of 40 /40
Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja uređaja. hr-HR M.-Nr. 10 749 471

Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve...

Page 1: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Upute za uporabu i ugradnjuNapa

Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu iugradnju. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja uređaja.

hr-HR M.-Nr. 10 749 471

Page 2: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Sadržaj

2

Vaš doprinos zaštiti okoliša..................................................................................  3

Sigurnosne napomene i upozorenja ....................................................................  4

Opis načina rada..................................................................................................  13

Pregled nape ........................................................................................................  14

Rukovanje ............................................................................................................  16Izvlačenje/uvlačenje zaslona za paru, uključivanje/isključivanje ventilatora.......... 16Odabir stupnja snage rada .................................................................................... 16Odabir naknadnog rada ........................................................................................ 17Uključivanje/isključivanje osvjetljenja radne površine ........................................... 17

Savjeti za uštedu energije...................................................................................  18

Čišćenje i održavanje ..........................................................................................  19Kućište................................................................................................................... 19Filtar za masnoću i usisni panel ............................................................................ 20Filtar za mirise ....................................................................................................... 22

Zbrinjavanje filtra za mirise...............................................................................  22

Ugradnja ...............................................................................................................  23Prije ugradnje......................................................................................................... 23Pribor za ugradnju ................................................................................................. 23Dimenzije uređaja .................................................................................................. 24Način rada na odvod zraka ................................................................................... 30Način rada na kruženje zraka ................................................................................ 30

Cijev za odvod zraka ...........................................................................................  31

Električni priključak.............................................................................................  32

Servis i jamstvo ...................................................................................................  33Položaj tipske naljepnice ....................................................................................... 33

Tehnički podaci ...................................................................................................  34

Page 3: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Vaš doprinos zaštiti okoliša

3

Zbrinjavanje ambalažeAmbalaža štiti uređaj od oštećenja tije-kom transporta. Ambalažni materijalodabran je imajući u vidu utjecaj naokoliš i mogućnost zbrinjavanja te sezato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijalaštede se sirovine i smanjuje nakupljanjeotpada.

Zbrinjavanje dotrajalog uređajaElektrični i elektronički uređaji sadržebrojne korisne materijale. Sadrže i od-ređene tvari, mješavine i dijelove, koji subili neophodni za njihovu funkciju i sigu-rnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbognepropisnog zbrinjavanja mogu naško-diti zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotra-jali uređaj nikada nemojte bacati u kućniotpad.

Umjesto takvog načina zbrinjavanja ko-ristite službene sabirne centre za prih-vat i daljnju obradu dotrajalih električnihi elektroničkih uređaja u zajednici, naprodajnom mjestu ili kod tvrtke Miele.Ukoliko se na uređaju nalaze osobni po-daci, iste preporučujemo izbrisati. Uko-liko ih ostavite na uređaju, to činite navlastitu odgovornost. Molimo pazite daje do transporta Vaš stari uređaj zbrinutna način da ne dovodi djecu u opas-nost.

Page 4: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Sigurnosne napomene i upozorenja

4

Ova kuhinjska napa odgovara propisanim sigurnosnim odredba-ma. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osobaili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu i ugradnju prije prve upo-rabe kuhinjske nape. U njima se nalaze važne napomene o pos-tavljanju, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Na taj način štiti-te sebe i sprječavate eventualna oštećenja na kuhinjskoj napi.Miele nije odgovoran za štetu nastalu nepoštivanjem ovih napo-mena o sigurnosti i upozorenja.

Sačuvajte ove upute za ugradnju i predajte ih eventualnom bu-dućem vlasniku uređaja!

Namjenska uporaba

Ova kuhinjska napa predviđena je za uporabu u kućanstvima ikućanstvu sličnim okruženjima.

Ova kuhinjska napa nije namijenjena korištenju na otvorenom.

Ovu kuhinjsku napu upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za usi-savanje i čišćenje od kuhinjskih para koje nastaju za vrijeme pripre-me jela.Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni.

Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ilinedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovatiovom kuhinjskom napom, moraju biti pod nadzorom dok rukuju is-tom.Takve osobe napu mogu upotrebljavati bez nadzora samo ako im jeobjašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Moraju biti u mogućnostiprepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovan-ja uređajem.

Page 5: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Sigurnosne napomene i upozorenja

5

Djeca u kućanstvu

Djeca mlađa od osam godina ne smiju biti u blizini kuhinjske nape,osim kad su pod stalnim nadzorom.

Djeca starija od osam godina kuhinjsku napu mogu koristiti beznadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njome mo-gu rukovati sigurno. Djeca moraju biti sposobna prepoznati i razum-jeti opasnosti pogrešnog rukovanja uređajem.

Djeca ne smiju čistiti ni održavati kuhinjsku napu bez nadzora.

Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini kuhinjske nape. Ne-mojte djeci dopustiti da se igraju uređajem.

Opasnost od gušenja! Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom)djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se.Držite ambalažu izvan dosega djece.

Page 6: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Sigurnosne napomene i upozorenja

6

Tehnička sigurnost

Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovatiozbiljne opasnosti za korisnika. Instaliranje, održavanje ili popravkesmije izvršiti samo ovlašteni Miele servis.

Oštećena kuhinjska napa može ugroziti Vašu sigurnost. Provjeriteima li napa vidljivih oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećenuređaj.

Električna sigurnost kuhinjske nape može se zajamčiti samo ako jepriključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem.Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje,električnu instalaciju treba dati na provjeru stručnoj osobi.

Pouzdana i sigurna uporaba nape jamči se samo kad je napapriključena na javnu električnu mrežu.

Obavezno usporedite priključne podatke (napon i frekvenciju) stipske naljepnice nape s onima električne mreže jer se podaci morajuobavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja nape.Prije priključivanja usporedite podatke. U slučaju sumnje obratite sestručnoj osobi.

Višestruke utičnice niti produžni kabel ne jamče potrebnu sigur-nost (npr. opasnost od požara). Kuhinjsku napu nemojte na taj načinpriključivati na električnu mrežu.

Page 7: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Sigurnosne napomene i upozorenja

7

Kuhinjsku napu upotrebljavajte isključivo u sastavljenom stanjukako bi se mogao jamčiti siguran rad.

Ova kuhinjska napa ne smije se koristiti na pokretnim mjestima(npr. na brodovima).

Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ilimehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovatismetnje u radu kuhinjske nape.Kućište otvarajte samo do mjere koliko je opisano za potrebe ugrad-nje i čišćenja. Ne otvarajte ostale dijelove kućišta.

Pravo na jamstvo gubite kada kuhinjsku napu popravljaju od tvrtkeMiele neovlaštene osobe.

Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova Miele možejamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi smiju sezamijeniti isključivo takvim dijelovima.

Oštećeni priključni kabel zamjenjuje isključivo stručno osposobl-jeno osoblje.

Kod ugradnje, održavanja i popravaka, napa se mora isključiti izelektrične mreže. Isključena je iz električne mreže samo ako

– su isključeni osigurači u električnoj instalaciji ili

– potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji ili

– je mrežni utikač (ako postoji) izvučen iz utičnice. Pri tome nemojtepovlačiti žicu već utikač.

Page 8: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Sigurnosne napomene i upozorenja

8

Istovremena uporaba nape i ložišta kojima je potreban zrak iz prostorije

Opasnost od trovanja uslijed plinova od izgaranja!Kada se u istoj prostoriji istovremeno upotrebljava napa i ložištekojem je potreban zrak morate biti vrlo oprezni.Ložišta trebaju zrak iz prostorije za izgaranje pa uzimaju zrak za iz-garanje iz prostorije i odvode dimne plinove kroz dimnjak (npr.kamin) u otvoreni prostor. To su primjerice peći na plin, lož-ulje, dr-va ili ugljen, protočni bojleri, grijalice za vodu, štednjaci i pećnice.

Kuhinjska napa odvodi zrak iz kuhinje i susjednih prostorija. Nave-deno se odnosi na sljedeće načine rada:- odvod zraka, - odvod zraka s vanjskim ventilatorom,- kruženje zraka s izvan prostorije smještenom ventilacijskom kuti-jom.Bez dovoljnog dovoda zraka izvana, nastaje podtlak. Ložište dobi-va premalo zraka za izgaranje. Takva situacija utječe na izgaranje.Otrovni plinovi izgaranja mogu se usisati iz dimnjaka u stambeniprostor.Opasno po život!

Page 9: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Sigurnosne napomene i upozorenja

9

Bezopasna uporaba je moguća ako se, pri istovremenoj uporabinape i ložišta koje za gorenje koristi zrak iz prostorije, u prostoriji iliu ventilacijskoj poveznici postigne podtlak od najviše 4 Pa(0,04 mbar) te se tako izbjegne povratno usisavanje dimnih plinovakoji nastaju kod izgaranja.

Navedeno se može postići tako da se kroz otvore koji se ne moguzatvoriti, primjerice u vratima ili prozoru, osigura dovod zraka pot-rebnog za izgaranje. Pri tome je potrebno pripaziti na dovoljanpresjek otvora za dovod zraka. Običan ventilacijski otvor u zidusam po sebi najčešće nije dovoljan.

Kod procjenjivanja se uvijek mora u obzir uzeti cjelokupna količinazraka potrebna za prozračivanje stambenog prostora. Za savjet seobratite kvalificiranom dimnjačaru.

Ako se napa koristi u načinu rada na kruženje zraka, pri čemu sezrak vraća u prostoriju gdje je uređaj postavljen, njezin rad ne ut-ječe na rad ložišta koja koriste zrak iz prostorije.

Page 10: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Sigurnosne napomene i upozorenja

10

Propisna uporaba

Opasnost od prignječenja! Ne dirajte zaslon za paru u područjukretanja istog tijekom izvlačenja ili uvlačenja.

Opasnost od požara zbog otvorenog plamena! Nikada ne koristite otvoreni plamen ispod nape, primjerice za flam-biranje i pečenje na roštilju. Uključena napa uvlači plamen u filtar.Nakupljene kuhinjske masnoće mogu se zapaliti.

Kondenzirana voda može uzrokovati koroziju i tako oštetiti napu. Uključite napu kod svake uporabe štednjaka, kako ne bi došlo dostvaranja kondenzata.

Pregrijano ulje ili masnoće mogu se sami zapaliti te tako prouz-ročiti požar na napi.Pri radu s uljima i masnoćama uvijek nadgledajte lonce, tave i friteze.Stoga i pečenje na električnim roštiljima mora biti pod stalnim nadzo-rom.

Naslage masnoće i prljavštine utječu na funkcioniranje nape. Napu nikada ne koristite bez filtra za masnoću, kako bi se pare odkuhanja mogle pročistiti.

Postoji opasnost od požara ako se čišćenje ne vrši u skladu s na-putcima u ovim uputama za uporabu.

Imajte na umu da se napa može jako zagrijati toplinom nastalomtijekom kuhanja. Kućište nape i filtar dodirujte tek nakon što se napa ohladi.

Page 11: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Sigurnosne napomene i upozorenja

11

Pravilna ugradnja

Uzmite u obzir preporuke proizvođača ploče za kuhanje vezano zauporabu iste s kuhinjskom napom.

Nije dozvoljena ugradnja nape iznad štednjaka na kruta goriva.

Pažnja: Ova kuhinjska napa ne može se koristiti u kombinaciji splinskom pločom za kuhanje.

Za pričvršćivanje nape potrebno je pripaziti na podatke navedeneu poglavlju „Ugradnja“.

Za polaganje vodova za odvod zraka smiju se koristiti samo cijeviili crijeva od nezapaljivog materijala. Njih možete nabaviti u specija-liziranim trgovinama ili servisu.

Odvod zraka se ne smije voditi ni u dimnjak ni u bilo koji drugi di-movod koji se nalazi u uporabi, kao ni u okno koje služi za prozrači-vanje prostorija s ložištima.

Ako se zrak odvodi u dimnjak ili dimovod koji se ne koristi, prid-ržavajte se važećih zakonskih propisa.

Page 12: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Sigurnosne napomene i upozorenja

12

Čišćenje i održavanje

Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uz-rokovati kratki spoj.Za čišćenje nape nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

Pribor

Koristite isključivo originalnu Miele opremu. Ako se nadograde iliugrade drugi dijelovi, gube se prava koja proizlaze iz garancije, jam-stva i/ili odgovornosti za proizvod.

Page 13: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Opis načina rada

13

Ovisno o izvedbi nape moguće su slje-deće funkcije:

Način rada na odvod zrakaNapa usisava pare od kuhanja. Usisanizrak prolazi kroz usisne panele i vodi sekroz filtre za masnoću pri čemu se čisti.Tako pročišćen zrak odvodi se premavan.

Način rada na kruženje zraka(sa setom za pregradnju i filtrom za miri-se kao dodatnim priborom)

Usisani zrak se čisti kroz usisne panel ifiltar za masnoću i dodatno kroz filtar zamirise. Zrak se zatim vraća u kuhinju.

Način rada s vanjskim ventila-torom(sa setom za pregradnju DEXT 6890 kaododatnim priborom)

Ventilator nape se pomoću seta zapregradnju može montirati na mjestu poVašem izboru (samo u unutrašnjimprostorima). Vanjski ventilator je po-vezan upravljačkim vodičem s kuhinjs-kom napom i njime se upravlja putemupravljačkih elemenata nape.

Page 14: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Pregled nape

14

Page 15: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Pregled nape

15

a Upravljački elementi

b Izvlačni zaslon za paru

c Osvjetljenje radne površine

d Usisni panel

e Filtar za masnoću

f Filtar za miriseDodatni pribor kod cirkulacijskog načina rada

g Jedinica ventilatora

h Ispušni nastavak

i Tipka za uključivanje i isključivanje izvlačnog zaslona za paru i za ventilator

j Tipka za osvjetljenje radne površine

k Tipke za podešavanje snage ventilatora

l Tipka za funkciju naknadnog rada

m Tipka za prikaz radnih sati

Page 16: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Rukovanje

16

Izvlačenje/uvlačenje zaslonaza paru, uključivanje/isključi-vanje ventilatora

Opasnost od prignječenja!Ne dirajte zaslon za paru u područjukretanja istog tijekom izvlačenja iliuvlačenja.

Uključite ventilator, čim započnete s ku-hanjem. Na taj način će se pare od ku-hanja od početka izvlačiti.

Tipku za uključivanje/isključivanje dodirnite dok ne svijetle svi simboli.

Zaslon za paru se izvlači u potpunosti.Ventilator se uključuje na razinu 2, osv-jetljenje se uključuje na 70% svjetline.

Ventilator isključujete kratkim dodiromna tipku za uključivanje/isključivanje.

Kratkim dodirom na tipku razine radaventilatora ponovno se isti uključuje.

Za uvlačenje zaslona za paru dodirni-te tipku za uključivanje/isključivanje, dok ne svijetle svi simboli.

Zaslon za paru se uvlači u potpunosti.Svi simboli se isključuju.

Odabir stupnja snage radaZa lagane do jake pare i mirise prilikomkuhanja, na raspolaganju su razine sna-ge 1 do 3.

Za kratkotrajno pojačani razvoj pare imirisa, primjerice kod pečenja mesa,odaberite stupanj B kao Booster stu-panj.

Odaberite željeni stupanj snage radadodirom na tipke 1 do B.

Smanjenje stupnja BoosterIntenzitet rada ventilatora automatski sesmanjuje na razinu 3 nakon 5 minuta

Page 17: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Rukovanje

17

Odabir naknadnog radaPoželjno je, nakon završetka kuhanjaostaviti ventilator uključenim u trajanjuod nekoliko minuta. Na taj način će sesav zrak očistiti od zaostalih para i miri-sa nakon kuhanja.Funkcija naknadnog rada nudi moguć-nost automatskog gašenja ventilatoranakon isteka 15 minuta.

Nakon kuhanja pritisnite pri uključen-om ventilatoru funkciju za naknadnirad 15.

Ventilator se isključuje nakon 15 minuta.Zaslon za paru je izvučen.

Ukoliko ponovno dodirnete tipku zaaktivaciju funkcije naknadnog rada15, ventilator će ostati uključen.

Uključivanje/isključivanje osv-jetljenja radne površine Osvjetljenje kuhinjske ploče uključuje

se i isključuje otvaranjem i zatvaran-jem zaslona za paru. Osvjetljenje kuhinjske ploče uključujese sa 70% osvjetljenja.

Dodirom tipke za osvjetljenje dola-zi do uključivanja osvjetljenja sa100% intenziteta.

Ponovnim dodirom isključuje se osv-jetljenje.

Page 18: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Savjeti za uštedu energije

18

Ova napa radi vrlo učinkovito i štedienergiju. Mjere navedene u nastavkupomoći će Vam pri štednoj uporabi:

– Prilikom kuhanja pazite da je kuhinjadovoljno prozračena. Ako kod odvo-da zraka ne dolazi dovoljno zraka,napa neće efikasno raditi i doći će dopojačanih zvukova pri radu uređaja.

– Po mogućnosti kuhajte na nižim razi-nama snage. Manje pare od kuhanjaznači i nižu razinu snage nape tesamim time i manju potrošnjuelektrične energije.

– Na napi provjerite odabranu razinusnage. Većinom je dovoljna niža razi-na snage. Booster stupanj koristitesamo kad je to nužno.

– Kod jačih para od kuhanja na vrijemeuključite višu razinu snage. To je efi-kasnije nego da dužom uporabomnape pokušate usisati pare koje su seveć raspršile kuhinjom.

– Pritom pazite da napu nakon kuhanjaponovno isključite.

– Redovito čistite ili mijenjajte filtre. Ja-ko zaprljani filtri smanjuju snagu, po-većavaju opasnost od požara i hig-ijenski su rizik.

Page 19: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Čišćenje i održavanje

19

Kućište

Općenito

Površine i upravljački elementi suosjetljivi na ogrebotine i rezove.Stoga se pridržavajte sljedećih napo-mena o čišćenju.

Sve površine i upravljačke elementečistite samo spužvastom krpom,sredstvom za ručno pranje posuđa itoplom vodom.

Pazite da u napu ne dospije vla-ga.Vlažnom krpom trebate čistiti pogo-tovo upravljačke elemente.

Sve površine na kraju osušite mekomkrpom.

Nemojte upotrebljavati:

– sredstva za čišćenje koja sadrže so-du, kiselinu, klor ili otapala,

– abrazivna sredstva za čišćenje, kaošto su primjerice prašak za ribanje,mlijeko za ribanje, spužvice za riban-je, kao što su npr. spužvice začišćenje lonaca ili korištene spužvicekoje sadrže ostatke abrazivnih sreds-tava.

Posebne napomene za površine odplemenitog čelika

Osim općenitih napomena, za čišćen-je površina od plemenitog čelika tre-ba koristiti sredstva namijenjenačišćenju plemenitog čelika koja nisuabrazivna.

Kako bi se izbjeglo ponovno brzozaprljanje, preporuča se obrada sred-stvom za njegu nehrđajućeg čelika(može se nabaviti kod Miele proda-vača).Sredstvo štedljivo nanesite mekomkrpom na površinu.

Posebne napomene za staklene pov-ršine

Osim uputa iz općenitih napomena,za čišćenje staklenih površina prik-ladna su sredstva za čišćenje staklauobičajena u kućanstvu.

Page 20: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Čišćenje i održavanje

20

Filtar za masnoću i usisni panelUsisni panel i višekratno uporabljivi me-talni filtri za masnoću u uređaju prih-vaćaju na sebe čvrste sastojke kuhinjs-ke pare (masnoće, prašinu itd.) i takosprječavaju onečišćenje nape.

Vrlo masni filtri znače opasnostod požara!

Intervali čišćenja

Nakupljena masnoća se nakon duljegvremena stvrdnjava i otežava čišćenje.Preporučuje se čišćenje usisnog panelai filtra za masnoću svakih 3–4 tjedna.

Nakon 30 radnih sati na zaslonu će zas-vijetliti simbol za filtar za masnoću ,kojim će Vas se podsjetiti na čišćenjeusisnog panela i filtra za masnoću.

Vađenje panela i filtra za masnoću

Panel se s gornje strane pridržava uzpomoć magneta. Panel povucite zagornji rub prema naprijed, dolje otk-vačite i izvucite.

Otvorite bravicu filtra za masnoću i iz-vucite ga.

Ukoliko su na poleđini filtara postavl-jeni filtri za miris, potrebno ih je priječišćenja izvući (vidi „Filtar za miris“).

Page 21: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Čišćenje i održavanje

21

Čišćenje panela

Pridržavajte se uputa koje su prika-zane u poglavlju „Kućište“.

Panel nije prikladan za pranje u perili-ci posuđa.

Ručno čišćenje filtra za masnoću

Filtre operite pomoću četke u toplojvodi u koju ste dodali blago sredstvoza ručno pranje posuđa. Nemojteupotrebljavati koncentrirano sredstvoza pranje posuđa.

Neprikladna sredstva za čišćenje

Neprikladna sredstva za čišćenje mogukod neredovitog korištenja dovesti dooštećenja na površini filtra.Sljedeća sredstva za čišćenje ne bi tre-balo koristiti:

– Sredstva za čišćenje kamenca

– Sredstva za ribanje, mlijeko za ribanje

– Agresivna univerzalna sredstva začišćenje i sprejevi za uklanjanje mas-noća

– Raspršivače za čišćenje pećnica,

Pranje filtra za masnoću u perilici po-suđa

Filtar za masnoću postavite po mo-gućnosti okomito ili nakošeno u donjukošaru. Pripazite da se prskalice mo-gu slobodno okretati.

Upotrebljavajte za kućanstvo uobiča-jeno sredstvo za pranje posuđa.

Odaberite program s višom tempera-turom pranja od minimalno 50°C domaksimalno 65°C.

Pri pranju filtra za masnoću u periliciposuđa, moguće su, ovisno o upotri-jebljenom sredstvu za pranje, promje-ne boja na unutarnjim površinama filt-ra. To ni na koji način ne utječe nafunkciju filtra za masnoću.

Nakon čišćenja

Nakon čišćenja položite filtar za mas-noću na upijajuću površinu kako bi seosušio.

Dok su usisni panel i filtri za masnoćuizvađeni, očistite također i dostupnedijelove kućišta od nataložene mas-noće. Time ćete izbjeći opasnost odpožara.

Resetiranje brojača radnih sati filtraza masnoću

Nakon čišćenja potrebno je resetiratibrojač radnih sati.

Pri otvorenom zaslonu dodirnite tipkuza filtar za masnoću u trajanju odotprilike 3 sekunde, kako bi se simbolfiltra za masnoću ugasio.

Page 22: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Čišćenje i održavanje

22

Filtar za miriseKod načina rada na kruženje zraka sasetom za pregradnju DUU 2900, u kutijiza izlaz zraka nalaze se dva filtra za mi-rise. Obratite pažnju na odgovarajućeupute za uporabu i montažu.

Kod načina rada na kruženje zraka sasetom za pregradnju DUU 151, na po-leđinu filtara za masnoću, ugrađuju sedva filtra za miris DKF 22-1. Prilikom ku-hanja oni upijaju mirise.

Filtre za mirise možete nabaviti u Mielespecijaliziranoj trgovini ili u Miele servi-su.

Umetanje/zamjena filtra za mirise

Kod umetanja ili zamjene filtra za miri-se, potrebno je prvo skinuti panel i fil-tar za masnoću, kako je prethodnoopisano.

Filtar za mirise izvadite iz ambalaže.

Filtar za mirise potrebno je pričvrstitina poleđinu filtra za masnoću, pri-loženim sredstvima za pričvršćivanje.

Ponovno postavite filtar za masnoću iusisni panel.

Intervali zamjene

Filtar za mirise zamijenite kad napaviše ne uklanja neželjene mirise nazadovoljavajući način. Potrebno ga je zamijeniti najkasnijesvakih 6 mjeseci.

Zbrinjavanje filtra za mirise

Korišteni filtar za mirise možete bacitiu kućni otpad.

Page 23: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Ugradnja

23

Prije ugradnje

Prije ugradnje pogledajte sve in-formacije u ovom poglavlju i u pogl-avlju „Sigurnosne napomene i upo-zorenja“.

Pribor za ugradnju

Mrežni kabel

2 držača dolje

2 držača gore

2 kutna držača ne koriste se kod ovogtipa uređaja.

12 vijaka 3,5 x 9,5 mm

6 vijaka M4 x 8 mm

6 vijka 4 x 15 mm

Page 24: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Ugradnja

24

Dimenzije uređaja

Page 25: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Ugradnja

25

a Ventilator se može montirati sa zakretanjem. Odvođenje zraka moguće je premagore, u lijevo, u desno ili prema dolje. Ventilator se, također, može montirati odostraga na istu poziciju u uređaju. Uko-liko se ventilator postavlja sa stražnje strane uređaja, potrebno je u područjumontaže izrezati zadnji zid ormara i iza ormara voditi računa o odgovarajućemugradbenom prostoru.

b Elektronika se može prema potrebi pozicionirati lijevo pokraj ventilatora uz tijelonape ili slobodno u ormaru.

c Potrebno je voditi računa o stabilnosti i izdržljivosti materijala.

d Stupnjevano izrezivanje kod montaže u ravnini s radnom pločom od prirodnogkamena (granit, mramor).

Priključak za odvod zraka  150 mm.

Montaža u kombinaciji s plinskom pločom za kuhanje nije moguća.

Ukoliko je ispred uređaja planirano postavljanje pećnice/štednjaka, potrebno jevoditi računa o dovođenju hladnog zraka sukladno odgovarajućim uputama zaugradnju.

Mjesto ugradnje mora biti lako dostupno. U slučaju servisa napa mora biti lakodostupna i mora se moći demontirati.

Page 26: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Ugradnja

26

Napu pažljivo postavite u pripremljeniizrez (pogledajte dimenzije uređaja).

Donje držače pričvrstite s dva vijka nakućištu nape tako da nožice stoje nadonjoj plohi ormarića. Držači se mogumontirati s mogućnosti zakretanja.

Page 27: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Ugradnja

27

2x M4 x 8 mm

2x 4 x 15 mm

Gornje držače montirajte labavo nakućištu nape.

Držači su kod prihvata pomični.

Povucite držače prema gore, i vijčanoih spojite ispod radne ploče.

Vijke pričvrstite na kućištu.

Držači se alternativno mogu montiratitako da se mogu zakretati s čime bise napa mogla pričvrstiti bočno naormar.

Ispravite napu okomito i pričvrstitevijcima držače na ormariću.

Page 28: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Ugradnja

28

Spojni kabel provedite od nape do je-dinice ventilatora i spojite ga na venti-lator.

Postavite kabel i s priloženom vodili-com kabela spojite u priključak nakućištu.

dai3459g

Ventilator se može spojiti na napu istraga.

– Pri tome je potrebno ukloniti stražnjipoklopac i postaviti ga na prednjustranu kućišta.

– Spojni kabeli se moraju prekriti vodili-cama i postaviti u prihvat sa stražnjestrane kućišta.

Savjet: Setom za pregradnjuDEXT 6890 postoji mogućnost postavl-janja ventilatora na mjesto po Vašem iz-boru, u unutrašnjem prostoru. Električni spoj vrši se putem voda duži-ne 7 m. Set za pregradnju dostupan je kao do-datni pribor. Obratite pažnju prilikommontaže, na priložene upute za mon-tažu.

Page 29: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Ugradnja

29

Ventilator okrenite tako da je ispušniotvor nape okrenut u ispravnom sm-jeru i pričvrstite ga za napu.

Tri spojna kabela koja su provedena sdonje strane nape i izlaze iz kućištapostavite u odgovarajuće spojke nadonjoj strani vanjske priključne kutije. Pripazite da su utičnice ukopčane. Zatvorite kopče srednjeg utikača.

Priključni kabel spojite u odgovarajućipriključak na donjoj strani vanjskepriključne kutije.

Vanjsku priključnu kutiju pričvrstite nanapu. Može se montirati na prikaza-noj poziciji. Prema potrebi moguća jemontaža i na druge pozicije ventilato-ra, na poleđini nape ili na stjenkunamještaja.

Vlaga u ormaru može prouzročitistrujni udarPriključna kutija ne smije biti u kon-taktu s podom.Postavite i osigurajte kabele naodgovarajućem mjestu.

Page 30: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Ugradnja

30

Pričvrstite odvod zraka na ispušninastavak, primjerice fleksibilno crijevoza odvod s obujmicom (dodatni pri-bor).

Način rada na odvod zraka Za polaganje dodatnih cijevi za odvod

zraka obratite pažnju na poglavlje„Cijev za odvod zraka“.

Način rada na kruženje zrakaAko uvjeti na mjestu postavljanja ne do-puštaju priključak na odvod zraka, naputreba pripremiti za način rada nakruženje zraka. Za to postoji nekolikomogućnosti:

– Povezivanje ispušnog nastavka sasetom za pregradnju na kruženje zra-ka DUU 151 . Pri tome je potrebnofiltar za masnoću nape opremiti filt-rom za miris DKF 22-1 (vidi „Čišćenjei održavanje“).

ili

– Povezivanjem ispušnog nastavka sakutijom za pregradnju na kruženjezraka DUU 2900 ili DUU 1000 .

Filtri za mirise su integrirani u kutiji zapregradnju. U napu se ne postavljajufiltri za miris.

Setovi za pregradnju DUU 151, DUU2900 i DUU 1000 mogu se nabaviti kaododatni pribor. Za povezivanje sa kuti-jom za pregradnju DUU 1000, potrebnesu Vam plosnate cijevi. Plosnate cijevi isav dodatni pribor dostupni su u ovlaš-tenim trgovinama.

Obratite pažnju pri montaži na odgo-varajuće upute za montažu.

Page 31: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Cijev za odvod zraka

31

Kod istovremene uporabe nape iložišta ovisnog o zraku iz prostorijepostoji opasnost da pod određenimokolnostima dođe do trovanja!Obvezno pogledajte poglavlje „Sigur-nosne napomene i upozorenja“.Ako ste u dvojbi, obratite se za savjetnadležnom ovlaštenom dimnjačaru.

Upotrebljavajte samo cijevi za odvodzraka s glatkim stjenkama ili fleksibil-na crijeva od nezapaljivog materijala.

Kako bi se postigao najbolji protok zra-ka i najmanja buka, potrebno je pripazitina sljedeće:

– Promjer odvodne cijevi ne smije bitimanji od 150 mm.

– Ako se upotrebljavaju plosnate cijeviza odvod zraka, njihov presjek nesmije biti manji od presjeka ispušnognastavka.

– Cijev za odvod zraka mora biti štokraća i ravna.

– Upotrebljavajte samo koljena s veli-kim promjerom.

– Cijev za odvod zraka ne smije bitipresavijena ili prikliještena.

– Pobrinite se da svi spojevi budu čvrs-ti i nepropusni.

Imajte u vidu da svaki nedostataksmanjuje protok zraka i pojačava šu-move kod rada.

Ako se odvedeni zrak vodi u otvoreniprostor, preporuča se ugradnja teles-kopske zidne kutije ili sustava zavođenje kroz krovnu konstrukciju (do-datni pribor).

Ako se odvedeni zrak vodi u ventila-cijski kanal, uvodni nastavak mora bitiusmjeren u smjeru strujanja zraka.

Ako je odvodna cijev postavljena vo-doravno, mora se osigurati nagib odnajmanje 1 cm po metru. Na taj načinse sprečava slijevanje kondenzata unapu.

Ako odvodna cijev prolazi kroz hladanprostor, tavan ili sl., može doći do iz-nenadnog pada temperature u cijevi.Pri tome se može pojaviti rošenje ilikondenzacija. Zbog toga je nužnoizolirati odvodnu cijev.

Page 32: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Električni priključak

32

Napa se smije priključiti samo napropisno instaliranu mrežnu utičnicu sazaštitnim uzemljenjem AC 230V~50Hz.Električna instalacija mora biti izvedenaprema standardu VDE 0100!

Za povećanje sigurnosti, VDE u svojojsmjernici DIN VDE 0100 dio 739, prepo-ruča da se uređaj priključi preko FIDzaštitne strujne sklopke sa strujom akti-viranja od 30 mA (DIN VDE 0664).

Preporuča se priključenje putem mrežneutičnice kako bi se olakšao posao servi-seru (prema VDE 0701). Pri tome paziteda je mrežna utičnica uz ugrađeniuređaj lako dostupna.

Ako nakon ugradnje uređaja utičnicaviše nije dostupna ili je spajanje fiksno,mora se instalirati uređaj koji razdvajasve polove napajanja. Takav uređajmože biti sklopka s razmakom otvorenihkontakata od najmanje 3 mm.To su zaštitne sklopke, osigurači i zašti-te (EN 60335).

Odgovarajući priključni podaci nalazese na natpisnoj pločici (pogledajte pogl-avlje „Servis i jamstvo“). Molimo Vas dausporedite podatke s tipske naljepnices podacima o naponu i frekvenciji Vašeelektrične mreže.

Page 33: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Servis i jamstvo

33

U slučaju problema koje ne možete sa-mi ukloniti, molimo obratite se Mielezastupniku ili Miele servisu

Telefonski broj Miele servisa naći ćetena zadnjoj stranici ovih uputa.

Servisu je potreban broj modela i tvor-nički broj proizvoda. Oba podatka nalaze se na tipskoj nal-jepnici.

Položaj tipske naljepniceTipsku naljepnicu pronaći ćete kada iz-vadite filtar za masnoću.

Trajanje i uvjeti jamstvaTrajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u prilože-nim uvjetima jamstva.

Page 34: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Tehnički podaci

34

Motor ventilatora 275 W

Osvjetljenje radne površine 7 W

Ukupna priključna snaga 282 W

Mrežni napon, frekvencija AC 230 V, 50 Hz

Osigurač 10 A

Dužina priključnog kabela 1,5 m

Težina 37 kg

Page 35: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

Tehnički podaci

35

Informacijski list za kućanske napeprema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE

Identifikacijska oznaka modela DA 6890

Godišnja potrošnja energije (AECnapa) 109,9 kWh/god

Razred energetske učinkovitosti C

Indeks energetske učinkovitosti (EEInapa) 79,7

Iskorištenje dinamike fluida (FDEnapa) 18,6

Razred iskorištenja dinamike fluida

A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost) C

Učinkovitost osvjetljenja (LEnapa) 42,9 lx/W

Razred učinkovitosti osvjetljenja

A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost) A

Učinkovitost filtriranja masnoća 71,6%

Razred učinkovitosti filtriranja masnoća

A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost) D

Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja 400,8 m3/h

Protok zraka (najmanja brzina) 220 m3/h

Protok zraka (najveća brzina) 450 m3/h

Protok zraka (Intenzivna ili pojačana uporaba) 710 m3/h

Maks.protok zraka (Qmaks) 710 m3/h

Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja 361 Pa

Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (min.brzina)

47 dB

Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (maks.brzina)

60 dB

Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (Inten-zivna ili pojačana uporaba)

69 dB

Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorišten-ja

216,0 W

Potrošnja energije u stanju isključenosti (Po) W

Potrošnja energije u stanju mirovanja (Ps) 0,45 W

Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje 7,0 W

Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje 300 Ix

Faktor povećanja vremena 1,3

Page 36: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i
Page 37: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i
Page 38: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i
Page 39: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

NjemačkaMiele & Cie. KGCarl-Miele-Straße 2933332 Gütersloh

Miele trgovina i servis d.o.o.Buzinski prilaz 3210 000 ZagrebTelefon:Faks:Servis:E-mail:www.miele.hr

01 6689 00001 6689 09001 6689 [email protected]

Page 40: Upute za uporabu i ugradnju Napa...Upute za uporabu i ugradnju Napa Prije postavljanja i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i

M.-Nr. 10 749 471 / 00hr-HR

DA 6890