of 52 /52
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni studij UPOTREBA ZEND ALATA U IZRADI WEB APLIKACIJE ZA ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE VOZILA Diplomski rad Matko Ribarić Osijek, 2018. godina.

UPOTREBA ZEND ALATA U IZRADI WEB · 2019. 5. 11. · IZJAVA O ORIGINALNOSTI RADA Osijek, 03.10.2018. Ime i prezime studenta: Matko Ribarić Studij: Diplomski sveučilišni studij

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UPOTREBA ZEND ALATA U IZRADI WEB · 2019. 5. 11. · IZJAVA O ORIGINALNOSTI RADA Osijek,...

 • SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

  FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I

  INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

  Sveučilišni studij

  UPOTREBA ZEND ALATA U IZRADI WEB

  APLIKACIJE ZA ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE VOZILA

  Diplomski rad

  Matko Ribarić

  Osijek, 2018. godina.

 • Obrazac D1: Obrazac za imenovanje Povjerenstva za obranu diplomskog rada

  Osijek, 20.09.2018.

  Odboru za završne i diplomske ispite

  Imenovanje Povjerenstva za obranu diplomskog rada

  Ime i prezime studenta: Matko Ribarić

  Studij, smjer: Diplomski sveučilišni studij Računarstvo, smjer Procesno računarstvo

  Mat. br. studenta, godina upisa: D-533R, 22.09.2017.

  OIB studenta: 09477069193

  Mentor: Izv. prof. dr. sc. Krešimir Nenadić

  Sumentor:

  Sumentor iz tvrtke:

  Predsjednik Povjerenstva: Doc.dr.sc. Tomislav Keser

  Član Povjerenstva: Dr. sc. Tomislav Galba

  Naslov diplomskog rada: Upotreba Zend alata u izradi web aplikacije za zajedničko korištenje vozila

  Znanstvena grana rada: Informacijski sustavi (zn. polje računarstvo)

  Zadatak diplomskog rada:

  Opisati alat Zend kojim će se izraditi web aplikacija pomoću koje će korisnici moći dogovarati dijeljenje vozila za prijevoz na posao. Dogovaranje omogućiti samo registriranim korisnicima koji će na osnovu mjesta s kojeg kreću moći dogovarati prijevoz s drugim korisnicima. U aplikaciji omogućiti korisnicima zadavanje mjesta i vremena prijevoza.

  Prijedlog ocjene pismenog dijela ispita (diplomskog rada):

  Izvrstan (5)

  Kratko obrazloženje ocjene prema Kriterijima za ocjenjivanje završnih i diplomskih radova:

  Primjena znanja stečenih na fakultetu: 2 bod/boda Postignuti rezultati u odnosu na složenost zadatka: 2 bod/boda Jasnoća pismenog izražavanja: 3 bod/boda Razina samostalnosti: 3 razina

  Datum prijedloga ocjene mentora: 20.09.2018.

  Potpis mentora za predaju konačne verzije rada u Studentsku službu pri završetku studija:

  Potpis:

  Datum:

 • IZJAVA O ORIGINALNOSTI RADA

  Osijek, 03.10.2018.

  Ime i prezime studenta: Matko Ribarić

  Studij: Diplomski sveučilišni studij Računarstvo, smjer Procesno računarstvo

  Mat. br. studenta, godina upisa: D-533R, 22.09.2017.

  Ephorus podudaranje [%]: 5%

  Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: Upotreba Zend alata u izradi web aplikacije za zajedničko korištenje vozila

  izrađen pod vodstvom mentora Izv. prof. dr. sc. Krešimir Nenadić

  i sumentora

  moj vlastiti rad i prema mom najboljem znanju ne sadrži prethodno objavljene ili neobjavljene pisane materijale drugih osoba, osim onih koji su izričito priznati navođenjem literature i drugih izvora informacija. Izjavljujem da je intelektualni sadržaj navedenog rada proizvod mog vlastitog rada, osim u onom dijelu za ko ji mi je bila potrebna pomoć mentora, sumentora i drugih osoba, a što je izričito navedeno u radu.

  Potpis studenta:

 • Sadržaj

  1. UVOD ...................................................................................................................................... 1

  2. POVIJEST, ZNAČAJKE I PREDNOSTI ZEND OKVIRA .............................................. 2

  2.1. POVIJEST ZEND OKVIRA ........................................................................................................ 2

  2.2. ZNAČAJKE ZEND PROGRAMSKOG OKVIRA I ZEND ENGINE-A .................................... 2

  2.3. PREDNOSTI ZEND PROGRAMSKOG OKRUŽENJA ................................................................. 4

  3. MODELIRANJE APLIKACIJE .......................................................................................... 5

  3.1. DIJAGRAM AKTIVNOSTI ........................................................................................................ 5

  3.2. DIJAGRAM RASPOREĐIVANJA ............................................................................................. 6

  3.3. KLASNI DIJAGRAM .................................................................................................................. 7

  3.4. DIJAGRAM SLUČAJA KORIŠTENJA ...................................................................................... 9

  4. IZRADA APLIKACIJE ...................................................................................................... 13

  4.1. OPIS PROGRAMSKOG OKRUŽENJA KORIŠTENOG ZA IZRADU APLIKACIJE ........... 13

  4.2. IZRADA GRAFIČKOG SUČELJA APLIKACIJE ................................................................... 16

  5. TESTIRANJE APLIKACIJE ............................................................................................. 27

  5.1. VIZUALNA USPOREDBA APLIKACIJE ............................................................................... 27

  5.2. MJERENJE BRZINE UČITAVANJA U RAZLIČITIM PREGLEDNICIMA ......................... 29

  6. ZAKLJUČAK ...................................................................................................................... 31

  LITERATURA ............................................................................................................................ 32

  POPIS SLIKA I TABLICA ........................................................................................................ 33

  POPIS SLIKA ........................................................................................................................................ 33

  POPIS TABLICA ................................................................................................................................... 33

  SAŽETAK .................................................................................................................................... 34

  ABSTRACT ................................................................................................................................. 34

  ŽIVOTOPIS ................................................................................................................................. 35

  PRILOZI ...................................................................................................................................... 36

 • 1

  1. UVOD

  Ubrzanim razvojem Internet aplikacija pojavila se potreba stvaranjem okvira (eng.

  framework) putem kojega bi se pojednostavilo kreiranje Internet aplikacija. Tijekom zadnjeg

  desetljeća klasičan način izrade Internet aplikacija temeljio se na HTML ili PHP skriptnom

  jeziku. Svaki dio sadržaja se posebno kodirao i postavljao na poslužitelje. Takav tip izrade

  Internet aplikacija se pokazao problematičnim, prvenstveno zbog razloga kompatibilnosti.

  Pojavom većeg broja preglednika pojavio se i problem kompatibilnosti. U vrijeme kada je

  Internet Explorer preuzeo vodstvo među internet preglednicima, većina aplikacija je pisana kako

  bi se ispravno prikazivala na njemu, dok se za ostale preglednike nije testirala funkcionalnost.

  Pojavom novih preglednika (Mozilla Firefox, Opera te posebice Google Chrome) te tržišne

  konkurentnosti postaje sve važnije da su aplikacije kompabitilne i potpuno funkcionalne na svim

  preglednicima.

  Izuzev kompatibilnosti, veliki problem Internet aplikacija je održavanje. Nelogična arhitektura te

  loše struktuiran kod neki su od problema s kojima se programeri susreću prilikom ispravljanja

  grešaka ili dodavanja novih funkcionalnosti. Zbog toga je logičan slijed bio izrada alata koji bi

  pratio dosljednost korištenja programskih jezika i biblioteka (eng. library).

  U ovome radu je obrađen alat koji u zadnje vrijeme postaje primarni alat sve većem broju

  programera. Drugo poglavlje obrađuje nastanak, povijest i značajke stavke te mogućnosti Zend

  programskog alata. U trećem poglavlju je prikazano osnovno modeliranje internet aplikacije kao

  primjer koje sve mogućnosti pruža Zend programski alat. U četvrtom poglavlju su objašnjeni

  glavni dijelovi arhitekture internet aplikacije te proces izrade aplikacije. Peto poglavlje se tiče

  testiranja aplikacije na raznim inačicama internet preglednika i hardverskih konfiguracija

  računala. Šesto poglavlje donosi zaključak diplomskog rada.

 • 2

  2. POVIJEST, ZNAČAJKE I PREDNOSTI ZEND OKVIRA

  Kako se povećao broj skriptnih jezika za izradu Internet aplikacija pojavila se potreba za

  kreiranje programskog okvira koji bi objedinio mogućnosti različitih skriptnih jezika na jednom

  mjestu te olakšao izradu Internet aplikacija.

  2.1. POVIJEST ZEND OKVIRA

  Dvije godine nakon prve verzije PHP-a, dva izraelska progamera Zeev Suravski i Andi

  Gutmans su počeli razvijati osnovu za PHP inačicu 3 gdje su redizajnirali postojeći PHP

  rasčlanjivač (eng. parser). PHP (akronim PHP: Hypertext Preprocessor) je skriptni jezik na strani

  poslužitelja koji može biti implementiran u HTML ili se koristi u kombinaciji sa drugim web

  sistemskim predlošcima. Naziv Zend je kombinacija njihovih prezimena. Iduća iteracija PHP 4

  se temeljila na prvoj inačici Zend Engine-a. Zend Engine je skriptni mehanizam koji prevodi

  PHP skriptni jezik. Napisan je u C programskom jeziku kao visoko optimizirani modul, koji se

  po prvi puta mogao koristiti izvan PHP jezika. Zend Engine pruža upravljanje memorijom i

  resursima, te ostale standardne servise za PHP jezik. Trenutna inačica je 3.0 koja se temelji na

  PHP 7 skriptnom jeziku. Ohrabreni uspjehom 1999. godine su formalno osnovali tvrtku Zend

  Technologies te počeli na radu Zend Engine-a iz kojega će proizaći Zend Framework (skraćeno:

  ZF, u daljnjem tekstu Zend okvir).

  Prva inačica Zend okvira pojavila se u ožujku 2006. godine, nakon godina razvoja Zend Enginea

  i bila je temeljena na PHP5 skriptnom jeziku. Šestog kolovoza 2010. godine izdana je inačica 2.0

  temeljena na PHP 5.3 inačici programskoj jezika.[1] Sve do rujna 2012. godine okvir je bio u

  razvojnoj fazi. Tek 5. rujna 2012. godine izdana je prva stabilna inačica Zend okvira u inačici 2.0

  Trenutna inačica u trenutku izrade diplomskog rada je 3.0.0 izdana 3. ožujka 2016. godine

  2.2. ZNAČAJKE ZEND PROGRAMSKOG OKVIRA I ZEND ENGINE-A

  Osnovna arhitektura Zend Enginea se temelji na korištenju prevoditelja (eng. compiler) i

  sustava za vrijeme izvršenja (eng. runtime engine). PHP skripte se učitavaju u memoriju i

  prevode kao Zend instrukcije (eng. Zend opcodes). Nakon što se instrukcije izvrše, generirani

  HTML kod se šalje klijentu.

 • 3

  Kako bi uspješno implementirali prevoditelj Internet skripti potrebna je podijeliti posao na tri

  dijela. Prvi dio se sastoji od analize dolaznog koda, prevođenja u razumljiv format te samog

  izvršavanja koda koje obavlja prevoditelj. Drugi korak je taj da programski dio prevoditelja

  zadužen za funkcionalnost implementira funkcije specifične za skriptni jezik u kojemu je pisana

  skripta. Zadnji korak se sastoji od komunikacije prevoditelja s internet poslužiteljima. Zend

  engine je zadužen za prvi i dio drugog dijela odrade, dok PHP skriptni jezik je zadužen za

  izvršenje u cijelosti drugog i trećeg koraka.

  Sl. 2.1. Zend Engine arhitektura.

  Na slici 2.1 prikazana je osnovna arhitektura Zend Enginea. Vidljivo je kako Sučelje za

  ekstenzije predaje kod na analizu koji se sastoji od leksičkog skenera, sintaktitčkog analizatora i

  generatora koda. Nakon što se kod izgenerirao, te je prošao kroz sučelje modula za

  funkcionalnost, dolazi do faze izvršitelja koji predaje gotov kod internet poslužitelju.

 • 4

  2.3. PREDNOSTI ZEND PROGRAMSKOG OKRUŽENJA

  Zend Framework je samo jedan u nizu programskih okvira koji koriste PHP jezik kao

  svoju bazu. Uz Zend postoji nekoliko konkurentskih programskih okvira koji također u zadnjih

  nekoliko godina dobivaju sve veću pozornost programera. Zend je plaćeni okvir zbog čega su

  večinom korisnici tvrtke koje si licence mogu priuštiti. Većina progamera koji rade sami bira

  besplatne inačice ovakvog alata. Prema anketi provedenoj na stranici Sitepoint.com Zend je tek

  osmi programski okvir po popularnosti. Generalno se uzima da je Zend jedan od nekoliko

  „velikih“ programskih okvira koje danas progameri koriste za razvoj Internet aplikacija. Ostali

  popularni programski okviri su:

  • Laravel

  • Symfony

  • Phalcon

  • Yii

  • Slim

  • CakePHP

  • FuelPHP

  • Aura

  • Codeigniter

  Glavna prednost Zend programskog okruženja je programska podrška. Iz razloga što ga

  uglavnom koriste tvrtke, Zend pruža 0-24h programsku podršku. Još jedna velika prednost je

  zajednica (eng. community) programera koji uvijek imaju spremne savjete i primjere kako

  odraditi određeni posao koristeći Zend programsko okruženje.

  S programske strane svakako treba istaknuti modularnost programskog okruženja i mogućnost

  korištenja ekstenzija. Uz veliku sigurnost Zend se postavio kao jedan od vodećih izbora za

  profesionalce. Većina ostalih programskih okruženja navedenih gore je jednostavnija i

  pristupačnija novim programerima, ali nemaju jednaku programsku podršku niti istu razinu

  stabilnosti programskih okruženja.

 • 5

  3. MODELIRANJE APLIKACIJE

  Kako bi uspješno izradili aplikaciju potrebno je prvo kvalitetno izraditi stukturnu analizu

  koja uključuje analizu i modeliranje sustava. Modeliranje je proces gdje se utvrđuju elementi

  sustava i veza između pojedinih elemenata. Povezanost elemenatana sustava se prikazuje

  vizualno putem tehnika grafičkog prikaza. Modeliraju se arhitektura, logička i fizička struktura

  te sami procesi unutar sustava. Modeliranjem se povećava kvaliteta, stabilnost i funkcionalnosti

  aplikacije prema [2].

  Modeliranje se grafički prikazuje korištenjem UML dijagrama. UML dijagram je dijagram

  temeljen na Unified Modeling Language programskog jeziku sa svhrom vizualne reprezentacije

  sustava sa svim aktorima, ulogama, akcijama, artifaktima i klasama. Koristi se kako bi bolje

  razumjeli, promijenili, odražvali i dokumentirali inforacmije o sustavu. Na taj način se olakšava

  prepoznavanje najvažnijih slučajeva korištenja. Za izradu internet aplikacije koristit će se

  sljedeći dijagrami:

  • Dijagram aktivnosti

  • Dijagram raspoređivanja

  • Klasni dijagram

  • Dijagram slučaja korištenja

  3.1. DIJAGRAM AKTIVNOSTI

  Dijagram aktivnosti sastoji se od 3 glavna aktera koji su prikazani u tzv. plivajućim

  trakama (eng. swimlanes): korisnik, Internet aplikacija i baza korisnika. Početni događaj

  prikazuje se s lijeve strane početne trake i on započinje kada korisnik pokrene registraciju. Tijek

  kretanja aktivnosti označen je strijelicom, dok se aktivnost aktera označava elipsama. Korisnik

  upisuje podatke za registraciju. Podaci se šalju u bazu podataka gdje se provjerava je li

  korisničko ime ili adresa elektroničke pošte već upisano u bazu. Ukoliko već postoji podudarnost

  aplikacija ponovno nudi obrazac za registraciju i taj se postupak ponavlja dokle god postoji

  podudarnost podataka koje je korisnik upisao prilikom registracije s onima već unesenima u bazu

  podataka. Kada korisnik unese podatke koji nisu upisani u bazu podataka, završava se

  registracija te se unešeni podaci spremaju u bazu podataka. Nakon što je dobio elektroničku

  poruku o potvrdi uspješnosti registracije korisnik ima mogućnost prijave na sustav. Korisnik

 • 6

  upisuje korisničko ime i zaporku, te se ono ponovno provjerava s podacima upisanim u bazi

  podataka.

  Ukoliko je neispravno korisniku se ponovno nudi obrazac za prijavu, te se proces ponavlja dokle

  god se korisnički podaci ne podudaraju s onima upisanima u bazi podataka. Nakon uspješne

  prijave u sustav cijeli proces je završen te se kraj označava sa točkom na desnoj strani dijagrama.

  Sl. 3.1. Dijagram aktivnosti

  3.2. DIJAGRAM RASPOREĐIVANJA

  Dijagram raspoređivanja prikazuje arhitekturu sustava. Arhitektura sustava sastoji se od

  čvora korisnika koji sadržava Internet aplikaciju i preglednik koji je nužan kako bi korisnik

  mogao pristupiti aplikaciji. Internet aplikaciju održava progamer koji koristi PhPStorm kako bi

  ažurirao aplikaciju. I jedan i drugi čvor prikazuje računalo korisnika i administratora.

  Čvor Internet poslužitelja, koji je ujedno i razvojna okolina aplikacije sadrži internet sučelje te

  sučelje baze podataka. Prema slici 3.2 čvor poslužitelja je označen kao SN (eng. Server node).

 • 7

  Za primjer demonstrirana rada ove aplikacije koristi se Apache poslužitelj. Sama aplikacija se

  preko poslužitelja povezuje s MySQL bazom podataka, te se koristi komunikacijska veza

  temeljena na TCP/IP protokolu.

  Sl. 3.2. Dijagram raspoređivanja.

  3.3. KLASNI DIJAGRAM

  Klasni dijagram se koristi za vizualizaciju i spajanje elemenata statičkog dijela sustava,

  dokumentiranje, opis funkcionalnosti te izradu izvršnog koda aplikacije. Dijagram prikazuje

  klase sustava, odnosno instance objekata koji sudjeluju u procesu. Opisuje klase modela,

  sadržava atribute, operacije i odnose između klasa koji su važni za sustav Internet aplikacije.

 • 8

  Za glavnog sudionika Internet aplikacije koja se izrađuje postavljen je registrirani korisnik. U

  ovom primjeru razliku ju se dvije klase registiranih korisnika, odnosno vozač i putnik.

  Svaka klasa ima svoje specifičnosti i različite načine korištenja internet aplikacije. Unutar baze

  podataka se nalaze podaci o svakom korisniku, te se na osnovu tih podataka može iščitati kojoj

  klasi pripada registrirani korisnik.

  Sl. 3.3. Klasni dijagram.

  Klasni dijagram sadrži 4 glavne klase: vozač, putnik, aplikacija i baza podataka. Kao što je

  vidljivo na slici 3.3 klase vozač i putnik imaju iste ovlasti i mogućnosti upisa u bazu podataka,

  dok sama aplikacija rezultate traži unutar baze podataka i prikazuje ovisno o pojmu pretrage.

 • 9

  3.4. DIJAGRAM SLUČAJA KORIŠTENJA

  Dijagramom slučaja korištenja modeliraju se korisnički zahtjevi i slučajevi ispitivanja

  sustava. Prilikom korištenja metode oblikovanja programske potpore zasnovane na slučajevima

  korištenja potrebno je iz njih izvesti strukturne te modele ponašanja sustava. Poželjno je

  osigurati konzistetnost gore navedenih modela. Svaki slučaj korištenja mora biti razumljiv

  programerima kako bi se pravilno mogli kreirati ostali dijagrami.

  Prilikom definiranja zahtjeva naručitelj i programer, ako se radi o dvije različite osobe moraju se

  dogovoriti i raspraviti oko slučajeva korištenja te scenarijima u kojima se opisuje tijek određenih

  akcija. Slučajevi korištenja (eng. use cases) su preuzeti iz UML standarda. Temelje se na ideji

  mogućih scenarija, a opisuju moguće međusobne interakcije sustava. Slučaj korištenja opisuje

  funkcionalnost sustava kroz slučajeve razumljive korisnicima i programerima. Temeljni elementi

  u modelima obrazaca uporabe su: akteri, slučajevi korištenja i relacije između aktera. Detalji se

  još mogu dodatno prezentirati tekstom ili dodatnim dijagramima interakcije.

  Naziv: Registracija korisnika

  Inicijator: korisnik

  Cilj: kreirati profil na internet aplikaciji

  1. Aplikacija nudi obrazac za registraciju

  2. Korisnik ispunjava podatke

  3. Baza podataka provjerava podatke

  4. Korisnik se registrira, tj. kreira profil

  Dodaci:

  3. Baza pronalazi korisničko ime ili e-mail u bazi

  a) aplikacija zahtjeva ponovnu registraciju

  b) povratak na korak 2.

 • 10

  3. Zaporka ne odgovara predefiniranim uvjetima

  a) aplikacija zahtjeva ponovnu registraciju

  b) povratak na korak 2.

  Naziv: Prijava u sustav

  Inicijator: Korisnik

  Cilj: Prijaviti se u internet aplikaciju

  1. Aplikacija nudi korisniku prijavu

  2. Korisnik upisuje podatke

  3. Baza podataka vrši provjeru podataka

  4. Baza korisnika potvrđuje prijavu

  Dodaci:

  2. Baza podataka ne nalazi korisničko ime

  a) Aplikacija nudi ponovnu prijavu korisnika

  b) Ponavlja se korak 2.

  4. Baza podataka ne može potvrditi zaporku

  a) Aplikacija nudi ponovni upis zaporke

  b) Ponavlja se korak 2

  4. Baza podataka ne može potvrditi zaporke

  a) Aplikacija nudi obrazac za promjenu zaporke

  b) Korisnik upisuje e-mail s kojim se registirao

  c) Dostavlja mu se poveznica za promjenu zaporke na adresu elektroničke pošte

  d) Ponavlja se korak 2

 • 11

  Naziv: Promjena korisničkih podataka

  Inicijator: Korisnik

  Cilj: Promjena postojećih podataka u profilu

  1. Korisnik se prijavi

  2. Korisnik odabire izmjena podataka

  3. Korisnik unosi promjene

  4. Baza podataka ažurira podatke

  Dodaci:

  4. Korisnički podaci su istovjetni onima u bazi

  a) Vrati se na korak 3

  Naziv: Traženje putnika

  Inicijator: Korisnik

  Cilj: Pronaći putnike za vožnju

  1. Korisnik se prijavi u sustav

  2. Korisnik upisuje traženu destinaciju

  3. Aplikacija prikazuje sve destinacije koji odgovaraju pojmu pretrage

  4. Korisnik odabire željenog putnika

  5. Aplikaciju omogućuje kontakt prema putniku

  Dodaci:

  3. Nema korisnika koji odgovara pojmu pretrage

  a) Aplikacija javlja da nema nijedna destinacija koja odgovara parametrima pretrage

  b) Vrati se na korak 2

 • 12

  Naziv: Traženje vozača

  Inicijator: Korisnik

  Cilj: Pronaći vozača za vožnju

  1. Korisnik se prijavi u sustav

  2. Korisnik upisuje traženu destinaciju

  3. Aplikacija prikazuje sve destinacije koji odgovaraju pojmu pretrage

  4. Korisnik odabire željenog vozača

  5. Aplikaciju omogućuje kontakt prema putniku

  Dodaci:

  3. Nema korisnika koji odgovara pojmu pretrage

  a) Aplikacija javlja da nema nijedan korisnik koji zadovoljava uvjete

  b) Vrati se na korak 2

 • 13

  4. IZRADA APLIKACIJE

  Najbolji način prezentiranja mogućnosti Zend programskog okvira je izrada Internet

  aplikacije koristeći alat temeljen na Zend programskom okviru. Za temu Internet aplikacije

  odabrana je situacija gdje korisnici koji žele dijeliti troškove putovanja na posao mogu pronaći

  vozača ili suvozače s kojim bi dijelili troškove. Porastom troškova prijevoza pojavila se potreba

  da potpuni stranci koji idu na iste destinacije dijele troškove prijevoza. Tema je odabrana kako bi

  se pokazale mogućnosti Zend programskog okvira, ali postoji mogućnost daljnjeg razvoja kroz

  razne module i nadogradnje iz razloga što takav oblik prijevoza postaje sve privlačniji

  korisnicima koji traže jeftiniji prijevoz s većim komforom. Internet aplikacija će ponuditi

  mogućnost registracije korisnika, podešavanja vlastitih profila, te pretragu baze registriranih

  korisnika ovisno o terminima i relaciji na kojima je prijevoz potreban.

  4.1. OPIS PROGRAMSKOG OKRUŽENJA KORIŠTENOG ZA IZRADU

  APLIKACIJE

  Izrada aplikacije će se raditi u JetBrains PHPStorm aplikaciji. PHPStorm je komercijalno

  integrirano razvojno okružje stvoreno na JetBrains IntelilJ IDEA platformi. Koristi se kao editor

  za PHP, HTML te JavaScript. Velika prednost je mogućnost analize u stvarnom vremenu,

  prevencija grešaka te automatsko refaktoriranje za PHP i JavaScript programski kod. PHPStorm

  podržava PHP inačice od 5.3 do 7.2. Iako je PHPStorm komercijalno razvojno okružje, JetBrains

  pruža studentima besplatno korištenje prvih godinu dana. U trenutku izrade ovog rada zadnja

  dostupna inačica je 2.1 koja je izašla na tržište tijekom kolovoza 2018. godine.

 • 14

  Sl. 4.1. JetBrains PhpStorm sučelje.

  Kako se Internet aplikacija radi lokalno, potrebno je lokalno kreirati poslužitelj i bazu podataka

  na kojoj će se aplikacija pokretati. Za tu svrhu je najbolje koristiti XAMPP. XAMPP je besplatno

  i multi platformsko rješenje za kreiranje lokalnog poslužitelja. XAMPP je akronim za:

  X – multiplatformsko (eng. „X as cross platform“)

  A - Apache

  M – MariaDB (MySQL)

  P - PHP

  P -Perl

  XAMPP je trenutno u inačici 7.0.6 i konstatno se razvija. XAMPP uvelike olaškava posao

  programerima koji se bave razvojem Internet aplikacija omogućavajući im lokalno podizanje

  web poslužitelja u fazi izrade aplikacije.

 • 15

  Tako programer može razvijati i testirati aplikaciju koristeći više tehnologija, bez da se mora

  brinuti podržava li poslužitelj i Internetski prostor koji je zakupio sve tehnologije koje se koriste

  prilikom izrade programa. Uz to bitna stavka je i visoka cijena poslužitelja koji podržava više

  različitih tehnologija. Na ovaj način programer ima mogućnost kreirati aplikaciju te nakon toga

  zakupiti Internet poslužitelj koji ima podršku za tehnologije koje je programer koristio, što

  uvelike smanjuje cijenu zakupa internetskog prostora.

  Sl. 4.2. XAMPP kontrolna ploča.

  Na slici 4.2 je vidljivo koji servisi se mogu omogućiti prilikom pokretanja XAMPP kontrolne

  ploče. Za izradu aplikacije koristimo module Apache i MySQL. Apache će nam omogućiti

  postavljanje aplikacije na virtualni lokalni poslužitelj, dok će MySQL modul osigurati bazu

  podataka. Baza podataka se podešava preko phpMyAdmin kontrolne ploče kojom se pristupa

  pomoću poveznice http://localhost/phpmyadmin/.

  http://localhost/phpmyadmin/

 • 16

  Sl. 4.3. phpMyAdmin kontrolna ploča.

  Kako bi omogućili lokalno podizanje poslužitelja potrebno je u datoteku hosts koja se nalazi u

  direktoriju C://Windows/System32/drivers/etc dodati mogućnost da se internet adresi pristupa

  lokalno. To se radi dodavanjem adrese 127.0.0.1 te lokalnom domenom, što je u ovom slučaju

  diplomski.local.

  Sl. 4.4. hosts datoteka

  4.2. IZRADA GRAFIČKOG SUČELJA APLIKACIJE

  Prvi dio izrade aplikacije odnosi se na izradu grafičkog sučelja. Izrada grafičkog sučelja

  se radi kombinacijom HTML, PHP i posebice CSS-a. Prilikom izrade grafičkog dijela potrebno

  je paziti da se Internet aplikacija uredno prikazuje na što većem broju internet preglednika, te da

  brzina učitavanja aplikacije bude dovoljno brza i optimizirana za različite načine i brzine

  pristupa internetu.

 • 17

  Sl. 4.5. Prikaz naslovne stranice

  Naslovna stranica je vrlo jednostavna. Ističe se logo u sredini te u desnom gornjem uglu stranice

  poveznice za prijavu i registraciju korisnika. Za dizajn se koristi Bootstrap tema koja je dostupna

  za besplatno preuzimanje i editiranje sa stranice https://bootswatch.com.

  Sl. 4.6. Forma za registraciju i prijavu

  Prilikom registracije nudi se mogućnost odabira tipa korisnika. Korisnici se dijele na vozača koji

  nudi usluge prijevoza te putnika koji traži usluge prijevoza. Korisnik s jednim korisničkim

  računom ne može biti istovremeno vozač i putnik.

 • 18

  Moguće je u sljedećim inačicama aplikacije omogućiti nadogradnju korisničkog računa iz statusa

  putnik u status vozač, ali u trenutačnoj inačici to nije omogućeno.

  Sl. 4.7. Forma registracije za putnike

  Sl. 4.8. Forma registracije za vozače

 • 19

  Obje forme za registraciju sadrže osnovne podatke o korisniku kao što su: ime, prezime, mail

  adresa i lozinka.

  Razlika nastaje u dijelu gdje vozač, uz gore navedene podatke, mora unijeti i podatke o svom

  automobilu te priložiti fotografiju istog automobila. Forma za registraciju podržava hrvatske

  dijakritičke znakove. Za zaporku je postavljeno ograničenje da je minimum četiri znaka koja se

  moraju unijeti kako bi forma prihvatila registraciju. Verifikacija je odrađena Password Hash

  metodom gdje se unesena zaporka u bazi sprema kao hash zapis, te se prilikom prijave svaka

  iduća unesena zaporka također pretvara u hash zapis i uspoređuje sa prvobitnim unesenim kod

  registracije. Hash zapis je način kriptiranja teksta gdje se originalni zapis nepovratno pretvara u

  kriptiranu inačicu i kao takav se sprema u bazu. Zbog takvog načina nije moguće prikazati

  originalnu zaporku nego samo generirati novu zaporku.

  Sl. 4.9. Spremanje lozinke u bazu podataka

  Prednost ove metode u odnosu na MD5 je ta što nije moguće iz hash zapisa rekonstruirati

  zaporku, dok za MD5 postoji način kako rekonstruirati zaporku nakon kriptiranja. Za ovaj tip

  servisa Password hash metoda je optimalna kada se uzme u obzir sigurnost i vrijeme potrebno za

  verfikaciju prijave korisnika. Prilikom odabira metode verifikacije prijave potrebno je uzeti u

  obzir sadržaj kojima korisnik pristupa nakon prijave, vrijeme potrebno za verifikaciju zaporke te

  mogućnosti poslužitelja na kojem aplikacija je postavljena. Ukoliko podignemo razinu sigurnosti

  dolazi do čekanja na prijavu, te povećava cijenu prostora na poslužitelju.

 • 20

  Nakon što se korisnik registrirao, automatski mu se otvara prozor za prijavu gdje upisuje adresu

  elektroničke pošte s kojom je odradio registraciju te zaporku.

  Ukoliko se oba podatka poklapaju s onima spremljenima u bazu, aplikacija daje korisniku

  pristup korisničkom sučelju. U suprotnome se javlja greška neispravnih podataka.

  Sl. 4.10. Prijava u aplikaciju

  U slučaju da je korisnik zaboravio zaporku, omogućeno mu je da preko poveznice Zaboravio si

  lozinku? zatraži novu. Resetiranje zaporke se odrađuje tako da korisnik na upisanu adresu

  elektroničke pošte dobije novu nasumično kreiranu zaporku. Poslana zaporka se automatski

  sprema u bazu kao nova važeća zaporka. Korisnik nakon toga ima mogućnost na poveznici

  promjena profila postaviti novu željenu zaporku. Ovo je jednostavniji način odrade resetiranja

  zaporke. Složeniji način bi se odradio tako da bi korisnik prvo dobio verifikacijsku poruku na

  adresu elektroničke pošte koju je unio prilikom registracije s poveznicom preko koje bi sam unio

  novu zaporku. Prilikom određivanja načina resetiranja zaporke uvijek se treba voditi o tome je li

  za tip aplikacije potreban kompleksniji sustav koji zauzima više prostora na poslužitelju i sporije

  se odrađuje. Za ovu aplikaciju je dovoljan način na koji se odrađuje. Preporuka je da se za u

  podešavanju servera s kojega se šalju zaporke korisnicima koriste adrese elektroničke pošte koje

  dobijemo u sklopu zakupa domene i prostora na poslužitelju. Mogu se koristiti i besplatne mail

  adrese kao što su gmail, yahoo i sl., ali nastaje problem s autorizacijom iz razloga što gmail,

 • 21

  yahoo i slični servisi imaju nekoliko razina autorizacije koji se mogu aktivirati te onemogućiti

  slanje nove zaporke.

  Sl. 4.11. Potvrda mail adrese za zaboravljenu zaporku

  Prilikom prijave u aplikaciju korisniku se nudi mogućnosti dodavanja ili traženja vožnje ovisno o

  tome kakav je profil kreiran prilikom registracije. Korisnik koji se registrirao kao vozač ima

  mogućnosti dodavanja termina vožnje te pregledavanja termina vožnji koji su dodali putnici. Isto

  vrijedi za obrnuti slučaj.

  Sl. 4.12. Naslovna stranica za prijavljene korisnike

 • 22

  Neovisno o tipu korisnika prikazuje se ista naslovna stranica s time da poveznice Dodaj Termin i

  Traži Vožnju vode na različite mogućnosti ovisno o tipu prijavljenog korisnika. Ako je

  prijavljeni korisnik vozač poveznica Dodaj Termin omogućava dodavanje termina u kojem

  korisnik vozi na određenoj relaciji, dok poveznica Traži Vožnju vodi na mogućnost pretraživanja

  relacija i termina koji su postavili putnici koji traže vožnju. Sukladno tome, kada je prijavljeni

  korisnik klasificiran kao putnik navedene poveznice vode na mogućnosti dodavanja termina i

  relacije u kojem se traži vožnja, te pregledavanja termina i relacija na kojima je ponuđena vožnja

  od strane korisnika koji su klasificirani kao vozači.

  Prethodno je spomenuta promjena zaporke na zahtjev korisnika koju potom može korisnik sam

  promijeniti na postavkama profila. Izuzev toga svaki korisnik ima mogućnost pregleda i

  uređivanja svojeg profila. Podaci koje može promijeniti su identični onima koji se traže prilikom

  registracije profila. S programske strane je promjena profila odrađena kao da se korisnik

  ponovno registrira, a baza samo zabilježi novo stanje podataka koje je korisnik unio.

  Sl. 4.13. Prikaz „Moj profil“

 • 23

  Na slici 4.12 je vidljivo da svaki korisnik ima dodijeljen jedinstven identifikacijski broj (u

  daljnem tekstu ID). Isto je tako vidljivo da ID automobila nije identičan onome korisnika. To je

  iz razloga što nije nužno da je svaki korisnik vozač te posjeduje automobil. Aplikacija sama

  pridružuje ID automobila matičnom ID korisnika te se time omogućava brže pretraživanje baze

  podataka i prikaz profila. Kako bi se spriječile moguće greške u povezivanju korisnika i

  automobila nakon brisanja ili dodavanja, ID automobila se uvijek u bazu dodaje automatski

  povećavanjem ID-a.

  Sl. 4.14. Prikaz korisnika u bazi

  Pregledom baze može se vidjeti da je registracija i dodjeljivanje ID korisnika funkcionira na

  prethodno naveden način. U suprotnom bi zadnji registrirani korisnik dobio ID 16, a ne 23. Na

  ovaj način se preventivno sprječavaju situacije u kojima se može dogoditi da se povezivanje ID

  korisnika i ID automobila odradi na krivi način.

  Korisnik klasificiran kao vozač postavlja termin u kojem vozi na način da klikne na poveznicu

  Dodaj Termin i ispuni potrebne podatke. Prvo na što treba obratiti pozornost je datum i točno

  vrijeme polaska. Nakon toga se unosi početna i završna destinacija.

  U ovoj inačici aplikacije korisnik koji više dana vozi na istoj relaciji mora za svaki dan

  pojedinačno dodati termine vožnje. U idućoj inačici planira se implementacija mogućnosti da

  korisnik istovremeno za odabrane dane doda isti termin i relaciju vožnje. Sukladno tome putnik

  na isti način dodaje termin i relaciju u kojem traži vožnju ako nije već našao željeni termin

  pretraživanjem već dodanih termina i relacija vožnje od strane korisnika klasificiranih kao vozač.

 • 24

  Sl. 4.15. Dodaj Termin

  Kako bi se onemogućilo proizvoljno upisivanje datuma i vremena, te višestrukih pokušaja

  traženja odgovarajućeg formata datuma i vremena omogućeno je odabir putem padajućeg

  izbornika da se izbjegnu greške i ponavljanje unosa.

  Sl. 4.16. Kalendar vožnje

 • 25

  Nakon što se ispune zadana polja, tipkom Potvrdi se vožnja spremi u bazu gdje joj je također kao

  korisnicima dodijeljen njen ID. Na slici 4.16 vidljivo je da baza svakoj vožnji dodijeli ID, te tako

  razlikuje vožnje koje je unio vozač u odnosu na one koje je unio putnik. To je kasnije važno kod

  prikaza pretrage vožnji kako se vozačima ne bi prikazivali termini ponude umjesto potražnje

  vožnje.

  Sl. 4.17. Zapis vožnji u bazi podataka

  Putniku se preko poveznice Tražim Vožnju omogućava pretragu svih postavljenih termina vožnji

  koje je postavio vozač. Otvaranjem poveznice putniku se nude sve ponuđene vožnje uz

  mogućnost dodatnog filtriranja vožnji. Za iduću inačicu aplikacije planirano je da se putniku

  prikažu samo za taj dan ili čak da se ne prikaže ništa dok putnik sam ne unese parametre

  pretraživanja. U planu je i razvoj funkcionalnosti gdje bi korisnik, neovisno je li u statusu vozač

  ili putnik, na polju info dobio poveznicu na javni dio profila korisnika gdje bi se vidjeli podaci

  koje je korisnik dao na registraciji koji se sastoje od imena, prezimena i fotografije putnika, te

  još dodatno fotografije, model i godište automobila vozača. Trenutno je omogućena samo

  informacija o modelu i godištu automobila prilikom pregleda traženih vožnji.

 • 26

  Sl. 4.18. Prikaz pretrage ponuđenih vožnji

  Na identičan način kao što putnik traži vožnju odrađena je i pretraga traženih vožnji. Nakon što

  putnik ili vozač nađu termin i destinaciju koja odgovara njihovim parametrima pretrage nudi im

  se mogućnost slanja poruke na adresu elektroničke pošte korisnika koji je postavio traženu ili

  nuđenu vožnju. U ovoj fazi razvoja aplikacije kontakt se odradio na način da se samo pošalje

  poruka putem email protokola.

  U idućim inačicama aplikacije planirano je slanje poruka unutar same aplikacije te da korisnik

  prilikom prijave u aplikaciju ima mogućnost čitanja i slanja poruka drugim korisnicima.

 • 27

  5. TESTIRANJE APLIKACIJE

  Testiranje aplikacije je podijeljenjo na dva načina testiranja, mjernjem brzine učitavanja

  aplikacije i vizualnog prikaza korisniku. Ovo su jedni od najvažnijih kriterija korisnika za

  Internet aplikaciju. Testiranje se radi na dva računala, oba pokretana sa Windows 10 operativnim

  sustavom. Razlika je u konfiguraciji računala. Prvo računalo pokreće Intelov i5 četverojezgreni

  procesor sa 3,1 Ghz po jezgri, osam gigabajta radne memorije DDR3 tipa, AMD-ovu grafičku

  karticu HD 7770 OC s jedan gigabajt radne memorije, te čvrsti disk SSD tipa kapaciteta 120

  gigabajta. Drugo računalo pokreće Intelov dvojezgreni čip brzine 1,7 Ghz, dva gigabajta radne

  memorije DDR2 tipa, integrirana Intelova grafika te čvrsti disk kapaciteta 250 gigabajta.

  5.1. VIZUALNA USPOREDBA APLIKACIJE

  Vizualno testiranje aplikacije se odvija na način da se aplikacija pokrene na nekoliko

  preglednika istovremeno te da se subjektivno ocjenjuje prikaz aplikacije. Internet preglednici

  koji su korišteni za vizualno testiranje su: Google Chrome i Microsoft Edge.

  Sl. 5.1. Naslovna stranica prikazana u Microsoft Edge

 • 28

  Sl. 5.2. Naslovna stranica prikazan u Google Chrome

  Iz slika 5.1 i 5.2 možemo zaključiti kako preglednici imaju različit način prikazivanja

  veličine fonta prilikom skaliranja loga. Dok Microsoft Edge zadržava veličinu fonta u gornjem

  izborniku, Chrome sa skaliranjem stranice smanjuje font. Aplikacija je prvenstveno rađena i

  optimizirana za Google Chrome preglednik, te je razvoj iste uvijek testiran u Chrome

  pregledniku. Uzrok ove razlike je u načinu na koji preglednici prikazuju skaliranje ili zumiranje

  stranice. Dizajn je rađen na principu prikazivanja postotka veličine fonta u odnosu na zadanu

  veličinu fonta, te se tu vidi razlika prikaza na 2 preglednika.

  Prikaz boja, fontova i oblikovanja na oba preglednika funkcionira kako je i zamišljeno. Jedina

  primjetna razlika se nalazi u veličini fonta na naslovnoj stranici. Identičan prikaz, samo skaliran

  je i na uređajima koji imaju nižu rezoluciju prikaza. Primarni vizualni testovi su odrađeni na

  uređajima s rezolucijom prikaza 1920x1080 piksela, dok se još testiralo na rezolucijama

  1280x800 i 1366x768 piksela. Veličine ekrana uređaja na kojima se testiralo su 15,6“ i 15,4“. Na

  oba preglednika i uređaja prikaz sadržaja je uvijek unutar okvira te nema raspadanja. Iako je font

  vidno različit od dizajna uvijek je svagdje jednako raspoređen. Bitno je napraviti responzivan

  pogled zbog toga što mobiteli i tableti preuzimaju prvenstvo korištenja aplikacija u odnosu na

 • 29

  računala. Mobilni prikaz je još jedan aspekt aplikacije koji bi u sljedećim inačicama trebao biti

  nadograđen.

  5.2. MJERENJE BRZINE UČITAVANJA U RAZLIČITIM PREGLEDNICIMA

  Mjerenje brzine učitavanja stranice se vršilo koristeći mogućnosti koje su ugrađene u sam

  preglednik. Osvježavanje stranice je rađeno nekoliko puta. Rezultati su prikazani u tablici.

  Sl. 5.3. Prikaz testiranja u Google Chrome pregledniku

  Stranica/Preglednik Naslovna

  (s) Prijava korisnika(s)

  Traži Vožnju(s)

  Dodaj Termin(s)

  Chrome 1 1,45 2,31 0,82 0,81

  Chrome 2 0,87 0,9 0,79 0,83

  Chrome 3 0,78 1,02 0,8 0,79

  Chrome 4 0,82 0,9 0,77 0,8

  Chrome 5 0,84 0,88 0,81 0,81

  Prosjek Chrome 0,952 1,202 0,798 0,808

  Edge 1 0,99 0,95 0,73 0,87

  Edge 2 0,87 0,89 0,67 0,91

  Edge 3 1,1 0,91 0,45 0,77

  Edge 4 1,43 1,02 0,47 0,55

  Edge 5 0,93 0,93 0,61 0,74

  Prosjek Edge 1,064 0,94 0,586 0,768

  Tablica 5.1. Rezultati testiranja

 • 30

  Iz tablice 5.1 je vidljivo da se stranica u prosjeku brže otvara u Microsoft Edge pregledniku.

  Kada izoliramo prvo učitavanje stranice i pojedinih dijelova stranice na Google Chrome

  pregledniku dobiju se zanemarive razlike u vremenu učitavanja sadržaja stranice na oba

  preglednika. Prosjek učitavanja bilo kojeg dijela stranice je ispod jedne sekunde što je

  zadovoljavajuće.

 • 31

  6. ZAKLJUČAK

  U ovom diplomskom radu napravljena je aplikacija za zajedničko korištenje vozila

  koristeći Zend programski okvir. Ideja za aplikaciju je nastala od potrebe jednostavnijeg

  pronalaska prijevoza uz relativno niske troškove putovanja. S programske strane Zend se

  nametnuo kao logičan izbor za izradu same aplikacije, prvenstveno zbog korištenja u tvrtkama i

  programske podrške.

  Za modeliranje aplikacije korišteni su UML dijagrami, a najveći naglasak je bio na klasnom i

  sekvencionalnom dijagramu. Definirane su klase i međusobni odnosi između klasa, te slučajevi

  korištenja u pojedinim situacijama. Dizajn je implementiran u PHPStorm aplikaciji, dok su

  pojedini dijelovi odrađivani zasebno korištenjem CSS, HMTL i PHP skriptnih jezika. Aplikacija

  je rađena za sve preglednike, iako je prvenstveno prilagođena i velikim dijelom testirana na

  Google Chrome pregledniku.

  Izrada aplikacije je odrađena u dvije faze. Prvi dio je bio izraditi grafičko sučelje (eng. frontend),

  dok se drugi dio izrade odnosio na pozadinsku podršku (eng. backend). Kako je Zend

  prvenstveno programski okvir za pozadinski rad na aplikacijama, taj dio izrade se radio

  isključivo tamo. Uz navedeno korištena je i XAMPP aplikacija, MySQL baza podataka te

  Apache internet poslužitelj kako bi se moglo samostalno odraditi testiranje aplikacije bez potrebe

  za zakupljivanjem internetskog prostora.

  Aplikacija ima potencijala za razvoj, posebice na mobilnom dijelu, gdje se uz mobilni prikaz

  može kreirati potpuno neovisna mobilna aplikacija za korištenje na Android ili Iphone platformi.

  Postoji mogućnost proširenja opcija korištenja, od kreiranja veće baze podataka do povećavanja

  broja parametara koje se mogu koristiti prilikom pretrage.

 • LITERATURA

  [1] Krishna Shasankar: Zend Framework 2.0 by Example Beginner's Guide, Birmingham-

  Mumbai, 2013

  [2] Darija Ramljak: Vizualno modeliranje objektno orijentiranih sustava korištenjem uml-a,

  Zagreb, 2001

 • POPIS SLIKA I TABLICA

  POPIS SLIKA

  Sl. 2.1. Zend Engine arhitektura. .................................................................................................................. 3

  Sl. 3.1. Dijagram aktivnosti ........................................................................................................................... 6

  Sl. 3.2. Dijagram raspoređivanja................................................................................................................... 7

  Sl. 3.3. Klasni dijagram. ................................................................................................................................. 8

  Sl. 4.1. JetBrains PhpStorm sučelje............................................................................................................. 14

  Sl. 4.2. XAMPP kontrolna ploča. ................................................................................................................. 15

  Sl. 4.3. phpMyAdmin kontrolna ploča. ....................................................................................................... 16

  Sl. 4.4. hosts datoteka ................................................................................................................................ 16

  Sl. 4.5. Prikaz naslovne stranice ................................................................................................................. 17

  Sl. 4.6. Forma za registraciju i prijavu ......................................................................................................... 17

  Sl. 4.7. Forma registracije za putnike ......................................................................................................... 18

  Sl. 4.8. Forma registracije za vozače ........................................................................................................... 18

  Sl. 4.9. Spremanje lozinke u bazu podataka ............................................................................................... 19

  Sl. 4.10. Prijava u aplikaciju ........................................................................................................................ 20

  Sl. 4.11. Potvrda mail adrese za zaboravljenu zaporku .............................................................................. 21

  Sl. 4.12. Naslovna stranica za prijavljene korisnike .................................................................................... 21

  Sl. 4.13. Prikaz „Moj profil“ ........................................................................................................................ 22

  Sl. 4.14. Prikaz korisnika u bazi ................................................................................................................... 23

  Sl. 4.15. Dodaj Termin ................................................................................................................................ 24

  Sl. 4.16. Kalendar vožnje ............................................................................................................................ 24

  Sl. 4.17. Zapis vožnji u bazi podataka ......................................................................................................... 25

  Sl. 4.18. Prikaz pretrage ponuđenih vožnji ................................................................................................ 26

  Sl. 5.1. Naslovna stranica prikazana u Microsoft Edge ............................................................................... 27

  Sl. 5.2. Naslovna stranica prikazan u Google Chrome ................................................................................ 28

  Sl. 5.3. Prikaz testiranja u Google Chrome pregledniku ............................................................................. 29

  POPIS TABLICA

  Tablica 5.1. Rezultati testiranja .................................................................................................................. 29

 • SAŽETAK

  U ovom radu napravljen je dizajn i izrađena aplikacija za zajedničko korištenje vozila.

  Implementacija je napravljena u obliku internet aplikacije s pripadajućom bazom podataka.

  Korisničko sučelje je kreirano kako bi omogućilo registraciju korisnika, prijavu korisnika te

  pretragu ovisno o zadanim parametrima. Za izradu UML dijagrama korišten je StarUML

  program za kreriranje UML dijagrama, a za izradu aplikacije korišten je PHPStorm aplikacija.

  PHP, HTML i CSS su skriptni jezici koji su korišteni prilikom izrade aplikacije. Cilj dizajna i

  implementacije je kreiranje i pretraga baze podataka vezano za zajedničko korištenje vozila.

  Ključne riječi: UML dijagram, internet aplikacija, baza podataka, HTML, PHP, CSS, Zend

  programski okvir

  ABSTRACT

  Using Zend tools in the development of web applications for sharing vehicles

  This master thesis presents a design and implementation of an internet application for car

  sharing. Implementation of design were made in the form of web appliation with associated

  database. User interface was created to provide user registration, user login and search for car

  sharing data. To create UML diagrams in this thesis StarUML program was used. PHPStorm

  application was used to create web application. PHP, HMTL and CSS were programming

  languages used in implementation. The goal of design and implementation was creation and

  search database for car sharing.

  Keywords: UML diagram, web application, database, HTML, PHP, CSS, Zend Framework

 • ŽIVOTOPIS

  Matko Ribarić rođen je 28.08.1988. godine u Osijeku. Sin Ivana i Eve Ribarić s prebivalištem u

  Petrijevcima. Pohađao je osnovnu školu u Petrijevcima nakon čega 2003. godine upisuje

  Elektrotehničku i prometnu školu u Osijeku. Srednjoškolsko obrazovanje završava s vrlo dobrim

  uspjehom akademske godine 2006/2007. Iste godine upisuje se na Elektrotehnički fakultet u

  Osijeku, smjer računarstvo. 2012. godine završava smjer preddiplomskog studija te upisuje prvu

  godinu diplomskog studija, smjer procesno računarstvo.

  Matko Ribarić

 • PRILOZI

  Prilog 4.1 (stranica: korisnik)

  ?php

  /**

  * Class Application_Model_User

  */

  class Application_Model_User extends Zend_Db_Table_Abstract

  {

  protected $_name = 'user';

  private $id;

  private $email;

  private $name;

  private $lastname;

  private $password;

  private $profile_picture;

  /**

  * @return mixed

  */

  public function getId()

  {

  return $this->id;

  }

 • /**

  * @return mixed

  */

  public function getEmail()

  {

  return $this->email;

  }

  /**

  * @param mixed $email

  */

  public function setEmail($email)

  {

  $this->email = $email;

  }

  /**

  * @return mixed

  */

  public function getName()

  {

  return $this->name;

  }

  /**

 • * @param mixed $name

  */

  public function setName($name)

  {

  $this->name = $name;

  }

  /**

  * @return mixed

  */

  public function getLastname()

  {

  return $this->lastname;

  }

  /**

  * @param mixed $lastname

  */

  public function setLastname($lastname)

  {

  $this->lastname = $lastname;

  }

  /**

  * @return mixed

  */

 • public function getPassword()

  {

  return $this->password;

  }

  /**

  * @param mixed $password

  */

  public function setPassword($password)

  {

  $this->password = $password;

  }

  /**

  * @return mixed

  */

  public function getProfilePicture()

  {

  return $this->profile_picture;

  }

  /**

  * @param mixed $profile_picture

  */

  public function setProfilePicture($profile_picture)

  {

 • $this->profile_picture = $profile_picture;

  }

  /**

  * Generate and set password hash

  *

  * @param $password

  */

  public function generateAndSetPasswordHash($password)

  {

  $this->setPassword(password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT));

  #$this->setPassword(md5(sha1(md5($password))));

  }

  /**

  * @return mixed

  * @throws Exception

  */

  public function getCar()

  {

  $carModel = new Application_Model_Car();

  $carDbRow = $carModel->fetchRow(array('user_id='. $this->getId()));

 • if ($carDbRow) {

  return $carModel->setModelFromDbRow($carDbRow);

  }

  return null;

  }

  /**

  * Check password

  *

  * @param $password

  * @return bool

  */

  public function checkPassword($password)

  {

  return password_verify($password, $this->getPassword());

  }

  /**

  * Set Model From DB Row

  *

  * @param $dbRow

  * @return $this

  * @throws Exception

 • */

  public function setModelFromDbRow($dbRow)

  {

  if (!$dbRow) {

  throw new Exception('Missing DB row');

  }

  $this->id = (isset($dbRow['id'])) ? $dbRow['id'] : null;

  $this->email = (isset($dbRow['email'])) ? $dbRow['email'] : null;

  $this->name = (isset($dbRow['name'])) ? $dbRow['name'] : null;

  $this->lastname = (isset($dbRow['lastname'])) ? $dbRow['lastname'] : null;

  $this->profile_picture = (isset($dbRow['profile_picture'])) ? $dbRow['profile_picture'] : null;

  return $this;

  }

  /**

  * To array

  *

  * @return array

  */

  public function toArray()

  {

  return array(

  'email' => $this->email,

  'password' => $this->password,

 • 'name' => $this->name,

  'lastname' => $this->lastname,

  'profile_picture' => $this->profile_picture

  );

  }

  }

  PRILOG 4.2 (stranica: dio koda vezan za dodavanje termina)

 • /**

  * @return mixed

  */

  public function getId()

  {

  return $this->id;

  }

  /**

  * @return mixed

  */

  public function getFrom()

  {

  return $this->from;

  }

  /**

  * @param mixed $from

  */

  public function setFrom($from)

  {

  $this->from = $from;

  }

  /**

 • * @return mixed

  */

  public function getTo()

  {

  return $this->to;

  }

  /**

  * @param mixed $to

  */

  public function setTo($to)

  {

  $this->to = $to;

  }

  /**

  * @return mixed

  */

  public function getDateTime()

  {

  return $this->dateTime;

  }

  /**

  * @param mixed $dateTime

  */

 • public function setDateTime($dateTime)

  {

  $this->dateTime = $dateTime;

  }

  /**

  * @return mixed

  */

  public function getUserId()

  {

  return $this->userId;

  }

  /**

  * @param mixed $userId

  */

  public function setUserId($userId)

  {

  $this->userId = $userId;

  }

  /**

  * @return mixed

  */

  public function getisDriver()

  {

 • return $this->is_driver;

  }

  /**

  * @param mixed $is_driver

  */

  public function setIsDriver($is_driver)

  {

  $this->is_driver = $is_driver;

  }

  /**

  * Set Model From DB Row

  *

  * @param $dbRow

  * @return $this

  * @throws Exception

  */

  public function setModelFromDbRow($dbRow)

  {

  if (!$dbRow) {

  throw new Exception('Missing DB row');

  }

 • $this->id = (isset($dbRow['id'])) ? $dbRow['id'] : null;

  $this->from = (isset($dbRow['from_location'])) ? $dbRow['from_location'] : null;

  $this->to = (isset($dbRow['to_location'])) ? $dbRow['to_location'] : null;

  $this->dateTime = (isset($dbRow['date_time'])) ? $dbRow['date_time'] : null;

  $this->userId = (isset($dbRow['user_id'])) ? $dbRow['user_id'] : null;

  $this->is_driver = (isset($dbRow['is_driver'])) ? $dbRow['is_driver'] : null;

  return $this;

  }

  /**

  * To array

  *

  * @return array

  */

  public function toArray()

  {

  return array(

  'from_location' => $this->from,

  'to_location' => $this->to,

  'date_time' => $this->dateTime,

  'user_id' => $this->userId,

  'is_driver' => $this->is_driver

  );

  }

  }