of 113 /113
UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Gregor Goršek UPORABA TEHNOLOGIJE LONWORKS ® PRI NADZORU KOMERCIALNE HLADILNE TEHNIKE Diplomska naloga Griže, marec 2008

UPORABA TEHNOLOGIJE LONWORKS PRI NADZORU …I UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 2000 Maribor, Smetanova ul. 17 Diplomska naloga univerzitetnega

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UPORABA TEHNOLOGIJE LONWORKS PRI NADZORU …I UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,...

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,

  RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

  Gregor Goršek

  UPORABA TEHNOLOGIJE LONWORKS® PRI NADZORU KOMERCIALNE HLADILNE TEHNIKE

  Diplomska naloga

  Griže, marec 2008

 • I

  UNIVERZA V MARIBORU

  FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 2000 Maribor, Smetanova ul. 17

  Diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa

  UPORABA TEHNOLOGIJE LONWORKS® PRI NADZORU KOMERCIALNE HLADILNE TEHNIKE

  Študent: Gregor GORŠEK Študijski program: univerzitetni, Elektrotehnika Smer: Avtomatika

  Mentor: doc. dr. Nenad MUŠKINJA Somentor: izred.prof. dr. Boris TOVORNIK

  Griže, marec 2008

 • II

 • III

  ZAHVALA

  Zahvaljujem se mentorju dr. Nenadu Muškinji za

  pomoč in vodenje pri opravljanju diplomske

  naloge. Prav tako se zahvaljujem somentorju

  dr. Borisu Tovorniku.

  Posebna zahvala velja moji družini za podporo.

 • IV

  UPORABA TEHNOLOGIJE LONWORKS® PRI NADZORU KOMERCIALNE HLADILNE TEHNIKE Ključne besede: elektrotehnika, avtomatika, snovanje sistemov vodenja,

  LonWorks®, OPC, zajem podatkov, omrežja, hladilna tehnika

  UDK: 681.51(043.2)

  Povzetek

  Z večanjem avtomatizacije procesov, narašča potreba po zanesljivem, natančnem,

  hitrem in cenenem prenosu informacij med samimi vozlišči (senzorji, aktuatorji,

  nadzornim sistemom...) ter višjimi nivoji računalniško integrirane proizvodnje ali vodenja

  procesov. Pričujoče delo predstavlja tehnologijo LonWorks, ki jo je razvilo podjetje

  Echelon za potrebe avtomatizacije industrije, pri uporabi za nadzor hladilne tehnike v

  prodajnih in predelovalnih objektih. Obdelali smo teoretično podlago LonWorks

  tehnologije, predvsem komunikacijskega protokola LonTalk, prikazali postopek postavitve

  omrežja s komercialnim programom NL220 prozvajalca Newron system in v programskem

  jeziku Visual Basic izdelali preprost grafični vmesnik, ki nam omogoča spremljanje in

  spreminjanje parametrov krmilnika v postavljenem omrežju.

 • V

  USE OF LONWORKS® TECHNOLOGY IN COMMERCIAL REFRIGERATION CONTROL

  Key words: electrical engineering, automation, control systems design,

  LonWorks®, OPC, data acquisition, network, commercial refrigeration

  UDK: 681.51(043.2)

  Abstract

  The need of reliable, accurate, fast and cheap information flow among nodes (sensors,

  actuators, control systems...) and higher level of computer integrated manufacturing (CIM)

  or process control, is in rise, due to the expansion of process automation. This work

  presents LonWorks technology, developed by Echelon corporation for industrial

  automation, in use of commercial refrigeration control, like found in markets and food

  processing industry. The work covers basics of LonWorks technology, especially LonTalk

  communication protocol. We have also shown an example of building a simple network

  using commercial software NL220 (Newron system company) and implementation of

  software in Visual Basic, for reading and setting parameters on Danfoss EKC 201

  controller, connected to computer by LonWorks.

 • VI

  Vsebina

  1. PODROČNA VODILA IN TEHNOLOGIJA LONWORKS.................................. 1

  2. KOMUNIKACIJSKI PROTOKOL LONTALK ..................................................... 7

  2.1 UPORABLJENA TERMINOLOGIJA................................................................................. 7 2.2 IMENOVANJE, NASLAVLJANJE IN USMERJANJE........................................................... 9

  2.2.1 Domena kot komponenta naslova ................................................................. 10 2.2.2 Podomrežje kot komponenta naslova ........................................................... 10 2.2.3 Številka vozlišča v podomrežju kot komponenta naslova.......................... 11 2.2.4 Skupine kot komponenta naslova.................................................................. 11 2.2.5 Neuron ID kot komponenta naslova .............................................................. 11 2.2.6 NPDU načini naslavljanja................................................................................ 12

  2.3 PREGLED LONTALK SLOJEV ................................................................................. 13 2.4 FIZIČNI SLOJ............................................................................................................. 14 2.5 MREŽNI SLOJ............................................................................................................ 16

  2.5.1 Storitve mrežnega sloja ................................................................................... 16 2.5.2 Usmerjevalniki................................................................................................... 17

  2.6 SLOJA PREDSTAVITVE IN UPORABE ......................................................................... 17 2.6.1 Storitve slojev predstavitve in uporabe ......................................................... 18 2.6.2 Vmesnik do uporabniškega programa .......................................................... 18 2.6.3 Formati APDU ................................................................................................... 19 2.6.4 Diagram protokola ............................................................................................ 20 2.6.5 Obvestilo o napaki pri prenosu uporabniškemu programu ........................ 21 2.6.6 LonMark standardizacija na sloju uporabe................................................... 21

  3. LONWORKS® PROIZVODI ................................................................................... 25

  3.1 KOMUNIKACIJSKI MODULI......................................................................................... 25 3.2 LONWORKS® USMERJEVALNIK ................................................................................ 26 3.3 LONWORKS® VMESNIKI IN PREHODI ....................................................................... 26 3.4 LONMANAGER® OMREŽNA ORODJA........................................................................ 29

  3.4.1 LonWorks® moduli........................................................................................... 33 3.5 LONBUILDER ............................................................................................................ 34

  4. PRIMER INSTALACIJE PREPROSTEGA LON OMREŽJA ............................ 36

  4.1 OMREŽNI VMESNIK PCNSI IN NJEGOVA NAMESTITEV............................................. 36 4.1.1 Omrežni vmesnik PCNSI in njegova fizična namestitev v računalnik ...... 37

  4.1.1.1 Namestitev gonilnikov za omrežni vmesnik PCNSI............................. 37 4.1.1.2 Nastavitev gonilnikov za omrežni vmesnik PCNSI .............................. 38

  4.2 NEWRON SYSTEM NL220 INSTALACIJSKO ORODJE ................................................ 40 4.2.1 Namestitev programa Newron system NL220 ............................................. 41

 • VII

  4.2.2 Zagon programa Newron system NL220...................................................... 42 4.3 KRMILNIK DANFOSS EKC 201 ................................................................................ 43

  4.3.1 Krmilnik Danfoss EKC 201 230V ................................................................... 43 4.3.2 Krmilnik Danfoss EKC 201 12V ..................................................................... 44

  4.4 POSTAVITEV FIZIČNEGA OMREŽJA ........................................................................... 44 4.5 KONFIGURACIJA OMREŽJA Z NL 220....................................................................... 45

  4.5.1 Postavitev omrežja v NL 220.......................................................................... 46 4.5.1.1 Naslavljanje vozlišč..................................................................................... 48 4.5.1.2 Kreiranje domene Trgovina......................................................................... 48 4.5.1.3 Kreiranje podomrežij................................................................................... 49 4.5.1.4 Kreiranje kanala........................................................................................... 49 4.5.1.5 Pregled lastnosti vozlišč .............................................................................. 50

  4.5.2 Nastavitev parametrov krmilnikov EKC 201 preko LonWorks .................. 52 4.5.2.1 Nastavitev željene temp. na krmilniku EKC 201 preko LonWorks ............ 53 4.5.2.2 Odčitavanje dejanske temp. na krmilniku EKC 201 preko LonWorks ....... 54 4.5.2.3 Ostale nastavitve.......................................................................................... 55

  5. PROGRAMSKI VMESNIK ZA DELO.................................................................... 56

  5.1 IMPLEMENTACIJA GRAFIČNEGA VMESNIKA............................................................... 56 5.1.1 Opis osnovne zgradbe programa .................................................................. 57

  5.1.1.1 Modul za izris diagramov poteka temperatur.............................................. 57 5.1.1.2 Modul za nadzor krmilnika ......................................................................... 58

  5.1.2 Opis uporabe grafičnega vmesnika ............................................................... 61 5.1.2.1 Opis uporabe modula za izris diagramov poteka temperatur ...................... 63 5.1.2.2 Opis uporabe modula za nadzor krmilnika.................................................. 66

  6. ZAKLJUČEK ............................................................................................................. 73

  DODATEK A: SHEMATIČNI PRIKAZ PROTOKOLOVNE PODATKOVNE ENOTE (PDU) IN PRINCIPA OVOJNIC...................................................................... 78

  DODATEK B: ČASOVNE KARAKTERISTIKE OMREŽJA LONWORKS............ 79

  DODATEK C: TABELE NASTAVITEV KRMILNIKOV DANFOSS EKC 201....... 82

  DODATEK D: PROGRAMSKA KODA APLIKACIJE FREEZER 1.0 ..................... 83

 • 1

  1. PODROČNA VODILA IN TEHNOLOGIJA LONWORKS

  S povečanjem obsega avtomatizacije procesov, je naraščala potreba po zanesljivem,

  natančnem, hitrem in cenenem prenosu informacij med vozlišči (senzorji, aktuatorji,

  nadzornim sistemom...) ter višjimi nivoji računalniško integrirane proizvodnje (CIM -

  Computer Integrated Manufacturing). V 80. letih se je pojavila potreba po zamenjavi

  standardne tokovne zanke 4 – 20 mA s sodobnejšimi komunikacijskimi sistemi [28].

  Obdelali smo teoretično podlago LonWorks tehnologije, predvsem komunikacijskega

  protokola LonTalk, prikazali postopek postavitve omrežja s komercialnim programom

  NL220 prozvajalca Newron system in v programskem jeziku Visual Basic izdelali preprost

  grafični vmesnik, ki nam omogoča spremljanje in spreminjanje parametrov krmilnika v

  postavljenem omrežju.

  Najprej so predstavljena področna vodila na splošno ter primerjava med njimi. Na

  kratko je predstavljena tehnologija LonWorks, kot eno izmed množice področnih vodil.

  V drugem poglavju je predstavljen sedem nivojski komunikacijski protokol LonTalk po

  posameznih slojih. Poudarek je na slojih, ki so pomembnejši za postavitev omrežja.

  V tretjem poglavju so predstavljeni LonWorks izdelki in njihova uporaba.

  V četrtem poglavju je predstavljen primer instalacije enostavnega LonWorks omrežja

  na področju uporabe v hladilni tehniki.

  V petem poglavju je predstavljena implementacija in uporaba programa - grafičnega

  vmesnika izvedenega z VB 6.0 programa

  V dodatku A je celovit shematski prikaz protokolove podatkovne enote (PDU) ter

  principa ovojnic za protokol LonTalk.

  V dodatku B so prikazane časovne razmere v omrežju, zakasnitve in potrebni časi za

  prenos sporočil.

 • 2

  V dodatku C so priložene tabele nastavitev krmilnikov Danfoss EKC 201.

  V dodatku D je priložena izvorna koda programa za nadzor in izris temperaturnih

  potekov Freezer 1.0.

  Področna vodila (ang. Fieldbus) so nastala iz potrebe industrije po povezovanju

  naprav v industrijskih procesih, do danes pa so se uveljavila tudi na mnogih drugih

  področjih, kjer je potrebno podatke obdelovati v realnem času. Največkrat imajo obliko

  vodila, ali pa jim vodilo, kot način povezovanja, predstavlja osnovo. Porazdeljeno vodenje

  procesov je tesno povezano s področnimi vodili, vozlišča (senzorji, aktuatorji, krmilniki...)

  prevzamejo nase številne funkcije povezane z obdelavo signalov (digitalizacija,

  linearizacija...), s tem se zmanjša obremenitev centralnega računalnika in razbremenijo

  komunikacijske poti. Podatki se prenašajo v digitalni obliki, saj se ustrezno digitalizirajo

  že v vozlišču, s tem pa je prenos bolj zanesljiv.

  Nadzorni sistemi, ki ne uporabljajo področnih vodil so sestavljeni iz nadzornega

  krmilnika ali računalnika s priključenimi vsemi senzorji in aktuatorji. Topologija je

  največkrat v obliki zvezde.

  Nadaljne lastnosti oziroma zahteve področnega vodila so [31]:

  • vnaprej določljiv odzivni čas • cenena izvedba vozlišča • kompatibilnost z obstoječim omrežjem • podpora večim različnim prenosnim

  medijem • zmanjšanje števila potrebnih ožičenj • poceni ter preprosto vzdrževanje

  • “Peer-to-peer” ahitektura • nizki stroški razvoja • odprta arhitektura • učinkovitost • sledi ISO/OSI referenčnemu modelu • podpora opremi različnih proizvajalcev • zanesljiv prenos in odpornost na napake

  Področno vodilo in LAN se razlikujeta predvsem v pomenu in dolžini sporočil ter

  okolju, kjer se ta uporabljajo. Pri področnih vodilih se prenašajo predvsem podatki

  senzorjev in ukazi izvršilnim členom, dolžina teh sporočil pa je majhna. Bistveni podatek

  pri LAN je količina prenešenih podatkov v sekundi, pri področnih vodilih pa število

  transakcij v sekundi. Danes je na trgu veliko tehnologij (CAN, Profibus, FIP, LON,

  BitBus, Interbus-S, Sercos), nobena pa ni priznana kot splošni mednarodni standard, za

  razliko od LAN, kjer je tudi veliko različnih tehnologij, vendar so se te v zadnjem času

  naslonile predvsem na TCP/IP, kot enoten protokol [31].

 • 3

  Komisija ISA SP50 v sodelovanju z IEC SC65C/WG6 dela na standardizaciji

  področnih vodil, ki se uradno imenuje “Fieldbus Standard” IEC 1158/ISA SP50.02. Ta

  standard definira tri sloje: fizični, podatkovni in sloj uporabe, ki so vertikalno povezani z

  omrežnim in sistemskim upravljanjem. Ostali sloji so izpuščeni zaradi zahtev po obdelavi

  v realnem času. Dodan je uporabniški sloj (ang. User Layer) na vrhu sloja uporabe [28].

  V tabeli 1.1 je predstavljena osnovna delitev industrijskih omrežij [28].

  Vodilo senzorjev in aktuatorjev (nivo bita)

  vodilo naprav (nivo byta)

  področna vodila (nivo bloka)

  CAN CAN IEC 1158/ISA SP50.02 AS-Interface DeviceNet FOUNDATION Fieldbus

  InterBus Sensor Loop SDS Profibus-PA Seriplex CAL/CANopen Profibus-FM SERCOS CAN Kingdom WorldFIP

  Sensorplex Interbus-S P-Net Device WorldFIP (DWF) Measurement Bus FIP IO BitBus Profibus-DP I/O Lightbus SERCOS MIL-STD-1553

  LonWorks

  Tabela 1.1: Delitev področnih vodil

  Naslednje tabele prikazujejo primerjavo med različnimi tipi področnih vodil [29]. Podjetje Leto

  predstavitve Podprti standard

  PROFIBUS DP/PA PTO DP - 1994 PA - 1995

  DIN 19245 del 3/4

  INTERBUS-S Phoenix Contact 1984 DIN 19258 DeviceNet Allen-Bradley 1994 ISO 11898 & 11519 ARCNET Datapoint/SMC 1975 ANSI 878 AS-I AS-I Consortium 1993 Poslan IEC Fieldbus Foundation Fieldbus Foundation 1995 ISA SP50 / IEC TC65 IEC/ISA SP50 Fieldbus ISA / Fieldbus F. 1992-1996 IEC 1158 / ANSI 850 Seriplex APC, Inc. 1990 Seriplex spec WorldFIP WorldFIP 1988 IEC 1158-2 LonWorks Echelon Corp. 1991 ASHARE of BACnet SDS Honeywell 1994 Honeywell spec.

  poslan IEC, ISO 11989

  Tabela 1.2: Osnovne informacije področnih vodil

 • 4

  Topologija Medij Naj.št.vozlišč Naj.razdalja PROFIBUS DP/PA

  vodilo, zvezda, obroč

  parica, opt.vlakno 127 24 km (opt.vlakno)

  INTERBUS-S Segmentirano s "T" členi (vodilo)

  parica, opt.vlakno, slip-ring

  256 400 m/segment, 12,8 km največ

  DeviceNet vodilo z vejami parica z napajanjem 64 500 m ARCNET vodilo, zvezda parica, optika 255 5 milj AS-I vodilo, obroč,

  drevo dvožilni vod 31 odjemalcev 100 m, 300 m s

  ponavljalnikom Fieldbus Foundation

  vodilo z vejami parica 240 / segment, 65000 segmentov

  1900 m @ 31,25Kbps 500 m @ 5Mbps

  IEC/ISA SP50 Fieldbus

  zvezda, vodilo parica, opt.vlakno, radio fr.

  IS 3-7 ne IS 128

  1700 m @31,25 Kbps 500 m @ 2,5 Mbps

  Seriplex drevo, obroč, vodilo, zvezda

  4 žilni kabel 500 500 ft

  WorldFIP vodilo parica, opt.vlakno 256 do 40 km LonWorks vodilo, obroč,

  zvezda, prosta topologija

  parica, opt.vlakno, n.n.el.vod

  32000 / domeno

  2000 m @78 kbps

  SDS vodilo z vejami parica z napajanjem 64 126 naslovov

  500 m

  Tabela 1.3: Fizične lastnosti področnih vodil

  metoda

  komunikacije komunikacijske

  lastnosti velikost

  okna arbitraža nadzor napak

  PROFIBUS DP/PA

  master/slave peer to peer

  DP do 12 Mbps PA 31,25 kbps

  244 bytov žeton HD4 CRC

  INTERBUS-S master/slave s prenosom polnega okvirja

  500 kbitov/s, full duplex

  512 bytov, neomejen blok

  ni 16 bitni CRC

  DeviceNet master/slave, multi-master, drugo

  500 kbps 250 kbps 125 kbps

  8 bytov spremenlj. dolžina sporočila

  Carrier-Sonac Multiple Access

  CRC

  ARCNET peer to peer 31,25 - 10 Mbps 508 bytov žeton 16 bitni CRC AS-I master/slave s

  cikličnim pozivanjem

  podatki in napajanje na istem vodu

  31 slave z 4 in in 4 out

  master/slave s cikličnim pozivanjem

  Manchester kodiranje, hamming-2

  Fieldbus Foundation

  odjemalec/strežnik publisher/subscriber dogodki

  31,25 kbps 1 Mbps 2,5 Mbps

  16,6 M objektov / napravo

  determinističen centraliziran scheduler

  16-bitni CRC

  IEC/ISA SP50 Fieldbus

  odjemalec / strežnik publisher/subscriber

  31,25 kbps IS+1; 2,6; 5 Mbps

  64 octets visoke in 256 nizke prioritete

  scheduler, žetoni, master

  16-bitni CRC

  Seriplex master/slave peer to peer

  200 Mbps 7680 / transfer

  sonal multipleksiranje

  konec okvirja in kontrola odmeva

  WorldFIP peer to peer 31,25 kbps, 1 & 2,5 Mbps, 6 Mbps optika

  ni omejitve centralna arbitraža

  16-bitni CRC

  LonWorks master/slave 1,25 Mbps full 228 bytov CSMA 16-bitni CRC

 • 5

  peer to peer duplex SDS master/slave,

  peer to peer, multi-cast, multi-master

  1 Mbps 500 kbps 250 kbps 125 kbps

  8 bytov Carrier-Sonac Multiple Access

  CRC

  Tabela 1.4: Prenosne lastnostni področnih vodil

  čas cikla: 256 nepovezanih vozlišč

  16 vozlišč z 16 I/O čas cikla:

  128 analognih 16 vozlišč z 8 I/O prenos bloka 128 bytov

  1 vozlišče PROFIBUS DP/PA

  odvisno od konfiguracije < 2 ms

  odvisno od konfiguracije -

  INTERBUS-S 1,8 ms 7,4 ms 140 ms DeviceNet 2,0 ms master-slave pozivanje 10 ms master-slave pozivanje 4,0 ms ARCNET < 2 ms @ 2,5 Mbps < 2 ms @ 2,5 Mbps < 2 ms @ 2,5 Mbps AS-I 4,7 ms - - Fieldbus Foundation

  100 ms @ 31,25 kbps < 1 ms @2,5 Mbps

  600 ms @ 31,25 kbps < 8 ms @ 2,5 Mbps

  36 ms @ 31,25 kbps

  IEC/ISA SP50 Fieldbus

  odvisno od konfiguracije odvisno od konfiguracije 0,2 ms @ 31,25 kbps 1,0 ms @1 Mbps

  Seriplex 1,32 ms @ 200 kbps 10,4 ms 10,4 ms WorldFIP 2 ms @ 1Mbps 5 ms @ 1 Mbps 5 ms @ 1 Mbps LonWorks 20 ms 5 ms @ 1 Mbps 5 ms @ 1 Mbps SDS < 1 ms, event driven < 1 ms na dogodek 2 ms @ 1Mbps

  Tabela 1.5: Zmogljivost področnih vodil

  Lonworks je ena izmed tehnologij področnih vodil ameriškega proizvajalca Echelon.

  LON je kratica za Local Operating Network. Tehnologija ponuja celovito rešitev za

  načrtovanje, izvedbo, instalacijo in vzdrževanje nadzornih omrežij. Osrednji del je sedem

  nivojski komunikacijski protokol LonTalk, kompatibilen z OSI/ISO referenčnim

  modelom, poleg tega pa ponuja še: komunikacijske module za izbrani medij,

  mikroprocesorje za izvajanje aplikacij in komunikacijskega protokola, programske

  vmesnike (programski in strojni del) za senzorje in izvršilne člene, časovnike, programski

  jezik z razhroščevalnikom, distribuiran operacijski sistem (LNS), ki deluje v realnem času,

  orodje za upravljanje omrežja, orodja za sprotno (ang. on-line) diagnosticiranje in analizo

  protokola, orodja za instalacijo ter konfiguracijo.

  V protokolu LonTalk so, poleg osnovnih storitev, zajete tudi zahtevnejše storitve kot so

  overovitev, prioritetni prenos, zaznavanje podvojenih sporočil, izogibanje trčenj,

  avtomatično ponavljanja prenosa, komunikacija odjemalec-strežnik, standardiziranje

  podatkovnih tipov in identifikacija, posamezno/skupinsko/splošno naslavljanje, podpora

  različnih tipov fizičnih medijev in mešane hitrosi prenosa.

 • 6

  Osnovna enota je vozlišče (ang. node), in je običajno sestavljeno iz naslednjih

  komponent:

  • en ali več senzorjev in izvršilnih členov (aktuatorjev) z ustrežnimi vmesniki ter

  prilagodilnimi členi;

  • procesorska enota, katere funkcije so:

  • zajemanje vhodov (senzorjev), obdelava podatkov senzorjev in ustrezno

  nastavljanje izhodov (aktuatorjev);

  • programska oprema komunicira z drugimi vozlišči (porazdeljeni nadzorni sistem);

  • komunikacijski protokol omogoča dostop do komunikacijskih storitev

  uporabniškemu programu;

  • protokol dostopa do medija omogoča komunikacijo preko različnih

  komunikacijskih medijev.

  • komunikacijska enota - transmiter (oddajnik in sprejemnik), ki podpira naslednje

  medije: parica, n.n.električno omrežje, radijske frekvence na kratkih in srednjih

  valovih, optična vlakna in koaksialni kabel.

  LonMark Interoperability Association je združenje, ki nadzira standardizacijo

  proizvodov LonWorks. Izdelek, ki ima potrdilo LonMark, ustreza LonMark standardom in

  je LonWorks kompatibilen, s tem pa je zagotovljeno nemoteno vključevanje tega izdelka v

  sistem.

  Slika 1.1: Zaščitni znak LonMark

  Združenje LonMark izvaja testiranje proizvodov in izdaja potrdila o združljivosti [4].

 • 7

  2. KOMUNIKACIJSKI PROTOKOL LONTALK

  Kot smo že omenili, LonTalk protokol sledi priporočilom OSI/ISO referenčnega

  modela in je sestavljen iz sedmih slojev. Programerju in načrtovalcu omrežja je protokol

  predstavljen kot množica storitev, ki so po potrebi uporabljene v času instalacije oziroma

  konfiguriranja vozlišča.

  2.1 Uporabljena terminologija

  V tem poglavju bodo predstavljeni osnovni termini in definicije, ki so potrebne za

  razumevanje protokola. V glavnem se uporablja terminologija enaka kot pri ISO/OSI

  referenčnem modelu, so pa tudi nekatere pomenske razlike ([1] str. 8).

  Kanal (ang. simple channel)

  Ponavljalnik (ang. store&forward repeater) na istem kanalu ali pa povezuje dva kanala

  Most (ang. bridge) povezuje dva kanala; prepušča vse pakete z x na y in obratno, če je domena paketa ista kot domena mostu

  Podomrežje (ang. subnet) je množica vozlišč dostopnih na 2. sloju protokola

  Usmerjevalnik (ang. router) povezuje dve podomrežji in ustrezno prepušča pakete glede na ciljni naslov; usmerjevalnik lahko spremeni naslov 3. sloja

  Prehod (ang. gateway) povezuje dve omrežji z različnima protokoloma; dve LonTalk domeni sta lahko povezani z aplikacijskim prehodom

  Slika 2.1: Terminologija

 • 8

  Naslednji tabeli prikazujeta razliko med ISO/OSI in LonTalk mostom ter med ISO/OSI

  in LonTalk usmerjevalnikom.

  most (ang. bridge) ISO/OSI LonTalk

  Selektivna prepustnost glede na naslovnika v 2. sloju

  V 2. sloju ni ciljnega naslovnika, most prepušča vse okvirje, če sta domeni mostu in ciljna domena enaki

  Tabela 2.1: Primerjava med mostoma OSI/ISO in LonTalk

  usmerjevalnik (ang. router) ISO/OSI LonTalk

  Povezuje dva različna protokola na 3. sloju (mrežni sloj), tako da ustrezno preoblikuje naslov 3. sloja v paketu

  Selektivno prepušča pakete glede na naslov 3. sloja (mrežni sloj), prav tako pa preprečuje, da bi paketi prišli v zanko (ang. loop), s tem da preoblikuje naslov 3. sloja (mrežni sloj) v paketu

  Tabela 2.2: Primerjava med usmerjevalnikama ISO/OSI in LonTalk

  Vsak sloj protokola lahko predstavimo kot kaže slika 2.2 ([1] str. 9).

  Slika 2.2: Shema posameznega sloja protokola

  PDU (ang. protokol data unit) je splošen naziv za protokolovno podatkovno enoto, ki se

  navidezno prenaša vodoravno med istovetnima slojema v različnih vozliščih. Dejanski

  pretok informacije poteka v navpični smeri do fizičnega nivoja, kjer se informacija

  dejansko prenese v vodoravni smeri do drugega vozlišča. Vsak sloj (podsloj) ima svoj tip

  podatkovne enote protokola:

  MPDU podatkovna enota protokola podsloja MAC oz. okvir (ang. frame) MAC PDU

  LPDU podatkovna enota protokola podatkovnega sloja oz. okvir (ang. frame)

 • 9

  Link PDU NPDU podatkovna enota protokola mrežnega sloja oz. paket (ang. packet)

  Network PDU TPDU podatkovna enota protokola prenosnega sloja oz. sporočilo (ang. message)

  Transport PDU SPDU podatkovna enota protokola pogovornega sloja oz. zahteva/odziv (ang.

  request/response) Session PDU

  NMPDU podatkovna enota protokola upravljanja mreže (spada v sloj uporabe) Network Management PDU

  DPDU podatkovna enota protokola diagnosticiranja (spada v sloj uporabe) Diagnostic PDU

  APDU podatkovna enota protokola sloja uporabe Application PDU

  Tabela 2.3: Podatkovne enote protokola LonTalk (PDU)

  Komunikacija med sloji poteka podobno kot klici procedur v višjem programskem

  jeziku, imenuje pa se osnovna storitev vmesnika (ang. service interface primitives - SIP).

  2.2 Imenovanje, naslavljanje in usmerjanje

  Naslov (ang. adress) je identifikator, ki nedvoumno določa objekt ali skupino objektov.

  Za razliko od imena, je lahko naslov dodeljen in spremenjen kadarkoli po izdelavi

  integriranega vezja. LonTalk naslovi nedvoumno določajo izvorno in ciljno vozlišče

  (vozlišča) paketa. Naslovi so uporabljeni tudi pri selektivnem usmerjanju med dvema

  kanaloma.

  Ime (ang. name) je identifikator, ki nedvoumno določa vozlišče. Ime je določeno pri

  izdelavi in se s časom ne spreminja. Neuron integrirano vezje ima 48 bitno identifikacijsko

  številko Neuron ID, ki nedvoumno določa Neuron integrirano vezje in ga s tem loči od

  ostalih. Neuron ID se lahko uporabi tudi kot naslov, vendar je takšen način navadno

  uporabljen le pri konfiguriranju vozlišč, ko se vozliščem šele določajo logični naslovi.

  Zaradi lažjega usmerjanja in razpošiljanja paketov, LonTalk protokol definira

  hierarhično strukturo naslavljanja. Takšen način naslavljanja omogoča naslovitev celotne

  domene, dela omrežja - podomrežje, skupine ali posameznega vozlišča. Osnovni so trije

  načini naslavljanja s tremi komponentami v naslovu:

 • 10

  • domena - podomrežje - vozlišče

  • domena - podomrežje - Neuron ID

  • domena - skupina - član skupine

  Izvorni in ciljni naslov sta vključena v vsak PDU. Vsak naslov je kombinacija naslova

  3. in 4. sloja (mrežni in prenosni sloj), na 2. sloju (sloj povezave) pa se naslovi ne

  definirajo.

  Tako je naslavljanje v LonTalk protokolu kombinirano z naslovnimi komponentami

  uporabljenimi pri usmerjanju (sloj 3 - mrežni sloj) in imenovanju (sloj 4 - prenosni sloj)

  ([1] str. 12).

  2.2.1 Domena kot komponenta naslova Domena (ang. domain) je logična množica vozlišč na enem ali več kanalih. Vsa

  komunikacija med vozlišči poteka znotraj ene domene, zato tvori domena navidezno

  omrežje (ang. Virtual Network). Več domen lahko uporablja iste kanale, tako da lahko

  domene uporabimo za preprečitev motenj med vozlišči različnih omrežij.

  Vozlišče lahko pripada eni ali dvema domenama. Vozlišče, ki pripada dvema

  domenama, je lahko uporabljen kot prehod med tema dvema domenama. Ker protokol

  neposredno ne podpira komunikacije med domenami, je potrebno realizirati prehod na

  sloju uporabe z ustrezno programsko opremo (ang. Application Layer Gateway).

  Vsaka domena ima svojo identifikacijsko številko (ID), ki je lahko dolžine 0, 1, 3 ali 6

  bytov. Vsakemu paketu se doda naslov domene in se s tem poveča dolžina paketa, zato je

  smiselno uporabljati krajše identifikacijske številke domene za omrežja, kjer ni možnosti,

  da bi prišlo do motenj med različnimi domenami.

  2.2.2 Podomrežje kot komponenta naslova Podomrežje (ang. subnet) je logična množica največ 127 vozlišč znotraj domene. V

  posamezni domeni je lahko definiranih največ 255 podomrežij, vrednost 0 v naslovu pa

  pomeni, da podomrežje ni znano oziroma ni definirano. Vsa vozlišča v podomrežju morajo

  biti na istem kanalu in ne smejo prečkati usmerjevalnikov, lahko pa prečkajo most ali

 • 11

  ponavljalnik. Če vozlišče pripada dvema domenama, mora v vsaki domeni pripadati enemu

  podomrežju.

  Ponavadi vozlišča znotraj posamezne domene pripadajo enemu podomrežju, razen v

  primerih:

  • če pripadajo različnim segmentom, ki jih povezuje usmerjevalnik, ker

  podomrežje ne sme prečkati usmerjevalnika,

  • največje število vozlišč v podomrežju je omejeno na 127, zato je potrebno

  definirati dve ali več podomrežij za povečanje števila vozlišč na kanalu.

  2.2.3 Številka vozlišča v podomrežju kot komponenta naslova

  Vsakemu vozlišču znotraj podomrežja je dodeljena nedvoumna identifikacijska

  številka, ki je dolga 7 bitov, tako da je možnih 127 vozlišč v podomrežju. Tako je možnih

  v eni domeni 32385 vozlišč (255 podomrežij x 127 vozlišč v podomrežju).

  2.2.4 Skupine kot komponenta naslova

  Skupina (ang. group) je logična množica vozlišč znotraj domene, pri tem pa ni

  pomembna njihova fizična lokacija, za razliko od podomrežja. Vozlišče lahko pripada 15

  različnim skupinam in se imenuje član skupine. Skupine so dober način za skupinsko

  naslavljanje (ang. one-to-many). Največje število skupin v domeni je 256.

  2.2.5 Neuron ID kot komponenta naslova

  Vozlišče je vedno lahko naslavljano po Neuron ID identifikacijski številki. Številka je

  48 bitna in se določi že pri izdelavi Neuron integriranega vezja, zagotavlja pa nedvoumno

  identifikacijo, saj izdelovalec ne ponavlja ID številk.

  Namen tega naslavljanja je prevsem pri instalaciji in konfiguriranju vozlišč, ko je

  potrebno vozlišču določiti pripadnost domeni, podomrežju in skupini. V času izvajanja

  uporabniškega programa tega načina naslavljanja ni priporočljivo uporabljati, razen v

  izjemnih primerih.

 • 12

  2.2.6 NPDU načini naslavljanja

  Pred konfiguriranjem vozlišča ima ta le naslov Neuron ID, ki je v bistvu ime. Šele ko je

  vozlišče konfigurirano, ima dodeljenega enega ali več logičnih naslovov. Navadno je

  dodeljen en naslov formata domena-podomrežje-vozlišče in od 0 do 15 naslovov formata

  domena-skupina-član.

  Vozlišča so lahko naslovljena s petimi naslovnimi formati. Tabela prikazuje naslednje

  načine ([1] str. 15):

  Tip Logični format

  #0 Domena, IzvorPodomrežje-vozlišče, CiljPodomrežje

  splošna (ang. broadcast)

  celotna domena ali izbrano podomrežje

  #1 Domena, IzvorPodomrežje-vozlišče, CiljSkupina skupinska (ang. multicast)

  sporočilo ali opomin

  #2a Domena, IzvorPodomrežje-vozlišče, CiljPodomrežje-vozlišče

  posamezno (ang. unicast)

  sporočilo, opomin, potrdilo

  #2b Domena, IzvorPodomrežje-vozlišče, CiljPodomrežje-vozlišče, skupina, član

  skupinska (ang. multicast)

  potrdilo

  #3 Domena, IzvorPodomrežje-vozlišče, CiljPodomrežje, Neuron ID

  posamezno (ang. unicast)

  sporočilo, opomin

  Tabela 2.4: Načini naslavljanja NPDU/TPDU/SPDU

  Slika 2.3: NPDU/TPDU/SPDU formati

  V vsakem načinu pomeni vrednost 0 kompomente IzvorPodomrežje, da vozlišče ne

  pozna svojega naslova lastnega podomrežja.

  Način naslavljanja #0 omogoča splošno (ang. domain-wide broadcast) naslavljanje

  znotraj domene. NPDU vsebuje naslov izvornega vozlišča (podomrežje, vozlišče) in ciljno

 • 13

  podomrežje. Če je za ciljno podomrežje navedena vrednost “0”, potem je sporočilo

  namenjeno vsem vozliščem v domeni, ne glede na podomrežje, sicer pa se sporočilo

  nanaša le na izbrano podomrežje (1 - 255).

  Način naslavljanja #1 podpira skupinsko (ang. multicast) naslavljanje. NPDU vsebuje

  izvorni naslov (podomrežje, vozlišče), ciljni naslov je skupina, tako da se sporočilo

  prenese vsem vozliščem v izbrani skupini.

  Način naslavljanja #2 ima dva formata. Osmi bit v polju številke izvornega vozlišča je

  uporabljen kot izbirni bit. Če je vrednost bita 1, pomeni format naslavljanja #2a, če je

  vrednost bita 0 pomeni način naslavljanja #2b. Format #2a se uporablja za prenos sporočil

  in potrdil posameznemu vozlišču. Format #2b podpira prenos potrdil, če je bilo predhodno

  sporočilo poslano po načinu #1 (skupinsko naslavljanje). Polji izvornega in ciljnega

  naslova sta identični kot pri #2a, da je omogočeno usmerjanje. Pripeta sta polje skupine in

  številka člana vozlišča, ki pošilja potrdilo.

  Način naslavljanja #3 podpira naslavljanje po identifikacijski številki Neuron ID. Kot

  je že povedano, je namenjen instalaciji in konfiguraciji vozlišča. Nadzornik omrežja lahko

  ugotovi vrednost Neuron ID s posebnim ukazom.

  2.3 Pregled LonTalk slojev

  Naslednja tabela prikazuje sloje protokola LonTalk. Pri vsakem sloju so zapisane tudi

  storitve, ki jih ta sloj omogoča oziroma nudi ([1] str. 10).

  Sloj Opis sloja

  6,7 Sloj uporabe in predstavitve (ang. Application & Presentation Layers)Aplikacija: Upravljanje omrežja: mrežne spremenljivke; storitve upravljanja mreže specifične storitve za aplikacijo diagnosticiranje

  5 Sloj pogovora (ang. Session Layer) storitev zahteva/odziv

  4

  Sloj prenosa (ang. Transport layer) s potrditvijo

  brez potrditve posamezno in skupinsko naslavljanje

 • 14

  Overovitev (ang. Authentication) strežnik

  Podsloj nadzora prenosa (ang. Transaction Control Sublayer) številčenje in zaznavanje podvojenih sporočil

  3

  Sloj mreže (ang. Network layer) prenos brez vzpostavitve zveze (datagram)

  splošno naslavljanje v domeni brez segmentiranja sporočil

  prosta topologija adaptivni algoritem usmerjanja

  Podatkovni sloj (ang. Link layer) okvirjanje

  kodiranje podatkov CRC kontrola napak pri prenosu

  2

  MAC podsloj (ang. MAC Sublayer) predvidljiv p-perzistenten CSMA (ang. predictive p-persistent CSMA)

  zaznavanje in izogibanje trčenj prioritetni prenos

  1 Fizični sloj (ang. Physical Layer) podpora več medijem - protokoli za različne medije Tabela 2.5: Sloji LonTalk protokola

  Za fizično postavitev omrežja ter njegovo konfiguracijo in kasnejši nadzor ter

  upravljanje, so najpomembnejši sledeči sloji: Fizični sloj (ang. Physical Layer)-1; Sloja

  uporabe in predstavitve (ang. Application & Presentation Layers) –6,7. Ti sloji bodo

  podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

  2.4 Fizični sloj

  Fizični sloj skrbi za prenos informacijskih signalov po komunikacijskem kanalu.

  LonLalk protokol podpira več protokolov za dostop do različnih medijev in različno

  kodiranje podatkov glede na izbrani medij. Vsakemu mediju pripada ustrezno kodiranje .

  Podprti prenosni mediji so:

  • parica, • električno omrežje, • radijski valovi, • koaksialen kabel, • infrardeči valovi, • optični kabel

 • 15

  LonMark definira naslednje standardne fizične izvedbe kanalov [3]:

  Fizični kanal Medij Hitrost Lastnosti TP/XF-1250 parica 1,25 Mbps vodilo, ločilni transformator (ang. transformer

  coupled) TP/XF-78 parica 78 kbps vodilo, ločilni transformator (ang. transformer

  coupled) TP-RS485-39 parica 39 kbps EIA RS-485 PL-10 (L-N) n.n.el.vod 10 kbps 100 kHz - 450 kHz, spread spectrum, faza-ničla

  povezava PL-10 (L-E) n.n.el.vod 10 kbps 100 kHz - 450 kHz, spread spectrum, faza-zemlja

  povezava PL-20 (L-N) n.n.el.vod 5 kbps 125 kHz - 140 kHz, BPSF, faza-ničla povezava,

  50/60 Hz frekvenca napetosti PL-20 (L-E) n.n.el.vod 5 kbps 125 kHz - 140 kHz, BPSF, faza-zemlja povezava,

  50/60 Hz frekvenca napetosti PL-30 (L-N) n.n.el.vod 2 kbps 9 kHz - 95 kHz, spread spectrum, faza-ničla

  povezava TP/FT-10 parica 78 kbps parica, prosta topologija, napajanje po parici (ang.

  power link) RF-100 radijski

  valovi 4,883 kbps UK MPT1329, FCC del 90, ETS 300220

  Tabela 2.6: Standardizirani LonMark fizični kanali

  Za vsak fizični kanal so definirane specifikacije in ustrezni parametri oddajnika-

  sprejemnika, ki se jih mora proizvajalec držati. Predvsem so na tem sloju definirani

  napetostni nivoji, terminatorji, vhodne impedance in največje dolžine odsekov.

 • 16

  2.5 Mrežni sloj

  2.5.1 Storitve mrežnega sloja

  Mrežni sloj skrbi za usmerjanje paketov od vozlišča do vozlišča in naslavljanje vozlišč

  ([1] str. 32). Osnovna podatkovna enota je paket.

  LonTalk protokol podpira različne topologije zaradi različnih zahtev aplikacij.

  Slika 2.4: Topologije

  V omrežjih, kjer je možnost več poti od vozlišča do vozlišča, je nevarnost, da pride

  paket v zanko. Usmerjevalniki morajo biti konfigurirani in instalirani tako, da to

  preprečijo. Če se uporabljajo ponavljalniki, mostovi ali usmerjevalniki, mora imeti

  topologija domene drevesno strukturo, kot je prikazano na naslednji sliki. Ponavljalniki se

  lahko uporabljajo le za povezavo dveh različnih kanalov, ne smejo pa biti instalirani na

  istem kanalu.

  Slika 2.5: Drevesna struktura

 • 17

  2.5.2 Usmerjevalniki

  Usmerjevalnik je element mrežnega sloja in izvaja funkcijo usmerjanja v izbrani

  domeni. Povezuje dve podomrežji v smeri zgoraj in v smeri spodaj.

  Vsaka funkcija ima svojo usmerjevalno tabelo. Tabelo lahko nastavi operater

  (konfiguriran usmerjevalnik) ali pa usmerjevalnik gradi tabelo sam (adaptivni

  usmerjevalnik).

  Vhodni podatek je ciljni naslov. Te funkcije se izvedejo na tisti strani usmerjevalnika,

  od koder je prišel (zgornja, spodnja stran), medtem, ko se algoritem usmerjanja izvaja ne

  glede na prihajajočo stran. Vsaka stran usmerjevalnika mora imeti različne usmerjevalne

  tabele za prepuščanje paketov.

  V posebnem primeru, ko je paket oddalo nekonfigurirano vozlišče s splošnim

  naslavljanjem, je v polju Subnet vrednost 0 in dolžina domene 0. V tem primeru

  usmerjevalnik spremeni ti dve polji in vpiše svoje podatke (polji Subnet in Domain) pred

  klicom funkcije ROUTEbc().

  Adaptivni usmerjevalniki preglejujejo naslovno polje paketa tretjega sloja in s tem

  raziskujejo topologijo. Ob predpostavki, da je topologija brez povratnih zank, preglejujejo

  izvorne naslove podatkovne enote NPDU in se tako učijo, kje je locirano podomrežje.

  Skupinsko naslavljanje se izvede s preplavljanjem (ang. flooding).

  2.6 Sloja predstavitve in uporabe

  Za postavitev oziroma konfiguracijo omrežja in njegov kasnejši nadzor, sta od vseh

  naštetih slojev najpomembnejša sloja predstavitve in uporabe, zato ju predstavljamo

  podrobneje.

 • 18

  2.6.1 Storitve slojev predstavitve in uporabe

  Storitve, ki jih nudita ta dva sloja so ([1] str. 70):

  prenos mrežnih spremenljivk (ang. Network Variable Propagination): ta storitev odda

  sporočilo, ki ga prejemnik interpretira kot osvežitev mrežnih spremenljivk. Interpretacija

  mrežnih spremenljik je naloga sloja predstavitve.

  prenos splošnih sporočil (ang. Generic Message Passing): aplikacija lahko odda

  splošno sporočilo, naslovljeno s katerikolim naslovnim načinom opisanim v prejšnjih

  poglavjih.

  sporočila upravljanja omrežja (ang. Network Management Messages): ta so

  uporabljena za instaliranje in konfiguriranje vozlišč in celotnega omrežja.

  sporočila za diagnozo mreže (ang. Network Diagnostic Messages).

  prenos tujih okvirjev (ang. Foreign Frame Transmission): možno je prenašati

  sporočila, ki ne spadajo v LonTalk protokol in so namenjena vozliščem, ki niso LonTalk

  kompatibilni. To omogoča povezovanje naprav različnih proizvajalcev preko omrežja

  LonWorks.

  2.6.2 Vmesnik do uporabniškega programa

  Slika 2.6 prikazuje vmesnik med uporabniškim programom in slojem uporabe.

  Slika 2.6: Vmesnik

 • 19

  Vmesnik uporablja naslednje osnovne storitve vmesnika:

  msg_alloc() → (pravilno/napačno) msg_alloc_prority() → (pravilno/napačno) msg_send(msg_out) msg_cancel() msg_free() rest_alloc() → (pravilno/napačno) resp_send(resp_out) resp_cancel() resp_free() resp_receive(resp_in) msg_receive(msg_in) msg_completes() → (neuspešno / uspešno / zaključeno)

  2.6.3 Formati APDU

  Slika 2.7 prikazuje format APDU. Podatkovna enota protokola sloja uporabe je

  sestavljena iz zaglavja in podatkov. Zaglavje ima dolžino enega byta razen v primeru, da

  se prenaša mrežna spremenljika, ko je dolžina dva byta.

  Slika 2.7: APDU

 • 20

  2.6.4 Diagram protokola

  Diagram 2.1 prikazuje ne-idempotentno skupinsko transakcijo z izgubo prvega APDU

  in prvega ACD TPDU.

  Diagram 2.1: Ne-idempotentna skupinska transakcija

  Diagram 2.2 prikazuje idempotentno skupinsko zahteva/odziv transakcijo z izgubo

  zahtevka in izgubo odziva.

  Diagram 2.2: Idempotentna skupinska transakcija

 • 21

  2.6.5 Obvestilo o napaki pri prenosu uporabniškemu programu

  Uporabniškemu programu je vedno dostopen status zadnje transakcije, ne glede na to

  ali je bila transakcija mrežne spremenljivke ali splošnega sporočila.

  Status prenosa sporočila ima tri možna stanja: zaključeno, uspešno in neuspešno.

  Stanje zaključeno pomeni, da se je transakcija zaključila (uspešno ali neuspešno). Za

  sporočila s potrditvijo pomeni stanje uspešno le v primeru, ko je oddajnik prejel vsa

  potrdila. Za transakcijo zahteva/odziv je stanje uspešno definirano, ko so prejeti vsi odzivi

  naslovnikov. Za sporočila brez potrditve pomeni stanje uspešno, ko je sporočilo oddano;

  isto je za ponavljajoče-brez potrditve, ko se je sporočilo oddalo v željenem številu.

  Sporočila brez potrditve ne morejo imeti stanja neuspešno. Sporočila s potrditvijo

  imajo status neuspešno v primeru, ko niso bila prejeta vsa potrdila naslovnikov.

  Transakcija zahteva/odziv dobi status neuspešno v primeru, ko eden ali več odzivov ni

  prispelo.

  Za mrežne spremenljivke velja isto (možno jih je konfigurirati za poljubno transakcijo),

  transakcija zahteva/odziv pa je uporabljena v primeru, ko je mrežna spremenljivka

  konfigurirana na zahtevo (ang. pool).

  2.6.6 LonMark standardizacija na sloju uporabe

  Na sloju uporabe je pretok podatkov med vozlišči LonWorks omrežja omogočen preko

  posebnih LonMark objektov, splošnih LonMark objektov in standardnih mrežnih

  spremenljivk. Podprt je tudi prenos datotek (file transfer), ki je realiziran preko mrežnih

  spremenljivk in eksplicitnih sporočil ([4]).

 • 22

  Slika 2.8: Splošen LonMark object

  Vmesnik do uporabniškega sloja je prikazan na sliki 2.9.

  Slika 2.9: Vmesnik med LonMark objektom in uporabniškim slojem

  Elementi vmesnika točno definirajo vmesnik med vozliščem in omrežjem.

  Objekt “vozlišče”

 • 23

  Ta objekt omogoča mehanizem za povpraševanje po statusu vozlišča in načinu

  delovanja ter za poročanje o statusu ostalih objektov v vozlišču. Nadalje objekt “vozlišče”

  vsebuje mrežne spremenljivke in konfiguracijske lastnosti, ki se tičejo vozlišča kot celote.

  LonMark Objekti

  LonMark objekti definirajo standardne formate vhodnih in izhodnih podatkov v in iz

  objekta ter deljenje podatkov z drugimi vozlišči v omrežju. LonMark objekti so definirani

  kot množica vhodnih in izhodnih mrežnih spremenljivk (standardnih tipov) s semantično

  definicijo obnašanja vozlišča glede na vrednosti mrežnih spremenljivk in množico

  konfiguracijskih lastnosti.

  Poleg osnovnega objekta “vozlišče”, LonMark definira še naslednje splošne objekte:

  objekt senzor - odprto in zaprtozančni, objekt aktuator - odprto in zaprtozančni ter objekt

  kontroler.

  Primer uporabe LonMark objektov je na sliki 2.10.

  Slika 2.10: Primer uporabe LonMark objektov

  Standardni tipi mrežnih spremenljivk

 • 24

  Standardni tipi mrežnih spremenljivk predstavljajo standardiziran način izmenjave

  podatkov in omogočajo vozliščem različnih proizvajalcev, da pravilno interpretirajo

  njihove vrednosti.

  Prenos podatkov

  LonMark definira standardiziran način prenosa datotek.

  Konfiguracijske lastnosti

  Uporabik ima na izbiro več načinov, kako nastavljati konfiguracijske parametre

  aplikacije med instalacijo vozlišča. En način je z uporabo mrežnih spremenljivk, ki

  definirajo konfiguracijo.

  Za aplikacije, ki imajo kompleksnejše nastavitve, je priporočljivo uporabljati

  konfiguracijske parametre, ki se naložijo v vozlišče s prenosom datotek ali z direktnim

  vpisom v bralno-pisalni pomnilnik.

  Konfiguracijske lastnosti so lahko standardnih tipov (Standard Configuration Property

  Type - SCPT) ali nestandardnih tipov. SCPT predpisujejo standardne definicije za splošne

  konfiguracijske parametre.

  Dokumentacija naprave

  V LonTalk protokolu je na voljo hierarhična struktura dokumentacije. Za instalacijo

  mora vsako LonMark vozlišče vsebovati informacije samo-dokumentacije in samo-

  identifikacije: proizvajalec naprave, tip naprave, Neuron ID, splošne LonMark objekte

  uporabljene v napravi. Te informacije so na voljo upravitelju preko orodja za upravljanje

  mreže.

 • 25

  3. LONWORKS® PROIZVODI

  V tem poglavju bodo predstavljeni nekateri proizvodi, ki jih nudi podjetje Echelon in

  nekatera druga podjetja. Predstavitev je osnovna, zato vsi tehnični podatki niso zajeti.

  3.1 Komunikacijski moduli

  Echelon nudi dva tipa komunikacijskih modulov: navadni in SMX. SMX je odprt

  standard, ki omogoča tudi drugim proizvajalcem, da izdelujejo standarizirane

  komunikacijske module po specifikaciji, ki definira razporeditev nogic, fizične velikosti in

  električnih lastnosti ([3], [23], [24], [25], [26]).

  Model Medij Hitrost prenosa

  Razdalja Kodiranje Topologija

  FTT-10A parica; ločilni transf.

  78 kbps 500 m, 2700 m (z dvojnim zaključkom vodila)

  diferincialno Manchester

  brez topologije, zvezda, krog, razne kombinacije

  LPT-10 parica; napajanje preko parice

  78 kbps 500 m, 2200 m (z dvojnim zaključkom vodila)

  diferincialno Manchester

  brez topologije, zvezda, krog, razne kombinacije

  TPT/XF-78 parica, ločilni transf.

  78 kbps 1400 m diferincialno Manchester

  vodilo

  TPT/XF-1250 parica 1,25 Mbps 130 m diferincialno Manchester

  vodilo

  PLT-10A el.vod 10 kbps odvisno od dušenja in šuma v omrežju

  spread spectrum

  prosta topologija (obstoječi n.n.el.vodi)

  PLT-21 el.vod 5 kbps odvisno od dušenja in šuma v omrežju

  spread spectrum

  prosta topologija (obstoječi n.n.el.vodi)

  PLT-30 el.vod 2 kbps odvisno od dušenja in šuma v omrežju

  spread spectrum

  prosta topologija (obstoječi n.n.el.vodi)

  Tabela 3.1: LonWorks komunikacijski moduli

 • 26

  Model Kompatibilen LonMark kanal

  TPM/XF-78 TP/XF-78

  TPM/XF-1250 TP/XF-1250

  FTM-10 TP/FT-10

  TPM-RS485 TP-RS485

  PLM-10 PL-10 z PLT-10 in/ali PLT-10A

  PLM-21 PL-20 z PLT-20 in/ali PLT-21

  PLM-30 PL-30 z PLT-30

  Tabela 3.2: SMX komunikacijski moduli

  3.2 LonWorks® usmerjevalnik

  Jedro usmerjevalnika predstavlja modul RTR-10, ki potrebuje še dva komunikacijska

  modula na vsaki strani (za vsak kanal). Komunikacijska modula sta lahko različna. S tem

  je omogočeno enostavno povezovanje različnih komunikacijskih medijev. Komunikacijski

  moduli so lahko: TP/FT-10, TP/XF-78, TP/XF-1250 in TP-RS485. LonWorks instalacijska

  orodja avtomatsko konfigurirajo usmerjevalnik iz podatkov v lastni bazi omrežja ([27]).

  3.3 LonWorks® vmesniki in prehodi

  Katerikoli mikroprocesor je lahko del LonWorks vozlišča. Naslednje komponente so

  namenjene za povezavo Neuron integriranega vezja in drugega procesorja ([13], [14], [15],

  [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22]).

  PCC-10 PC kartica

  Kartica PCC-10 PC je namenjena povezavi osebnega računalnika z LonWorks

  omrežjem preko Type II PC card (PCMCIA). Vgrajen je komunikacijski modul TP/FT-

  10A za komunikacijo po TP/FT-10 kanalu, lahko pa se doda zunanji komunikacijski modul

  za druge medije. Priložena programska oprema vsebuje instalacijo, nadzorno ploščo in

  gonilnike za Windows 95, Windows 3.x in DOS operacijske sisteme.

 • 27

  PCC-10 podpira vmesnik mrežnih storitev (NSI) za delo z LNS.

  Obstajata dve verziji PCC-10 kartice: standardni vmesnik za LonWorks omrežje in

  PCC-10 analizator protokola. Za analizo protokola sta potrebni dve kartici PCC-10 in

  ustrezna programska oprema.

  PCLTA PC vmesnik

  PCLTA PC je vmesnik za LonWorks omrežje, ki ustreza ISA vodilu v osebnih

  računalnikih. Ima dva priključka za SMX komunikacijska modula, kar omogoča izdelavo

  prehodov. Sloje od 1 do 5 obdeluje Neuron vezje na PCLTA, sloja 6 in 7 (mrežne

  spremenljivke, eksplicitna sporočila) pa obdeluje gostitelj - osebni računalnik. Prednost

  takšne delitve opravil je neodvisnost aplikacije od komunikacijskega protokola, eno

  vozlišče pa ima lahko največ 4096 povezanih mrežnih spremenljivk (vozlišče z Neuron

  integriranim vezjem jih ima lahko samo 64).

  PCLTA PC ne podira vmesnika mrežnih storitev (NSI) za delo z LNS, namenjen je

  delu z LonManager LonMaker instalacijskim orodjem, DDE strežnikom in aplikacijam, ki

  temeljijo na LonManager API za DOS ali MS Windows. Za delo z LNS je potrebno imeti

  v osebnem računalniku še eno kartico, ki podpira LNS (PCNSI, PCLTA-10).

  Na voljo so gonilniki za DOS, MS Windows 3.1, 95 in NT ter novejše različice.

  PCLTA-10 PC vmesnik

  PCLTA-10 PC vmesnik je standardna ISA kartica za povezavo osebnega računalnika z

  omrežjem LonWorks. Na voljo so trije modeli z vgrajenimi različnimi komunikacijskimi

  moduli: za TP/FT-10, TP/XF-78 in TP/XF-1250 kanale. Na voljo so gonilniki za MS

  Windows 95 in NT. Programska oprema za nadzor se nahaja v paketu Connectivity Starter

  Kit, ki vsebuje nadzorno ploščo za konfiguriranje vmesnika.

  PCLTA-10 PC podpira LNS, tako da je lahko PC uporabljen kot odjemalec ali strežnik

  mrežnih storitev.

  Nižji sloji protokola se obdelujejo na sami kartici, sloj uporabe pa v osebnem

  računalniku, tako je na voljo vsa procesorska moč gostitelja.

 • 28

  SLTA-10 serijski vmesnik

  SLTA-10 vmesnik se uporablja za povezavo gostitelja ali modema z omrežjem

  LonWorks po EIA-232C (RS-232C) standardu. Hitrost komunikacije je od 1200 do

  115200 bps, podpira pa klice po modemu “ven” in “noter”. Modem mora podpirati Hayes

  AT nabor ukazov.

  SLTA-10 podira LNS, tako da je gostitelj lahko odjemalec ali strežnik.

  Nižje sloje LonTalk protokola obdeluje SLTA-10, sloja 6 in 7 pa se obdelujeta v

  gostitelju, ki je lahko kakeršenkoli procesorski sistem.

  SLTA/2 RS-232 - LonTalk serijski vmesnik

  Vmesnik SLTA/2 je namenjen za povezavo gostitelja z LonWorks omrežjem preko RS-

  232C (EIA-232C) vmesnika . Povezava je lahko neposredna ali pa preko modema.

  SLTA/2 ne podpira LNS, namenjen je za vozlišča z več kot 64 mrežnimi

  spremenljivkami in za povečanje procesorske moči posameznega vozlišča.

  Nižje sloje LonTalk protokola obdeluje SLTA/2, sloja 6 in 7 pa se obdelujeta v

  gostitelju, ki je lahko kakeršenkoli procesorski sistem.

  PSG/2 programabilni serijski prehod in PSG-10 serijski prehod - osnovni modul

  PSG/2 je naprava za povezovanje LonWorks omrežij z napravami ali sistemi preko RS-

  232C vmesnika. Tipična uporaba te naprave so LonWorks prehodi za PLC, servo

  krmilnike, instrumente, tipkovnice, prikazovalnike in prehod do drugih omrežij.

  V razvojnih orodjih (LonBuilder, NodeBuilder, Connectivity Starter Kit) obstaja

  knjižnica s funkcijami za delo z PSG/2, tako da je možno aplikacijo za prehod realizirati v

  Neuron C.

  LTS-10 serijski vmesnik - osnovni modul

  LTS-10 je osnovni modul (vezje) za izgradnjo serijskih LonTalk vmesnikov, ki

  povezujejo gostitelja z RS-232C serijskim vmesnikom. Gostitelj je lahko priključen

  neposredno ali pa preko telefonske linije z ustreznim modemom.

  LTS-10 ne podpira LNS.

 • 29

  Modul LTS-10 obdeluje nižje sloje protokola (1-5), višje sloje pa obdeluje gostitelj.

  LonWorks® MIP razvojna kompleta

  MIP (Microprocessor Interface Program) je knjižnica, ki omogoča gostiteljevemu

  procesorju izvajanje LonWorks aplikacije, Neuron integrirano vezje pa spremeni v

  komunikacijski koprocesor. Komunikacijski vmesnik za povezavo gostitelja z LonWorks

  omrežjem je lahko PCLTA PC ali SLTA ali lastno vezje.

  MIP je namenjen za izdelavo lastnih vmesnikov med gostiteljem in omrežjem

  LonWorks. Vmesnik obdeluje spodnje nivoje LonTalk protokola (1-5), gostitelj pa zgornja

  dva.

  MIP/20 je namenjen integriranemu vezju Neuron 3120 in za gostiteljeve procesorje

  68HC11, 68HC16 in 8051.

  MIP/50 je namenjen integriranemu vezju Neuron 3150 in za gostiteljeve procesorje

  68332, 680x0 in 80x86.

  MIP/DPS je najzmogljivejša verzija, namenjena gostiteljevim procesorjem PowerPC,

  68040, 88000, 80486, 80960.

  3.4 LonManager® omrežna orodja

  LonManager mrežna orodja so programske komponente za razvoj sistemskih

  LonWorks orodij, ki so namenjena za instalacijo, vzdrževanje in nadzor LonWorks omrežij

  ([5], [6], [7], [8], [9]).

  LonManager LonMaker™ instalacijsko orodje

  LonMaker orodje podpira vse stopnje instalacije in vzdrževanja LonWorks omrežij:

  • namestitev vozlišč; • vzpostavljanje povezav mrežnih spremenljivk in eksplicitnih sporočil; • preverjanje mreže in testiranje vseh komponent; • vzdrževanje mreže

 • 30

  LonMaker deluje pod MS-DOS okoljem, za delovanje pa potrebuje ustrezno kartico

  PCNSS-10 in PCLTA-10.

  LonManager DDE server

  LonManager Dynamic Data Exchange (DDE) strežnik omogoča MS Windows

  programom nadzirati in spreminjati vrednosti mrežnih spremenljivk in eksplicitnih

  sporočil. Edini pogoj je, da aplikacija podpira DDE izmenjavo podatkov.

  LonManager DDE strežnik je namenjen razvijalcem in sistemskim operaterjem, ki

  kreirajo nadzorne aplikacije za LonWorks omrežja. Te aplikacije lahko služijo za preprost

  nadzor, zajem podatkov in shranjevanje le teh v podatkovne baze.

  Slika 3.1: DDE strežnik

  Za delovanje potrebuje LonManager DDE strežnik naslednje elemente, da lahko

  ustrezno interpretira sporočila:

  • omrežni vmesnik (kartice PCNSS, PCNSI, PCLTA, SLTA);

  • baza omrežja, ki vsebuje informacije o naslavljanju vozlišč (generira se lahko iz naslednjih orodij: LonManager LonMaker Installation Tool, LonManaer NSS-10 modul, LonBuilder Developers WorkBench, NodeBuilder Developement Tool);

 • 31

  LonManager® analizator protokola

  LonManager analizator protokola je priključen na omrežje in prestreza LonTalk pakete

  na kanalu za podrobno analizo. Vsebuje tri orodja za analzo in nadzor:

  • orodje za analizo protokola;

  • orodje za mrežno statistiko (štetje paketov, spremljanje obremenitve omrežja);

  • orodje za diagnozo omrežja.

  Namenjen je razvijalcem, instalaterjem in vzdrževalcem za reševanje problemov in za

  spremljanje prometa v omrežju. V povezavi z bazo omrežja lahko interpretira vrednosti

  mrežnih spremenljivk in naslove vozlišč.

  LonManager® NSS-10

  LonManager NSS-10 je strežnik mrežnih storitev (Network Services Server-NSS).

  Gostitelj te kartice smatra NSS-10 kot pametno periferno napravo, ki omogoča strojne in

  programske vire za mrežne storitve za en kanal z največ 62 vozlišči. Z gostiteljem

  komunicira preko 8 bitnega podatkovnega registra in 8 bitnega statusnega/nadzornega

  registra. Gostitelj je lahko osebni računalnik ali katerikoli mikroprocesorski sistem,

  potrebna je le ustrezna povezava in programska oprema.

  Slika 3.2: Blok shema NSS-10

 • 32

  Za okolja večja od 62 vozlišč se uporablja NSS za okolje Windows. V tem primeru je

  potrebno modul NSS-10 zamenjati z NSI-10. Nato se baza mreže restavrira iz samega

  omrežja. Tako postane modul NSS-10 oddaljeni odjemalec, NSS za Windows pa strežnik

  mrežnih storitev. LNS strežnik NSS-10 podpira le osnovne mrežne storitve, za uporabo

  vseh storitev, je treba uporabiti LNS strežnik mrežnih storitev za okolje Windows.

  Slika 3.3: Vozlišče z NSS-10

  LonManager® PCNSS PC ISA kartica

  PCNSS kartica je standardna ISA kartica za osebne računalnike. Deluje lahko v dveh

  načinih:

  • kot NSS-10 strežnik mrežnih storitev,

  • kot standardni vmesnik za priključitev na omrežje LonWorks.

  LNS razvojni kit komplet za mikrokontrolerje

  LNS kit komplet za mikrokontrolerje vsebuje naslednje komonente ([10]):

  • ANSI C izvorna koda za gostiteljev LNS API (za dostop do storitev LNS strežnika - lokalnega na NSS-10 ali oddaljenega MS Windows strežnika mrežnih storitev);

  • ANSI C izvorna koda s primerom LNS odjemalca;

 • 33

  • NSI-10 modul (vmesnik za dostop do MS Windows strežnika mrežnih storitev);

  • NSI gonilnik;

  • NSS-10 modul (lokalni LNS strežnik mrežnih storitev);

  • vezje s priključki za NSI-10 ali NSS-10 s podnožjem za SMX komunikacijski modul;

  LNS razvojni kit koplet za MS Windows

  LNS kit komplet za MS Windows okolje vsebuje naslednje komponente ([11]):

  • LNS strežnik za MS Windows (podpira do 16384 vozlišč in do 1000 usmerjevalnikov);

  • LNS activeX ;

  • 32-bitni gonilnik za PCLTA-10, PCC-10 in PCNSI mrežne vmesnike;

  • Visual C++, Visual Basic in Delphi izvorno kodo s primeri LNS odjemalca.

  LNS FASTART paket

  LNS FASTART paket vsebuje naslednje komponente ([12]):

  • programska orodja za razvoj LNS aplikacij v okoljih Windows NT in Windows 95 (isto kot LNS razvojni paket za MS Windows);

  • programska orodja za razvoj LNS aplikacij na kateremkoli mikroprocesorju, mikrokontrolerju ali drugem računalniku;

  • tečaj LNS Developer’s Workshop.

  3.4.1 LonWorks® moduli

  LonWorks moduli imajo vgrajeno Neuron integrirano vezje, komunikacijski modul in

  oscilator. Dodati je potrebno še napajanje, senzorje, aktuatorje in uporabniški program v

  Neuron C. Na voljo so naslednji modeli:

 • 34

  TP/XF-78 Twisted Pair Control Module kompatibilen z TP/XF-78 kanalom TP/XF-78F Flash Twisted Pair Control Module

  kompatibilen z TP/XF-78 kanalom; podnožje za flash spomin

  TP/FT-10 Free Topology Twisted Pair Control Module

  kompatibilen z TP/FT-10 kanalom; FTT-10A oddajnik

  TP/FT-10F Flash Free Topology Twisted Pair Control Module

  kompatibilen z TP/FT-10 kanalom; FTT-10A oddajnik; podnožje za flash spomin

  TP/XF-1250 Twisted Pair Control Module kompatibilen z TP/XF-1250 kanalom LTM-10 LonTalk Modul 32 KB flash spomina;

  32 KB RAM; MIP firmware; nima oddajnika

  LPI-10 Link Power Interface Module parico napaja z 42,4 V napetosti za oddajnike z napajanjem preko omrežja (power link)

  Tabela 3.3: LonWorks®moduli

  3.5 LonBuilder

  V paketu LonBuilder so naslednje komponente ([2]):

  • LonBuilder Developers Workbench je osrednji del, ki združuje tri komponente: orodje

  za razvoj vozlišč, upravljanje omrežja in analizator protokola;

  • štiri komunikacijske module brez topologije (FTM-10);

  • DDE server za Microsoft Windows;

  • PCNSI kartico za PC računalnik;

  • razvojno postajo;

  • dva Neuron emulatorja;

  • LonBuilder Gizmo 3;

  • Application Interface Kit;

  • LonBuilder usmerjevalnik

 • 35

  Programska oprema LonBuilder

  Programska oprema LonBuilder vsebuje vse potrebno za razvoj LonWorks omrežij:

  • urejevalnik, prevajalnik in razhroščevalnik programskega jezika Neuron C;

  • upravljanje omrežja za instalacijo in konfiguracijo vozlišč v omrežje;

  • analizator protokola za opazovanje omrežja in interpretacijo aktivnosti v

  omrežju

  Razvojna postaja

  Razvojna postaja je razširljiva platforma, ki vsebuje dve LonWorks vozlišči; enega za

  upravljanje omrežja in enega za analizo protokola.

  Neuron emulator

  K LonBuilder paketu sta priložena dva Neuron emulatorja, ki se uporabljata za

  razhroščevanje aplikacij, napisanih v Neuron C, za testiranje prototipne V/I elektronike in

  komunikacijskih modulov. Možno je razhroščevanje na dveh vozliščih hkrati, ki

  medsebojno komunicirata v omrežju.

 • 36

  4. PRIMER INSTALACIJE PREPROSTEGA LON OMREŽJA

  V tem poglavju je opisan potek inštalacije enostavnega LON omrežja, ki ga sestavljata

  dve vozlišči v obliki regulatorjev temperature, proizvajalca DANFOSS. Takšni krmilniki

  oziroma regulatorji se uporabljajo za krmiljenje hladilnih vitrin in hladilnih ter

  zamrzovalnih komor v trgovinah s prehrambenimi izdelki.

  Uporabili smo naslednje komponente:

  • Omrežni vmesnik PCNSI za PC z vgrajenim komunikacijskim modulom FTT-10 • Newron system NL220 instalacijsko orodje • Krmilnik Danfoss EKC 201 230V • Krmilnik Danfoss EKC 201 12V

  Newron system NL220 instalacijsko orodje je izdelek francoskega podjetja NEWRON

  SYSTEM, in je ekvivalent LonManager LonMaker™ instalacijskemu orodju podjetja

  ECHELON. Za njegovo uporabo smo se odločili, ko nam je po naklučju prišel v roke in se

  je izkazal z razmeroma enostavno uporabo.

  4.1 Omrežni vmesnik PCNSI in njegova namestitev

  Vmesnik PCNSI je omrežni vmesnik, ki nam omogoča priključitev osebnega

  računalnika na omrežje Lon in njegovo postavljanje, nastavljanje in upravljanje. Vmesnik

  PCNSI lahko deluje v dveh režimih, in sicer v:

  • NSI mode (režim NSI)

  V NSI režimu nam PCNSI zagotavlja vmesnik za omrežne storitve (NSI-Network

  Service Interface), za server omrežnih storitev (NSS-Network Service Server) pod okoljem

  Windows, ki teče na istem računalniku, ali omogoča dostop na daljavo za NSS, ki teče na

  oddaljenem odjemalcu (host) v istem omrežju.

 • 37

  • Network interface mode (režim omrežnega vmesnika)

  V režimu omrežnega vmesnika deluje kot standardni vmesnik za LonWorks kakršen je

  naprimer PCLTA-10. V tem režimu delovanja lahko vmesnik uporabljamo z vsemi

  aplikacijami kot so LonMaker™ instalacijsko orodje, Newron NL220 instalacijsko orodje,

  LonManager DDE server oziroma NL-OPC server, ki skrbita, da lahko omrežne

  spremenljivke uporabljamo v ostalih windows aplikacijah kot so MS Access, MS Excel,

  MS Visual Basic in podobno.

  4.1.1 Omrežni vmesnik PCNSI in njegova fizična namestitev v računalnik

  PCNSI je standardna PC ISA bus kartica, ki jo vstavimo v prosto režo našega

  računalnika. Pred tem pa s stikali na njej nastavimo naslov na katerem se nahaja. Uporabili

  smo kar tovarniško nastavitev z vrednostjo 0350. Ker kartica ne podpira Plug&Play (vstavi

  in poženi) standarda, je lahko njena namestitev v osebni računalnik, precej zapleteno

  opravilo. Po vstavitvi kartice v računalnik, tega lahko zaženemo. Če naslov, ki je določen

  na vmesniku s stikali, že uporablja katera od ostalih kartic v računalniku, se bodo pri

  zagonu pojavile težave, zato bo potrebno izbrati drugačen naslov. V našem primeru je

  zagon uspel brez težav.

  4.1.1.1 Namestitev gonilnikov za omrežni vmesnik PCNSI

  Kot smo že omenili, PCNSI ne podpira standarda P’n’P zato ga okolje Windows ne

  zazna, ali pa ga zazna kot neznano strojno opremo. Da zagotovimo delovanje našega

  vmesnika, je potrebno instalirati še ustrezne gonilnike. Gonilniki za PCNSI vmesnik so

  enaki kot za PCLTA-10 vmesnik (samo v primeru kadar ga ne uporabljamo v režimu NSI).

  Ustrezne gonilnike smo dobili na spletni strani podjetja Echelon ( www.echelon.com ).

  Najprej je potrebno instalirati gonilnike za okolje DOS, kar najlaže storimo tako, da

  stisnjen program, ki smo ga prenesli iz spleta “razpakiramo” na disketo ali drugi trdi disk,

  če ga imamo. Namestitve gonilnika ni mogoče zagnati z diska, ki je tudi ciljni disk (npr. iz

  C: na C:). Med samo instalacijo se vpišejo datoteke v ciljno mapo, ki jo lahko sami

  določimo, mi pa smo uporabili privzeto nastavitev, C:\Lonworks. Gonilnik spremeni tudi

  nastavitve v datotekah AUTOEXEC.BAT in CONFIG.SYS, za kar zahteva potrditev. Po

 • 38

  končani namestitvi je potrebno računalnik ponovno zagnati, da spremembe, ki so bile

  narejene postanejo veljavne. Čeprav je gonilnik za DOS že instaliran, vmesnika PCNSI v

  okolju Windows ne moremo uporabljati in je potrebno namestiti še gonilnike za okolje

  Windows 95/NT. To opravilo je lažje, saj samo zaženemo program Setup.exe , ki je del

  prenesene stisnjene datoteke pclta95nt.zip. Sledimo navodilom, ki se prikazujejo na

  ekranu, po končani namestitvi, pa sledi ponovni zagon računalnika.

  4.1.1.2 Nastavitev gonilnikov za omrežni vmesnik PCNSI

  Sedaj je potrebno nastaviti ustrezne parametre, ki jih potrebuje gonilnik, zato da

  vmesnik PCNSI začne pravilno delovati. Za nastavitev teh parametrov (naslov, IRQ),

  lahko uporabimo program NODEUTIL.EXE, ki se je namestil med instalacijo gonilnikov v

  mapo C:\Lonworks\bin in deluje v okolju DOS. Druga možnost je, da v okolju Windows v

  Nadzorni plošči/Control panel zaženemo Lonworks NI.

  Slika 4.1: Nadzorna plošča

 • 39

  Na zaslonu se pojavi naslednje okno:

  Slika 4.2: Okno za nastavitve vmesnika

  S klikom na polje Add Device, se odpre okno v katerem izberemo vrsto vmesnika, ki ga

  želimo nastaviti. V našem primeru je to PCNSI in kliknemo polje Add. V prikazovalniku

  Base Address se pojavi hex naslov, ki je tovarniško nastavljen na vmesniku PCNSI, lahko

  pa ga, po potrebi, tudi spremenimo. V našem primeru smo pustili privzeto nastavitev 0350.

  Izberemo še frekvenco ure (privzeta nastavitev za PCSNI je 10 MHz) ter številko

  prekinitve (IRQ). To smo storili s poskušanjem, nato pa kliknemo na polje Diagnostics. Če

  je izbrana prekinitev takšna, da je še ne uporablja nobena naprava v sistemu, potem se v

  odprtem oknu izpiše številka verzije gonilnika, ki ga uporabljamo in izvedemo lahko test

  vmesnika. V nasprotnem primeru se izpiše sporočilo ERROR. Če se izpiše to sporočilo

  moramo izbrati drug IRQ in postopek ponoviti. Ko se test izvrši, je vmesnik nastavljen in

  pripravljen za uporabo. Na enak način lahko nastavimo več vmesnikov, če jih

  potrebujemo.

 • 40

  V našem primeru je bil izbran IRQ 9 in na zaslonu smo videli naslednjo sliko:

  Slika 4.3: Okno za diagnozo vmesnika

  4.2 Newron system NL220 instalacijsko orodje

  Program NL220 podjetja Newron system iz francije, smo po naklučju našli na sejmu

  hladilne tehnike IKK. Ta program je ekvivalent programu LonMaker™ proizvajalca

  Echelon. Za razliko od LonMaker je NL220 zasnovan kot Windows program in naj bi

  deloval na vseh Windows platformah novejših od Windows 3.1. Mi smo ga uporabili pod

  okoljem Windows 98, preskusili pa še na Windows NT 4.0 in Windows 2000. Uporabljali

  smo demo verzijo programa, ki ima precejšnje omejitve, za instalacijo in preskušanje

  enostavne mreže kot je naša pa povsem zadostuje. Glavne prednosti pred LonMaker-jem

  so, intuitivni uporabniški vmesnik, ta je zelo podoben raziskovalcu/explorerju v okoljih

  Windows, hitro delovanje in pa ugodnejšo ceno namestitve oziroma upravljanja vozlišča,

  ki jo moramo plačati proizvajalcu, kar pri stalni uporabi in instalaciji velikega števila

  vozlišč ni zanemarljivo.

 • 41

  4.2.1 Namestitev programa Newron system NL220

  Za instalacijo NL220 moramo imeti v računalniku nameščen vmesnik za LonWorks

  omrežja, ki podpira LNS (LonWorks Network Service), ki je nekakšen distribuiran

  operacijski sistem. Takšen vmesnik je tudi PCNSI katerega postopek namestitve smo

  opisali v prejšnjem poglavju. Sama namestitev je povsem preprosta in jo izvedemo

  direktno s CD-roma. Vse kar smo pri tem morali storiti, je določitev ciljne mape na disku.

  Ob namestitvi NL220 se na posebno mapo na disku, prenese še kopica programov ki so del

  NLS in jih je možno uporabljati tudi posamično.

  Slika 4.4: Namestitveno okno

  Pozorni moramo biti, da namestitve NL220 ne poskušamo izvesti preden imamo

  nameščen pravilno delujoč vmesnik, saj namestitveni program tega ne preverja in

  namestitev poteka navidez normalno, tik pred koncem pa se zatakne in program ne deluje.

  Pri tem se na disk prenese veliko datotek, ki jih ne moremo pobrisati drugače kot ročno, pri

  tem pa obstaja nevarnost, da pobrišemo kakšno datoteko preveč. To se nam je zgodilo ob

  prvi namestitvi, posledica pa je bila popolno formatiranje trdega diska in ponovno

  vzpostavljanje celotnega sistema.

 • 42

  4.2.2 Zagon programa Newron system NL220

  Ob zagonu programa NL220 moramo vnesti uporabniško ime, začetnice in način

  uporabe, ki je lahko enouporabniški, uporaba preko TCP/IP ali navaden. Mi smo za naš

  projekt izbrali slednjega, več o teh načinih, pa je napisanega v pomoči programa.

  Uporabniško ime in začetnici sta pomembna, ker program vse projekte razvršča po

  ustvarjalcu projekta. Ob prijavi se pokaže zaslon, ki ga vidimo na sliki 4.5, in program je

  pripravljen za uporabo.

  Slika 4.5: Uporabniško okolje programa NL220

  Ker želimo ustvariti nov projekt, v meniju Project izberemo ukaz New in, ker

  uporabljamo demo verzijo programa, imamo na razpolago samo en projekt z imenom

  DEMO. Vnesemo uporabniško ime, inicialke in način uporabe, ki je v našem primeru

  Administration, saj nam samo ta način omogoča postavitev omrežja. Če izberemo način

  Maintenance, lahko samo nadziramo že postavljeno omrežje.

 • 43

  4.3 Krmilnik Danfoss EKC 201

  Krmilniki Danfoss EKC serije 201 so enostavni krmilniki namenjeni za krmiljenje

  hladilnih in zamrzovalnih vitrin ter komor v komercialnem hladilstvu (trgovine, mesnice,

  klavnice…). Njihova namembnost je zelo ozko usmerjena, saj ne dopuščajo posegov v

  svoje delovanje, ki je določeno s programom naloženim v tovarni (firmware), nastavljamo

  lahko samo določene parametre kot so želena temperatura v vitrini/komori, čas

  odtaljevanja, število odtaljevanj v dnevu, ura, zakasnitve vklopa in izklopa kompresorja,

  alarmi in še nekaj dodatnih funkcij. Vse možnosti so razvidne v prilogah ( priloga D ).

  Vsi krmilniki te serije imajo enako zgradbo in uporabljajo isti program za svoje delovanje,

  razlikujejo se samo v priključkih in s tem v možnostih uporabe. Mi smo uporabili za

  postavitev našega omrežja krmilnika EKC 201 230V in EKC 201 12V. Za regulacijo

  temperature EKC 201 uporabljajo dvopoložajno regulacijo, tako kot večina regulatorjev

  temperature na področju komercialnega hladilstva. Za nas je bila najpomembnejša lastnost

  krmilnikov EKC 201, možnost priključitve na Lonworks omrežje, preko posebne

  razširitvene kartice, ki omogoča priključitev preko FTT-10 vmesnika na bakreno parico in

  dopušča prosto topologijo (free topology) omrežja. EKC 201 krmilniki nimajo certifikata

  LonMark, kar lahko pomeni, da ne ustrezjo popolnoma zahtevam tega združenja ali pa

  Danfoss sploh ni poskusil dobiti tega certifikata. Pri naši uporabi sta oba krmilnika

  delovala odlično in nismo opazili nikakršnih problem z integracijo v omrežje s pomočjo

  NL 220, ter kasnejših težav.

  4.3.1 Krmilnik Danfoss EKC 201 230V

  Je čisto osnovna verzija, ki se uporablja za regulacijo temperature v majhnih komorah

  ali prostorih, ki delujejo na “+” temperaturnem režimu in sicer od temperature +2°C

  navzgor. Lahko bi rekli, da deluje samo kot elektronski termostat, ki po potrebi odpira in

  zapira magnetni ventil, ki zagotavlja dotok freona v uparjalnik. Napajanje je direktno, iz

  230V omrežja.

 • 44

  4.3.2 Krmilnik Danfoss EKC 201 12V

  Poleg lastnosti opisanih za 230V različico, 12V različica deluje na napajanju 12V a.c.

  ali d.c. napetosti, dodana pa sta še izhoda za krmiljenje ventilatorjev na uparjalniku in

  grelcev za odtaljevanje. S tem se uporabnost krmilnika razširi tudi na “-“ temperaturni

  režim, ki v komercialnem hladilstvu predstavlja temperature uparjanja do –37°C. Z

  nastavitvami delovanja ventilatorjev na uparjalniku pa lahko precej izboljšamo kvaliteto

  delovanja hlajenja v vitrini ali komori.

  Slika 4.6: Izgled krmilnika EKC 201 in EKC 301

  4.4 Postavitev fizičnega omrežja

  Ker naši vozlišči uporabljata vmesnika FTT-10 katerih prenosni medij je bakrena

  parica in omogočajo prosto topologijo, smo oba kontrolerja, ki predstavljata vsak svoje

  vozlišče, na omrežni vmesnik PCNSI vgrajen v PC-ju, povezali kar vzporedno s pomočjo

  dveh bakrenih vodnikov. Ker so razdalje zelo kratke nam ni bilo potrebno uporabiti

  ustreznih kablov, s prepletenimi vodniki in oklopom proti motnjam, kakršne priporoča

  proizvajalec krmilnikov Danfoss. Princip vezave je viden na sliki 4.7.

  Slika 4.7: Vezava

 • 45

  Uporabili smo še feritno jedro, ki ga Danfoss prilaga kartici EKA 171 z vmesnikom

  FTT-10 in je namenjeno zmanjšanju možnosti pojava napake na vodih. Namestili smo ga

  na bakreno parico, tik pred krmilnikom.

  Slika 4.8: Feritno jedro

  Za priklop parice na PCNSI vmesnik se uporablja poseben Weidmuller-jev 2-pinski

  vmesnik, ki ga nismo dobili v nobeni trgovini, zato smo uporabili kabelske čeveljce, ki

  smo jih izolirali s termo bužirko, da ne bi prišlo do neželenega stika.

  4.5 Konfiguracija omrežja z NL 220

  Za konfiguracijo omrežja smo uporabili program NL 220 proizvajalca Newron system,

  ki smo ga delno opisali že v poglavju 4.2. Omrežja Lon so lahko zelo enostavna ali pa zelo

  razvejana in kompleksna. Vsebujejo lahko veliko elementov – vozlišč, ki so lahko

  povezana z enim ali večimi prenosnimi mediji, ki jim pravimo kar kanali. Lepa lastnost

  LonWorks sistemov je možnost, da vozlišča vezana na isti prenosni medij oz. kanal, lahko

  združujemo v ločene domene oziroma podomrežja, naprimer hladilstvo in klimatizacija,

  pri tem pa, z nastavitvami posameznih vozlišč, onemogočimo medsebojno motenje

  oziroma neželeno komuniciranje. Na tak način se elegantno izognemo potrebi po

  usmerjevalnikih (router), ki postavitev omrežij precej podražijo in otežijo njihovo

  vzdrževanje in upravljanje.

 • 46

  Želeni cilj

  Omrežje ki smo ga želeli postaviti je zelo preprosto, saj sta obe vozlišči vezani na isti

  kanal, ki ju povezuje s PC-jem. Da je stvar bolj razvejana, smo se odločili, da bo en

  krmilnik namenjen za krmiljenje hladilne komore na “+” režimu hladilne tehnike ( Tu=-

  12°C ), drugi pa krmiljenju zamrzovalne vitrine za delikatesne izdelke na “-“ režimu

  hladilne tehnike ( Tu=-37°C ). Oba vozla se nahajata v trgovini z delikateso v

  nakupovalnem centru XX, ki ima lahko še veliko drugih prostorov in seveda tudi veliko

  sistemov, ki so prav tako vezani v LonWorks omrežje, kot so klimatizacija, ogrevanje,

  prezračevanje, razsvetljava, dvigala itd., vsa pa so vezana na isti računalnik, ki omogoča

  upravljanje in servisiranje omrežja. Če želimo zagotoviti preglednost, moramo zato

  vozlišča pametno razdeliti v skupine (groups), domene (domain), podomrežja, in po

  kanalih. Ker smo uporabljali samo en kanal, je ta del seveda odpadel.

  4.5.1 Postavitev omrežja v NL 220

  Zagon programa smo že opisali v enem od prejšnjih poglavij, zato ga tukaj ne bomo

  ponavljali.

  Da lahko omrežje postavimo, mora NL 220 najprej vedeti katera vozlišča so fizično

  povezana na kanal. To lahko storimo na več načinov. Najtežje je ročno nastaviti vozlišča iz

  opisnih datotek, ki jih proizvajalci priložijo svojemu izdelku na disketi ali pa na svoji

  spletni strani. Ker na Danfoss-ovih spletnih straneh nismo našli teh datotek, ki morajo

  ustrezati LonMark normativom, smo izbrali drugo pot. NL220 ima ukaz Scan network, ki

  v omrežje pošlje določeno zaporedje ukazov, na katero se odzovejo vozlišča tako, da

  vrnejo NLS strežniku svoj Neuron_Id naslov, ki je v obliki številke, katero ima vsak

  Neuron chip zapisano že v tovarni in je edinstvena, tako da se ne more zgoditi da bi dve

  vezji imeli isto številko. Poleg tega naslova vozlišče pošlje še opisno datoteko, v kateri so

  opisane vse omrežne spremenljivke, ki jih vezje uporablja ne glede na to ali so te

  spremenljivke tipa SNVT (Standard Network Variable Type) - standardne omrežne

  spremenljivke, ali UNVT (User defined Netvork Variable Type), ter kratek opis naprave,

  ki je v našem primeru zelo skop, saj sta oba opisa vsebovala samo tip krmilnika. Na ta

  način se je odzval samo en krmilnik in sicer 230V izvedba krmilnika EKC 201. Kljub

 • 47

  večkratnim poskusom se drugi krmilnik ni odzval, zato smo uporabili drug pristop. Z

  ukazom Add Node in izbiro opcije wait for PIN, smo NL220 postavili v stanje poslušanja

  omrežja, na 12V izvedbi EKC 201 pa smo ročno, v menujskih nastavitvah sprožili oddajo

  PIN sporočila, ki vsebuje želene podatke (Neuron_Id in opisno datoteko). Na zaslonu smo

  takoj dobili sporočilo, da je NL220 zaznal novo napravo in jo v obliki simbola za vozlišče-

  node videli v levem delu zaslona. Ker sta obe vozlišči priključeni na omrežje je njun

  simbol zelene barve. NL220 nam omogoča tudi dodajanje vozlišč, ki niso fizično

  priključena na omrežje, vendar to lahko storimo samo ročno, za kar pa potrebujemo opisno

  datoteko naprave, ki jo želimo konfigurirati. V primeru, da vozlišče ni priključeno na

  omrežje je njegov simbol rdeče barve. S klikom desnega gumba miške na simbolu za

  posamezno vozlišče, se nam odprejo možnosti manipulacije z njim. Izbrali smo ukaz Test

  node, NL220 izvede teste in v desnem spodnjem delu zaslona poda rezultate. Ker je med

  testiranjem enega vozlišča prišlo do napake, se je njegov simbol obarval sivo. Ob

  preverjanju smo ugotovili, da je bil za napako kriv slab spoj vodnika na priključku

  krmilnika.

  Slika 4.9: Pregled vseh vozlišč v NL220

  Na ta način smo omrežje konfigurirali in že je pripravljeno za uporabo. Pri postavljanju

  omrežij z velikim številom enakih vozlišč, je zelo uporabna funkcija Wink, Z desnim

  klikom na simbol vozlišča in njenim izborom, prične prikazovalnik na izbranem vozlišču

 • 48

  utripati, kar nam olajša določiti njegovo fizično lokacijo v sistemu. Prikazovalnik utripa

  dokler ne pritisnemo katerekoli tipke na krmilniku.

  4.5.1.1 Naslavljanje vozlišč

  Ko so vozlišča instalirana, lahko uporabimo zanje enega od načinov naslavljanja, ki

  smo jih opisali v poglavju 2.2. Zaradi enostavnosti in ker v našem omrežju ni potrebe po

  povezavi posameznih omrežnih spremenljivk enega vozlišča z omrežnimi spremenljivkami

  drugega, smo kot naslove posameznih vozlišč pustili kar Neuron_Id številko.

  4.5.1.2 Kreiranje domene Trgovina

  V NL220 se domene (domain) imenujejo podsistem (subsystem), kar je lahko zelo

  moteče za uporabnike, ki so navajeni dela z LonMaker orodjem, prav tako se imenujejo

  tudi skupine, oziroma skupine, kot jih poznamo v LonMaker-ju, v NL220 ne obstajajo.

  Z desnim klikom na simbol Lonworks server dobimo meni v katerem izberemo ukaz

  New subsystem in ga poimenujemo Trgovina ter dodamo opis. S tem smo ustvarili domeno

  z imenom Trgovina, ki opisuje lokacijo naših krmilnikov. Sedaj na enak način dodamo še

  skupino Hladilna tehnika ter njej še podskupini Komore in Vitine. Cela stvar se izvaja zelo

  podobno kot v Raziskovalcu, iz operacijskih sistemov Windows, dodajamo mape. Nato s

  tehniko povleci in spusti, v vsako od skupin odložimo želeno vozlišče. Rezultat vidimo na

  sliki 4.10.

  Slika 4.10: Pregled vozlišč v podsistemih

 • 49

  4.5.1.3 Kreiranje podomrežij

  V pogledu Subnets vidimo podomrežja. Po privzetih nastavitvah imamo v projektu

  samo eno podomrežje, zato smo z desnim klikom na simbol Project in izborom ukaza New

  Subnet dodali še eno podomrežje in ga poimenovali “-“ režim, obstoječe podomrežje pa

  preimenovali v “+” režim, ter obe vozlišči s tehniko povleci in spusti dodelili ustreznemu

  podomrežju, kot je razvidno na sliki 4.11.

  Slika 4.11: Pregled vozlišč v podomrežjih

  4.5.1.4 Kreiranje kanala

  Po privzetih nastavitvah je v NL220 že postavljen en kanal z imenom Channel_1, ki

  smo ga samo preimenovali v FTT-10. To niti ni bilo potrebno, saj so vsa vozlišča vezana

  na ta kanal. V primeru da uporabljamo več vrst prenosnih medijev, lahko definiramo

  kanale za vsako vrsto medija tako, da z desnim klikom na simbol Project v pogledu

  Channels, izberemo ukaz New Channel, ga poimenujemo in kliknemo na polje Create.

  Njegove lastnosti lahko opišemo v oknu lastnosti, ki se pojavi v desnem delu zaslona. Na

  sliki 4.12 vidimo pregled kanalov v projektu.

 • 50

  Slika 4.12: Pregled kanalov v projektu

  4.5.1.5 Pregled lastnosti vozlišč

  Ko smo omrežje uredili tako kot smo želeli, smo v pogledu Nodes, še enkrat pregledali

  nastavitve vsakega vozlišča. V pogledu Nodes se na zaslonu izrišejo vsa konfigurirana

  vozlišča, neglede na to na katerem kanalu, podsistemu ali skupini so nameščena. Če simbol

  za posamezno vozlišče povlečemo na desno stran ekrana se nam odprejo pogledi na

  njegove lastnosti, ki so zbrane v zavihkih po tematikah. Na naslednjih slikah vidimo

  možnosti nastavitev splošnih lastnosti, omrežnih lastnosti ter pregled omrežnih

  spremenljivk, ki jih vozlišče uporablja oziroma daje na razpolago. Ostali zavihki za naše

  potrebe niso bili pomembni, zato jih tukaj ne bomo opisovali. Uporabna je tudi možnost ki

  nam jo NL220 ponuja v zadnjem zavihku NLC/NLOPC, saj v njem lahko določimo katere

  omrežne spremenljivke želimo “opazovati” in jih zapisovati v posebno NLC datoteko, kar

  nam omogoča, njihovo uporabo preko OPC serverja (OPC je OLE tehnologija na področju

  krmilne tehnike), v lastnih aplikacijah, ki jih lahko napišemo praktično v katerem koli

  programskem jeziku, ali bazi podatkov. Podobno funkcijo kot OPC server (NLOpc) ima

  DDE server podjetja Echelon, le da ta omogoča izvoz /uvoz podatkov samo iz tistih

  aplikacij, ki podpirajo DDE (predvsem Microsoftova orodja kot so Excel, Word,

  Access…).

 • 51

  Slika 4.13: Pregled splošnih lastnosti vozlišča

  Slika 4.14: Pregled omrežnih lastnosti vozlišča

 • 52

  Slika 4.15: Pregled omrežnih spremenljivk vozlišča

  Ker smo s samo konfiguracijo omrežja končali, smo se lahko lotili še nastavitev

  parametrov posameznega krmilnika.

  4.5.2 Nastavitev parametrov krmilnikov EKC 201 preko LonWorks

  V hladilstvu je glavna prednost povezave krmilnikov v omrežje, poleg omogočanja

  nadzora nad sistemom in posredovanja alarmnih sporočil serviserjem, možnost

  nastavljanja parametrov vseh krmilnikov z enega mesta. To mesto je lahko postavljeno v

  samem objektu, Lonworks pa omogoča tudi nastavljanje in nadzor na daljavo, seveda ob

  ustrezni nadgraditvi sistema. Z nadzorom na daljavo se nismo ukvarjali, predstavili pa

  bomo nastavitev parametrov krmilnika s pomočjo programa NL220, ki teče na PC-ju

  povezanim z omrežjem Lon preko PCNSI vmesnika. Ker je 230V različica krmilnika EKC

  201 samo elektronski termostat, saj nima nobenega drugega vhoda kot vhod za merjenje

  temperature preko NTC sonde, izhod pa je namenjen za krmiljenje magnetnega ventila,

  njenega nastavljanja ne bomo posebej opisali. Nekaj ve�