uporaba infrardeče spektroskopije za preiskave tradicionalnih

 • View
  227

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of uporaba infrardeče spektroskopije za preiskave tradicionalnih

 • UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIKA FAKULTETA ODDELEK ZA LESARSTVO

  Matja BOLTA

  UPORABA INFRARDEE SPEKTROSKOPIJE ZA

  PREISKAVE TRADICIONALNIH PREMAZNIH

  SISTEMOV ZA LES

  DIPLOMSKO DELO Visokoolski strokovni tudij

  Ljubljana, 2007

 • UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIKA FAKULTETA ODDELEK ZA LESARSTVO

  Matja BOLTA

  UPORABA INFRARDEE SPEKTROSKOPIJE ZA

  PREISKAVE TRADICIONALNIH PREMAZNIH

  SISTEMOV ZA LES

  DIPLOMSKO DELO Visokoolski strokovni tudij

  APPLICATION OF INFRA-RED SPECTROSCOPY FOR

  INVESTIGATIONS OF TRADITIONAL WOOD

  FINISHING SYSTEMS

  GRADUATION THESIS

  Higher professional studies

  Ljubljana, 2007

 • Bolta M. Uporaba infrardee spektroskopije za preiskave tradicionalnih premaznih sistemov za les. II Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehnika fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2007 .

  Diplomsko delo je zakljuek Visokoolskega strokovnega tudija lesarstva. Opravljeno je

  bilo na Katedri za pohitvo Oddelka za lesarstvo Biotehnike fakultete Univerze v

  Ljubljani. FT-IR spektre smo posneli v laboratoriju Katedre za patologijo in zaito lesa

  Oddelka za lesarstvo Biotehnike fakultete Univerze v Ljubljani.

  Senat Oddelka za lesarstvo je za mentorja diplomskega dela imenoval prof. dr. Marka

  Petria, za recenzentko pa prof. dr. Vesno Tiler.

  Komisija za oceno in zagovor:

  Predsednik:

  lan:

  lan:

  Datum zagovora:

  Delo je rezultat lastnega raziskovalnega dela.

  Matja Bolta

 • Bolta M. Uporaba infrardee spektroskopije za preiskave tradicionalnih premaznih sistemov za les. III Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehnika fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2007 .

  KLJUNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA

  D Vs

  DK UDK 630*829.1

  KG lesni premazi/naravni premazi/FT-IR spektroskopija/primerjalna

  metoda/identifikacija

  AV BOLTA, Matja

  SA PETRI, Marko (mentor)/TILER, Vesna (recenzentka)

  KZ SI-1000 Ljubljana, Rona dolina c. VIII/34

  ZA Univerza v Ljubljani, Biotehnika fakulteta, Oddelek za lesarstvo

  LI 2007

  IN UPORABA INFRARDEE SPEKTROSKOPIJE ZA PREISKAVE

  TRADICIONALNIH PREMAZNIH SISTEMOV ZA LES

  TD Diplomsko delo (visokoolski strokovni tudij)

  OP X, 63 str., 5 pregl., 48 sl., 32 vir.

  IJ sl

  JI sl/en

  AL Za pravilno in uspeno obnovo ali rekonstrukcijo povrinsko obdelanih lesnih izdelkov ali

  objektov nae kulturno-zgodovinske dediine je na teh predmetih treba identificirati

  originalne, povrinske premaze. Na vzorcih raznega stavbnega in notranjega pohitva,

  pridobljenih iz Restavratorskega centra Ljubljana, smo preverili monost identifikacije

  premazov ter vpliv staranja na le-te z infrardeo (FT-IR) spektroskopijo, ki je v primerjavi

  s klasinimi analiznimi postopki hitreja. Iz vzorcev smo posneli nekaj spektrov originalnih

  premazov in jih primerjali z na novo pripravljenimi in staranimi premazi ter s spektri istih

  vrst premazov iz literature. Ugotovili smo, da se trakovi staranih premazov razlikujejo od

  novih premazov, ter da s primerjalno analizo lahko predvidimo, kateri premazi se nahajajo

  na originalnih vzorcih. Za rutinsko uporabo infrardee spektroskopije za identifikacijo

  starih premazov bi bilo treba zgraditi primerno veliko bazo podatkov ter tehniko

  uporabljati v kombinaciji z drugimi fizikalno-kemijskimi analiznimi tehnikami.

 • Bolta M. Uporaba infrardee spektroskopije za preiskave tradicionalnih premaznih sistemov za les. IV Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehnika fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2007 .

  KEY WORDS DOCUMENTATION

  DN Vn

  DC UDC 630*829.1

  CX wood coatings/natural finish/FT-IR spectroscopy/fingerprint method/identification

  AU BOLTA, Matja

  AA PETRI, Marko (supervisor)/TILER, Vesna (reviewer)

  PP SI-1000 LJUBLJANA, Rona dolina, c. VII/34

  PB University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and

  Technology

  PY 2007

  TI APPLICATION OF INFRA-RED SPECTROSCOPY FOR INVESTIGATIONS

  OF TRADITIONAL WOOD FINISHING SYSTEMS

  DT Graduation Thesis (Higher professional studies)

  NO X, 63 str., 5 pregl., 48 sl., 32 vir.

  LA sl

  AL sl/en

  AB For proper and successful restoration and reconstruction of surface finished wooden

  products or buildings of our heritage, it is necessary to identify the sort of original

  coatings on these objects. On the samples, acquired from different building parts

  and interior furniture obtained from the Restoration centre in Ljubljana, we checked

  out the possibility of coating identification and the influence of aging by the infra-

  red (FT-IR) spectroscopy, being faster than methods of classical analysis. . Some

  spectra of original coats from the samples were recorded and compared to those

  that were prepared and artificially aged recently, and with spectra of the same sort

  of coatings, obtained from literature. We found out that the spectra bands of old

  coatings differ from the new finishes, and that it is possible to anticipate the coating

  type on original samples by the comparative analysis. For the routine use of infra-

  red spectroscopy to identify old coatings, it would be necessary to build up an

  appropriately large data base, and to use the techniques in the combination with

  other physical-chemical methods of analysis.

 • Bolta M. Uporaba infrardee spektroskopije za preiskave tradicionalnih premaznih sistemov za les. V Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehnika fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2007 .

  KAZALO VSEBINE

  Str.

  KLJUNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA III KEY WORDS DOCUMENTATION IV KAZALO VSEBINE V KAZALO SLIK VII KAZALO PREGLEDNIC IX

  1 UVOD 1 1.1 POSTAVITEV PROBLEMA 1 1.2 DELOVNA HIPOTEZA 2 1.3 CILJ NALOGE 2 2 PREGLED OBJAV 3 2.1 PRVI ZAETKI ZAITE IN POVRINSKE OBDELAVE LESA 3 2.2 VOSKI 4 2.2.1 ebelji vosek 5 2.3 SMOLE 7 2.3.1 elak 7 2.3.2 Mastiks 11 2.3.3 Damar 12 2.4 OLJA 13 2.4.1 Laneno olje 14 2.4.2 Tungovo olje 17 2.4.3 Terpentin 19 2.5 VPLIV DELOVANJA UV SVETLOBE NA RAZLINE MATERIALE 21 3 MATERIALI IN METODE 24 3.1 PRIPRAVA VZORCEV 24 3.1.1 Vzorci s tradicionalnimi premazi z objektov kulturno-zgodovinske 24 dediine 3.1.2 Priprava vzorcev z novimi premazi, za primerjavo 25 3.1.3 Staranje vzorcev 30 3.2 SNEMANJE NIHAJNIH SPEKTROV 31 3.2.1 Osnove vibracijske (FT-IR) spektroskopije 31 3.2.2 Priprava vzorcev za FT-IR analizo 32 4 REZULTATI IN RAZPRAVA 33 4.1 SPEKTRI NA NOVO PRIPRAVLJENIH NARAVNIH 33 PREMAZNIH SREDSTEV 4.1.1 Spektri naravnih pigmentov 33 4.1.2 Spektri nekaterih olj in smol 37 4.1.3 Spekter mastiksa 38 4.1.4 Spekter elaka 39

 • Bolta M. Uporaba infrardee spektroskopije za preiskave tradicionalnih premaznih sistemov za les. VI Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehnika fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2007 .

  4.1.5 Spektri damarja, ter damarja z raznimi pigmenti 39 4.1.6 Spektri lanenega olja ter lanenega olja z raznimi pigmenti 43 4.2 SPEKTRI PREMAZOV Z OBJEKTOV KULTURNO 48 ZGODOVINSKE DEDIINE 5 SKLEPI 56 6 POVZETEK: 57 7 VIRI 59 ZAHVALA

 • Bolta M. Uporaba infrardee spektroskopije za preiskave tradicionalnih premaznih sistemov za les. VII Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehnika fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2007 .

  KAZALO SLIK

  Str. Slika 1: FT-IR spekter ebeljega voska 6

  Slika 2: FT-IR spekter elaka 11

  Slika 3: FT-IR spekter smole damar v terpentinu 13

  Slika 4: FT-IR spekter lanenega olja 17

  Slika 5: FT-IR spekter tungovega olja 20 Slika 6: Sonevo sevanje: ultravijolina (UV), vidna in infrardea (IR) svetloba, pripadajoe 22

  energije in valovne doline ter vpliv svetlobe na snovi (Arhiv republike Slovenije):

  Slika 7: Utrjeni premazi na steklu