Unsaon sa paglig-on sa mga relasyon sa pamilya pinaagi sa ... sa pagsunod sa ebanghelyo. Ang ubang mga

Unsaon sa paglig-on sa mga relasyon sa pamilya pinaagi sa ... sa pagsunod sa ebanghelyo. Ang ubang mga

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Unsaon sa paglig-on sa mga relasyon sa pamilya pinaagi sa ... sa pagsunod sa ebanghelyo. Ang ubang...

 • H u n y o 2 0 1 7 98 L i a h o n a

  kopya sa celestial nga sumbanan ug sa pagsundog sa mahangturong pamilya sa Dios.” 2 Kini nga mga relasyon sa pamilya ug sa ilang kauban nga mga responsibilidad sagrado. Atong makat-unan sa mga kasulatan nga ang mga ginikanan adunay katungdanan sa pagpadako sa ilang mga anak diha sa kamatu- oran, kahayag, ug gugma (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 6:4; D&P 68:25). Mga bana ug mga asawa kinahang- lan nga mohigugma ug motahud sa usag usa (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 5:25), ug ang mga anak kinahanglan nga motahud sa ilang mga ginikanan (tan-awa sa Exodo 20:12).

  “Malampuson nga mga kaminyoon ug mga pamilya natukod ug napada- yon diha sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo, pag-ampo, paghinulsol, pagpasaylo, pagtahud, gugma, kalooy, buhat ug maayong makalingaw nga mga kalihokan.” 3 Ang pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo mopa- lig-on sa mga relasyon sa pamilya ug mopalambo sa mga sakop sa pamilya sa indibidwal ug tiningub nga espi- rituhanong kalig-on. Kini nga mga baruganan makatabang usab kanato nga maduol kang Kristo.

  Kitang tanan mga anak sa mahi-gugmaon nga Langitnong mga Ginikanan kinsa mipadala kanato dinhi sa yuta aron makat-on unsa- on sa pagbalik ngadto Kanila. Ang pamilya usa ka mahinungdanon nga bahin sa plano sa kaluwasan. Ang Dios naghatag kanato sa mga pamilya aron kita makaangkon og mga lawas, makat-on sa eksaktong mga baruga- nan, ug mangandam alang sa kinabu- hing dayon.

  Ang Langitnong Amahan gusto sa matag anak Niya nga magdako sa mahigugmaon nga palibut. Ang labing maayong paagi sa pagkab-ot niining maamumahon nga mga pali- but mao ang pagsunod ug paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo. “Ang kalipay diha sa kinabuhi sa pamilya labaw nga makab-ot kon gipasikad diha sa mga pagtulun-an ni Ginoong Jesukristo.” 1 Mga panimalay nga gitukod sa mga baruganan sa ebanghelyo mahimong mga dapit sa kalinaw, diin ang Espiritu sa Ginoo makagiya, makaimpluwensya, ug makabayaw sa tanang mga sakop sa pamilya.

  Ang pamilya gi-orden sa Dios ug mao “ang han-ay sa langit . . . , ang

  ANG PAGSUNOD SA EBANGHELYO NAGPALAMBO SA SAGRADO NGA MGA RELASYON SA PAMILYA

  Unsaon sa paglig-on sa mga relasyon sa pamilya pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo:

  U N S A A N G A T O N G G I T U O H A N

  BALAAN UG SAGRADO

  “Ang pamilya balaanon [ug] naglangkob sa labing sagrado sa tanan nga mga relasyon.” Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Gordon B. Hinckley (2016), 193.

  M G

  A PA

  G HU

  LA G

  W AY

  P IN

  AA G

  I N I J

  . B ET

  H JE

  PS O

  N

  Ang matag pamilya adunay mga hagit. Sa espirituhanong kagubot nii- ning mga panahona, dili matag pamil- ya adunay maayo nga mga kahimtang. Ingon sa giingon ni Elder Neil L. Andersen sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Adunay minilyon nga mga miyembro ug ang panag- lahi sa atong mga bata sa Simbahan, kinahanglan pa kitang mas mang- gihunahunaon ug sensitibo.” 4 Pipila ka mga indibidwal walay suporta sa pamilya sa pagsunod sa ebanghelyo. Ang ubang mga hagit mas lisud kaa- yo, lakip ang (apan dili limitado sa) diborsyo, pag-abuso ug pagkaadik.

  Ang Dios nasayud sa kahimtang sa matag pamilya ug sa mga tinguha sa tagsa-tagsa nga makaangkon og paghigugma diha sa panimalay. Bisan og kita adunay dili hingpit nga mga relasyon uban sa atong mga pamil- ya, ang pagsunod sa ebanghelyo sa gihapon makapanalangin sa atong kinabuhi ug sa atong mga panima- lay. Kini makapalig-on sa atong mga relasyon uban sa atong kapikas, mga ginikanan, mga anak, mga igsoon, ug sa atong Langitnong Amahan. Ang uban niini nga mga panalangin moa- but karon, ug ang uban dili, hangtud sa sunod kahangturan, apan ang Dios dili mopugong sa bisan unsa nga panalangin niadtong naningkamot alang sa pagkamatarung. ◼

  MUBO NGA MGA SULAT 1. “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa

  Kalibutan,” Liahona, Nob. 2010, 129. 2. Dieter F. Uchtdorf, “Sa Pagdayeg Niadtong

  Miluwas,” Liahona, Mayo 2016, 77. 3. “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa

  Kalibutan,” 129. 4. Neil L. Andersen, “Bisan Kinsa nga Magadawat

  Kanila, Magadawat Kanako,” Liahona, Mayo 2016, 50.

  Pag-apil sa maayo nga mga kalingawan sa pamilya ug mga tradisyon

  Paghatag og serbisyo

  Pagpaminaw ug pagpakita og pagtahud

  Pagsimba pinaagi sa pamilya nga pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, home evening, ug pagtambong sa simbahan ug sa templo

  Pagkamabination, pangayo og pasaylo, paghatag og kapasayloan