of 27 /27
UPUTSTVO ZA AUTOMATIKU SY325 KOTAO NA PELET i ČVRSTO GORIVO UPRAVLJA~KI STANDARD 2 (Verzija 1.0)

UPUTSTVO ZA AUTOMATIKU - · PDF fileMenu — izbor funkcija i ESCAPE izlaz . 11. Taster za potvrdu promena i za ručno punjenje kotla u fazi OFF . 12

Embed Size (px)

Text of UPUTSTVO ZA AUTOMATIKU - · PDF fileMenu — izbor funkcija i ESCAPE izlaz . 11. Taster...

 • UPUTSTVO ZA AUTOMATIKU

  SY325 KOTAO NA PELET i VRSTO GORIVO

  UPRAVLJA~KI STANDARD 2 (Verzija 1.0)

 • SADR`AJ UVOD.......................................................................................................................................3

  1 UPRAVLJA~KA TABLA....................................................................................................3 2 TASTERI ..............................................................................................................................4 3 SVETLE]A DIODA ............................................................................................................4 4 EKRAN.................................................................................................................................4 5 MENI ....................................................................................................................................5

  5.1 KORISNI~KI MENI ...................................................................................................5 5.2 TAJNI MENI...............................................................................................................6 5.3 PARAMETRI KOJI NISU PROGRAMIBILNI .........................................................11

  6 INSTALIRANJE ...................................................................................................................12 7 FUNKCIONALNA STANJA ...............................................................................................14 7.1 Stanje isklju~enja.........................................................................................................15 7.2 Stanje LO provera .......................................................................................................15 7.3 Stanje paljenja .............................................................................................................16 7.4 Stanje stabilizacije .......................................................................................................17 7.5 Stanje ponovnog paljenja ............................................................................................18 7.6 Normalno stanje...........................................................................................................18 7.7 Stanje modulacije ........................................................................................................19 7.8 Stanje priprave.............................................................................................................20 7.9 Stanje sigurnosti ..........................................................................................................21 7.10 Stanje gaenja..............................................................................................................21

  8 DIGITALNI ULAZI .............................................................................................................22 8.1 Siguronosni termostat sa ru~nim dejstvom.................................................................22 8.2 Vremenski ulaz............................................................................................................22 8.3 Ulaz za vrata ...............................................................................................................23 8.4 Ulaz za sobni termostat...............................................................................................23

  9. OSTALE FUNKCIJE...........................................................................................................23 9.1 Funkcija protiv zamrzavanja .......................................................................................23 9.2 Funkcija automatski/ru~no...........................................................................................23 9.3 Funkcija otpornosti paljenja/javlja~ greke.................................................................24 9.4 Mogu}nosti izlaza........................................................................................................24 9.5 Funkcija samotestiranja ...............................................................................................25

  TEHNI~KI PODACI................................................................................................................26

  str. 2 od 27

 • UVOD Kontroler temperature SY325 mo`e da se koristi za regulisanje funkcionisanja kotlova. On mo`e da upravlja automatskim paljenjem i automatskim punjenjem goriva. Njegove funkcije su regulisane putem o~itavanja boje plamena, izduvne temperature, temperature vode to zavisi od podeenih parametara. Parametri mogu da se podese kori}enjem menija. Izmenom podeenih parametara je mogu}e:

  Podesiti funkcionisanje sistema prema sopstvenim potrebama Podesiti funkcionisanje sistema prema specifi~nom tipu kotla koji se koristi.

  1 KONTROLNA TABLA

  Na sledeoj slici je prikazana verzija kontolne table SY325

  str. 3 od 27

 • Prevod sa slike:

  1. Svetlosna oznaka ( Lampica ) za pu 2. Svetlosna oznaka ( Lampica ) za ventilator 3. Svetlosna oznaka ( Lampica ) za pumpu 4. Svetlosna oznaka ( Lampica ) za temperaturu vode u kotlu 5. Svetlosna oznaka ( Lampica ) pripravnog stanja 6. Svetlosna oznaka ( Lampica ) paljenja i gaenja kotla na biomasu 7. Svetlosna oznaka ( Lampica ) za elektro greja potpale 8. Svetlosna oznaka ( Lampica ) za paljenje i gaenje kotla na vrsto gorivo 9. Glavni prekida 10. Menu izbor funkcija i ESCAPE izlaz 11. Taster za potvrdu promena i za runo punjenje kotla u fazi OFF 12. Taster paljenja i gaenja kotla na vstvo gorivo i smanjenje vrednosti parametra 13. Taster paljenja i gaenja kotla na biomasu i poveanje vrednosti parametra 14. Displej 15. Pokazivai recepata ( programskih naina sagorevanja ) 16. Sigurosni termostat

  2 TASTERI

  PELLET/ + : Ako se ovo dugme dri pritisnuto 5 sekundi dolazi do ukljuivanja sistema u rad na biomasu kao gorivo. Takoe ako je sistem ve u radnom reimu drei ovo dugme 5 sekundi , korisnik iskljuuje sistem iz rada gde se koristi biomasa kao gorivo. Ako je ovo dugme pritisnuto kad je sistem u modu MENU dolazi do poveanja vrednosti eljenog parametra. LEGNA/ - : Ako se ovo dugme dri pritisnuto 5 sekundi dolazi do ukljuivanja sistema u rad na vrsto gorivo. Takoe ako je sistem ve u radnom reimu na vrsto gorivo drei ovo dugme pritisnuto 5 sekundi dolazi do gaenja sistema u radu na vrsto gorivo. Ako je ovo dugme pritisnuto kad je sistem u modu MENU dolazi do smanjenja vrednosti eljenog parametra. PODEAVANJE/ PU` : Ako se dr`i pritisnuto kada je sistem Isklju~en, on aktivira ru~no punjenje pu`a. Tokom ovog postupka, na displeju }e se videti PUNJENJE (LoAd). Ru~no punjenje se zavrava kada se ovaj taster otpust. Ako se pritiska kad je uklju~en Meni, on menja prikaz koda parametra na vrednost parametra i omogu}ava da se sa~uva novo podeavanje. IZLAZ/ MENI : Ovaj taster omogu}ava da se u|e/iza|e iz Menija. Ako se menja neka podeena vrednost, a pritisne se ovaj taster, izlazi se bez snimanja nove vrednosti. NAPOMENA: . U stanju Isklju~eno (Off) ili Gaenje (Extinguishing), mo`e se resetovati prikaz alarma pritiskom

  na taster + ili taster -, ali ako je alarm i dalje prisutan, treba ponovo obnoviti prikaz.

  3 SVETLE}E DIODE 1. Svetlo pu`a: Ovo svetlo je uklju~eno kada je uklju~en rad pu`a. 2. Svetlo ventilatora: Ovo svetlo je uklju~eno kada radi ventilator 1. 3. Svetlo pumpe: Ovo svetlo je uklju~eno kada radi pumpa, a treperi kada se pumpa

  isklju~uje pomo}u vrednosti na sobnom termostatu.

  str. 4 od 27

 • 4. Svetlo kotla: Ono svetli kada je temperatura vode ispod vrednosti KOTAO-TH[A03] DeltaModulacije[A05]. Ono treperi kada je temperatura vode iznad te vrednosti, a isklju~eno je kada je temperatura iznad KOTAO-TH[A03] .

  5. Svetlo priprave: Ovo svetlo svetli kada je sistem u stanju priprave. 6. Svetlo izduva: Ovo svetlo je uklju~eno kada je temperatura izduva iznad UKLJU~ENO -

  TH[F18], ono treperi tokom faze predgaenja. 7. Svetlo otpornika paljenja: Ovo svetlo je uklju~eno kada radi otpornik za paljenje. 8. Svetlo sata: Ovo svetlo je uklju~eno kada je kontakt za sat uklju~en. 9. Svetlo recepta 1: Ovo svetlo je uklju~eno kada je izabran recept 1.

  10. Svetlo recepta 2: Ovo svetlo je uklju~eno kada je izabran recept 2. 11. Svetlo recepta 3: Ovo svetlo je uklju~eno kada je izabran recept 3.

  4 DISPLEJ

  . Displej/Temperatura/Stanje/Alarmi: Displej sa ~etiri cifre prikazuje temperaturu vode, stanje

  funkcije sistema i eventualne alarme. Kodovi stanja: OFF = isklju~eno Chc = provera Acc = paljenje rEc = ponovno paljenje od = modulacija = priprema Si c = sigurnost SPE = Gaenje ALt = Sistem isklju~en sa alarmima Ako postoje alarmi, displej }e alternativno prikazivati Alt/Kod greke.

  Kodovi greaka: tSi c = Otvoren je kontakt za ru~ni rad siguronosnog termostata Si c = Iznad temperature kotla Acc = neuspelo paljenje SPAc = slu~ajno gaenje Sond = o~itavanje sonde van opsega

  NAPOMENA: . Tokom uklju~ivanja table glavnim prekida~em, tokom dve sekunde se prikazuju ifra proizvoda i

  verzija. St04 = ifra proizvoda Vr 10 = verzija programa

  5 MENI Postoje dva nivoa menija

  . Korisni~ki meni

  . Tajni meni

  5.1 KORISNI~KI MENI: Za ulaz u korisni~ki meni treba pritisnuti taster Meni. U meniju se mo`e prolaziti kroz parametre tasterima + i -. Koji parametar se posmatra se vidi po tome to njegovo svetlo treperi a vrednost parametra mo`e da se o~ita na displeju. Lista parametara mo`e da se izmeni ako se onemogu}e neki izlazi.

  str. 5 od 27

 • Postupak za izmenu vrednosti parametra: . Pritiskanjem tastera + ili sti}i do parametra kojeg treba promeniti . Pristisnuti taster za pod