of 53 /53
2012./2013. Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom Ranko Milić, M.Sc.E.E., Cluster CEDRA Split & Eupolis grupa d.o.o. Hvar, 3. lipnja 2014.

Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

  • Upload
    jontae

  • View
    52

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom Ranko Milić, M.Sc.E.E. , Cluster CEDRA Split & Eupolis grupa d.o.o. Hvar, 3. lipnja 2014. Ciljevi modula. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Page 1: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

2012./2013.

Upravljanje projektnim ciklusomUvod u upravljanje projektnim ciklusomRanko Milić, M.Sc.E.E., Cluster CEDRA Split & Eupolis grupa d.o.o.

Hvar, 3. lipnja 2014.

Page 2: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Ciljevi modula

Steći razumijevanje i iskustvo praktične primjene upravljanja projektnim ciklusom (UPC) u pripremi i planiranju uspješnih projekata

Upoznati se s procesima i alatima analize stanja (sektora, dionika, problema, ciljeva)

Nastaviti razvijati svoje projektne ideje sukladno metodologiji UPC-a

2

Page 3: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Ponovimo…

• Što je projekt, a što program?• Što je upravljanje projektnim ciklusom i zašto se koristi?

3

Page 4: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Što je projekt, a što program?• Projekt: Skup aktivnosti usmjerenih postizanju jasno

određenih ciljeva unutar određenog vremenskog razdoblja i u okviru određenog proračuna. (definicija Europske komisije)

• Program: Okvir za provedbu strategija i politika u određenim područjima/sektorima, više hijerarhijske razine, tako da jedan program može sadržavati veći broj projekata koji doprinose ostvarenju ciljeva tog programa.

4

Program

Projekt 1 Projekt 2

Page 5: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Što je upravljanje projektnim ciklusom?

• Upravljanje projektnim ciklusom (UPC) ili Project Cycle Management (PCM) jedinstvena je metodologija razvijena od strane praktičara kojom se planiraju i provode projekti koji se financiraju iz različitih fondova EU-a, pri čemu se slijedi logika cijelog projektnog ciklusa (od razvoja projektne ideje do evaluacije završenog projekta i početka novog ciklusa).

5

Programiranje

Identifikacija

Formulacija

Financiranje

Provedba i praćenje

Evaluacija

Page 6: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

definira kako se priprema, planira, provodi i evaluira projekt osigurava da projekt podržava opće ciljeve EU i nacionalnih politika osigurava da su projekti relevantni za stvarne probleme ciljanih

skupina/korisnika/zajednica osigurava izvodljivost projekata, odnosno da se pojedinačni ciljevi

mogu realno postići u okviru ograničenja koje postavlja okruženje potiče da koristi koje stvaraju projekti budu održive.

Zašto UPC?

Programiranje

Identifikacija

Formulacija

Financiranje

Provedba i praćenje

Evaluacija

Page 7: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

• Aktivno sudjelovanje dionika (stakeholders)

• Planiranje služeći se logičkom matricom

• Ocjena kvalitete u svakoj fazi

• Izrada kvalitetnog glavnog dokumenta u svakoj fazi

Osnovna načela UPC

Page 8: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

FAZE PROJEKTNOG CIKLUSA

Page 9: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Projektni ciklus sa stajališta EU/RH

9

Opisi poslova

Tehničke specifikacije

Troškovnici

Upute aplikantima

Nat

ječa

jna

do

kum

enta

cija

Formulacija

Identifikacija

Programiranje

Financiranje

Evaluacija

Provedba

Prijedlog financiranja

Izvješće o praćenju provedbe

Financijski sporazum

Operativni program

Prioriteti i mjere, strateški

projektiEvualuacijsk

o izvješće

Programski dokumenti EK i zemlje korisnice

Page 10: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Projektni ciklus sa stajališta korisnika granta

10

Opisi poslova

Tehničke specifikacije

Troškovnici

Sek

un

dar

na

nab

ava

Formulacija

Identifikacija

Programiranje

Financiranje

(Evaluacija)

Provedba

Odluka Evaluacijskog

odbora

Izvješće o praćenju provedbe

Ugovor

Obrazac za prijavu projekta (logframe,

proračun)

Dionici, ciljevi, rezultati, aktivnosti

Evualuacijsko izvješće

Upute natjecateljima

«Čišćenje proračuna»

Page 11: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Poveznica EU/RH i korisničke perspektive

11

Formulacija

Identifikacija

Financiranje

Praćenje provedbe i ocjena

Provedba

Formulacija

Identifikacija

Programiranje

Financiranje

Praćenje provedbe i ocjena

Provedba

Program

Projekti

Operativna struktura

Korisnici grantova

Page 12: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Dvije perspektive programiranja• EU/RH: Postupak izrade strateških i programskih dokumenata koji predstavlja

osnovu za korištenje EU fondova u idućoj sedmogodišnjoj financijskoj perspektivi.

• Korisnik darovnice: Postupak analize situacije na nacionalnoj i sektorskoj razini kako bi se identificirali problemi, ograničenja i mogućnosti kojima bi se partnerski programi mogli baviti, definiranje društveno-gospodarskih pokazatelja te nacionalnih i donatorskih prioriteta. Cilj ovoga je postići suglasnost oko glavnih ciljeva i prioriteta sektora čime se stvara relevantan okvir programiranja unutar kojeg se mogu identificirati i definirati projekti.

12

Page 13: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Analiza problema i ciljeva u skladu sa strateškim dokumentima Analiza dionika (stakeholders) – pojedinci, skupine ljudi, institucije ili

tvrtke koji mogu biti povezani s projektom, npr. proizvođači u poljoprivredi, tradicionalni obrti, turističke zajednice, mediji.

Analiza kapaciteta Studija izvodljivosti (Feasibility study) Analiza troškova i koristi (Cost-benefit analysis)

Glavni dokument faze identifikacije: sažetak projekta

Važno je ulagati resurse (vrijeme, ljudske) u fazama programiranja iidentifikacije jer kad projekt prijeđe u fazu formulacije sve je teže zaustaviti provedbu potencijalno neodgovarajućeg projekta!

Identifikacija

Page 14: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Sadrži sljedeće elemente:• Relevantnost, izvedivost, kvalitetu upravljanja (kriteriji ocjene kvalitete)• Priprema logičke matrice• Ocjena institucionalne sposobnosti• Matrica upravljanja rizicima• Smjernice za promicanje sudjelovanja• Smjernice za pripremu opisa posla• Smjernice za financijsko i narativno izvještavanje

Glavni dokument faze formuliranja: projektni prijedlog

Formuliranje

Page 15: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Odluka o financiranju može se donijeti na kraju faze Identifikacije ili faze Formulacije, za projekte uglavnom nakon formulacije, a za programe nakon identifikacije

Glavni dokument faze financiranja: financijski sporazum

Financiranje

Page 16: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Upravljanje projektom (project management): Koordinacija projektnog tima (unutar iste institucije) i partnera

(između institucija) Komunikacija (unutarnja – između projektnih partnera i

vanjska – s javnosti, medijima) Učinkovito upravljanje financijskim sredstvima (poštivanje

procedura javne nabave) Praćenje i izvještavanje o učinjenom (narativna i financijska

izvješća) Provedba aktivnosti, postizanje rezultata i ispunjavanje

cilja(eva)

Provedba

Page 17: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

• Tijekom provedbe (Mid-term), konačna (Final)• Objektivno procjenjivanje projekta – utvrditi do koje

mjere je ispunjen cilj(evi), analiza indikatora, razgovor sa korisnikom i partnerima, dionicima, preporuke za korisnika i donatora sredstava

• Ideje za osmišljavanje novog projekta• Osnovne osobine evaluacije – objektivnost, kredibilnost,

sudjelovanje dionika, korisnost

Glavni dokument faze evaluacije: evaluacijsko izvješće

Evaluacija

Page 18: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

U fazi identifikacije pri: analizi trenutne situacije ispitivanju relevantnosti predloženog projekta identifikaciji potencijalnih ciljeva i strategija

U fazi formulacije kod: pripreme kvalitetnog projektnog plana s jasnim

ciljem(vima), mjerljivim rezultatima, provedivim aktivnostima, razrade strategije upravljanja rizicima, itd.

UPC pomaže:

Page 19: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

U fazi provedbe: osigurava ključnu upravljačku podršku pri ugovaranju,

operativnom planiranju i praćenju projekta

U fazi nadzora: daje nam mogućnost provedbe korektivnih mjera radi

unaprjeđenja provedbe projekta

U fazi evaluacije: daje nam sažetak onog što je planirano/realizirano (ciljevi,

pokazatelji, preduvjeti i pretpostavke) i na taj način stvara osnovu za procjenu učinka i utjecaja projekta

UPC pomaže (nastavak):

Page 20: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Priprema projekta

tri ključne faze pripreme projekta su:

1.Analitička faza2.Kreativna faza3.Faza strukturiranja

Page 21: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Elementi triju faza pripreme projekta

1. Situacija (background)

2. Dionici (stakeholders) 1. ANALITIČKA FAZA

3. Problemi

4. Ciljevi/rezultati

6. Način provedbe projekta (radni paketi, aktivnosti)7. Potrebni resursi (ljudski, financijski, vremenski, materijalni)8. Načini mjerenja napretka i uspjeha 3. FAZAprojekta (SMART indikatori) STRUKTURIRANJA9. Načini nošenja s pretpostavkama i rizicima

5. Put/strategija i logika intervencije 2. KREATIVNA FAZA

IDE

NT

IFIK

AC

IJA

FO

RM

ULA

CIJA

Page 22: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Elementi triju faza pripreme projekta: vježba u grupama na primjeru naših projekata za točke 1.-3.

1. Situacija (background)

2. Dionici (stakeholders) 1. ANALITIČKA FAZA

3. Problemi

4. Ciljevi/rezultati

6. Način provedbe projekta (radni paketi, aktivnosti)7. Potrebni resursi (ljudski, financijski, vremenski, materijalni)8. Načini mjerenja napretka i uspjeha 3. FAZAprojekta (SMART indikatori) STRUKTURIRANJA9. Načini nošenja s pretpostavkama i rizicima

5. Put/strategija i logika intervencije 2. KREATIVNA FAZA

IDE

NT

IFIK

AC

IJA

FO

RM

ULA

CIJA

Page 23: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Analitička faza

Odgovor na pitanje: Gdje smo sada?

Cilj/rezultati projekta moraju riješiti određene sadašnje probleme i biti od koristi ciljanoj skupini (target group)

Analizira se:1. Situacija (background)2. Dionici (stakeholders)3. Problemi i njihovi međuodnosi4. Ciljevi/rezultati, te mogući putovi njihovih ostvarivanja

Page 24: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Kreativna faza

Odgovor na pitanje: Gdje želimo biti?

U formuliranje odgovora uključiti dionike jer su percepcije/ prioriteti/ciljevi različiti te postoji više putova k ostvarenju cilja.

5. Odabire se put/strategija i logika intervencije

Page 25: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Faza strukturiranja

Odgovor na pitanje: Kako stići tamo?

Definira sljedeće elemente:6. Način provedbe projekta (radni paketi, aktivnosti)7. Potrebni resursi (ljudski, financijski, vremenski, materijalni)8. Načini mjerenja napretka i uspjeha projekta (SMART indikatori)9. Načini nošenja s pretpostavkama i rizicima

Page 26: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Faze projektnog ciklusa - identifikacija

Page 27: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Identifikacija

Uključuje elemente analitičke i kreativne faze pripreme:1. Analiza situacije (background)2. Analiza dionika (stakeholders)3. Analiza problema 4. Analiza ciljeva/rezultata5. Odabir puta/strategije

Page 28: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Analiza situacije: strateški, politički i zakonodavni okvir

1. Upoznavanje s programskim dokumentima i drugim relevantnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim strategijama:

Nacionalni program razvitka ili strategije razvoja pojedinih sektora (npr. Strategija ruralnog razvoja RH, Akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede)

Prioriteti na regionalnoj/lokalnoj razini (npr. Županijska razvojna strategija, Glavni plan razvoja turizma SDŽ, Plan urbanističkog razvoja)

Programski dokumenti (npr. IPA Adriatic CBC Program) Zakonodavni okvir

Page 29: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Analiza situacije: SWOT2. Procjena razvojnih čimbenika iz naše perspektiva kao pokretača

promjene/inicijative za promjenu

• SWOT – alat za opću analizu ili uvid na način koji bi organizacija, institucija ili zajednica mogla riješiti određeni problem ili izazov

Pozitivni Negativni Svojstva

Snage (Strenghts)

Slabosti (Weaknesses)

Interni, statični, sadašnji

Mogućnosti (Opportunities)

Prijetnje (Threats)

Eksterni, dinamični, budući

Page 30: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

3 glavne faze SWOT-a

1. Identifikacija unutarnjih S i W, te vanjskih O i T2. Analiza načina kako uz S prebroditi W, te iskoristiti O za smanjiti T3. Formuliranje strategije za unos poboljšanja

S W

O T

Page 31: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Analiza razvojne situacije: turizam SDŽPrimjer SWOT – ŽRS 2011-2013

Snage:- Izvanredna prostorna i klimatska osnovica-Tradicija i prepoznatljivost na emitivnim tržištima

Slabosti:-Nedovoljno razvijeni selektivni oblici turizma-Mali broj kvalitetnih nautičkih vezova i nedovoljno razvijena nautička logistika- Neodgovarajuća turistička ponuda (visoka sezonska koncentracija i izraziti koeficijent turističke gustoće u obalnim i otočkim destinacijama)- Nizak udio smještajnih kapaciteta visoke kvalitete u ukupnim smještajnim kapacitetima

Prilike- Rastuće mogućnosti korištenja EU sredstava za financiranje gospodarskih projekata posebno u ruralnim područjima- Novi trendovi rasta potražnje za selektivnim oblicima turizma - Rast potražnje za turističkim uslugama, osobito na južnom i srednjem Jadranu- Povećani interes stranih ulagača uslijed ulaska u EU- Stavljanje u funkciju neaktivne državne imovine na području Županije

Prijetnje- Spori gospodarski oporavak na globalnoj inacionalnoj razini- Nepovoljni uvjeti financiranja gospodarstva

Page 32: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Vježba• Napravite SWOT analizu razvojne situacije iz perspektive

pokretača razvojne inicijative

Pozitivni Negativni Svojstva

Snage (Strenghts)

Slabosti (Weaknesses)

Interni, statični, sadašnji

Mogućnosti (Opportunities)

Prijetnje (Threats)

Eksterni, dinamični,

budući

Page 33: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Analiza situacijePrimjer SWOT – ŽRS 2011-2013 (područje: turizam)

Faza 3: Strategija za unos poboljšanja

Strateški cilj 1. Konkurentno gospodarstvoPrioritet 1.3 Razvoj turizma

Mjera 1.3.1 Unaprjeđenje turističkih programa i proizvodaCilj mjere: Podizati razvoj niza kvalitetnih, marketinški osmišljenih turističkih programa i

proizvoda koji će produžiti sezonu i povećati kvalitetu našeg turizma.Sadržaj mjere: Izrada Programa za produženje turističke sezone; Potpora projektima

revitalizacije zapuštenih/napuštenih ruralnih cjelina kroz projekte “etno-eko”, Provedba EU projekta „Adristorical lands“ itd.

Mjera 1.3.2 Poboljšanje turističke infrastruktureCilj mjere: Povećati prihvatni kapacitet i svu ostalu infrastrukturu u funkciji istoga

Mjera 1.3.3 Unaprjeđenje nautičkog turizmaCilj mjere: Povećanje kapaciteta za pružanje kvalitetnih usluga u nautičkom turizmu

Page 34: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

ANALITIČKA FAZA FAZA PLANIRANJA

Analiza dionika – određivanje i procjena glavnih dionika te pristup njihovim kapacitetima

Razvoj LM – definiranje projektne strukture, testiranje njene unutarnje logike i rizika, formuliranje mjerljivih pokazatelja uspjeha

Analiza problema – odrađivanje ključnih problema, prepreka i prilika te određivanje uzročno-posljedičnih veza

Raspored aktivnosti – određivanje sekvenci i uvjetovanosti aktivnostima te određivanje trajanja aktivnosti i procjena odgovornosti

Analiza ciljeva – razvoj rješenja iz ustanovljenih problema te određivanje načina za korištenje/ razrješavanje uzročno-posljedičnih veza

Raspored resursa – razvoj inputa, rasporeda i proračuna iz rasporeda aktivnosti

Analiza strategije – određivanje različitih strategija za postizanje rješenja te odabir odgovarajuće strategije

Nakon analize situacije…

Page 35: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Matrica strategije dionika i

oblici sudjelovanja

Problemsko stablo

Stablo ciljeva

Analiza izvedivosti, troškova i

koristi

Logička matrica

Korak 1. Korak 2. Korak 3. Korak 4. Korak 5.

Proces razrade

Page 36: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Dionici? Korisnici? Ciljne skupine? Krajnji korisnici? Projektni partneri/su-prijavitelji?

Tipovi dionika u projektu?

Page 37: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Dionici u Vašem projektu?• Dionici• Ciljne skupine• Krajnji korisnici• Glavni/vodeći partner• Partneri• Podugovaratelji• Ugovorno tijelo• Podupiratelj(i)• Konkurencija• Protivnici• Javnost/građani• Mediji• Lokalna/državna/javna uprava• Javni sektor (obrazovanje, zdravstvo,...)• ...

Page 38: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Mali UPC pojmovnik I• Dionik (engl. stakeholder) - svaki pojedinac, organizacija, institucija,

zajednica ili sustav koji može utjecati na projekt ili aktivnosti projekta ili na kojeg projekt može utjecati, bilo na pozitivan ili negativan način, dakle svi koji su zainteresirani da li će se i ako hoće na koji će se način projekt realizirati

• Ciljna skupina (eng. target groups) – svaki subjekt koji je pod izravnim pozitivnim utjecajem projekta, osobe, skupine organizacije/institucije/sustavi s kojima radimo u projektu (npr. sudionici edukacija, korisnici savjetodavnih usluga, itd.)

• Krajnji korisnici (engl. final beneficiaries) osobe/ skupine/ organizacije/institucije/sustavi koje bi mogle imati koristi od projekta nakon što završi (npr. organizacije/institucije/zajednice koje će imati koristi od treninga i savjetovanja u kojima su sudjelovali njihovi zaposlenici)

Page 39: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Mali UPC pojmovnik II• Vodeći partner/korisnik – nositelj projekta (engl. Lead

beneficiary/partner) – predlaže projekt u svoje ime, odgovoran je za njegovu dobru provedbu, ugovara projekt s donatorom te ima i punu formalnu odgovornost za projekt

• Partner - sudjeluje u projektnim aktivnostima, provodi dio projektnih aktivnosti, može sudjelovati u financijskom dijelu

• Suradnička organizacija/pridruženi partner (engl. Associate) - pomaže u nekom dijelu provedbe (npr. promicanje projekta), ali nema pravo na pokrivanje svojih troškova iz sredstava projekta

• Podugovaratelj (engl. Subcontractor) – organizacija koja obavlja dio projektnih aktivnosti ili dobavlja proizvode i usluge i koja prihvaća formalnu odgovornost nakon provedbe procedure javne nabave

Page 40: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Mali pojmovnik/UPC: dionici po novom• Prijavitelj / nositelj = applicant/grant beneficiary• Partner = partner• Suprijavitelj = co-applicant*• Povezane osobe = affiliated entity*• Suradnik = Associate• Podugovoreni = Subcontractor• Ciljna skupina = target group• Krajnji korisnik = Final beneficiary

Page 41: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Shematski prikaz

KRAJNJI KORISNICI

CILJNA SKUPINA DIONICI

GLAVNI PARTNER

PARTNERI

SURADNIČKEORGANIZACIJE

PODUGOVARATELJI

Podupiratelji

Konkurencija

ProtivniciJavnost/građani

Mediji

Uprava i javni sektor

Page 42: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Analiza dionika • Smisao analize: prepoznati različite interese, ograničenja i

kapacitete svih dionika i uzeti ih u obzir pri identifikaciji problema, postavljanju ciljeva i izboru strategije

• Konačni cilj: maksimalno povećati korist koju će imati ciljana skupina i krajnji korisnici, a umanjiti potencijalne negativne učinke (uključujući konflikte među dionicima)

Page 43: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Koraci u analizi dionika1.Prepoznati ključni problem ili mogućnost kojom će se projekt baviti2.Identificirati potencijalne interesne skupine3.Istražiti njihove uloge, interese, snagu i sposobnost sudjelovanja u projektnim aktivnostima (jake strane i slabosti)4.Identificirati stupanj suradnje ili sukoba među dionicima5.Interpretirati zaključke tako da nam omoguće:

• Pravilnu raspodjelu resursa• Organizirati i koordinirati dionike tako da se promovira njihovo

“vlasništvo” nad projektom i sudjelovanje• Prepoznati sukobljene interese i dizajnirati projekt tako da ih se uvaži

i riješi • Uključiti rodnu analizu (“cross-cutting issues”)

Page 44: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Alati za provedbu analize dionika

1.Matrica analize dionika2.SWOT analiza3.Vennovi dijagrami4.Radijalni dijagrami

Page 45: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Analiza dionika: Matrica analize dionika

Dionik i osnovne značajke

Očekivanja, interesi i kako na njih utječe tema kojom se bavimo

Potencijali i nedostaci

Moguće mjere za rješavanje interesa dionika

Page 46: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

PrimjerDionik i opis osnovnih značajki

Očekivanja i interesi od projekta

Potencijali i nedostaci

Moguće mjere za rješavanje interesa dionika

Osobe s invaliditetom (OSI): Ukupan broj OSI u gradu je 740; oko 40% je nezaposleno;

-interes za osiguranjem materijalne egzistencije i podizanjem standarda, uključivanje u društvo

-okrenutost novim tehnologijama, posebno kod mlađe populacije- inercija, nedostatak znanja i vještina, ali i samopouzdanja

- Osnažiti OSI za tržište rada kroz razvoj vještina i samopouzdanja, senzibilizirati roditelje i poslodavce za zapošljavanje OSI

Lokalni poslodavci: Oko 10.000 poslodavaca u gradu;

- omogućiti pristup kvalitetnoj radnoj snazi, ispuniti zakonske obveze na kvalitetan način (za veće poslodavce)

- generiraju nova radna mjesta,- imaju predrasude prema OSI

- osigurati poticaje za zapošljavanje OSI

Page 47: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Analiza dionika; Ad. 1 Matrica analize dionikaDionik i osnovne značajke Interesi i kako na njih utječe

problem ili problemiPotencijali i nedostaci Moguće mjere za rješavanje

interesa dionika

Ribarske obitelji: oko 20.000 obitelji, slabijeg imovinskog stanja, malo obiteljsko poduzetništvo , organizirani u neformalne zadruge, žene aktivno uključene u preradi i plasmanu ribe na tržište

• Održati i poboljšati njihova sredstva za život

• Onečišćenje loše utječe na količinu i kvalitetu ulova

• Loš utjecaj na zdravlje obitelji, posebice djece i majki

• Snažan interes za mjere kontrole onečišćenja

• Ograničen politički utjecaj s obzirom na slabu organizacijsku strukturu

• Podržati sposobnost organiziranja i lobiranja

• Provesti mjere kontrole industrijskog onečišćenja

• Utvrditi/razviti alternativne izvore prihoda za žene i muškarce

Industrija X: velika industrijska aktivnost, loše regulirana i bez sindikata, utjecajna interesna skupina, loš ekološki trag

• održavanje/povećanje dobiti• Određena briga za sliku u

javnosti• Briga o troškovima ako se

budu provodili propisi o zaštitit okoliša

• Imaju financijske i tehničke resurse za primjenu novih čišćih tehnologija

• Ograničena postojeća motivacija za promjenu

• Povećati svijest o socijalnom i ekološkom utjecaju

• Pokrenuti politički pritisak kako bi se utjecalo na ponašanje industrije

• Pojačati i provoditi zakone o zaštiti okoliša

Kućanstva: oko 150.000 kućanstava ispuštaju otpad i otpadne vode u rijeku, iz koje ujedno uzimaju nešto vode za piće i jedu ribu iz rijeke

• Svjesni industrijskog onečišćenja i utjecaja na kvalitetu vode

• Žele odlagati vlastiti otpad dalje od kućanstava

• Žele pristup čistoj vodi

• Ograničeno razumijevanje utjecaja koji odlaganje njihovog vlastitog otpada/otpadnih voda ima na zdravlje

• Mogućnost učinkovitijeg lobiranja kod državnih tijela

• Čini se da su spremni platiti za bolje usluge gospodarenja otpadom

• Podići svijest kućanstava o posljedicama njihovih vlastitih postupaka u zbrinjavanju otpada

• Raditi sa zajednicama i lokalnom upravom na rješavanju pitanja vode i čistoće

Agencija za zaštitu okoliša: Itd. Itd. Itd. Itd.

Page 48: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Ad. 2. SWOT analiza (analizira sposobnost ribarskih zadruga za zastupanje interesa svojih članova)

• Lokalno zasnovano i dosta široko članstvo• Usmjereno na posebna pitanja relativno

homogene skupine• Zastupljeni su i muškarci i žene• Pružaju osnovna sredstva kreditiranja

malog razmjera

• Sve veća javna/politička briga za utjecaj nekontroliranog odlaganja otpada na zdravlje

• Novo državno zakonodavstvo o zaštiti okoliša u izradi – u velikoj mjeri usmjereno na prisiljavanje onečišćivača na plaćanje

• Rijeka je potencijalno bogata resursima za lokalnu potrošnju i prodaju

• Razvijaju se nova tržišta za ribu i riblje proizvode zbog poboljšane prometne infrastrukture do obližnjih naseljenih središta

Prednosti

Mogućnosti

• Ograničena sposobnost vještina lobiranja i upravljanja okolišem

• Nedostatak formalnog osnivanja i nejasan pravni status

• Slabe poveznice s drugim organizacijama• Unutarnja neslaganja o ograničavanju

ribolovne aktivnosti kao odgovor na smanjenje ribolovnog fonda

Slabosti

• Politički utjecaj industrijskih lobističkih skupina koje se protive strožim zakonima za zaštitu okoliša (odnosno odlaganje otpada)

• Novo zakonodavstvo o zaštiti okoliša može utjecati na pristup tradicionalnim ribolovnim terenima i metodama ribolova koje se mogu primijeniti

Opasnosti

Page 49: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Ad. 3. Vennovi dijagrami / odnosi između skupina/organizacija dionika (Vennov dijagram odnosa dionika iz perspektive ribarskih obitelji)

Preliminarna analiza: Industrija X je vrlo utjecajna, ali je udaljena. Agencija za zaštitu okoliša je udaljena i usko vezana s interesima Industrije. Ribarske zadruge zastupaju interese ribara i imaju blizak odnos s trgovcima. Odjel za ribarstvo ima slab utjecaj.

Lokalna uprava – usluge

zdravstva i čistoćeAgencija

za zaštitu okoliša

Industrija X

Odjel za ribarstvo Ribarske

zadruge

Ribarske obitelji

Trgovci ribom

Urbana kućanstva kao

potrošači

Page 50: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Ad 4. Radijalni dijagramiAnaliza sposobnosti dionika/institucionalna sposobnost (vizualni sažetak institucionalne sposobnosti).

Page 51: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

1

2

3x x

x

x

x

x

x

x

Tehničke vještine

Financijsko upravljanje

Upravljanje kadrovima, osposobljavanje i motivacija zaposlenih

Usmjerenost na klijenta

Legenda:0= nepoželjno: potrebna dramatična poboljšanja1= loše stanje: značajan prostor za poboljšanje2= zadovoljavajuće:određen prostro za poboljšanje3= vrlo učinkovito

Sustavi politike i planiranja

Veze s drugim relevantnim organizacijama

Dobro upravljanje-transparentnost i odgovornost

Mehanizmi učenja i evaluacije

Radijalni dijagram

Page 52: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

PRELIMINARNA ANALIZA DIONIKAOmogućuje odabir dionika koje je nužno uključiti u planiranje projekta i onih koje se može samo informirati o projektu!

Utjecaj dionika na projekt

Utjecaj projekta na dionika

1 2 3 4 5

1

2

3Lok. stanov.

Lok. Vlasti

4T. djelatn.

5Turisti Ugost

iteljiBicikl. udruge

Tur. zajedn.

Page 53: Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

2012./2013.

Vježba: analiza dionika• Identificirati dionike koje imaju značajan interes za potencijalni

projekt (uključujući ciljne skupine, nositelja i partnere projekta)• Ispuniti matricu analize dionika• Izraditi prezentaciju matrice dionika• Povratne informacije

Dionik i osnovne značajke

Očekivanja, interesi i kako na njih utječe tema kojom se bavimo

Potencijali i nedostaci

Moguće mjere za rješavanje interesa dionika