1

upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

  • Upload
    ledang

  • View
    222

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

1

UPOTREBA INFORMATIČKIH ALATA U UPRAVLJANJU

GRAðEVINSKIM PROJEKTIMA

Tehničko Veleučilište u ZagrebuGraditeljski odjel

Boris Uremović, dipl.ing.grañ.

Što je projekt?

Projekt je privremeni i unikatni pothvat koji

ima za rezultat ostvarenje odreñenih ciljeva.

Page 2: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

2

Značajke projekta

Privremeni karakter projekta govori da postoje jasno odreñeni početak i kraj projekta.

Kraj projekta nastupa:

� kad se ispune svi ciljevi

� kada više ne postoji mogućnost ispunjavanja ciljeva

� kada više ne postoji potreba za provoñenjem projekta

Značajke projekta

� Privremeni karakter ne znači da projekt ima kratko trajanje.

� Privremeni karakter se ne odnosi na rezultat projekta – rezultati projekta su obično dugotrajni.

Page 3: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

3

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima je primjena znanja,

vještina, alata i tehnika na projektne

aktivnosti, a u svrhu postizanja i ispunjavanja

projektnih zahtjeva i ciljeva.

Upravljanje projektima (PMI) – područja

� integracija projekta� sadržaj� vrijeme� troškovi� kvaliteta� ljudski resursi� komunikacija� rizici� nabava

Page 4: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

4

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

� Izrazito opsežno – puno različitih faktora

� Svi faktori su usko povezani, pa promjena jednog faktora utječe na promjenu najmanje još jednog od ostalih faktora

Page 5: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

5

Upravljanje projektima

Projektni plan prolazi kroz iteracije

različitih rješenja tijekom cijelog životnog

ciklusa projekta, te se na taj način plan

neprestano poboljšava i postaje sve

detaljniji i točniji.

Informatički alati ↔ upravljanje projektima

� različita područja up-a ↔ različiti alati

� Informatički alati najčešće pokrivaju nekoliko različitih područja upravljanja projektima (npr. vrijeme, troškovi, resursi).

� Rijetko koji alat isključivo pokriva samo jedno područje

Page 6: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

6

Informatički alati ↔ praćenje projekata

S obzirom da su projekti dinamične prirode, te da je tijekom njihovog životnog ciklusa potrebno stalno mijenjanje i prilagoñavanje planova, informatički alati uvelike olakšavaju izradu različitih verzija (iteracija) planova, te na taj način omogućavaju lakše praćenje projekata.

Podjela informatičkih alata

1. Prema načinu izvoñenja◦ Lokalni – “desktop”

◦ Web alati

2. Prema broju korisnika◦ Za jednog korisnika

◦ Za više korisnika

Posebna kategorija – integrirani alati

Page 7: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

7

Prema načinu izvoñenja

Lokalni alati� Upotrebljavaju se na pojedinačnim

računalima� Najčešće se radi o aplikacijama koje

koristi svaki korisnik zasebno� Neke aplikacije omogućuju direktnu

komunikaciju i suradnju više korisnika� Neke aplikacije mogu koristiti centralno

pohranjivanje podataka, te na taj način omogućiti suradnju više korisnika

Prema načinu izvoñenja

Web alati

Aplikacije instalirane na centralnom računalu (server), može im se pristupati lokalno ili preko interneta (kroz web preglednik), obično ih koristi više korisnika istovremeno.

Page 8: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

8

Web alati – prednosti i mane

Prednosti

� Nema potrebe za instalacijom programa na računalu – dovoljan je web preglednik

� Jednostavno održavanje aplikacije – svi korisnici uvijek imaju najnoviju verziju

� Jednostavan pristup više korisnika

� Centralizirana pohrana podataka (moguća mana)

Web alati – prednosti i mane

Mane

� Ukoliko server ili korisnik nisu “spojeni”, nema pristupa aplikaciji i podacima –zahtjeva konstantnu vezu

� Najčešće sporiji pristup podacima –ograničenost brzinom veze

Page 9: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

9

Prema broju korisnika

Za jednog korisnika

Programi kod kojih je zamišljeno da isključivo jedna osoba izrañuje/mijenja plan istovremeno.

Za više korisnika

Programi kod kojih je zamišljeno da više osoba istovremeno ureñuje izrañuje/mijenja plan, odnosno njegove dijelove, koji se potom integriraju u jednu cjelinu.

Integrirani alati

� Alati (sustavi) kod kojih je jedan dio zadužen za upravljanje projektima, a sadrže i dijelove koji pokrivaju različite aspekte poslovanja tvrtke koja ih koristi.

� Alati (sustavi), koji su posebno izrañeni za specifične potrebe pojedine tvrtke, te su na taj način unikatni.

Page 10: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

10

Otvoreni kod ili programi u vlasništvu

Programi otvorenog koda (Open source)

� Besplatni (+)

� Manjih mogućnosti (-)

� Nekvalitetna podrška (-)

� Moguća nepouzdanost rada (+/-)◦ Nestabilnost

◦ Pogreške – “bug”

Otvoreni kod ili programi u vlasništvu

Programi u vlasništvu (Proprietary)

� Cijena (-)

� Velike mogućnosti (+)

� Kvalitetna podrška (+)

� Razmjerna pouzdanost rada (+/-)

Page 11: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

11

Programi otvorenog koda

� Planner 0.14.4

� OpenProj 1.4

� Gantt Project 2.0.10

� Open Workbench 1.1.6

Napomena

Navedeni su programi koji su lagano dostupni, te koji su na glasu kao stabilni i bez grešaka , tj. “bug”-ova.

Planner 0.14.4

http://live.gnome.org/Planner

Page 12: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

12

Planner 0.14.4

Mogućnosti

� Izrada gantograma

� Rad s resursima

� Ispis

Planner 0.14.4

DOBRO LOŠE

� Izrada gantograma◦ Definiranje aktivnosti

◦ Povezivanje aktivnosti

◦ Prikaz kritičnih aktivnosti

� Podešavanje kalendara

� Sustav pomoći (Help)

� Dodjeljivanje resursa neintuitivno

� Podešavanje grafičkog prikaza

� Nema izvještaja

� Nema rada s troškovima

Page 13: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

13

OpenProj 1.4

http://www.serena.com/products/openproj/index.html

OpenProj 1.4

Mogućnosti

� Izrada gantograma

� Izrada mrežnog dijagrama

� Rad s resursima

� Izrada izvještaja

� Praćenje projekta

� MS Project – Import/Export

� Ispis

Page 14: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

14

OpenProj 1.4

DOBRO LOŠE

� Izrada gantograma◦ Definiranje aktivnosti

◦ Povezivanje aktivnosti

◦ Prikaz kritičnih aktivnosti

� Dodjeljivanje resursa

� Izrada izvještaja

� Import/Export

� Podešavanje grafičkog prikaza (gantogram, mrežni dijagram i histogram)

� Neintuitivno sučelje * (u pojedinim prozorima)

Gantt Project 2.0.10

http://www.ganttproject.biz/

Page 15: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

15

Gantt Project 2.0.10

Mogućnosti

� Izrada gantograma

� Izrada PERT dijagrama

� Rad s resursima

� Vremensko praćenje projekta

� MS Project – Import/Export

� Ispis

Gantt Project 2.0.10

DOBRO LOŠE

� Izrada gantograma◦ Definiranje aktivnosti

◦ Povezivanje aktivnosti

◦ Prikaz kritičnih aktivnosti

� Dodjeljivanje resursa

� Import/Export

� Podešavanje grafičkog prikaza

� Nema izvještaja

� Nema rada s troškovima

� Nema histograma

� Praćenje projekta

� Nema sustav pomoći korisniku (Help)

Page 16: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

16

Open Workbench 1.1.6

http://www.openworkbench.org/

Open Workbench 1.1.6

Mogućnosti

� Izrada gantograma

� Izrada CPM mrežnog dijagrama

� Rad s resursima

� Vremensko praćenje projekta

� Ispis

Page 17: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

17

OpenWorkbench 1.1.6

DOBRO LOŠE

� Izrada gantograma◦ Definiranje aktivnosti

◦ Povezivanje aktivnosti

◦ Prikaz kritičnih aktivnosti

� Dodjeljivanje resursa

� Sustav pomoći (Help)

� Podešavanje grafičkog prikaza

� Praćenje projekta

� Neintuitivno sučelje

� Import/Export

Programi otvorenog koda – ZAKLJUČAK

� Dostatni za izradu osnovnih vremenskih planova za jednostavne projekte

� Ograničene mogućnosti◦ Rad s resursima

◦ Rad s troškovima

◦ Izvještaji

◦ Praćenje projekata

� Najčešće loš ili nepostojeći sustav pomoći

Page 18: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

18

Programi u vlasništvu (Proprietary)

Velik broj programa, a meñu njima su najčešće korišteni:

� Oracle Primavera Project Planner

� Microsoft Project

Oracle Primavera Project Planner

� Skup alata/programa, koji se mogu pokretati modularno (prema potrebi)

� Iznimno velikih mogućnosti◦ Mogućnost definiranja najmanjih detalja o

projektu (aktivnosti, resursi, troškovi,…)

◦ Mogućnost paralelnog praćenja velikog broja projekata, aktivnosti, resursa…

◦ Izrada kompleksnih izvještaja

Page 19: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

19

Oracle Primavera Project Planner

Potencijalni problem

Neprikladan za manje projekte, zbog kompleksnog sustava (baze podataka) prilagoñenog obradi velike količine podataka o raznim projektima, podprojektima, aktivnostima, resursima,

MS Project

Mogućnosti◦ Unos aktivnosti i njihova trajanja◦ Grupiranje aktivnosti◦ Unos ovisnosti, veza meñu aktivnostima◦ Unos i dodjelu resursa aktivnostima◦ Unos troškova◦ Analiza i usklañivanje vremenskog rasporeda◦ Arhiviranje osnovnog, početnog plana◦ Praćenje plana u stvarnim vremenskim okvirima◦ Kreiranje raznih, pojedinačnih i zbirnih prikaza i

izvješća, te njihov ispis

Page 20: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

20

MS Project

� Prikladan za skoro sve vrste projekata

� Jednostavno sučelje

� Visoka upotrebljivost “iz kutije” – nije potrebno podešavati puno opcija prije početka rada

� Smanjenih mogućnosti ukoliko je potrebno istovremeno pratiti više projekata.

Izrada plana pomoću informatičkih alata

Navedeni informatički alati ne sadrže unaprijed definirane baze podataka potrebne za izradu plana (normativi, analize cijena, itd.).

Prije pristupanja izradi plana, mora se odraditi priprema svih potrebnih podataka.

Page 21: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

21

Priprema za izradu plana

� Bitne komponente za izradu plana grañenja:

◦ Tehnološki i organizacijski uvjeti izvoñenja

◦ Aktivnosti

◦ Resursi

◦ Trajanje aktivnosti

◦ Veze meñu aktivnostima

Trajanje aktivnosti

� Izračun trajanja aktivnosti se radi na temelju:

◦ Količine gradiva– Q ◦ Učinka UpRG ili norme NsRG radne grupe◦ Broja radnih grupa - NRG◦ Radnog vremena - hd

dRG

sRGA

hN

NQT

×

×=

dRGpRG

AhNU

QT

××=

Page 22: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

22

Precedence Diagramming Method (PDM)

� 3 pitanja koja vode do slijeda aktivnosti◦ Koja(e) aktivnost(i) mora završiti prije nego što može početi

ova aktivnost◦ Koja se aktivnost može izvršiti usporedno sa ovom◦ Koja aktivnost ne može početi prije nego ova završi

� Aktivnost se prikazuje pravokutnikom (čvor)� Strelice predstavljaju veze meñu aktivnostima

Struktura mrežnog plana

Struktura plana

� Prethodna aktivnost◦ kontrolira početak ili kraj aktivnosti

� Sljedbena aktivnost◦ ovisi o početku ili završetku aktivnosti

Prethodna akt.Aktivnosti B

Sljedbena akt. Aktivnosti B

Page 23: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

23

Veze meñu aktivnostima – vrste veza

A

1. aktivnost

Kraj-početak / Finish-Start (FS)

� kada A završi, B može početi

B

2. aktivnost

Početak-početak / Start-Start (SS)

� kada A počne, B može početi

Kraj-kraj / Finish-Finish (FF)

� kada A završi, B može završitiA

1. aktivnost

B

2. aktivnost

A

1. aktivnost

B

2. aktivnost

Veze sa odgodom

� Predstavlja pomak ili odgodu izmeñu

aktivnosti i njene sljedbene aktivnosti

� Uvijek se izražava u danima

� Može se dodati bilo kojoj vrsti veza

� Uglavnom je pozitivna, ali u iznimnim

slučajevima može biti negativna

Odgoda (Lag)

Page 24: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

24

Veze meñu aktivnostima – veze s odgodom

A

1. aktivnost

Kraj-početak / Finish-Start (FS)

� B može početi 7 dana nakon završetka A

B

2. aktivnost

Početak-početak / Start-Start (SS)

� B može početi 5 dana nakon početka A

Kraj-kraj / Finish-Finish (FF)

� B može završiti 3 dana nakon završetka A

A

1. aktivnost

B

2. aktivnost

A

1. aktivnost

B

2. aktivnost

SS 5d

FS 7d

FF 3d

Lista aktivnosti s izračunom trajanja

Br. Opis aktivnosti KoličinaJed. mj.

Sastav radne grupe

UpRG TA

1.

2.

3.

dRG

sRGA

hN

NQT

×

×=

dRGpRG

AhNU

QT

××=

Iz strukture mrežnog plana

Iz dokaznice mjera

Iz organizacije radnih procesa

Izračun s formulom

Trajanje aktivnosti

zaokruženo na cijeli

broj dana

Page 25: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

25

Kritični put

� Kritični put je najduži slijed aktivnosti koji odreñuje ukupno trajanje projekta

� Aktivnosti na kritičnom putu su kritične aktivnosti

� Kritične aktivnosti nemaju vremensku rezervu

� Promjena u trajanju jedne kritične aktivnosti uzrokuje promjenu trajanja cijelog projekta

Ukupna rezerva / Total Float (TF)

� Vrijeme za koje se trajanje aktivnosti može produžiti ili odgoditi početak aktivnosti, a da ukupno trajanje projekta ostane nepromjenjeno

� Razlika izmeñu kasnog i ranog početka ili kasnog i ranog završetka

� Aktivnosti kojima ukupna rezerva ima vrijednost nula

su kritične aktvnosti, a slijed kritičnih aktivnosti je

kritični put

◦ LS - ES = TF

◦ LF - EF = TF

Page 26: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

26

� Vrijeme za koje se trajanje aktivnosti može

produžiti ili odgoditi početak aktivnosti, a da

najraniji početak sljedbene aktivnosti ostane

nepromjenjen

� Proračunava se ovisno o vrsti veze

� ES2 - (Lag) – EF1 = FF1 - FS veza

� ES2 - (Lag) – ES1 = FF1 - SS veza

� EF2 - (Lag) – EF1 = FF1 - FF veza

Slobodna rezerva / Free Float (FF)

Primjer izrada plana – MS Project

� Definiranje radnog kalendara◦ Radno vrijeme

◦ Radne i neradne dane

Page 27: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

27

� Definiranje aktivnosti i veza meñu aktivnostima

Primjer izrada plana – MS Project

� Svakoj aktivnosti odreñuje se prethodna aktivnost, vrsta veze i broj dana odgode

Primjer izrada plana – MS Project

� Identifikacija kritičnog puta

Page 28: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

28

Primjer izrada plana – MS Project

� Kritični put

Primjer izrada plana – MS Project

� Izrada liste resursa

� Za materijale može se upisati jedinica mjere, a za radnike i strojeve broj max. radnika ili strojeva kojim raspolažemo

� U Resource Sheet-u upisuju se imena resursa, a pod Type vrstu (Work ili Material)

Page 29: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

29

Primjer izrada plana – MS Project

� Dodjeljivanje resursa aktivnostima

� Svakoj aktivnosti dodjeljuju se svi resursi potrebni za njeno izvršenje

Primjer izrada plana – MS Project

� Prikaz histograma� Naredbom Resource Graph prikazat će se

histogrami resursa

� Ako nam broj resursa u jednom danu prelazi maximalni broj (crveno), te ako imamo veliki broj naglih promjena moramo napraviti optimalizaciju

Page 30: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

30

Primjer izrada plana – MS Project

� Rješavanje prekoračenja broja resursa u odnosu na max. broj

� Iz izbornika Project odabere se Resource Leveling

� Leveling se može raditi na cijelom projektu ili na odreñenom periodu

� Dopuštenja koja se mogu postaviti:

� “Ravnati” samo unutar rezerve

� “Ravnanje” može podesiti broj resursa dodjeljen aktivnosti

� “Ravnanje” može podijeliti aktivnost

Primjer izrada plana – MS Project

� Unos troškova u plan

� svakoj se aktivnosti može odrediti i fiksna cijena

� Svakom resursu dodjeljuje se jedinična cijena

Page 31: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

31

Praćenje izvoñenja projekta – MS Project

� Kada je izrañen početni plan, spremamo ga kao “baseline”

� “baseline” = osnovna, početna linija

� Priprema za praćenje plana

Praćenje izvoñenja projekta – MS Project

� Praćenjem izvoñenja aktivnosti, uz postotak izvršenja unosi se i datum stvarnog početka aktivnosti te ako je aktivnost izvršena, datum stvarnog završetka aktivnosti

� Unos stvarnih podataka o aktivnostima

Page 32: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

32

� Prikaz aktualnog stanja plana

Praćenje izvoñenja projekta – MS Project

� Sada se može vidjeti stvarno stanje projekta u odnosu na odreñeni dan

ZAKLJUČAK (1)

Informatički alati danas imaju iznimno važnu

ulogu u upravljanju grañevinskim

projektima, te je upravljanje bez njihove

upotrebe nezamislivo, bez obzira radi li se o

programima otvorenog koda ili programima

u vlasništvu.

Page 33: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

33

ZAKLJUČAK (II)

Vrlo je važno pravilno odabrati prikladan

program/alat, koji će odgovarati potrebama

projekta ili tvrtke, kako bi se na taj način

omogućilo što kvalitetnije voñenje

projeka(a)ta.

ZAKLJUČAK (III)

Programi otvorenog koda prikladniji su za

upravljanje malim i jednostavnim

projektima.

Kod složenih projekata ili kod praćenja većeg

broja projekata, potrebno je upotrijebiti

neki od programa/alata u vlasništvu.

Page 34: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

34

ZAKLJUČAK (IV)

Oracle Primavera Project Planner� Prikladan za velike/složene projekte, iako

ga je moguće koristiti i za projekte manjeg obima.

Microsoft Project� Standardno rješenje za veliku većinu

projekata, iako smanjenih mogućnosti kad je u pitanju istovremeno praćenje više različitih projekata.

Zahvaljujem na pažnji !

Boris Uremović, dipl.ing.grañ.

Page 35: upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

35

Literatura

� A Guide to the Project Management Body of Knowledge – 4th Edition; PMI; 2008

� J. Klepac: Organizacija grañenja; Sveučilište u Zagrebu; Grañevinski fakultet; 1984.

� J. Marušić: Organizacija grañenja; Sveučilište u Zagrebu; 1994.

� B. Uremović, Č. Dunović: Planiranje projekata uz pomoć programskog alata Microsoft Project 2007; Tehničko veleučilište u Zagrebu; 2010.

� Č. Dunović: Nastupno predavanje – Izrada dinamičkih planova grañenja pomoću programskog paketa MS Project

Uremović, Dunović – Planiranje projekata uz pomoć programskog alata Microsoft Project 2007

Recenzirani nastavni materijal (skripta) za predmete:

� Metode planiranja (Stručni studij graditeljstva)

� Planiranje i praćenje projekata (Specijalistički diplomski stručni studij graditeljstva)

Sve dodatne informacije na mail:

[email protected]