauna koje koristi. Postoje dva naina da korisnik doe do informacija o svojim karticama. Prvi nain podrazumjeva izbor rauna i prikazan je na slici ispod. Dakle, izborom rauna sa desne strane, ukoliko postoje kartice, iste e biti prikazane u tabeli kartica. Unutar tabele, mogue je kliknuti na bilo koju karticu, radi detaljnijeg pregleda iste.

  Slika 10f pregled kartica putem rauna Drugi nain je da korisnik direktno klikne na link sa naslovom "KARTICE" u glavnom meniju, ime dobijamo masku prikazanu na slici ispod. Na masci su prikazani detalji rauna, detalji kartice, a omoguen je i pregled prometa po kartici.

  13

 • Slika 10g pregled svih kartica Dovoljno je unijeti iznos i/ili odabrati datumski period, i sav promet e biti prikazn u tabeli ispod. Ukoliko elimo da izaberemo drugu karticu, samo kliknemo na stausnom meniju sa lijeve strane na naziv kartice koju elimo da pregledamo.

  14

 • Modul plaanja Na slici je prikazan modul za plaanja. Korisnik je u mogunosti da pregleda sve svoje naloge, koji mogu da budu u razliitim statusima, na to indicira meni sa lijeve strane. Takoer, nad nalozima u raznim stanjima mogue je vriti razne operacije pomou menija sa ikonicama direktno iznad naloga, pa je tako npr. mogue pregledati detalje svakog naloga, ponititi nalog, kopirati, importovati, exportovati i grupisati.

  Slika 11 modul plaanja

  15

 • Kreiranje novog plaanja Ukoliko se eli izvriti novo plaanje, potrebno je kliknuti na dugme ''Novo plaanje'' (vidi sliku 11) nakon ega se pokree wizard koji olakava da se detaljno definie plaanje koje se izvrava. Na sljedeim slikama su prikazani koraci wizarda za plaanje. Prvi korak prua izbor tipa uplate, dok drugi korak omoguava popunjavanje uplatnice. Takoer je mogue kreirati neki nalog na osnovu nekog unaprijed kreiranog uzorka, ali i na osnovu paketa uzoraka, to je jedna od novih mogunosti netBanking usluge. Na drugom koraku (popunjavanje uplatnice) se osim popunjavanja nalog moe i spasiti, i to:

  kao uzorak, da bi ubrzao kreiranje buduih naloga i kao nekompletan nalog, ime nalog dobije status otvorenog naloga i pojavi se u listi otvorenih naloga.

  Slika 12 prvi korak wizarda za plaanje, izbor tipa uplate

  Slika 13a drugi korak wizarda za plaanje, popunjavanje uplatnice (domae plaanje)

  16

 • Slika 13b drugi korak wizarda za plaanje, popunjavanje uplatnice (ino plaanje)

  a) Unos podataka o poiljaocu/poiljatelju i o plaanju Polje Nain popunjavanja polja Uplatio je (ime, adesa i telefon) Automatski se popunjavaju podaci prilikom odabira rauna (Izaberite raun).

  Iznos i valuta naloga Upisujete iznos koji elite platiti/poslati. Ovdje je potrebno iz padajue liste odabrati valutu u kojoj elite izvriti plaanja. U padajuoj listi e biti ponuene valute odabranog rauna s kojih moete vriti plaanje.

  Iznos i valuta pokria

  U sluaju da na raunu s kojeg se vri plaanje nemate dovoljno sredstava odabrane valute, moete odabrati valutu tereenja na kojoj imate dovoljno sredstava, a aplikacija e automatski izvriti konverziju i Va novac prebaciti na raun i u valutu s kojeg e se izvriti plaanje.

  Opis plaanja Upisujete svrhu plaanja.

  Hitnost izvrenja naloga

  Iz padajue liste je potrebno izabrati vrijeme za koje elite da se plaanje izvri: T+2 nalog e se izvriti unutar 48 sati/dva radna dana naloge je potrebno

  poslati do 15:00h T+1 nalog e se izvriti unutar 24 sata naloge je potrebno poslati do 13:00h T+0 hitni nalozi, izvrenje isti dan naloge je potrebno poslati do 12:00h

  Trokovi plaanja

  Iz padajue liste je potrebno odabrati stranu koja e snositi trokove/naknadu za plaanje u inozemstvo:

  Poiljaoc sve trokove snosi poiljatelj Dijeljeno podijeljeni trokovi, dio trokova snosi poiljatelj, dio primatelj

  Tablela 1.

  17

 • b) Unos podataka o primaocu/primatelju

  Polje Nain popunjavanja polja

  Raun primaoca Upisujete raun primaoca/primatelja - IBAN. IBAN broj je jedinstveni broj deviznog rauna u banci i namijenjen je za koritenje pri INO plaanjima i prijenosima. Dozvoljen je unos do maksimalno 50 alfanumerikih znakova.

  Ime Upisujete puni naziv fizike/pravne osobe primaoca/primatelja sredstava. Dozvoljen je unos do maksimalno 50 alfanumerikih znakova.

  Adresa Upisujete adresu primaoca/primatelja. Dozvoljen je unos do maksimalno 50 alfanumerikih znakova. Potanski broj/grad/drava

  Upisujete mjesto/grad stanovanja primaoca/primatelja. Dozvoljen je unos do maksimalno 50 alfanumerikih znakova.

  SWIFT kod banke primatelja

  Upisujete BIC / SWIFT kod banke primaoca/primatelja. (BIC ili SWIFT je identifikacijski kod banke i svaka banka ima svojstveni kod.)

  Naziv banke Upisujete puni naziv banke u kojoj primaoc/primatelj ima raun. Dozvoljen je unos do maksimalno 50 alfanumerikih znakova. Tabela 2. NAPOMENA: Ukoliko vrite plaanje u korist pravnih lica u inostranstvu, u skladu sa zakonskom regulativom, za izvrenje naloga potrebno je da Banci dostavite dokument koji je osnov plaanja (faktura, rezervacija i sl.) na e-mail adresu: [email protected] ili putem faksa na broj: 033 280 233.

  Slika 14 trei korak wizarda za plaanje, odabir raspored izvrenja naloga Raspored izvrenja naloga je mogue setovati tako da se izvre odmah, jednom ili periodino, npr. ako elimo da se uvijek istog dana u mjesecu izvri odreeno plaanje internet trokova i sl. U sluaju da se izabere opcija 'jednom' ili 'periodino' u gornjem desnom uglu pojavljuju se dodatne kontrole za odreivanje tanog vremena izvrenja naloga.

  18

  mailto:[email protected]
 • Mogue je postaviti i pravila, tako da se nalog ne moe izvriti prije ili poslije nekog trenutka, ili u ovisnosti od stanja na raunu. Postavlja se takoe i broj i interval ponovnog pokuaja izvravanja naloga u sluaju da nalog prvi put ne proe. Tako npr. moda u datom trenutku nema dovoljno sredstava na raunu, pa se postavi da se nalog pokua izvriti jednom dnevno, u sluaju da se stanje na raunu u meuvremenu promijeni. Ostaje jo da se potvrdi nalog u etvrtom i posljednjem koraku wizarda, nakon ega e nalog biti vidljiv meu otvorenim nalozima. Svi navijeni nalozi mogu se pregledati koritenjem modula Zakazani nalozi u meniju Dodatno, o kojem moete proitati vie u narednim poglavljima.

  Slike 15 i 16 etvrti korak wizarda za plaanje, potvrivanje naloga

  19

 • Operacioni meni aplikacije Operacioni meni je element aplikacije koji e korisnik koristiti uglavnom prilikom rada sa kreiranim nalozima (plaanja, transferi,zahtjevi). Kao to se vidi na slikama sa desne strane, operacioni meni se sastoji od niza dugmia i lociran je direktno iznad naloga nad kojima se izvode operacije. Operacioni meni ovisi o statusnom meniju, odnosno, ovisi o statusu naloga, drugim rijeima, neke opcije postoje samo za naloge u odreenom statusu, dok za ostale statuse naloga ne postoje. Oznaavanje naloga - oznaavanje naloga moe biti izvedeno na vie razliitih naina. Ukoliko elimo da oznaimo nekoliko naloga koji nisu poredani jedan do drugog, onda je potrebno drati pritisnutu tipku CTRL + klik na nalog koji elimo oznaiti:

  OPERACIONI MENI

  CTRL+KLIK

  Slika 17a operacioni meni, oznaavanje pojedinih naloga

  Ukoliko elimo da oznaimo vie naloga, koji su poredani jedan ispod drugog, onda je dovoljno kliknuti na prvi, i zatim kliknuti na zadnji nalog drei pritisnutu tipku SHIFT. Rezultat : oznaena e biti i ta dva naloga na koje je klinuto, i svi nalozi izmeu njih.

  20

 • SHIFT

  Slika 17b operacioni meni, oznaavanje uzastopnih naloga

  Opcija "Oznai sve" oznaava sve naloge odjednom, a opcija "Skini oznake" radi suprotno.

  Slika 17c operacioni meni, oznaavanje grupisanih naloga

  21

 • Pretraivanje naloga (opcija TRAI) - naloge je mogue pretraivati po bilo kojoj koloni. Dovoljno je pokrenuti formu za pretragu (slika ispod) i unijeti parametre po kojima elimo da vrimo pretragu. Klikom na dugme "Trai" dobijamo rezultat pretrage, koju odmah moemo nastaviti dodavanjem dodatnih parametara, ukoliko ih nismo sve iskoristili prilikom prve pretrage. U svakom sluaju je jednostavno pronai nalog pomou ove opcije. OBAVEZNO pritisnuti dugme "Reset" na formi za pretragu, ukoliko nakon zavrene pretrage elimo ponovo da imamo prikaz naloga kakav je bio prije pokretanja pretrage. Ukoliko je u nekoj od faza naloga ranije bio postavljen filter koji nije resetovan kroz formu za pretragu, tada e se na labelama tih faza postaviti indikacija (lijevak) da su rezultati u tim fazama filtrirani (tj. Nekompletni).

  Slika 17d operacioni meni, pretraivanje naloga

  22

 • Detaljinaloga (opcija DETALJI) - svaki nalog u bilo kojem statusu je mogue 'pregledati detaljno' bilo dvostrukim klikom na nalog, ili oznaavanjem naloga i klikom na dugme "Detalji" nakon toga se otvara forma (slika ispod)

  23

  Slika 17e operacioni meni, detalji naloga

  Kompletiranje naloga (opcija ZAVRI) - Nalozi koji se nalaze u statusu "Otvoreni" ustvari predstavljaju nekompletne ili radne naloge koje korisnik namjerava naknadno kompletirati. Nakon to smo sigurni da je nalog kompletan, potrebno je da ga selektujemo i da kliknemo na dugme "Zavri", kao na slici ispod:

  Slika 17f operacioni meni, kompletiranje naloga

 • Grupisanje naloga - kreirane naloge mogue je i grupisati. Dovoljno je da selektujete naloge koje elite da grupiete i da kliknete na dugme "GRUPII". Nakon toga se otvara prozor unutar kojeg unosite ime grupe kao i opis grupe, ukoliko se radi o kreiranju nove grupe, a moete i da birate jednu od postojeih grupa, koje ste moda ve ranije kreirali, i da u nju smjestite selektovane naloge. Svi nalozi koji nisu grupisani u neku korisniku grupu, nalaze se u grupi bez imena (samo ukupan broj negrupisanih naloga je pored ikonice grupe). Prednost grupisanja je definitivno laki rad i preglednost kod rada sa nalozima. Sve naloge koje ste grupisali, moete i razgrupisati, tj. izbaciti iz grupe. Dovoljno je da selektujete naloge koje elite izbaciti iz grupe, i kliknete "Grupii". U prozoru koji se pojavi, izaberete opciju "Razgrupii" i na kraju, kliknete na dugme "Razgrupii". Ovaj postupak razgrupisanja moete da primjenite i kad elite da razgrupiete sve naloge jedne grupe. Ako iz grupe izbacite sve naloge, grupa i dalje postoji, samo je prazna, to znai da je i ubudue moete koristiti ukoliko elite da joj neke naloge dodijelite. Primjer na slikama ispod:

  24

  Slike 17g i 17h operacioni meni, grupisanje i razgrupisanje naloga

 • Potpisivanje naloga - opcija koja je dostupna nepotpisanim nalozima. Takve naloge potpisujemo tako to ih oznaimo i kliknemo na ikonicu "POTPII".

  25

  Slika 17i operacioni meni, potpisivanje naloga

  Ponitavanje naloga - u sluaju da elite da ponitite jedan ili vie naloga, dovoljno je izvriti selekciju naloga i kliknuti na dugme "PONITI". Ponitavanje naloga mogue je samo za naloge koji imaju status: otvoren, nepotpisan i potpisan.

  Slika 17j operacioni meni, ponitavanje naloga

 • Kopiranje naloga - u sluaju da elite da kopirate jedan ili vie naloga, dovoljno je izvriti selekciju naloga i kliknuti na dugme "Kopiraj". Bez obzira da li se radi o grupisanim ili negrupisanim nalozima, i bez obzira na status, nalozi koji nastanu kopiranjem se pojave kao novi negrupisani nalozi, sa statusom "Otvoren".

  Slika 17k operacioni meni, kopiranje naloga

  26

 • Modul transfera Na slici je prikazan modul za transfere, koji omoguava korisniku da vri transfere sredstava izmeu svojih rauna. Nain rada je identian kao i kod kreiranja naloga za plaanja, jer i ovdje imamo statusni meni sa lijeve strane, meni sa operacijama direktno iznad (detalji, grupisanje, ponitavanje itd.), kao i wizard za kreiranje novog transfera. Takoer, mogua je i konverzija, odnosno kreiranje naloga za transfer koji podrazumijeva kupnju/prodaju valute.

  Slika 18 modul transfera

  27

 • Kreiranje novog transfera Ukoliko se eli izvriti novi transfer, potrebno je kliknuti na dugme ''Novi transfer'' nakon ega se pokree wizard koji olakava da se detaljno definie transfer koje se izvrava. Na sljedeim slikama su prikazani koraci wizarda za transfer. Wizard za kreiranje novog naloga za transfer je skoro identian wizardu za kreiranje novog naloga za plaanje. Razlika je naravno u uplatnicama koje se popunjavaju, dok je ostatak postupka, navijanje naloga i potvrda naloga, u potpunosti ista kao i kod modula za plaanje.

  Slika 19a prvi korak, novi transfer

  Slika 19b drugi korak, uplatnica za transfer izmeu rauna

  28

 • Statusni meni aplikacije

  Statusni meni je komponenta aplikacije koju korisnik koristiti esto, uglavnom prilikom rada sa kreiranim nalozima, bilo da su u pitanju plaanja, transferi ili zahtjevi. Kao to se vidi na slici ispod, statusni meni se sastoji od sedam elemenata - statusa. Svaki element menija predstavlja skup naloga u odreenom statusu. Statusni meni aplikacije : skup svih naloga grupisanih po stanjima u kojima se nalaze

  Slika 20 statusni meni aplikacije

  Otvoreninalozi nekompletninalozikojejekorisnikpripremioalinijezavrsioodnosnonijeproglasiozavrenimuzadnjoj faziwizarda za kreiranje novog naloga. Svaki nalog u statusu "Otvoren"moe naknadno da se proglasizavrenimdirektno izdatagrida tako to sedatinalog selektuje, i zatim kliknena tipku "zavri"uoperacionommeniju,nakoneganalogautomatskiprelaziusljedeufazudobijastatusnepotpisanognaloga

  Nepotpisaninalozi nalozikojisukreiraniicekajupotpis. Potpisaninalozi nalozikojicekajuobraduubanci,ajonisuprihvaeniodbanke Naloziuobradi nalozikojejebankapreuzelaodelbeikojisuutokuobrade Odobreninalozi nalozikojisuuspjenoprihvaeniiuspjenoobraeniodbanke Odbijeninalozi nalozikojinisuuspjenoobraeniodbanke Poniteninalozi nalozikojejekorisnikponitiouprvetrifaze

  Operacioni meni se mijenja po broju opcija ovisno o statusu naloga, pa tako je samo u prvoj fazi na raspolaganju opcija importovanja naloga i ne postoji opcija eksportovanja naloga, dok za sve druge faze vai obrnuto. Isto vai i za opciju ponitavanja naloga, koja postoji samo u prve tri faze.

  29

 • Dodatne opcije Na slici 21 je prikazana maska koja korisniku prua dodatne mogunosti.

  Slika 21 modul dodatnih opcija Na slici 21 dat je prikaz modula za pregled izvoda kao i modula za pregled transakcija. Oba modula su veoma slina po nainu koritenja. Tako je kod oba modula potrebno izabrati raun kao i valutu rauna, i postaviti period koji nas interesuje i kliknuti na dugme sa labelom ''Trai'' da bismo dobili rezultate (izvode ili transakcije). Moduli se pozivaju klikom na ikonice sa naslovom Transakcije i Izvodi. IZVODI : Alat za pregled izvoda je vrlo jednostavan za koritenje. Potrebno je da korisnik izabere raun, valutu i vremenski period. Nakon to klikne na dugme sa labelom 'Trai' u tabeli e biti prikazani izvodi. Dvoklik na bilo koji izvod u tabeli pokree prozor sa detaljnijim prikazom izvoda. Prikaz izvoda korisniku je omoguen samo za odreene tipove rauna, a to opet zavisi od same banke i njenog internog ureenja. Kao to se vidi na slici, izvode je mogue i spasiti u PDF formatu. TRANSAKCIJE : Alat za pregled transakcija je slian gore pomenutom alatu. I ovdje je potrebno je da korisnik izabere raun, valutu i vremenski period, a moe i da unese opis transakcije radi to preciznije pretrage. Nakon to klikne na dugme sa labelom 'Trai' u tabeli e biti prikazane sve transakcije koje zadovoljavaju gore postavljene parametre. Dvoklik na bilo koji izvod u tabeli pokree prozor sa detaljnijim prikazom izvoda. Ispod tabele su kontrole koje odreuju koliko transakcija e biti prikazano (50-1000) kao i navigacija kroz rezultate pretrage. ZAKAZANI NALOZI : Prilikom kreiranja novog naloga za plaanje i / ili transfer, korisnik ima mogunost da nalog 'navije'. Drugim rijeima, korisnik prilikom kreiranja naloga postavlja razne uslove pod kojima se nalog izvrava, kao npr. vrijeme izvrenja, raspored ili stanje sredstava na raunu. Takvi nalozi se nazivaju 'navijeni', i oni mogu da se izvre jednom, ili da se izvravaju periodino. Radi preglednosti, takvi nalozi su izdvojeni, i pregled ovih naloga korisnik se vri pomou alata kojeg pokreete klikom na ikonicu sa nazivom Zakazani nalozi. Nakon klika pojavi se prozor sa tabelom u kojoj su smjeteni svi trenutno navijeni nalozi. Svaki nalog mogue je pregledati, ako ga selektujete i kliknete na opciju 'Detalji'. Isto tako, svaki navijeni nalog moete da ponitite, ako ga selektujete i kliknete na opciju Poniti.

  30

 • Slike 22 i 23 moduli za pretragu i prikaz izvoda i transakcija

  31

 • Slika 24 modul za prikaz zakazanih (navijenih naloga) ALATI omoguava korisniku da pozove razne korisne alate, kao to su:

  Kalkulator konverzija pomoni alat za kalkulaciju prilikom konverzije Kursna lista - daje prikaz kursne liste za uneseni datum Upravljanje paketima/uzorcima omoguava rad na kreiranim uzorcima po vrstama naloga (UPP, PPI i Transfer)

  Slika 25 modul za kalkulacije konverzija

  32

 • Slika 26 modul za prikaz kursne liste

  Slika 27 modul za upravljanje sa paketima/uzorcima za naloge

  33

 • KOMUNIKACIJA omoguava komunikaciju klijenta sa Bankom

  Slika 28 modul za komunikaciju s bankom

  34

 • Vane napomene NetBanking je usluga koja je dizajnirana da titi privatnost Vaih podataka koritenjem svjetski priznatih standarda iz oblasti ifriranja podataka i zatite od neovlatenog pristupa. uvanje korisnikog imena, lozinke i jednokratne lozinke dobijene sa tokena je Vaa odgovornost. Ukoliko neko doe u posjed Vaeg korisnikog imena lozinke i token lozinke, dobie sva prava koja su dodijeljena Vama. Zato je bitno da:

  Ne zapisujte korisniko ime, lozinku i jednokratnu lozinku dobijenu sa tokena a pogotovo ih ne ostavljajte na mjesta koja su dostupna drugim ljudima.

  Za lozinku birajte pojmove koje drugi ljudi ne mogu povezati sa Vama. Za lozinku koristite i slova i brojeve. Ne povjeravajte lozinku, korisniko ime i jednokratnu lozinku dobijenu sa tokena nikome, ak niti slubenicima banke! U sluaju da slubenici Banke imaju potrebe provjeriti probleme u radu koje Vi doivljavate, oni e privremeno

  promijeniti lozinku i Vas obavijestiti o novoj lozinki. U takvim sluajevima, obavezno ponovno izaberite novu lozinku. Po prvom pristupu u netBanking uslugu, obavezno izaberite novu lozinku. Po zavretku koritenja netBanking usluge, obavezno se odjavite. Nipoto ne ostavljajte netBanking aplikaciju bez Vaeg nadzora. Ukoliko naputate Vae radno mjesto, zakljuajte

  aplikaciju tako to u glavnom meniju izaberete podmeni Zakljuaj aplikaciju. Na Va PC ne instalirajte programe nepoznatih odnosno neprovjerenih autora. Na Va PC ne instalirajte neprovjerene hardverske ureaje. Instalirajte antivirusni program.

  35

  Korisnicka uputa za netBanking usluguU IZRADI.pdfKOMUNIKACIJA34.pdfkomunikacija35.pdf