Click here to load reader

Uputa za prijavu teme i oblikovanje doktorskog rada 2011 ... · PDF fileznanstvenog priopćavanja i publiciranja rezultata vlastitih ... izobrazba-izrada-doktorskog-zavrsnog ... literaturi

 • View
  227

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Uputa za prijavu teme i oblikovanje doktorskog rada 2011 ... · PDF fileznanstvenog...

 • Sveuilite u Rijeci

  Medicinski fakultet

  Brae Branchetta 20, Rijeka

  Sluba za poslijediplomske studije i trajnu izobrazbu (tel. 651-157) (Poslijediplomski sveuilini (doktorski) studiji: BIOMEDICINA i ZDRAVSTVENO I EKOLOKO INENJERSTVO)

  Sluba za znanstvenoistraivaku djelatnost (tel. 651-214)

  7. srpnja 2015.

  UPUTA ZA PRIJAVU TEME I OBLIKOVANJE DOKTORSKOG RADA

  (uputa se primjenjuje od dana objave 10.rujna 2015.)

  1. Ova se uputa sastoji od etiri dijela:

  prijave teme doktorskog rada,

  postupka javne obrane i ocjene teme doktorskog rada,

  oblikovanja doktorskog rada i

  postupka ocjene i javne obrane doktorskog rada.

  2. Uputu zajedniki oblikuju:

  Povjerenstvo za poslijediplomske studije i trajnu medicinsku izobrazbu Medicinskog

  fakulteta Sveuilita u Rijeci i

  Povjerenstvo za znanstvenoistraivaku djelatnost Medicinskog fakulteta Sveuilita u

  Rijeci;

  3. Uputa je sastavljena na temelju

  zakonskih propisa o poslijediplomskim studijima, opih pravnih akata Sveuilita u Rijeci i

  Medicinskog fakulteta (Statut i Pravilnik o studijima Sveuilita u Rijeci od 15. veljae

  2015., Statut Medicinskog fakulteta u Rijeci od 28. rujna 2010., Pravilnik za izradu i

  opremanje doktorskih radova Sveuilita u Rijeci od 15. svibnja 2013.)

  5. obnovljenog izdanja udbenika "Uvod u znanstveni rad u medicini", urednika Matka

  Maruia (Medicinska naklada, Zagreb, 2013.), te

  5. dopunjenog izdanja udbenika Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo,

  autora akademika Vlatka Silobria (Medicinska naklada, Zagreb, 2003).

  4. Osnovna je svrha upute

  opis,

  tumaenje i

  pojanjenje pravila kojih se pristupnici obvezatno i u potpunosti moraju pridravati u tijeku

  prijavljivanja i oblikovanja doktorskih radova, a s jedinim ciljem uenja strogoe propisa

  znanstvenog priopavanja i publiciranja rezultata vlastitih znanstvenih istraivanja.

  5. Ovu uputu pristupnici mogu:

  dobiti od voditeljica Slube za poslijediplomsku nastavu i Slube za znanstvenoistraivaku

  djelatnost) ili pronai na mrenim stranicama Medicinskog fakulteta

  (http://www.medri.uniri.hr/hr/propisi-i-dokumenti/poslijediplomski-doktorski-studiji-trajna-

  izobrazba-izrada-doktorskog-zavrsnog-rada.html).

  http://www.medri.uniri.hr/hr/propisi-i-dokumenti/poslijediplomski-doktorski-studiji-trajna-izobrazba-izrada-doktorskog-zavrsnog-rada.htmlhttp://www.medri.uniri.hr/hr/propisi-i-dokumenti/poslijediplomski-doktorski-studiji-trajna-izobrazba-izrada-doktorskog-zavrsnog-rada.html

 • Uputa za prijavu teme i oblikovanje doktorskog rada, str. 2

  A. PRIJAVA TEME DOKTORSKOG RADA

  Prijava teme doktorskog rada predaje se Povjerenstvu za znanstvenoistraivaku djelatnost. Prijava

  teme jest skup dokumenata koje ine:

  molba,

  opi podaci i obrazloenje teme (obrazac DrS11)

  potvrdnica o lektoriranom naslovu,

  ivotopis2,

  odobrenje Etikog povjerenstva ustanove u kojoj se provodi istraivanje na ljudima

  potvrdu da projekt u okviru kojega se, sa svrhom izrade predloenog doktorskog rada,

  istraivanje provodi na ivotinjskim modelima posjeduje odobrenje Ministarstva poljoprivrede i

  Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane

  Ispis Prijave teme doktorskog rada (obrazac DrS1) sa svim dodacima (ankete, upitnici i sl.) i

  ivotopis predaju se u etiri primjerka. U elektronikom obliku (u MS Word formatu na

  kompaktnom disku) dostavlja se sljedee: prijava teme doktorskog rada (obrazac DrS1) s dodacima,

  ivotopis, obavijest za ispitanika i obrazac za dobivanje suglasnosti ispitanika za sudjelovanje u

  istraivanju.

  Pristupnik vlastoruno potpisuje molbu, prijavu teme (obrazac DrS1) i ivotopis. Obrazac DrS1,

  osim pristupnika, potpisuju i predloeni mentor/mentori.

  Tekst prijave mora biti napisan i oblikovan raunalom i otisnut na pisau. Za ispis treba rabiti pismo

  veliine 11 do 12 tipografskih toaka itljive vrste s obvezatnom potporom svih hrvatskih znakova.

  Tekst mora biti pisan hrvatskim ili engleskim jezikom po svim gramatikim i pravopisnim

  pravilima.

  I. Molba

  Molba se ispisuje naslovljena na Povjerenstvo, s naslovom "Prijava teme doktorskog rada", i u

  pravilu ne prelazi jednu pisanu stranicu. Molba mora, uz tono ime, prezime, struno i akademsko

  zvanje te adresu pristupnika, sadravati predloeni i tono napisani naslov teme, prijedlog mentora i

  podatak u kojim e institucijama (i njihovim zavodima, klinikama i dr.) istraivanje biti obavljeno,

  tj. gdje e rad biti izraen. Uz molbu je neophodno priloiti suglasnosti predstojnika zavoda/klinika.

  Ukoliko predstojnici nisu suglasni s provoenjem odreenog istraivanja trebaju napisati

  obrazloenje. Uz podatke o pristupniku treba upisati radno mjesto, broj telefona i e-adresu pote.

  Molba mora biti uredno datirana i vlastoruno potpisana. Na dnu molbe ispisuje se sadraj privitka u

  kojem se navode svi ostali dokumenti s poetka ove upute.

  II. Opi podaci i obrazloenje teme

  Obrazloenje teme pie se na obrascu DrS1 Prijava teme doktorskog rada Sveuilita u Rijeci.

  Obrazac se moe preuzeti na mrenim stranicama Medicinskog fakulteta

  (http://www.medri.uniri.hr/hr/propisi-i-dokumenti/poslijediplomski-doktorski-studiji-trajna-

  izobrazba-izrada-doktorskog-zavrsnog-rada.html) ili Sveuilita u Rijeci http://www.uniri.hr (zip

  arhiva: Obrasci za praenje doktorskih studija).

  1 obrazac DrS1 sadri ope podatke o pristupniku, imena predloenog mentora (komentora), obrazloenje

  teme, suglasnost predloenog mentora s prijavom teme i izjavu o tome da ista tema nije prijavljena na drugom

  Sveuilitu. Preporuka je drati se broja znakova koji su predloeni u obrascu, ali nije obavezno. 2 obrazac se moe preuzeti na mrenim stranicama Sveuilita u Rijeci (http://www.uniri.hr ); v. obrasci,

  dokumenti "EU CV HR" i "EU CV EN" za ivotopise na hrvatskom i engleskom jeziku

  http://www.medri.uniri.hr/hr/propisi-i-dokumenti/poslijediplomski-doktorski-studiji-trajna-izobrazba-izrada-doktorskog-zavrsnog-rada.htmlhttp://www.medri.uniri.hr/hr/propisi-i-dokumenti/poslijediplomski-doktorski-studiji-trajna-izobrazba-izrada-doktorskog-zavrsnog-rada.htmlhttp://www.uniri.hr/

 • Uputa za prijavu teme i oblikovanje doktorskog rada, str. 3

  OPI PODACI I KONTAKT DOKTORANDA / DOKTORANDICE

  U predvieni prostor u obrascu DrS1 upisuju se slijedei opi podaci o pristupniku: titula, ime i

  prezime doktoranda/doktorandice, nositelj/nositelji studija, naziv studija, matini broj

  doktoranda/doktorandice, ime i prezime majke i/ili oca, datum i mjesto roenja, adresa, broj telefona

  i adresa elektronike pote.

  1. NASLOV PREDLOENE TEME

  Pristupnik treba paljivo osmisliti naslov rada u suradnji s mentorom. Naslov se moe opisati kao

  najsaetiji prikaz rada, jer mora sa to manje rijei najbolje iskazati ciljeve istraivanja i oekivani

  znanstveni doprinos rada. U naslovu se ne preporuuje uporaba kratica. Naslov mora biti lektoriran

  (v. poslije) i potpuno jednako napisan ovdje kao i u molbi. Prihvaa se naslov koji potpisuje

  ovlateni lektor Sveuilita u Rijeci za hrvatski jezik. Naslov teme doktorskog rada predlae se na

  hrvatskom i na engleskom jeziku. Ukoliko se doktorat prijavljuje na engleskom jeziku potrebno je

  priloiti suglasnost ovlatenog lektora za engleski jezik.

  2. PREDLOENI ILI POTENCIJALNI MENTOR/MENTORI

  Upisuje se ime i prezime mentora, ustanova i drava u kojoj je mentor zaposlen, te adresa njegove

  elektronike pote. U obrascu je potrebno zaokruiti ope kriterije koji se odnose na mentora.

  Ukoliko se u doktorskom radu predlae i komentor potrebno je unijeti i njegovo ime. Ukoliko se u

  izradi doktorskog rada predlae komentor potrebno je napisati obrazloenje. Dva se voditelja

  doktorskog rada (mentor i komentor) mogu prihvatiti u sluajevima kada je tema doktorskog rada

  multidisciplinarna to znai da dva voditelja ne bi trebala biti iz iste znanstvene grane.

  3. OBRAZLOENJE TEME

  U obrazloenju teme potrebno je razjasniti sve najvanije aspekte predloenog istraivanja. Tekst

  treba biti napisan ekonomino, precizno i terminoloki ujednaeno kako bi povjerenstvo za prosudbu

  teme razumjelo pristupnikovo ue podruje rada i predloeno istraivanje. Svrha je dobro napisanog

  obrazloenja teme i ta da mladi istraiva sam sebi razjasni sve dijelove svojega istraivanja. U

  pisanju obrazloenja teme preporuuje se uporaba aktivnog glagolskog oblika i prvog glagolskog

  lica jednine ili mnoine. Meutim, dozvoljena je i uporaba treeg lica jednine u pasivnoj konstrukciji

  ime se zamjenjuje autorsko ja ili mi.

  3.1. Saetak na hrvatskom jeziku

  U saetku treba navesti znanstvenu hipotezu i cilj istraivanja, ispitanike (materijal) i metode

  istraivanja te oekivani znanstveni doprinos. Saetak se pie na hrvatskom i engleskom jeziku.

  Kljune rijei navode se na kraju saetka3. Kljune rijei trebaju najbolje iskazati ciljeve istraivanja

  i oekivani znanstveni doprinos rada i veim dijelom moraju biti zastupljene ili prepoznatljive u

  naslovu rada. Kljune rijei sadre niz od tri do sedam pojmova napisanih na hrvatskom i na

  engleskom jeziku (Key words), i to u obliku u kojem ih navodi Medical Subject Headings (MeSH)

  3 Primjer pisanja kljunih rijei:

  Kljune rijei Algoritam; Imunofenotipizacija; Leukemija, klasifikacija; Leukocitni antigen, povrinski; Multivarija

Search related