Uppeh£¥llstillst£¥nd - HR-webben | HR-webben Antagningsbeslut, studieintyg och anst£¤llningsintyget

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Uppeh£¥llstillst£¥nd - HR-webben | HR-webben Antagningsbeslut, studieintyg och...

 • Uppehållstillstånd DOKTORANDER

 • Uppehållstillstånd doktorander

  1. Antagningsbeslut, studie- och anställningsintyg

  2. Ansökan om uppehållstillstånd

  3. Beslut och anställning

  4. UT-kort

  5. Familjemedlemmar

  6. Förlängning

  7. Permanent uppehållstillstånd

 • 1. Antagningsbeslut, studie- och anställningsintyg

  För att doktoranden ska få ett uppehållstillstånd, behöver LU utfärda följande dokument:

  • Antagninsbeslut. Detta kan antingen vara ett protokoll från fakultetsstyrelsen där

  doktorandens namn och antagning framgår tydligt eller så används mallen för

  antagningsbeslut (LU mall).

  • Som komplement till antagninsbeslutet behöver migrationsverket även ett studieintyg

  • De doktorander som anställs vid Lunds universitet ska även bifoga ett anställningsintyg (LU mall).

  • Information om försäkringar, använd LU mall försäkringar

  Det är av stor vikt att alla begärda uppgifter fylls i både i studieintyget samt anställningsintyget.

  Eventuella kompletteringar till Migrationsverket kan fördröja ärendet flera månader.

  Antagningsbeslut, studieintyg och anställningsintyget ska bifogas vid doktorandens

  ansökan om uppehållstillstånd.

  http://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/mall-antagningsbeslut-170328.doc http://www.migrationsverket.se/download/18.585fa5be158ee6bf362a93/1483972060469/Checklista+f%C3%B6r+intyg+g%C3%A4llande+ett+f%C3%B6rsta+tillst%C3%A5nd+f%C3%B6r+doktorandstudier.pdf http://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/mall-anstallningsintyg-170328.doc https://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/mall_lu_forsakring_anstalld_inf_forlangt_uppehallstillstand.doc

 • 2. Ansökan om uppehållstillstånd

  När det är dags att ansöka om uppehållstillstånd gör doktoranden detta på migrationsverkets hemsida.

  Uppehållstillståndet ansöks för två år i taget (nytt from januari 2017)

  Det är av stor vikt att alla handlingar är korrekta och att ansökan är komplett. Vid eventuella felaktigheter och

  behov av kompletteringar kan det ta flera månader extra för att ansökan ska bli godkänd. Det finns möjlighet

  att använda sig av Lunds universitets relocationtjänster för att underlätta ansökningsprocessen.

  Ansökan om uppehållstillstånd ska innehålla följande dokument:

  - Kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i annat land än

  hemlandet. OBS passet måste vara giltigt för hela uppehållstillståndsperioden.

  - Antagningsbesked

  - Anställningsintyg eller bilaga gällande stipendium

  Uppehållstillståndet gäller för två år i taget under förutsättning att doktorandens pass är giltigt under hela

  tiden. Informera därför doktoranden (och eventuella medföljande) om att se över sina pass så att

  giltighetstiden är tillräckligt lång.

  https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Studying-in-Sweden/Universities-and-university-college.html http://www.hr-webben.lu.se/kompetensforsorjning-fran-rekrytering-till-avveckling/internationell-personal/relocationtjanster

 • 3. Beslut och anställning

  • Beslut om uppehållstillstånd skickas till institutionen samt till den ambassad och

  generalkonsulat som doktoranden angav i sin ansökan. Ansökan hämtas ut av doktoranden

  vid angiven ambassad/generalkonsulat.

  Uppehållstillståndet gäller i ett år underförutsättning att doktorandens pass är giltigt under

  hela tiden.

  Observera att tillståndet måste vara beslutat innan avresa från hemlandet!

  • Arbetsgivaren måste spara de dokument som visar att en arbetstagare har rätt att vara och

  arbeta i Sverige under hela anställningstiden och minst 12 månader därefter. Beslutet och

  övriga dokument som rör tillståndsärendet skall därför laddas upp i

  anställningsärendet i rekryteringssystemet.

  • När institutionen går vidare med anställningen behöver man även underrätta skatteverket

  när man anställer en medborgare från ett land utanför EU. Detta görs genom att fylla i en

  blankett hos skatteverket

  http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/anstallningavtredjelandsmedborgare.4.353fa3f313ec5f91b95ba1.html

 • 4. UT-kort

  Om en doktorand beviljats uppehållstillstånd för mer än tre månader får personen ett

  uppehållstillståndskort, UT-kort, som bevis på att man har tillstånd att vistas i Sverige. Kortet

  har ett datachip som innehåller foto och fingeravtryck.

  De medborgare som behöver visum för att resa in i Sverige ska så snart som möjligt

  besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet i sitt hemland för att bli

  fotograferade/lämna fingeravtryck. Detta går bra att göra redan innan beslut om

  uppehållstillstånd har beviljats för att snabba på processen. UT-kortet ska visas upp

  tillsammans med pass vid inresa till Sverige.

  De medborgare som inte behöver visum för att resa in i Sverige ska ansöka om UT-kort

  när de är på plats i Sverige. Ansökan görs hos Migrationsverket så snart som möjligt efter

  ankomst.

  Observera att det tar cirka fyra veckor att tillverka och leverera kortet. Kortet skickas hem eller

  hämtas via ambassaden eller generalkonsulatet.

  Information om UT-kort finns på migrationsverkets hemsida

  https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Uppehallstillstandskort.html

 • 5. Medföljande

  Medföljande familjemedlemmar kan få uppehållstillstånd för samma tidsperiod som

  doktoranden om de uppfyller villkoren för detta. Som familjemedlem räknas make/maka,

  sambo, egna eller partnerns ogifta barn under 18 år. Observera att man måste ha bott

  tillsammans utanför Sverige för att räknas som sambo.

  Familjemedlemmar får arbeta under tillståndstiden om uppehållstillståndet hos huvudsökande

  är längre än 6 månader.

  Om hela familjen ansöker samtidigt är det personen som fått ett tillstånd för studier som

  ansöker för familjen i sin egen webbansökan. Om han eller hon redan är i Sverige kan

  familjemedlemmar göra sin egen webbansökan

  https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Working-in-Sweden/Permits-for-family-members.html

 • 5. Medföljande

  Familjemedlemmar ska bifoga följande dokument till sin ansökan:

  • kopior av de sidor i passet som visar identitet, medborgarskap och passets giltighetstid

  (OBS det är viktigt att passet är giltighetstid sträcker sig över hela

  uppehållstillståndsperioden)

  • handlingar som styrker släktskap med doktoranden

  • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att försörjningen är tryggad (på

  engelska). För information om krav på försörjning, se Migrationsverkets hemsida.

  OBS! Vid de fall där medföljande har annat medborgarskap än doktoranden kan reglerna för

  uppehållstillstånd se annorlunda ut för mer information se på migrationsverkets hemsida

  http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html

 • 6. Förlängning

  Doktoranden ska, enligt Migrationsverket, ansöka om förnyat tillstånd via webben senast 30

  dagar innan det nuvarande tillståndet slutar gälla. Migrationsverket skickar inte ut någon

  påminnelse. Migrationsverket beviljar inga förlängningar tidigare än sex månader innan

  tillståndet löper ut.

  Doktoranden har rätt att arbeta och studera i väntan på beslut. Observera dock att det kan

  bli problem att åka iväg utanför Sverige innan det förlängda tillståndet har blivit beviljat.

  Vissa länder tar inte emot personer som inte har uppehållstillstånd beviljat i det land de vistas

  i. Det kan också bli problem att resa tillbaka till Sverige utan ett nytt tillstånd om det gamla har

  gått ut.

  Om doktoranden har medföljande familj som också vill förlänga sitt tillstånd, ska doktoranden

  söka för dem i samma webbansökan.

  Förlängning kan sökas för två år i taget, detta gäller även ansökan för eventuella

  medföljande.

 • 6. Förlängning

  I samband med ansökan om förlängt uppehållstillstånd ska doktoranden bifoga följande dokument till

  Migrationsverket:

  • Kopior av pass som visar identitet och passets giltighetstid.

  • Antagningsbeslut

  • Intyg från handledare på hur doktorandutbildningen framskrider och tidpunkten för disputation. Följande

  mallar bör användas: Mall för doktorand med anställning eller Mall för doktorand med stipendie

  • Lönebesked för de senaste 6 månaderna, eller dokument som visar att doktoranden fått stipendium eller

  utbildningsbidrag med uppgift om belopp samt under vilken tid doktoranden fått pengarna.

  Om doktoranden beviljas uppehållstillstånd för mer än tre månader får personen ett nytt UT-kort. Doktoranden

  ska därför så snart som möjligt besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck.

  Beslut om uppehållstillstånd skickas till institutionen och till doktorandens hemadress i Sverige. UT- kortet

  skickas till doktorandens hemadress i Sverige.

  Obse