of 5 /5
Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam KLASA:350-01/14-02/6 URBROJ: 2186/01-06-00/13-14-1 Varaždin, 03. studeni 2014. Uvod Položaj aerodroma u odnosu na Varaždinsku županiju i širu regiju te potencijali Grad Varaždin nalazi se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na desnoj obali rijeke Drave, na udaljenosti oko 80 km od Zagreba, na ravničarskom području nadmorske visine oko 166 m, na površini od 59,45 km 2 . Položaj- 30 minuta vožnje - Ivanec, Prelog (Hr), slovenska granica - 1 sat vožnje - Zagreb, Koprivnica, Trakošćan (Hr), Ptuj (Slo) - 2 sata vožnje - Karlovac, Virovitica, Bjelovar (Hr), Graz (A), Celje (Slo), Balaton (Hun) ''Catchment area'' - 30 minuta vožnje - 280.000 stanovnika - 1 sat vožnje -1.700.000 stanovnika - 2 sata vožnje -3.650.000 stanovnika -1 sat vožnje -2 sata vožnje

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizamturističke destinacije Varaždinske Toplice (zdravstveni turizam) te Sv.Martin na Muri (spa i golf) u susjednoj Međimurskoj županiji

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizamturističke destinacije Varaždinske Toplice...

 • Upravni odjel za komunalni

  sustav i urbanizam

  KLASA:350-01/14-02/6

  URBROJ: 2186/01-06-00/13-14-1

  Varaždin, 03. studeni 2014.

  Uvod

  Položaj aerodroma u odnosu na Varaždinsku županiju i širu regiju te potencijali

  Grad Varaždin nalazi se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na desnoj obali rijeke

  Drave, na udaljenosti oko 80 km od Zagreba, na ravničarskom području nadmorske visine

  oko 166 m, na površini od 59,45 km2.

  Položaj- 30 minuta vožnje - Ivanec, Prelog (Hr), slovenska granica

  - 1 sat vožnje - Zagreb, Koprivnica, Trakošćan (Hr), Ptuj (Slo)

  - 2 sata vožnje - Karlovac, Virovitica, Bjelovar (Hr), Graz (A),

  Celje (Slo), Balaton (Hun)

  ''Catchment area'' - 30 minuta vožnje - 280.000 stanovnika

  - 1 sat vožnje -1.700.000 stanovnika

  - 2 sata vožnje -3.650.000 stanovnika

  -1 sat vožnje -2 sata vožnje

 • Varaždinska županija obuhvaća 6 gradova te 22 općine, a Varaždin je njeno

  sjedište. Zbog svog geoprometnog, gospodarskog, kulturnog i povijesnog značaja

  predstavlja i gravitacijsko središte zapadnog dijela Koprivničko-Križevačke županije,

  sjevernog dijela Krapinsko-Zagorske županije kao i Međimurske županije.

  Sukladno tome Varaždinski aerodrom je prometna građevina od značaja ne samo

  za Grad Varaždin nego i za širu regiju u cilju dugoročnog razvoja gospodarstva i turizma

  budući da se u neposrednoj blizini Varaždina nalaze neke veće gospodarske zone kao

  zona u Trnovcu (''Slobodna zona Varaždin''), Knegincu, Jalžabetu, Ivancu i dr., te

  turističke destinacije Varaždinske Toplice (zdravstveni turizam) te Sv.Martin na Muri

  (spa i golf) u susjednoj Međimurskoj županiji.

  -1/2 sata vožnje

  -1 sat vožnje

  gospodarstvo turizam

  Aerodrom je smješten na istočnom rubu Grada Varaždina južno od državne ceste

  D2 te sjeverno od željezničke pruge R202 Varaždin-Koprivnica, te je okružen sa tri strane

  naseljima.

  Godine 2009. ograđen je te unutar ograde obuhvaća površinu od cca 35,37 ha, od

  čega je samo cca 1 ha u privatnom vlasništvu, a sve ostalo je u vlasništvu Grada

  Varaždina i Varaždin Airport d.o.o.. Izvan ograde u neposrednoj blizini aerodroma u

  vlasništvu Varaždin Airporta d.o.o. je više čestica ukupne površine 24,7 ha.

 • Postojeće stanje infrastrukture aerodroma

  Infrastrukturu aerodroma predstavljaju uzletno-sletna staza (USS), jedna kosa

  ulazno-izlazna staza za vožnju koja povezuje sjeverni kraj USS sa stajankom, stajanka, te,

  na zemaljskoj strani hangar za zrakoplove, objekt uprave aerodroma sa uredom za prijavu

  i najavu, VIP salonom, prostorijom za kontrolu granične policije i carine i tornjem

  kontrole letenja, te restoranom i pristupnom prometnicom sa parkiralištem. Svi su objekti

  smješteni na sjevernom kraju staze odnosno zapadno od nje. Nosivost USS je za

  komercijalne avione težine do 50 tona. Uzletno-sletna staza duljinom (1730m) i širinom

  (30m) spada u referentni kod 3C i ima neinstrumentalni prilaz, a položena je u pravcu

  160º-340º, odnosno 16-34. Jedina vozna staza duljine 200 m i širine oko 30 m

  kapacitetom zadovoljava postojeći promet zrakoplova. Ona je ulazno-izlazna uz sjeverni

  prag 16, položena pod kutem od 50º u odnosu na središnjicu USS, povezuje USS sa

  stajankom površine cca 2.500 m2. Hangar za sportske zrakoplove je veličine 40 x 15 m,

  visine 4-6 m, a aerodromska zgrada je veličine 48 x 10-12 m, visine 10,5 m, sa tornjem

  kontrole letenja visine 13 m. Pristupna prometnica duljine cca 150 m dvosmjerna je, sa

  po jednim prometnim trakom u svakom pravcu i povezuje aerodrom sa državnom cestom

  Varaždin-Koprivnica. Na njenom proširenom djelu nalazi se parkiralište.

  Infrastruktura u neposrednoj okolini

  Cestovni promet - autocesta - A4 - smjer Mađarska -Zagreb

  - državna brza cesta - D2 - smjer Slovenija - Srbija

  - D3 - smjer Mađarska - Rijeka

  - D35 - smjer Varaždin - Lepoglava

  Željeznica -regionalni promet- smjer Zaprešić - Čakovec

  - regionalni promet- smjer Varaždin - Koprivnica - Osijek

  - putničko-tehnički kolodvor u gospodarskoj zoni (u planu)

  Carinska ispostava - 5 minuta vožnje

  Veterinarska stanica - 10 minuta vožnje

  Kamionsko parkiralište (cca 14.000 m2) - 5 minuta vožnje

 • Varaždinski aerodrom u okviru prostorno-planskih dokumenata:

  Razvoj zračnog prometa je definiran na državnoj razini kroz Strategiju i Program

  PURH temeljem kojih Varaždinski aerodrom ima status sportske zračne luke.

  Prostorni plan Varaždinske županije (''Službeni vjesnik Varaždinske županije''

  broj 8/00, 29/06 i 16/09) pa sukladno tome i Prostorni plan uređenja Grada Varaždina

  (''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' broj 2/05), varaždinski aerodrom vodi pod

  kategorijom 2C.

  Godine 2013.temeljem Zakona o zračnom prometu (''Narodne novine'' broj 69/09 i

  84/11) te Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za

  izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma

  (''Narodne novine'' broj 41/13) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je

  operatoru aerodroma Varaždin Airport d.o.o. trajnu Svjedodžbu aerodroma za aerodrom

  referentnog koda 3C, neinstrumentalni prilaz (kopija svjedodžbe u prilogu).

  Budući da je u tijeku donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

  Grada Varaždina - dalje IiD PPUG, (donošenje Plana planirano je za prosinac ove

  godine), temeljem Svjedodžbe, aerodrom je u Izmjenama i dopunama Plana planiran kao

  aerodrom referentnog koda 3C neinstrumentalni prilaz.

  U tijeku javne rasprave na IiD PPUG-a, Zavod za prostorno uređenje Varaždinske

  županije (izrađivač Prostornog plana Varaždinske županije) podržao je prekategorizaciju

  aerodroma te će novi kodni broj unijeti i u Izmjene i dopune Prostornog plana

  Varaždinske županije čije pripreme su u tijeku.

  Mogućnosti razvoja sukladno IiD PPUG-u Varaždina:

  Sukladno smjernicama dr.sci. Stanislava Pavlina sa Fakulteta prometnih znanosti

  Sveučilišta u Zagrebu koji je Izrađivač ''Razvojnog plana aerodroma Varaždin'', u IiD

  PPUG-u su dane mogućnosti razvoja aerodroma i prostora oko njega kroz tekstualni dio,

  Odredbe za provođenje te kartografski dio.

  U Karti 4.2. Donji Kućan, Kućan Marof i Varaždin – zračna luka i gospodarska

  zona M1:5000 ucrtane su površine ograničenja prepreka i namjena površina za uži (zona

  aerodroma) i širi (gospodarske zone) prostor aerodroma koji sadrži sljedeće zone:

  1. Aerodrom Varaždin

  - manevarske površine čini postojeća uzletno-sletna staza i planirana

  paralelna staza za vožnju (zona širine cca 166 m) te nekoliko poprečnih ulazno-

  izlaznih staza za vožnju koje će povezivati uzletno-sletnu stazu s paralelnom

  stazom za vožnju odnosno stajankom. Stajanka je predviđena uzduž paralelne

  staze za vožnju (rulnica) ,

  - zona planirane izgradnje zgrada aerodroma (sadržaji vezani na redovno

  održavanje i servisiranje letjelica, obavljanje poštanskih i robnih usluga te gradnju

  proizvodnih, skladišnih, trgovačkih i drugih poslovnih građevina sukladno

  Urbanističkom planu uređenja cijelog prostora aerodroma za koji je Planom

  propisana obaveza izrade);

  2. Planirane gospodarske zone:

  - Zona 1, površine cca 26,4 ha (264.000 m2) nalazi se sjeverozapadno od

  aerodroma uz državnu cestu D2, planiranom prometnicom uz njen zapadni rub

  povezat će se sa Kučan Marofom; proizvodno-uslužno-turističke namjene;

  potrebna je izrada Urbanističkog plana uređenja

  - Zona 2, površine cca 3,65 ha (36.500 m2) nalazi se jugoistočno uz

  aerodrom, u blizini planirane gospodarske zone Trnovec, prometno je povezana na

  Donji Kučan i Trnovec, potrebna je izrada Urbanističkog plana uređenja

 • ARP visina: 165,6 m (543 ft)

  ARP koordinate: 46°17’39’’ N; 16°23’00.50’’ E

  Uzletno-sletna staza: 1.730 m x 30m

  Kategorija aerodroma: 3C neinstrumentalno

  Vatrogasna služba: kategorija 1., na zahtjev do kategorije 3.

  Granična policija: najava 2 sata unaprijed

  Radno vrijeme: ljetno 8,00 - 20,00; zimsko 8,00-16,00

  Dugoročni ciljevi razvoja aerodroma Varaždin:

  Planirani su ciljevi dugoročnog razvoja aerodroma Varaždin kao potencijalnog

  centra za održavanje zrakoplova, škola letenja, aeroklubova, poslovnih zračnih

  prijevoznika, cjelogodišnje hangariranje zrakoplova (potrebno je povećanje kapaciteta

  hangarskih površina radi iskazanog interesa za hangariranje u zimskom razdoblju),

  cjelogodišnjeg korištenja privatnih korisnika zrakoplova, za prihvat i otpremu putnika

  zrakoplova referentnog koda 3C (putničkog terminala), prihvata i otpreme tereta (cargo

  terminal) i pratećih objekata i sadržaja (prihvat i otprema zrakoplova, spasilačko-

  vatrogasna zaštita, toranj kontrole letenja i prateći sadržaji, dopuna gorivom i skladište,

  restoran, administracija ...)

  Izradila:

  Emanuela Grđan, dipl.ing.arh.

  Pročelnik

  Mario Sambolec