of 154 /154
UNMIK PISG INSTITUCIONET E PËRKOHSHME TE VETËQEVERISJES PROVISONAL INSTITUTIONS OF SELF- GOVERNMENT PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVE QEVERIA E KOSOVËS UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. /2007 MBI RREGULLAT DHE NORMAT E SHKARKIMEVE NË AJËR NGA BURIMET E PALËVIZËSHME TË NDOTJES INSTITUCIONET E PËRKOHSHME TE VETËQEVERISJES PROVISONAL INSTITUTIONS OF SELF- GOVERNMENT PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVE QEVERIA E KOSOVËS ADMINISTRATIVE INSTRUCTION No. / 2007 ON THE RULES AND STANDARS OF THE DISCHARGES ON AIR BY THE STATIONARY SOURCES OF POLLUTION INSTITUCIONET E PËRKOHSHME TE VETËQEVERISJES PROVISONAL INSTITUTIONS OF SELF- GOVERNMENT PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVE VLADA KOSOVA ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. /2007 O PRAVILIMA I STANDARDIMA EMISIJA U VAZDUHU IZ STACIONIRANIH IZVORA ZAGAÐENJA

UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

Embed Size (px)

Text of UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski...

Page 1: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

UNMIK PISG

INSTITUCIONET E PËRKOHSHME TE

VETËQEVERISJES PROVISONAL INSTITUTIONS OF SELF-

GOVERNMENT PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVE

QEVERIA E KOSOVËS

UDHËZIM ADMINISTRATIV

Nr. /2007

MBI RREGULLAT DHE NORMAT E SHKARKIMEVE NË AJËR NGA BURIMET E PALËVIZËSHME TË NDOTJES

INSTITUCIONET E PËRKOHSHME TE

VETËQEVERISJES PROVISONAL INSTITUTIONS OF SELF-

GOVERNMENT PRIVREMENE INSTITUCIJE

SAMOUPRAVE

QEVERIA E KOSOVËS

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION No. / 2007

ON THE RULES AND STANDARS OF THE DISCHARGES ON AIR BY THE STATIONARY SOURCES OF POLLUTION

INSTITUCIONET E PËRKOHSHME TE VETËQEVERISJES

PROVISONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT

PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVE

VLADA KOSOVA

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO

Br. /2007

O PRAVILIMA I STANDARDIMA EMISIJA U VAZDUHU IZ STACIONIRANIH IZVORA ZAGAÐENJA

Page 2: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

2

Qeveria e Kosovës, Mbështetur në nenin 1. par. 1.3 (ç) të Rregullores, Nr. 2001/19 të datë 13 Shtator 2001 mbi Degën e Ekzekutivit të Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë dhe Rreg. Nr. 2002/5 të datës 4 mars 2002, mbi Ndryshimin e Rreg. së UNMIK-ut mbi Ekzekutivin e Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes si dhe autorizimet e dhëna me dispozitën e nenit 6. par. 2.dhe nenit 7. par.1.të Ligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr.2004/30, e njohur si Rreg. e UNMIK-ut Nr. 2004/48 datë 25 Nëntor 2004, nxjerr këtë:

UDHËZIM ADMINISTRATIV

MBI RREGULLAT DHE NORMAT E SHKARKIMEVE NË AJËR NGA BURIMET E

PALËVIZËSHME TË NDOTJES

KAPITULLI I.

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1 Me këtë Udhëzim Administrativ (në tekstin e mëtutjeshëm U.A) përshkruhen vlerat kufitare të emisionit të materieve ndotëse në ajër nga burimet e palëvizshme, metodat, kushtet dhe frekuencat e matjeve. Burimet e palëvizshme janë: impiantet industriale, proceset teknologjike, paisjet dhe objektet nga të cilat lirohen materiet ndotëse në ajër.

Government of Kosovo, Based on article 1 paragraph 1.3 (ç) of the Regulation No. 2001/19 date 13 September 2001, on the Executive Branch of the Provisional Institutions of Self-Government on Kosovo and Reg. No. 2002/5, date 4 March 2002, on the amendment of the UNMIK Regulation on the Executive Branch of the Provisional Institutions of Self-Government in Kosovo and the authorizations given with the provision of article 6 paragraph 2 and article 7 paragraph 1 of the law for Air Protection from Pollution no2004/30, known as UNMIK Regulation No. 2004/48, date 25 November 2004, issues this:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION

ON THE RULES AND STANDARDS OF THE

DISCHARGES ON AIR BY THE STATIONARY SOURCES OF POLLUTION

Chapter I.

GENERAL PROVISION

Article 1

With this administrative Instruction (on further text A.I), shell be described the emission limited values of the pollution substances on air by stationary sources, methods, conditions and measurements frequencies. The stationary sources are: industrial plants, technological processes, equipments and object from which releases pollution substances on air.

Vlada Kosova, Na osnovu clana 1 stavu 1.3 (ç) Uredbe Br. 2001/19 dana 13 septembar 2001, o Izvrsnoj Grani Privremenih Institucija Samoupravljanja na Kosovu i Ured. Br. 2002/5, dana 4 mart 2002, o promeni Ured. UNMIK-a, O Izvrsnim Privremenim Institucijama Samoupravljanja kao i datim ovlascenjima sa dispozicijom clana 6, stav. 2 i clana 7 stav.1 Zakona o Zastiti Vazduha od Zagadjivanja Br.2004/30, poznata kao Ured. UNMIK-a Br. 2004/48, dana 25 novembra donosi ovo: ADMINISTRATIVNO UPUSTVO O

PRAVILIMA I STANADRDIMA

EMISIJA U VAZDUH IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐENJA

Poglavlje I.

OPŠTE ODREDBE

Član 1 Ovim Administrativnim Upustvom (udaljnjem tekstu A.U), opisuju se granicne vrednosti emisija zagadjenih materija u vazduhu iz stacioniranih izvora, metode, uslovi i ucestalost merenja. Stacionarni izvori su : industrijska postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene materije u vazduhu.

Page 3: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

3

Neni 2

Dispozitat e këtij UA kanë të bëjnë me të gjitha burimet e palëvizshme, nëse me Ligj të veçantë nuk është përcaktuar ndryshe.

Neni 3

Normat e përkohëshme të emisionit (në tekstin e mëtutjeshëm VKE) neni 7. Ligji për mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr. 2004/30.

Për impiantet e reja do të shfrytëzohen normat aktuale të BE, neni 6.paragrafi 2. Ligji 2004/30.

Shkarkimi ( emisioni) i materieve ndotëse në ajër nga burimi i palëvizshëm përcaktohet me matjen e emisionit.

Neni 4

Përkufizimet:

- NBE – normat e Bashkësisë Europiane.

VKE janë shkarkimet maksimale të lejuara të materieve ndotëse nga burimi i pa lëvizshëm i ndotjes.

- emisioni - lirimi i materieve ndotëse në ajër nga shkarkimi i burimit të pa lëvizshëm, ndërsa shprehet me madhësi të emisioneve, sasinë e rrjedhjes dhe sasinë e koncentrimit në vendin e emitimit në ajër si dhe faktorin e emisionit.

- shkarkim - vendi i shkarkimeve të materieve ndotëse nga burimi i pa lëvizshëm

Article 2

The provisions of this AI shall deals with all stationary sources, if it is not determined differently with special Law.

Article 3

The temporal norms of emission (on further text ELV), the allowed maximal release of pollution substances by stationary sources (article 7. low No. 2004/30).

For new combustion equipments will be used actual norms of EU (article 6 paragraph 2. Law No. 2004/30.

The discharge (emission) of the pollution substances on air by the stationary source shall be determined by the measure of the emission.

Article 4

Definitions:

EUN- European Union Norms

-emission means the discharge of substances from the combustion plant into the air, represented by emissions size, discharge quantity ore concentration quantity and emission factor.

-discharge is the discharging place of pollution substances from stationary source into the air.

Član 2

U odredbe ovog AU radi se o svim stacioniranim izvorima, ako se posebnim zakonom ne određuju drugačije .

Član 3

Granicna vrednost emisije (u daljnjem tekstu GVE), je maksimalno dopusteno ispustanje zagadjujućih materija iz stacioniranih izvora (clan 7.Zakon Br. 2004/30).

Za nova prostrojenja koristit će se važeči standardi EU(član 6.stav. Zakon.2004/30.

Ispustanje zagadjenih materija u vazduhu iz stacioniranih izvora, odredjuje se merenjem emisija. Član 4

Definicije: SEZ- Norme Evropske Zajednice: -emisija je ispuštanje onečišćujućih materija u vazduh iz ispusta stacioniranog izvora, a iskazuje se emisijskim veličinama: masenim protokom i/ili masenom koncentracijom te emisijskim faktorom. - ispust je mesto ispuštanja zagadjujucih materija iz stacioniranog izvora u vazduh. -masena koncentracija zagadjujuce materije u otpadnom gasu je masa zagadjujuce materije po jedinici obima

Page 4: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

4në ajër.

- përqëndrimi i masës së materies ndotëse – sasia në gazin e shkarkuar të materies ndotëse për njësi vëllimi, të liruar pas zbritjes së pjesës së avullit të ujit (gazi ndotës i thatë) apo sasia e materies së ndotur për njësi vëllimi të gazit ndotës të liruar, para zbritjes së pjesës së avullit të ujit (gazit ndotës me lagështi) në temperaturë 273 K dhe shtypjes 101,3 kPa.

- faktori i emisionit - numri i cili përcakton sasinë e materies ndotëse të emituar për njësi të veprimtarisë (të paraqitur me sasinë e prodhimit, sasinë e energjentit të harxhuar ose lëndës së parë, me madhësinë e punës së kryer).

- sasia kufitare rrjedhëse (kg/h) - sasia rjedhëse e materies ndotëse, në bazë të së cilës përcaktohet dendësia e rrjedhjes së masës.

- sasia e shkarkimit të emituar (kg/h) ,( mg/Nm3)

- shkarkim i sasisë së matur të materies ndotëse, në dalje nga burimi i palëvizshëm në periudhën e emitimit të gazrave, (periudha pa emision nuk mirret parasysh)

- gaz i ndotur - gazi i cili përmban materie ndotëse në gjendje të ngurtë, lëngët gaztë dhe lagwshtia .

-quantity concentration of pollution substance in the discharges gas means the quantity of the pollution substance for the capacity of the pollution gas, released after the lowering of the part of water fumes (pollution dryer gas) or the quantity of the pollution substance for the capacity of the pollution gas, released after the lowering of the part of water stem (pollution gas with dampness), in temperature 273 K and crush 101, 3 kPa.

- emission factor - is the ratio between the mass of the released substance and the mass of the product of raw material (represented by the production quantity, expended emergent quantity, or raw material, or with the rout of accomplished work).

- limited discharge quantity (kg/h) – means the derivation or discharge quantity given for pollution substance, based on which shall be determined the derivation of the emitted quantity.

- quantity of emitted discharge (kg/h), (mg/Nm3) - means the discharge of the measurement quantity of the pollution substance on emersion by the stationary source on the emitted period of the pollution gases (the period without emission can not be taken into a consideration).

-discharges gas - the gas that contents pollution substance on solid, liquid and gaseous state.

- installation means the communion of the equipments dedicated to carry out the

ispuštenog zagadjujuceg gasa nakon odbitka udela vodene pare (suvi zagadjeni gas) ili masa zagadjujuce materije po jedinici obima ispuštenog zagadjujuceg gasa pre odbitka udela vodene pare (vlažni zagadjujuci gas), pri temperaturi 273 K i pritisku 101,3 kPa. -emisijski faktor je broj koji označava masu emitirane zagadjujuce materije po jedinici delatnosti (iskazane količinom proizvoda, količinom potrošenog energenta ili sirovine, ili veličinom obavljenog posla). -granični protok mase (kg/h) je zadani maseni protok zagadjujuce materije, na bazi kojeg se određuje učestalost masenog protoka. - emitirani protok mase (kg/h), (mg/Nm3) je izmereni protok mase zagadjujuce materije na ispustu stacioniranog izvora u razdoblju emisije zagadjujucih gasova (razdoblje bez emisije ne uzima se u obzir). -zagadjeni gas, je gas koji sadrži zagadjujuce materije, u cvrstom, tećnom ili gasovitom stanju. -postrojenje je skup uređaja namenjenih obavljanju određenog procesa.

Page 5: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

5- impiant – tërësia e paisjeve të dedikuara për kryerjen e procesit të caktuar.

- proces teknologjik - tërësia e veprimeve tek të cilat, prej lëndëve të para fillestare dhe aditiveve,fitohen një apo më shumë prodhime të ngjajshme.

- paisje për djegie - është cafrdo paisje teknike në të cilen lënda djegëse oksidohet me qëllim të përdorimit të nxehtësisë së gjeneruar.

- vend ndezje - pjesë e paisjes për ndezje në të cilën digjet lënda djegëse.

- vend ndezja me lëndë djegëse të përzier - vend ndezje e cila mundet njëkohësisht të përdorë dy apo me tepër lëndë djegëse.

- vend ndezja me dy a më tepër djegie - vend ndezje e cila përdor dy apo më tepër lloje të lëndëve djegëse, por jo njëkohësisht.

- lëndë djegëse - lëndë e ngurtë, e lëngët apo material ndezës i gaztë i përdorur për ndezje, duke përjashtuar mbeturinat komunale, teknologjike dhe të rrezikshme.

- karburant i rëndomtë i ngurtë - thëngjilli, thëngjilli briket pa katran si dhe lidhësit dhe koksi, pluhuri i drurit dhe briketi i pluhurit të drurit, të gjitha llojet e drurit natyral, mbeturinat e drurit pa pjesë të plastikës dhe pa mjete mbrojtëse për lyerje dhe lëndë djegëse nga biomasa.

determined process.

- technological process means the communion of the activities to which from initial raw materials and additives, profited one or more identical productions.

- combustion plant– mean the technical equipments in which fuels are oxidized in order to use the heat thus generated.

-firebox - considered as a part of the equipment for combustion in which flame the fuels.

- firebox with fiery mixed material- means the firebox in which as well can be used two ore more fuel.

- firebox with two ore more flaming - means the firebox when shall be used two ore more types of fuels, but not at the same time.

-fuel – means any solid or liquid material or fuels that shall be used for combustion expect the municipal, technological and hazardous wastes.

- ordinary solid carburant - means the coal, bracket coal without coal tar and tier and kooks; flour (chaff) of the saw and the bracket of saw flour; all the natural wood, wood waste without plastic parts, and without protection means for colouring and fuels from.

- ordinary liquid fuel – means, extra oils easy combusted, special oils easy combusted middle combusted oil and the difficult

-tehnološki proces je skup postupaka kod kojih se iz određenih polaznih sirovina i aditiva dobiva jedan ili više sličnih proizvoda. - uređaj za sagorevanje je svaki tehnicki uredaj u kojem se gorivo osidise u cilju upotrebe toplote koja se na taj nacin stvara. - ložište je dio uređaja za loženje u kojem se sagoreva gorivo. - ložište s mešanim gorivom je ložište koje može istovremeno koristiti dve ili više vrsta goriva. -ložište s dva ili više goriva je ložište koje koristi dve ili više vrste goriva, ali ne istovremeno, - gorivo je cvrsti, tekući ili gasoviti zapaljivi materijal korišcen za sagorevanje , isključujući komunalni, tehnološki i opasni otpad. -uobičajena cvrsta goriva su: ugalj, briketi uglja bez smole kao veziva i koks; piljevina i briketi od piljevine prirodno drvo svih oblika, drveni otpadci bez plastičnih dodataka i bez premaza od zaštitnih sredstava i goriva od biomase. -uobičajena tekuća goriva su: ekstra lako loživo ulje, lako specijalno loživo ulje, lako loživo ulje, srednje loživo ulje, i teško loživo ulje.

Page 6: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

6- lëndë e rëndomtë djegëse e lëngët - ekstra vajërat e lehtë ndezëse, vaji special qw ndezet lehtë, vaji mesatarisht ndezës dhe vaji vështirë i ndezshëm

- lëndë djegëse të gazta – lëndët të cilat në temperaturë prej 273 K dhe shtypje 101,3 kPa, janë në gjendjen agregate të gaztë.

- lëndë djegëse të ngurta të veçanta - konsiderohen mbeturinat nga përpunimi i drurit dhe prodhimi i pllakave, mobilieve dhe prodhimeve tjera qw pwrdoren gjate ngjitjes nga druri, të cilat nuk përmbajnë komponime organike, halogjene dhe të cilët nuk shkaktojnë emision më të madhë nga emisioni i cili vlen për lëndët djegëse të ngurta të zakonshme.

-lëndë djegëse të lëngëta të veçanta – konsiderohen lëndët djegëse të lëngëta si mbeturinë, të cilat përmbajnë më pak se 10 mg bifenil poliklorur(PCB) dhe/apo pentaklorfenol(PCP) në kg të lëndës djegëse të lëngët dhe kanë vlerë të ulët të nxemjes, më të madhe se 30MJ/kg dhe lëndë djegëse të lëngëta të tjera, të cilat në bazë të përmabajtjes së tyre, nuk shkaktojnë emision më të madh prej atij që vlen për lëndët djegëse të lëngëta të zakonshme psh. mbeturinat nga distilimi dhe konverzimi gjatë përpunimit të naftës ose mbeturinat e krekingut të naftës.

- lëndë djegëse nga biomasa - lëndë djegëse e cila përfitohet nga bimët apo pjesët e bimëve siç janë kashta, drithoret dhe bimët tjera.

- fuqia ngrohëse e vatrës (MWt) -

combustion oil.

- fuel gases– means the substances which on the temperature from j 273 K and crush 101,3 kPa, are ion gas aggregate state.

- specific solid fuel – means the waste from wood production, furniture and slab production, as well other wood productions which not contents halogen organic components and which does not inflict bigger emission, from the emission which is valid for the ordinary solid fuel.

-specific liquid fuel– means the liquid fuels as a waste which contains less than 10 mg biphenyl poliklorur (PCB) and/or pentaklorfenol (PCP) in kg of the liquid fuel and the bigger value of the heating is bigger than 30 MJ/kg and other liquid fuels which based on their contents inflict bigger emission from which is valid for ordinary liquid fuel e.x.. Wastes during the distillation and consummation during the oil-fuel processing or the creaking oil-fuel wastes on themselves production.

fuel from biomass – is the fuel wich is profit from vegetable and part of vegetable, such a straw, stalk of grain and other vegetable.

-heating power of fire-place (MWth) – means the maximal heating of the fuel expended on the time one, determined according to the law thermal value of the fuel on the temperature 273K and crush 101,3

-gasna goriva su goriva koja su pri temperaturi 273 K i tlaku 101,3 kPa u gasnom stanju. -posebna cvrsta goriva su otpad od prerade drveta i proizvodnje ploča i nameštaja i ostali ljepljivi proizvodi od drveta koji ne sadrže halogena organska jedinjenja i koji ne uzrokuju emisiju veću od emisije koja vredi za uobičajena cvrsta goriva. -posebna tekuća goriva su: otpadna tecna goriva, koja sadrže manje od 10 mg polihloriranih bifenila (PCB) i/ili pentahlorfenola (PCP) u kg tecnog goriva i imaju donju grejnu vrednost veću od 30 MJ/kg i ostala tekuća goriva koja na osnovu svog sastava ne uzrokuju veću emisiju od one koja vredi za uobičajena tekuća goriva, npr. Ostatci iz destilacije ili konverzije kod prerade nafte ili ostaci krekinga nafte u vlastitoj proizvodnji. -gorivo od biomase- je gorivo koje se dobiva od biljaka ili delova biljaka kao što su slama, stabljike žitarica i druge biljke. -toplinska snaga ložišta (MWt) je maksimalna toplina utrošenog goriva u jedinici vremena određena prema donjoj toplotnoj vrednosti goriva, kod temeprature 273 K i pritiska 101,3 kPa. -stepen odsumporavanja je količina sumpora koja se izdvaja u nekom procesu u određenom vremenu u odnosu na

Page 7: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

7nxehtësia (duhet tw ndallohet ngrohja nga nxehetwsia) maksimale e lëndës djegëse e harxhuar në njësi të kohës e përcaktuar sipas vlerës së ulët termike të lëndës djegëse në temperaturë 273K dhe shtypje 101,3kPa.

- shkalla e desulfurizimit - sasia e sulfurit e cila ndahet në ndonjë proces, në një kohë të caktuar, në krahasim me sasinë e sulfurit të futur me lëndën djegëse për djegie në kohën e njejtë të vështrimit.

- shkëndi e ventilatorit - shkëndi tek e cila, përmes ventilatorit, përzirja e lëndës djegëse dhe e ajrit me shtypje, futet në vend ndezje.

- shkëndi atmosferike - shkëndi tek e cila përzierja e lëndës djegëse dhe e ajrit, nën shtypje atmosferike, futet në vend ndezje.

- nivel i tymit - shkalla e sipërfaqes së nxirë të filtrit – letër, i shkaktuar nga gazërat ndotës që shprehet përmes shkallës prej fushës 10 (0 deri 9) me intenzitet të ndryshëm të nxierjes (shkallës së Bacharach), gjatë së cilës përcaktohet se cilës shkallë të nivelit i përket nxirja. Me ndihmën e numrit të tymit vlerësohet nxirja e gazit të shkarkuar nga vend ndezja në lëndët djegëse të lëngëta dhe të gazta.

- nxirje - niveli i shkallës prej gjashtë fushave të ndryshme të nxirjes (shkalla e Ringelmanit), prej 0 deri 5, e që secila shkallë e ardhshme është 20% më e zezë se e kaluara. Me ndihmën e kësaj shkalle,

kPa.

-rate of desulphurization – means the ratio of the quantity of sulphur which is not emitted into the air at the combustion plant site over a given period of the quantity or sulphur contained in the fuel which is introduced into the combustion plant facilities and which is used over the same period.

-ventilator spark – is a spark which through the ventilator, the mixing of the fuel and air, with crush, introduced into the firebox.

- atmospherically spark– is a spark in which the mixing o the fuel and air on atmospherically crush, introduced into the firebox.

-smoke level – is the measure of the sootiness of flue gas. The opacity of filter paper has scale of 10 fields relating to different intensities of blackness whereby it is established which point on the scale the degree of blackness is closed to. The smoke number is measured for liquid and gas fuels.

-blackness – The blackness of flue gasses of six different blackness (Ring-Elman’s scale) rising fro 0 to 5, where each subsequent field is 20% blacker the preceding one. The scale is used to form a visual estimate of the blackness of flue gases emitted via the outflow of the heating.

količinu sumpora unesenog s gorivom za sagorevanje, u istom promatranom vremenu. -ventilatorski gorač je gorač kod kojeg se pomoću ventilatora mešavina goriva i vazduha pod pritiskom uvodi u ložište, -atmosferski gorionik je gorionik kod kojeg se mešavina goriva i vazduha pri atmosferskom pritisku uvodi u ložište, -dimni nivo, je stepen crnine površine filter-papira izazvane zagadjenim gasovima. Dimni broj se izražava pomoću stepena od 10 polja (od 0 do 9) različitog intenziteta crnine (Bacharach stepen), pri čemu se određuje kojem nivou sa stepena je crnina najbliža. Pomoću dimnog broja se ocenjuje crnina zagadjenih gasova iz ložišta na tecna i gasna goriva, -zacrnjenje, je nivo stepena od šest polja različite crnine (Ringelmanov stepen), od 0 do 5, pri čemu je svaki sledeći stepen 20% više crn od prethodnog. Pomoću stepena vizuelno se ocjenjuje crnina zagadjujucih gasova iz ložišta u cvrsta goriva. -toplotnicki gubitak zagadjujuceg gasa je toplota koja se gubi ispuštanjem zagadjujucih gasova, a izračunava se prema jednacini:

Page 8: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

8vizuelisht vlerësohet nxirja nga gazrat e shkarkuar nga vend ndezja e lëndëve djegëse të ngurta.

- humbje termike - ngrohja apo nxehtësia –energia e cila humbet gjate shkarkimit të gazrave të shkarkuar dhe llogaritet sipas ekuacionit:

Qdg = (tdg - ta) ( A2 + B) 21-O2 ose Qdg = (tdg - ta) ( A1 + B) CO2

ku janë:

Qdg – humbjet termike me gazërat e shkarkuar në %

tdg - temperatura e gazit të shkarkuar në °C,

ta - temperatura e ajrit në rrethinën e vend ndezjes °C,

O2 – vëllimi i sasisë së oksigjenit të matur në gazin e shkarkuar, të thatë në %,

CO2 –vëllimi i sasisë së karbonit-oksidit (IV) të matur në gazin e shkarkuar, të thatë në %.

Vlerat e konstantave A1,A2 dhe B janë:

- thermal loss of discharges flue gas - is the heat which heating plants release with flue gas, it is determined as follows:

Qdg = (tdg - ta)( A2 +B) 21-O2 ore Qdg = (tdg - ta) ( A1+B) CO2

where are:

Qdg – is heat loss with flue gasses in %;

tdg – is the temperature of flue gas in °C;

ta - is the temperature of the air in the firebox in °C;

O2 - is the measured oxygen content in dry flue gasses in %;

CO2 – is the measured carbon dioxide content in dry flue gasses in %.

Values of consonants A1, A2 B are:

Qdg = (tdg – tv) ( A2 + B) 21-CO2 ili Qdg = (tdg – tv) ( A1 + B) CO2

gde su: Qdg - toplotni gubici sa zagadjenim

gasovima u %, tdg- temperatura zagadjujuceg gasa u

°C, tv – temperatura vazduha u okolini ložišta

u oC O2- izmereni zapreminski udeo kiseonika

u suvom zagadjenom gasu %, CO2- izmereni zapreminski udeo

ugljenika (IV) oksida u suvom zagadjenom gasu %. Vrednosti konstanti A1, A2 i B su:

Page 9: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

9

-turbinë me gaz - paisje me të cilën gazrat e nxehtë, të krijuara nga djegia, për t’u shndëruar në energji mekanike, direkt futen nëpër turbinë. Në qoftëse gazrat e nxehtë pas kalimit nëpër turbinën me gaz përdoren për prodhimin e avullit, për futjen në lëvizje të turbinës së avullit, ky lloj stabilimenti i kombinuar quhet”kombi-bllok i gazit”. - motori me djegie të brendshme - paisje e palëvizshme e cila me djegien e lëndës djegëse me një ose me tepër cilindra me pistona, me veprim të ndryshueshëm, shëndërron energjinë termike në atë mekanike.

- procesi i përpunimit termik të mbeturinës - veprim në të cilin me oksidim djeget mbeturina me apo pa shfytëzim të nxehtësisë së liruar, duke përfshirë veprimin e pirolizës dhe/apo veprimeve tjera termike. Këtu hyjnë edhe të gjitha stabilimentet në të cilat mbeturina zakonisht apo si shtesë djeget gjatë çfardo veprimi.

druri

vaji për ndezje

gazi natyral

gazi i qytetit

gazi koksit

gazi i lëng. përzierje e gazit dhe ajrit

A1

0,5 0,5 0,37 0,35

0,29

0,37

A2

0,65

0,66

0,66 0,63

0,60

0,63

B 0,008

0,009

0,009

0,011

0,011

0,008

- gas turbine –means any rotating machine which converts thermal energy into mechanical work, consisting mainly of a compressor, a thermal device in which fuel is oxidized in order to heat the working fluid and a turbine, this type of instalment combination called “Gases Kombi Blok”.

-internal combustion engine - is a stationary installation which by burning fuel in one or more cylinders alternately working pistons transforms heat into mechanical power by turning a shaft.

- thermal process of waste elaboration - means the action which with oxidation burns wastes, with or without using of the released heating, including as well the action of paralyzes and /or other thermal actions. Here are included as well all the equipments in which the waste, usually or additional, burned

wood

Fuel oil

Natural gas

City

gas

Coke gas

Liquid gasses, mixture of gas and air

A1

0,5 0,5 0,37 0,35

0,29

0,37

A2

0,65

0,66

0,66 0,63

0,60

0,63

B 0,008

0,009

0,009

0,011

0,011

0,008

drvo

loživo ulje

prirodni

gas

gradsk

i gas

koksni gas

Tecni gas,

mešavina gasa i vazduha

A1

0,5

0,5 0,37

0,35

0,29

0,37

A2

0,65

0,68

0,66

0,63

0,60

0,63

B 0,008

0,007

0,009

0,011

0,011

0,008

-gasna turbina je uređaj kojim se vrući gasovi nastali sagorevanjem, radi pretvaranja u mehaničku energiju, direktno provode kroz turbinu. Ukoliko se vrući gasovi nakon prolaska kroz gasnu turbinu koriste za proizvodnju pare za pokretanje parne turbine takvo se kombinirano postrojenje naziva „gasni kombi-blok“. motor s unutarnjim sagorevanjem je stacionarni uređaj koji sagorevanjem goriva u jednom ili više cilindara s izmenično delujućim klipovima, pretvara toplotnu u mehaničku energiju. -proces termičke obrade otpada - je postupak u kojem se oksidacijom spaljuje otpad, sa ili bez korišcenja oslobođene toplote, uključujući postupak pirolize i/ili ostale toplotne postupke. Ovde spadaju i sva postrojenja u kojima se otpad, uobičajeno ili dodatno, spaljuje pri bilo kakvom postupku.

Page 10: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

10- reparte të vogla - instalimet të cilat bejnë pjesë në grupin me pajisje me përqëndrime të vogla.

- ndryshime të konsiderueshme -për instalime të vogla - ndryshime të kapacitetit nominal që shkaktojnë rritjen e emisioneve të bashkëdyzimeve organike që avullohen më shumë se 25% Çdo ndryshim tjetër që mund të ketë ndikim negativ në shëndetin e njeriut ose në mjedis, gjithashtu paraqet ndryshim të konsiderueshëm. ndryshime të konsiderueshme -për të gjitha instalimet tjera - ndryshime, kapaciteti nominal i të cilave shkakton ngritje të emisioneve, të bashkëdyzimeve organike të avullueshme më shumë se 10%. Çdo ndryshim që mund të ketë ndikim, në mënyrë të konsiderueshme, në shëndetin e njeriut ose mjedis, paraqet ndryshim të konsiderueshëm. - emision difuziv - emisioni i bashkdyzimeve organike që avullohen në ajër, por që nuk kanë paisje për shkarkim. - substancë - çdo element kimik dhe bashkdyzimet e tyre, në formën e tyre natyrore që prodhohen në industri, në formë të lëngët, ngurtë apo të gaztë. - preparat - përzierje e dy apo më tepër substancave. - oparatori – është cdo person fizik ose juridik i cili operon me paisjen për djegie, ose të cilit i është deleguar fuqia vendimarrëse ekonomike.

during whatever action.

- small installations, shall mean installations which fall within the lower concentration of installation groups - substantial change -For a small installation, shall mean a change of the nominal capacity leading to an increase of emissions of volatile organic compounds of more than 25%. Any change that may have, significant negative effects on human health or the environment is also a substantial change, -for all other installations, shall mean a change of the nominal capacity leading to an increase of emissions of volatile organic compounds of more than 10%. Any change that may have, significant negative effects on human health or the environment is also a substantial change -fugitive emission shall mean the organic compound emission which volatile in air, but that don’t have discharges equipment. - substances shall mean any chemical element and its compounds, as they occur in the natural state or as produced by industry, whether in solid or liquid or gaseous form. - preparation shall mean mixtures or solutions composed of two or more substance -operator means any natyral or legal person who operates the combustion plant, or who has been delegated decisive economic power. - organic compound shall mean any

-mali pogoni, su postrojenja koja cine deo u grupi sa uredjajima male koncetracije.

-znatne promene -za mala postrojenja su promene normalnog kapaciteta koja prouzrokuju povecanje emisije organskih jedinjenja koja se isparaju vise od 25%. Svake druge promene koje mogu da imaju negativan uticaj na zdravlje coveka ili na zivotnu sredinu takodje ispoljavaju znatnu promenu, -za svaka druga postrojenja su promene, nominalan kapacitet koja prouzrokuje povecanje emisije isparljivih organskih jedinjenja vise od 10%. Svaka promena koja moze na znatan nacin da ima uticaja na zdravlje coveka ili zivotne sredine predstavlja znatne promene.

-difuzivna emisija je emisija organskih jedinjenja koja se isparuju u vazduh, ali koja nemaju uredjaje za ispustanje.

-materija je svaki hemiski element i njena jedinjenja u prirodnom obliku koja se proizvode u industriji u tecnom, cvrstom ili gasovitom stanju.

-preparati su mesavine koje se sastoje od dve ili vise materije.

operator – je svaka fizicka ili pravna osoba koja operise na postrojenje za sagorevanje ili kome je delegirana ekonomska snaga odlucivanja.

Page 11: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

11 - bashkdyzime organike - çdo bashkëdyzim që përmban më së paku një element të karbonit dhe një apo më shumë hidrogjen, halogjen, oksigjen, squfur, fosfor, silicium ose azot, me përjashtim të oksidit të karbonit, karbonateve si dhe bikarbonateve inorganike. - bashkdyzime organike të avullueshme (BOA) - bashkdyzime organike që në 293,1 K dhe shtypje të ajrit prej 10 Pa e më tepër, ose që kanë avullim të caktuar në kushtet e caktuara të përdorimit . - tretës organik - çdo bashkëdyzim organik që avullohet i cili, i vetëm apo në kombinim me reagensat tjerë, nuk i nënshtrohet ndryshimeve kimike që shfrytëzohet për tretjen e lëndëve të para, prodhimeve ose materialeve të mbetura si tretës për zbërthimin e pjesëve të ndotura. - tretësirë organike e halogjenizuar - tretësirë organike që përmban më së paku një atom të halogjenve në një molekulë. - lyerje /ngjyra mbrojtëse/ - çdo preparat duke i përfshirë tretësit organik ose preparatet që përmbajnë tretës organik, që janë të domosdoshëm për përdorim adekuat dhe që përdoren në ndonjë sipërfaqe dhe kanë funksion dekorativ, mbrojtës apo funksion tjetër. -ad'heziv - çdo preparat duke përfshirë të gjithë tretësit organik të domosdoshëm për përdorimin e tyre adekuat që shfrytëzohen për ngjitjen e pjesëve të ndryshme të prodhimeve. - ngjyrë - preparat i cili përfshinë të gjitha

compound containing at least the element carbon and one or more of hydrogen, halogens, oxygen, sulphur, phosphorus, silicon or nitrogen, with the exception of carbon oxides and inorganic carbonates and bicarbonates; - volatile organic compound (VOC) shall mean any organic compound having at 293,1 K a vapour pressure of 10 Pa or more, or having a corresponding volatility under the particular conditions of use. - organic solvent shall mean any organic compound which is used alone or in combination with other agents, and without undergoing a chemical change, to dissolve raw materials, products or waste materials, or is used as a cleaning agent to dissolve contaminants, or as a dissolver, or as a dispersion medium, or as a viscosity adjuster, or as a surface tension adjuster, or a plasticiser, or as a preservative. -halogenated organic solvent shall mean an organic solvent which contains at least one atom of bromine, chlorine, fluorine or iodine per molecule. - coating/colouring/protection colour shall mean any preparation, including all the organic solvents or preparations containing organic solvents necessary for its proper application, which is used to provide a decorative, protective or other functional effect on a surface. -adhesive shall mean any preparation, including all the organic solvents or preparations containing organic solvents necessary for its proper application, which is used to adhere separate parts of a product -Iink shall mean a preparation, including all

-organska jedinjenja su svaka jedinjenja koja sadrze najmanje jedan elemenat ugljenika i jedan ili vise vodonika, halogena, kiseonika, sumpora,fosfora, silicijuma ili azota sa izuzetkom uglenikovog oksida i organskih i neorganskih karbonata.

-isparljiva organska jedinjenja(IOJ) su organska jedinjenja koja na 293,1K i pritisku, vazduha od 10 Pa ili vise, ili imaju odredjenja isparenja u posebnim uslovima njenog koriscenja. - organski rastvarac je svako organsko jedinjenje koje se isparava i koji sam ili u kombinaciji sa drugim reagensima ne podleze hemiskim promenama koje se koriste za rastvaranje prethodnih materija, proizvoda ili preostalih materija ili rastvarac za razlaganje zagadjenih delova kao rastvarac.

-halogenizirani organski rastvor je organski rastvor koji sadrzi najmanje jedan atom broma, hlora, flora ili joda u jednoj molekuli.

-premaz/zastitna boja/je svaki preparat obuhvatajuci organski rastvor ili preparati koji sadrze organski rastvarac, koja su neophodna za adekvatnu upotrebu i koja se koriste na nekoj povrsini i koji imaju dekorativnu , zastitnu ili neku drugu funkciju.

-adheziv je svaki preparat obuhvatajuci sve organske rastvarace neophodne za njihovu adekvatnu primenu za lepljenje razlicitih delova proizvoda.

Page 12: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

12tretësirat organike të domosdoshme për përdorim adekuat, që shfrytëzohen gjatë shtypjes së teksteve apo fotografive. - llak - masë e tejdukshme /lyerje/. - harxhues - hyrja e përgjithshme e tretësve organik në një instalim gjatë vitit kalendarik ose gjatë një periudhe tjetër brenda vitit, përveç atyre bashkdyzimeve të avullueshme, kthimi i të cilave bëhet për shkak të ripërdorimit. - hyrje për VOC - sasia e tretësve organik dhe sasia e tyre në preparatet që shfrytëzohen gjatë kryrjes së veprimtarive, duke përfshirë edhe tretësit që riciklohen jashtë dhe brenda objektit dhe që maten çdo herë, kur përdoren për kryerjen e ndonjë veprimtarie. - ripërdorimi tretësve organik - përdorimi i tretësve organik që rikthehen nga instalimi, për çfardo arsye teknike apo komerciale, duke përfshirë përdorimin e derivateve, por duke përjashtuar shtyerjen përfundimtare të atyre tretësve organik që janë kthyer. - kapacitet nominal –VOC hyrja maksimale e masës së tretësirave organike në ndonjë instalim, vlera mesatare e këtyre hyrjeve llogaritet gjatë një dite, nëse instalimi punon në kushte normale dhe në pajtim me fuqinë projektuse. - punë në kushte normale - puna në të gjitha periudhat e punës në instalim, përveç fillimit të punës dhe ramjes nga sistemi të instalimit apo mirëmbajtjes së paisjeve.

the organic solvents or preparations containing organic solvents necessary for its proper application, which is used in a printing activity to impress text or images on to a surface. - varnish shall mean a transparent colouring/coating - consumption shall mean the total input of organic solvents into an installation per calendar year, or any other 12-month period, less any VOCs that are recovered for reuse; - input for VOC shall mean the quantity of organic solvents and their quantity in preparations used when carrying out an activity, including the solvents recycled inside and outside the installation, and which are counted every time they are used to carry out the activity; -. reuse of organic solvents shall mean the use of organic solvents recovered from an installation for any technical or commercial purpose and including use as a fuel but excluding the final disposal of such recovered organic solvent as waste. - nominal capacity-VOC shall mean the maximum mass input of organic solvents by an installation averaged over one day, if the installation is operated under conditions of normal operation and incompliance with projected power. - normal operation shall mean all periods of operation of an installation or activity except start-up and fall of sisitem and maintenance of equipment.

-boja je preparat koja obuhvata sve organske rastvore neophodne za adekvatnu primenu, koja se koriste u toku stampanja tekstova ili fotografija.

-lak je providna masa/premaz.

-potrošnja znači ukupan unos organskih rastvarača u neki pogon u toku kalendarske godine ili u toku nekog drugog perioda od 12 mjeseci, izuzev onih isparljivih jedinjenja čiji se povrat vrši radi ponovne upotrebe.

-ulaz za VOC je kolicina organskih rastvaraca i njena kolicina u preparatima koje se koriste u toku vrsenja delatnosti obuhvatajuci i rastvarace koje se recikliraju van ili unutar objekta i koja se mere svaki put kada se upotrebe za vrsenje neke delatnosti. -ponovno koriscenje organskih rastvaraca koja se ponovo vracaju iz pogona, zbog bilo kojeg tehnickog ili komercijalnog razloga obuhvata upotrebu derivata ali izuzimajuci zavrsno odlaganje onih organskih rastvora koja su vracena. -nominalni kapacitet-VOC je maksimalni ulaz kolicine organskih rastvora u neko postrojenje srednja vrednost ovih ulaza racuna se u toku jednog dana ukoliko postrojenje radi u normalnim uslovima i u skladu sa projektiranom snagom.

-rad pod normalinim uslovima je rad u toku svih perioda rada u postrojenju osim pocetka rada i padanja sistema

Page 13: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

13- kushte të mbyllura - kushtet në të cilat punon një impiant ashtu që bashkëdyzimet organike që avullohen gjatë kryerjes së veprimit, mblidhen dhe lirohen në mënyrë të kontrolluar ose përmes oxhaqeve, paisjeve për zvogëlim të ndotjes, ashtu që emisionet nuk janë plotësisht të shpërndara. - kushte standarde - temperatura prej 273,15 K dhe shtypja prej 101,3 kPa. - vlerë mesatare në 24 orë - mesatarja aritmetike e të gjitha matjeve të vlefshme të kryera në 24 orë të punës normale. - operacion i lëshimit në punë dhe ndërprerja e punës së impiantit - operacioni që ndërmirret gjatë lëshimit në punë ose ndaljes së aktivitetit, pjesëve të paisjes, rezervoarit si dhe ndaljes ose rifillimit të punës. Fazat e zakonshme të oscilimit në veprime nuk konsiderohen fillim i punës apo ndërprerje e punës. -dioksinet dhe furanet - të gjitha dibenzo-p -dioksine dhe dibenzofurane të poliklorinuara. - mbetje - secili material i lëngët apo i ngurtë, duke përfshirë shtresat e hirit dhe hiri që bartet me ajër ose me gazra, prodhimet e forta të reaksionit nga trajtimi i gazërave, katalizatorët e shfrytëzuar dhe thëngjilli aktiv i shfrytëzuar, që prodhohen me anë të metodave të djegies, gazrat e liruar me veprime tjera në objektet për djegie. -hyrjet (inputet) e tretësve organik (I) - I (1)- sasia e tretësit organik ose sasia e tij në preparatet e blera të cilat shfrytëzohen si hyrje në proces në periudhë kohore gjatë

- contained conditions shall mean conditions under which an installation is operated such that the VOCs released from the activity are collected and discharged in a controlled way either via a stack or abatement equipment and are therefore not entirely fugitive - standard conditions shall mean a temperature of 273,15 K and a pressure of 101,3 kPa; - average over 24 hours shall mean the arithmetic average of all valid readings taken during the 24-hour period of normal operation. - start-up and shut-down operations of equipment -shall mean operations whilst bringing an activity, an equipment item or a tank into or out of service or into or out of an idling state. Regularly oscillating activity phases are not to be considered as start-ups and shut-downs. -dioxins and furans means all polychlorinated dibenzo-pdioxins and dibenzofurans -residue means any liquid or solid material (including bottom ash and slag, fly ash and boiler dust, solid reaction products from gas treatment, sewage sludge from the treatment of waste waters, spent catalysts and spent activated carbon) which is generated by the incineration process, the exhaust gas or waste water treatment or other processes within the incineration plant. -inputs of organic solvent (I): I(1)- the quantity of organic solvent or its

postrojenja ili odrzavanja opreme.

-zatvoreni uslovi su uslovi pod kojim radi pogon tako da se isparljiva organska jedinjenja koja se oslobadjaju u toku delatnosti sakupljaju i oslobadjaju na kontrolisan nacin ili preko dimnjaka ili opreme za smanjenje zagadjenja tako da se emisije ne ispustaju u potpunosti.

- standardni uslovi su temperatura od 273,15 K i pritiska od 101,3 kPa. -srednja vrednost u toku 24 sata, je srednja aritmeticka vrednost svih znacajnih merenja izvrsenih u toku 24 casova normalnog rada. -operacija pustanja u rad i prekid rada postrojenja je operacija koja se preduzima u toku pustanja u rad ili prikida aktivnosti, delova opreme ili rezervoara kao i prekida ili ponovnog pocetka rada: uobicajne faze oscilacije u delatnosti ne podrazumeva pocetak rada ili prestanak rada. -dioksini i furani su sva dibenzo-p- dioksini i dibenzofurani polihlorirana. - ostatak je svaki tecni ili cvrsti material

(obuhvatajuci slojeve pepela i pepela koji se prenosi vazduhom ili gasovima, cvrsti proizvodi reakcija od tretiranja gasova, koriscenih katalizatora i koriscenog uglja) koji se proizvodi od strane metoda sagorevanja, ispustenih gasova sa drugim delatnostima u objektima za sagorevanje.

-ulaz organskih rastvaraca(I):

Page 14: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

14së cilës llogaritet bilansi i masës. I (2)- sasia e tretësit oragnik ose sasia e tij në preparatet të cilat ripërdoren si trëtës hyrës në proces. Tretësi i ricikluar llogaritet çdo herë kur shfrytëzohet për kryerjen e veprimatrisë. Daljet e tretësve organik (O)- O(1) - emisionet në gazrat e shkarkuar. O(4)- emisionet e pa kapshme të tretësve organik në ajër. Kjo përfshinë ajrosjen e përgjithshme të lokaleve ku ajri lëshohet në mjedisin e jashtëm përmes dritareve, dyerve dhe daljeve të ngjashme. O(6) -tretësit organik të cilët gjenden në mbeturina të mbledhura. O(7) -tretësit organik ose tretësit organik që gjinden në preparatet që shiten ose planifikohet shitja e tyre, si vlerë komerciale e prodhimit. O(8) - tretësit organik që gjinden në preparate, kthimi i të cilëve bëhet për shkak të ripërdorimit, po jo si hyrje (input) në proces, nëse nuk janë cekur në O7. O(9) - tretësit organik të cilët lirohen në mënyra tjera.

Kapitulli II

PËRCJELLJA E EMISIONIT

Neni 5

(1) Matja e emisionit të materieve ndotëse në gazin e shkarkuar nga burimet e palëvizshme, realizohet sipas dispozitave të këtij Udhëzimi Administrativ.

(2) Matja e emisionit të materieve ndotëse

quantity in buying preparations used as input in the time period process during which accounted the measurement balance I (2)-the quantity of organic solvent or its quantity in preparations which reused as input solvent in the process (the recycled solvent accounted every time they are used to carry about the activity). Outputs of organic solvent (O): O(1) – emission in discharged gasses. O(4)- lose emissions of organic solvents in air. It includes the general ventilation of shops in outside environments thought the windows, doors and same outputs. O(6) –organic solvents which are in the collected waste. O(7) –organic solvents or organic solvent which are on the propagates which are for sale or is planned their sale as commercial value of production O(8) –organic solvent in the propagates, their returning of which is done because of reuse, bun not as input in the process if are not mentioned in O7. O(9) – organic solvents discharged in other ways.

Chapter II.

CONDUCTION OF THE EMISSION

Article 5

(1) The measurement of the emission of the pollution substances on gas by stationary sources shall be realized according to the provisions of this Administrative Instruction.

I(1)- kolicina organskih rastvaraca ili njena kolicina u kupljenim preparatima koja se koriste kao ulaz u procesu u vremenskom periodu u toku kojeg se izracunava bilans mase. I(2)- kolicina organskog rastvaraca ili njena kolicina u preparatima koja se ponovo koriste kao ulazni rastvarac u procesu (reciklirani rastvarac racuna se svaki put kada se koristi za vrsenje delatnosti). -Izlazi organskih rastvaraca (O): O(1) – emisije u ispustenim gasovima. O(4)- ne uhvatljive emisije organskih rastvaraca u vazduhu. Ovo obuhvata opste provetravanje lokala gde se vazduh ispusta u spoljasnju sredinu preko prozora, vrata ili slicnih izlaza. O(6) –organski rastvaraci koji se nalaze u sakupljenim otpadcima O(7) –organski rastvaraci ili organski rastvaraci koji se nalaze u preparatima koja se prodaju ili se planiraju za prodaju kao komercijalna vrednost proizvoda. O(8) –organski rastvarac koj se nalazi u preparatima, povratak koji se vrsi zbog reprodukovanja ali ne kao unosi(inputi) u procesu ukoliko nisu spomenuti u 07.O(9) – organski rastvaraci koji se oslobadjaju na druge nacine.. PoglavljeII. PRAĊENJE EMISIJE

Clan 5

(1) Merenje emisije zagadjenih materija na otpadnom gasu iz nepokretnih izvora, sprovodi se prema odredbama ove A U

Page 15: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

15realizohet me matje të para, të përkohshme, vazhdueshme dhe të veçanta në dalje të burimit të pa lëvizshëm.

(3)Rezultatet e matjeve mund të krahasohen me VKE në mënyrë të përcaktuar më këtë Udhëzim Administrativ. Neni 6

(1) Vlerat e përqëndrimit të materieve ndotëse të fituara me matje, tregohen në raport me pjesëmarrjen vëllimore të oksigjenit të dhënë në gazin e shkarkuar dhe llogariten sipas ekuacionit:

21-Odh Edh=-------- Em 21-Om

Edh – përqëndrimi i masës në raport me vëllimin e dhënë të pjesërishëm të oksigjenit.

Em - masa e përqëndrimit të matur,

Om - vëllimi i matur i pjesëmarjes së oksigjenit ne %,

Odh - vëllimi i dhënë i pjesëmarrjes së oksigjenit, në %.

( 2) Nëse vëllimi i pjesëmarrjes së oksigjenit në gazërat e shkarkuar në të cilat përfshihet përqëndrimi i masës, nuk paraqet detajet e

(2)The measurement of the pollution substance shall be realized by the initial, temporary, continually and special measurement on the exiting of the stationary sources.

(3) The results of the measurement may compared with ELV in a manner determined by this Administrative Instruction, only when the measurements and the results are conform of this AI and other instructions.

Article 6

(1) The concentration values of the pollution substance, acquired with measurement shall be shown on report with capacious participation of the oxygen, given on the pollution gas, and shall be accounted according to the equation:

21-Og Eg=-------- Cm 21-Om

Eg– Measure concentration in report with partly volume given oxygen;

Em- measure of measured concentration;

Om- measured volume of the oxygen in %;

Og- volume of given oxygen participation in %.

(2) Merenje emisija zagadjenih materija, provodi se sa prvim merenjima, privremenim, kontinuiranim i posebnim, na izlasku stacionarnog izvora.

(3) Rezultati merenja mogu se uporediti sa GVE, na odredjenom nacinu sa ovim A.U, samo kad vrseno merenje i rezultati su u skladu sa ovim A.U i drugim upustvima.

Clan 6

(1) Vrednosti koncentracija zagadjenih materija, dobivene merenjem, pokazuju se u poredjenju sa zapreminskim udelom kiseonika, datom u zagadjenom vazduhu, i racunaju se prema jedinjenju:

21-Od Ed=-------- Em 21-Om

Ed – koncentracija mase u poredjenju sa delimicnom datom zapreminom kiseonika;

Em- masa merene koncentracije;

Om- mereni obim ucesca kiseonika u %;

Od- dati obim ucesca kiseonika u %.

(2) Ako obim udela kiseonika, u

Page 16: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

16ndezjes dhe të proceseve termike- teknologjike, merret pjesa e sasisë së dhënë të oksigjenit 6%, ndërsa për proceset tjera teknologjike, merret aq sa është e nevojshme për zhvillimin e atij procesi.

(3) Nëse gazi i shkarkuar përpunohet për shkaqe teknologjike apo të tjera, sjellja e sasisë së gazit për përpunim, nuk merret parasysh me rastin e krahasimit të kufirit të vlerës së emisionit.

Neni 7

(1) Pjesëmarja e matjes së emisionit nga burimet e palëvizshme përcaktohet nga baza e matjes, ndërmjet masës rjedhëse të emituar (Q emituar ) dhe kufirit të rrjedhjes në masë (Q kufitar):

Qemituar/ Qkufitar

Frekuenca e matjeve të emisionit

<1 - matje të kohë pas kohshme, më së paku një herë në pesë vite

>1 deri 2 - matjet e kohëpaskohshme, më së paku një herë në tri vite

>2 deri 5 - matjet e kohëpaskohshme, më së paku një herë në vit

>5 - matjet e vazhdueshme (kontinuale)

(2) If the part of the oxygen capacity, on the pollution gasses, in which is included the concentration of the measurement, is not given for the process of combustion and thermal technological processes, should be take the part of the oxygen quantity given 5%, however for other technological processes should be taken as it is current, during the development of this process.

(3) If the discharges gas shall elaborated, for technological or other reasons conduction of the gas quantity for elaboration can not be taken into a consideration with the case of the compare of the limitation of the emission value.

Article 7

(1)The participation of the measurement of the emission, for release from stationary source if it is not regulated differently with this AI shall be determined by the base of the measurement, between edited operation measurement (Q emituar ) and the limitation of operating in measurement(Q limited ):

Q emitted/ Q limited

- Frequency of emission measurements

<1 - Measurements time by time, at least once in five years,

>1 until 2

- Measurements time by tim, at least once in three years

>2 until 5

- Measurements time by time, at least once in one years

>5 - Continual

otpadnom gasu, na koje se obuhvaca koncentracija mase, ne daje se za detali lozenja i termickih tehnoloskih procesa, uzima se deo date kolicine kiseonika 5%, a za druge tehnoloske procese , uzima se koliko je potrebno, za razvoj tog procesa.

(3) Ako se zagadjeni gas preradi, zbog tehnoloskih ili drugih razloga, dobijena kolicina gasa za preradu ne uzima se u obzir, u slucaju uporedjenja granicne vrednosti emisije .

Clan 7 (1) Ucesce merenja emisija, iz stacionarnih izvora, ako nije drugacije odredjeno sa ovim A.U, odredjuje se iz osnova merenja, izmedju emitirane ispustene mase (Q emitirane) i granicnog protoka mase (Q granicno):

Q emitirano/ Qgranicno

- Frekvencija merenih emisija

≤1 -Merenja iz vremena na vreme, najmanje jednom u pet godina

>1 do 2 -Merenja s vremena na vreme, najmanje jednom u tri godine

>2 do 5 - Merenja s vremena na vreme, najmanje jednom godishnje

>5 - Kontinuelna merenja.

Page 17: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

17

Neni 8

(1) Kufijtë e rrjedhjes së masës për disa materie ndotëse, të cekura në këtë UA janë:

Materia ndotëse Grupi i dëmshmërisë

Q kufitare g/h

Pluhuri total 1000

Materiet inorganike në gjendje pluhuri

I II III

0,5 5,0 25

Materiet inorganike në gjendje të avullt dhe gaztë

I II III IV

10 50

300 5000

Materiet organike të paraqitura si karboni i tërësishëm

I II III

100 2000 3000

Materiet organike në gjendje pluhuri

I II III

100 500 500

Materiet kancerogjene

I II III

0,5 5,0 25

Oksidi i Karbonit(II): - në proces të djegies - në rastet tjera

5000

100000

measurements.

Article 8

(1) Limits of derivation on measurement for some pollution substances, determined on this AI are:

Pollution substance Danger groups

Q limitation g/h

Total dust 1000

Inorganic substances on dust state

I II III

0,5 5,0 25

Inorganic substances on gas and fumes state,

I II III IV

10 50

300 5000

Organic substances represented as completely carbon

I II III

100 2000 3000

Organic substances on dust state,

I II III

100 500 500

Cancer substances, I II III

0,5 5,0 25

Carbon (II) oxide (CO): - on the combustion process - on other cases.

5000

100000

Clan 8

(1) Granice protoka mase za neke zagadjujuce materije, spomenute u ovoj AU su:

Zagadjena materija

Skupina stetnosti

Q granicni

g/h Totalna prasina 1000

Neorganske materije u praskastom stanju

I II III

0,5 5,0 25

Neorganske materije u obliku pare i u gasnom stanju

I II III IV

10 50

300 5000

Organske materije predstavljene kao ukupni ugljenik

I II III

100 2000 3000

Organske materije u praskastom stanju

I II III

100 500 500

Kancerogene materije

I II III

0,5 5,0 25

Ugljenik (II) oksid (CO): - u procesu paljenja - u drugim slucajevima

5000 100000

Page 18: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

18

(2) Pronari ose shfrytëzuesi i burimit të palëvizshëm është i detyruar të informoj Ministrinë më së voni deri me 31 mars të vitit vijues për vitin paraprak, për detyrimet e frekuencës së matjes së emisionit, të përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni.

Matja e parë

Neni 9

(1). Matja e parë e materieve ndotëse, patjetër duhet të bëhet gjatë punës provuese të burimit të palëvizshëm dhe para sigurimit të lejes së përdorimit, por më së voni 12 muaj nga dita e lëshimit në punë provuese.

(2). Frekuenca e matjeve të emisionit për burime të palëvizshme, caktohet në bazë të rezultateve të matura gjatë punës provuese, ndërsa për burimet e palëvizshme ekzistuese, në bazë të matjes së parë gjegjësisht të fundit.

Matjet kohë pas kohe

Neni 10

(1). Tek burimi i palëvizshëm kryesisht me kushte të pandryshueshme të punës duhet të kryhen tri matje të njëpasnjëshme gjatë punës së pandërprerë të papenguar, dhe më së paku edhe një matje nën kushtet e punës të cilat rregullisht përsëriten dhe me emision të ndryshueshëm (psh. gjatë fillimit dhe ndaljes së punës, gjatë ndërrimit të lëndës djegëse dhe pas pastrimit dhe

(2) The owner or user of the stationary source is obliged to inform MESP latest on 31 march of following year, for preliminary year, for the obligation of the frequency of emission measurement, determined on point 1 of this article.

First measurement

Article 9

(1) The first measurement of the pollution substances must be done during the demonstrative work of the stationary source and before the providing of the using permit, but latest 12 month by the day on the demonstrative work.

(2) The frequency of the emissions measurement for stationary sources shall be determined based on the results taken during the demonstrative work however for stationary existing sources based on the first respectively last measurement.

Measurements time to time

Article 10

(1) To the stationary sources, especially with unchanged conditions of the work, should be done three consecutive measurements during the continuous and open work, and at least and one measurement, on the work conditions which continually repeated and with changeable emission (Ex. During the opening and discontinuation of the work, during the change of the fuel, and after the cleaning and regeneration).

(2) Vlasnik ili korisnik stacionarnog izvora , duzan je da informise Ministarstvo, najkasnije do 31 marta sledece godine, za predhodnu godinu, za duznosti ucestalosti merenja emisije, odredjene u tacki 1 ovog clana .

Prvo merenje

Clan 9

(1) Prvo merenje zagadjenih materija, svakako se treba vrsiti za vreme probnog rada stacionarnog izvora i pre obezbedjenja dozvole za upotrebu, ali nakasnije 12 meseci, od dana pustanja u probni rad.

(2) Ucestalost merenja emisije za stacionarni izvor odreduje se na osnovu rezultata merenja tokom probnog rada, a za postojece stacionirane izvore na osnovu prvog odnosno posljednog merenja. Povremena merenja Clan 10

(1) Kod nepokretnog izvora, uglavnom kod nepromenjivih uslova rada, trebaju se vrsiti tri neprekidna merenja preko neprekidnog i nesmetanog rada, i najmanje jos jedno merenje, pod uslovima rada koja se neprestano ponavljaju i sa promenjivom emisijom (n.p. za vreme pocetka i prekida rada , za vreme promene goriva i posle ciscenja i

Page 19: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

19regjenerimit). (2) Tek burimi i palëvizshëm kryesisht me kushte të ndryshme të punës, duhet të kryhen më së paku gjashtë matje të një pasnjëshme nën kushtet e punës të cilat, sipas përvojës, mund të shkaktojnë emisione të mëdha.

3. Zgjatja e matjes së veçantë të emisionit është e përcaktuar me metodën e matjes, ndërsa rezultati i matjes së veçantë shprehet gjithmonë si mesatare gjysmëorëshe, nëse nuk është ndryshe e rregulluar me këtë UA.

Matjet kontinuele

Neni 11

(1)Tek matjet kontinuele të emisionit, duhet që nga të dhënat e matjeve në çdo gjysëm ore të nxirret mesatarja e gjysëmorëshit. Mesataret gjysëmorëshe shërbejnë si ndarje e frekuencës. Ndarja e frekuencës përcaktohet pas përfundimit të vitit kalendarik. Nga vlerat mesatare gjysëmorëshe, duhet të nxjerret mesatarja ditore, duke marrë parasysh kohën ditore të punës.

Neni 12

(1) Nëse për burimin e palëvizshëm është përcaktuar matja kontinuele duhet të sigurohet sinjali tonik, me qëllim të informimit për tejkalimin e kufirit të vlerave të emisionit ose regjistrimi automatik i tejkalimit të VKE.

(2) Pajisjet matëse që përcjellin emisionin

2. To the stationary source, especially with changeable conditions of the work should be done at least six consecutive measurements, under the work conditions which based on the experience may inflict big emissions.

(3) Extension of the special measurement of the emission is determined with the method of measurement; however the result of special measurement always expressed as half hour average, if it is not regulated differently by this AI.

Continuous measurements

Article 11

(1)To the continuous measurement of the emission, should be issued the half hour average by the measurement data in every half hour. The half hour average is needed as a separation of the frequency. The separation of the frequency shall be determined after that finish of calendar year. By the half hour average values, should be done the daily average, taking into account the daily time of the work.

Article 12

(1) If for the stationary source is determined the continual measurement, should be provided the tonic signal, with the aim of information for the overpass of the limitation of emission values or automatically registration of the overpass of the emission values.

(2) The measurement equipments which conduct the continual emission of the pollution gasses should be protected by the access of

regeneracije).

(2) Kod stacionarnog izvora, uglavnom sa promenjivim uslovima rada, trebaju se vrsiti najmanje sest neprekidna merenja, pod uslovima rada koji prema iskustvu, moze uzrokovati velike emisije .

(3) Trajanje posebnog merenja emisije, odredjeno je metodom merenja, a rezultat posebnog merenja , uvek se izrazava kao polucasovna prosecnost, ako nije drugacije odredjeno ovim AU.

Kontinuirana merenja

Clan 11

(1) Kod kontinuiranog merenja emisija, treba da iz podataka merenja svakih pola sata , vadi prosek svakih pola sata. Polucasovni prosek koristi, kao deljenje ucestalosti. Deljenje ucestalosti odredjuje se posle zavrsetka kalendarske godine. Od vrednosti polucasovnog proseka, treba se vaditi dnevni prosek, imajuci u obzir trajanje radnog vremena .

Clan 12

(1) Ako je za stacionarni izvor odredjeno kontinuelno merenje, treba se osigurati tonski signal, u cilju informisanja o granicnim vrednostima emisije ili automatsku registraciju za prekoracenje vrednosti emisija.

(2) Oprema za merenje kontinuelne

Page 20: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

20kontinual të gazrave të shkarkuar duhet të jenë të mbrojtura nga qasja e personave të pa autorizuar.

Neni 13

(1) Për matjet e para të kryera kohë pas kohe, të veçanta dhe kontinuale, përgaditet raport.

(2) Raporti përmban të dhënat për vendet e matjeve, rezultatet e matjeve, procedurën matëse të aplikuar, kushtet e burimit të palëvizshëm, regjimin e punës si dhe pajisjet për zvogëlimin e emisioneve të cilat janë me rëndësi për vlerësimin e vlerave dhe rezultateve tw matjeve.

(3) Në raport, sipas paragrafit 1. të këtij neni, hyjnë edhe të dhënat për llojin e lëndës djegëse të përdorur dhe lëndën e parë të përdorur.

(4) Raportet për matjet e kryera nga paragrafi 1. i këtij neni, pronari ose/dhe shfrytëzuesi i burimit të palëvizshëm, i ruan 5 vite.

Neni 14

(1) Konsiderohet se janë të pranueshme VKE, nëse janë bërë në bazë të matjeve kontinuale në vitin kalendarik:

- të gjitha vlerat 24-orëshe mesatare më të ulta se VKE,

- 97% e vlerave mesatare gjysmëorëshe më të ulëta se 1,2 VKE,

unauthorized persons.

Article 13

(1) For the first measurements, accomplished time by time, especially and continually shall be prepared a report for the accomplished measurements.

(2) The report shall content the data for the measurement places, measurement results, procedure of applied measurement, conditions of stationary source, working regime, as well as the equipments for reduction of the emissions which are with importance for assessment of the values and results of the measurements.

(3) In report, according to paragraph 1. of this article, are included also the data for the using type of the fuel and the used of raw material too.

(4) The reports, for these measurements from point 1 of this article shall be saved 5 years by the owner or/and the user of stationary source.

Article 14

(1) It is considered that are agreeable the ELV, if they are done based on the continual measurement for the calendar year:

- All 24-hour average values lower than ELV;

- 97% of average half hour values lower than 1, 2 ELV;

- All the average half hour values lower than double of the ELV.

emisije zagadjenih gasova, treba biti zasticena od neovlascenih lica.

Clan 13

(1) Za prva merenja, vrsene sa vremena na vreme, posebne i kontinuelna, priprema se izvestaj .

(2) Izvestaj sadrzi podatke o mernim mestima, rezultatima merenja , sprovedenu proceduru merenja, uslove nepokretnog izvora kao I opremu za smanjenje emisija koje su vazne za vrednovanje vrednosti I rezultate merenja .

(3) U izvestaju, prema stavu 1. ovog clana, ulaze podaci za koriscenu vrstu goriva kao I koriscenu sirovinu .

(4) Izvestaje, za vrsena merenje iz tacke 1. ovog clana, vlasnik ili /I korisnik stacionarnog izvora, cuva 5 godina.

Clan 14

(1) Smatra se da su zadovljavajuci GVE, ako su uradjene na bazi kontinuiranog merenja u kalendarskoj godini: - sve 24- casovne prosecne vrednosti nize od GVE;

- 97% prosecne polucasovne vrednosti nize od 1,2GVE;

Page 21: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

21-të gjitha vlerat mesatare gjysmëorëshe më të ulta se dyfishi i VKE.

(2) Gjatë llogaritjes së vlerave mesatare nga pika 1. e këtij neni, merren vlerat e matura të fituara me lëshimin në punë të burimit të palëvizshëm dhe ndërprerja e punës se burimit të palëvizshëm.

(3) Ndërprerja e punës së sistemit për matje kontinuale gjatë vitit kalendarik lejohet më së shumti 120 orë.

(4) Konsiderohet se burimi i palëvizshëm i plotëson kushtet e shtruara, nëse vlera mesatare e bazuar në numrin e mjaftueshëm të matjeve në kushtet reprezentative nuk e kalon VKE tek matja e parë dhe ajo kohë pas kohe.

Neni 15

(1) Matjen e parë të përkohshme dhe atë kontinuale e siguron dhe financon operatori i burimit të palëvizshëm.

Matjet e veçanta

Neni 16

(1) Në ndonjë rast, kur ekziston dyshimi i bazuar se ka ardhur deri tek lëshimi i tepruar i materieve ndotëse në ajër nga ndonjë burim i pa lëvizshëm, kryhen edhe matje të veçanta.

(2) Matjet e veçanta nga paragrafi 1. i këtij neni, mund t’i caktoj inspektori i mbrojtjes së mjedisit.

3. Nëse emisionet i tejkalojnë VKE të

(2) During the count of the average values from point 1 of this article, shall be taken the measurement acquired values, by the putting in work the stationary source and interruption of work of stationary sources.

(3) The stopping of the system for continual measurement, during the calendar year is allowed at most 120 hour.

(4) Considered that the stationary source shall fulfil the conditions, if the average value based on the sufficient number of the measurement, on the representative conditions does not overpass the ELV to the first and time by time measurement.

Article 15

(1) The first temporary and continua measurement, shall provide and finance the legal and physical entity, owner or/and the user of stationary source.

Special measurements

Article 16

(1) In any case, when exist the based doubt, that has been released the overpasses pollution substances on air by any stationary source, shall be done special measurements.

(2) The special measurements from paragraph 1 of this article shall be determined by the inspector for environment protection.

(3) If the emission overpasses the limited values described on this AI the costs for special measurements shall be paid by the owner or user of the stationary source,

-sve prosecne polucasovne vrednosti nize od dvostruke GVE.

(2) Za vreme merenja prosecnih vrednosti iz tacke 1 ovog clana, uzimaju se dobijene merene vrednosti, sa pustanjem u rad stacionarnog izvora I prekid rada stacionarnog izvora.

(3) Prestanak rada na sistemu za kontinuelno merenje,tokom kalendarske godine, dozvoljeno je najvise 120 sata.

(4) Smatra se da nepokretni izvor ispunjava predvidjene uslove, ako je prosecna vrednost bazirana na dovoljnom broju merenja, u reprezentativnim uslovima, ne prelazi GVE, kod prvog merenja i povremenog merenja.

Clan 15

1.Prvo povremeno i kontinuirano merenje, osigurava i financira pravno i fizicko lice, vlasnik ili /korisnik stacioniranog izvora.

Posebna merenja

Clan 16

(1) U nekom slucaju kad postoji osnovana sumnja, da je doslo do preteranog pustanja zagadjenih materija u vazduhu od nekog stacionarnog izvora, vrse se I posebna merenja.

(2) Posebna merenja, od stava 1. ovog clana, moze odrediti inspektori za zastitu zivotne sredine .

Page 22: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

22përshkruara me këtë UA, shpenzimet e matjeve të veçanta i paguan operatori i burimit të palëvizshëm, gjegjësisht MMPH-ja, kur emisionet nuk i tejkalojnë VKE.

Kapitulli III.

VLERAT E PËRGJITHSHME KUFITARE TË EMISIONIT

VKE për materie të përgjithshme në gjendje pluhuri

Neni 17

1.VKE të përgjithshme të materieve pluhur, në gazin e shkarkuar janë:

- gjatë rrjedhjes së masës mbi 1000 g/h 50 mg/m3

- gjatë rrjedhjes së masës deri 1000 g/h 200 mg/m3

VKE për materijet inorganike në gjendje pluhuri

Neni 18

(1) VKE të materieve inorganike në gjendje pluhuri në gazin e shkarkuar, të radhitura në klasat e dëmshmërisë I deri III, janë:

Shkalla e I. e dëmshmërisë

VKE(

respectively MESP if the emission does not overpass the limited values.

Chapter III.

GENERAL EMISSION LIMITS VALUES

ELV for general dust substances

Article 17

1.ELV of general dust substances on the pollution gas are:

- During the derivation of measure over

1000 g/h 50 mg/m3

- During the derivation of the measure until 1000 g/h 200 mg/m

ELV for inorganic dust substances

Article 18

(1) The ELV of inorganic substances on dust form on the pollution gas ordered on the danger group from I until III are:

Danger group I

3. Ako emisije prekorace granicne vrednosti prepisane sa ovim AU, troskove posebnog merenja placa vlasnik ili korisnik stacionarnog izvora, a Ministarstvo ako emisije ne prekorace granicne vrednosti.

Poglavlje III.

OPSTE GRANICNE VREDNOSTI EMISIJE

GVE opstih praskastih materija Clan 17

1.GVE opstih materija u prahu, u zagadjenom gasu, su :

- pri protoku mase iznad 1000 g/h

50 mg/m3

- pri protoku mase do 1000 g/h 200 mg/m3

GVE za neorganske materije u prahu

Clan 18

(1) GVE Praskastih neorganski materija na zagadjenom vazduhu, poredjene po stepenu stetnosti I do III, su:

I Stepen štetnosti

GVE(

Page 23: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

23mg/m3)

-kadmiumi dhe bashkëdyzimet e tij, të shprehura si Cd

0,2

- vanadiumi dhe bashkëdyzimet e tij, të shprehura si V

0,2

- kobalti dhe bashkëdyzimet e tij, të shprehura si Co

0,2

- nikeli dhe bashkëdyzimet e tij, të shprehura si Ni

0,2

- bashkëdyzimet e merkurit të shprehura si Hg,

0,2

- kromi (VI) dhe bashkëdyzimet e tij, të shprehura si Cr

0,2

gjatë rrjedhjes së masës prej 1 g/h ose më shumë

Shkalla e II.e dëmshmërisë

VKE(mg/m3)

- taliumi dhe bashkëdyzimet e tij të shprehura si Tl

1

- arseni dhe bashkëdyzimet e tij të shprehura si As

1

- seleni dhe bashkëdyzimet e tij, të shprehura si Se

1

- teluri dhe bashkëdyzimet e tij të shprehura si Te

1

- plumbi dhe bashkëdyzimet e tij, të shprehura si Pb

1

gjatë rrjedhjes së masës prej 5 g/h ose më shumë

Shkalla e III e dëmshmërisë

VKE(mg/

ELV(mg/m3

- cadmium and its compounds expressed as Cd;

0,2

- vanadium and its compounds expressed as V;

0,2

- cobalt and its compounds expressed as Co;

0,2

- Nickel and its compounds expressed as Ni;

0,2

- mercury compounds expressed as Hg;

0,2

- Chromium(VI) and its compounds expressed as Cr;

0,2

During the flowing of the measure from 1 g/h or more.

Danger group II

ELV(mg/m3)

- Thallium and its compounds expressed as Tl;

1

- Arsenic and its compounds expressed as As;

1

- Selenium and its compounds expressed as Se;

1

- tellurium and its compounds expressed as Te;

1

- Lead and its compounds expressed as Pb;

1

During the flowing of the measure from 5 g/h or more.

Danger group III

II. Stepen štetnosti

III Stepen štetnosti GVE(

mg/m3)

- kadmijum i njegova jedinjenja izraženi kao Cd,

0,2

- vanadijum i njegoa jedinjenja , izraženi kao V

0,2

- kobalt i njegova jedinjenja , izraženi kao Co

0,2

- nikal i njegova jedinjenja , izraženi kao Ni

0,2

- živina jedinjenja, izraženi kao Hg,

0,2

- krom (VI) i njegova jedinjenja, izraženi kao Cr

0,2

pri protoku mase od 1 g/h ili više

GVE (mg/ m3)

talijum i njegova jedinjenja, izraženi kao Tl,

1

- arsen i njegova jedinjenja, izraženi kao As

1

- selen i njegova jedinjenja, izraženi kao Se

1

- telur i njegova jedinjenja , izraženi kao Te

1

- olovo i njegova jedinjenja , izraženi kao Pb

1

pri protoku mase od 5 g/h ili više

Page 24: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

24m3)

- antimoni dhe bashkëdyzimet e tij të shprehura si Sb

5

- bakri dhe bashkëdyzimet e tij të shprehura si Cu

5

- cianidet të shkrira lehtë (psh. NaCN), të shprehura si CN-

5

- fluoridet e shkrira lehtë (psh. NaF), të shprehura si F-

5

- kallaji dhe bashkëdyzimet e tij të shprehura si Sn

5

- mangani dhe bashkëdyzimet e tij të shprehura si Mn

5

- platina dhe bashkëdyzimet e tij të shprehura si Pt

5

- paladijumi dhe bashkëdyzimet e tij të shprehura si Pd

5

- rodiumi dhe bashkëdyzimet e tij të shprehura si Rh

5

- zinku dhe bashkëdyzimet e tij të shprehura si Zn

5

-oksidi i siliciumit (IV) (kuarc) të shprehur si SiO2

5

gjatë rrjedhjes së masës prej 25 g/h ose më shumë

(2) VKE të përshkruara në paragrafin 1. të këtij neni vlejnë edhe në rast se materiet e përmendura, në kushtet e veçanta fizike (temperatura dhe shtypja), gjinden në gazin e shkarkuar në formë të avullit ose të gazit.

Neni 19

(1) Nëse në gazin e shkarkuar gjinden më shumë materie të së njejtës shkallë të dëmshmërisë, VKE nga neni 18 të këtij U.A.

ELV(mg/m3)

- Antimony and its compounds expressed as Sb;

5

- copper and its compounds expressed as Cu;

5

- cyanides molted easy (ex. NaCN), expressed as CN;

5

- fluorides molted easy (ex. NaF), expressed as F;

5

- Tin and its compounds expressed as Sn;

5

- manganese and its compounds expressed as Mn;

5

- platinum and its compounds expressed as Pt;

5

- palladium and its compounds expressed as Pd;

5

- radium and its compounds expressed as Rh;

5

- zinc and its compounds expressed as Zn;

5

- silicium (IV) oxides (kvarc), expressed as SiO2

5

During the flowing of the measure from 25 g/h or more.

(2) The ELV described on the provision 1 of this article are valid as well on cases of the mentioned substances, on the special physical conditions (temperature and crush), are on the pollution gas on the form of fumes or gas.

Article 19

(1) If on the pollution gas are most

mg/m3)

antimon i njegova jedinjenja, izraženi kao Sb

5

- bakar i njegova jedinjenja, izraženi kao Cu

5

- cijanidi lako topljivi (npr. NaCN), izraženi kao CN

5

- fluoridi lako topljivi (npr. NaF), izraženi kao F-

5

- kositar i njegova jedinjenja , izraženi kao Sn

5

- mangan i njegova jedinjenja, izraženi kao Mn

5

- platina i njegova jedinjenja izraženi kao Pt

5

- paladijum i njegova jedinjenja izraženi kao Pd

5

- rodijum i njegova jedinjenja izraženi kao Rh

5

- cink i njegova jedinjenja , izraženi kao Zn

5

- silicijum(IV) oksid (kvarc) izražen kao SiO2

5

pri protoku mase od 25 g/h ili više

(2) GVE propisane u paragrafu1 ovog clana, vrede i u slucaju ako spomenute materije u posebnim fizickim uslovima (temperatura i pritisak), se nalaze ispusnom zagadjenom gasu u obliku pare ili gasa.

Clan 19

(1) Ako u zagadjenom gasu nalaze vise od jedne materije istog stepena

Page 25: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

25zbatohet në shumën e këtyre materieve.

(2) Nëse në gazin e shkarkuar gjinden më shumë materie inorganike në gjendje pluhuri nga shkallët e ndryshme të dëmshmërisë, për secilën materie, zbatohen VKE të përcaktuara në nënin 18 të këtij UA, kurse emisioni nuk lejohet të tejkalon vlerat e më poshtme:

VKE(

mg/m3 )

-për materie nga shkalla I. dhe II, e dëmshmërisë. Gjithsej

1

-për materie nga shkalla I. dhe III e dëmshmërisë. gjithsej

5

-për materie nga shkalla II. dhe III, e dëmshmërisë.gjithsej

5

VKE për bashkëdyzimet inorganike në gjendje avulli dhe gazi për burimet ekzistuese të ndotjes

Neni 20

(1) VKE të materieve inorganike në gjendje të avullt ose gaztë, në gazin e shkarkuar të radhitura në shkallën e dëmshmërisë prej I deri IV janë :

Shkalla e I e dëmshmërisë

VKE(mg/m3)

- avulli i mërkurit 1

substances of the same danger group ELV from article 18 of this AI implemented by the sum of these substances.

(2) If on the pollution gas are most inorganic substances on dust state from different danger group , for each substance shall be implemented the ELV determined on article 18 of this AI, however the emission is not allowed to overpass next values:

ELV(

mg/m3 )

- for substances from danger groups I and II totally

1

- for substances from danger groups I and III totally

5

- for substances from danger groups II and III totally

5

ELV inorganic composition on fumes and gaseous state for existing polution sorses

Article 20

(1) The ELV of inorganic substances on fumes and gas state on the pollution gas ordered on danger group s from I until IV, are:

Danger group I

ELV (mg/m3

)

- mercury exhalation 1 - phosphorus -hydride 1 - arsenic-hydrides 1

stetnosti, GVE iz clana 18 ovog A.U, sprovodi su e skupu ovih materija.

(2) Ako se u zagadjenom gasu nalaze vise neorganskih materija u praskastom stanju, raznog stepena stetnosti, za svaku materiju se sprovodi GVE, odredjene u clanu 18 ovog AU, a emisija, ne dozvolava se da prelazi sledece vrednosti :

GVE(mg/m3 )

za materije I i II stepena, stetnosti ukupno

1

za materije od I i III stepena, ukupno

5

za materije od II i III stepena,ukupno

5

GVE za neorganskih jedinjenja u stanju pare i gasa za postojece izvora zagadjenja

Clan 20

(1) GVE neorganskih materija u gasnom stanju ili pare, poredjene po stepenima stetnosti od I do IV, su:

I Stepen stetnosti

Page 26: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

26- fosfor-hidridi 1

- arsen-hidridi 1

- fluori 1

gjatë rrjedhjes së masës prej 10 g/h ose më tepër

Shkalla e II e dëmshmërisë

VKE(mg/m3)

-cijanidi - klor (klorcijan) 5

- klor-dioksid 5

- fosgeni 5

- bromi dhe bashkëdyzimet e tij 5

- klori 5

- sulfuri i hidrogjenit 5

-gjatë rrjedhjes së masës prej 50 g/h ose më tepër

Shkalla e III e dëmshmërisë VKE(mg

/m3)

- cijan hidriku 30

- fluor hidriku 30

- klor hidriku 30

- amonijaku 30

gjatë rrjedhjes së masës prej 300 g/h ose më tepër

Shkalla e IV e dëmshmërisë

VKE (mg/m3)

- brom hidriku 500 - oksidet e squfurit: oksidi i squfrit(IV)dhe oksidi i

500

- fluoride 1 - During the measure from 10 g/h or more

Danger group II

ELV (mg/m3

)

- cyanide – chlorine (klorcian); 5

- chlorine -dioxide; 5

- phosgene; 5

- brome and its compounds; 5

- Chlorine; 5

- sulphur of hydrogen; 5

During the flowing of the measure from 50 g/h or more.

Danger group III ELV(mg/m3)

- cyanide hydride; 30 -fluoride hydride; 30 - chlorine hydride 30 - ammoniac; 30 - During the flowing of the measure from 300 g/h or more.

Danger group I V

ELV (mg/m3)

- brooms hydride; 500 - sulphur oxides: sulphur oxide (IV) and sulphur oxide (VI) expressed as sulphur

500

GVE(mg/m3)

para zive 1

fosfor-hidridi 1

arsen-hidrid 1

Fluor 1

za vreme protoka mase od 10 g/h ili vise.

II Stepen stetnosti

GVE(mg/m3)

- cianid – klor (klorcian) 5

- hlor-dioksid 5

- fosgen 5

- brom njegova jedinjenja 5

- hlor 5

- sumpor vodonik 5

Za vreme protoka mase od 50 g/h ili vise.

III Stepen stetnosti

GVE(mg/ m

-cian vodonik

-fluor vodonik

-hlor vodonik

-amoniak

- za vreme protoka mase od 300 g/h ili vise.

IV Stepen stetnosti

GVE (mg/m3)

Page 27: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

27squfurit(VI) të shprehur si oksid i squfrit(IV),

- oksidet e azotit: oksidi i azotit(II)dhe oksidi i azotit(IV) të shprehur si oksidi i azotit(IV)

500

-amoniaku 500 gjatë rrjedhjes së masës prej 5000 g/h ose më tepër

Neni 21

(1) Nëse në gazin e shkarkuar gjenden më shumë materie të njejtës shkallë të dëmshmërisë ose më shumë materie të shkallës së ndryshme të dëmshmërisë, VKE nga neni 20. i këtij U.A, për secilën materie zbatohen ndaras.

VKE për materijet organike

Neni 22

(1) VKE të materieve organike në gazin e shkarkuar, të rradhitura në klasët e dëmshmërisë prej I deri në III, janë:

Shkalla e I e dëmshmërisë

VKE(mg/m3)

2-propenal (akrilaldehid) CH2=CHCHO

20

acidi-propen (acidi akril) CH2=CHCOOH

20

bashkëdyzimet e propen- 20

oxide (IV)

- nitrogen oxides: nitrogen oxides (II) and nitrogen oxides (IV), expressed as nitrogen oxides t(IV)

500

-ammoniac 500 - During the flowing of the measure from 5000 g/h or more

Article 21

(1) If on the discharges gas are most substances of the same level of dangerous s or most substances of a different level of dangerous ELV from article 20 of this AI shall implemented for each substance separately.

ELV for organic substances

Article 22

(1) The ELV of organic substances on discharges gas ordered on the harmful classes from I until III, are:

Danger group I

ELV(mg/m3)

- 2-propenal (akrilaldehid); CH2=CHCHO

20

- brom vodonik 500

- oksidi sumpora: oksid sumpora(IV)i oksid sumpora (VI) izrazeni kao oksid sumpora (IV)

500

- oksidi azota: oksid azota (II) i oksid azota (IV), izrazeni kao oksid azota (IV)

500

-amoniak 500

- za vreme protoka mase od 5000 g/h ili vise.

Clan 21

(1) Ako se u ispusnom zagadjenom gasu nalaze vise materija istog stepena stetnosti ili vise materija raznih stepena stetnosti, GVE iz clana 20 ovog A.U, za svaku materiju se sprovodi posebno.

GVE za organske materije

Clan 22

(1) GVE organskih materija u zagadjenom gasu,rasporedjene po stepenima stetnosti od I do III, su;

I Stepen stetnosti

GVE(mg/m3)

2-propenal (akrilaldehid) CH2=CHCHO

20

Page 28: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

28plumbit (CH2=CHCH2)4Pb anilina C6H5NH2 20 anhidridi i acidit maleinik C4H2O3

20

benzil-kloridi C6H5CH2Cl 20 bifenili C6H5-C6H5 20 diklorfenoli C6H3(OH)Cl2 20 metanali (formaldehid) HCHO 20 furan-2-karboksialdehidi (furfural)C5H4O2

20

kloretanal (kloracetaldehid) ClCH2CHO

20

ksilenoli (përvec 1-hidroksi-2,3-dimetilbenzeni

C6H3(CH3)2OH

20

acidi kloretanik ClCH2COOH 20 acidi formik HCOOH 20 metilamina CH3NH2 20 4-metil-2,4-fenilendiizocijanati C9H6N2O2

20

nitrobenzeni C6H5NO2 20 nitrokrezoli CH3C6H3(OH)NO2 20 nitrofenoli NO2C6H4OH 20 2,2-iminodietanoli (dietanolamini) (OHCH2CH2)2NH

20

pluhuri i drurit në formë respiratore

20

piridine C5C5N 20 1,1,2,2-tetrakloretani Cl2HCCHCl2

20

tioalkoholi (merkaptani) RSH 20 tioeter RSR 20 2-metilaniline (o-toluidine) C6H4(CH3)NH2

20

bis(2-etilheksil) ftalati C24H38O4 20 triklorfenol C6H2(OH)Cl3 20 gjatë rrjedhjes së masës prej 100 g/h dhe më tepër

- acid-propen (acid akril); CH2=CHCOOH

20

- compounds of propen-seal; (CH2=CHCH2)4Pb

20

- aniline; C6H5NH2 20 - anhydride of acid maleinik; C4H2O3

20

- benzil-klorid; C6H5CH2Cl 20 - biphenyl; C6H5-C6H5 20 - diklorfenol; C6H3(OH)Cl2 20 - metanal (formaldehyde); HCHO

20

- furan-2-karboksialdehid (furfural); C5H4O2

20

- kloretanal (kloracetaldehid); ClCH2CHO

20

- ksilenol (expect 1-hidroksi-2,3-dimetilbenzen); C6H3(CH3)2OH

20

- acid- kloretan (acid kloretanik); ClCH2COOH

20

- acid-metan (acid formic); HCOOH

20

- metilamine; CH3NH2 20 - 4-metil-2,4-fenilendizocijanati; C9H6N2O2

20

- nitrobenzene; C6H5NO2 20 - nitrokrezol; CH3C6H3(OH)NO2

20

- nitrofenol; NO2C6H4OH 20 - 2,2-iminodietanoli (dietanolamin); OHCH2CH2)2NH

20

- wood dust on aspiratory form;

20

- pyridine; C5C5N 20 - 1,1,2,2-tetrakloretani; Cl2HCCHCl2

20

- tioalkohol (merkaptan); RSH 20 - tioeter; RSR 20 - 2-metilaniline (o-toluidine); 20

propen kiselina(akrilna kiselina) CH2=CHCOOH

20

propen olovna jedinjenja (CH2=CHCH2)4Pb

20

�etal�i C6H5NH2 20 anhidrid buten-dikiseline C4H2O3

20

�etal�-hlorid C6H5CH2Cl 20 Bifenil C6H5-C6H5 20 Diklorfenol C6H3(OH)Cl2 20 Metanal (formaldehid) HCHO 20 furan-2-karboksialdehid (furfural)C5H4O2

20

hloretanal (hloracetaldehid) ClCH2CHO

20

ksilenol (osim 1-hidroksi-2,3-dimetilbenzenC6H3(CH3)2OH

20

hloretan kiselina ClCH2COOH 20 metan-kiselina HCOOH 20 metilamin CH3NH2 20 4-metil-2,4-fenilendiizocijanat C9H6N2O2

20

nitrobenzen C6H5NO2 20 Nitrokrezol CH3C6H3(OH)NO2 20 Nitrofenol NO2C6H4OH 20 2,2-iminodietanol (dietanolamin) (OHCH2CH2)2NH

20

prasina drveta u respiratornom obliku

20

Piridin C5C5N 20 1,1,2,2-tetrahloretan Cl2HCCHCl2

20

tioalkohol (merkaptan) RSH 20 tioeter RSR 20 2-metilanilin (o-toluidine) C6H4(CH3)NH2

20

bis(2-etilheksil) ftalat C24H38O4

20

trihlorfenol C6H2(OH)Cl3 20

Page 29: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

29

Shkalla e II e dëmshmërisë

VKE(mg/m3)

butanal (butiraldehidi) C3H7CHO

100

N,N-dimetilformamidi HCON(CH3)2

100

Furfurilalkohol C5H6O2 100

klorbenzeni C6H5Cl 100

2-klor-1,3-butadien CH2=C(Cl)CH=CH2

100

1-hidroksi-2,4-dimetilbenzeni(2,4-ksilenol)

C6H3(CH3)2OH

100

2-klorpropani CH3CHClCH3 100

2-metoksietanoli CH3OCH2CH2OH

100

naftaleni C10H8 100

propanali (propion-aldehidi) C2H5CHO

100

acidi-propan (acidi propionik)C2H5COOH

100

acidi-metanik CH3COOH 100

vinilbenzeni (stireni)C6H5CH=CH2

100

2-etoksietanoli C2H5OCH2CH2OH

100

disulfuri i karbonit CS2 100 etenil-etanoat (vinil-acetat) CH3COOCH=CH2

100

C6H4(CH3)NH2 - bis(2-etilheksil) ftalati; C24H38O4

20

- triklorfenol; C6H2(OH)Cl3 20 During the measure derivation from 100 g/h and more

Danger group II

ELVmg/m3)

- butanal (butiraldehid);C3H7CHO

100

- N,N-dimetilformamid;HCON(CH3)2

100

- furfurilalkohol;C5H6O2 100 - klorbenzeni;C6H5Cl 100 - 2-klor-1,3-butadien;CH2=C(Cl)CH=CH2

100

- 1-hidroksi-2,4-dimetilbenzeni(2,4-ksilenol); C6H3(CH3)2OH

100

- 2-klorpropani;CH3CHClCH3 100 - 2-metoksietanoli;CH3OCH2CH2OH

100

- naphthalene;C10H8 100 - profanely (propion-aldehidi);C2H5CHO

100

- acid-propane (acid propone);C2H5COOH

100

- acid-mechanic; CH3COOH 100 - vinilbenzen (styrene);C6H5CH=CH2

100

- 2-etoksietanoli;C2H5OCH2CH2OH

100

- disulfuri of carbon;CS2 100 - etenil-etanoat (vinil- 100

Pri protoku mase od 100 g/h i vise

II Stepen stetnosti

GVE(mg/m3)

butanal (butiraldehidi) C3H7CHO

100

N,N-dimetilformamid HCON(CH3)2

100

furfurilalkohol C5H6O2 100 hlorbenzen C6H5Cl 100 2-hlor-1,3-butadien CH2=C(Cl)CH=CH2

100

1-hidroksi-2,4-dimetilbenzen(2,4-ksilenol) C6H3(CH3)2OH

100

2-hlorpropan CH3CHClCH3 100 2-metoksietanol CH3OCH2CH2OH

100

naftalen C10H8 100 propanal (propion-aldehidi) C2H5CHO

100

propan kiselina( propionska kiselina)C2H5COOH

100

etan kiselina(ocetna kiselina) CH3COOH

100

vinilbenzen (stireni)C6H5CH=CH2

100

2-etoksietanol C2H5OCH2CH2OH

100

ugljen �etal�ide CS2 100 etenil-etanoat (vinil-acetat) CH3COOCH=CH2

100

Dietilamin(C2H5)2NH 100

Page 30: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

30dietilamina(C2H5)2NH 100 dimetilamina(CH3)2NH 100 etil-propenoat (etil-akrilati) CH2=CHCOOC2H5

100

etilamina C2H5NH2 100 fenolet C6H5OH 100 1-hidroksi-4-metilbenzeni (krezol)C6H4(CH3)OH

100

triklormetani (kloroform) CHCl3

100

metil-propenoat (metil-akrilat) CH=CHCOOCH3

100

nitrotolueni NO2C6H4CH3 100 tetraklormetani (tetraklori i karbonit) CCl4

100

1,1,2-trikloretani H2ClCCHCl2 100 trietilamini (C2H5)3N 100 1,2-dikloretani H2ClCCClH2 100 gjatë rrjedhjes së masës prej 2000 g/h dhe më tepër

Shkalla e III e dëmshmërisë

VKE (mg/m3)

2-propanon (acetoni)CH3COCH3

150

alkanet (përvec metanit) 150 alkenet(përvec 1,3-butadiena) 150 alkil-alkohol ROH 150 2-butanoni CH3COC2H5 150 butil-etanoati (butil-acetat) CH3COOC4H9

150

butoksibutani (dibutil-eter) (C4H9)2O

150

diklordifluormetani CCl2F2 150 diklormetani CH2Cl2 150 etoksietan (dietil-eter) 150

acetat);CH3COOCH=CH2 - dietilamin;(C2H5)2NH 100 - dimetilamin;(CH3)2NH 100 - etil-propenoat (etil-akrilati);CH2=CHCOOC2H5

100

- etilamin;C2H5NH2 100 - fenol;C6H5OH 100 - 1-hidroksi-4-metilbenzen (krezol);C6H4(CH3)OH

100

- triklormetan (chloroform);CHCl3

100

- metil-propenoat (metil-akrilat);CH=CHCOOCH3

100

- nitrotoluen;NO2C6H4CH3 100 - tetraklormetan (tetrachloride of carbon);CCl4

100

- 1,1,2-trikloretani;H2ClCCHCl2 100 - trietilamin;(C2H5)3N 100 - 1,2-dikloretan;H2ClCCClH2 100 During the measure derivation from 2000 g/h and more

Danger group III

ELV (mg/m3)

2-propanon (acetoni)CH3COCH3

150

alkanet (expect metan) 150 alkenet(expect 1,3-butadiena) 150 alkil-alkohol ROH 150 2-butanoni CH3COC2H5 150 butil-etanoati (butil-acetat) CH3COOC4H9

150

butoksibutani (dibutil-eter) (C4H9)2O

150

diklordifluormetani CCl2F2 150

Dimetilamin(CH3)2NH 100 etil-propenoat (etil-akrilati) CH2=CHCOOC2H5

100

etilamin C2H5NH2 100 Fenol C6H5OH 100 1-hidroksi-4-metilbenzen (krezol)C6H4(CH3)OH

100

Triklormetan (kloroform) CHCl3

100

metil-propenoat (metil-akrilat) CH=CHCOOCH3

100

nitrotoluen NO2C6H4CH3 100 tetrahlormetan (tetraklori i karbonit) CCl4

100

1,1,2-trikloretan H2ClCCHCl2

100

Trietilamin (C2H5)3N 100 1,2-dihloretan H2ClCCClH2 100 Pri protoku mase od 2000 g/h i vise

III Stepen stetnosti

GVE (mg/m3)

2-propanon (aceton)CH3COCH3

150

Alkani (osim metana) 150 Alkeni(osim 1,3-butadiena) 150 alkil-alkohol ROH 150 2-butanon CH3COC2H5 150 butil-etanoat (butil-acetat) CH3COOC4H9

150

butoksibutan (dibutil-eter) (C4H9)2º

150

Dihlordifluormetan CCl2F2 150

Page 31: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

31C2H5)2O izopropoksiizopropan (diizopropil-eter)

(CH3)2CHOCH(CH3)2

150

metoksimetan (dimetil-eter) (CH3)2O

150

etiletanoati (etil-acetati) CH3COOC2H5

150

kloretani (kloruri etilik) C2H5Cl 150 1,2-etandioli (etilen-glikoli) HOCH2CH2OH

150

4-hidroksi-4-metil--2-pentanoni

(CH3)2C(OH)CH2COCH3

150

metil-benzoat C6H5COOCH3 150 4-metil-2-pentanon (izopropilaceton)

CH3COCH2CH(CH3)2

150

1-metil-2-pirolidon C3H6CONCH3

150

pinen C10H16 150 triklorfluormetan CCl3F 150 1,2-diklorbenzen C6H4Cl2 150 1,2-dikloreten ClHC=CHC1 150 1,4-dioksicikloheksan (1,4-dioksan) C4H8O2

150

klormetan (klor-metil) CH3Cl 150 2-butoksietanol C4H9OCH2CH2OH

150

Cikloheksanon C6H10O 150 1,4-diklorbenzen C6H4Cl2 150 1,1-dikloretan Cl2CHCH3 150 2,6-dimetil-4-heptanon

(CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2

150

etilbenzen C6H5C2H5 150 izopropenilbenzen 150

diklormetani CH2Cl2 150 etoksietan (dietil-eter) C2H5)2O

150

izopropoksiizopropan (diizopropil-eter) (CH3)2CHOCH(CH3)2

150

metoksimetan (dimetil-eter) (CH3)2O

150

etiletanoati (etil-acetati) CH3COOC2H5

150

kloretani (kloruri etilik) C2H5Cl 150 1,2-etandioli (etilen-glikoli) HOCH2CH2OH

150

4-hidroksi-4-metil--2-pentanoni (CH3)2C(OH)CH2COCH3

150

metil-benzoat C6H5COOCH3 150 4-metil-2-pentanon (izopropilaceton) CH3COCH2CH(CH3)2

150

1-metil-2-pirolidon C3H6CONCH3

150

pinen C10H16 150 triklorfluormetan CCl3F 150 1,2-diklorbenzen C6H4Cl2 150 1,2-dikloreten ClHC=CHC1 150 1,4-dioksicikloheksan (1,4-dioksan) C4H8O2

150

klormetan (klor-metil) CH3Cl 150 2-butoksietanol C4H9OCH2CH2OH

150

Cikloheksanon C6H10O 150 1,4-diklorbenzen C6H4Cl2 150 1,1-dikloretan Cl2CHCH3 150 2,6-dimetil-4-heptanon (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2

150

etilbenzen C6H5C2H5 150 izopropenilbenzen C6H5C(CH3)=CH2

150

izopropilbenzen C6H5CH(CH3)2 150

Dihlormetan CH2Cl2 150 etoksietan (dietil-eter) C2H5)2O

150

izopropoksiizopropan (diizopropil-eter) (CH3)2CHOCH(CH3)2

150

metoksimetan (dimetil-eter) (CH3)2O

150

etiletanoat (etil-acetati) CH3COOC2H5

150

hloretan (kloruri etilik) C2H5Cl 150 1,2-etandiol (etilen-glikoli) HOCH2CH2OH

150

4-hidroksi-4-metil—2-pentanon(CH3)2C(OH)CH2COCH3

150

�etal-benzoat C6H5COOCH3 150 4-metil-2-pentanon (izopropilaceton)

CH3COCH2CH(CH3)2

150

1-metil-2-pirolidon C3H6CONCH3

150

pinen C10H16 150 trihlorfluormetan CCl3F 150 1,2-dihlorbenzen C6H4Cl2 150 1,2-dihloreten ClHC=CHC1 150 1,4-dioksicikloheksan (1,4-dioksan) C4H8O2

150

hlormetan (klor-metil) CH3Cl 150 2-butoksietanol C4H9OCH2CH2OH

150

Cikloheksanon C6H10O 150 1,4-dihlorbenzen C6H4Cl2 150 1,1-dihloretan Cl2CHCH3 150 2,6-dimetil-4-heptanon

(CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2

150

etilbenzen C6H5C2H5 150 Izopropenilbenzen 150

Page 32: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

32C6H5C(CH3)=CH2 izopropilbenzen C6H5CH(CH3)2 150 ksileni C6H4(CH3)2 150 metil-etanoat (metal-acetat) CH3COOCH3

150

metilcikloheksanon CH3C6H9(=O)

150

metil-metanoat (metil-formijat) HCOOCH

150

metil-metakrilat CH2=C(CH3)COOCH3

150

tetrakloreten Cl2C=CCl2 150 oksaciklopentan (tetrahidrofuran) C4H8O

150

metilbenzen (toluene) C6H5CH3

150

1,1,1-trikloretan CH3CCl3 150 1,1,2-trikloreten Cl2C=CHCl 150 Trimetilbenzen C6H3(CH3)3 150 etanal (acetaldehid) CH3CHO 150 gjatë rrjedhjes së masës prej 3000 g/h dhe më tepër

Neni 23

(1) Nëse në gazin e shkarkuar gjenden më shumë materie të së njejtës shkallë të dëmshmërisë, VKE nga neni 22. i këtij UA, zbatohet në shumën e këtyre materieve dhe krahasohet me VKE për atë shkallë të dëmshmërisë.

(2) Nëse në gazin e shkarkuar gjinden më shumë materie organike me shkallë të ndryshme të dëmshmërisë, për çdo materie zbatohet VKE e përshkruar në nenin 22. të këtij UA, kurse emisioni nuk guxon t’i tejkaloj vlerat e më poshtme:

VKE (mg/m3 )

ksileni C6H4(CH3)2 150 metil-etanoat (metal-acetat) CH3COOCH3

150

metilcikloheksanon CH3C6H9(=O)

150

metil-metanoat (metil-formijat) HCOOCH

150

metil-metakrilat CH2=C(CH3)COOCH3

150

tetrakloreten Cl2C=CCl2 150 oksaciklopentan (tetrahidrofuran) C4H8O

150

metilbenzen (toluene) C6H5CH3 150 1,1,1-trikloretan CH3CCl3 150 1,1,2-trikloreten Cl2C=CHCl 150 Trimetilbenzen C6H3(CH3)3 150 etanal (acetaldehid) CH3CHO 150 During the derivation of the measure from 3000 g/h and more

Article 23

(1) If on the discharges gas are most substances of the same danger group, the ELV from article 22 of this AI, shall be implemented with the sum of these substances and compared with ELV for these danger group.

(2) If on the pollution gas are most organic substances of the different danger group, for each substance shall be implemented the ELV described on article 22 of this AI, however is not allowed to overpass next values.

ELV (mg/m3 )

C6H5C(CH3)=CH2 izopropilbenzen C6H5CH(CH3)2

150

ksilen C6H4(CH3)2 150 metil-etanoat (metal-acetat) CH3COOCH3

150

Metilcihloheksanon CH3C6H9(=O)

150

metil-metanoat (metal-formijat) HCOOCH

150

metil-metakrilat CH2=C(CH3)COOCH3

150

tetrahloreten Cl2C=CCl2 150 Oksaciklopentan (tetrahidrofuran) C4H8O

150

metilbenzen (toluene) C6H5CH3

150

1,1,1-trihloretan CH3CCl3 150 1,1,2-trihloreten Cl2C=CHCl 150 Trimetilbenzen C6H3(CH3)3 150 etanal (acetaldehid) CH3CHO 150 Pri protoku mase od 3000 g/h i vise

Clan 23

(1) Ako se u zagadjenom gasu nalaze vise organskih materija, GVE iz clana 22. ovog A.U primenjuje se na sumu tih materija i uporeduju se sa GVE za taj stepen stetnosti.

(2) Ako se u otpadnom plinu nalaze se vise organskih materieja iz razlicitih stepena stetnosti, za svaku materiju primenjuje GVE propisane u clanu 22 ovok A.U, a emisija ne sme prekoraciti sledece vrednosti:

Page 33: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

33për materiet e shkallës së dëmshmërisë I. i II.

gjithsej 100

për materiet e shkallës së dëmshmërisë I. i III.

gjithsej 150

për materiet e shkallës së dëmshmërisë II. i III.

gjithsej 150

(3) Për bashkëdyzimet organike në formë pluhuri cilat janë të renditura në shkallën e II dhe të III të dëmshmërisë aplikohet VKE nga neni 17. i këtij UA.

Neni 24

VKE të materieve kancerogjene në gazin e shkarkuar, të radhitura në shkallët e dëmshmërisë prej I deri në III janë:

Shkalla e I e dëmshmërisë

VKE(m

g/m3) azbesti si pluhuri më i imët (aktionolit, amozit-azbest me ngjyrë kafe të çeltë, antofilit, krizotil azbest i bardhë , krokidolit-i kaltër azbest, tremolit)

0,1

- beriliumi dhe bashkëdyzimet e tij në gjendje respiratore,të shprehura si Be

0,1

-2-naftilamin 0,1 - oksidi i arsenit(III) oksid i 0,1

- for substances from danger groups I and II

Total 100

- for substances from danger groups I and III

Total 150

- for substances from danger groups II and III

Total 150

(3) For organic composition in dust form which are ordered on II and III danger groups, shall be applied the ELV from article 17 of this Regulation.

Article 24

The ELV of carcinogen substances on pollution gas ordered on danger groups from I until III, are:

Danger group I

ELV

(mg/m3)

- asbestos as a particular dust (aktionol, amozit-asbestos with brown light color, antofilit, krizotil asbestos white , krokidol-blue asbestos, tremolit);

0,1

- beryllium and its compounds on respiratory state, expressed as Be;

0,1

-2-naftilamin; 0,1

VKE (mg/m3 )

za materije I i II stepena stetnosti

ukupno 100

za materije I i III stepena stetnosti

ukupno 150

za materije II i Iii stepena stetnosti

ukupno 150

(3) Za organska jedinjenja u obliku prasine koje su rasporedjene u II i III stepenu stetnosti , sprovodi se VKE iz clana 17 ovog A.U

Clan 24

GVE kancerogenih materija u zagadjenom gasu, poredjene u I do III stepena stetnosti, su:

I Stepen stetnosti

GVE(m

g/m3) - azbest kao najsitnija prasina (aktionolit, amozit-azbest kafene boje, antofilit, krizotil beli azbest, plavi krokidolit, azbest, tremolit);

0,1

- berilium i njegovo jedinjenje u respiratornom stanju , izrazene kao Be;

0,1

-2-naftilamin; 0,1 - oksidi arsena(III) oksid arsena (V), arsenat kiselina, arsenit kiselina i njegove soli u respiratornom stanju, izrazene kao As;

0,1

Page 34: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

34arsenit(V) acidi arsenat acidi arsenit dhe kripërat e tij, në gjendje respiratore, të shprehura si As - bashkëdyzimet e kromit(VI) në gjendje respiratore, kromati i plumbit, acidi kromat dhe kripërat, kromat i zinkut, bashkëdyzimet e kromit(VI) të shprehura si Cr

0,1

- nikeli në formë të pluhurit respirator/aerosoli nikel-sulfid dhe xehja e sulfideve, nikel-karbonati i nikel-tetrakarbonilit, të shprehura si Ni

0,1

gjatë rrjedhjes së masës prej 1 g/h ose më tepër

Shkalla e II.e dëmshmërisë

VKE(mg/m3)

-dibenzoantraceni 0,1 -benzopireni 0,1 -dimetil-sulfat 1 -1-klor-2,3-epoksipropan (epiklorhidrin)

1

-vinil-klorid 1 -akrilonitril 1 gjate rrjedhjes së masës prej 5 g/h ose më tepër

Shkalla e III e dëmshmërisë

VKE(mg/

- oxide of arsenic(III) acid of arsenic(V), acid arsenate, acid of arsenic and its salinity on respiratory state, expressed as As;

0,1

- Chrome compounds (VI) on respiratory state, seal Chrome , acid Chromate and salinities, chromate of zinc and chrome compounds expressed as Cr;

0,1

- nickel on respiratory dust form /aerosol nickel-sulfide and mineral of sulfide, nickel-carbonate of nickel-tetrakarbonilit, expressed as Ni;

0,1

During the measure derivation from 1 g/h or more.

Danger Group II

ELV(mg/m

3) - dibenzoantracen; 0,1 - benzopiren; 0,1 - dimetil-sulfat; 1 - 1-klor-2,3-epoksipropan (epiklorhidrin);

1

- vinil-klorid; 1 - akrilonitril; 1 During the measure derivation from, 5 g/h or more.

Danger Group III

ELV(mg/

- jedinjenja hroma (VI) u respiratornom stanju , kromat olova, hromat kiselina i soli, hromat cinka, jedinjenja hroma (VI) izrazene kao Cr;

0,1

- nikal u respiratornom praskatom obliku/aerosoli nikal-sulfid i ruda sulfida, nikal-karbonati i nikal-tetrakarbonilit, izrazene kao Ni;

0,1

Pri protoku mase od 1 g/h i vise

II Stepen stetnosti

GVE(mg/m3)

-dibenzoantracen 0,1 -benzopiren 0,1

-dimetil-sulfat 1

-1-hlor-2,3-epoksipropan (epihlorhidrin)

1

-vinil-hlorid 1

-akrilonitril 1 Pri protoku mase od 5 g/h i vise

III Stepen stetnosti

GVE(mg/m3)

Page 35: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

35m3)

-benzeni 5 -kobalti në formë të pluhurit respirator/aerosoli kobalti në formë metali dhe kripërat e kobaltit me pikë të lartë të shkrirjes, të shprehura si Co

5

-1,2-dikloretan 5 -hidrazin 5 -3,3-diklorbenzidin 5 -1,3-butadien 5 -propilen-oksid 5 -etilen-oksid 5 gjatë rrjedhjes së masës prej 25 g/h ose më tepër

Neni 25

(1) Nëse në gazin e shkarkuar ndodhen më shumë materie të së njejtës shkallë të dëmshmërisë, VKE nga nëni 24. i këtij UA aplikohen për shumën e atyre materieve.

(2) Nëse në gazin e shkarkuar gjinden më shumë materie kancerogjene nga shkallët e ndryshme të dëmshmërisë, për secilën materie aplikohet VKE, e përshkruar në nenin 24. të këtij UA, kurse emisioni nuk lejohet t’i tejkaloj vlerat e më poshtme:

VKE (mg/m3 )

Për materiet nga shkalla e dëmshmërisë I dhe II

gjithsej 1

Për materiet nga shkalla e dëmshmërisë I dhe III.

gjithsej 5

m3) - benzene; 5

- cobalt on respiratory dust form /aerosol, cobalt on metallic form and cobalt salinity with high point of fusion, expressed as Co;

5

- 1,2-dikloretan; 5 - hydrazine; 5

- 3,3-diklorbenzidin; 5 - 1,3-butadien; 5 - propilen-oksid; 5 - etilen-oksid; 5

During the measure derivation from 25 g/h or

more.

Article 25

(1) If on the discharges gas is most substances of the same danger group, ELV from article 24 of this AI shall be applied with the sum of these substances.

(2) If on the discharges pollution gas are most carcinogen substances from the different danger groups, for each substance shall be applied ELV described on article 24 of this AI, however the emission is not allowed to overpass the above values:

ELV (mg/m3 )

- for substances from danger groups I and II

Totally 1

- for substances from danger Totally

-benzen 5 -kobalt u praskastom obliku respirator/aerosol, kobalt u metalnom obliku i soli kobalta, sa visokom tackom topljenja, izrazene kao Co

5

-1,2-dihloretan 5 -hidrazin 5 -3,3-dihlorbenzidin 5 -1,3-butadien 5 -propilen-oksid 5 -etilen-oksid 5 Pri protoku mase od 25 g/h i vise

Clan 25

(1) Ako se u zagadjenom gasu nalaze vise materija istog stepena stetnosti, GVE iz clana 24 AU, sprovode se za skup tih materija .

(2) Ako se u zagadjenom gasu nalaze vise kancerogenih materija od raznih stepena stetnosti, za svaku se sprovode GVE prepisane u clanu 24 ovog AU, a emisija ne sme da prelazi donje vrednosti :

GVE (mg/m3 )

Za materie iz I. I II. Stepena stetnosti

ukupno 1

Za materie iz I. I III. Stepena stetnosti

ukupno 5

Za materie iz II. I III. Stepena stetnosti

ukupno5

Page 36: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

36Për materiet nga shkalla e dëmshmërisë II dhe III.

gjithsej 5

Neni 26

Vlerat e përgjithshme kufitare, të përshkruara me dispozitat e këtij kreu, aplikohen nëse me këtë UA ose me rregullore të veçantë nuk është përshkruar si vlerë e veçantë kufitare e emisionit për burim të veçantë të palëvizshëm, përkatësisht materie të ndotur të veçantë në gazin e shkarkuar nga burimi i palëvizshëm.

Kapitulli IV.

VLERAT KUFITARE TË EMISIONIT PËR DISA PROCESE TEKNOLOGJIKE

Neni 27

Dispozitat e këtij kapitulli përshkruajnë VKE të materieve ndotëse në gazin e shkarkuar nga proceset teknologjike të radhitura në bashkësi dhe atë:

prodhimi i lëndës se parë të mineraleve jometalike, prodhimi dhe përpunimi i metaleve, industria kimike dhe industria ushqimore,zhvendosja e hirit dhe dheut

Prodhimi i lëndës së parë të mineraleve jometalike

Neni 28

VKE te procesi teknologjik i prodhimit të

groups I and III 5 - for substances from danger groups II and III

Totally 5

Article 26

The general limited values described on the provisions of this chapter, shall be applied, if with this A.I or with special Regulations, is not described the limited special different value of the emission for special stationary source, respectively special pollution substance on the pollution gas from stationary source.

Chapter IV.

LIMITED VALUES OF THE EMISSION FOR SOME TECHNOLOGICAL PROCESSES

Article 27

The provisions of this chapter describe ELV of the pollution substances on the pollution gas, to the technological processes ordered on the communion as:

the production of raw material of non metal minerals, production and using of the metals, chemical and food industry, transposal of ash and soil

Production of raw material of non metal minerals

Article 28

ELV of the technological process of cement production, with the capacitance part of the

Clan 26

Opste granicne vrednosti prepisane na odredbama ovog poglavlja, sprovede se ako se ovim A.U ili posebnom uredbom, nije prepisana kao posebna granicna vrednost emisije za nepokretni posebni izvor, odnosno posebno zagadjene materije , u zagadjenom gasu iz stacioniranog izvora.

Poglavlje IV.

GRANICNE VREDNOSTI EMISIJE ZA NEKE TEHNOLOSKE PROCESE

Clan 27

Odredbe ovog poglavlja opisuju GVE zagadjenih materija u ispusnom gasu, tehnoloskih procesa rasporedjene po zajednicama kao: proizvod sirovine nemetalnih minerala, proizvod i prerada metala, hemiska industrija i industrija hrane, dislociranje pepela i zemlje

Proizvod sirovine nemetalnih minerala

Clan 28

GVE kod tehnoloskog procesa proizvodnje cementa, zapreminskim

Page 37: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

37çimentos, me pjesëmarrjen vëllimore të oksigjenit prej 10%, janë:

(mg/m3 ) VKE NBE

- materiet në gjendje pluhuri

50 50

- oksidet e azotit të shprehura si NO2

800 500

- oksidet e sulfurit të shprehura si SO2

400 400

Neni 29

(1) VKE te procesi teknologjik i përcëllimit të boksitit, dolomitit, magnezit, gurit gëlqeror, gipsit dhe shamotit janë;

VKE(mg/m3)

-materiet në gjendje pluhuri 50 -kromi dhe bashkëdyzimet e tij në gjendje pluhuri të shprehura si Cr, gjatë pjekjes së xehes së kromit

10

-oksidet e azotit të shprehura si NO2 nga furrat tjera

1500

-oksidit të azotit të shprehura si NO2 te përcëllimi i gurit gëlqeror në furrat rotative

1800

-fluori dhe bashkëdyzimet e tij inorganike në formë gazi, të shprehura si HF, te furrat për pjekje të kuarcitit

10

- oksidet e sulfurit të shprehura si SO2 te furra për pjekje të magnezitit

700

oxygen from 10%, are:

(mg/m3 ) ELV EUN

- substances on dust state;

50 50

- nitrogen oxides expressed as NO2 ;

800 500

- sulphur oxides expressed as SO2;

400 400

Article 29

(1) ELV to the technological process of boksit, dolomite, magnezit, calcareous stone, gypsum and shamot singe are:

VKE(mg/m3)

- substances on dust state; 50

- chrome and its compounds on dust state expressed as Cr, during the contact of

chrome mineral ;

10

-Nitrogen oxides expressed as NO2 from other kilns;

1500

- Nitrogen oxides expressed as NO2, to the singe of

calcareous stone on rotary kilns;

1800

- fluoride and its inorganic compound on gaseous form, expressed as HF, to the kilns

for kvarcit burning;

10

udelom kiseonika od 10%, su:

(mg/m3 ) GVE NEZ -materije u praskastom stanju

50 50

-oksidi azota, izrazene kao NO2

800 500

-oksidi sumpora, izrazene kao SO2

400 400

Clan 29

(1) GVE kod tehnoloskog procesa prepecenja boksita, dolomitita, magnezita, krecnog kamena, gipsa i shamota, su:

GVE(mg/m3)

-materije u praskastom stanju 50 -hrom i njegova jedinjenja u praskastom stanju, izrazene kao Cr, za vreme pecenja rude hroma

10

- oksidi azota, izrazene kao NO2 iz drugih peci

1500

-oksidi azota, izrazeni kao NO2, kod prepecenja kamena od kreca kod rotativnih peci

1800

-fluor i njegova neorganska jedinjenje, u obliku gasa, izrazene kao HF,kod peci za pecenje kvarca

10

-oksidi sumpora, izrazeni kao SO2, kod peci za pecenje magnezita

700

Page 38: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

38

(2) VKE të paraqitura si përqëndrime të materieve ndotëse nga paragrafi 1. i këtij neni, vlejnë për gazin e shkarkuar të lëngët.

Neni 30

(1) VKE te procesi teknologjik i trajtimit të perlitit apo argjilit për oksidet e sulfurit të paraqitura si SO2 me rrjedhën e masës prej 10kg/h dhe më tepër, është 1000 mg/m3.

(2) VKE e paraqitur si përqendrim i materies ndotëse nga paragrafi 1. i këtij neni, vlejn për gazin e shkarkuar të lëngët dhe pjesëmarrjen vëllimore të oksigjenit të dhënë 14%.

Neni 31

(1) VKE te procesi teknologjik i përfitimit të qelqit dhe leshit të qelqit, janë:

VKE(mg/m3)

materiet në formë pluhuri 50 klorit gjatë rrjedhjes së masës

prej 300g/h ose më tepër 30

fluorit gjatë rrjedhjes së masës prej 50g/h ose më tepër

5

shuma e përqendrimeve në masë Cd,As,Co,Ni,Se, gjatë rrjedhjes së masës 5g/h ose më tepër

1

shuma e përqëndrimeve në masë Cd, As, Co, Ni, Se, Sb, Pb, Cr Cu, dhe Mn gjatë rrjedhjes së masës prej 25g/h ose më tepër

5

kadmiumi 0,1

- Sulphur oxides expressed as O2, to the kilns for magnezit burning;

700

(2) ELV represented as a recollection of tpollution substances from paragraph 1 of this article

Article 30

(1) ELV to the technological process of the treatment of perlit or argil, for sulphur oxides expressed as SO2, with measure derivation from 10 kg/h and more is1000 mg/m3.

(2) ELV represented as a collection of pollution substance from paragraph 1 of this article, effectual only for liquid pollution gas and voluminous participation of the oxygen given 14%.

Article 31

(1) ELV of technological process for the benefiting of the glass and glass wool, are;

ELV(mg/m

3) dust substances ; 50

- chloride during the measure derivation from 300g/h or more;

30

- fluoride during the measure derivation from 50g/h or more ;

5

- sum of measurement concentration Cd, As, Co, Ni, Se during the measure derivation

1

(2) GVE predstavljene kao koncentracija zagadjenih materija iz stava 1 ovog clana.vrede za ispusni gas u tecnom stanju

Clan 30

(1) GVE kod tehnoloskog procesa tretiranja perlita ili gline , za okside od sumpora, predstavljene kao SO2, sa protokom mase od 10 kg/h i vise, je 1000 mg/m3.

(2) GVE predstavljena kao koncentracija zagadjene meterije iz stava 1 ovog clana, vazi za zagadjeni tecni gas i zapreminskim ucescem datog kiseonika 14%.

Clan 31

(1) GVE kod tehnoloskog procesa dobijanja stakla i staklene vune (stakla), su:

GVE(mg/m3)

- materije u praskastom obliku 50 - hlora za vreme protoka mase od 300g/h ili vise

30

- fluora za vreme protoka mase od 50g/h ili vise

5

- koncentrisana suma u masi Cd, As, Co, Ni, sto preko tecenja mase 5g/h ili vise

1

- ukupna koncentracija u masi Cd, As, Co, Ni, Se, Sb, Pb, Cr

5

Page 39: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

39arseni:

te prodhimi i qelqit te repartet tjera për prodhimin e

qelqit

0,5

0,1

oksidet e sulfurit të shprehura si SO2

gjatë rrjedhjes së masës prej 10kg/h ose më tepër

500

oksidet e azotit të shprehura si NO2 a) te furrat me flakë U te rekuperatorët qeramik ose regjenerues me nxemje paraprake të ajrit

1500

b) te furrat me flakë të tërthortë me nxemje paraprake të ajrit me rekuperatorët qeramik ose regjenerues

1500

c) te furrat me rekuperatoret tjerë të nxemjes paraprake të ajrit

900

d) te furrat vaske dhe ditore 800 e) te paisjet për shkrirjen e qelqit të cilat nuk bëjnë pjesë në a,b,c dhe d, gjatë rrjedhjes së masës prej 10 kg/h ose më tepër

500

(2) VKE të paraqitura si përqëndrime të materieve ndotëse në gazin e shkarkuar, te furrat për shkrirje të qelqit, të ngrohura me flakë, vlejnë për pjesëmarrjen vëllimore të oksigjenit të dhënë 8%, ndërsa për furrat vaskë dhe ditore është 13%.

(3) VKE të paraqitura si përqëndrime të materieve ndotëse në gazin e shkarkuar, te furrat për shkrirje të qelqit, të ngrohura me energji elektrike, për punë kontinuale dhe diskontinuale, vlejnë për pjesëmarrjen vëllimore të oksigjenit të dhënë.

5g/h or more ;

- sum of measure concentration Cd, As, Co, Ni, Se, Sb, Pb, Cr

Cu, and Mn during the measure derivation from 25g/h or more;

5

- cadmium; 0,1 arsenal:

- to the glass production; - to the other parts of glass

production;

0,5

0,1

- Sulphur oxides expressed as SO2 ;

- during the measure derivation from 0kg/h or more;

500

Nitrogen oxides expressed as NO2 :

a) to the kilns with flame U to the ceramic recuperations with preliminary heating of the air;

1500

b) to the kilns with indirect flame with preliminary heating of the air ceramic recuperations or regenerative;

1500

c) to the kilns with other heating recuperation of the preliminary heating of the air ;

900

d) to the bath and daily kilns; 800 e) to the equipments for glass fusion which not participate in a,b,c and d, during the measure derivation from 10 kg/h or more .

500

(2) ELV represented as a recollection of the pollution substances on the pollution gas to the kilns for glass fusion, heating by flame are valid for the volume participation of the given oxygen 8%, however to the bath and daily kilns is 13%.

(3) ELV represented as concentration of the

Cu, I Mn za vreme protoka mase od 25g/h ili vise - cadmium 0,1

arsen: - proizvodnje stakla

- kod drugih odeljenja za proizvodnju stakla

0,5

0,1

- oksidi sumpora izrazene kao SO2

- za vreme protoka mase od 10kg/h ili vise

500

Oksidi azota izrazene kao NO2; a) kod peci sa plamenom U kod keramickih rekuperatora ili regenerisanih, sa prethodnim grejanjem vazduha

1500

b) kod peci sa posrednim plamenom, sa prethodnim grejanjem vazduha sa keramickim rekuperatorima ili regenerisanim

1500

c) kod peci sa drugim rekuperatorima sa predhodnim grejanjem vazduha

900

d) kod dnevnim i kadenim pecima

800

e) kod opreme za topljenje stakla koje ne pripadaju u a,b,c i d, za vreme protoka mase od 10 kg/h, ili vise.

500

(2) GVE predstavljene kao koncentracije zagadjenih materija na zagadjenom gasu, kod peci za toplenje stakla , zagrejane plamenom, vaze za zapreminsko ucesce kiseonika datom 8%, a za kadne i dnevne peci je 13%.

(3) GVE predstavljene kao koncentracija

Page 40: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

40(4) VKE të paraqitura si përqëndrime të materieve ndotëse në gazin e shkarkuar te furrat të cilave u shtohet oksigjen i pastër, vlejnë për pjesëmarjen vëllimore të oksigjenit të dhënë 21%.

Neni 32

(1) VKE të procesit teknologjik të pjekjes së prodhimeve qeramike, me bazë të argjilës janë:

VKE(mg/m3) -oksidet e sulfurit të shprehura si SO2 gjatë pjësmarrjes të squlfurit në lëndët e para deri 0,12% dhe rrjedhën e masësë prej 10kg/h ose më tepër.

500

-oksidet e sulfurit të shprehura si SO2, gjatë pjesëmarrjes të sulfurit në lëndën e parë prej 0,12% dhe më tepër dhe rrjedhës së masës prej 10kg/h ose më tepër.

1500

-benzenit gjatë rrjedhës së masës prej 25g/h ose më tepër.

5

pollution substances on the pollution gas to the kilns for glass fusion, heated by electrical energy for continually and non continually works are valid for volume participation of the given oxygen.

(4) ELV represented as concentration of the pollution substances on the pollution gas, to the kilns that will be added clear oxygen are valid for volume participation of the given oxygen 21%.

Article 32

(1) ELV of technological process, for the production of the ceramics, based on the argil are;

ELV(mg/m3)

sulphuric dioxide expressed as SO2,

during the sulphuric content in raw material

until 0,12% and measurement flow from

10kg/h or more;

500

- Sulphuric dioxide expressed as SO2,

during the sulphuric content in raw material

from 0, 12% and more and

measurement flow from 10kg/h or more.

1500

zagadjenih materija na zagadjenom gasu, kod peci za toplenje gasa, zagrejane elektricnom energijom, za kontinuelni i diskontinuelni rad, vrede za zapreminsko ucesce datog kiseonika.

(4) GVE predstavljene kao koncentracije zagadjenih materija u ispusnom gasu, kod peci u kojima se dodaje cisti kiseonik, vrede za zapreminsko ucesce datog kiseonika 21%.

Clan 32

(1) GVE tehnološkog procesa pečenja keramičkih proizvoda, sa bazom gline su:

GVE(mg/m3)

oksidi sumpora izraženi kao SO2, pri udelu sumpora u sirovini do 0,12% i protokom mase od 10 kg/h ili više

500

Oksidi sumpora izraženi kao SO2, pri udjelu sumpora u sirovini od 0,12% i viši protokom mase od 10 kg/h ili više

1500

benzena pri protokom mase od 25 g/h ili više

5

Page 41: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

41

(2) VKE të paraqitura si përqëndrime të materieve ndotëse në gazin e shkarkuar nga paragrafi 1. të këtij nëni, vlejnë për pjesëmarrje vëllimore të oksigjenit të dhënë 18%.

Prodhimi dhe përpunimi i metaleve

Neni 33

(1) VKE te procesi teknologjik i përfitimit të hekurit të derdhur, janë:

VKE(mg/m

3) -oksidi (II) i karbonit 100 -materiet pluhur për furrat me kupolë të kapacitetit të shkrirjes prej10t/h

100

-materiet pluhur për furrat me kupolë të kapacitetit të shkrirjes prej 10t/h e më tepër

75

-te transporti dhe përpunimi i sharzhës

100

Neni 34

VKE te procesi teknologjik i përfitimit të çelikut, janë :

-fuel, during the measurement flow from

j 25g/h or more;

5

(2) ELV represented as a concentration of pollution substances on the pollution gas from paragraph 1 of this article shall be applied for oxygen capacity participation given 18%.

Metal production and elaboration

Article 33

(1) ELV to the technological process for benefiting of frizzy iron are:

ELV(mg/m3)

- carbon oxides (II) 100 -dust substances for kiln with cupola with the capacity for

melting from 10 t/h;

100

- dust substances for the kiln with cupola with the capacity for melting from 10 t/h and more;

75

- transport and elaboration of the slag;

100

Article 34

ELV of the technological process of steel

(2) GVE iskazane kao koncentracije mase zagadjujucih materija u zagadjenom gasu iz stava 1. ovoga člana vrede za zadani zapreminski udeo kiseonika 18%.

Proizvodnja i prerada metala

Clan 33 (1) GVE kod tehnološkog procesa dobijanja livnog željeza su:

GVE(mg/m3)

Oksid ugljenika (II) 100 Praškaste materije za kupolne peći sa kapacitetom topljenja do 10 t/h

100

Praškaste materije za kupolne peći sa kapacitetom topljenja od 10 t/h i više

75

- kod transporta i obrade šarže 100

Clan 34

GVE kod tehnoloskog procesa dobijanja celika, su:

Page 42: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

42

VKE(mg/m3)

1. Te konvertori me oksigjen: - materiet në gjendje pluhuri, 50 2. Te furrat induktive dhe furrat me hark elektrik dhe me vakum, stabilimentet për prodhimin e 20 t/sharzhë:

- materie në gjendje pluhuri, 75 - oksidi i karbonit(II), 1000 - oksidet e azotit të shprehura si NO2,

400

3. Te furrat induktive dhe furrat me hark elektrik dhe vakum stabilimentet për prodhimin deri 20t/sharzhë e më tepër:

- materieve në gjendje pluhuri,

50

- oksidi i karbonit (II), 1000 - oksidet e azotit të shprehura si NO2,

400

4. Te transporti dhe përpunimi i sharzhës:

- materieve në gjendje pluhuri.

100

Neni 35

(1) VKE te proceset teknologjike të përfitimit të metaleve me ngjyra dhe legurave si dhe ferolegurave të tyre, janë:

VKE

(mg/

benefiting:

ELV(mg/

m3) 1. to the converter with

oxygen

- material on dust state 50 2. To the inductive kiln and kiln with electric crossbow

stablemen for production of 20 t/ slag;

- substance on dust state 75 - carbon oxide (II) 1000

- nitrogen oxides expressed as NO2

400

3. To the inductive kiln and kiln with electric crossbow

stablemen for production of 20 t/ slag; and more

- substances on dust stat 50 - carbon oxide (II) 1000

- nitrogen oxide expresses as NO2

400

4. of transport and slag elaboration:

- substances on dust state; 100

Article 35

(1) ELV of technological process for the processing of coloured metals and their alloys and ferrous alloys, are:

GVE(mg/m3)

1.Kod konvertora sa kiseonikom

Praškaste materije 50 2.Kod indukcijskih i elektrolučnih peći i vakumom, postrojenja za proizvodnju do 20 t/šarže

- Praškaste materije 75 - oksid ugljenika(II) 1000 N- oksida azota, izraženi kao NO2;

400

3. Kod indukcijskih i elektrolučnih peći i vakumom, postrojenja za proizvodnju do 20 t/šarže i vise:

- Praškaste materije 50 - oksid ugljenika(II) 1000 -oksidi azota izraženi kao NO2

400

4.Kod transporta i prerade sarze:

- Praškaste materije 100

Clan 35

(1) GVE kod tehnoloskog procesa dobivanja obojenih metala i njihovih legura i ferolegura,su:

GVE (mg/

Page 43: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

43m3)

-materiet në gjendje pluhuri 20 -oksidet e sulfurit të shprehura si SO2, gjatë rrjedhës së masës prej 5 kg/h ose më tepër

800

(2) VKE te procesi teknologjik i shkrirjes dhe rafinimit të metaleve me ngjyra dhe legurave të tyre, janë:

VKE(mg/m

3) materiet në gjendje pluhuri, gjatë rrjedhës së masës prej 0,2 kg/h dhe më tepër,

20

bashkëdyzimet organike të shprehura si karboni i tërësishëm,

50

(3) VKE të oksideve të azotit të shprehura si NO2 tek procesi teknologjik i petëzimit të metaleve te furrat për saldim dhe përpunim termik, gjatë pjesëmarjes vëllimore të oksigjenit të dhënë 5%, varësisht nga temperatura, janë:

Temperatura ˚C

200

300

400

500 600

650

NO2, mg/m3

500

515

600

800 1100

1300

(4) VKE te procesi tenologjik i zinkimit të

ELV (mg/m3)

- substances on dust state ; 20 - Sulphur oxides expresses as SO2, of the measurement flow

from 5 kg/h or more.

800

(2) ELV of technologic process for melting and refining of light metals and their alloys are:

ELV (mg/m3)

- substances on dust state, during the , during the

measurement flow from 0,2 kg/h and more;

20

- Organic component expressed as a total carbon.

50

(3) ELV of nitrogen oxides expressed as NO2, of the technological process of metal flattening, to the kiln for thermal soldering and elaboration, during the capacity participation of the oxygen given 5%, depends on temperature, are:

Temperature ˚C

200

300

400

500

600

650

m3) - Praškaste materije 20 oksidi sumpora izraženi kao SO2,pri protoku mase od 5 kg/h ili više

800

(2) GVE kod tehnološkog procesa topljenja i rafinacije obojenih metala i njihovih legura su:

GVE(mg/m

3) praškastih materija, pri protoku mase od 0,2 kg/h i više organska jedinjenja, izrazene kao ukupni ugljenik

50

(3) GVE oksida azota izraženih kao NO2 kod tehnološkog procesa valjanja metala, kod peći za zavarivanje i termičku obradu, pri zapreminskom ucescu kiseonika 5%, u zavisnost od temperature, su: Temperatura ˚C

200

300

400

500

600

650

NO2, mg/m3

500

515

600

800

1100

1300

(4) GVE kod tehnološkog procesa toplotnog pocinkovanja su:

Page 44: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

44nxehtë, janë:

VKE(mg/

m3) materiet pluhur 10 bashkëdyzimet inorganike të gazta të klorit, të shprehura si HCl

20

Neni 36

VKE te procesi teknologjik i përfitimit të oksidit të aluminit dhe materialeve të karbonit janë:

VKE(mg/m3)

materiet pluhur te furrat rrotulluese me paranxemës ciklik dhe kthim të nxehtësisë

50

oksidet e azotit të shprehura si NO2, te furrat rrotulluese me paranxemës ciklik dhe kthim të nxehtësisë

1300

oksidet e azotit të shprehura si NO2, te furrat rotulluese me paranxemës ciklik dhe kthim të nxehtësisë

1800

oksidet e sulfurit të shprehura si SO2, te furrat rotulluese me paranxemës ciklik dhe kthim të nxehtësisë

400

Neni 37

VKE te procesi teknologjik i përfitimit të aluminit në furrën për elektrolizë, janë:

NO2, mg/m3

500

515

600

800

1100

1300

(4) ELV of technological process of hot zinc are:

ELV(mg/m3)

dust substances 10 inorganic gas components of

the chlorine expressed as HCl

20

Article 36

ELV of technological process of the benefiting of the aluminium oxide and carbon substances, are:

ELV(m

g/m3) - dust substances to the rotator kilns with cyclic pre-heating and returning of heating;

50

-oxides of nitrogen expressed as NO2, to the rotator kilns with cyclic pre-heating and returning of heating;

1300

- oxides of nitrogen expressed as NO2, to the rotator kilns with cyclic pre-heating and returning of heating;

1800

- oxides of sulphur expressed as SO2, to the rotator kilns with cyclic pre-heating and returning of heating;

400

GVE(mg/m3)

Praskaste materije 10 Neorganska gasna jedinjenja hlora izrazena kao HCl

20

Clan 36

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja aluminijum oksida i ugljenikovih materijala su:

GVE(mg/m

3) praškaste materije kod rotacijske peći s ciklonskim predgrejačem i povratkom toplote;

50

Oksidi azota izraženi kao NO2, kod rotacijske peći s ciklonskim predgrejačem i povratkom toplote;

1300

Oksidi azota izraženi kao NO2, kod rotacijske peći s ciklonskim predgrejačem i povratkom toplote;

1800

oksidi sumpora izraženih kao SO2, kod rotacijske peći s ciklonskim predgrejačem i povratkom toplote;

400

Neni 37

GVE kod tehnoloskog procesa dobivanja aluminijuma u peci za elektrolizu, su;

Page 45: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

45

VKE(mg/m3)

materiet pluhur, gjatë rrjedhës se masës prej 5 kg/h dhe më tepër

30

fluoret e gazta të shprehura si F; 2

ndërsa faktori i emisionit të aluminit të përfituar në mesataren ditore, është 0,5 kg/t

Neni 38

VKE te procesi teknologjik i përfitimit të akumulatorëve janë:

VKE(m

g/m3) materiet pluhur, gjatë rrjedhës së masës prej 5 kg/h dhe më tepër

0,5

Acidi sulfurik (avullimit) 1

Neni 39

VKE te procesi teknologjik i përpunimit sipërfaqësor të metalit me acidin nitrik për oksidet e azotit të shprehura si NO2, gjatë brejtjes kontinuale të metalit me acidin nitrik, është 1500mg/m3.

Article 37

ELV of technological process of the benefiting of the aluminium for electrolyze, are

ELV(mg/m3)

dust substances, during the measurement flow from 5 kg/h or more

30

gas flours expressed as F 2

However the factor of the emission of the aluminium benefited with daily percentage is 0,5 kg/t.

Article 38

ELV of technological process of accumulators benefiting:

ELV (mg/m3)

dust substances, during the measurement flow from 5 kg/h or more

0,5

sulphuric acids (evaporation )

1

Article 39

ELV of technological process of accumulators surface benefiting of the

GVE(m

g/m3) - praškaste materije, pri protoku mase od 5 kg/h i više

30

gasovitih fluorida izraženi kao F

2

a emisijski faktor proizvedenog aluminijuma je 0,5 kg/t, u dnevnom proseku.

Clan 38 GVE kod tehnološkog procesa dobivanja akumulatora su:

GVE(

mg/m3)

praškaste materije, pri protoku mase od 5 kg/h i više

0,5

sumporna kiselina (isparenja)

1

Clan 39

GVE kod tehnološkog procesa površinske obrade metala azotnom kiselinom za okside azota izražene kao NO2, pri kontinualnom nagrizanju metala sa azotnom kiselinom, je 1500 mg/m3

Page 46: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

46Industria kimike

Neni 40

VKE te procesi teknologjik i përfitimit të acidit nitrik për oksidet e azotit të shprehura si NO2 është 800mg/m3, kurse faktori i emisionit është 4,2 kg/t në 100% të acidit nitrik.

Neni 41

VKE te procesi teknologjik i përfitimit të acidit sulurik janë:

VKE

(mg/m3) oksidi i sufurit(IV) faktori i emisionit është 3 kg/t 100% acid sufurik

1400

oksidi i (VI) squfurit faktori i emisionit është 0,15 kg/t 100% acid sulfurik

80

Neni 42

VKE te procesi teknologjik i përfitimit të klorit janë:

klori 1

klori në stabilimentin për përfitimin e klorit me kondenzim të plotë

6

metal with nitric acids for nitrogen oxides expressed as NO2, during the continually cowering of the metal with nitric acids, is 1500mg/m3.

Chemical industry

Article 40

ELV to the technological process of nitric acid benefiting for carbon oxides expressed as NO2, is 800mg/m3, whereas the factor of the emission is 4,2 kg/t in100% of nitric acid.

Article 41

ELV to the technological process of sulphuric acid benefiting are:

ELV (mg/m

3) oxide of sulphur (IV), the factor of the emission is

3 kg/t 100% acid sulphuric.

1400

oxide of sulphur (VI), the factor of the emission is 0, 15 kg/t 100% acid sulphuric.

80

Article 42

ELV to the technological process of chloral acid benefiting are:

Kemijska industrija

Clan 40

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja azotne kiseline za okside azota izraženi kao NO2 je 800 mg/m3, a emisijski faktor je 4,2 kg/t u 100% azotne kiseline.

Clan 41 GVE kod tehnološkog procesa dobivanja sumporne kiseline su:

GVE(mg/m3)

sumpor(IV) oksid emisijski faktor je 3kg/t 100% sumporne kiseline

1400

sumpor(VI) oksid emisijski faktor je 0,15 kg/t 100% sumporne kiseline

80

Clan 42

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja hlora su: Hlor 1

hlor u postrojenju za proizvodnju hlora sa

6

Page 47: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

47Mërkuri, në vit 1,5 g/t të prodhimit të klorit te elektroliza e klorideve alkalike me procedurë të amalgamimit

Neni 43

VKE të acidit klorhidrik është 25 mg/m3 te procesi teknologjik i përfitimit të acidit klorhidrik, faktori i emisionit është 0,05kg/t HCl 36% ( mesatarja mujore) .

Neni 44

VKE te procesi teknologjik i përfitimit të acidit fosforik janë:

VKE(mg/m3)

materiet pluhur 150

fluoridet e gazta të shprehura si F¯ ,faktori emitues është 0,04 kg/t të prodhimit të acidi fosforik

30

Neni 45

(1) VKE te procesi teknologjik i përfitimit të sulfurit (stabilimenti i Clausit) janë:

Squfuri për stabilimentin e Clausit të

Shkalla e emitimt të sulfurit

chloride ; 1 chloride on the equipment for chloride benefit with total condensation;

6

mercury per year 1,5 g/t of chloride production to the electrolyze pf alkaloid chlorides with the procedure of amalgam;

Article 43

ELV of chlorine –hydride is 25 mg/m3 , to the technological process of chlorine- hydride benefiting, the factor of the emission is 0,05kg/t Hal 36%( monthly percentage ) .

Article 44

ELV to the technological process of phosphoric acid benefiting are:

ELV

(mg/m3)

dust substances ; 150

gasses fluorides expressed as F, the factor of the emission is 0,04 kg/t of the phosphoric

acid production.

30

Article 45

(1) ELV to the technological process of sulphur benefiting (Claus equipment), are;

potpunom kondenzacijom

Živa, godišnje 1,5 g/t proizvedenog hlora, kod elektrolize alkalnih hlorida sa postupkom amalgamiranja.

Clan 43 GVE hlorovodonika je 25 mg/m3 kod tehnološkog procesa dobivanja hlorovodične kiseline, a emisijski faktor je 0,05 kg/t HCl 36% (mesečni prosek).

Clan 44

GVE kod tehnoloskog procesa dobivanja fosforne kiseline su:

GVE(mg/m

3) praškastih materija 150

Gasovitih fluorida izraženi kao F-a emisiski faktor je 0,04 kg/t proizvedene fosforne kiseline

30

Clan 45

(1) GVE kod tehnološkog procesa dobivanja sumpora (Clausovo postrojenje) su:

Page 48: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

48kapacitetit:

Deri kryesisht 20t sulfur për ditë

Prej 20 deri 50t sulfur për ditë

Prej 50t sulfur për ditë

Acidi sufurik

3%

2%

0,5%

10mg/m3

(2) Gazi i shkarkuar që përmban acid sufurik duhet të dërgohet në djegie plotësuse.

(3) Stabilimenti i Clausit nuk lejohet të jetë jashtë punës më shumë se 78 orë pa ndërprerje, respektivisht 240 orë me ndërprerje në vit.

(4) Ndërprerja e punës së stabilimentit të Clausit më shumë se 78 orë pandërprerje, duhet t’i lajmërohet Ministrisë.

Neni 46

VKE te procesi teknologjik i përfitimit të amoniakut, për oksidet e azotit, të

For the Claus equipment of the capacitate:

Level of sulphur imitation

Until especially 20t sulphur per day, From 20 until in 50t sulphur per day from 50 sulphur per day Acid

sulfurik

3%

2%

0,5%

10mg/m3

(2) Discharged gas wich contain acid sulphur should be send it to the

(3) Claus equipment should not be oout of work more than 78 hour uninterrupted,respectively 24 hours with interruption.

(4)The interruption of the Claus equipment more than 78 hours uninterrupted, should be informed the MESP

Article 46

ELV of technological process of ammonium

sumpor:za Clausovo postrojenje kapaciteta:

Stepen emitiranja sumpora

do uglavnom 20 t sumpora na dan

od 20 do 50 t sumpora na dan

od 50 t sumpora po danu

sumporna kiselina

3%

2%

0,5%

10mg/m3

(2) Zagadjeni gas koji sadrži sumporovodinik mora se odvoditi na naknadno spaljivanje. (3) Clausovo postrojenje ne smije biti van rada više od 78 sati neprekidno, odnosno 240 sata sa prekidima godišnje. 4. Prekid rada Clausovog postrojenja duži od 78 sata neprekidno, mora se prijaviti Ministarstvu.

Clan 46 GVE kod tehnološkog procesa dobijanja

Page 49: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

49shprehura si NO2 është 500 mg/m3, faktori i emisionit është 1,5 kg/h për amoniakun e prodhuar dhe pjesëmarrjen vëllimore të oksigjenit të dhënë 3%.

Neni 47

(1) VKE te procesi teknologjik i përfitimit të plehrave minerale, janë:

VKE(mg/m3)

materiet pluhur, faktori i emisionit është 1,5 kg/t i plehrave minerale të prodhuara

150

amoniaku, faktori i emisionit është 1,75 kg/t i plehrave minerale të prodhuara

200

oksidet e azotit të shprehura si NO2

faktori i emisionit është 0,4 kg/t i plehrave minerale të prodhuara

250

fluoridet e gazta të shprehura si F¯,

faktori i emisionit është 0,02 kg/t i plehrave minerale të

prodhuara

5

(2) VKE të shprehura si përqëndrime të materieve ndotëse nga paragrafi 1. i këtij

neni, vlejnë për gazin e shkarkuar me lagështi.

Neni 48

(1) VKE te procesi teknologjik i përfitimit të

benefiting for the nitrogen acids, expressed as NO2, is 500 mg/m3, the factor of the emission is 1, 5 kg/h for the production ammonium and oxygen volume given 3%.

Article 47

(1) ELV of technological process for benefiting of mineral fertilizers, are:

ELV(mg/m3) Dust substances, - the factor of emission is 1,5 kg/t, of mineral fertilizer production.

150

Ammonium, whereas, the factor of the emission is 1, 75 kg/t of mineral fertilizer production.

200

Nitrogen acids expressed as NO2

the factor of emission is 0, 4 kg/t, of mineral fertilizer production.

250

Gasses fluorides expressed as F, - the factor of emission is 0,02 kg/t, of mineral fertilizer production.

5

(2) ELV expresses as concentrations of pollution substances from paragraph 1 of this article are valid for pollution gas with damp.

Article 48

(1) ELV of technological process for benefiting

amonijaka, za okside azota, izražene kao NO2 je 500 mg/m3, emisijski faktor je 1,5 kg/h proizvedenoga amonijaka i ucesce obimnog udela kiseonika 3%.

Clan 47

(1) GVE kod tehnološkog procesa dobijanja mineralnih djubriva, su:

GVE(mg/m3)

praškaste materije, emisijski faktor je 1,5 kg/t proizvedenog mineralnog djubriva

150

amonijak, emisijski faktor je 1,75 kg/t proizvedenog mineralnog djubriva

200

oksidi azota izraženi kao NO2

emisijski faktor je 0,4 kg/t proizvedenog mineralnog djubriva

250

Gasni fluoridi izrazeni kao F¯,faktor emisije je 0,02kg/t proizvedenog mineralnog djubriva

5

(2) GVE izrazene kao masene koncentracije zagadjujucih materija iz stava 1. ovog člana vaze za ispusni vlažni gas.

Clan 48

(1)GVE kod tehnološkog procesa dobijanja polivinil-hlorida (PVC) su;

Page 50: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

50kloruri i polivinilit (PVC) janë:

VKE(mg/m3)

vinil-kloridi në gazin e ndotur nga regjenerimi

5

në vendin e kalimit prej përbërjes së mbyllur në

përberjen e hapur(përpunimi dhe tharja):

vinil-kloridi te prodhimi përfundimtar

10 mg/kg PVC

vinil-kloridi te suspenzioni i monopolimerëve

100 mg/kg PVC

vinil-kloridi te suspenzioni i kopolimerëve

400mg/kg PVC

vinil-kloridi te mikrosuspenzioni PVC dhe emulzioni PVC

1500mg/kgPVC

(2) Te procesi teknologjik nga paragrafi 1. i këtij neni, gazrat e shkarkuar duhet të digjen.

Neni 49

VKE te procesi teknologjik i përfitimit të akrilonitrilit janë:

VKE(mg/m3)

akrilonitrili te impianti për djegie

0,2

akrilonitrili te larja e gazit të ndotur

5

of polivinil-klorurit (PVC), are:

ELV(mg/m3

) - vinil-kloridi with pollution gas from regeneration ;

5

- on the passage from close content to open content r (processing and drying ):

- vinil-kloridi to the final production;

10 mg/kg PVC

- vinil-kloridi to the mono-polymer suspension;

100 mg/kg PVC

- vinil-kloridi to the copolymer suspension;

400mg/kg PVC

- vinil-kloridi to the PVC micro-suspension and PVC emulsion;

1500mg/kgPVC

(2) To the technological process from paragraph 1 of this article the pollution gases should be combustion

Article 49

ELV to the technological process to obtain the acrilonitril are:

ELV(mg/m3)

- akrilonitril to the plant for combustion

0,2

- Akrilonitril to the cleanup of pollution gas.

5

(2) Kod tehnoloskog procesa iz stava 1.ovog clana ispusni gasovi se moraju spaljivati.

Clan 49

GVE kod tehnološkog procesa dobijanja akrilonitrila su:

GVE(mg/m3)

akrilonitrila kod postrojenja za sagorijevanje

0,2

akrilonitrila kod pranja zagadjenog gasa

5

GVE(mg/m3)

vinil-hlorid u zagadjenom gasu od regeneracije

5

na mestu prelaza iz zatvorenog u otvoreni sastav (obrada i sušenje):

vinil-hlorid kod konačnoga proizvoda

10 mg/kg PVC

vinil-hlorid kod suspenzije monopolimera

100 mg/kg PVC

vinil-hlorid kod suspenzije kopolimera

400mg/kg PVC

vinil-hlorid kod mikrosuspenzije PVC i PVC emulzija

1500mg/kgPVC

Page 51: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

51

Neni 50

VKE te procesi teknologjik i përfitimit dhe përpunimit të poliakrilonitrilit në fije, janë:

VKE(mg/m

3) akrilonitrili në gazin e shkarkuar të tharëses

20

akrilonitrili në gazin e shkarkuar të adsorberit

10

akrilonitrili në gazin e shkarkuar te larësja

gjatë procedures të tërheqjes së lagët

10

gjatë procedures të tërheqjes së thatë

35

Neni 51

VKE te procesi teknologjik i përfitimit të akrilonitril- butadien stiren polimer (ABS) janë:

VKE(mg/m3)

1. te polimerizimi i emulzionit akrilonitril në gazin e shkarkuar të tertores, polimerizimit, ndarjes dhe pastrimit të reaktorit(mesatarja mujore)

25

Article 50

ELV of technological process for benefiting and processing of poliakrilonitrilit in fibber, are:

ELV(mg/m3)

- akrilonitrilion the pollution gas of the dryer (desiccators);

20

- akrilonitril on pollution gas of absorber;

10

- akrilonitril on pollution gas to the washer;

- during the procedure of liquid affinity;

10

- during the procedure of dry affinity.

35

Article 51

ELV of technological process for benefiting of aklironitril- butadien stiren polymer (ABS), are:

VKE(mg/m3)

1.To the polymerize of emulsion: - akrilonitril on the pollution gas of the dryer, polymerize, separation and cleaning of the reactor (monthly percentage);

25

Clan 50

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja i prerade poliaakrilonitrila u vlakna su:

GVE(mg/m3)

akrilonitril u zagadjenom gasu sušionice

20

akrilonitril u zagadjenom gasu adsorbera

10

akrilonitril u zagadjenom gasu iz praonice

pri postupku mokrog izvlačenja

10

pri postupku suvog izvlačenja

35

Clan 51

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja akrilonitril-butadienstiren polimera (ABS) su:

GVE(mg/m3)

1. kod polimerizacije emulzije

akrilonitrila u zagadjenom gasu sušionice, polimerizacije,izlučivanja i čišćenja reaktora (mesečni prosek)

25

Page 52: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

522. te polimerizimi i kombinuar i tretjes dhe emulzionit akrilonitrilit i cili krijohet në rrethinën e reaktorit, deponimit nder operativ, ndarjes, ndarjes së ujit, reciklimit të tretësit dhe përzierësit (mesatarja mujore)

10

Neni 52

VKE të akrilonitrilit te procesi teknologjik i përfitimit të nitrilkauçukut në gazin e shkarkuar prej tertores është 1,5 mg/m3.

Neni 53

VKE të akrilonitrilit te procesi teknologjik i përfitimit të disperzionit nga emulzioni i poliakrilonitrilit në gazin e shkarkuar prej rezervoarit të monomereve, reaktorit dhe kondenzatorit është 5mg/m3.

Neni 54

(1) VKE te procesi teknologjik i përfitimit dhe përpunimit të viskozës janë:

VKE (mg/m3)

1. te prodhimi dhe përpunimi i mëtutjeshëm (gazi i shkarkuar prej regjeneratorit)

- hidrogjeni i sulfurit

5(mesatarja ditore)

100

2.To the polymerize of combination of incision and emulsion: akrilonitrilit which created on the surroundings of the reactor, inter-operative storage, separation, water separation, recycling of the incision and mixers (monthly percentage).

10

Article 52

ELV of technological process for benefiting of nitril- caoutchouc in the pollution gas from the dryer is 1,5 mg/m3 .

Article 53

ELV of technological process for benefiting of dispersion from emulsion of poliakrilonitrilit on the pollution gas from the reservoir of monomers, reactor and kondenzatorit, is 5mg/m3.

Article 54

(1) ELV of technological process for benefiting and processing of viscose, are:

ELV (mg/m3)

1. To the further production and processing (pollution gas from regenerators):

- sulphur hydrogen; - disulphuric of carbon;

5 (daily percentage ) 100 (daily percentage

2. kod kombinirane polimerizacije otopine i emulzije akrilonitrila koji nastaje u okolini reaktora,međuoperacijskih skladišta, izlučivanja,odvajanja vode, recikliranja otapala i mešača (mesečni prosek)

10

Clan 52

GVE akrilonitrila kod tehnološkog procesa dobijanja nitrilkaučuka u zagadjenom gasu iz sušionice je 1,5 mg/m3 .

Clan 53

GVE akrilonitrila kod tehnološkog procesa dobijanja disperzije iz emulzijskog poliakrilonitrila u zagadjenom gasu iz rezervoara monomera, reaktora i kondenzatora je 5 mg/m3 .

Clan 54

(1) GVE kod tehnološkog procesa dobijanja i prerade viskoze su:

GVE (mg/m3)

1. kod proizvodnje i naknadne obrade (zagadjeni gas iz regeneratora)

-sumporovodonik - ugljen disulfid

5 (dnevni prosek)

100 (dnevni prosek)

Page 53: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

53- disulfuri i karbonit (mesatarja

ditore)

2. te prodhimi i leshit të celulozës, qelqit të celulozës dhe tekstilit të viskozës

- hidrogjeni i sulfurit - disulfuri i karbonit

5

(mesatarja ditore)

100 (mesatarja

ditore) 3. te prodhimi i qypave artificial dhe leckave sfungjerore

- hidrogjeni i sulfurit - disulfuri i karbonit

10 (mesatarja

ditore) 150

(mesatarja ditore)

4. te prodhimi i viskozës teknike

- hidrogjeni i sulfurit - disulfuri i karbonit

10 (mesatarja ditore) 150 (mesatarja ditore)

(2) Te procesi teknologjik nga paragrafi 1. i këtij neni, gazrat e shkarkuar duhet të dërgohen në pajisjen për pastrimin e gazrave të shkarkuar.

Neni 55

(1) VKE te procesi teknologjik i përfitimit të celulozës me veprim me sulfite janë:

VKE (mg/m3)

)

2. to the production of wool cellulose , glass cellulose and textile of viscose:

- sulphur hydrogen; - disulphuric of carbon;

5 (daily percentage) 100 (daily percentage)

3. To the production of artificial pipe of sponge wipers:

- Sulphur hydrogen; - disulphuric of carbon;

10 (daily percentage) 150 (daily percentage)

4. To the production of technical viscose:

- Sulphur hydrogen; - disulphuric of carbon;

10 (daily percentage )150 (daily percentage)

(2) To the technological process from paragraph 1 of this article the pollution gases should be sent to the equipment for cleaning of pollution gasses.

Article 55

(1) ELV of technological process for benefiting of cellulose with action on sulphite, are:

VKE (mg/m3)

2.kod proizvodnje celulozne vune, celuloznog

-sumporovodonika - ugljen disulfida

5 (dnevni prosek)

100 (dnevni prosek)

3.kod proizvodnje vestackih creva i sundjerastih krpa

Sumporovodonika

- ugljen disulfida

10(dnevni prosek)

150 (dnevni prosek)

4.kod proizvodnje tehničke viskoze

-sumporovodonika - ugljen disulfida

10(dnevni prosek)

150 (dnevni prosek)

(2) Kod tehnološkog procesa iz stavka 1. ovog člana zagadjenih gasova moraju se odvoditi u uređaj za pročišćavanje zagadjenih gasova.

Clan 55

(1) GVE kod tehnološkog procesa dobivanja celuloze sulfitnim postupkom su:

GVE (mg/m3)

Page 54: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

54- materiet pluhur 100

- oksidet e sulfurit të shprehura si SO2

700

- oksidet e azotit të shprehura si NO2

400

- sulfuri i hidrogjenit (H2S) 10 (2) VKE te procesi teknologjik i përfitimit të celulozës me veprim me sulfate janë:

- materiet pluhur 100 - oksidet e sulfurit të

shprehura si SO2 450

- oksidet e azotit të shprehura si NO2

300

- sulfuri i hidrogjenit (H2S) 10

Neni 56

VKE të materieve në gjendje pluhuri, gjatë rrjedhës së masës prej 25g/h ose më tepër, është 5mg/m3 te procesi teknologjik i përfitimit, bluarjes dhe paketimit të mjeteve për mbrojtjen e bimëve, mjeteve për mbrojtjen nga dëmtuesit apo aditiveve të tyre.

Neni 57

VKE të materieve pluhur është 50 mg/m3 te procesi teknologjik i përgatitjes së materialit të bitumenizuar për ndërtimin e rrugëve (bazës së asfaltit) me pjesëmarrje vëllimore të oksigjenit të dhënë 17%.

-Dust substances 100

- sulphur oxides expressed as SO2;

700

- nitrogen oxides expressed as NO2;

400

- sulphur hydrogen (H2S).

10

(2) ELV of technological process for benefiting of cellulose with action on sulphate, are:

- Dust substances 100 100

- sulphur oxides expressed as SO2;

450 450

- nitrogen oxides expressed as NO2;

300 300

- sulphur hydrogen (H2S).

10 10

Article 56

ELV of substances on dust state during the measurement flowing from 25g/h or more; is 5mg/m3 to the technological process of benefiting, grinding and packing of the means for plants protection, means for protection from harmful and their additives.

Article 57

ELV of dust substances is 50 mg/m3 to the technological process of preparation of bituminized substance for road construction (asphalt base), with volume participation of oxygen given 17%.

- praškaste materije 100

- oksida sumpora izraženih kao SO2

700

- oksida azota izraženih kao NO2

400

- (sumporovodika (H2S).

10

(2) GVE kod tehnološkog procesa dobivanja celuloze sulfatnim postupkom su: - praškaste materije 100 - oksidi sumpora izraženih kao SO2

450

- oksidi azota izraženih kao NO2

300

- (sumporovodika (H2S).

10

Clan 56

GVE praškastih materija, pri protoku mase od 25 g/h ili više, je 5 mg/m3 kod tehnološkog procesa dobijanja, mlevenja i pakovanja sredstava za zaštitu bilja, sredstava za zastitu protiv štetočina ili njihovih aditiva.

Clan 57

GVE praškastih materija je 50 mg/m3 kod tehnološkog procesa pripremanja bitumeniziranih materijala za izgradnju puteva (asfaltne baze) uz zadani zapreminski udeo kiseonika 17%.

Page 55: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

55Neni 58

(1) VKE te procesi teknologjik i përfitimit të blozës janë:

VKE(mg/

m3) materiet pluhur 50

hidrogjeni i sulfurit 20 oksidet e azotit të shprehura si

NO2 500

oksidet e sulfurit të shprehura si SO2

1700

(2) Te procesi teknologjik nga paragrafi (1) i këtij neni, gazrat e shkarkuar të cilat përmbajnë gaz squlfhidrik dhe oksidit të karbonit(II) duhet të digjen.

Neni 59

VKE te procesi teknologjik i përfitimit të karbonit dhe elektrografitit, janë:

VKE(mg

/m3) 1.Te përzierja dhe formimi i bashkëdyzimeve të gazta organike të shprehura si karbon i tërësishëm

100

2.Te përcëllimi në furrat me komorë dhe në formë tuneli te bashkëdyzimet organike të gazta të shprehura si karbon i tërësishëm

50

Article 58

(1) ELV of technological process for benefiting of soot, are:

ELV(mg/m3)

- Dust substances 50

- sulphur oxides expressed as SO2;

20

- nitrogen oxides expressed as NO2;

500

- sulphur hydrogen (H2S). 1700

(2) To the technological process from paragraph (1) if this article from discharge gases which contain sulphur-hydric and carbon oxide (II) should be combusted.

Article 59

ELV of technological process for benefiting of carbon and electrographic, are:

ELV(mg/m3)

1. mixed and formation: - organic gasses components expressed as total carbon,

100

2.to the singe on cupola kilns and on tunnel form: - organic gasses components expressed as total carbon,

50

Clan 58

(1) GVE kod tehnološkog procesa dobivanja čađe su:

GVE(mg/m3)

praškaste materija 50 Sumpor vodonika 20

oksidi azota izraženih kao NO2

500

oksidi sumpora izraženih kao SO2

1700

(2) Kod tehnološkog procesa iz stavka (1) ovoga članka otpadni gasovi koji sadrže sumporovodik i ugljenik(II) oksid, moraju se spaljivati.

Clan 59

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja ugljika i elektrografita su:

GVE(mg/m3)

1.kod miješanja i oblikovanja plinovitih organskih spojeva izraženih kao ukupni ugljik

100

2. kod žarenja u komornim i tunelskim pećima plinovitih organskih spojeva izraženih kao ukupni ugljik

50

Page 56: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

563. Te përcëllimi në furrat rrethore(për elektrodat e grafitit, elektrodat e karbonit dhe gurë të karbonit) bashkëdyzimet organike të gazta të shprehura si karbon i tërsishëm

200

4. Te impregnimi bashkë-dyzimet organike të gazta të shprehura si karbon i tërsishëm

50

Neni 60

VKE i avullit të tretësit (hidrokarburet e klorit) është 100 mg/m3, gjatë rrjedhjes së masës prej 500 g/h ose më tepër, tek procesi teknologjik i largimit të vajrave industriale të metaleve me tretës organik.

Industria ushqimore

Neni 61

VKE e materieve pluhur është 75 mg/m3 në veprimin e tharjes së makaronave tek procesi teknologjik i përpunimit të panxharit të sheqerit dhe përpunimit të sheqerit.

Neni 62 VKE e materieve në gjendje pluhuri është 150 mg/m3 tek procesi teknologjik i tharjes së barit.

Neni 63

(1) VKE e materieve të gazta dhe organike, e shprehur si karbon i plotë, është 50 mg/m3 tek procesi teknologjik i fërgimit të kafës,

3. to the singe on circular kilns (for electrodes of graphite, electrode of carbon and stone of carbon): organic gasses components expressed as total carbon -

200

4. To the impregnation: - organic gasses components expressed as total carbon

50

Article 60

ELV of resolving steam (chlorine hydro-carburets) is 100 mg/m3, during the measure derivation from 500 g/h or more, to the technological process for removal of industrial oils of metals with organic resolve.

Food Industry

Article 61

ELV of dust substances is 75 mg/m3, on the activity of macaroni drying to the technological process of the production of sugar-beet and sugar.

Article 62

ELV of substances on dust state is 150 mg/m3 to the technological process for drying of green feed.

Article 63

3.kod žarenja u kružnim pećima (za grafitne elektrode, ugljene elektrode i ugljeni kamen) plinovitih organskih spojeva izraženih kao ukupni ugljik

200

4.kod impregnacijplinovitih organskih spojeva izraženih kao ukupni ugljik

50

Clan 60 GVE pare rastvaraca (hlorirani ugljikovodonici) je 100 mg/m3, pri protoku mase od 500 g/h ili više, kod tehnološkog procesa industrijskoga odmašćivanja metala organskim rastvaracima.

Prehrambena industrija

Clan 61

GVE za sitne materije je 75 mg/m3 u procesu susenja makarona kod tehnoloskog procesa prerade secerne repe i rafinacije secera.

Clan 62

GVE za sitne materije u obliku prasine je 150 mg/m3 kod tehnoloskog procesa susenja trave.

Clan 63

Page 57: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

57zëvëndësimit për kafe, drithrave dhe kakaos.

(2) Për vendndezjet e tharjes tek të cilët prodhimet e fërgimit përdoren direkt në procesin e prodhimit, respektivisht të cilat janë në kontakt direkt me tymin e gazrave apo flakën, nxehen, thahen apo përpunohen prodhimet e materieve të ndotura të fituara me matje të cilat tregojnë pjesëmarrjen vëllimore të oksigjenit të dhënë 17 %.

Përcjellja e emisionit

Neni 64

(1) Kur bëhen matjet kontinuele të emisionit të materieve ndotëse në gazin e shkarkuar tek proceset teknologjike të caktuara në këtë kre, duhet të bëhen matjet kontinuele, për:

1. rrjedhën e masës së emituar të gazrave të shkarkuar, nëse është dhënë faktori emisionit

2. pjesën vëllimore të oksigjenit, nëse përqëndrimi i materieve ndotëse shprehet në pjesën e tij, dhe temperatura.

(2) Te procesi teknologjik i përfitimit të acidit fosforik nga neni 44. i procesit teknologjik të përfitimit të plehërave minerale nga neni 47. i këtij UA, emisionet e përshkruara për materiet e ndotura në mes Q emituar/Q kufitare

>5, maten në mënyrë kontinuale.

(1) ELV of gasses and organic substances expressed as a total carbon is 50 mg/m3 to the technological process of roasting coffee and coffee substitutes, cereals and cocoa.

(2) For the firebox to which the roasting productions shall be used direct on the production process , respectively are on direct contact with the gasses smoke or flame, heated, drying or elaborated the productions with the concentration value of waste substances, benefited by measurement, shows the volume participation of the given oxygen 17 %.

Conduction of the emission

Article 64

(1) When shall be done the continual measurement of the emission of pollution substances on the pollution gas to the technological process determined on this chapter, should be done the continual measurement, as:

1. The derivation of the emitted measure of pollution gasses, if it is given the emitted factor;

2. volume part of the oxygen, if the concentration of the pollution substances expressed on its part as well as the temperature. (2) For the technological process of fosforic acid from article 44. of technological process of production of mineral fertilizer from article 47.of this AI,described emissions for polluted substances between Qemited/Qlimited >5, are measured in continual way.

(1)GVE za gasovite i organske materije, izrazene kao ukupan ugljenik je 50 mg/m3 kod tehnoloskog procesa przenja kafe, zamene za kafu, zitarice i kakao.

(2) Za lozista susara kod kojih se proizvodi przenja, direktno koriste u procesu proizvodnje posebno, koji su direktno u kontaktu sa dimom gasova ili plamenom zagrevaju, suse ili obradjuju proizvodi, sa procentnim ucescem zagadjenih materija dobijenih merenjem, pokazuju zapreminsko ucesce 17 % datog kiseonika.

Pracenje emisije

Clan 64

(1) Kada se vrse konstantna merenja emisije zagadjujucih materija zagadjenom gasu kod tehnoloskog procesa odredjena u ovom poglavlju, treba da se vrse konstantna merenja:

1. protok emitovane mase zagadjenih gasova ako je dat faktor emisije,

2. zapreminski udeo kiseonika, ako se koncentracija zagadjenih materija izrazi u njegovom delu i-temperatura.

(2) Kod tehnoloskog procesa dobijanja fosforne kiseline iz clana 44. tehnoloskog procesa dobijanja mineralnog djubriva iz clana 47. ovoga pravilnika opisane emisije za zagadjene materije izmedju Q emitovano/Q granicna >5, mere se kontinuelno.

Page 58: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

58 Kapitulli V.

VLERAT KUFITARE PËR EMISIONET E BASHKËDYZIMEVE ORGANIKE QË AVULLOHEN

Në këtë kapitull VKE-të e përkohshme janë 30% më të larta se normat e BE.

Neni 65

Repartet që përdorin tretës organik duhet t’i nënshtrohen procedurës se marrjes së lejes konform akteve ligjore që janë në fuqi para fillimit të punës.

Neni 66

Pjesa e repartit ku kanë ndodhur ndryshimet e konsiderueshme, do të trajtohet si repart i ri ose ekzistues, me kusht që emisionet e përgjithshme nga i gjithë reparti nuk i tejkalojnë ato emisione që do të ishin të shkaktuara nga ajo pjesë ku kanë ndodhur ndryshimet e konsiderueshme. Kërkesat për repartet që shfrytëzojnë tretës organik

Neni 67

(1) Të gjitha repartet që shfrytëzojnë tretës organik duhet të jenë në pajtim me VKE për gazrat e shkarkuara dhe VKE difuzive, me vlerat e përgjithshme kufitare të emisioneve dhe kërkesat e dhëna në nenin 70. të këtij UA ose me kërkesat e skemave zvogëluese nga neni 72. i këtij UA.

Chapter V.

EMISSIONLIMITET VALUES OF VOLATILE ORGANICS COMPOUNDS

In this chapter the temporary ELV are 30% higher than the norms of EU.

Article 65

The installations which use organic volatile should undergo the procedure of permit issuing conform legal acts before being put into operation.

Article 66 The part of the installation which undergoes the substation change shall be treated either as a new installation or as an existing installation, provided that the total emission of the whole installation do no exceed those that would have resulted had the substantially changed.

Requirements for installations which use organic volatile

Article 67 (1) All installation which uses organic volatile shall comply with either the emission limit values in waste gases and the fugitive emission values, or the total emission limit values, and other requirements lay down in

Poglavlje V.

GRANICNE VREDNOSTI ZA EMISIJE ORGANSKIH JEDINJENJA KOJA ISPARAVAJU

U ovom poglavlju privremeni GVE su 30% vise od norme EZ. Clan 65

Postrojenja koja upotrebljavaju organske rastvarače treba da se podvrgnu proceduri dobijanja dozvole,shodno pravnim aktima koji su na snazi pre početka rada.

Clan 66

Deo postrojenja gde su se desile znatne promene , tretirat ce se kao nova postrojenja ili kao postojeca ,pod uslovom da opste emisije iz celog

postrojenja ne prevazidju te emisije koje su uzrokovane iz tog dela gde su se

desile znatne promene . Zahtevi za postrojenja koja koriste organske rastvarace

Clan 67

(1) Sva postrojenja koja koriste organske rastvarace trebaju biti u skladu sa ili sa granicnim vredostima emisija za ispustene gasove i vrednistima difuzivnih emisija , ili sa opstim vrednostima

Page 59: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

59

(2) Në rastet e emisioneve difuzive, si vlerë mesatare e emisioneve për reparte, zbatohet vlera kufitare e emisioneve difuzive. Por, nëse tregohet se për ndonjë repart kjo vlerë teknikisht ose ekonomikisht nuk është e zbatueshme, për atë repart të veçantë mund të bëhet përjashtim me kusht që të mos pritet rrezik i konsiderueshëm për shëndetin e njeriut dhe mjedisit. Për çdo përjashtim, operatori duhet të dëshmojë se shfrytëzohen teknikat më të mira të mundshme. (3) Veprimtaritë që nuk mund të kryhen në kushte të mbyllura, mund të përjashtohen nga masat e kontrollit nga neni 70. i këtij UA, kur kjo mundësi në mënyrë eksplicite është e theksuar. Në këtë rast shfrytëzohet skema e zvogëlimit nga neni 72. i këtij UA, nëse kjo mundësi është e zbatueshme, teknikisht dhe ekonomikisht. (4) Për repartet që nuk shfrytëzojnë skemat e zvogëlimit, çdo pajisje për zvogëimin e ndotjes që instalohet pas ditës së hyrjes në fuqi të këtij Udhëzimi, duhet t’i plotësojë të gjitha kërkesat nga neni 70. i këtij UA. (5) Substancat ose preparatet të cilat, për shkak të përmbajtjes së bashkëdyzimeve organike që avullohen, klasifikohen si kancerogjene, mutagjene ose toksike që janë të shënuara, dhe duhet të kenë shenjë të rrezikut RXY, do të zëvëndësohen në masën më të madhe me preparate me pak të dëmshme në periudhën më të shkurt kohore sipas udhëzimeve në nenin 69. paragrafi 1. të këtij UA.

article 70 of this AI, or the requirements of the reduction scheme specified in article 72. of this AI. (2) For fugitive emissions, shall apply fugitive emission values to installations as an emission limit value. However, where it is demonstrated that for an individual installation this value is not technically and economically feasible, for such an individual installation provided that significant risks to human health or the environment are not to be expected. For each derogation, the operator must demonstrate that the best available technique is being used; (3) Activities which cannot be operated under contained conditions may be exempted from the controls of article 70 of this AI when this possibility is explicitly mentioned. The reduction scheme of article 72 of this AI is then to be used, unless this possibility is technically and economically feasible. (4) For installations not using the reduction scheme, any abatement equipment installed after the date on which this Instruction is brought into effect shall meet all the requirements of article 70. of this AI. (5) Substances or preparations which, because of their content of Volatile Organic Compounds classified as carcinogens, mutagens, that are assigned or need to carry the risk phrases RXY, shall be replaced, as far as possible and, by less harmful substances or preparations within the shortest possible time under article 69. paragraph 1 of this AI .

granicnih emisija i datim zahtevima u clanu 70. ovoga AU. ili sa zahtevima smanjenih sema iz clana 72. ovog AU. (2) U slucaju difuzivnih emisija , kao granicna vrednost emisije za postrojenja(pogone) primenjuje se granicna vrednost difuzivnih emisija . Medutim ukoliko se pokaze da za neki pogon ova vrednost nije tehnicki ili ekonomski primenljiva, za takav pojedinacan pogon- postrojenje moze se napraviti izuzetak pod uslovom da se ne ocekuju znacajniji rizici po ljudsko zdravlje i okolinu- zivotnu sredinu . Za svako odstupanje operator mora dokazati da koriste najbolje raspolozive tehnike-BAT . (3) Delatnosti koje ne mogu da se obavljaju pod zatvorenim uslovima mogubiti izuzete iz kontrolnih mera iz clana 70. ovog AU kada je ova mogucnost ekspllicitno napomenuta.U tom slucaju se koristi sema smanjenja iz clana 72.ovog AU, ako je ova opcija tehnicki i ekonomski izvodljiva. (4) Za postrojenja(pogone) koji ne koriste seme smanjenja, bilo koja oprema za smanjenje zagadjivanja koja je instalirana nakon dana stupanja na snagu ovog upustva ce ispuniti sve zahteve iz clana 70. ovog AU. (5) Materije ili preparati koji zbog sadrzaja organskih jedinjenja koja isparavaju se klasifikuju kao kancerogene, mutagene ili toksicne, oznecene su I trebaju imati znak opasnosti RXY, zamenice se na najvisoj meri sa manje rizicnim preparatima u najkracemj mogucem vremenu, prema

Page 60: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

60

(6) Për lirimin e bashkdyzimeve organike që avullohen, të përmendura në paragrafin (5) të këtij neni, ku rrjedha në masë është grup i bashkëdyzimeve të cilat janë përmendur në këtë paragraf, është më e madhe ose e barabartë me 10 g/h, respektohen vlerat kufitare të emisionit prej 2 mg/m3. Vlera kufitare e emisioneve bazohet në shumën e masës së bashkëdyzimeve të caktuara.

(7) Për lirimin e bashkdyzimeve organike halogjene që avullohen e që janë të shënuara me shenjën R40, ku rrjedha në masë është më e madhe ose e barabartë me 100g/h, respektohet vlera kufitare e emisioneve prej 20 mg/m3. Vlera kufitare e emisioneve ka të bëj me shumën e masës së bashkdyzimeve të veçanta. (8) Lirimi i bashkdyzimeve organike që avullohen, të dhëna në paragrafin. (5) dhe (7) të këtij neni, kontrollohet si emision i repartit në kushte të mbyllura, përderi sa është i zbatueshëm teknikisht dhe ekonomikisht, për mbrojtjen e shëndetit dhe mjedisit.

(9) Lirimi i atyre bashkdyzimeve organike që avullohen, dhe që pas hyrjes në fuqi te UA janë të shenjuara apo duhet të mbajnë ndonjë shenjë të rrezikut nga paragrafi ( 5) dhe (7) të këtij neni, duhet të jenë në pajtim me vlerat kufitare nga paragrafi (6) dhe (7) i këtij neni, deri në 5 vite. (10) Gjatë lëshimit në punë dhe mbylljes së repartit,merren të gjitha masat parandaluese në mënyrë që emisionet të jenë në masën më të vogël të mundshme. Monitorimi i emisioneve nga reparti

(6) For discharges of the Volatile organic compounds mentioned to in paragraph (5) where the mass flow of the sum of the compounds causing the labelling referred to in that paragraph is greater than, or equal to, 10 g/h, an emission limit value of 2 mg/Nm3 shall be complied with. The emission limit value refers to the mass sum of the individual compounds.

(7) For discharges of halogenated Volatile organic compounds which are assigned the risk phrase R40, where the mass flow of the sum of the compounds causing the labelling R40 is greater than, or equal to, 100 g/h, an emission limit value of 20 mg/Nm3 shall be complied with. The emission limit value refers to the mass sum of the individual compounds. (8) The discharge of Volatile organic compounds referred to in paragraphs (5) and (7) of this article shall be controlled as emissions from an installation under contained conditions as far as technically and economically feasible to safeguard public health and the environment. (9) Discharges of those Volatile organic compounds which, after the entry into force of this AI, are assigned or need to carry one of the risk phrases mentioned in paragraphs (5) and (7) , shall have to comply with the emission limit values mentioned in paragraphs (6) and (7) of this article until 5 years.

(10) All appropriate precautions shall be taken to minimise emissions during start-up and shut-down of the installation.

Monitoring of emissions from installation

clanu 69. stav 1. ovog A.U. (6) Za ispustanje isparljivih organskih jedinjenja navedenih u stavu (5) ovog clana gde je protok mase zbira jedinjenja koji prouzrokuje oznacavanje navedeno u tom stavu veci ili jednak od 10 g/h, postuju se granicne vrednosti emisije od 2 mg/Nm3.Granicna vrednost emisije se odnosi na zbir masa pojedinih jedinjenja.

(7) Za ispustanje halogenizovanih isparljivih organskih jedinjenja koja su oznacena oznakom R40, gde je protok mase veci ili jednak sa 100g/h, postuje se granicna vrednost emisije od 20 mg/m3. Granicna vrednost emisije se odnosi na zbir masa pojedinacnih jedinjenja . (8) Ispustanje organskih jedinjenja koje isparaju, date u stavu (5) I (7) ovoga clana kontrolisu se od postrojenja sa zatvorenim uslovima, dok je tehnicki i ekonomski prikladan za zastitu ljudskog zdravlja i sredine . (9) Ispustanje onih isparljivih organskih jedinjenja koja su,nakon stupanja na snagu ovog AU,oznacena ili moraju nositi jednu od oznaka rizika iz stava (5) i (7) ovoga clana, moraju biti u skladu sa granicnim vrednostima iz stava (6) i (7) ovoga clana do 5 godina. (10) U toku pustanja u pogon i zatvaranja preduzimaju se sve odgovarajuce zastitne mere kako bi se emisije svele na najmanju mogucu meru. Monitoring emisije iz pogona

Page 61: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

61

Neni 68 (1) Është e nevojshme të bëhet monitorimi i përhershëm i kanaleve në të cilët është e lidhur paisja për zvogëlimin e ndotjes dhe të cilët në pikën përfundimtare emitojnë më shumë se 10 kg/h karbon organik të përgjithshëm, që të vërtetohet se a janë vlerat emituese në pajtueshmëri me rregullat.

(2) Në raste të tjera sigurohen matje të përgjithshme ose periodike. Te matjet periodike zbatohen më së paku tri lexime gjatë çdo matje.

Neni 69

(1) Gazrat e shkarkuar duhet t’i përmbahen vlerave kufitare të emisioneve të nenit 65. paragrafi (1) vlerave të emisioneve disperzive dhe vlerave të përgjithshme kufitare të emisioneve, sipas kërkesës së skemës së zvogëlimit të dhënë në nenin 72.të parag. (3) dhe (4) dhe neni 67. të këtij UA.

(2) Në nenin 73. të ketij UA janë dhënë kahjet që i përkasin planeve të menaxhimit me tretësira me anë të së cilave tregohet respektimi i këtyre parametrave. (3) Vëllimet e gazit mund t’i bashkangjiten gazrave që shkarkohen për qëllim të ftohjes dhe zbutjes, kur për këtë ekzistojnë arsyeshmëri teknike, por nuk do të mirren parasysh në rast të përcaktimit të masës së koncentruar të materieve ndotëse në gazin e shkarkuar.

Article 68 (1) The channels to which abatement equipment is connected, and which at the final point of discharge emit more than an average of 10 kg/h of total organic carbon, are monitored continuously for compliance.

(2) In the other cases, will be ensured either continuous or periodic measurements are carried out. For periodic measurements at least three readings shall be obtained during each measurement exercise

Article 69

(1) Emission limit values in waste gases should content the emission limit value of article 65. paragraph 1, fugitive emission values and total emission limit values, under the requirements of the reduction scheme given in article 72. paragraph (3) and (4) article 67. of this AI. (2) In article 73. of this AI are provided the solvent management plans serving to demonstrate compliance with these parameters. (3) Gas volumes may be added to the waste gas for cooling or dilution purposes where technically justified but shall not be considered when determining the mass concentration of the pollutant in the waste gas.

(4) In the cases of substantial change, compliance shall be revivified.

Član 68

(1) Potrebno je vršiti stalni monitoring kanala kojima je povezana oprema za smanjenje zagađivanja i koji na konačnoj tački ispuštanja emituju više od 10 kg/h ukupnog organskog ugljenika kako bi se proverilo da li su emitovane vrednosti u skladu sa propisima.

(2) U ostalim slučajevima obezbjeđuju se bilo stalna, bilo periodična merenja. Kod periodičnih merenja sprovode se najmanje tri očitavanja u toku svakog sprovođenog merenja.

Član 69

(1) Kod zagadjujucih gasova treba se pridržavati granicnim vrednostima emisijaiz clana 65. stav 1, vrednostima disperzivnih emisija i ukupnim granicnim vrednostima emisija, i zahteva seme smanjenja datoj u clanu 72.stava (3) i (4) i clana 67. ovog AU.

(2) U clanu 73. ovog AU date su smernice koje se odnose na planove upravljanja rastvaračima putem kojih se dokazuje poštovanje ovih parametara. (3)Zapremine gasa mogu biti dodate otpadnom gasu radi hlađenja ili razblaživanja kada za to postoje tehnička opravdanja, ali neće biti uzete u obzir prilikom određivanja masene koncentracije zagađujuće materije u otpadnom gasu.

(4) Nakon znatne promene ponovo se vrši provera poštovanja propisa.

Page 62: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

62 (4) Në rastë të ndryshimeve të dukshme përsëri kontrollohet rrespektimi i rregullave.

(5) Në rastet e matjeve të përhershme konsiderohen që vlerat kufitare të emisioneve respektohen, nëse gjatë një matjeje:

1. asnjëra nga vlerat mesatare të matura gjatë 24 orëve të punës normale, nuk i tejkalon kufijtë e lejuar, 2. asnjëra nga vlerat mesatare për një orë nuk i tejkalon vlerat mesatare të emisioneve më shumë se faktori 1,5.

(6) Në rast të matjeve periodike konsiderohet se vlerat kufitare të emisonit respektohen nese gjatë kryerjes së një matjeje׃

1.vlera mesatare e te gjitha leximeve nuk e tejkalon vlerën kufitare të emisionit dhe, 2. asnjëra prej vlerave mesatare një orëshe nuk e tejkalon vlerën kufitare të emisionit më shumë se faktori 1,5.

(7) Rrespektimi i dispozitës së nenit 67. 68.dhe 69. të këtij UA kontrollohet në bazë të shumës së masës së koncentrimeve të veçanta të bashkdyzimeve që avullohen. Në rastet tjera, respektimi i rregullave vërtetohet me anë të masës së përgjithshme të karbonit organik që emitohet, përveç nëse nuk është ndryshe e caktuar në nenin 70. të këtij UA.

(5) In the case of continuous measurements the emission limit values shall be considered to be complied with if:

1. None of the averages over 24 hours of normal operation exceeds the emission limit values, and 2. None of the hourly averages exceeds the emission limit values by more than a factor of 1, 5.

(6) In the case of periodic measurements the emission limit values shall be considered to be complied with if, in one monitoring exercise: 1. The average of all the readings does not exceed the emission limit values, and 1. None of the hourly averages exceeds the emission limit value by more than a factor of 1, 5. (7) Compliance with the provisions of Article 67. 68. and 69. of this AI shall be verified on the basis of the sum of the mass concentrations of the individual volatile organic compounds concerned. For all other cases, compliance shall be verified on the basis of the total mass of organic carbon emitted unless otherwise specified in article 70. of this AI.

(5) U slučaju stalnih merenja, smatra se da se granična vrednost emisije poštuje ukoliko:

1. nijedna od mjerenih srednjih vrednosti u toku 24 sata normalnog rada ne prelazi graničnu vrednost, i

2. nijedna od srednjih vrednosti po jednom satu ne prelazi granične vrednosti emisije za više od faktora 1,5.

(6) U slučaju periodičnih merenja smatra se da se granične vrednosti emisije poštuju ukoliko u toku sprovođenja jednog mjerenja:

1. srednja vrednost svih očitavanja ne prelazi granične vrednosti emisija, i kada 2. nijedna od srednjih vrednosti po jednom satu ne prelazi graničnevrednosti emisija za više od faktora 1,5.

(7) Poštovanje odredbe clana 67. 68. i 69.ovog AU proverava se na osnovu zbira masenih koncentracija pojedinačnih isparljivih jedinjenja.U ostalim slučajevima poštovanje propisa se proverava na osnovu ukupne mase organskog ugljenika koji se emituje, osim ako drugačije nije određeno u clanu 70. ovog AU.

Page 63: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

63Neni 70

Mveshja ad’hezive

(1) Veshje ad’hesive është çdo veprimtari kur ad’hezivi vehet në sipërfaqe, me përjashtim të veshjes ad’hesive dhe laminimit që ka të bëjë me veprimtarinë e shtypjes. Veshja /lyerja mbrojtëse (2) Veshja /lyerja mbrojtëse është çdo veprimtari në të cilën egziston një lyerje ose lyerje të shumëfishta kontinuele të shtresës së veshjes /ngjyrës mbrojtëse në automjete:

1. Automobilët e rinjë që definohen si automjete të kategorisë M1 sipas Direktivës 70/156/EEC të Bashkësisë Europiane dhe kategorisë N1, nëse veshja e tyre /lyerja mbrojtëse bëhet në repart të njejtë ku bëhet veshja /lyerja e automjeteve nga kategoria M1.

2. Kabinat e kamionëve të definuara si akomodim /shtëpiza për vozitës dhe të gjitha pjesët e integruara që shërbejnë si akomodim i paisjeve teknike për automjete të kategorisë N2 dhe N3 sipas Direktivës 70/156/EEC të Bashkësisë Europiane. 3. Kombibusëve dhe kamionëve të

definuar si automjete të kategorisë N1, N2 dhe N3 sipas Direktivës 70/156/EEC të Bashkësisë Europiane duke mos përfshirë kabinat e kamionëve.

4. Autobusët e definuar si automjete të kategorisë M2 dhe M3 sipas Direktivës 70/156/EEC të Bashkësisë Europiane.

5. Rimorkiot të definuara në kategori O1, O2, O3 dhe O4 sipas Direktivës 70/156/EEC të Bashkësisë Europiane.

Article 70

Adhesive coating (1) Any activity in which an adhesive is applied to a surface, with the exception of adhesive coating and laminating associated with printing activities.

Coating/defences colouring (2) Any activity in which a single or multiple application of a continuous film of a coating is applied to vehicles as listed below:

1. New cars, defined as vehicles of category M1 in Directive 70/156/EEC of European Union, and of category N1 in so far as they are coated at the same installation as M1 vehicles,

2. Truck cabins, defined as the housing for the driver, and all integrated housing for the technical equipment, of vehicles of categories N2 and N3 in Directive 70/156/EEC of European Union ,

3. Vans and trucks, defined as vehicles of categories N1, N2 and N3 in Directive 70/156/EEC, of European Union but not including truck cabins,

4. Buses, defined as vehicles of categories M2 and M3 in Directive 70/156/EEC of European Union,

5. Trailers, defined in categories O1, O2, O3 and O4 in Directive

Clan 70

Adhezivno presvlačenje (1) Adhezivno presvlačenje je bilo koja delatnost kod koje se adheziv nanosi na površinu izuzev adhezivnog presvlačenja i laminiranja koje je povezano sa štamparskom delatnošću. Presvlačenje/zaštitno bojenje (2) Presvlačenje/zaštitno bojenje je bilo koja delatnost kod koje postoji jedna ili mnogostruka primena kontinualnog sloja presvlake/zaštitne boje na vozila:

1. Nove automobile koji su definisani kao vozila iz kategorije M1 prema Direktivi 70/156/EEC Evropske Unije i kategorije N1, ukoliko senjihovopresvlačenje/zaštitno bojenje vrši u istom pogonu gdje i presvlačenje/bojenje vozila iz kategorije M1. 2. Kabine kamiona definisane kao smještaj/kućište za vozača i svi integrisani dijelovi koji služe za smiještaj tehničke opreme za vozila iz kategorije N2 I N3 prema Direktivi 70/156/EEC Evropske Unije, 3.Kombije i kamione definisane kao vozila kategorije N1, N2 i N3 prema Direktivi 70/156/EEC Evropske Unije ne uključujući kabine kamiona,

4. Autobuse definisane kao vozila kategorija M2 i M3 prema Direktivi 70/156/EEC Evropske Unije,

5. Prikolice definisane u kategorijama O1, O2, O3 i O4

Page 64: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

646. Sipërfaqet metalike dhe plastike duke

përfshirë edhe sipërfaqet e aeroplanëve, anijeve, trenave dhe të ngjajshme.

7. Sipërfaqet nga druri. 8. Sipërfaqet nga tekstili, pëlhura, filmi

dhe letra. 9. Lëkura

(3) Këtu nuk përfshihen veshjet e substrateve me metale duke shfrytëzuar teknikën elektroforetike dhe të stërpikjes kimike. Nëse veshja përfshin fazën në të cilën lënda e njejtë shtypet në cilëndo teknikë, kjo fazë e shtypjes konsiderohet si pjesë e veshjes, ku veshja si pjesë e veprimtarisë së posaçme nuk përfshihet, por mund të përfshihet në kapitull nëse shtypja bën pjesë në atë fushë të veprimtarisë. Veshja e tubave (4) Veshja e tubave është çdo veprimtari tek e cila çeliku në tub, çeliku që nuk korodohet, çeliku i ngjyrosur, legura e bakrit ose traka e aluminit në proces të vazhdueshëm veshen me mikroderm ose me shtresë laminati. Pastrimi kimik (5) Çdo veprimtari industriale ose komerciale tek e cila shfrytëzohen bashkëdyzimet organike që avullohen në ndonjë repart për pastrimin e rrobave, orendive ose prodhimeve të ngjashme, përveç menjanimit të njollave në tekstil dhe industri të veshmbathjes. Prodhimi i mbathjeve

70/156/EEC of European Union, 6. Metallic and plastic surfaces

including surfaces of airplanes, ships, trains, etc,

7. Wooden surfaces, 8. Textile, fabric, film and paper surfaces, 9. Leather.

(3) It does not include the coating of substrate with metals by electrophoretic and chemical spraying techniques. If the coating activity includes a step in which the same article is printed by whatever technique used, that printing step is considered part of the coating activity, however, printing activities operated as a separate activity are not included, but may be included in chapter if the printing activity falls within the scope thereof. Coil coating (4) Any activity where coiled steel, stainless steel, coated steel, copper alloys or aluminium strip is coated with either a film forming or laminate coating in a continuous process. Dry cleaning (5) Any industrial or commercial activity using Volatile organic compounds in an installation to clean garments, furnishing and similar consumer goods with the exception of the manual removal of stains and spots in the textile and clothing industry. Footwear manufacture (6) Footwear manufacture means any activity

prema Direktivi 70/156/EEC Evropske Unije,

6. Metalne i plastične površine uključujući površine aviona, brodova, vozova i sl.,

7. Drvene površine 8. Površine od tekstila, tkanine,

filma i papira, 9. Koža.

(3) Ovim nije obuhvaćeno presvlačenje supstrata metalima korišcenjem tehnika elektroforetskog i hemijskog prskanja. Ukoliko presvlačenje uključuje fazu u kojoj se isti predmet štampa bilo kojom tehnikom, ova faza u štampanju se smatra delom presvlačenja. Međutim, presvlačenje koje je dio posebne delatnosti nije uključeno, ali može biti obuhvaćeno Prilogom ukoliko štampanje spada u delokrug istogPresvlačenje kalema (Cevova) (4) Presvlačenje kalema je bilo koja delatnost kod koje se čelik u kalemima, nerđajući čelik, obojeni čelik, legura bakra ili aluminijska traka u stalnom procesu presvlače bilo mikrodermom ili slojem laminata. Hemijsko čišćenje (5) Bilo koja industrijska ili komercijalna delatnost kod koje se koriste isparljiva organska jedinjenja u nekom pogonu za čišćenje odjeće, namještaja ili sličnih proizvoda izuzev ručnog otklanjanja fleka u tekstilnoj i odevnoj-industriji. Proizvodnja obuće

Page 65: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

65(6) Prodhimi i mbathjeve nënkupton çdo veprimtari të prodhimit të mbathjeve apo të pjesëve të tyre. Prodhimi i preparateve për veshje /ngjyrosje mbrojtëse, llaqeve, ngjyrat dhe ad’hezivët-prodhimi i produkteve finale të lartëpërmendura dhe ndërproduktet që zhvillohen në lokacion të njejtë me anë të përzierjes së pigmenteve, rrëshirës dhe materialeve ad’hesive me tretës organik ose me bartës të tjerë, duke përfshirë veprimtarinë e disperzonit dhe para-disperzionit, përshtatjen e viskozitetit dhe operacionit për mbushje të ambalazhit me produkte finale. Prodhimi i produkteve farmaceutike (7) Në të cilën nënkuptohen: sinteza kimike, fermentimi, ekstraktimi, finalizimi i prodhimeve farmaceutike dhe prodhimi i ndërprodukteve, nëse bëhet në lokacion të njejtë. Shtypja (8) Nënkupon çdo veprimtari të reprodukcionit të tekstit /ose fotografive tek të cilat me përdorimin e bartësve të fotografisë ngjyra bartet në cilëndo sipërfaqe. Këtu përfshihen teknikat e llakimit, veshjes /ngjyrosjes dhe laminimit, por vetëm proceset në vijim janë të përfshirë në këtë nen: 1.Fleksografia – veprimtari e shtypjes tek e cila shfrytëzohet bartësi i fotografisë nga fotopolimeri elastik ose me goma në të cilat pjesët të cilat shtypen mbi pjesët në të cilat nuk shtypet, përdoret ngjyrë e lëngët e cila thahet me anë të avullimit.

of producing complete footwear or parts thereof. Manufacturing of coating preparations, varnishes, inks and adhesives, the manufacture of the above final products, and of intermediates where carried out at the same site, by mixing of pigments, resins and adhesive materials with organic solvent or other carrier, including dispersion and predisposing activities, viscosity and tint adjustments and operations for filling the final product. Manufacturing of pharmaceutical products (7) Which means: the chemical synthesis, fermentation, extraction, formulation and finishing of pharmaceutical products and where carried out at the same site. Printing (8) Any reproduction activity of text and/or images in which, with the use of an image carrier, ink is transferred onto whatever type of surface. It includes associated varnishing, coating and laminating techniques. However, only the following sub-processes are included in this article: 1.Flexography - a printing activity using an image carrier of rubber or elastic photopolymers on which the printing areas

(6) Proizvodnja obuće je bilo koja delatnost proizvodnje celokupne obuće ili njenih delova. Proizvodnja preparata za presvlačenje/zaštitno bojenje, lakova, mastila i adheziva-Proizvodnja gore pomenutih finalnih proizvoda i međuproizvoda koja se odvija na istoj lokaciji putem mešanja pigmenata, smole i adhezivnih materijala sa organskim rastvaračima ili nekim drugim prenosiocima uključujući delatnosti disperzije i pred-disperzije, podešavanje viskoziteta i tinture i operacije za punjenje ambalaže finalnim proizvodima. Proizvodnja farmaceutskih proizvoda (7) Proizvodnja farmaceutskih proizvoda pod kojom se podrazumeva: Hemijskasinteza, fermentacija, ekstrakcija, formulisanje i finaliziranje farmaceutskih proizvoda i proizvodnja među-proizvoda ukoliko se vrši na istoj lokaciji. Štampanje (8) Štampanje podrazumeva bilo koju delatnost reprodukcije teksta i/ili slika kod koje se uz upotrebu nosioca slike mastilo prenosi na bilo koju vrstu površine. Ovim su obuhvaćene tehnike lakiranja, presvlačenja/bojenja i laminiranja. Međutim, samo su sledeći pod-procesi obuhvaćeni ovim članom: 1.Fleksografija – štamparska delatnost kod koje se koristi nosilac slike od

Page 66: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

66 2.Heatset web ofset - web-fed veprimtari e shtypjes tek e cila pjesët që shtypen ndodhen në të njejtin rrafsh dhe ku web-fed do të thot se materiali i cili do të shtypet vëhet në makinë me tub i cili është me fletë të shpërndara. Pjesa ku nuk shtypet është e punuar ashtu që e tërhek ujin dhe në atë mënyrë e dëbon ngjyrën. Pjesa që shtypet është përpunuar ashtu që të pranon dhe bartë ngjyrën në sipërfaqen që shtypet. Avullimi bëhet në furra në të cilën ajri i ngrohtë shfrytëzohet për ngrohje të materialit që shtypet. 3.Laminimi i lidhur me veprimtarinë e shtypjes bashkimit të dy apo më shumë materialeve fleksibile që të prodhohet laminati. 4.Roto shtypi për roto-publikim, shtyp i cili përdoret tek shtypja e letrës që shfrytëzohet për broshura, katalogje ose prodhime të ngjajshme për të cilat shfrytëzohet ngjyra me bazë të toluenit. 5.Roto shtypja – veprimtari e shtypjes tek e cila shfrytëzohet bartësi cilindrik i fotografisë ku pjesa që është për shtypje nën pjesën që nuk shtypet, shfrytëzohen ngjyrat e lëngëta që thahen me anë të avullimit. Hapsira ndarëse mbushet me ngjyrë e teprica hiqet nga pjesa që nuk shtypet, para se sipërfaqja që do të shtypet vie në kontakt me cilindrin dhe e pranon ngjyrën nga kjo hapsirë. 6.Roto skrin shtypi - web-fed - veprimtari e shtypjes tek e cila ngjyra bartet në sipërfaqe që duhet të shtypet ashtu që lëshohet nëpër barësin poroz të fotografisë , pjesa që do të shtypet është e hapur, ndërsa pjesa që nuk

are above the non-printing areas, using liquid inks which dry through evaporation, 2. Heat-set web offset- a web-fed printing activity using an image carrier in which the printing and non-printing area are in the same plane, where web-fed means that the material to be printed is fed to the machine from a reel as distinct from separate sheets. The non-printing area is treated to attract water and thus reject ink. The printing area is treated to receive and transmit ink to the surface to be printed. Evaporation takes place in an oven where hot air is used to heat the printed material, 3. Laminating associated to a printing activity - the adhering together of two or more flexible materials to produce laminates, 4. Publication rotogravure - a rotogravure printing activity used for printing paper for magazines, brochures, catalogues or similar products, using toluene-based inks, 5. Rotogravure - a printing activity using a cylindrical image carrier in which the printing area is below the non-printing area, using liquid inks which dry through evaporation. The recesses are filled with ink and the surplus is cleaned off the non-printing area before the surface to be printed contacts the cylinder and lifts the ink from the recesses, 6. Rotary screen printing - a web-fed printing activity in which the ink is passed onto the surface to be printed by forcing it through a porous image carrier, in which the printing area is open and the nonprinting area is sealed off, using liquid inks which dry only through evaporation. Web-fed means that the material to be printed is fed to the machine from a reel as distinct from separate sheets, 7. Varnishing - an activity by which a varnish

gumenih ili elastičnih fotopolimera na kojima su delovi koji se štampaju iznad delova na kojima se ne štama, upotrebljava se tečno mastilo koje se suši putem isparavanja,

2.Heatset web ofset – web-fed štamparska delatnost kod koje se deo koji se štampa i deo koji se ne štampa nalaze u istoj ravni i gde web-fed znači da se materijal koji će se štampati unosi u mašinu iz kalema u vidu pojedinačnih listova. Dio koji se ne štampa je obrađen tako da privlači vodu i na taj način odbija mastilo. Deo koji se štampa je obrađen tako da prima i prenosi mastilo na površinu za štampanje. Isparavanje se odvija u peći u kojoj se topao zrak koristi za zagrevanje štampanog materijala, 3.Laminiranje povezano sa štamparskom delatnošću-spajanje dva ili više fleksibilnih materijala da bi se proizvelilaminati,

4.Roto štampa za publikacije-roto štampa koja se primenjuje kod štampanja papira koji se koristi za satopise, brošure, kataloge ili slične proizvode pri tome se koristi mastilo na bazi toluena, 5.Roto štampa- štamparska delatnost kod koje se koristi cilindrični nosilac slike gde dio koji je za štampanje ispod dela koji se ne štampa, koriste se tečna mastila koja se suše putem isparavanja. Udubljenja se ispunjavaju mastilom a višak se otklanja sa dijela na kome se ne štampa pre nego što površina koju treba štampati dođe u dodir sa cilindrom i primi mastilo iz udubljenja, 6.Roto skrin štampa- web-fed štamparska

Page 67: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

67do të shtypet është e mbyllur, shfrytëzohen ngjyrat e lëngëta që thahen vetëm nëpërmjet avullimit. Web-fed do të thot që materiali që do të shtypet, të hyjë në makinë nga tubi me fletë të shpërndara. 7.Llakimi –veprimtari tek e cila llaku ose veshja ad’hesive me qëllim të mbylljes së mëvonshme të ambalazhës, bartet në material fleksibil. Përpunimi i gomave (9) Bazohet në cilën do veprimtari tek e cila kryhet përzierja, grimcimi, bluarja, presimi dhe vulkanizimi i gomave natyrore dhe sintetike në prodhim të gatshëm. Pastrimi i sipërfaqes (10) Nënkupton çdo veprimtari, përveç pastrimit kimik tek të cilat përdoren tretësit organik për largimin e papastërtisë nga sipërfaqja e materialit. Pastrimi i cili përbëhet prej një ose më shumë fazave të cilat zhvillohen para ose pas ndonje aktiveti tjetër, konsiderohet si operacion i pastrimit të sipërfaqes. Kjo veprimtari nuk ka të bëjë më pastrimin e paisjeve por me pastrimin e sipërfaqeve të produkteve. Ekstraktimi i vajit bimor, yndyrës së shtazëve dhe veprimatria e rafinimit të vajit të bimëve (11) Nënkupton çdo veprimtari tek e cila kryhet ekstraktimi i vajit të bimëve nga

or an adhesive coating for the purpose of later sealing the packaging material is applied to a flexible material.

Rubber conversion (9) Based on any activity of mixing, milling, blending, calendaring, extrusion and vulcanisation of natural or synthetic rubber into a finished product. Surface cleaning (10) Means any activity except dry cleaning using organic solvents to remove contamination from the surface of material including degreasing. A cleaning activity consisting of more than one step before or after any other activity shall be considered as one surface cleaning activity. This activity does not refer to the cleaning of the equipment but to the cleaning of the surface of products. Vegetable oil and animal fat extraction and vegetable oil refining activities (11) Means any activity to extract vegetable oil from seeds and other vegetable matter, the processing of dry residues to produce

delatnost kod koje se mastilo prenosi na površinu koju treba štampati tako što se propušta kroz porozni nosilac slike. Dio koji se štampa je otvoren a dio koji se ne štampa je zatvoren. Koriste se tečna mastila koja se suše samo putem isparavanja. Web-fed znači da se materijal koji će se štampati unosi u mašinu iz kalema u vidu odvojenih listova 7.lakiranje-delatnost kod koje se lak ili adhezivna presvlaka u cilju kasnijeg zatvaranja ambalaže nanosi na fleksibilni materijal. Prerada gume (9) Prerada gume se odnosi na bilo koju delatnost kod koje se vrši mešanje, drobljenje, mljevenje, valjanje, presovanje i vulkanizacija prirodne ili sintetičke gume u gotov proizvod. Čišćenje površina (10) Čišćenje površina se podrazumeva bilo koju delatnost izuzev hemijskog čišćenja kod koje se koriste organski rastvarači za otklanjanje zagađenosti sa površine materjala uključujući i odmašćivanje. Čišćenje koje se sastoji od jedne ili više faza koje se odvijaju pre ili posle neke druge aktivnosti se smatra jednom operacijom čišćenja površina. Ova delatnost se ne odnosi na čišćenje opreme već na čišćenje površine proizvoda. Ekstrakcija biljnih ulja i životinjskih masti i delatnosti rafiniranja biljnih

Page 68: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

68farërat dhe materiet tjera bimore, përpunimi i mbetjeve të thata në mënyrë që të përfitohet ushqimi për shtazë, pastrimi i yndyrës dhe vajit të bimëve të përfituara nga farat, nga materiet bimore dhe shtazore. Puna finale te automjetet (12) Do të thot çfardo veprimtari industriale ose komerciale e ngjyrosjes mbrojtëse dhe lyerjes ku kryhet׃

1. Ngjyosje mbrojtëse e automjeteve rrugore ose pjesëve të tyre në kuadër të riparimit të automjeteve, konzervimi ose dekorimi jashtë repartit të prodhimit, ose 2. Ngjyrosja mbrojtëse elementare e automjeteve rrugore ose pjesëve të tyre me materiale për punë finale, aty ku ky operacion kryhet jashtë linjës kryesore të prodhimit ose 3. Ngjyrosja mbrojtëse e rimorkiove (përfshirë edhe gjysëm rimorkiot) (kategoria O).

Veshja e shtojcave/tubizimi (13) Është çdo veprimtari mbështjellëse e prodhimeve metalike të cilat shfrytëzohen për mbështjelljen e tubit në transformator, motor dhe të ngjashme. Impregnimi i drurit (14) Është çdo veprimtari për aplikimin e mjeteve mbrojtëse në dru.

animal feed, the purification of fats and vegetable oils derived from seeds, vegetable matter and animal matter.

Vehicle refinishing (12) Any industrial or commercial coating activity and associated degreasing activities performing:

1. The coating of road vehicles as defined in Directive 70/156/EEC, or part of them, carried out as part of vehicle repair, conservation or decoration outside of manufacturing installations, or

2. The original coating of road vehicles, part of them with refinishing-type materials, where this is carried out away from the original manufacturing line, or

3. The coating of trailers (including semi-trailers) (category O). Winding wire coating (13) Is any coating activity of metallic conductors used for winding the coils in transformers and motors and the same. Wood impregnation (14) Is any activity giving a loading of preservative in timber.

ulja (11) Navedena ekstrakcija podrazumeva bilo koju djelatnost kod koje se vrši ekstrakcija biljnog ulja iz semena i drugih biljnih materija, prerada suvih ostataka kako bi se dobila hrana za životinje, prečišćavanje masti i biljnih ulja dobijenih iz semena, iz biljne i/ili životinjske materije. Dorada vozila (12) Dorada vozila znači bilo koju industrijsku ili komercijalnu djelatnost zaštitnog bojenja i odmašćivanja gdje se sprovodi:

1. zaštitno bojenje drumskih vozila ili njihovih delova u okviru opravke vozila, konzervacija ili dekoracija izvan proizvodnog pogona, ili

2. prvobitno zaštitno bojenje drumskih vozila ili njihovih delova sa matrijalima za doradu, gdje se ova operacija sprovodi van prvobitne proizvodne linije ili

3. zaštitno bojenje prikolica (uključujući polu-prikolice) (kategorija O)

Presvlačenje navojaka-kalemovanje (13) Presvlačenje navojaka-kalemovanje je bilo koja delatnost presvlačenja metalnih provodnika koji se koriste za

Page 69: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

69

Kufijtë /Vlerat kufitare dhe masat për rregullimin e emisioneve

Nr Aktivitetet (kufijtë e shpenzimeve të tretësve ton/vit)

Kufiri (kufiri i shpenzimit të tretësve ton/vit)

Vlerat kufitare të emisionit në gazin e shkarkuar (mg/m3)

Vlerat e emisioneve difuzive në përqindje të tretësit hyrës

Vlerat e përgjithshme kufitare të emisionit

Vërejtjet

Të rejat

Egzistueset Të rejat

Egzistueset

1. Hitset web ofset shtypshkronjat (> 15)

15-25 >25

100 20

30 (1) 30 (1)

(1) Mbetja e tretësit në prodhimin final nuk konsiderohet si pjesë e emisionit difuziv.

2. Roto shtypshkronja për publikim (> 25)

75 10 15

3. Gravimet tjera roto, fleksografimi, roto skrin shtypshkronja, njesitë për laminim dhe llakim (> 15) roto skrin shtypshkronja për tekstil/karton (> 30)

15 – 25 > 25 > 30 (1)

100 100 100

25 20 20

(1)Kufiri për roto skrin shtypshkronjë për tekstil dhe karton.

1 – 5 20 (2) 15

Laminimi i drurit dhe plastikës (15) Është çdo veprimtari e ngjitjes së drurit dhe/ose plastikës që të fitohen prodhime

Wood and plastic lamination (15) It is any activity of wood ore plastic sticking to gain laminated products.

namotavanje kalema u transformatorima, motorima i sl. Impregnacija drveta 14.Impregnacija drveta je bilo koja delatnost primene zaštitnog sredstva na drvo. Laminacija drveta i plastike (15) Je bilo koja delatnost spajanja dveta i/ili plastike da bi se dobilo proizvodi.

Page 70: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

70siperfaqeve(1) (> 1)

> 5 20 (2) 10 cekura në nenin 69. paragrafi 5. dhe 7. të këtij udhëzimi. (2) Kufiri ka të bëjë me raportin e masës mg/m3 e jo në karbonin e përgjithshëm.

2 – 10 75 (1) 20 (1) 5. Pastrimet tjera të sipërfaqes (>2) > 10 75 (1) 15 (1)

(1)Instalimet, të cilat organeve përgjegjëse ju tregojnë që përmbajtja mesatare e tretësëve organik në të gjitha materialet për pastrim që shfrytëzohen nuk e kalojnë 30% të masës, janë të përjashtuar nga implementimi i këtyre vlerave.

6. Ngjyrosja (< 15) dhe puna finale automjeteve

> 0,5 50 (1) 25 (1)Përmbushja e kushteve nga neni 71. paragrafi 3., demostrohet në raport të përqindjes në matje 15 min.

7. Veshja e tubit (> 25)

50 (1) 5 10 (1)Për instalimet të cilat shfrytëzojnë teknikat të cilat lejojnë shfrytëzimin e ripërdorimit të tretësave të ripërtrirë vlera kufitare e emisionit është 150

5 – 15 100 (1) (4) C2 25 (4)

8. Veshjet tjera, përfshirë edhe veshjet e metaleve,plastikës,tekstilit (5) , fibrave(fijeve),filmave dhe letrës. (> 5)

> 15 50/75 (2) (3) (4)

20 (4)

(1)Vlerat kufitare të emisionit zbatohen në proceset e veshjes dhe tharjes që zhvillohen në kushte të mbyllura (2)Vlera e parë kufitare e emisionit zbatohet për proceset e tharjes, e dyta në procesin e veshjes. (3) Për instalimet për veshje të tekstilit të cilat shfrytëzojnë teknikat të cilat lejojnë rishfrytzimin e tretësve të kthyer, vlerat kufitare të emisionit për procesin e tharjes të cilat zhvillohen bashkë janë 150. (4) Aktivitetet e veshjes të cilat nuk mund të zhvillohen në kushte të mbyllura siç është ndërtimi i anijeve dhe ngjyroja e aeroplanave mund të përjashtohen nga këto vlera në përputhje me nenin 69. pargrafi 3. i këtij udhëzimi. (5) Roto skrin shtypja në tekstil është e përfshirë me aktivitetin me numër rendor 3.

Page 71: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

719. Mbështjellja e

unazave tubizimi 10

g/kg (1) 5 g/kg (2)

(1) Zbatohet për instalimet tek të cilat diametri mesatar i telit është ≤ 0,1 mm. (2) Zbatohet për të gjitha impiantet tjera.

10. Veshja e sipërfaqeve prej druri (> 15)

15 – 25 > 25

100 (1) 50/75 (2)

25 20

(1)Vlerat kufitare të emisionit zbatohen në procesin e veshjes dhe tharjes të cilat zhvillohen në kushte të mbyllura. (2) Vlera e parë ka të bëjë me procesin e tharjes,e dyta me procesin e veshjes.

11. Pasrtrimi kimik 20 g/kg (1) (2)

(1) I shprehur në masë të tretësit emituar për kg të prodhimit të pastruar dhe të tharë. (2) Vlera kufitare e emisionit në nenin 69. paragrafi 7. i këtij udhëzimi nuk ka të bëjë me këtë sektor.

12. Impregnimi i drurit (> 25)

100 (1) 45 11 kg/m3

(1) Nuk zbatohet në në imprgnimin me krezotom.

13. Veshja e lekurës (> 10)

10 – 25 > 25 > 10 (1)

85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2

Kufijtë e lejuar të emisionit të shprehura në gr të tretësit të emituar në m2 prodhim. (1) Për mveshjen e lëkurës në industrinë e mobileve dhe në prodhime të caktuara nga lëkura siç janë çantat, rrypat etj.

14. Prodhimi i këpucëve (> 5)

25 g për palë

Vlera kufitare e emisionit te përgjithshëm e shprehur ne gr të tretësit të emituar për palë të prodhimit të përgjithshëm të këpucëve.

15. Laminimi i drurit dhe plastikës (> 5)

30 g/m2

16. Mveshja adhezive (> 5)

5 – 15 > 15

50 (1) 50 (1)

25 20

(1) Nese shfrytëzohen teknikat të cilat lejojnë ripërdorimin e tretësit të kthyer kufiri i lejuar i vlerave të emisionit në gazin e shkarkuar është 150

Page 72: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

7217. Prodhimi i

llaqeve,ngjyrave, adhezivëvë dhe preparateve për mveshje (> 100)

100-1000 > 1000

150 150

5 3

5% hyrjes së tretësit 3% hyrjes së tretësit

Vlera e emisionit të shpërndarë nuk përfshinë tretësin i cili shitet si pjesë e preparatit për mveshje në kontenjerin e mbyllur.

18. Përpunimi i gomës (> 15)

20 (1) 25 (2) 25% hyrjes së tretësit

Vlera e emisionit të shpërndarë nuk përfshinë tretësin i cili shitet si pjesë e preparatit për mveshje në kontenjerin e mbyllur.

Page 73: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

7319. Ekstraktimi i vajit

bimor dhe yndyrës shtazëve dhe veprimtaria e rafinimit të vajit bimor.

Yndyra shtazore: 1,5 kg/t Vaj ricinusi: 1 kg/t Farat e rrepave: 1 kg/t Farat e pangjarit: 1 kg/t Farat e lulediellit (grimcimi normal): 0,8 kg/t Kokra e sojës (fluskat e bardha): 1,2 kg/t Farat tjera dhe masat tjera bimore: 3 kg/t (1)

(1) Vlera e përgjithshme e emisonit për repartet të cilat i përpunojnë llojet e veçanta te farave dhe masat tjera bimore duhet të përcaktohet në bazë të rasteve specifike, duke i aplikuar teknikat më të mira në dispozicion. (2) Zbatohet në të gjitha pjesët e proceseve përfshirë edhe procesin e largimit të gomës nga vaji. (3) Zbatohet në procesin e largimit të gomës nga vaji.

Page 74: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

7420. Prodhimi i

produkteve farmaceutike (> 50)

20 (1) 5 (2) 15 (2) 5% hyrjes së tretësit

15% hyrjes së tretësit (1) Nese përdoren teknikat të cilat lejojnë ripërdorimin e tretësit të kthyer, vlera kufitare e emisionit në gazin e shkarkuar është 150. (2) Vlera e emisonit të shpërndarë nuk e përfshinë tretësin i cili është i shitur si pjesë e preparatit për mveshje në kontenjerin e mbyllur.

Thresholds/ Limited values and emission controls

No Activity

(solvent consumption threshold in tonnes/year)

Threshold (solvent consumption threshold in tonnes/year)

Emission limit values in waste gases (mg C/Nm3))

Fugitive emission values (percentage of solvent input)

Total emission limit values

Remark

Neë Existing Neë Existing 1. 1 Heat set web offset

printing (> 15)

15-25 >25

100 20

30 (1) 30 (1)

(1) Solvent residue in finished product is not to be considered as part of fugitive emissions.

2. Publication rotogravure (> 25)

75 10 15

Page 75: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

753. Other rotogravure,

flexography, rotary screen printing, laminating or varnishing units (>15) rotary screen printing on textile/cardboard (> 30)

15 – 25 > 25 > 30 (1)

100 100 100

25 20 20

(1) Threshold for rotary screen printing on textile and on cardboard.

1 – 5 20 (2) 15 4. Surface cleaning (1) (>1)

> 5 20 (2) 10 (1) Using compounds specified in Article 5 and 7 of this instruction . (2). Limit refers to mass of compounds in mg/Nm3, and not to total carbon.

2 – 10 75 (1) 20 (1) 5. (>2) Other surface cleaning

> 10 75 (1) 15 (1)

(1) Installations which demonstrate to the competent authority that the average organic solvent content of all cleaning material used does not exceed 30% by weight are exempt from application of these values.

6. Vehicle coating (>15) and vehicle refinishing

> 0,5 50 (1) 25 (1) Compliance in accordance ëith Article 71 paragraph 3, should be demonstrated based on 15 minute average measurements.

7. Coil coating (> 25) 50 (1) 5 10 (1) For installations which use techniques which allow reuse of recovered solvents, the emission limit shall be 150.

8. Other coating, including metal, plastic, textile

5 – 15 100 (1) (4) C2 25 (4)

(1) Other coating, including metal, plastic, textile (5),

Page 76: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

76(5), fabric, film and paper coating (> 5)

> 15 50/75 (2) (3) (4)

20 (4) fabric, film and paper coating (2) The first emission limit value applies to drying processes, the second to coating application processes. (3) For textile coating installations ëhich use techniques which allow reuse of recovered solvents, the emission limit applied to coating application and drying processes taken together shall be 150. (4) ) Coating activities which cannot be applied under contained conditions (such as shipbuilding, aircraft painting) may be exempted from these values, in accordance with Article 69. paragraph 3 of this AI. (5) Rotary screen printing on textile is covered by activity No 3.

9. Winding wire coating 10 g/kg (1) 5 g/kg (2)

(1) Applies for installations where average diameter of wire ≤ 0,1 mm. (2) Applies for all other Installations.

10. Coating of ëooden surfaces (> 15)

15 – 25 > 25

100 (1) 50/75 (2)

25 20

(1) Emission limit applies to coating application and drying processes operated under contained conditions. (2 The first value applies to drying processes, the second to coating application processes. ).

Page 77: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

7711. Dry cleaning 20 g/kg (1) (2)

(1) Expressed in mass of solvent emitted per kilogram of product cleaned and dried. (2). The emission limit in Article 5(8) does not apply for this sector.

12. Wood impregnation (> 25)

100 (1) 45 11 kg/m3 (1). Does not apply for impregnation with creosote

13. Coating of leather (> 10)

10 – 25 > 25 > 10 (1)

85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2

Emission limits are expressed in grams of solvent emitted per m2 of product produced. (1) For leather coating activities in furnishing and particular leather goods used as small consumer goods like bags, belts, ëallets, etc.

14. Footwear manufacture (> 5)

25 g për palë Total emission limit values are expressed in grams of solvent emitted per pair of complete footwear produced.

15. Wood and plastic lamination (> 5)

30 g/m2

16. Adhesive coating (> 5)

5 – 15 > 15

50 (1) 50 (1)

25 20

(1) If techniques are used which allow reuse of recovered solvent, the emission limit value in waste gases shall be 150.

17. Manufacture of coating preparations, varnishes, inks and adhesives (> 100)

100-1000 > 1000

150 150

5 3

5% of solvent input 3% of solvent input

The fugitive emission value does not include solvent sold as part of a coatings preparation in a sealed container.

Page 78: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

7818. Rubber conversion (>

15) 20 (1) 25 (2) 25% of solvent

input

The fugitive emission value does not include solvent sold as part of products or preparations in a sealed container.

19. Vegetable oil and animal fat extraction and vegetable oil refining activities

Animal fat: 1,5 kg/tonne Castor: 3 kg/tonne Rape seed: 1 kg/tonne Sunflower seed: 1 kg/tonne Soya beans (normal crush): 0,8 kg/tonne Soya beans (white flakes): 1,2 kg/tonne Other seeds and other vegetable matter: 3 kg/tonne(1) 1,5 kg/tonne (2) 4 kg/tonne(3)

(1) Total emission limit values for installations processing individual batches of seeds and other vegetable matter should be set by the competent authority on a case-by-case basis, applying the best available techniques. (2) Applies to all fractionation processes excluding de-gumming (the removal of gums from the oil). (3) Applies to de-gumming.

20. Manufacturing of pharmaceutical products (> 50)

20 (1) 5 (2) 15 (2) 5% of solvent input

15% of solvent input (1) If techniques are used which allow reuse of recovered solvent, the emission limit value in waste gases shall be 150. (2) The fugitive emission limit value does not include solvent sold as part of products or preparations in a sealed container.

Page 79: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

79

PRAGOVI/GRANIČNE VRIJEDNOSTI I MJERE ZA REGULISANJE EMISIJA

R. br.

Aktivnost (pragovi potrošnje rastvarača u tonama/godina)

Prag (prag potrošnje rastvara-ča u tonama/ godini)

Granične vrijednosti emisije u otpadnim gasovima (mgC/Nm3)

Vrijednosti rasipajućih emisija (postotak unosa rastvarača)

Ukupne granične vrijednosti emisije Napomene

Nova Postojeća Nova Postojeća 1. Hitset web ofset

štampanje (> 15)

15-25 >25

100 20

30 (1) 30 (1)

(1) Ostaci rastvarača u gotovom proizvodu ne smatraju se dijelom rasipajućih emisija.

2. Roto štampa za publikacije (> 25)

75 10 15

3. Ostala roto gravura, fleksografija, roto skrin štampa, jedinice za laminaciju ili lakiranje (> 15) roto skrin štampa na tekstilu/kartonu (> 30)

15 – 25 > 25 > 30 (1)

100 100 100

25 20 20

(1) Prag za rotari skrin štampanje na tekstilu i kartonu

1 – 5 20 (2) 15 4. Čišćenje površina (1) (> 1) > 5 20 (2) 10

(1) Korištenje jedinjenja navedenih u Članu 69. st. 5. i 7. ovog UA. (2) Granica se odnosi na masu spoja u mg/m3 a ne na ukupni ugljik

2 – 10 75 (1) 20 (1) 5. Ostalo čišćenje površina (>2)

> 10 75 (1) 15 (1)

(1) Postorjenja koja nadležnom organu pokažu da prosječni sadržaj organskog rastvarača u svim materijalima za čišćenje koji se koriste ne prelazi 30% mase izuzeti su iz primjene ovih vrijednosti.

6. Bojenje (< 15) i dorada vozila

> 0,5 50 (1) 25 (1) Zadovoljavanje uvjeta iz člana 7. st. 3.ovog Pravilnika, demonstrira se u odnosu na prosjecima 15-minutnih mjerenja

7. Presvlačenje kalema (> 25)

50 (1) 5 10 (1) Za postrojenja koja koriste tehnike koje dozvoljavaju ponovnu upotrebu obnovljenih rastvarača, granična vrijednost emisije je 150

8. Ostala presvlačenja, uključujući presvlačenja metala, plastike, tekstila

5 – 15 100 (1) (4) C2 25 (4)

(1) Granične vrijednosti emisije primjenjuju se na procese presvlačenja i sušenja koji se odvijaju pod zatvorenim uslovima

Page 80: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

80(5) , vlakna, filma i papira (> 5)

> 15 50/75 (2) (3) (4)

20 (4) (2)Prva granična vrijednost emisije primjenjuje se za procese sušenja, druga na procese presvlačenja. (3) Za postorjenja za presvlačenje tekstila koja koriste tehnike koje dozvoljavaju ponovnu upotrebu vraćenih rastvarača granična vrijednost emisije za procese presvlačenja i sušenja koji se odvijaju zajedno iznosi 150. (4) Aktivnosti presvlačenja koje se ne mogu odvijati pod zatvorenim uslovima (kao što je gradnja brodova, bojenje aviona) mogu se izuzeti od ovih vrijednosti , u skladu sa članom 69, stav 3 ovog UA. (5) Roto skrin štampanje na tekstilu obrađeno je aktivnošću pod rednim brojem 3.

9. Presvlačenje navoja – kalemovanje

10 g/kg (1) 5 g/kg (2)

(1) Primjenjuje se za instalacije kod kojih je prosječni dijametar žice ≤ 0,1 mm. (2) Primjenjuje se za sva druga postrojenja.

10. Presvlačenje površina od drveta (> 15)

15 – 25 > 25

100 (1) 50/75 (2)

25 20

(1) Granične vrijednosti emisije se primjenjuju na procese presvlačenja i sušenja koji se odvijaju opod zatvorenim uslovima. (2) Prva vrijednost se odnosi na procese sušenja, druga na procese presvlačenja.

11. Hemijsko čišćenje 20 g/kg (1) (2) (1) Izraženo u masi emitovanog rastvarača po kilogramu očišćenog i osušenog proizvoda. (2) Granična vrijednost emisije u članu 69. stav 7. ovog UA. ne odnosi se na ovaj sektor.

12. Impregnacija drveta (> 25)

100 (1) 45 11 kg/m3 (1) Ne primjenjuje se na impregniranje sa krezotom.

13. Presvlačenje kože (> 10)

10 – 25 > 25 > 10 (1)

85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2

Granične vrijednosti emisije izražene u gramima rastvarača emitovanim po jednom m2 proizvoda. (1) Za presvlačenje kože u industriji namještaja i određenim proizvodima od kože kao što su torbe, kaiševi, novčanici itd.

14. Proizvodnja obuće (> 5)

25 g po paru Granična vrijednost ukupne emisije izražena u gramima rastvarača emitovanog po paru ukupno proizvedene obuće.

15. Laminacija drveta i plastike (> 5)

30 g/m2

Page 81: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

8116. Adhezivno presvlačenje

(> 5) 5 – 15 > 15

50 (1) 50 (1)

25 20

(1) Ako se koriste tehnike koje dozvoljavaju ponovnu upotrebu vraćenih rastvarača, granična vrijednost emisije u otpadnim gasovima je 150.

17. Proizvodnja lakova, mastila, adheziva i preparata za presvlačenje, (> 100)

100-1000 > 1000

150 150

5 3

5% unosa rastvarača 3% unosa rastvarača

Vrijednost rasipajuće emisije ne uključuje rastvarač koji je prodan kao dio preparata za presvlačenje u zapečaćenom kontejneru.

18. Prerada gume (> 15)

20 (1) 25 (2) 25% unosa rastvarača

Vrijednost rasipajuće emisije ne uključuje rastvarač koji je prodan kao dio preparata za presvlačenje u zapečaćenom kontejneru.

19. Ekstrakcija biljnih ulja i životinjskih masti i djelatnosti rafinisanja biljnih ulja

Životinjska mast: 1,5 kg/t Ricinusovo ulje: 1 kg/t Sjeme repe: 1 kg/t Sjeme suncokreta: 1 kg/t Zrno soje (normalno drobljeno): 0,8 kg/t Zrno soje (bijele pahuljice): 1,2 kg/t Ostalo sjeme i ostala biljna tvar: 3 kg/t (1) 1,5 kg/t (2) 4 kg/t (3)

(1) Ukupna granična vrijednost emisije za pogone koji obrađuju pojedinačne šarže sjemena i ostale biljne tvari treba da se odredi na osnovu specifičnosti slučaja, primjenjujući najbolje raspoložive tehnike. (2) Primjenjuje se na sve frakcione procese isključujući degumiranje (uklajanje gumi iz ulja). (3) Primjenjuje se na degumiranje.

20. Proizvodnja farmaceutskih proizvoda (> 50)

20 (1) 5 (2) 15 (2) 5% unosa rastvarača

15% unosa rastvarača (1) Ukoliko se koriste tehnike koje dozvoljavaju ponovnu upotrebu vraćenog rastvarača, granična vrijednost emisije u otpadnim gasovima je 150. (2) Vrijednost rasipajuće emisije ne uključuje rastvarač koji je prodan kao dio preparata za presvlačenje u zapečaćenom kontejneru.

Page 82: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

82

Industria e ngjyrosjes së automjeteve

Neni 71

(1) Vlerat kufitare të përgjithshme të emisionit janë të shprehua në gram tretësi për metër katror i cili emitohet në raport me pjesën sipërfaqësore të prodhimit, dhe në metër katror në raport me karrocerinë. (2) Pjesa sipërfaqësore e çfardo prodhimi për të cilën vlen tabela definohet në këtë mënyrë: 1. Pjesa sipërfaqësore e llogaritur nga ngjyrosja e përgjithshme elektroforetike dhe pjesa sipërfaqësore e çfardo pjese që mund të shtohet në fazat e mëtutjeshme gjatë ngjyrosjes dhe të cilat ngjyrosen me ngjyrat e njejta mbrojtese të cilat zbatohen në prodhimin e dhënë, ose pjesa e përgjithshme sipërfaqësore e prodhimit e cila ngjyroset në repart. (3) Pjesa sipërfaqësore e ngjyrosjes elektroforetike llogaritet në bazë të karrocerisë së automjetit, trashësia dhe dendësia e llamarinës. Kjo metodë zbatohet edhe për pjesët tjera të ngjyrosura të cilat përpunohen nga llamarina. Mund të shfrytëzohet edhe dizajnimi kompjuterik ose metodat tjera ekuivalente për llogaritjen e sipërfaqes për pjesët e veçanta ose për sipërfaqen e përgjithshme e cila ngjyroset në repart. (4) Vlera kufitare e emisionit në tabelë vlenë për të gjitha fazat e procesit të cilat kryhen në

Industry of vehicle painting

Article 71

(1) The total emission limit values are expressed in terms of grams of solvent emitted in relation to the surface area of product in square metres and in kilograms of solvent emitted in relation to the car body. (2) The surface area of any product dealt with in the table below is defined as follows: 1. The surface area calculated from the total electrophoretic coating area, and the surface area of any parts that might be added in successive phases of the coating process which are coated with the same coatings as those used for the product in question, or the total surface area of the product coated in the installation. (3) The surface of the electrophoretic coating area is calculated using the formula: 2×total weight of product shell average thickness of metal sheet density of metal sheet This method shall also be applied for other coated parts made out of sheets. Computer aided design or other equivalent methods shall be used to calculate the surface area of the other parts added, or the total surface area coated in the installation. (4) The total emission limit value in the table below refers to all process stages

Industrija bojenja vozila

Clan 71

(1) Ukupne granicne vrednosti su izrazene u vidu grama rastvaraca koje se emituje u odnosu na povrsinski deo proizvoda u kvadratnim metrima i u kvadratnim metrima u odnosu na karoseriju. ( 2) Povrsinski deo bilo kojeg proizvoda na kojeg se odnosi tabela se definise na sledeci nacin: 1. površinski deo izračunat iz ukupnog elektroforetskog bojenja i površinski deo bilo kog dela koji može biti dodan u fazama koje slede u postupku bojenja i koji se boji istim zaštitnim bojama koje se primjenjuju na dati proizvod, ili ukupni površinski deo proizvoda koji se boji u pogonu. (3) Povrsinski deo elektroforetskog bojenja se izracunava na osnovu karoserije autovozila, debljine lima i gustoce metalnog lima. Ova metoda se primjenjuje i za ostale bojene delove koji se izrađuju od lima. Moze da se koristi i kompjuterski dizajn ili ostale ekvivalentne metode za izracunavanje povrsine za delove koji su dati ili za ukupnu povrsinu koja se boji u pogonu. (4) Ukupna granicna vrednost emisije u tabeli se odnosi na sve faze procesa koje

Page 83: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

83të njejtin repart, duke filluar nga ngjyrosja elektroforetike ose çfardo procesi i ngjyrosjes përgjatë lyerjes finale me dyll, përfshirë edhe shkëlqimin e pjesës së sipërme të mbështjellësit, po ashtu edhe në tretës të cilët përdoren për pastrimin e pajisjeve, kabina për shpërndarje dhe pajisje tjera fikse si gjatë ashtu edhe pas procesit të prodhimit. (5) Vlera e përgjithshme kufitare e emisionit shprehet si shumë e përgjithshme e bashkëdyzimeve organike për m2 të sipërfaqës së përgjithshme të prodhimit që ngjyroset dhe si shumë e përgjithshëm e bashkëdyzimeve organike për karroceri.

Vlera kufitare e përgjithshme e emisionit

Veprimtaria (kufiri i harxhimit të tretësit në ton /vit)

Kufiri i prodhimit (ka të bëjë me prodhim tarinë vjetore të pjesëve të cilat ngjyrosen)

Të rejat Ekzistuese

> 5000 15 g/m2 ose 1,3 kg/ karoseri + 33 g/m2

60 g/m2 ose 1,9 kg + 41 g/m2

Ngjyrosja mbrojtëse e automjeteve të reja (>15)

> 5000 monokju ose > 3500 shasisë

90 g/m2

ose 1,5 kg/shasi + 70 g/m2

90 g/m2

ose 1,5 kg/shasi+ 70 g/m2

carried out at the same installation from electrophoretic coating, or any other kind of coating process, through to the final wax and polish of top coating inclusive, as well as solvent used in cleaning of process equipment, including spray booths and other fixed equipment, both during and outside of production time (5) The total emission limit value is expressed as the mass sum of organic compounds per m2 of the total surface area of coated product and as the mass sum of organic compounds per car body.

Total emission limit value

Activity(solvent consumption thresholds in tonnes/year)

Production threshold (refers to annual production of coated item

New Egxisting

> 5000 15 g/m2 ore 1,3 kg/body car + 33 g/m2

60 g/m2 ore 1,9 kg + 41 g/m2

Coating of new cars (>15)

> 5000 monokju ore> 3500 chassis build

90 g/m2

ose 1,5 kg/chasis + 70 g/m2

90 g/m2

ose 1,5 kgchasi+ 70 g/m2

se odvijaju u istom pogonu, pocevsi od elektroforetskog bojenja ili bilo koje vrste procesa bojenja, preko finalnog premazivanja voskom ukljucujuci i poliranje gornjeg povrsinskog sloja, kao i na rastvarace koji se koriste za ciscenje opreme, ukljucujuci i kabinu za rasprsivanje i ostalu fiksnu opremu kako u toku tako i nakon proizvodnog procesa. (5) Ukupna granicna vrednost emisije se izrazava kao ukupni zbir organskih jedinjenja po m2 ukupne povrsine proizvoda koji se boji i kao ukupni zbir organskih jedinjenja po karoseriji.

Ukupna granična vrijednost emisije

Delatnost (prag potrošnje rastvarača u tonama godišnje)

Prag proizvodnje (odnosi se na godišnju proizvodnju dijelova koji se farbaju)

Novo Postojeće

Zaštitno bojenje novih automobila (>15)

> 5000 15 g/m2 ili 1,3 kg/ karoseriji + 33 g/m2

60 g/m2 ili 1,9 kg + 41 g/m2

Page 84: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

84Ngjyrosja mbrojtëse e kabinave të reja për kamion (> 15)

< 5000 > 5000

5 5

85 75

Ngjyrosja mbrojtëse e kombi- busëve dhe kamionëve (> 15)

< 2500 > 2500

90 70

120 90

Ngjyrosja mbrojtëse e autobusëve të rinjë

< 2000 > 2000

210 150

290 225

(6) Repartet për ngjyrosjen e automjeteve të cilat janë nën kufirin e shfrytëzimit të tretësit në tabelë, duhet t’i plotësojnë kërkesat për sektorët e përunimit të automjeteve, të dhëna në nenin 70.

Coating of new truck cabins(> 15)

< 5000 > 5000

5 5

85 75

Coating of new buses

< 200 > 200

210 150

290 225

(6) Vehicle coating installations below the solvent consumption thresholds in the table above shall meet the requirements for the vehicle refinishing sector in Article 70.

> 5000 monokju ili> 3500 šasije

90 g/m2 ili 1,5 kg/šasiji + 70 g/m2

90 g/m2

ili 1,5 kg/šasiji + 70 g/m2

Zaštitno bojenje novih kabina za kamione (> 15)

< 5000 > 5000

5 5

85 75

Zaštitno bojenje novih kombija i kamiona (> 15)

< 2500 > 2500

90 70

120 90

Zaštitno bojenje novih autobusa

< 2000 > 2000

210 150

290 225

(6) Pogoni za bojenje vozila koji su ispod granicnog korištenja rastvarača u tabeli treba da ispune zahtjeve date za sektor dorade vozila u clanu 70.

Page 85: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

85Neni 72

Skema e zvogëlimit

(1) Qëllimi i zvogëlimit është t’i mundësoj operatorit që me mjete tjera të arrijë zvogëlimin e emisionit i cili është ekuivalent me atë që arrihet, nese zbatohen vlerat kufitare te emisionit. Për këtë qëllim operatori mund të shfrytëzoj cilën do skemë e cila është e projektuar në mënyrë të veçantë në repartin e tij, me kusht që në fund të arrihet zvogëlimi ekuivalent i emisionit. (2) Në rast të aplikimit të veshjes/ngjyrës mbrojtëse, llakut, ad’hezionit ose ngjyrës mund të shfrytëzohet kjo skemë. Projektimi i kësaj skeme merr për bazë këto fakte: 1. nëqoftëse është përgatitur ndërrimi i cili përmban pak ose në përgjithësi nuk përmban tretës, operatorit duhet t’i ipet kohë shtesë në mënyrë që t’i implementoj planet e tij për zvogëlimin e emisionit. 2. pika referente për zvogëlimin e emisionit duhet në masë të madhe t’i përgjigjet emisioneve që do të ishin rezultat ngase nuk është ndërmarrë asnjë veprimtari lidhur me zvogëlimin e emisionit. 3. Skema tjetër do të zbatohet në reparte në të cilat mund të jetë vlerësuar përmbajtja e përhershme e fortë e prodhimit e cila shfrytëzohet për definimin e pikës referente për zvogëlimin e emisionit: 4. operatori përcjell planin e zvogëlimit të emisionit i cili përfshin rritjen në përqindje të përmbajtjes së tretësit, hyrjes së përgjithshme dhe /ose rritjen e efikasitetit /kursimin në përdorimin e materieve të forta, në mënyrë që të arrihet zvogëlimi i përgjithshëm i emisioneve nga reparti,

Article 72

Reduction scheme (1) The purpose of the reduction scheme ito allow the operator the possibility to achieve by other means emission reductions, equivalent to those achieved if the emission limit values were to be applied. To that end the operator may use any reduction scheme, specially designed for his installation, provided that in the end an equivalent emission reduction is achieved (2) In the case of applying coatings, varnishes, adhesives or inks, the following scheme can be used. The design of the scheme takes into account the following facts: 1. Where substitutes containing little or no solvent are still under development, a time extension must be given to the operator to implement his emission reduction plans; 2. The reference point for emission reductions should correspond as closely as possible to the emissions which would have resulted had no reduction action been taken 3. The following scheme shall operate for installations for which a constant solid content of product can be assumed and used to define the reference point for emission reductions: 4. The operator shall forward an emission reduction plan which includes in particular decreases in the average solvent content of the total input and/or increased efficiency in the use of solids to achieve a reduction of the total emissions from the installation to a given percentage of the annual reference emissions, termed the target emission

Clan 72

Sema smanjena (1) Svrha seme smanjenja je da omoguci operatoru da drugim sredstvima postigne smanjenje emisija koje je ekvivalentno onom smanjenju koje se postize ukoliko se primrnjuju granicne vrednosti emisija. U tom cilju, operator moze da koristi bilo koju semu smanjenja koja je posebno projektovana za njegov pogon, pod uslovom da se na kraju postigne ekvivalentno smanjenje emisija. (2) U slucaju primene presvlaka/zastitne boje, lakova, adheziva ili mastila moze se koristiti sledeca sema. boje moze da se koristi ova sema. Projekat ove seme uzima u obzir sledece cinjenice: 1. ukoliko je pripremljena zamena koja sadrzi malo ili uopste ne sadrzi rastvarace, operatoru mora biti dato produzenje roka kako bi sproveo svoje planove smanjenja emisije. 2. referentna tacka za smanjenje emisija treba u sto vecoj meri odgovara emisijama koje bi bile rezultat da nikakva delatnost po pitanju smanjenja nije preduzeta. 3.Druga sema ce biti primenjivana na pogone kod kojih moze biti procenjen stalni cvrsti sadrzaj proizvoda koji se koriste za definisanje referentne tacke za smanjenje emisija: 4. operator prati plan smanjenja emisije kojaobuhvata poraste u prosecnom sadrzaju rastvaraca, ukupnog unosa i/ili povecanje efikasnosti/stedljivosti u upotrebi cvrste,kakobi se postiglo smanjenje ukupnih emisija iz pogona na dati procenat godisnjih referentnihemisija pod nazivom ciljana emisija.

Page 86: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

86përqindjen e dhënë të emisioneve vjetore referente të emërtuar si emision që synohet. 5. emisioni referent vjetor llogaritet në këtë mënyrë:

a) përcaktohet masa e përgjithshme e materies së fortë në sasi të veshjes dhe/ose ngjyrës, llaqeve ose ad’heziveve të cilat shfrytëzohen gjatë vitit. Materiet e ngurta janë të gjitha materialet në veshje/ngjyrët mbrojtëse, llaqe dhe adëhezivë të cilat forcohen, pasi të avullohet uji apo bashkëdyzimet organike të avullueshme.

b)emisioni vjetor referent llogaritet duke e shumëzuar me masën e përcaktuar në pikën a)me faktorin e dhënë në tabelën 1. të këtij kapitulli. Tabela 1: Faktori i shumëzimit për llogaritjen e emisionit referent vjetor

Veprimtaria

Shumëzuesi për përdorim në ndonjë

pjesë (b)(ii)

Rotogravura, shtypi fleksografik, laminimi si pjesë e shtypjes, llakimi si pjesë e shtypjes, ngjyrosja e drunjve, ngjyrosja e tekstilit, shtresa e tekstilit ose letrës, ngjyrosja ad’hesive

4

Tubizimi, përpunimi i automjeteve

3

5.The annual reference emission is calculated as follows: a) The total mass of solids in the quantity ofcoating and/or ink, varnish or adhesive consumed in a year is determined. Solids are all materials in coatings, inks, varnishes and adhesives that become solid once the water or the volatile organic compounds are evaporated b) The annual reference emissions are calculated by multiplying the mass determined in (a) by the appropriate factor listed in the table below of this AI .

Table 1: The calculated factor of the annual reference emission

Activity

Multiplication factor for use in item (ii)(b)

Rotogravure printing; flexography printing; laminating as part of a printing activity; varnishing as part of a printing activity; wood coating; coating of textiles, fabric film or paper; adhesive coating

4

5. godisnja referentna emisija se izracunava na sledici nacin:

a) odredjuje se ukupna masa cvrste materije u kolicini presvlake i/ili /mastila,laka ili adheziva koja se koriste u toku godine. Cvrste materije su svi materijali u presvlakama/ /zastitnim farbama, mastilima,lakovima i adhezivima koji postaju cvrsti nakon sto voda ili isparljiva organska jedinjenja ispare.

b)godisnje referentne emisija se izracunavaju mnozenjem mase odredjene u tacki i)sa odgovarajucim faktorom datim u tabeli 1. ovog poglavlja. Tabela 1: Faktor mnozenja za izracunavanje godisnje referentne emisije

Delovanje

Mnozitelj za koriscenje u nekom

delu (b)(ii)

Rotograviranje, fleksografsko stampanje, laminiranje kao deo stampanja, lakiranje kao deo stampanja, bojenje drvenarije, bojenje tekstila,sloj tekstila ili hartije, adhezivno bojenje

4

Sakupljanje, obrada autovozila

3

Page 87: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

87Ngjyrosja e sipërfaqeve të cilat vijnë në kontakt me ushqimin

2,33

Llojet tjera të ngjyrosjes mbrojtëse dhe roto skrin shtypjes

1,5

6. emisioni që synohet është baraz me emisionin referent vjetor, shumëzuar me përqindjen e cila është baraz׃ a) vlera e emisonit shpërndarës +15), për repartet të cilat i takojnë pikës 6. dhe grupit me kufi të ulët pika 8. dhe 10. neni 70. paragrafi 16. b) vlera e emisionit shpërndarës + 5) për të gjitha repartet tjera. 7. konsiderohet që është arritur përshtatja nëse emisioni i vërtetë i tretësit i cili është përcaktuar nga plani i veprimit me tretësirë më të vogël ose baraz me emisionin e synuar.

Neni 73

Plani i përdorimit me tretës (1) Përdorimi i planit për menaxhimin e tretësve përcaktohet në këtë mënyrë: 1. verifikimi i përshtatshmërisë së skemës për zvoglim në nenin (72) me vlerën e përgjithshme kufitare të emisionit e cila shprehet me emisionet e tretësve për njësi të prodhimit ose në mënyrë tjëtër të cekur në nenin (70) 2. për të gjitha veprimatritë tek të cilat shfrytëzohen në nenin (72) plani i menaxhimit me tretës,duhet të punohet për

Coil coating, vehicle refinishing

3

Food contact coating, aerospace coatings

2,33

Other coatings and rotary screen printing

1,5

6. The target emission is equal to the annual reference emission multiplied by a percentage equal to: a) The fugitive emission value + 15, for installations falling within item 6 and the lower threshold band of items 8 and 10 of Article 70 paragraph 16.. b) The fugitive emission value + 5 for all other installations. 7. Compliance is achieved if the actual solvent emission determined from the solvent management plan is less than or equal to the target emission.

Article 73

Solvent management plan (1) Guidance on use of the solvent management plan for verification of compliance: 1. Verification of compliance with the reduction option in article 72., with a total emission limit value expressed in solvent emissions per unit product, or otherwise stated in Article (70) 2. For all activities using in article (72) the solvent management plan should be done annually to determine consumption I.

Bojenje povrsina koja dolaze u kontakt sa hranom

2,33

Druge vrste zastitnog bojenja i roto skrin

1,5

6. ciljana emisija je jednaka godisnjoj referentnoj emisiji pomnozenoj sa procentom koji je jednak: a) vrednost rasipajućih emisija +15), za pogone koje spadaju pod tacku 6 i grupu sa nižim granicama tacke 8. i 10. člana 70. stav 16. b) vrednost podeljene emisije + 5)za sve druge pogone. 7. Smatra se da je postignuta usklađenost ukoliko je stvarna emisija rastvarača koja je odredjena iz plana upravjanja rastvaračem manja ili jednaka ciljanoj emisiji.

Clan 73

Plan upotrebe rastvaraca (1) Upotreba plana upravljanja rastvaracima odredjuje se na sledeci nacin: 1. provera uskladjenosti seme smanjenja u clanu 72. sa granicnom vrednoscu ukupnih emisija koja se izrazava u emisijama rastvaraca po jedinici proizvoda ili na drugi nacin naveden u clanu (70) 2. za sva delatnosti kod kojih se koristi clan (72) plan upravljanja rastvaracima treba da se radi godisnje kako bi se

Page 88: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

88vit në mënyrë që të përcaktohet shfrytëzimi(C). Shfrytëzimi mund të llogaritet në bazë të këtyre barazimeve: C = I1 - O8 Llogaritja paralele duhet të bëhet për përcaktimin e materieve të ngurta të cilat shfrytëzohen në mbështjellësit /ngjyrat mbrojtëse që të realizohet emisioni vjetor referent dhe emisioni i paraparë çdo vit. 3. për vlerësimin e përshtatshmërisë me vlerën e përgjithshme kufitare të emisionit, e cila shprehet në emisione të tretësve për njësi të prodhimit ose në ndonjë tjetër mënyrë të dhënë në nenin (70) , plani i menaxhimit të tretësit, duhet të hartohet për çdo vit në mënyrë që të përcaktohen emisionet (E). Emisionet mund të llogariten në bazë të këtyre barazimeve: E = F + O1, ku F- emisioni difuziv. (1) Shifra e emisionit pastaj duhet të jetë e ndarë në parametrat relevant të prodhimit. a) Përcaktimi i emisionit difuziv me qëllim të krahasimit me vlerat e emisioneve difuzive në nenin (71); (3) metodologjia. Emisioni difuziv mund të llogaritet në bazë këtyre barazimeve: F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 ose F = O2 + O3 + O4 + O9. (3)Kjo sasi mund të përcaktohet me matje direkte të sasisë, ku sipas zgjedhjes, llogaritja ekuivalente mund të kryhet me mjete tjera, p.sh. shfrytëzimi i efikasitetit të kapjes së procesit. Vlera e emisionit shprehet si proporcion (input) i cili mund të llogaritet sipas këtij barazimi:

Consumption can be calculated according to the following equation: C = I1 − O8 A parallel exercise should also be undertaken to determine solids used in coating in order to derive the annual reference emission and the target emission each year. 3. For assessing compliance with a total emission limit value expressed in solvent emissions per unit product or otherwise stated in article (70), the solvent management plan should be done annually to determine emissions (E). Emissions can be calculated according to the following equation: E = F + O1, where F-is fugitive emission. (1) The emission figure should then be divided by the relevant product parameter. (2) Determination of fugitive emissions for comparison with fugitive emission values in article (71) : (3) Methodology The fugitive emission can be calculated according to the following equation: F = I1 − O1 − O5 − O6 − O7 − O8 or F = O2 + O3 + O4 + O9 (3) This quantity can be determined by direct measurement of the quantities. Alternatively, an equivalent calculation can be made by other means, for instance by using the capture efficiency of the process. The fugitive emission value is expressed as a proportion of the input, which can be calculated according to the following equation:

odredilo koriscenje/konzumiranje (C). Koriscenje/konzumiranje se moze izracunati na osnovu sledece jednacine: C = I1 - O8 Paralelno izracunavanje treba da se sprovede za odredjivnje cvrstih materija koje se koriste u presvlakama/zastitnim farbama kako bi se izvela godisnja referentna emisija i ciljana emisija svake godine. 3. za procenu uskladjenosti sa granicnom vrednoscu ukupnih emisija koja se izrazava u emisijama rastvaraca za jedinici proizvoda ili na drugi nacin dat u clanu (70) , plan upravljanja rastvaracima treba da se izradjuje godisnje kako bi se odredile emisija(E). Emisije mogu biti izracunate na sldece jednacine: E = F + O1, gde F- rasipajuca-difuzna emisija. (1) Cifra emisije bi onda trebalo da bude podeljena sa relavantnim parametrom proizvoda. (2) Odredjivanje rasipajucih emisija radi poredjenja sa vrednostima rasipajucih emisija-difuzne emisije u clanu (71) (3) metodologija. Difuzna-rasipajuca emisija moze biti izracunata na osnovu sledece jednacine: F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 ili F = O2 + O3 + O4 + O9 (3) Ova kolicina moze biti odredjena direktnim merenjima kolicine. Prema izboru, ekvivalentno izracunavanje moze biti izvrseno drugim sredstvima, npr. koriscenje efikasnosti hvatanja procesa. Vrednost rasipajuce emisije se izrazava kao proporcija inputa/ulaza koji se moze izracunati prema sledecoj jednacini:

Page 89: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

89I = I1 + I2 (4) Frekuenca (5) Emisionet difuzive mund të përcaktohen me matje të shkurtra, por gjithë përfshirëse.Kjo nuk duhet të punohet përsëri deri sa nuk bëhët modifikimi i paisjeve.

Kapitulli VI.

VLERAT KUFITARE TE EMISIONIT PËR PAJISJET ME DJEGIE

Neni 74 Ky kapitull përcakton rregullat për impiantet për djegie, me forcë termike në hyrje më të madhe se 1 MW, pavarësisht nga lloji i lëndës djegëse të përdorur (e ngurtë, e lëngët ose gaztë).

Neni 75 (1) Jo më vonë se deri me 31.03. 2008, operatorët duhet të hartojnë “Programe për reduktimin efikas” të emisionit të gazrave ( zvogëlimin e emisionit të SO2 dhe NOx dhe pluhurit ) nga impiantet ekzistuese. Kriteret të bashkëpunimit për hartimin e “Programit për reduktimin efikas” do t’i percakton Ministria. (2) Me Programe përcaktohen procedurat dhe afatet e implementimit të normave të emisionit për impiantet me fuqi termike në hyrje më të madhe se 1 MW. (3) Për operatoret ekzistues, në ditën e hyrjes në fuqi të këtij UA, Ministria në leje do t’i përcaktoj kushtet e operimit dhe të normave

I = I1 + I2 (4) Frequency (5) Determination of fugitive emissions can be done by a short but comprehensive set of measurements. It need not be done again until the equipment is modified.

Chapter VI.

LIMIT VALUES OF EMISSION FOR COMBUSATION PLANTS

Article 74 With this chapter shall be determined and applied the rules of combustion plants, with thermal power with bigger input than 1 MW, despite of the fuel type used (solid, liquid or gas)

Article 75

(1) Not later than 31.03 2008, the operators shall draw up appropriate programmes for the progressive reduction of gas emissions (reduction of emission of SO2 and NOx and dust) from existing plants. Criteria of cooperation of compiling the “Program for efficient reduction” will set up the Ministry. (2) The programs shall set out the timetables and the implementing procedures of the emission norms for thermal plants with bigger input than 1MW. (3) For existing operators in the day of entry into force of this AI , the ministry with ecological permit shall determine the conditions for operation and temporary norms for plants larger than 1MW.

I = I1 + I2 (4) Frekvencija

(5) Difuzne-rasipajuce emisije se mogu odrediti kratkim ali sveobuhvatnim nizom merenja. Ovo ne treba ponovo da se radi dok se oprema ne modifikuje.

Poglavlje VI.

GRANICNE VREDNOSTI EMISIJE IZ POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE

Clan 74 U ovom poglavlju odredit ce se i primenit ce se pravila za postrojenja za sagorevanje, sa pocetnom termickom snagom vecom od 1 MW, bezobzira na vrstu upotrebljenog goriva(cvrsto, tecno ili gasovito).

Clan 75 (1) Najkasnije do 31.03. 2008, operatori su obavazni sastavit “Program za efikasnu redukciju” emisije gasova(smanjenje emisije SO2 i NOx , prasine) iz postojecih postrojenja.Kriterije saradnje pri izradi “Programa za efikasnu redukciju” odredit ċe Ministarstvo. (2) Sa ovim Programom odredit ce se procedure i rokovi primene normi za emisiju kod postrojenja sa pocetnom termickom snagom vecom od 1MW. (3) Za postojeca postrojenja na dan stupanja na snagu ovog AU, Ministarstvo dozvolom ce odrediti uslove rada i privremene norme za postrojenja sa

Page 90: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

90të përkohëshme për impiantet më të mëdhenj se 1 MW. (4) Pasi të jetë hartuar Programi për impiantin Ministria duhet gjithashtu të përcaktoj emisionin total vjetor ( kuotat vjetore për impiantin), në përputhje me Programin Kosovar për kuotat e emisionit, sipas detyrimeve ndërkombëtare. (5) operatoret obligohen që në bazë të planeve për redukimin e ndotjes ti plotësojn standardet e BE deri me 31.12. 2017 (6) Nëse ndodh një ndryshim thelbësor dhe i papranueshëm në nevojën për energji ose në mundësinë për sigurim të lëndëve djegëse ose instalimeve të ndryshme të prodhimit, që krijon vështirësi teknike serioze për zbatim të programit të hartuar nga operatori, sipas nenit (76) paragrafit 1. Ministria me kërkesë të Qeverisë së Kosovës ose operatorit në lidhje me këtë dhe duke marrë parasysh periudhat e kërkesës, mundë të marr vendim për të bërë ndryshimin e normave të pwrcaktuara në Leje ose ne Program.

Neni 76 (1) Me leje të integruar, impiantet ekzistuese mund të kërkojnë ndryshimin e normave të emisionit të përcaktuar në Leje. (2) Operatori është i detyruar për çdo muaj dhe në fund të vitit, t’i paraqesë Ministrisë raportin e matjeve të emisionit.

Neni 77

(1) Qeveria e Kosovës me propozim të Ministrisë mund të ndryshoj Planin e Kosovës

(4) After the compiling of the program for plants, also the ministry shall determine the total annual emission (yearly quotas for the plant) in accordance with the Kosovo Plana for the quota of the emission under international obligations. (5) Operators are obligated related to the plans for reduction of pollution to fulfill EU standards until 31.12.2017. (6) If a substantial and unexpected change in energy demand or in the availability of certain fuels or certain generating installations creates serious technical difficulties for the implementation of programme drawn up by operator under article (76) paragraph 1, Ministry shall, at the request of the Government of Kosovo or operator concerned and taking into account the terms of the request, can take a decision to modify, (limitation or increase of norms) in the data set out in the Permit or in the Program.

Article 76 (1) With integrated permit, the existing plants may request the change of the norms of emissions determined in the Permit (2) The operator is obliged to submit each month and at the end of the year to the Ministry the report of measurements of emission

Article 77

(1) The Government of Kosovo with the proposal of Minister may change (redefine)

snagom vecom od 1MW. (4) Posle izrade Programa za postrojenja, Ministarstvo takodje treba da odredi godisnju totalnu emisiju(godisnje kvote za postrojenja) u saglasnosti sa Programom Kosova za kvote emisije na osnovu medjunarodnih obaveza. (5) Oparatori obavezuju se na bazi plana za smanjenje zagadenja da isunjavaju norme EZ do 31.12.2017. (6) Ukoliko bude neka sustinska i neprihvatljiva izmena u potrebi za energijom ili za mogucnoscu obezbedjenja goriva ili raznih drugih proizvodnih instalacija, koja stvara ozbiljne tehnicke poteskoce za sprovodjenje izradjenog programa od strane operatora, prema clanu (76) stava 1. Ministarstvo, na osnovu zahteva Vlade Kosova ili operatora u vezi sa ovim i uzimajuci u obzir vreme zahteva, moze da donese odluku za promene (ogranicenja ili povecanja normi) u utvrdjenim vrednostima u dozvoli ili Programu. Clan 76 (1) Integrisanim dozvolom, postojeca postrojenja mogu zahtevati izmene normi za emisije koje su dozvolom odredjene. (2) Operator je obavezan da svakog meseca i krajem godine podnese Ministarstvu izvestaj o izvrsenim merenjima emisije.

Clan 77

(1) Vlada Kosova na predlog Ministarstva

Page 91: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

91për reduktimin e emisionit për impiantet ekzistuese me procedurë të posaçme, si dhe nivelin e VKE të përcaktuar me Leje ose me Programin për operatorin. (2) Plani Kosovar për reduktimin e emisionit do të kontribuoj në zvogëlimin e emisionit total vjetor të oksideve të azotit (NOx), dioksidit të sulfurit (SO2), VOC, amoniakut ( NH3 ) dhe pluhurit nga impiantet ekzistuese, në nivel që të mund të arrihet nga operatori dhe të jetë në përputhje me detyrimet ndërkombëtare.

Neni 78 (1) Ministria vendosë kushte që për dispozitat që janë dhënë në Leje për procedurat lidhur me mosfunksionimin ose shkatërrimin e paisjeve, të aplikohet monitorimi. (2) Në rast të prishjes , Ministria duhet të kërkojë nga operatori reduktimin ose mbylljen e veprimtarisë, nëse kthimi në operim normal nuk është arritur brenda 24 orëve, ose të operojë impianti duke përdor lëndë djegëse me nivel të ulët të ndotjes. Në çfarëdo rasti, organi kompetent duhet të informohet brenda 48 orëve. Nëse nuk ka zgjidhje tjetër, zgjatja e operimit me ndotje të njejtë në çfarëdo periudhë prej dymbëdhjetë muajsh, lejohet t’i kalojë 120 orë. Ministria, në vendimin e tyre, mund të lejoj përjashtime për kufizime të 24 orëve dhe 120 orëve, në rastet e lartpërmendura. (3) Ministria mund të lejojë pezullimin në maksimum për gjashtë muaj nga obligimi që të aplikohen VKE, të përcaktuara në Leje për gazrat, në rastet kur operatori nuk ka mundësi t’i aplikojë këto VKE, për shkak të ndërprerjes së furnizimit me lëndë djegëse, me përqëndrim të lejuar të sulfurit.

the Kosovo Plan for emission reduction for existing plants with specific procedure, the level of ELV determined in the Permit or in the program for the operator. (2)The national emission reduction plan shall reduce the total annual emissions of nitrogen oxides (NOx), sulphur dioxide (SO2), VOC, ammoniac (NH3) and dust from existing plants to the levels that would have been achieved by the operator and international obligations.

Article 78 (1) The Ministry may establish conditions that for the provision given to in Permit for the procedures regarding to malfunction or destruction of equipments to be applied and monitored. (2) In case of a breakdown the Ministry shall in particular require the operator to reduce or close down operations if a return to normal operation is not achieved within 24 hours, or to operate the plant using low polluting fuels. In any case the competent authority shall be notified within 48 hours. In no circumstances shall the cumulative duration of unabated operation in any twelve-month period exceed 120 hours. The Ministry may allow exceptions to the limits of 24 hours and 120 hours above-mentioned with their decision. (3)The Ministry may allow a suspension for a maximum of six months from the obligation to comply with the ELV provided for in Permit for gases, in cases where the operator is unable to comply with this ELV s

moze da izmeni(redefinise) Plan Kosova za smanjenje emisije iz postojecih postrojenja posebnim postupkom, nivo GVE odredjenih u dozvoli ili Programu za operatore. (2) Plan Kosova za smanjenje emisija doprine ce na smanjenje ukupne godisnje emisije azotnih oksida(NOx),i sumpor dioksida(SO2), VOC, amonjaka ( NH3 ) i prasine iz postojecih postrojenja, na nivo koji moze da postigne operator i u skladu sa medjunardondnim obavezama.

Clan 78 (1) Ministarstvo postavit ce uslove da za odredbe koje je date u dozvoli, za postupke u vezi sa nefunkcionisanjem ili kvarom opreme da se monitorisu. (2) U slucaju kvara, Ministarstvo treba da trazi od operatora redukciju-smanjenje ili obustavu rada ukoliko se povratak na normalan rad ne ostvari za 24 casova, ili da postrojenje radi koristeci gorivo sa niskim nivom zagadjenja.Ukoliko nema drugog resenja, trajanje rada sa istim intezitetom zagadjenja u bilo kojem periodu od 12 meseci dozvoljava se da predje 120 casova. Ministarstvo moze da dozvoli odstupanja za ogranicenja za 24 casova i 120 casova u gore pomenutim slucajevima. (3) Ministarstvo moze da dozvoli obustavu u maksimumu od sest meseci od obaveze da se primenjuju GVE odredjena u dozvoli za gasove, u slucajevima kada operator nema mogucnosti da prijavi GVE zbog prekida snabdevanja gorivom sa

Page 92: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

92 (4) Ministria mund ta lejojë heqjen e obligimit të aplikimit të VKE të përcaktuar në Leje, në rastet kur impianti normalisht përdor vetëm lëndë djegëse të gaztë, dhe të cilat përndryshe duhet të paisen me paisje për pastrimin e gazit të ndotur, dhe duhet ta drejtoj përjashtimisht dhe për periudhën që nuk i tejkalon 10 ditë, pëveç kur nevoja për furnizim më energji lejon përdorimin e lëndëve djegëse tjera, sepse është ardhur deri të ndërprerja e papritur e furnizimit me gaz. Ministria, duhet të informohet menjëherë në raste të tilla specifike të daljes së këtij problemi.

Neni 79 (1) Në rastet e impianteve me shumë njësi djegëse, duke përfshirë përdorimin e dy apo më shumë lëndëve djegëse në të njëjtën kohë, kur lëshohet Leja, Ministria do t’i pwrcakton VKE, si vijon: 1. së pari, duke marrë VKE të përshtatshme për secilën lëndë djegëse dhe ndotësit korrespondues dhe të dhënat e vlerave termike të impiantit për djegie, 2. së dyti, duke përcaktuar VKE-të e peshës së lëndës djegëse që janë fituar nga shumëfishi i VKE të kalkuluara nga të hyrat termike determinante të lëndës djegëse dhe vlerat tjera kufitare nga hyrjet termike të shpërndara nga secila lëndë djegëse. 3. së treti, nga grumbullimi i vlerës kufitare të peshës së lëndës djegëse.

because of an interruption in the supply of low-sulphur fuel resulting from a serious shortage. (4) The Ministry may allow a derogation from the obligation to comply with the ELV provided for in Permit in cases where a plant which normally uses only gaseous fuel, and which would otherwise need to be equipped with a waste gas purification facility, has to resort exceptionally, and for a period not exceeding 10 days except where there is an overriding need to maintain energy supplies, to the use of other fuels because of a sudden interruption in the supply of gas. The Ministry shall immediately be informed of each specific case as it arises.

Article 79 (1) In the case of plants with a multi-firing unit involving the simultaneous use of two or more fuels, when issuing the Permit the Ministry shall set the ELV as follows: 1. Firstly by taking the ELV relevant for each individual fuel and pollutant corresponding to the rated thermal input of the combustion plant 2. secondly by determining fuel-weighted ELV , which are obtained by multiplying the above individual emission limit value by the thermal input delivered by each fuel, the product of multiplication being divided by the sum of the thermal inputs delivered by all fuels, 3. thirdly by aggregating the fuel-weighted limit values.

dozvoljenim procentom za sumpor. (4) Ministarstvo moze da dozvoli odlozenje od obaveze primenjivanja GVE odredjenih u Dozvoli, u slucajevima kada postrojenje normalno koristi samo gasovito gorivo, i kada inace treba treba da se snabdeva uredjajima za preciscavanje otpadnih gasova i treba da operise za period ne duzi od 10 dana, izuzev kada potreba za snabdevanje energijom dozvoljava primenu drugih goriva zato sto je doslo do neocekivanog prekida snabdevanja gasom. Ministarstvo treba odmah da se informise u ovakvim specificnim slucajevima pojave problema.

Clan 79 (1) U slucajevima postrojenja sa vise gorivnih jedinica za sagorevanje, obuhvatajuci primenu dva ili vise goriva u istom vremenu, kada se izdaje dozvola, Ministarstvo ce postaviti GVE, kao u sledecem: 1. kao prvo, uzimajuci GVE odgovarajuceg za svako gorivo i za svakog korespodentog zagadjivaca i podatke za termicke vrednosti postrojenja za sagorevanje, 2. kao drugo, odredjujuci GVE za tezinu goriva, koja su dobijena od mnozenja GVE kalkulirani od determinisanih termickih inputa goriva i drugih GVE od termickih inputa raspodeljenih od svakog goriva. 3. kao trece, od sakupljanja granicnih

Page 93: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

93

Neni 80 (1) Gazrat e shkarkuar nga impiantet për djegie do të shkarkohen në mënyrë të kontrolluar nëpërmjet tymtarit. Me Leje të referuar në nenin 76. do të caktohen kushtet e shkarkimit. (2) Ministria, veçmas siguron, se gjatësia e tymtarit është llogaritur në atë mënyrë që ta mbrojë shëndetin dhe mjedisin.

Neni 81

Kur kapaciteti i impiantit për djegie është rritur më së paku 50 MW, për pjesët e reja të impiantit aplikohet VKE dhe caktohet në bazë të kapacitetit termik të impiantit në përgjithësi.

Neni 82 Në rast të ndërtimit të impiantit për djegie i cili mund të ket efekte të konsiderueshme në mjedis, Ministria sigurohet se të gjitha informatat dhe këshillat janë në rregull, sipas UA. Nr.9/2004 mbi Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.

Neni 83

Operatori duhet ta informon Ministrinë brenda 15 ditëve lidhur me rrjedhën e rezultatit të matjeve, kontrollimin e mjeteve matëse, matjet individuale dhe të gjitha masat tjera të kryera me qëllim që të vlerësohet përputhshmëria me këtë UA.

Article 80

(1) Waste gases from combustion plants shall be discharged in controlled fashion by means of a stack. With ecological Permit referred to in Article 76. shall lay down the discharge conditions. (2)The Ministry shall in particular ensure that the stack height is calculated in such a way as to safeguard health and the environment.

Article 81 Where a capacity of the combustion plant is extended by at least 50 MW, the ELV shall apply to the new part of the plant and shall be fixed in relation to the thermal capacity of the entire plant.

Article 82 In the case of construction of combustion plants which are likely to have significant effects on the environment the Ministry shall ensure that all appropriate information and consultation takes place, in accordance with EIA.Nr.9/2004 on EIA.

Article 83 The Ministry shall take appropriate measures to ensure that the operator informs the the Ministry within 15 days about the results of the continuous measurements, the checking of the measuring equipment, the individual measurements and all other measurements carried out in order to assess compliance

vrednosti tezine goriva.

Clan 80 (1) Gasovi ispusteni iz postrojenja za sagorevanje ispustit ce se na kontrolisan nacin preko dimnjaka. Sa dozvolom iz clana 76. odrediti ce se uslovi ispustanja. 2) Ministarstvo posebno, obezbedjuje da je visina dimnjaka izracunata na takav nacin da zastiti zdravlje i zivotnu sredinu.

Clan 81 Kada je kapacitet postrojenja za sagorevanje povecan najmanje za 50 MW, GVE se primenjuju za nove delove postrojenja i utvrdit ce se na osnovu termickog kapaciteta postojenja.

Clan 82

U slucaju izgradnje postrojenja za sagorevanje koja mogu da imaju znatne efekte na zivotnu sredinu, Ministarstvo obezbedjuje da sve informacije i saveti budu po propisu prema PUS AU.Br.9/2004 o Procena uticaja u zivotnu sredinu.

Clan 83

Ministarstvo ce preduzeti sve potrebne mere bezbednosti jer operator je obavezan da inforimise Ministarstvo u toku 15 dana u vezi sa protokom rezultata merenja, kontrole mernih sredstava, individualnih merenja i svih drugih izvrseni mera sa ciljem procenivanja usaglasenosti sa ovim AU.

Page 94: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

94

Neni 84 (1)Në rast të matjeve të vazhdueshme, VKE konsiderohet se janë në përputhshmëri me normat, nëse vlerësimi i rezultatit tregon për orët e veprimit brenda vitit kalendarik, kur: 1. asnjë vlerë mesatare nuk e tejkalon VKE për muaj kalendarik dhe 2. në rastin kur: - dioksidi i sulfurit dhe pluhurit 97‰ (percentil) gjatë 48 orëve, vlera mestare nuk e tejkalon 110 % të VKE. - oksidi i azotit 95‰ (percentil) gjatë 48 orëve, vlera mesatare nuk e tejkalon 110 % të VKE. (2) Në rastet kur kërkohen vetëm matjet kohë pas kohe ose procedurat tjera të përshtatshme për përcaktim të VKE, do të merren parasysh që të jenë në pajtim me rezultatet e secilës seri matëse ose procedurat tjera të përcaktuara dhe të definuara, sipas rregullave të vendosura nga Ministria. (3) Shkalla e desulfurizimit konsiderohet se është në pajtueshmëri me vlerësimin e matjeve të kryera, nëse tregon se të gjitha vlerat mesatare të muajit kalendarik ose të gjitha vlerat mesatare mujore që përsëriten, e arrijnë shkallën e kërkuar të desulfurizimit.

Neni 85

(1)Dispozitat e këtij kreu përshkruajnë VKE,

with this AI.

Article 84 (1) In the event of continuous measurements, the ELV hall be regarded as having been complied with if the evaluation of the results indicates, for operating hours within a calendar year, that: 1. None of the calendar monthly mean values exceeds the ELV; and 2. In the case of: - Sulphur dioxide and dust: 97‰ of all the 48 hourly mean values do not exceed 110 % of ELV, -Nitrogen oxides: 95‰ of all the 48 hourly mean values do not exceed 110 % of the ELV. (2) In cases where only discontinuous measurements or other appropriate procedures for determination are required, the emission limit values shall be regarded as having been complied with if the results of each of the series of measurements or of the other procedures defined and determined according to the rules laid down by the Ministry. (3) The rates of desulphurisation shall be regarded as having been complied with if the evaluation of measurements carried out indicates that all of the calendar monthly mean values or all of the rolling monthly mean values achieve the required desulphurisation rates.

Article 85

(1)The provisions of this chapter shall

Clan 84

(1) U slucaju stalnih merenja, GVE se smatraju da su u saglasnosti sa normama, ukoliko se vrsi procena i rezultat pokazuje za casove delovanja unutar kalendarske godine, kada 1. nijedna srednja vrednost ne prelazi GVE za kalendarski mesec i 2. u slucaju kod: - 97‰(percentil) sumpor dioksida i prasine u toku 48 casova, njihova srednja vrednost ne prelazi 110 % od GVE. - 95‰ (percentil) oksida azota u toku 48 casova, njena srednja vrednost ne prelazi 110 % od GVE. (2) U slucajevima kada se traze samo privremena merenja ili druge odgovarajuce procedure za odredjivanje GVE, uzece se u obzir da budu u saglasnosti sa rezultatima svakog serijskog merenja ili drugih odredjenih procedura definisanih prema pravilima odredjena od strane Ministarstva. (3) Stepen od sumporavanja se smatra da je u saglasnosti sa vrednoscu izvrsenih merenja, ukoliko se pokaze da sve srednje vrednosti u toku kalendarskog meseca ili sve srednje mesecne vrednosti koja se ponavlaju dostignu trazeni stepen odsumporavanja.

Clan 85

(1) Odredbe ovog poglavlja propisuju GVE zagadjujucih materija u ispustenom gasu iz

Page 95: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

95të materieve ndotëse në gazin e shkarkuar nga paisjet për djegie që shfrytëzohen për prodhimin e energjisë dhe nga pajisjet për ndezjen e furrave tw proceseve.

(2) VKE të parapara në këtë kre, nuk aplikohen te paisjet për djegie, tek të cilat prodhimet djegëse shfrytëzohen direkt në procesin prodhues.

Neni 86

Paisjet për djegie, varësisht nga fuqia termike dhe llojet e djegies janë:

Paisja për djegie

Lënda djegëse e ngurtë

Lënda djegëse e lëngët dhe gaztë

Mesme >1 deri 50MW >3 deri 50MW E madhe >50 MW >50 MW

Neni 87

(1) Në paisjet e mesme, me përjashtim të paisjeve të mesme me veprim të djegies në shtresën e fluidizuar, mund të përdoret thëngjilli me pjesëmarrje të squfurit deri 1 g/MJ dhe pjesëmarrje të hirit deri 15%.

(2) Në paisjet e mesme dhe të mëdha, mund të përdoren lëndët djegëse të lëngëta të rëndomta dhe të veçanta, lëndët e ngurta djegëse të rëndomta, lëndët djegëse të gazta dhe lëndët djegëse nga biomasa.

describe the ELV of pollution substances on the pollution gas of heating plants which shall be used for the production of the energy and plants for incineration of processor kilns.

(2)ELV foreseen on this chapter shall not be applied to the heating plants in which the incineration production shall be used direct on the production process.

Article 86

The heating plants, depends on heating capacity and heating types, are:

Combustion plant

Solid fuel

Liquid and gas fuel

Medium >1 until 50 MW

>3 until50 MW

Large >50 MW >50 MW

Article 87

(1) On medium plants, except of medium plants with incineration procedure on the fluid covering, with sulphur concentration until 1 g/MJ and concentration of ash until 15%.

(2) On the medium and large plants should be used ordinary and special liquid fuels, ordinary solid fuels, gas fuels and fuels from biomass.

uredjaja za lozenje koji se koriste za proizvodnju energije i uredjaja za lozenje procesnih peci.

(2) GVE propisane u ovom poglavlju neprimenjuju se kod uredjaja za lozenje kod kojih se koriste zapalivih proizvodi direktno u procesu proizvodnje. Clan 86

Uredjaji za sagorevanje zavisno od toplotne snage i vrste goriva su :

Uredaj za sagorevanje

Cvrsto gorivo

Tekuce i gasovito gorivo

Srednji >1 do 50 MW

>3 do 50 MW

Veliki >50 MW >50 MW

Clan 87

(1) U srednjim uredajima, izuzimajuci srednja lozista s postupkom sagorevanja goriva u fluidiziranom sloju, sme se koristiti ugalj sa udelom sumpora do 1 g/MJ i udelom pepela do 15%.

(2)U srednjim i velikim uredajima mogu se koristiti uobicajena i posebna tecna goriva, uobicajena i posebna cvrsta goriva, gasovita goriva i goriva od biomase.

Page 96: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

96Neni 88

(1) VKE, për paisjet që përdorin dy ose më shumë lëndë djegëse, përcaktohen sipas lëndës djegëse që momentalisht digjet. Gjatë kalimit prej lëndës djegëse të ngurtë në lendën djegëse të gaztë apo lëngët, VKE vlejnë për lëndën djegëse të ngurtë edhe tri orë, pas fazës kalimtare.

(2) Për paisjet me lëndë djegëse të përzier VKE përcaktohet sipas ekuacionit vijues:

N VKEpo= ∑ (Qx/Qpo)·VKEx x=1

ku janë:

VKE po– vlera kufitare e emisionit te paisja për djegje me lëndë djegëse të përzier të shprehur në pjesëmarjen vëllimore të oksigjenit të dhënë 0 % në gazrat e shkarkuar,

VKEx – vlera kufitare e emisionit për lëndën djegëse x, të shprehur në pjesëmarjen vëllimore të oksigjenit të dhënë me 0% në gazrat e shkarkuar,

Qpo – nxehtësia e tërësishme e futur në paisje, me djegie të lëndës djegëse të përzier në MWt

Qx – ngrohja e futur në paisje me djegie të lëndës djegëse x në MW,

x – indeksi i llojit të lëndës djegëse,

Article 88

(1) ELV for the plants that shall be used two or more fuels shall be determined according to the fuels that shall be used for the moment. During the transfer from the solid fuel into a gas or liquid fuel shall be accounted the ELV for the solid fuel three hours after the transfer phase.

(2) For the plants with mixed fuels the ELV shall be determined according to the following equation:

N ELVpo= ∑ (Qx/Quk)·ELVx x=1

where are:

ELVpo – the limit value of the emission to the combustion plant with mixed fuel, expressed on the volume concentration of the oxygen given 0 % on the pollution gases;

ELV x - the limit value of the emission for the fuel x, expressed on the volume concentration of the oxygen given 0 % on the pollution gases;

Q po – the total plant imputed on the plant with combustion of mixed fuel in MWth;

Qx –the plant imputed on the plant with the combustion of the fuel x in MW;

x – Index of the type of the fuel;

Clan 88

(1) GVE za uredaje koja koriste dva ili vise goriva odredjuje se prema gorivu koje trenutno sagoreva. Pri prelazu sa cvrstog goriva na gasovito ili tecno gorivo, vrede GVE za cvrsto gorivo jos tri sata nakon izvrsenog prelaza.

(2) Za uredaje sa mesovitim gorivom GVE se odredjuje prema sledecoj jednaci:

N GVEuk=∑(Qx/Qpo)·GVEx x=1

gde su:

GVEuk - granicna vrednost emisije kod uredaja za sagorevanje sa mesovitim gorivom svedena na zapreminski udeo kiseonika % u otpadnim gasovima,

GVE x – granicna vrednost emisije za x goriva, izrazena u 0 % zapreminskom ucescu kiseonika u zagadjenim gasovima:

Quk – ukupna toplota unesena u uredaje sagorevanjem mesanog goriva u MWt,

Qx – toplota unesena u uredaje sagorevanjem goriva x u MW,

x – indeks vrste goriva,

N – ukupni broj raznih vrsti goriva.

Page 97: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

97N – numri i tërësishëm i llojeve të ndryshme të lëndëve djegëse.

Neni 89

(1) VKE për pajisje të mesme për djegje që përdorin lëndë djegëse të rëndomta dhe të ngurta, janë:

Lloji i materieve VKE (mg/m3 )

VKE NBE Humbjet termike në gazin e shkarkuar

17% 17 %

Grimcat e ngurta 150 50 Oksidet e sulfurit të shprehura si SO2

2000 2000

Oksidi i karbonit(II) 250 /(500) 150

Oksidet e azotit të shprehura si NO2

1000 400

NO2 në djegie turbulente

300 400

Bashkëdyzimet e gazta inorganike: - të klorit, të shprehura si HCl - fluorit, të shprehura si HF

200

30

30 5

Bashkëdyzimet organike të shprehura si karbon i tërësishëm; (Vetëm për lëndë të posaçme djegëse të ngurta)

50

50

Pjesëmarrja vëllimore e oksigjenit: - thëngjilli (ndezje turbulente) - druri,biomasa

7% 11%

7% 11%

N – The general number of the different kind of the fuels.

Article 89

(1) ELV for medium plant for combustion that used for ordinary and solid fuel, are:

Type of substance ELV (mg/m3 )

ELV NBE

- thermal losses on the discharge gas,

17% 17 %

- solid crumb, 150 50 - sulphur oxide expressed SO2,

2000 2000

- Carbon oxide (II), 250 /(500)

150

- nitrogen oxide expressed as NO2,

1000 400

NO2 in turbulent combustion

300 400

Gaseous inorganic compounds : -Chlorine expressed as HCl, -fluorine expressed as HF,

200

30

30 5

Organic compound expressed as total carbon,(only for specific solid fuels)

50

50

Concentration of oxygen volume givencoal(turbulent combustion)

Wood, biomass

7% 11%

7% 11%

Clan 89

(1) GVE za srednje uredjaje za sagorevanje koji koriste obicna i cvrsta goriva su:

Vrsta materije GVE(mg/m3 )

GVE NEZ Toplotni gubici u otpadnom gasu

17% 17 %

cvrste čestice 150 50 Oksidi sumpora izraženi kao SO2

2000 2000

Ugljik(II) oksid 250 /(500)

150

Oksidi dušika izraženi kao NO2

1000 400

NO2 vrtložno izgaranje

300 400

Gasovita neorganska jedinjenja -hlora izraženi kao HCl - fluora izraženi kao HF

200

30

30 5

Organski spojevi izraženi kao ukupni ugljenik (samo za posebna kruta goriva)

50

50

Zadani zapreminski udeo kiseonika, %

7% 11%

7% 11%

Page 98: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

98

(2) VKE për pajisjet e mesme për djegie, të cilat shfrytëzojnë lëndë djegëse të lëngët të rëndomtë apo të veçantë, janë:

Lloji i materieve Pajisjet për djegie

NE (mg/m

3 ) VK

E NBE

Humbjet termike në gazin e shkarkuar

Të mesme

10%

13%

Grimcat e ngurta Të mesme

100

100

Oksidi i karbonit(II) Të mesme

250

200

Oksidet e azotit të shprehura si NO2

Të mesme

450

450

Oksidet e sulfurit të shprehura si SO2

Të mesme

3200

1700

30

Bashkëdyzimet e gazta inorganike: - të klorit të shprehura si HCl - fluorit të shprehura si HF

Të mesme

5

Pjesëmarja vëllimore e oksigjenit të dhënë

Të mesme

3% 3%

(3) VKE për pajisje të mesme për djegie që përdorin lëndë djegëse të gazët janë:

(2) ELV for medium plant for combustion that used for liquid ordinary or specific fuel, are:

Type of substance Combustion plants

EN (mg/m

3 ) EL

V NBE

thermal losses on the discharge gas,

Medium , 10%

13%

- solid crumb, Medium 100

100

- Carbon oxide (II), Medium 250

200

- nitrogen oxide expressed as NO2,

Medium 450

450

sulphur oxide expressed SO2,

Medium 3200

1700

30

Gaseous inorganic compounds : - Chlorine expressed as HCl, - fluorine expressed as HF,

Medium

5

Concentration of oxygen volume given

Medium , 3%

3%

(3) ELV for medium plants for combustion which use gaseous fuels are:

Type of substance

Combustion

NE (mg/m3 )

(2) GVE za male uredjaje za sagorevanje koji koriste uobicajena goriva i za srednje uredjaje za lozenje koja koriste obicna ili posebna tekuca goriva su;

Vrsta materije Uredjaji za sagorevanje

EN (mg/m3 )

GVE

NEZ

Toplotni gubici u zagadjenom gasu

Srednji 10%

13%

Cvrstece Srednji 100

100

Ugljenik (II) oksid Srednji 250

200

Oksidi azota izraženi kao NO2

Srednji 450

450

Oksidi sumpora izraženi kao SO2

Srednji 3200

1700

30

Gasovita neorganska jedinjenja - hlora izraženi kao HCl -fluora izraženi kao HF

Srednji

5

Zadani zapreminski udeo kiseonika, %

Srednji 3%

3%

(3) GVE za srednje uredjaje za sagorevanje koja upotrebljavaju gasna goriva su:

Page 99: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

99Lloji i materieve Pajisjet

për djegie

NE (mg/m3 )

VKE

NBE

Humbjet termike në gazin e shkarkuar

Të mesme

10%

13%

Grimcat e ngurta Të mesme

5 5

Dioksidi i karbonit Të mesme

100 150

Oksidet e azotit të shprehura si NO2

Të mesme

350 250

Oksidet e sulfurit të shprehura si SO2

Të mesme

1700

1700

Pjesëmarja vellimore e oksigjenit të dhënë

Të mesme

3% 3%

4) VKE në paragrafin (1),( 2) ,(3) të këtij neni janë të shprehura me përqendrimin e materieve të ndotura në gazin e shkarkuar të thatë në temperaturë 273 K dhe shtypje 101,3 kPa.

5) Te pajisjet e mesme dhe te furrat procesore, nuk mund të përcaktohet humbja e gazrave të shkarkuar.

plants ELV NBE thermal losses on the discharge gas,

Medium 10% 13%

- solid crumb, Medium 5 5

- Carbon oxide (II),

Medium 100 150

- nitrogen oxide expressed as NO2,

Medium 350 250

sulphur oxide expressed SO2,

Medium 1700 1700

Concentration of oxygen volume given

3% 3%

4) ELV on paragraph (1), (2), (3) of this article, are expressed with the concentration of pollution substances on the pollution gas dry in the temperature 273 K and crush 101,3 kPa.

5) To the small and medium plants and processor kilns should not be determined the losing of the pollution gasses.

Vrsta materije Uredj.za

sagorevanje

EN (mg/m3 )

GVE NEZ

Toplotni gubici u zagadjenom gasu

Srednji 10% 13%

cvrste čestice Srednji 5 5 Ugljenik(II) oksid

Srednji 100 150

Oksidi azota izraženi kao NO2

Srednji 350 250

Oksidi sumpora izraženi kao SO2

Srednji 1700 1700

Zadani zapreminski udeo kiseonika, %

Srednji 3% 3%

4) GVE u stavu (1), (2), (3), ovog clana su izrazena sa koncetracijom zagadjenih materija u zagadjenom suvom gasu temperatue 273 K i pritisku od 101,3 kPa.

5)Kod malih i srednjih uredjaja za sagorevanje i kod procesnih peci ne moze se odrediti gubitak zagadjenog gasa.

Page 100: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

100Neni 90

(1) VKE për pajisje të mëdha që përdorin lëndë djegëse të rendomta dhe te veçanta te ngurta janë:

NE (mg/m3 ) Lloji i materieve Fuqia ngrohëse

(MW)

VKE NBE

>50 deri 100

2000 2000

>100 deri 500

2000-400

(ramje lineare)

2000-400

(ramje linear)

Oksidet e sulfurit të shprehura si SO2

>500 650 400

Oksidet e squfurit të shprehura si SO2 te nxemset me shtresë të fluidizuar

650 200

Oksidet e azotit të shprehura si NO2 Oksidet e azotit të shprehura si NO2 te nxemset me shtresë të fluidizuar

>50 deri 500 >500

800 450

300

600 200

Grimcat e ngurta

>50 deri 500 >500

100 50

100 50

Oksidi i karbonit(II)

250 250

Bashkëdyzimet inorganike të gazta të

>50 deri 300

200 100

200 100

Article 90

(1) ELV for large plants that used special solid fuels:

NE (mg/m3 ) Type of substance

Heating

power (MW)

ELV NBE

>50 until 100

2000 2000

>100 until 500

2000-400

(linear decrea

se)

2000-400

(linear decrea

se)

Sulphur oxides expressed as SO2,

>500 650 400 Sulphur oxides expressed as SO2 to the plants with fluid covering

650 200

Nitrogen oxides expressed as NO2,

Nitrogen oxides expressed as NO2 to the plants with fluid covering

>50 until 500 >500

800 450

300

600 200

Clan 90

(1) GVE za velike uredja koja koriste uobicajena i posebna cvrsta goriva su:

EN (mg/m3 ) Vrsta materije Toplinska snag

a (MW)

GVE NEZ

>50 do 100

2000 2000

>100 deri 500

2000-400 (

linearnipad)

2000-400 ( linear

ni pad)

Oksidi sumpora izraženi kao SO2

>500 650 400

Oksidi sumpora izraženi kao SO2 kod lozista sa fluidiziranim slojem

650 200

Oksidi dušika izraženi kao NO2 Oksidi dušika izraženi kao NO2 kod lozista sa fluidiziranim slojem

>50 do 500 >500

800 450

300

600 200

Page 101: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

101shprehura si HCl

>300

Bashkëdyzimet inorganike të gazta të fluorit të shprehura si HF

>50 deri 300 >300

30 15

30 15

Materiet inorganike dhe bashkëdyzimet e tyre (As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni) – gjithsej

0,5 0,5

Pjesëmarja vëllimore e oksigjenit të dhënë

6% 6%

(2) VKE në paragrafin (1) të këtij neni janë të paraqitura me përqëndrime të materieve ndotëse në gazin e thatë, të shkarkuar në temperaturë 273K dhe shtypjen 101,3 kPa.

(3) VKE për pajisjet e mesme dhe të mëdha që përdorin lëndë djegëse të biomasës:

(mg/m3 ) Lloji i materieve

Fuqia ngrohëse (MW)

VKE NBE

Solid crumbs >50 until500 >500

100 50

100 50

Carbon oxide (II),

250 250

Inorganic gas compounds expressed HCl

>50 until 300 >300

200 100

200 100

Inorganic fluoride compounds expressed HF

>50 until300 >300

30 15

30 15

Inorganic substances and their compounds (As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni) – total,

0,5 0,5

Volume oxygen concentration given

6% 6%

(2) ELV in paragraph (1) of this article are

represented on the concentration of pollution substances on the pollution gas dry on the temperature 273K and crush 101,3 kPa.

(3) ELV for medium and large plants which used biomass fuel.

cvrste čestice >50 do 500 >500

100 50

100 50

Ugljen(II) oksid

250 250

Gasna ne organska jedinjenja hlora izraženi kao HCl

>50 do 300 >300

200 100

200 100

Gasna ne organska jedinjenja fluora izraženi kao HF

>50 do 300 >300

30 15

30 15

neorganske materije i njihova jedinjenja (As,Pb,Cd,Cr,Co,Ni, V) – ukupno

0,5 0,5

Zadani zapreminski udeo kiseonika

6% 6%

(2) GVE u stavu (1) ovog clana su izrazena sa

koncetracijom zagadjenih materija u zagadjenom suvom gasu temperature 273 K i pritiska od101,3 kPa.

(3) GVE za srednje i velike uredjaje koja koriste biomasu kao gorivo:

Page 102: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

102>50 deri 100

2000 200

>100 deri 500

Oksidet e sulfurit të shprehura si SO2

>500

Oksidet e squfurit të shprehura si SO2 te nxemset me shtresë të fluidizuar

Oksidet e azotit të shprehura si NO2 Oksidet e azotit të shprehura si NO2 te nxemset me shtresë të fluidizuar

>50 deri 500

>500

Grimcat e ngurta

>50 deri 500

>500

Oksidi i karbonit(II)

Bashkëdyzimet inorganike të gazta të shprehura si HCl

>50 deri 300

>300

Bashkëdyzimet inorganike të gazta të fluorit të shprehura si HF

>50 deri 300

>300

Materiet inorganike dhe bashkëdyzimet e tyre (As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni)

(mg/m3 ) Type of substance

Heating

power

(MW)

ELV EUN

>50 until 100

2000 200

>100 until5

00

Sulphur oxides expressed as SO2

>500 Sulphur oxides expressed as SO2 to the plants with fluid covering ,

Nitrogen oxides expressed as NO2,

Nitrogen oxides expressed as NO2 to the plants with fluid covering ,

>50 until 500

>500

Solid crumbs , >50 until5

00 >500

Carbon oxide (II),

Inorganic gas compounds expressed HCl

>50 until 300

>300

(mg/m3 ) Vrsta meterije

Toplinska snaga (MW)

GVE NEZ

>50 Do 100

2000 200

>100 do 500

Oksidi sumpora izrazena kao SO2

>500 Oksidi sumpora izrazena kao SO2 kod grejanja sa fluidnim slojem

Oksidi azota izrazena kao NO2

Oksidi azota izrazena kao NO2 kod grejanja sa fluidnim slojem

>50 do 500

>500

Cvrste cestice >50 do 500

>500

Oksidi ugljenika(II)

Neorganska jedinjenja hlora izrazenog kao HCl

>50 do 300

>300

Page 103: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

103– gjithsejt

Pjesëmarja vëllimore e oksigjenit të dhënë

Neni 91

(1) VKE për paisje të mëdha te cilët përdorin lëndë djegëse të lëngëta të rëndomta dhe të veçanta janë:

(mg/m3 ) Fuqia trmike MW

VKE NBE

Oksidet e squfurit të shprehura si SO2

>50 deri 300

>300 deri 500

>500

3200 400 400

1700 1700

deri 400 400

Oksidet e azotit të shprehura si NO2

>50 deri 500

>500

450 350

450 400

Grimcat e ngurta

>50 deri 300

> 300

100 80

50

Oksidi i karbonit

175 175

Inorganic fluoride compounds expressed HF

>50 until 00

>300

Inorganic substances and their compounds (As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni) – total,

Volume oxygen concentration given

Article 91

(1)ELV for large plants which used for the liquid fuels, ordinary and special, are:

(mg/m3 ) Thermal power MW

ELV NBE

Sulphur oxides expressed as SO2

>50 until30

0 >300 until 500

>500

3200 400 400

1700 1700 until 400 400

Nitrogen oxides expressed as NO2,

>50 until50

0 >500

450 350

450 400

Neorganska jedinjenja flora izrazenog kao HF

>50 do 300

>300

Neorganske materije i njihova jedinjenja (As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni) – ukupno

Zadani volumni udio kiseonika

Clan 91

(1) GVE za velike uredjaje koja koriste posebna cvrsta goriva su:

(mg/m3 ) Trmicka snaga MW

GVE NEZ

Oksidi sumpora izraženi kao SO2

>50 do 300

>300 do 500

>500

3200 400 400

1700 1700 do 400 400

Oksidi dušika izraženi kao NO2

>50 do 500

>500

450 350

450 400

Page 104: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

104(II)

Bashkëdyzimet inorganike të klorit të shprehura si HCl

30 30

Bashkëdyzimet inorganike të fluorit të shprehura si HF

5 5

Materiet inorganike dhe komponimet e tyre As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni) – gjithsej

2 (aplikohen për lëndë djegëse të zakonshme me pjesmarjen e niklit në lëndën djegëse të zakonshme më shumë se 12mg/kg lëndë djegëse)

2

Pjesëmarja vëllimore e oksigjenit të dhënë

3% 3%

(2) Veçanërisht VKE e oksidit të squfurit të shprehur si SO2 është 1700mg/m3 tek pajisjet

Solid crumbs ,

>50 until300 > 300

100 80

50

Carbon oxide (II),

175 175

Inorganic gas compounds expressed HCl

30 30

Inorganic fluoride compounds expressed HF

5 5

Inorganic substances and their compounds (As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni) – total,

2 (applied for ordinary fuels which have nickel concentration on the ordinary fuel more than 12mg/kg fuel),

2

Volume oxygen concentration given

3% 3%

cvrste čestice

>50 do 300

> 300

100 80

50

Ugljik(II) oksid

175 175

Neorganska jedinjenja hlora izrazenog kao HCl

30 30

Neorganska jedinjenja flora izrazenog kao HF

5 5

Neorganske materije i njihova jedinjenja (As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni) – ukupno

2 ( primjenjuje se za uobičajena tekuća goriva koja imaju udio nikla u gorivu veći od 12 mg/kg goriva)

2

Zadani zapreminski udio kiseonika

3% 3%

Page 105: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

105e mëdha për djegie të cilat shfrytëzojnë lëndë djegëse të lëngëta të rëndomta apo të veçanta ,të cilat egzistojnë ose janë në ndërtim, në ditën e hyrjes në fuqi të këtij UA.

(3) VKE në paragrafin (1) dhe (2) të këtij neni e shprehur me përqëndrimin e materieve ndotëse në gazin e shkarkuar të terur në temperaturë 273 K dhe shtypje 101,3 kPa.

Neni 92

(1) Nëse nuk mund të aplikohet pjesa e nenit 91. dhe 92. të këtij UA, për shkak të përberjes së lartë të squfurit në lëndën djegëse shtëpiake të zakonshme ose lënden djegëse të veçantë të ngurtë, VKE e oksideve të squfurit të shprehura si SO2 është 800 mg/m3 (e dëshirueshme jo më shumë se 650 mg/m3) ose zbatohet shkalla e desulfurizimit:

Lloji i lëndës

djegëse

Fuqia termike(

MW)

Shkalla e desqufurizimit %

VKE(mg/m3 ) >50 deri

100 -

>100 deri 500 40(për 100-167MW)

40-90(rritje lineare prej 167-

500MW)

Lëndë djegëse e

ngurtë

>500 90

>50 do 300

- Lëndë djegëse e

lëngët >300 90

(2) Especially, ELV of sulphur oxide expressed as SO2, is 1700mg/m3 to the large combustion plants which used ordinary or special liquid fuels which existing or are on the construction, on the day of entry into force this.

(3) ELV from paragraph (1) and (2) of this article expressed as concentration of pollution substances on the pollution gas dry on temperature 273 K and crush 101, 3 kPa.

Article 92

(1) If can not be applied the part of article 91. and 92. of this AI, because of the big concentration of the sulphur on the ordinary domestic fuels or special solid fuels, the LVE of sulphur oxides expressed as SO2 ,is 800 mg/m3 (gratefulness not more than 650 mg/m3) or implement the level of de-sulphuring:

Type of fuel

Thermal power

MW,

Level of de-sulphuring %,

VKE(mg/m3 ) >50 until 100

-

>100 until 500 40(for 100-167MV)

40-90( linear decrease prej 167- 500MW)

Solid fuel

>500 90

Liquid >50 -

(2) Izuzetno GVE oksida sumpora izraženih kao SO2 je 1700 mg/m3 kod velikih uređaja za sagorevanje koji koriste uobičajena i posebna tekuća goriva a koji postoje ili su u izgradnji na dan stupanja na snagu ove AU.

(3) GVE u stavu (1) i (2) ovog clana su izrazena sa koncetracijom zagadjenih materija u zagadjenom suvom gasu temperature 273 K i pritiska od101,3 kPa.

Clan 92

(1) Ako se ne moze primeniti deo clana 91. i 92. ovog AU, zbog visokog sadrzaja sumpora u obicnom domacem gorivu ili posebnom cvrstom gorivu, GVE sumporovih oksida izrazenih kao SO2 je 800 mg/m3 (pozeljno je ne vise od 650 mg/m3) ili se primenjuju stepeni desulfovanja:

Vrsta goriva

Toplotna snaga,MW

Stepen desulfurizacije

VKE(mg/m3 ) >50 do

100 -

>100 deri 500 40(za 100-167MW)

40-9 linearni pad prej 167-

500MW)

Cvrsto gorivo

>500 90

Tecno >50 d -

Page 106: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

106

Neni 93

(1) Pajisjet e mëdha mund të punojnë pa pajisje për desulfurizim të gazrave të shkarkuar më së shumti 240 orë në vit dhe prej kësaj 72 orë pa ndërprerje.

(2) Nderprerja e punës së pajisjes për desqufurizim të gazrave të shkarkuar më e gjatë se 72 orë pa ndërpre, duhet të lajmërohet Ministria.

Neni 94

(1) VKE për pajisje të mëdha për të cilat përdorin lëndë djegëse të gazet janë:

Fuqia termike MW

( mg/m3 )

VKE

NBE

> 1 deri 300

1700

> 300 100

Oksidet e squfurit të shprehura si SO2

5 (për gazin e ndezur)

5

until 300

fuel

>300 90

Article 93

(1) The large plants are allowed to prepare equipments for de-sulphuring of pollution gasses 240 hours in a year from these 0, 72 hours continually.

(2) The Prohibition of the work of de-sulphuring equipment of pollution gasses more than 72 hours should be informed in MESP.

Article 94

(1) ELV for large plants which used gas fuels, are:

Thermal power MW

( mg/m3 )

ELV

NBE

Sulphur oxides expressed

> 1 until 300

1700

300 gorivo

>300 90

Clan 93

(1) Veliki uredjaji smeju da rade bez uredjaja za desulfovanje zagadjenih gasova najvise 240 casova godisnje, i od toga 72 casova neprekidno.

(2) Prekid posla uredjaja za desulfurisanje zagadjenih gasova duze od 72 casova neprekidno,treba da obavestiti Ministarstvo.

Clan 94

(1) GVE za velike uredjaje koji koriste gasovito gorivo su:

Toplotna snaga

( mg/m3 )

ELV

SEZ

Oksidi sumpora

> 1 do 300

1700

Page 107: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

107800 (për

gazin me vlerë energjetike të ulët i krijuar

nga mbeturinat e rafinerisë)

800

50 (për gazin e krijuar gjatë shndërrimit të thëngjillit në

gaz)

Oksidet e azotit të shprehura si NO2

50 deri 500

> 500

350 300 200

Grimcat e ngurta

5 50 (për gazin e krijuar gjatë prodhimit të

çelikut)

5 50

Karbon dioksidi (II)

100

Pjesëmarja vëllimore e oksigjenit të dhënë

3% 3%

(2) VKE, në paragrafin (1) të këtij nëni, janë të paraqitura me përqëndrimin e materieve ndotëse në gazin e shkarkuar të thatë në temperaturë 273K dhe shtypje 101,3kPa.

5 (for the

combustion gas),)

5

800 (for the gas with

low energetic

value created from the refinery waste)

800

as SO2,

50 (for the gas created during the

transformation of the coal on gas ),

Nitrogen oxides expressed as NO2,

50 until 500

> 500

350 300 200

Solid crumbs,

5 50 for the

gas created during the

steel

5 50

Carbon dioxide (II),

100

Volume concentration of the oxygen

3% 3%

(2) ELV on paragraph (1) of this article are represented on the concentration of the pollution substances on the pollution gas dry

800 (za gas sa niskom energetsko

m vrednoscu

oformljenog od

rafiniranih ostataka

800

50 (za gas nastao u

toku prelaska

uglja u gas)

Oksidi azota izrazeni kao NO2

50 do 500

> 500

350 300 200

Cvrste cestice

5 50 (za gas oformljenog u toku proizvodnje celika)

5 50

Ugljen dioksid(II)

100

Zapreminsko ucesce datog kiseonika

3% 3%

(2) GVE u stavu (1) ovog clana predstavljena su koncetracijom zagadjenih materija u zagadjenom suvom gasu temperature 273 K i pritiska 101,3 kPa.

Page 108: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

108Përcjellja e emisionit

Neni 95

(1) Emisioni i materieve ndotëse në gazrat e shkarkuar nga pajisjet e mesme, përcaktohet me matjen kohë pas kohe, së paku një herë në vit.

(2) Pajisjet e mesme me lëndë djegëse të ngurta dhe të lëngëta, të fuqisë përmbi 25 MW, duhet të jenë të paisura me paisje matëse për matje kontinuale të grimcave të ngurta të gazrave të shkarkuar.

Neni 96

(1) Emisioni SO2, NO2, CO, grimcat e ngurta, temperatura dhe vëllimi i pjesëmarjes së oksigjenit në gazrat e shkarkuar, nga paisjet e mëdha të cilat përdorin lëndë djegëse të ngurta dhe të lëngëta, përcaktohet me matje kontinuele.

(2) Emisioni NO2, CO, pjesëmarja vëllimore e oksigjenit dhe temperatura në gazrat e shkarkuar nga paisjet e mëdha, të cilët përdorin lëndë djegëse të gazta përcaktohet me matje kontinuele.

(3) Rrjedha e masës së emituar të gazrave të shkarkuar nga pajisjet e mëdha, përcaktohet te matjet e para.

(4) Nëse oksidet e azotit përmbajnë më pak se 10% NO2, matet NO në mënyrë kontinuele, kurse NO2 përcaktohet në mënyrë llogaritëse. Emisioni i materieve ndotëse ku VKE janë të përcaktuara me nenin 91, 92 dhe 95 të këtij UA, përveç materieve ndotëse, nga paragrafi

on temperature 273K and crush 101,3kPa.

Conduction of the emission

Article 95

(1)The emission of pollution substances on the pollution gasses from the medium heating plants shall be determined from time by time measurement at least once a year.

(2) The medium plants with the solid and liquid fuels of the power above 25 MW should be provided with measurement equipments for continually measurement of the solid crumbs of the pollution gasses.

Article 96

(1) Emission, SO2, NO2, CO, solid crumbs, temperature and volume of oxygen concentration on the pollution gasses from the large plants, which used liquid and solid fuels, shall be determined by continually measurement.

(2) Emission, NO2, CO, volume concentration of the oxygen and temperature on the pollution gasses from the large plants, which used solid fuels, shall be determined by continually measurement.

(3) The derivation of the emitted measure of the pollution gasses from the large plants shall be determined by the first measurements.

(4) If the nitrogen oxides content leas than 10% NO2, the NO shall be measured

Pracenje emisije

Clan 95

(1) Emisija zagacujucih materija u zagadjujucim gasovima iz srednjih uredjaja za lozenje se utvrdjuje povremenim merenjem,najmanje jedanput godisnje.

(2) Srednji uredjaji za za cvrsta i tecna goriva,snage iznad 25MW,moraju biti opremljeni mernim uredjajima za kontinuirano merenje cvrstih cestica zagadjenog gasa.

Clan 96

(1) Emisija SO2, NO2, CO, cvrstih čestica, temperatura i zapreminski udeo kiseonika u zagadjenim gasovima iz velikih uređaja koji koriste cvrsta i tekuća goriva se utvrđuje kontinuiranim merenjem. (2) Emisija NO2, CO,zapreminski udeo kisieonika i temperatura u otpadnim gasovima iz velikih uređaja koji koriste gasovita goriva se utvrđuje kontinuiranim merenjem. (3) Emitirani protok mase zagadjujucih gasova iz velikih uređaja se utvrđuje kod prvih mjerenja. (4) Ako oksidi azota sadrže manje od 10% NO2, kontinuirano se mjeri NO, a NO2 se utvrđuje računski.

Page 109: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

109(1) dhe (2) të këtij nëni, përcaktohet me matjen kohë pas kohe, së paku një herë në dy vite.

(5) Te pajisjet për desulfurizim të gazrave të shkarkuar, shkalla e desulfurizimit përcaktohet me matje kontinuele, nëse aplikohet neni 93. i këtij UA.

(6) Për më shumë vendndezje të cilat përdorin lëndë djegëse të përziera, tek matjet kontinuele të emisionit vlejnë VKE,të lëndëve djegëse të lëngëta.

Neni 97

(1) Matja e emisionit nga neni 97. paragrafi (1),(2),(3) dhe (5) i këtij UA zbatohet për çdo vendndezje veç e veç.

2.Nëse emisionet maten për disa vendndezje së bashku, një herë në vit matja e emisionit për secilën vendndezje, duhet të kryhet veç e veç.

Kapitulli VII.

VLERAT KUFITARE TË EMISIONIT PËR TURBINAT ME GAZ

Neni 98

(1)Dispozitat e këtij kapitulli përshkruajnë VKE të materieve ndotëse në gazin e

continually, whereas NO2, shall be determined on accounting manner.The emission of pollution substances where the ELE are determined with article 92, 93 and 96, of this AI, expect the pollution substances from provision 1 and 2 of this article shall be determined with time by time measurement, at least once in a two years.

(5)To the de-sulphuring equipments of the pollution gasses, the level of de-sulphuring shall be determined with continually measurement, if applied article 93 of this Regulation.

(6) For much more firebox which used mixed fuels to the continually measurement of the emission, is valid the ELV of the liquid fuels.

Article 97

(1)The measurement of the emission from article 97, paragraph (1), (2), (3) and (5) of this Regulation shall be implemented separately for each firebox.

(1) If the emissions measured for some firebox together, the measurement of the emission separately for each firebox should be done once a year.

Chapter VII.

EMISSION LIMIT VALUES FOR GAS TURBINES

Article 98

Emisija zagadjujucih materija čije su GVE određene članom 91,92 dhe 95 ovog AU, osim zagadjujucih materija iz stava 1.i 2. ovoga člana, utvrđuje se povremenim mjerenjem, najmanje jedanput u dve godine. (5) Kod uređaja za odsumporavanje otpadnih gasova, stupanj odsumporavanja utvrđuje se kontinuiranim merenjem, ako se primjenuje član 93.ovog AU.

(6) Za vise lozista koja koriste mesano gorivo kod kontinuiranog merenja emisija, vrede GVE za tekuca goriva.

Clan 97 (1)Merenje emisije iz člana 97. stav (1), (2), (3). i (5) ovog AU sprovodi se za svako ložište posebno. (2)Ako se emisije mere za više ložišta zajedno jedanput godišnje mora se obaviti merenje za svako ložište posebno. Chapter VII. GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJE ZA GASNE TURBINE

Clan 98

Page 110: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

110shkarkuar nga turbinat me gaz.

(2) VKE të paraqitura në këtë kre nuk aplikohen te turbinat me gaz për prodhinin e energjisë (për nevoja të domosdoshme) të cilat nuk janë të parapara për punë të vazhdueshme dhe për turbinat me gaz për hulumtim dhe testim.

Neni 99

Në turbinat me gaz, duhet të përdoret lëndë djegëse e lëngët e rëndomtë dhe lëndë djegëse e gaztë.

Neni 100

(1) VKE për turbina me gaz, janë:

VKE(mg/m3)

Grimcat e ngurta: - sasia e gazrave të shkarkuar < 60 000 m3/h - sasia e gazrave të shkarkuar >60 000 m3/h

numri i tymit 3 numri

itymit 2 gjatë

lëshimit në punë numri tymit 3

Oksidi i karbonit(II)

100

(1) The provisions of this chapter describe the ELV of the pollution substances on the

pollution gas, from the gas turbines.

(2) ELV represented on this chapter, shall not be applied for the gas turbines, for

energy production,( for necessary needs) which are not foreseen for continually works

and for gas turbines for researches and.

Article 99

In gas turbines, is allowed to be used ordinary liquid fuel and gas fuel.

Article 100.

(1) ELV for gas turbines are:

ELV(mg/m3)

Solid crumbs : - quantity of pollution gases < 60 000 m3/h,

- quantity of pollution gases >60 000 m3/h,

smoke number 3,smoke number 2, during start up smoke number 3

Carbon dioxide (II), 100

(1) Odredbe ovog poglavlja propisuju GVE onečišćujućih materija u otpadnom gasu iz gasovitih turbina. (2) GVE propisane u ovoj glavi ne primenjuju se na gasne turbine za proizvodnju energije u nuždi koje nisu predviđene za trajni rad i gasne turbine u istraživanju i testiranju.

Clan 99 U gasnim turbinama sme se koristiti uobičajeno tekuće gorivo i gasovito gorivo.

Clan 100. (1) GVE za gasne turbine su: GVE(mg

/m3) cvrste cestice: - kolicina otpadnih gasova < 60 000 m3/h,

- kolicina otpadnih gasova >60 000 m3/h,

dimni broj 3,dimni broj 2, pri pustanju u rad dimni broj 3

Karbon dioksid (II), 100

Page 111: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

111Oksidet e squfurit të shprehura si SO2

Lënda djegëse e lëngët e zakonshme:

Lënda djegëse e gaztë: - fuqia e turbinës <10 MW - fuqia e turbinës >10 MW

deri 1% sulfur

800

200

Oksidet e azotit të shprehura si NO2: Lëndë djegëse e lëngët e zakonshme: - fuqia e turbinës <100 MW - fuqia e turbinës >100 MW lëndë djegëse e gaztë:

200

150

150

Pjesëmarja vellimore e oksigjenit të dhënë

15%

(2) VKE nga paragrafi 1. i këtij neni janë të paraqitura me përqëndrimin e masës së oksidit të karbonit(II), oksidet e sulfurit të shprehura si SO2 dhe oksidet e azotit të shprehura si NO2 në gazin e shkarkuar të thatë me temperaturë 273 K dhe shtypje 101,3 kPa.

(3) Emisionet e oksideve të azotit të shprehura si NO2 përcaktohen sipas shkallës së veprimit të turbinës me gaz, kështu që vlerat e përcaktuara me këtë nen shumëzohen me faktorin ηpt /30 ku ηpt /30 është pjesa e nxehtësisë e sjellë me lëndë djegëse e cila shëndrohet në punë të dobishme mekanike të turbinës me gaz, e shprehur ne %. Nëse gazrat e shkarkuar gjatë daljes nga turbinat me gaz shfrytëzohen për prodhimin e avullit ose ngrohjes se ujit, atëherë vlerat e përshkruara me këtë nen,

Sulphur oxides expressed as SO2

Ordinary liquid fuel Gas fuel: - power of turbine <10 MW, - power of turbine>10MW,

until 1% sulphur

800

200

Nitrogen oxides expressed as NO2:

Ordinary liquid fuels : - power of turbine < 100 MW, - power of turbine > 100 MW,Gas fuel :

200

150

150

Volume concentration of the given oxygen ,

15%

(2) ELV from paragraph (1) of this article are represented with the concentration of the measure carbon-dioxide t(II), sulphur oxides expressed as SO2 and nitrogen oxides expressed as NO2, on the pollution gas dry with temperature 273 K and crush 101,3 kPa.

(3) The emissions of nitrogen oxides expressed as NO2, shall be determined according to the level of the gas turbine effect, so the determined values with this article, shall be increased with the factor ηpt /30, where ηpt /30 – is the heating part inflicted with the fuel wish hall be transferred on the mechanical beneficial work of the gas turbine, expressed in %. If the polluted gasses during the exiting of gas turbine shall be used for the steam production or water warming, than the values described on this article shall be increased wit the factor ηpt/30x(1+0,25 x

Oksidi sumpora izrazeni kao SO2,

Uobicajeno tekuce gorivo

Gasovito gorivo:- snaga turbine <10 MW, - snaga turbine >10 MW,

dO 1% sulfur

800

200

Oksidi azota izrazeni kao NO2:

Uobicajeno tekuce gorivo - snaga turbine < 100 MW, - snaga turbine > 100 MW,

Gasovito gorivo::

200

150

150

Zadani zapreminski udeo kiseonika.

15%

(2) GVE iz stava 1. ovoga člana iskazane su koncentracije mase ugljenik(II) oksida, oksida sumpora izraženih kao SO2 i oksida azota izraženih kao NO2 u suhom

otpadnom gasu temperature 273 K i pritiska 101,3 kPa. (3) Emisije oksida azota izraženih kao NO2

utvrđuju se prema stupnju delovanja plinske turbine tako što se vrednosti propisane ovim člankom množe s faktorom ηpt/30, gdje je ηpt/30 udeo toplote dovedene gorivom koji se pretvara u koristan mehanički rad gasne turbine, izražen u %. Ako se otpadni gasovi pri izlasku iz gasne turbine koriste za proizvodnju pare ili zagrevanje vode tada se vrednosti propisane ovim članom množe s faktorom ηpt/30 x ( 1 + 0,25 xηkt/90 ), gdje je ηkt stepen delovanja kotla na otpadnu toplotu, izražen u %.

Page 112: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

112shumëzohen me faktorin ηpt/30x(1+0,25 x ηkt/90), ku ηkt –është shkalla e veprimit të kazanit në nxehtësinë e mbetur dhe shprehet në %

Neni 101

(1) VKE për turbinat me gaz të cilat punojnë më pak se 2000 orë në vit, janë:

VKE(mg/

m3) Grimcat e ngurta:

sasia e gazrave të shkarkuar < 60.000 m3/h

sasia e gazrave të shkarkuar > 60.000 m3/h

numri i tymit 3 numri i tymit 2 gjatë

lëshimit në punë3

Oksidi karbonit (II) 100 Oksidet e azotit të shprehura

si NO2:

sasia e gazrave të shkarkuar < 60 000 m3/h

sasia e gazrave të shkarkuar > 60 000 m3/h

300 350

(2) VKE nga paragrafi (1) të këtij neni janë të paraqitura me përqëndrimin e oksidit të karbonit (II) dhe oksidit të azotit, të shprehur si NO2 në gazin e shkarkuar të thatë me temperaturë 273 K dhe shtypje 101,3 kPa, për pjesëmarjen vëllimore të oksigjenit të dhënë 15%.

Neni 102.

Nëse gazrat e shkarkuar gjatë daljes nga

ηkt/90),where? ηkt – is the level of the activity of the tub on the holdover warm expressed %.

Article 101

(1) ELV of gas turbines that work less than 2000 hour per year, are:

(2)

ELV mg/m3

Solid crumbs:

Quantity of pollution gasses < 60.000 m3/h,

Quantity of pollution gasses > 60.000 m3/h,

Smoke number 3, during start up smoke number 3

Carbon oxide (II): 100 Nitrogen oxides expressed as NO2,

Quantity of pollution grasses < 60 000 m3/h,

Quantity of pollution gasses > 60 000 m3/h,

300 350

(2) ELV from paragraph (1) of this article are represented on the concentration of the Carbon (II) and nitrogen oxides expressed as i NO2 on the pollution gas dry in temperature 273 K and crush 101, 3 kPa, for the volume concentration of the oxygen given 15%.

Article 102

Clan 101

(1) GVE za gasne turbine koje rade manje od 2000 sati godišnje su:

GVE(mg/m3)

Cvrste cestice: kolicina otpadnih gasova <

60.000 m3/h kolicina otpadnih gasova >

60.000 m3/h

dimni broj3 dimni

broj 2 pri pustanju u rad 3

Ugljen dioksid (II) 100 Oksidi azota izrazeni kao

NO2:

kolicina otpadnih gasova

< 60 000 m3/h kolicina otpdnih gasova

> 60 000 m3/h

300 350

(2) GVE iz stava (1) ovog člana iskazane su masenom koncentracijom ugljik(II) oksida i oksida dušika izraženih kao NO2 u

suhom otpadnom plinu temperature 273 K i tlaka 101,3 kPa, za zadani volumni udio kisika 15%.

Clan102

Page 113: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

113turbina me gaz shfrytëzojnë për prodhimin e avullit ose ujit tw nxehtë (kombi- blok i gaztë) dhe gjatë kësaj si plotësuse digjet lënda djegëse, për të gjitha gazrat e shkarkuar nga turbina të cilat paraqesin shumën e gazrave nga turbinat dhe gazrat nga djegia në kazan në nxehtësinë e mbetur, VKE përcaktohet sipas ekuacionit si vijon:

VKEkombi = (Qtg/Quk).GVEtg+(Qvn/Quk).GVEvn

ku janë:

VKEkombi – vlera kufitare e emisionit për kombi-blok të gaztë, e shprehur në pjesëmarjen vëllimore të oksigjenit 0% në gazrat e shkarkuar,

VKEvn – vlera kufitare e emisionit për vend ndezjet, e shprehur në pjesëmarjen vëllimore të oksigjenit 0% në gazrat e shkarkuar,

Qtg – nxehtësia e lëndës djegëse në njësinë kohore për turbinën me gaz në MW,

Qvn – nxehtësia e lëndës djegëse në njësinë kohore për vend ndezje në MW,

VKEtg – vlera kufitare e emisionit për turbinën me gaz, e shprehur në pjesëmarjen vëllimore të oksigjenit 0% në gazrat e shkarkuar.

Quk – (Qtg + Qvn) në MW

Përcellja e emisionit

On the pollution gasses, during the exiting from the gas turbine, shall be used for the production of the steam or water warming (kombi- gas block) and during additional combusted the fuel. (Tub for warming waste), from all the pollution gasses from the turbines which represent the sum of the gasses from the turbine and gasses from the combustion on the tub on the holdovers warming, the LVE shall be determined according to the equation as follows:

ELVCombi =(Qtg/Quk).GVEtg+(Qvn/Quk).GVEvn

Where are :

- ELV comb – limit values of the emission for kombi-block of gas expressed on the volume concentration of the oxygen 0% on the pollution gas;

- ELVhp – limit value of the emission for firebox, expressed on the volume concentration of the oxygen 0% on the pollution gas;

Qhp – warming of the fuel on the time unit for the gas turbine in MW;

Qfb – warming of the fuel; on the time unit for firebox in MW;

- ELVgt – limit value of the emission for the gas turbine expressed on the volume concentration of oxygen 0% on the pollution gas.

Quk - (Qtg + Qvn) in MW.

Conduction of the emission

Ako se otpadni gasovi pri izlasku iz gasne turbine koriste za proizvodnju pare ili zagrevanje vode (gasni kombi-blok) i pri tome dodatno sagoreva gorivo (kotao na otpadnu toplotu), za ukupne otpadne gasove iz turbine koji predstavljaju zbroj gasova iz turbine i gasova zbog izgaranja-sagorevanja u kotlu na otpadnu toplotu, GVE se određuje prema sledećoj jednacini:

GVEkombi=(Qpt/Quk)·GVEpt+(Qkt/Quk)·GVEkt

gdje su: GVEkombi -- granična vrijednost emisije za plinski kombi-blok, svedena na volumni udio kisika 0% u otpadnim plinovima, GVEkt -- granična vrednost emisije za ložište, svedena na zapreminski 0% u otpadnim plinovima, Qpt -- toplota goriva u jedinici vremena za gasnu turbinu u MW, Qkt --toplota goriva u jedinici vremena za ložište u MW, GVEpt -- granična vrednost emisije za gasnu turbinu, svedena na zapreminski udeo kiseonika 0% u otpadnim gasovima,

Quk-(Qpt + Qkt) u MW.

Page 114: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

114Neni 103

(1) Emisioni i CO, SO2, NO2, pjesëmarja vëllimore e oksigjenit dhe temperatura në gazrat e shkarkuar nga turbinat me gaz në lëndën djegëse të lëngët me vlerë kalorike më të madhe se 50MW, përcaktohet me matje kontinuele.

(2) Emisioni i CO, NO2 në gazrat e shkarkuar nga turbinat me gaz me lëndën djegëse të gaztë me vlerë kalorike më të madhe se 50MW, përcaktohet me matje kontinuele. (3) Numri i tymit në gazrat e shkarkuar nga turbinat me gaz me lëndën djegëse të gazët dhe lëngët me vlerë kalorike më të madhe se 50MW, përcaktohet me matje kontinuele së paku nje herë në vit.

(4) Emisioni i materieve ndotëse në gazrat e shkarkuar nga turbinat me gaz me lëndë djegëse të gazt dhe lëngët me fuqi termike më të vogël se 50 MW, përcaktohet me matje kohë pas kohe, së paku një herë në vit.

Kapitulli VIII.

VLERAT KUFITARE TË EMISIONEVE TË MOTORËVE ME DJEGIE TË BRENDSHME

Neni 104

(1) Dispozitat e këtij kreu përshkruajnë VKE të materieve ndotëse në gazin e shkarkuar të motorëve me djegie të brendshme të cilët përdoren për prodhimin e energjisë elektrike, nxehtësisë ose për prodhimin e energjisë mekanike.

(2) VKE, të përshkruara në këtë kapitull, nuk

Article 103

(1) The emission CO, SO2, NO2, volume participation of the oxygen and the temperature on the pollution gasses from the gas turbines on the liquid fuel, with bigger caloric value than 50 MW, shall be determined by continually measurement.

(2) The emission of CO, NO2 on the pollution gasses from the gas turbines on the solid fuels, with bigger caloric value than 50 MW, shall be determined by continually measurement.

(3) The smoke number on the pollution gasses from the gas turbines on the liquid and solid fuels with bigger caloric value than 50 MW shall be determined by time by time measurement, at least once a year. .

(4) The emission of pollution substances on the pollution gasses from the gas turbines with liquid and solid fuels with caloric value smaller than 50 MW shall be determined by continually measurement, at least once a year.

Capter VIII. EMISSION LIMIT VALUE OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES

Article 104.

(1) The provisions of this chapter describe ELV of the pollution substances on the pollution gas of the internal combustion engines which shall be used for production of the electrical energy, heating or production of mechanical energy.

Pracenje emisije

Article 103

(1) Emisija CO, SO2, NO2 , zapreki udeo kiseonika i temperatura u otpadnim gasovima iz gasnih turbina na tekuće gorivo s toplinskom snagom većom od 50 MW se utvrđuje kontinuiranim merenjem. (2) Emisija CO i NO2 u zagadjenim gasovima iz gasnih turbina na gasno gorivo s toplotnom snagom većom od 50 MW se utvrđuje kontinuiranim merenjem. (3) Dimni broj u zagadjenim gasovima iz gasovitih turbina na tecno i gasno gorivo s toplinskom snagom većom od 50 MW se utvrđuje povremenim merenjem, najmanje jedanput godišnje. (4) Emisija onečišćujućih materija u otpadnim gasovima iz gasnih turbina na tecno i gasno gorivo s toplinskom snagom manjom od 50 MW se utvrđuje povremenim merenjem, najmanje jedanput godišnje. PoglavljeVII. GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJE ZA MOTORE S UNUTRASNJIM SAGOREVANJEM Clan 104. (1) Odredbe ovog poglavlja propisuju GVE onečišćujućih supstanci u otpadnom gasu

Page 115: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

115aplikohen te motorët për prodhimin e energjisë, për nevoja të veçanta.

Neni 105

Në motorët me djegie të brendshme, duhet të përdoret lëndë djegëse e lëngët e rëndomtë.

Neni 106

(1) VKE, për motorët me djegie të brendshme, janë:

VKE(mg/m3

) VKE(mg/m3)

Motorët që janë në punë deri 1000 orë në vit

Motorët që janë në punë më shumë se 1000 orë në vit

Oksidet e sulfurit të shprehura si SO2

lëndë djegëse e lëngët e rëndomtë: 1700

lëndë djegëse e gaztë 800

lëndë djegëse e lëngët e rëndomtë: 1700

lëndë djegëse e gaztë 800

Grimcat e ngurta

130 130

Oksidi karbonit (II)

650 650

(2) ELV described on this chapter shall not be applied to the engines for the production of the energy for special needs.

Article 105

On the internal combustion engines is allowed to be used ordinary liquid fuel.

Article 106

(1) ELV for the internal combustion engines are:

ELV(mg/m3)

ELV(mg/m3)

Engines that are on the function until 1000 hour per year,

Engines that are on the function until 1000 hour per year,

Sulphur oxides expressed as SO2,

ordinary liquid fuel :,1700

-gaseous fuel ,

800

ordinary liquid fuel:1700 mg/m3,

-gaseous fuel ,

800 Solid crumbs 130 130 carbon (II) oxide

650 650

motora s unutrasnjim sagorevanjem koji se koristi za proizvodnju električne energije, topline ili za proizvodnju mehaničke energije. (2) GVE propisane u ovoj glavi ne primjenjuju se kod motora za proizvodnju energije u nuždi.

Clan 105 U motorima s unutarnjim sagorenjem smije se koristiti uobičajeno tekuće gorivo.

Clan 106 (1) GVE za motore s unutarnjim sagorenjem su: ELV(mg/m

3) ELV(mg/m3)

Motori koji su u radu do 1000 sati godisnje

Motori koji su u radu vise od 1000 sati godisnje

Oksidi sumpora izrazeni kao SO2

Uobicajeno tekuce gorivo: 1700 mg/m3,

gasovito gorivo: 800 mg/m3,

uobicajeno tecno goriv 1700 mg/m3,

gasovito gorivo: 800 mg/m3,

Cvrste cestice 130 130

Page 116: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

116Oksidet e azotit të shprehura si NO2 për: - motor dizel < 3 MW > 3 MW motor të tjerë

4000

2000

800 (dy taktësh)

1000 1000 500(katër taktësh)

(2) VKE, nga paragrafi (1) i këtij neni, janë të paraqitur me përqëndrimin e materieve ndotëse, në gazin e shkarkuar të thatë me temperaturë 273 K dhe shtypje 101,3 kPa, për pjesëmarjen vëllimore të oksigjenit të dhënë 5% te motorët që janë në punë deri 1000 orë në vit dhe motorët që janë në punë më shumë se 1000 orë në vit.

(3) Emisionet e oksideve të azotit të shprehura si NO2 nga paragrafi (1) i këtij neni, përcaktohen sipas shkallës së ndikimit të motorëve, ashtu që vlerat e përcaktuara më këtë nen shumëzohen me faktorin η/40, ku η është shkalla e shfytëzimit të dobishëm të motorit e matur në lidhësen e motorit, dhe e shprehur në %.

Përcjellja e emisionit te motorëve me diegie të brendshme

Neni 107

Emisioni i SO2, NO2, CO, grimcave të ngurta dhe pjesëmarja vëllimore e oksigjenit në gazrat e shkarkuar nga motorët me djegie të brendshme të fuqisë më të madhe se 0,5 MW, përcaktohet me matjen kohë pas kohe, së paku një herë në vit.

Nitrogen oxides expressed as NO2 for diesel engines < 3 MW, > 3 MW, other engines

4000

2000

800 (two stroke)

1000 1000 500( two stroke)

(2) ELV from paragraph (1) of this article are represented with the concentration of the pollution substances on the pollution gas dry on temperature 273 K and crush 101,3 kPa, for volume participation of the oxygen 5%, for the engines that are on function until 1000 hours per year and engines that are on function more than 1000 hour per year.

(3) The emissions of nitrogen oxides expressed as NO2, from paragraph 1 of this article shall be applied according to the impact level of the engines, so the values determined by this article, shall be increased with the factor η/40, where η is the level of sufficient using of the engines, measured with the connection of the engines, and expressed in %.

The conduction of the emission of motors with intrernal combustion engine

Article 107

The emission of SO2, NO2, CO, of solid crumbs and volume participation of the

Ugljen dioksid (II)

650 650

Oksidi azota izrazeni kao NO2 - dizelske motore < 3 MW > 3 MW ostale motore tjerw

4000

2000

800 (me dy takte)

1000 1000 500( cetvorotaktni)

(2) GVE iz stava (1) ovoga članka iskazane su Masenom koncentracijom onečišćujućih materija u suhom otpadnom plinu temaprature 273 K i tlaka 101,3 kPa, za zadani volumni udio kiseonika 5% kod motora koji su u radu do 1000 sati godišnje i motora koji su u radu više od 1000 sati godišnje. (3) Emisije oksida dušika izraženih kao NO2

iz stava 1. ovoga člana, utvrđuju se prema stupnju djelovanja motora tako što se vrednosti propisane ovim člankom množe s faktorom η/40, gdje je η stupanj korisnog djelovanja motora mjerenog na spojci motora, a izražen u %. Praćenje emisije motora sa unutrasnjem sagorevanjem

Clan 107 Emisija SO2, NO2, CO, cvrstih čestica te zapreminski udeo kiseonika u otpadnim gasovima iz motora s unutrasnjim sagorevanjem, snage veće od 0,5 MW,

Page 117: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

117

Kapitulli IX.

VLERAT KUFITARE TË EMISIONEVE PËR PROCESET E PËRPUNIMIT TERMIK TË MBETURINAVE

Neni 108

Dispozitat e këtij kreu përshkruajn VKE, të materieve ndotëse në gazrat e shkarkuar për proceset e përpunimit termik të mbeturinave, djegien e mbeturinave dhe krematoriumet.

Neni 109.

Dizpozitat e këtij kreu nuk aplikohen për ׃ (1) Impiantet për djegie të cilat përpunojnë vetëm këto lloje të mbeturinave

1. Mbeturina bimore/biomasa nga bujqësia dhe pylltaria. 2. Mbeturina bimore /biomasa nga industria e përpunimit të ushqimit nëse kryhet kthimi i nxehtësisë së prodhuar.

3. mbeturina bimore/ biomasa në fijet nga prodhimi i letrës, nëse kryhet djegia në vendin e prodhimit dhe kthimi i energjisë së prodhuar.

4. mbeturinat e drurit/biomasën, me përjashtim të mbeturinave të

oxygen on the pollution gasses from the internal combustion engines, of bigger power than 0,5 MW, shall be applied with time by time measurement, at least once a year.

Chapter IX.

EMISSION LIMIT VALUE FOR THERMAL ELABORATION PROCESS OF WASTES

Article 108

The provisions of this cheaper describe the ELV of discharge gases, from the plants for incineration of wastes.

Article 109 The following plants shall however be excluded from te scope of these provisions (1) Plants treating only the following wastes: 1. Vegetable waste from agriculture and forestry 2. Vegetable waste from the food processing industry, if the heat generated is recovered

3. Fibrous vegetable waste from virgin pulp production and from production of paper from pulp, if it is co-incinerated at the place of production and the heat generated is recovered,

utvrđuje se povremenim merenjem, najmanje jedanput godišnje. Poglavlje IX GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJE ZA PROCESE TERMIČKE OBRADE OTPADA

Clan 108 Odredbe ove glave propisuju GVE zagadjujucih materija u otpadnom gasu za procese termičke obrade otpada i krematorije.

Clan 109 Odredbe ovog AU ne primjenjuju se na: 1.Postrojenja za spaljivanje koja obrađuju samo sledeće vrste otpada:

1. biljni otpad/ biomasu iz poljoprivrede i šumarstva; 2. biljni otpad/ biomasu iz industrije za obradu hrane, ukoliko se vrši povrat proizvedene toplote; 3. biljni otpad/ biomasu u vlaknima od proizvodnje papira ako se vrši spaljivanje na mjestu proizvodnje i povrat proizvedene energije; 4. drvni otpad/ biomasu, sa izuzetkom drvnog otpada koji može sadržavati halogenizirane

Page 118: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

118drurit të cilat mund të përmbajnë bashkdyzimet organike të halogjenuara apo metale të rënda si rezultat i përpunimit me lyrës për dru dhe të cilët përfshijnë mbeturinë të drurit e cila rrjedh nga mbeturinat nga ndërtimtaria dhe demolimi.

5. mbeturinat tapë,

6. materiali radioaktiv.

7. mbeturinat e shtazëve të ngordhura.

(2) Impiantet eksperimantale të cilat shfrytëzohen për kërkime, zhvillim dhe testim në mënyrë që të përmirësohet procesi i djegies. (3) Ministria me akt të veçantë do ti përcakton kushtet për operim të incineratorëve të cilët operojnë para hyrjes në fuqi të këtij UA. Kërkesa për dhënien e lejes

Neni 110.

(1) Për kryerjen e veprimtarisë së djegies së mbeturinave është e nevojshme të merret leja.

(2) Kërkesa për dhënjen e lejes për impiantet për diegien e mbeturinave, përfshinë përshkrimin e masave të parapara për të siguruar:

1. që impianti është i projektuar, i paisur dhe do të punojë në atë mënyrë që t’i plotësojë kërkesat nga ky U.A në

4. Wood waste with the exception of wood waste which may contain halogenated organic compounds or heavy metals as a result of treatment with wood preservatives or coating, and which includes in particular such wood waste originating from construction and demolition waste,

5. cork waste 6. radioactive waste, 7. animal carcasses waste

(2) Experimental plants used for research, development and testing in order to improve the incineration process. (3) Ministry with the special act will determine the contitions for incenerator operating wich operate before this AI enter in force. Request for issuing of Permit

Article 110.

(1) To carry out the activity of incineration plant it is needed the permit.

(2) The permit for issuing of permit for incineration plant shall include these measures:

1. The plant is designed, equipped and will be operated in such a manner that the requirements of this Law are taking into account the categories of waste to be incinerated;

organske jedinjenja ili teške metale kao rezultat obrade sa premazima za drvo i koji uključuju drvni otpad koji potiče iz otpada od građevinarstva i demoliranja; 5. radioaktivni otpad 6. otpadno pluto 7. leševi životinja

(2) Eksperimentalna postrojenja koja se koriste za istraživanja, razvoj i testiranje kako bi se poboljšao proces spaljivanja. (3) Ministarstvo će posebnim aktom odrediti uslove za rad incinerator koji operišu-funkcionišu pre ulaska na snazi ovog AU. Zahtev za izdavanje dozvole

Clan 110. (1) Za obavljanje delatnosti spaljivanja otpada potrebno je pribaviti dozvolu.

(2) Zahtev za izdavanje dozvole za postrojenje za spaljivanje uključuje ove mere:

1. Da je postrojenje projektovano, opremljeno i da će raditi na takav način da su ispunjeni zahtevi iz ovog AU u pogledu kategorija otpada koji će se spaljivati;

2. Da se u najvećoj mogućoj meri vrši

Page 119: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

119aspekt të kategorive të mbeturinave që do të digjen.

2. që në masë së më të madhe të bëhet këthimi i nxehtësisë e cila lirohet gjatë procesit të diegies, p.sh. përmes nxehtësisë së kombinuar dhe energjisë, krijimi i avullit teknologjik apo me sistemin e nxemjes për një rajon të caktuar.

3. që sasia dhe dëmi nga fundrrina, të zvogëlohet në masë sa më të madhe dhe aty për sa është e mundur, të bëhet reciklimi,

4. që depozitimi i fundrrinës /mbeturinës, krijimi i së cilës nuk mund të pengohet, nuk mund të zvogëlohet e as të reciklohet, të bëhet në pajtim me ligjin.

(3) Leja lëshohet vetëm nëse kërkesa tregon që masat e propozuara teknike të emisioneve në ajër, janë në pajtim me nenin 123. të këtij U.A. (4) Leja për imipiantet për djegie, duhet të përmbajë:

1. listën e kategorive të mbeturinave të cilat mund të përpunpohen. Nëse kjo është e mundur, lista duhet të përmbajë së paku kategoritë e mbeturinave të definuara në katalogun Evropian të mbeturinave si dhe informatat për sasinë e mbeturinave;

2. kapacitetin e përgjithshëm për djegie të mbeturinave në impiantin djegjës.

3. mënyrat e mostrimit dhe matjet të cilat përdoren që të plotësohen obligimet të cilat i

2. The heat generated during the incineration and co-incineration process is recovered as far as practicable e.g. through combined heat and power, the generating of process steam or district heating;

3. The residues will be minimised in their amount and harmfulness and recycled where appropriate;

4. The disposal of the residues which cannot be prevented reduced or recycled to be taken measures in conformity with the Law.

(3) The permit issue only if the request show that technical proposes measure are in accordance with article 123. of this AI. (4) The issue should include:

1. list explicitly the categories of waste which may be treated The list shall use at least the categories of waste set up in the European Waste Catalogue, if possible, and contain information on the quantity of waste 2. the total waste incinerating capacity of the plant; 3. inflicted activities used to satisfy the obligations imposed for periodic measurements of each air pollutants.

(5) The permit of the incineration plant wich use hazardous waste,acsept obligastion mention in the paragraph 4.of his article,include also:

povratak toplote koja se oslobađa u toku procesa spaljivanja, npr. kroz kombinovanu toplotu i energiju, nastanak tehnološke pare ili sistemom grejanja za određeno područje;

3. Da se količina i štetnost otpada smanjuje na najmanju moguću meru i gdje je to moguće vrši se reciklaža;

4. Da se odlaganje otpatka čije stvaranje ne može biti sprečeno, koji se ne mogu smanjiti niti reciklirati sprovodi u skladu sa zakonom.

(3) Dozvola se izdaje samo ukoliko zahtev pokazuje da su predložene tehnika merenja emisija u vazduhu u skladu sa clanom 123.ovog AU. (4) Dozvola za postrojenje za spaljivanje sadrži:

1. listu kategorija otpada koji se može obrađivati. Ukoliko je to moguće, lista najmanje treba sadržati kategorije otpada definirane u Evropskom katalogu otpada, i informacije o količini otpada; 2. ukupan kapacitet za spaljivanje otpada.

3. postupke uzorkovanja i merenja koji se koriste kako bi se ispunile obaveze koje se tiču periodičnog merenja svake zagađujuće materije vazduha .

(5) Dozvola za postrojenje za spaljivanje ili suspaljivanje koje koristi opasan otpad, pored obaveza utvrđenih u stavu 4.ovog člana sadrži i:

Page 120: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

120përkasin matjeve periodike të secilës materie ndotëse të ajrit. (5) Leja për imipiantet për djegie të cilat përdorin mbeturina të rrezikshme, përveç obligimeve të përcaktuara në pargrafin 4. të këtij neni, përmbanë edhe:

1. sasinë e kategorive të ndryshme të mbeturinave të rrezikshme, të cilat mund të trajtohen.

2. rrjedhën minimale dhe maksimale të masës së këtyre llojeve të mbeturinave të rrezikshme, vlerat e tyre minimale dhe maksimale të nxehtësisë (kalorike) dhe përbërjen maksimale të materieve ndotëse në to, psh. Bifenilet e polikloruara- PCB, PCT- Fenilcikloheksapiperdin, klor, fluor, sulfur, metale të rënda.

(6) Ministria bën shqyrtimin periodik të lejes dhe kur është e nevojshme, bën revidimin e kushteve të lejes.

(7) Në raste kur operatori i impiantit për diegien e mbeturinave të parrezikshme parashikon ndrërrimin e punës e cila mund të përfshijë edhe djegien e mbeturinave të rrezikshme, llogaritet se ndërrimi është i madh, kështu që është e nevojshme të merret leje e re për kushtet e dhëna. Dorëzimi dhe pranimi i mbeturinave

Neni 111

(1) Operatori i impiantit për djegie është i

1. the quantities of the different categories of hazardous waste which may be treated 2. specify the minimum and maximum mass flows of those hazardous wastes, their lowest and maximum calorific values and their maximum contents, e.g. PCB, PCP Fenicikloheksapiperdinet, chlorine, fluorine, sulphur, heavy metals.

(6) Ministry make periodical check of permit and when is nessesery make the revision of permit. (7) In those cases when the operator of incinerator for non hazardous waste, predict change of work wich include incineration of hazardous waste,so it is nessesary to obtain the new permit for new condition.

Delivery and reception of waste

Article 111

(1) The operator of the incineration plant shall take all necessary precautions concerning the delivery and reception of waste in order to prevent or to limit as far as practicable negative effects on the environment

(2) The operator shall determine the mass

1. količine različitih kategorija opasnog otpada koji se mogu tretirati,

2. minimalne i maksimalne protokemase ovih opasnih vrsta otpada, njihove najniže i maksimalne toplotne vrednosti i maksimalni sadržaj zagađujućih materija u njima npr. Polikloriranibifenili - PCB, PCP - Fenilcikloheksapiperdin, klor, fluor, sumpor, teški metali.

(6) Ministarstvo vrši periodično ponovno razmatranje i gde je to potrebno vrsi revidiranje uslova dozvole.

(7) U slučaju kada operator postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje bezopasnog otpada predviđa promjenu rada koja bi mogla uključivati spaljivanje i suspaljivanje opasnog otpada smatra se da je promjena znatna, te je potrebno dobiti novu dozvolu za date uslove. Isporuka i prijem otpada

Clan 111. (1) Operator postrojenja za spaljivanje dužan je preduzeti neophodne mjere predostrožnosti kada je u pitanju isporuka i transport otpada kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri spriječile ili ograničile negativne posljedice po okoliš. (2) Operator će odrediti masu za svaku

Page 121: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

121detyruar të ndërmerrë masa të nevojshme kur është në pyetje pranimi dhe transporti i mbeturinave për shmangien apo kufizimin e pasojave negative për mjedis.

(2) Para pranimit të mbeturinave në impiant për djegie, operatori përcakton sasinë për cdo kategori të mbeturinës, nëse është e mundur sipas katalogut Europian për mbeturina (KEM) (EWC). (3) Para futjes së mbeturinave në impiantin për djegie, operatori duhet të ket në dispozicion informata për mbeturinat, për të verifikuar pajtushmërinë me kërkesat e lejes të paraqitura në nenin 112 të këtij UA. Këto informata përfshijnë:

1. të gjitha iformatat për procesin e prodhimit të cilat janë të paraqitura në dokumentacion, të përmendura në nënparagrafin 1. të paragrafit (4) të këtij neni. 2. përbërjen fizike dhe nësë është e mundur edhe kimike të mbeturinës dhe informacionet tjera të nevojshme që të vlerësohet, nëse lloji i dhënë i mbeturinës i përgjigjet procesit të paraparë për djegie. 3. vetitë e rrezikshme të mbeturinës, substancat me të cilat nuk mund të përzihet, masat preventive të cilat duhet të ndërrmirren gjatë veprimit me mbeturina.

of each category of waste, if possible according to the EWC, prior to accepting the waste at the incineration plant.

(3) Prior to accepting hazardous waste at the incineration plant, the operator shall have available information about the waste for the purpose of verifying the compliance with the permit requirements specified in Article 112. This information shall cover:

1. all information for the production process wich are presented in documentation in paragraph 4.of this law. 2. The physical, and as far as practicable, chemical composition of the waste and all other information necessary to evaluate its suitability for the intended incineration process; 3. The hazardous characteristics of the waste, the substances with which it cannot be mixed, and the precautions to be taken in handling the waste.

(4) Prior to accepting waste at the incineration plant, at least the following reception procedures shall be carried out by the operator:

kategoriju otpada, ukoliko je moguće, prema Evropskom katalogu otpada (EWC). (3) Prije prihvatanja opasnog otpada u postrojenju za spaljivanje operator mora imati raspoložive informacije o otpadu radi provjeravanja usklađenosti sa zahtjevima dozvole navedenim u članu 112.

Ove informacije obuhvataju:

1. sve informacije o procesu proizvodnje koje se nalaze u dokumentima navedenim u alineji 1. stava 4. ovog člana; 2. fizički i, ukoliko je moguće,i hemijski sastav otpada i sve ostale informacije neophodne da bi se procijenilo da li data vrsta otpada odgovara namjeravanom procesu spaljivanja; 3. opasna svojstva otpada, supstance sa kojima se ne može miješati, mjere predostrožnosti koje treba poduzeti prilikom rukovanja otpadom.

(4) Prije prihvatanja opasnog otpada u postrojenju za spaljivanje, operator treba da sprovede postupke vezane za prijem, a najmanje:

1. provjeru dokumenata koji se odnose na nadgledanje i kontrolu otpremanja opasnih roba u skladu sa saobraćajnim propisima u vezi transporta opasnih materija;

Page 122: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

122(4) Para futjes së mbeturinave të rezikshme në impiant për djegie, operatori duhet të zbatojë veprimet lidhur me pranimin, e së paku:

1. kontrollin e dokumentave për

mbikqyrje dhe kontrollin e mallërave të rrezikshme, në përputhje me rregullat për transportin e materialeve të rrezikshme.

2. marrjen e mostrave reprezentative (përveç në rastet kur nuk është e mundur psh: infektive/mbeturinat spitalore infektive) nëse është e mundur para shkarkimit, në mënyrë që të vërtetohet përputhshmëria me informata të përcaktuara në paragrafin 3. të këtij neni ose për t’u bërë kontrollimi ashtu që ministritë përkatese të jenë në gjendje ta përcaktojnë natyrën e mbeturinës që trajtohet. Këto mostra mbahen së paku një muaj pas djegies.

(5) Ministria mund të lejojë mos zbatimin e paragrafit (2),(3) dhe (4) të këtij neni për instalimet industriale në të cilat bëhet vetëm djegia e mbeturinave të tyre, me kusht që të plotësohen kërkesat nga ky UA. Kushtet e punës së impiantit

Neni 112

(1) Impianti per djegie duhet të punojë në

1. the checking of those documents required checking of dangerous-goods - in accordance with rules for transport of hazardous substances. 2. the taking of representative

samples, unless inappropriate, e.g. for infectious clinical waste, as far as possible before unloading, to verify conformity with the information provided for in paragraph 2 by carrying out controls and to enable the competent authorities to identify the nature of the wastes treated. These samples shall be kept for at least one month after the incineration.

(5) Ministry can alow non approvment of paragraph (2),(2) and (4). of this article for industrial installation in wich is performed only incineration of waste, with the condition to be completed the request from AI. Operating conditions

Article 112

(1) Incineration plants shall be operated in order to achieve a level of incineration such that the slag and bottom ashes Total Organic Carbon (TOC) content is less than 3 % or their loss on ignition is less than 5 % of the dry weight of the material. If necessary appropriate techniques of waste

2. uzimanje reprezentativnih uzoraka (osim u slučajevima kada to nije izvodljivo npr. infektivni/ zarazni bolnički otpad) ukoliko je moguće prije istovara, kako bi se potvrdila usklađenost sa informacijama predviđenim stavom 3.ovog člana i kako bi se sprovela kontrola i kako bi nadležna ministarstva bio u mogućnosti da odrede prirodu otpada koji se tretira. Ovi uzorci se zadržavaju u trajanju od najmanje jednog mjeseca nakon spaljivanja.

(5) Ministarstvo moze dozvoliti da se st.( 2), (3) i (4). ovog člana ne primjenjuju na industrijska postrojenja u kojima se vrši spaljivanje samo njihovog vlastitog otpada na mestu gdje se otpad stvara, pod uslovom da su ispunjeni zahtevi iz ovog AU.

Uslovi rada prostrojenja

Clan 112 (1) Postrojenja za spaljivanje treba da rade na način da se postigne nivo spaljivanja gdje je nivo ukupnog organskog ugljenik - TOC manji od 3 % ili gde je njihov gubitak pri sagorevanju manji od 5 % mase suvog materijala. Ukoliko je to potrebno, upotrebljavaju se odgovarajuće tehnike za predtretiranja otpada. (2) Postrojenja za spaljivanje se projektuju, opremaju, grade i rade na način da se

Page 123: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

123mënyrë që të arrihet niveli i djegies, ku niveli i përgjithshëm i karbonit organik total – TOC është më i vogël se 3% apo ku humbja e tyre gjatë djegies është më e vogël se 5% e masës së materialit të thatë. Nëse ështe e nevojshme, përdoren edhe teknika përkatëse për paratrajtimin e mbeturinave. (2) Pajisjet për djegie projektohen, paisen, ndërtohen dhe punojnë në atë mënyre që pas thithjes së fundit të ajrit për djegie, temperatura e gasit i cili krijohet si rezultat i procesit në mënyrë të kontrolluar dhe homogjene, por edhe në kushtet më të pa volitshme, të ngritet deri në temp.850°C me matjen e cila bëhet në afërsi të murit të brendshëm apo në një pikë tjetër referente të komorës për djegie me vendim tw Ministrisë. Nëse kryhet djegia e mbeturinave të rrezikshme që përmbajnë më shumë së 1% të materijeve organike të halogjenizuara, të shprehura si klor, temperatura duhet të ngritet në 11000C, me që rast, koha e mbajtjes së temperaturës duhet të jetë së paku dy sekonda. (3) Çdo linjë e impiantit për djegie, duhet të jetë e pajisur së paku me një djegës ndihmës. Ky djegës duhet të kyqet automatikisht kur temperatura e gazrave djegëse, pas thithjes së fundit të ajrit për djegie, bie nën 850°C respektivisht 1100°C. Ky ndezës shfrytëzohet edhe gjatë operimit për vënien në funksion të repartit dhe, në rastet kur vjen deri te ndërprerja e punës, të sigurohet mbajtja e temperaurës 850°C respektivisht 1100°C, varësisht prej situatës së kohëzgjatjes së përgjithshme të këtyre operacioneve dhe gjithnjë deri sa mbeturina e cila nuk digjet, gjindet në komoren për djegie. (4) Gjatë funksionimit të repartit, apo gjatë

pre-treatment shall be used. (2) Incineration plants shall be designed, equipped, built and operated in such a way thet the gas resulting from the process is raised, after the the last injection of combustion air, in a controlled and homogenous fashion and even under the most unfavorable conditions to a temperature of 850ºC, as measured near the inner wall or at another representative point of combustion chamber as authorized by Ministry.If hazardous waste with a content of more than 1 % of halogenated organic substances,expressed as chlorine, are incinerated the temperature has to be raised to 1110 ºC , for at least two seconds. (3) Each line of the incineration plant shall be equipped with at least one auxiliary burner. This burner must be switched on automatically when the temperature of the combustion gases after the last injection of combustion air falls below 850 °C as mmeasured near the inner wall or at another representative point of combustion chamber as authorized by Ministry.or 1 100 °C as the case may be It shall also be used during plant start-up and shut-down operations in order to ensure that the temperature of 850 °C respectively 1100°C. (4) During start up and shut down or when the temperature of the combustion gas falls below 850 or 1100 as the case may be, the auxilary burner shall not be fed with fuels wich can use higher emissions then those resulting from the burning of gasoil,liquefied gas or natural gas. (5) Incinaration plants shal be designed, equipped,build and operated in such way

nakon poslednjeg ubrizgavanja vazduha za sagorevanje, temperatura gasa koji nastaje kao rezultat procesa na kontrolisan i homogen način i čak i pod najnepovoljnijim uslovima podiže do temperature od 850°C, po merenju koje se sprovodi u blizini unutrašnjeg zida ili na nekoj drugoj referentnoj tačci komore za sagorevanje u skladu sa odobrenjem Ministarstava. Ukoliko se vrši spaljivanje opasnog otpada koji sadrži više od 1 % halogenizirnih organskih supstanci izraženih kao klor, temperatura mora da se podigne na 1100°C, pri čemu vreme retencije mora iznositi najmanje dve sekunde. (3) Svaka linija postrojenja za spaljivanje treba da je opremljena sa najmanje jednim pomoćnim gorionikom. Ovaj gorionik mora automatski da se uključi kada temperatura gasova sagorevanja nakon poslednjeg ubrizgavanja vazduha za sagorijevanje pada ispod 850°C, odnosno, 1100°C. Ovaj gorionik se koristi i u toku operacija na pokretanju pogona i prekidu rada kako bi se obezbedilo održavanje temperature od 850°C ili 1100°C, u zavisnosti od situacije u toku cjelokupnog trajanja ovih operacija i sve dok se otpad koji nije izgorio nalazi u komori za sagorevanje. (4) U toku pokretanja pogona, ili prekida rada, ili kada temperatura gasa sagorijevanja padne ispod 850°C, odnosno, 1100°C, pomoćni gorionik neće koristiti goriva koja mogu da prouzrokuju veće emisije od onih koje se dobijaju kao rezultat gorenja lakog dizel goriva, kondenzovanog ili prirodnog gasa. (5) Postrojenja za suspaljivanje se projektuju, opremaju, grade i rade na način

Page 124: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

124ndërprerjes së punës, apo kur temperatura e gasit të djegies bie nën 850°C, gjegjësisht 1100°C, ndezësi ndihmës nuk do të përdorë lëndw djegëse e cila mund të shkaktojë emisione më të mëdha prej atyre që fitohen si rezultat i djegies së lëndës djegëse dizel i lehtë, gaz i kondenzuar apo natyral. (5) Pajisjet për djegie projektohen, pajisen ndërtohen dhe punojnë në atë mënyre që temperatura e gasit e cila krijohet si rezultat i procesit të kontrolluar dhe homogjen, edhe në kushtet më të pavolitshme të ngritet deri 850°C. Nëse bëhet djegia e mbeturinave të rrezikshme të cilat përmbajnë më tepër se 1% materie organike të halogjenizuara të shprehura si klor, temperatura duhet të ngritet në 1100°C. (6) Impiantet për djegie duhet të kenë sistemin automatik që ta pengojë rritjen e ngopshmërisë së mbeturinave:

1. Gjatë lëshimit në punë të repartit, deri sa nuk arrihet temperatura 850°C ose 1100°C, varësisht nga situata.

2. Çdo herë kur nuk mbahet temperatura prej 850°C ose 1100°C.

3. Çdo herë kur matjet e përhershme që janë të përcaktuara me ketë UA tregojnë që cilado nga vlerat kufitare të emisioneve është tejkaluar si pasojë e çregullimit apo jofunkcionimit të pajisjeve për pastrim.

(7) Kushtet të cilat ndryshojnë nga ato të paraqitura në pargrafin 1. tw këtij neni dhe kur është në pyetje temperatura në paragrafin 3. të këtij neni, e po ashtu të specifikuara në lejen për kategori të caktuara të mbeturinave apo për procese termike të caktuara, mund të jenë të lejuar nga ana e

That the gas resulting from incineration of waste is raised in a controlled and homogeneous fashion and even under the most unfavorable condition,to a temperature of 850°C.If hazaourdus waste witha content of more than 1% of halogenated organic substances, expressed as chlorine, are incenerated, the temperature has to be raised to 1100°C. (6) Incineration plants shall have and operate an automatic system to prevent waste feed:

1. At start-up, until the temperature of 850 °C or 1 100 °C as the case may be

2. Whenever the temperature of 850°C or 1100°C is not maintained.

3. Whenever the continuous measurements required by this AI show that any emission limit value is exceeded due to disturbances or failures of the purification devices.

(7) Condition different from those laid down in paragraph 1. and regards the temperature, paragraph 3. and specified in the permit of certain categories of waste ore for certain termal processe maybe authorized by the Ministry, provided requirements of this AI. Are met.The change of operational conditions shall not cuse more residues ore residues with a higher content of organic pollutants compared to those residues wich could be expected under the conditions laid down in pargraf 1. (8) Condition different from those laid in down in paragraph 2.and as regards the

da se temperatura gasa koji nastaje kao rezultat procesa na kontrolisan i homogen način i čak i pod najnepovoljnijim uslovima, podiže do temperature od 850°C. Ukoliko se vrši suspaljivanje opasnog otpada koji sadrži više od 1 % halogeniziranih organskih supstanci izraženih kao klor, temperatura mora da se podigne na 1100°C. (6) Postrojenja za spaljivanje moraju imati automatske sisteme da bi se spriječilo prihranjivanje otpada:

1. prilikom puštanja u pogon, dok se ne postigne temperatura od 850 °C ili 1100 °C, u zavisnosti od situacije 2. kada god se ne održava temperatura od 850°C ili 1100°C; 3. kada god stalna mjerenja koja su utvrđena ovim pravilnikom pokažu da je bilo koja od graničnih vrednosti emisije prekoračena uslijed poremećaja i neispravnosti opreme za prečišćavanje.

(7) Uslovi koji se razlikuju od onih navedenih u stavu 1. ovog člana i kada je u pitanju temperatura, u stavu 3. ovog člana, specifikovani u dozvoli za određene kategorije otpada ili za određene termičke procese, mogu biti odobreni od strane Ministarstva, ukoliko odgovaraju zahtjevima iz ovog Pravilnika. Promena uslova rada ne smeju prouzrokovati više reziduuma ili reziduuma sa većim sadržajem organskih zagadjivaca, u poređenju sa reziduumima obuhvaćenim uslovima utvrđenim u stavu 1. ovog člana (8) Uslovi koji se razlikuju od onih navedenih u stavu 2. ovog člana i kada je u pitanju temperatura u stavu 3. ovog člana,

Page 125: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

125Ministrisë, nëse i përgjigjen kërkesave të këtij UA. Ndryshimi i kushteve të punës nuk guzon të shkaktojë më tepër mbetje me përmbajtje më të mëdha të ndotësve organik, në krahasim me mbetjet e përfshira me kushtet e përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni. (8) Kushtet të cilat ndryshojnë,nga ato që janë paraqitur në pargrafin 2.të këtij neni dhe kur është në pyetje temperatura në paragrafin 3. të këtij neni, e po ashtu të specifikuara në lejen për kategori të caktuara të mbeturinave apo për procese termike të caktuara, mund të jenë të lejuar nga ana e Ministrisë, nëse i përgjigjen kërkesave të këtij UA. Ky lloj lejimi është i mundur nëse përmbushen së paku vlerat kufitare të emisioneve për karbonin organik të përgjithshëm dhe monoksidin e karbonit – CO të dhënë në nenin 124. të këtij UA. (9) Në rast të djegies së mbeturinave në vendin e krijimit të tij në kazanet ekzistuese, në industrinë e letrës dhe celulozës, këto lejime janë të mundura, nëse përmbushen VKE, për karbonin e përgjithshëm organik të dhënë në nenin 124. të këtij UA. (10) Impiantet për djegie projektohen, pajisen dhe punojnë për parandalimin e emisioneve në ajër të cilat shkaktojnë ndotje të konsiderueshme të ajrit në shtresat e ulëta sipërfaqësore, posaçërisht që gazrat e shkarkuara të lëshohen në mënyrë të kontrolluar nëpër oxhak dhe në përputhje me standardet relevante për cilësinë e ajrit. Lartësia e oxhakut llogaritet ashtu që të minimizohen efektet e dëmshme për shëndetin e njerëzve dhe mjedisit.

temperature, paragraph 3. and specified in the permit for certain categories of waste for certain termal processes maybe authorized by the Ministry, provided the requirements of this AI. Are met.Such authorization shall be conditional upon at last the provision for the ELV set out in article 124. for TOC and CO being complied with. (9) In the case of incineration of their own waste at the place of its production in existing bark boilers within the pulp and paper industry,such authorrisation shall be conditional upon at least the provisions for ELV set out in article 124. of this AI. 10.Incineration plants shall be designed, equipped, built and operated in such a way as to prevent emissions into the air giving rise to significant ground-level air pollution; in particular, exhaust gases shall be discharged in a controlled fashion and in conformity with relevant Community air quality standards by means of a stack the height of which is calculated in such a way as to safeguard human health and the environment. (11) Any heat generated by the incineration or the co-incineration process shall be recovered as far as practicable. (12) Infectious clinical waste should be placed straight in the furnace, without first being mixed with other categories of waste and without direct handling.

specifikovani u dozvoli za određene kategorije otpada ili za određene termičke procese, mogu biti odobreni od strane Ministarstva, ukoliko odgovaraju zahtevima iz ovog AU. Ovakvo odobrenje je moguće ukoliko se zadovolje barem granične vrednosti emisija za ukupni organski ugljenik i ugljeni monoksid - CO date u clanu 124. ovog AU. (9) U slučaju spaljivanja otpada na mestu njegovog nastanka u postojećim kotlovima u industriji papira i celuloze, ovakva odobrenja su moguća ukoliko se zadovolje barem granične vrednosti emisija za ukupni organski ugljenik date u clanu 124. ovog AU. (10) Pogoni za spaljivanje se projektuju, opremaju i rade na način da se sprečavaju emisije u vazduh koje prouzrokuju značajno zagađenje vazduha u prizemnim slojevima, posebno da se izduvni gasovi ispuštaju na kontrolisan način putem dimnjaka i u skladu sa relevantnim standardima o kvalitetu vazduha. Visina dimnjaka se izračunava tako da se zaštiti ljudsko zdravlje i zivotna sredine. (11)Toplota koja se stvara procesom spaljivanja treba biti u najvećoj mogućoj meri vraćena u proces. (12) Infektivni/Zarazni klinički otpad treba da bude smešten direktno u peć bez prethodnog mešanja sa ostalim kategorijama otpada i bez direktnog dodirivanja. (13) Upravljanje postrojenjem za spaljivanje treba da vrši fizičko lice koje je za to osposobljeno.

Page 126: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

126(11) Nxehtësia që formohet gjatë procesit të djegies duhet të kthehet në proces në masën më të madhe të mundshme. (12) Mbeturina infektuese/ spitalore duhet të vendosen direkt në furrë pa e përzier me kategoritë tjera të mbeturinave dhe pa konkakt direkt. (13) Drejtimin e impiantit për djegie duhet ta bëjë personi përkatës fizik i cili është trajnuar për këtë punë. Vlerat kufitare të emisioneve në ajër

Neni 113 (1) Instalimet për djegie projektohen, paisen, ndërtohen dhe funksionojnë në atë mënyrë që gazrat e shkarkuar nuk tejkalojnë vlerat kufitare të emisioneve, të përcaktuara në nenin 123. të këtij UA. (2) Në qoftë se më shumë se 40 % e nxehtësisë nga instalimi për djegie rrjedh prej mbeturinave të rrezikshme, zbatohen VKE nga neni 123. i këtij UA. (3) Rezultatet e matjeve të cilat zbatohen për verifikimin e respektimit të VKE, standardizohen në pajtim me kushtet e dhëna në nenin (116) të këtij UA. (4) Në rastin e djegies së mbeturinave urbane të përziera të papërpunuara, vlerat kufitare përcaktohen sipas nenit 123. të këtij UA, ndërsa neni 120. nuk zbatohet. Mbetjet (Rezidium)

Neni 114

(13) The management of the incineration or the co-incineration plant shall be in the hands of a natural person who is competent to manage the plant. Air emission limit values

Article 113 (1) Incineration plants shall be designed, equipped, built and operated in such a way that the emission limit values set out in Article 123. of this AI are not exceeded in the exhaust gas. (2) If in a co-incineration plant more than 40 % of the resulting heat release comes from hazardous waste, the ELV set out in article 123. shall apply. 3. The results of the measurements made to verify compliance with the ELV e standardised with respect to the conditions laid down in Article (116) of this chapter. (4) In the case of co-incineration of untreated mixed municipal waste, the limit values will be determined according to article 123 of this AI,while article 120 will not apply. Residues

Article 114 (1) Residues resulting from the operation of the incineration plant shall be minimised in their amount and harmfulness. Residues shall be recycled, where appropriate, directly in the plant or outside in accordance with relevant legislation.

Granicne vrednosti emisija u vazduh

Clan 113 (1) Postrojenja za spaljivanje se projektuju, opremaju, grade i funkcionišu na način da se u izduvnim gasovima ne prekoračuju granične vrednosti emisija određene u clanu 123. ovog AU.

(2) Ukoliko više od 40% toplote iz postrojenja za spaljivanje potiče iz opasnog otpada primenjuju se granične vrednosti emisija iz clana 123. AU. (3) Rezultati merenja koja se sprovode radi provere poštovanja graničnih vrednosti emisije standardizuju se u skladu sa uslovima datim u članu (116) ovog AU. (4) U slučaju spaljivanja neobrađenog mješovitog komunalnog otpada granične vrednosti se određuju prema clanu 123.. ovog AU, a clan 120. se ne primenjuje. Rezidum

Clan 114 (1) Količina i štetnost reziduma koji nastaje kao rezultat rada postrojenja za spaljivanje se svodi na najmanju moguću meru. U odgovarajućim slučajevima se vrši njegovo recikliranje u samom postrojenju ili izvan njega u skladu sa zakonom. (2) Prevoz i neposredno skladištenje suvog reziduma u obliku prašine, kao što je prašina iz kotlova i suvi ostaci od obrade

Page 127: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

127

(1) Sasia dhe dëmi i mbetjeve qe vjen si rezultat i punës së instalimeve për djegie, duhet të sjellet në masë më të vogël të mundshme. Në raste të përshatshme bëhet riciklimi i tij në vet instalimin ose jashtë tij në përputhje me ligjin.

(2) Bartja dhe deponimi i drejtpërdrejtë i mbetjes së thatë në formë pluhuri, siç është pluhuri nga rezervari dhe mbetjet e thata nga përpunimi i gazrave nga djegia, bëhet në mënyrë që të evitohet disperzioni në mjedis, p.sh. në konteinerë të mbyllur.

(3) Para përcaktimit të mënyrës së menjanimit ose përpunimit të mbetjeve nga impianti për djegie, është e nevojshme të bëhen analizat me qëllim të përcaktimit të karakteristikave kimike e fizike si dhe potencialit ndotës nga mbetjet e ndryshme të djegies.

(4) Analiza nga paragrafi (3) i këtij neni, ka të bëjë me frakcionin e përgjithshëm tretës si dhe me fraksionin tretës të metaleve të rënda. Kontrolli dhe monitorimi

Neni 115 (1) Për procesin e djegies është e nevojshme vendosja e pajisjeve për matje dhe shfrytëzimi i teknikës për përcjelljen e parametrave, kushteve dhe përqendrimeve të masave që janë relevante. (2) Kërkesat që kanë të bëjnë me matjet përfshihen në leje.

(2) Transport and intermediate storage of dry residues in the form of dust, such as boiler dust and dry residues from the treatment of combustion gases, shall take place in such a way as to prevent dispersal in the environment e.g. in closed containers. (3) Prior to determining the routes for the disposal or recycling of the residues from incineration and co-incineration plants, appropriate tests shall be carried out to establish the physical and chemical characteristics and the polluting potential of the different incineration residues. (4) The analysis from paragraph (3) of this article shall concern the total soluble fraction and heavy metals soluble fraction. Control and monitoring

Article 115

(1) Measurement equipment shall be installed and techniques used in order to monitor the parameters, conditions and mass concentrations relevant to the incineration process. 2.The conditions dealing with measurements shall be included in permit. (3) The appropriate installation and the functioning of the automated monitoring equipment for emissions into air and water shall be subject to control and to an annual surveillance test. Calibration has to be done by means of parallel measurements with the reference methods at least every three years.

gasova iz sagorevanja se vrši na način da se spreči disperzija u zivotnu sredinu, npr. u zatvorenim kontejnerima. (3) Pre određivanja načina odlaganja ili obrade ostataka iz postrojenja za spaljivanje, potrebno je sprovesti odgovarajuće analize u svrhu utvrđivanja fizičkih i hemijskih karakteristika, zagađujućeg potencijala različitih ostataka od spaljivanja. (4) Analiza iz stava (3) ovog člana se odnosi na ukupnu rastvorljivu frakciju i na rastvorljivu frakciju teških metala. Kontrola i monitoring

Clan 115 (1) Za proces spaljivanja je potrebno ugraditi opremu za merenje i koristiti tehnike za praćenje parametara, uslova i koncentracija mase koje su relevantne. (2) Zahtevi koji se odnose na merenje postavljaju se u dozvoli. (3) Odgovarajući uređaji i rad automatizovane opreme za monitorisanje emisija u vazduh podležu kontroli i godišnjem testiranju. Najmanje svakih tri godina mora se vršiti kalibrisanje putem paralelnih merenja uz upotrebu referentnih metoda i od strane institucija koje su za to akreditovane. (4) Ministarstvo određuju lokaciju na kojoj se vrši uzorkovanje ili merenje.

Page 128: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

128(3) Pajisjet gjegjëse dhe puna e pajisjeve të automatizuara, për monitorimin e emisioneve në ajër, i nënshtrohen kontrollit dhe testimit vjetor. Së paku në çdo tri vjet, duhet të bëhet kalibrimi përmes matjeve paralele, duke përdorë metodat referente si dhe të bëhet nga ana e institucioneve që janë të akredituara për atë punë. (4) Ministria cakton lokacionin ku bëhet mostrimi apo matja. (5) Matjet periodike të emisioneve në ajër kryhen në pajtim me paragrafin (1) dhe (2) të nenit 122.të këtij UA. Kërkesat për matje

Neni 116 (1) Në përputhje me nenin 122 të këtij UA, kryhen këto matje të materieve ndotëse në ajër si:

1. matje të vazhdueshme për substancat në vijim:oksidet e azotit – NOx, me kusht që të jenë të caktuara VKE, mononksidi i karbonit CO, pluhuri total, TOC (karboni organik total), klorhidriku – HCl, fluorhidriku – HF, dioksidi i sulfurit – SO2 2. matje të vazhdueshme të parametrave në vijim: temperatura afër murit të brendshëm ose në një pike të përshtatshme të komorës për djegie të cilën e përcakton Ministria, përqëndrimi i oksigjenit, shtypja dhe përmbajtja e avullit në gazrat e shkarkuar.

3. më së paku dy matje në vit për metalet e rënda, dioksinat dhe furanet; së paku një matje çdo tre muaj të kryhet gjatë 12 muajve të parë të punës.

(4) Ministry fixed the location were measurement ore sampling has to be done. (5) Periodical measurements of emissions in air has to be done in acordane with paragraph (1) and (2) of article 122. of this AI. Measurement requirements

Article 116

(1) The following measurements of air pollutants shall be carried out in accordance with article 122 of this AI.

1. Continuous measurements of the following substances: nitrogen oxides -NOx, provided that emission limit values are set, carbon monoxide CO, total dust, TOC(total organic carbon) , florhydric HCl, flourhydric HF, sulphur dioxide SO2; 2. Continuous measurements of the following process operation parameters: temperature near the inner wall or at another representative point of the combustion chamber as authorised by MESP y, concentration of oxygen, pressure, temperature and water vapour content of the exhaust gas; 3. At least one measurement every

three months shall however be carried out for the first 12

(2) The residence time as well as the minimum temperature and the oxygen content of the exhaust gases shall be subject to appropriate verification, at least

(5) Periodična merenja emisija u vazduhu se vrše u skladu sa tač. (1) i (2) clana 122. ovog AU. Zahtevi koji se odnose na merenja Clan 116 (1) U skladu sa clanom 122 ovog AU se vrše sljedeća merenja zagađujućih materija u vazduhu:

1. stalna mjerenja sljedećih supstanci: Azotnih oksida - NOx, pod uslovom da su određene granične vrednosti emisija, CO, ukupna prašina, TOC, klorovodika - HCl, fluorovodika - HF, sumpor dioksida - SO2;

2. stalna merenja sledećih parametara: temperatura u blizini unutrašnjeg zida ili na nekoj drugoj odgovarajućoj tački komore za sagorijevanje koju odredi Ministarstvo, koncentracija kisika, pritisak i sadržaj vodene pare u izduvnim gasovima;

3. najmanje dva merenja godišnje za teške metale, dioksine i furane; jedno merenje najmanje svaka tri mjeseca se sprovodi u toku prvih 12 mjeseci rada.

(2) Vreme reaksije kao i minimalna temperatura i sadrzaj kiseonika u izduvnim

Page 129: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

129 (2) Koha e reaksionit si dhe temperatura minimale dhe përmbajtja e oksigjenit në gazërat e shkarkuar i nënshtrohet verifikimit të duhur së paku një herë gjatë lëshimit në funksion të impiantit për djegie edhe nën kushtet më të papërshtatshme të parapara për punë. (3) Matjet e përherëshme të HF mund të menjanohen nëse shfrytëzohen fazat e përpunimit për HCl të cilat sigurojnë që të mos tejkalohen vlerat kufitare të emisioneve për HCl. Me këtë rast emisionet e HF i nënshtrohen matjeve periodike siç është e caktuar në paragrafin 2. të këtij neni.

(4) Matjet e përhershme të përmbajtjes së avullit mund të mos zbatohen, nëse gazi i shkarkuar thahet para se të bëhet analiza e emisoneve. (5) Ministria mundet me leje tw cilwn e lwshon të pwrcaktojw matjet periodike në vend të atyre të përhershme për HCl, HF dhe SO2 në objektin për djegie të cilat përshkruhen në paragrafin 2. të këtij neni, nëse operatori mund të vërtetojë se emisionet e këtyre materieve ndotëse në çfardo rrethane nuk janë më të larta se vlerat kufitare të emisioneve që janë të parapara. (6) Ministria mundet me leje të cilwn e lwshon, tw pwrcaktojw zvogëlimin e shpeshtësisë për matjet periodike për metalet e rënda prej dy herë në vit në një herë në dy vjet, por për dioksine dhe furane nga dy herë në vit në një herë në vit, me kusht që emisionet që rezultojnë nga djegiet janë nën 50% të vlerave kufitare të emisioneve të vërtetuara me nenin 120. dhe 123. të këtij UA

once when the incineration plant is brought into service and under the most unfavourable operating conditions anticipated. (3) The continuous measurement of HF may be omitted if treatment stages for HCl are used which ensure that the emission limit value for HCl is not being exceeded. In this case the emissions of HF shall be subject to periodic measurements as laid down in paragraph 2 of this article. (4) The continuous measurement of the water vapour content shall not be required if the sampled exhaust gas is dried before the emissions are analysed. (5) Periodic measurements as laid down in paragraph 2of this article of HCl, HF and SO2 instead of continuous measuring may be authorised in the permit by the Ministry in incineration plants, if the operator can prove that the emissions of those pollutants can under no circumstances be higher than the prescribed emission limit values. 6. The reduction of the frequency of the periodic measurements for heavy metals from twice a year to once every two years and for dioxins and furans from twice a year to once every year may be authorised in the permit by the Ministry y provided that the emissions resulting from co-incineration or incineration are below 50 % of the emission limit values determined according to article 120 and 123. of this AI with the existing criteria for fulfilling of requirements. These criteria shall at least be based on the provisions of the paragraph (7) 1. , 4. of this article.

gasovima podlezu odgovarajucoj proveri najmanje jednom, prilikom pustanja u pogon prostrojenja za spalivanje i pod naj nepovolnim predvidjenim uslovima rada. (3) Stalna merenja HF mogu biti izostavljena ukoliko se koriste faze obrade za HCl koje obezbjeđuju da se ne prekoračuju granične vrednosti emisije za HCl. U ovom slučaju HF emisije podležu periodičnim merenjima kako je utvrđeno u alineji 3) stava 2. ovog člana. (4) Stalna merenja sadržaja vodene pare se ne moraju provoditi, ukoliko se uzorkovani izduvni gas suši prije nego što se vrši analiza emisija. (5) Ministarstvo može dozvolom odobriti periodična umesto stalnih merenja za HCl, HF i SO2 u postrojenju za spaljivanje kako je utvrđeno u stav 2. ovog člana, ukoliko operator može da dokaže da emisije ovih zagađujućih materia ni u kojim okolnostima nisu veće od predviđenih graničnih vrednosti emisije. 6. Ministarstvo može dozvolom odobriti smanjenje učestalosti za periodična merenja za teške metale sa dva puta godišnje na jednom u dvije godine, a za dioksine i furane sa dva puta godišnje na jednom godišnje, pod uslovom da su emisije koje rezultiraju iz spaljivanja ispod 50% graničnih vrednosti emisije utvrđenih u clanu 120 i 123. ovog AU. i da postoje kriteriji za ispunjavanje zahtjeva. Ovi se kriteriji zasnivaju na uslovima utvrđenim u

Page 130: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

130dhe që ekzistojnë kriteret për përmbushjen e kërkesave. Këto kritere bazohen në kushtet e dhëna në nënparagrafin 1. dhe 4. të paragrafit (7) të këtij neni. (7) Zvogëlimi i shpeshtësisë së matjeve mund të miratohet deri në vitin 2008 edhe nëse nuk ekzistojnë këto kritere, me kusht që:

1. mbeturinat që do të djegen përbëhen

vetëm nga fraksionet e klasifikuara djegëse të mbeturinave të parrezikshme që nuk janë të përshtatshme për riciklim dhe posedojnë karakteristika të caktuara dhe që janë të përcaktuar në bazë të vlerësimit të dhënë në nwn paragrafin d) të këtij paragrafi,

2. të ekzistojnë kritere të kualitetit për këto lloje të mbeturinave,

3. djegiet e këtyre llojeve të mbeturinave janë në pajtim me planet relevante për menaxhimin me mbeturina,

4. operatori mund t’i dëshmojë Ministrisë që emisionet, në të gjitha rrethanat, janë dukshëm nën vlerat kufitare të emisioneve për metalet e rënda, dioksinet dhe furanet, të përcaktuara në nenin 120. ose 123. të këtij UA. Ky vlerësim të bazohet në informatat mbi kualitetin e mbeturinave konkrete dhe matjet e emisioneve të dhëna për materiet ndotwse,

5. të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me shpeshtësinë e matjeve sipas paragrafit 6. të këtij neni, me shtimin e informatave për sasinë dhe kualitetin e mbeturinave, i dorëzohen Ministrisë për vitin paraprak deri me 31 Mars të vitit vijues.

(7) Until 2008 the reduction of the frequency may be authorised even if no such criteria are available provided that:

1. The waste to be incinerated consists only of certain sorted combustible fractions of non-hazardous waste not suitable for recycling and presenting certain characteristics, and which is further specified on the basis of the assessment referred to in point d of this paragraph;

2. National quality criteria, which have been reported to the available for these wastes;

3. Incineration of these wastes is in line with the relevant waste management plans;

4. The operator can prove to the Ministry that the emissions are under all circumstances significantly below the emission limit values for heavy metals, dioxins and furans determined in article 120 or 123 of this AI, this assessment shall be based on information on the quality of the waste concerned and measurements of the emissions of the said pollutants;

5. All decisions on the frequency of measurements referred to in paragraph 6 of this article, supplemented with information on the amount and quality of the waste concerned shall be communicated on a yearly basis to the Ministry.

(8) The results of the measurements made to verify compliance with the emission limit values shall be standardised at the following conditions and for oxygen according to the formula as referred to in article 124 of this

alinejama 1. i 4. stava (7) ovog člana. (7) Smanjenje učestalosti merenja može biti odobreno do 2008. čak i ako ne postoje ovi kriteriji pod uslovom da:

1. se otpad koji će se spaljivati sastoji samo od određenih sortiranih zapaljivih frakcija bezopasnog otpada koji nije odgovarajući za reciklažu i poseduje određena svojstva i koji je dodatno određen na osnovu procjene date u alineji d) ovog stava;

3. postoje kriteriji kvaliteta za ove vrste otpada;

4. spaljivanje ovih vrsta otpada je u skladu sa relevantnim planovima upravljanja otpadom;

5. operator može dokazati Ministarstvi da su emisije u svim okolnostima znatno ispod graničnih vrednosti emisija za teške metale, dioksine i furane određenih u clan 120 i clan 123 ovog AU; ova procjena se zasniva na informacijama o kvalitetu konkretnog otpada i merenjima emisija navedenih zagađujućih materia; i

6. sve odluke koje se tiču učestalosti merenja navedenih u stavu 6.ovog člana uz dodatak informacija o količini i kvalitetu otpada, godišnje se dostavljaju Ministarstvu.

Page 131: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

131(8) Rezultatet e matjeve që kryhen për shkak të verifikimit të përputhshmërisë me vlerat kufitare të emisioneve, standardizohen nën kushtet e dhëna në vijim, ndërsa për oksigjen sipas formulës së dhënë në nenin 124. të këtij UA:

1. temperatura 273 K, shtypja 101,3

kPa, 11% oksigjen, gazi i thatë në gazrat që lirohen nga impiantet për djegie,

2. temperatura 273 K, shtypja 101,3 kPa, 3% oksigjen, gazi i thatë në gazrat që lirohen nga djegia e vajrave të mbetura. Kur djegia e mbeturinave bëhet në mjedisin e pasuruar me oksigjen, rezultatet e matjeve mund të standardizohen në përmbajtjen e oksigjenit që e ka konfirmuar Ministria, i cili pasqyron rrethanat e posaçme për raste të veçanta,

3. në rastin e djegies, rezultatet e matjeve standardizohen në përmbajtjen e përgjithshme të oksigjenit, siç është llogaritur në nenin 120. të këtij UA. Nëse emisionet e materieve ndotëse zvogëlohen me përpunimin e gazrave të shkarkuar në impiantin për djegie të mbeturinave të rrezikshme, standardizimi në raport me përmbajtjen e oksigjenit të paraparë me nënparagrafin 1. të këtij paragrafi, bëhet vetëm nëse përmbajtja e oksigjenit i cili matet në të njejtën kohë kur edhe materia e caktuar ndotëse e tejkalon standardin për përmbajtjen e oksigjenit.

(9) Konsiderohet se vlerat kufitare të

AI:

1. Temperature 273 K, pressure 101,3 kPa, 11 % oxygen, dry gas, in exhaust gas of incineration plants;

2. Temperature 273 K, pressure 101,3 kPa, 3 % oxygen, dry gas, in exhaust gas of incineration of waste oil, when the wastes ar incinerated in an oxygen-enriched atmosphere, the results of the measurements can be standardised at an oxygen content laid down by the relevant ministries reflecting the special circumstances of the individual case 3. In the case of co-incineration, the results of the measurements shall be standardised at total oxygen content as calculated in article 120 of this AI. When the emissions of pollutants are reduced by exhaust gas treatment in an incineration plant treating hazardous waste, the standardisation with respect to the oxygen contents provided for in the point 1. of this paragraph shall be done only if the oxygen content measured over the same period as for the pollutant concerned exceeds the relevant standard oxygen content. (9) The emission limit values shall be regarded as being complied with if:

1. none of the daily average values exceeds any of the emission limit values set out in article 124 paragraph or 97 % of the daily average value over the year does not exceed the emission limit value set

(8) Rezultati merenja koja se sprovode radi provere usklađenosti sa graničnim vrednostima emisija, standardizuju se pod navedenim uslovima, a za kisik prema formuli datoj u clanu 124. ovog AU:

1. temperatura 273 K, pritisak 101,3 kPa, 11% kisika, suhi gas u ispusnim gasovima iz postrojenja za spaljivanje; 2. temperatura 273 K, pritisak 101,3 kPa, 3% kisika, suhi gas u izduvnim gasovima od spaljivanja otpadnih ulja. Kada se spaljivanje otpada vrši u atmosferi obogaćenoj kiseonikom, rezultati merenja mogu biti standardizovani na sadržaju kiseonika koji su utvrdili Ministarstvo i koji odražava posebne okolnosti pojedinačnog slučaja; 3. u slučaju spaljivanja, rezultati

merenja se standardizuju na ukupnom sadržaju kiseonika, kako je izračunato u clanu 120. ovog A.U. Ukoliko se emisije zagađujućih materija smanjuju obradom izduvnog gasa u postrojenju za spaljivanje opasnog otpada, standardizacija u odnosu na sadržaj kiseonika predviđen alinejom 1. ovog stava, vrši se samo ukoliko sadržaj kiseonika koji se meri u isto vreme kada i određena zagađujuća materija prelazi standard za sadržaj kiseonika.

(9) Smatra se da se granične vrednosti emisija poštuju ukoliko:

Page 132: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

132emisioneve respektohen, nëse:

1. asnjëra nga vlerat mesatare

ditore nuk e tejkalon asnjërën nga vlerat kufitare të emisioneve të përcaktuara në nenin 123. paragrafi 1. ose 120. të këtij U.A ose 97% të vlerave mesatare ditore gjatë vitit të mos e tejkalojnë vlerën kufitare të emisioneve të përcaktuar në nenin 123 paragrafi (5) nnparagrafi a) i këtij UA,

2. asnjë vlerë mesatare gjysmëorëshe të mos e tejkalojë vlerën kufitare të emisioneve të përcaktuar në nenin 124. paragrafi 2. kolona A ose 97% të vlerës mesatare gjysmëorëshe gjatë vitit, të mos tejkalojë asnjë vlerë mesatare, të emisioneve të caktuar në nenin 124. paragrafi 2. kolona B në këtë UA.

3. asnjë vlerë mesatare gjatë periudhës së marrjes së mostrave për metale të rënda, dioksinat dhe furanet nuk i tejkalojnë vlerat mesatare të emisioneve të përcaktuara në nenin 123. paragrafi 3. dhe 4. ose në nenin 120. të këtij UA,

4. respektohen dispozitat e nenit 123 paragrafi 5. pika b), ose nenit 120. të këtij UA.

(10) Vlerat mesatare gjysmëorëshe dhe vlerat mesatare dhjetëminutëshe, përcaktohen gjatë kohës reale të punës përveç periudhës së lëshimit në prodhim dhe mbylljes, kur mbeturinat nuk digjen nga vlerat e matura, pas heqjes së vlerave të intervalit të

out in article 123 paragraph 5 point of this AI 2. either none of the half-hourly average values exceeds any of the emission limit values set out article 124 paragraph 2 column A or, where relevant, 97 % of the half-hourly average values over the year do not exceed any of the emission limit values set out in article 125 paragraph 2, column B in this AI ;

3. none of the average values over the sample period set out for heavy metals and dioxins and furans exceeds the emission limit values set out in article 123 paragraph (3) and (4) or in article 120 of this AI;

4. the provisions of article 123 paragraph (5) point 2. or article 120 of this AI.

(10) The half-hourly average values and the 10-minute averages shall be determined within the effective operating time (excluding the start-up and shut-off periods if no waste is being incinerated) from the measured values after having subtracted the value of the confidence interval specified in paragraph (3) article 122 of this AI. The daily average values shall be determined from those validated average values. (11) The average values over the sample period and the average values in the case of periodical measurements of HF, HCl and

1. nijedna od dnevnih srednjih vrednosti ne prelazi nijednu od graničnih vrednosti emisija određenih u clanu 124.(1) ili clanu 121. ovog A.U; ili 97 % dnevnih srednjih vrednosti u toku godine ne prelazi granične vrednosti emisije određene u clanu 123.stav 5, alineja 1 ovog A.U.

2. nijedna polucasovna srednja vrednost, ne prelazi granične vrednosti emisije, utvrđene u clanu 124.stav 2 kolona A ili 97% polucasovnih srednjih vrednosti u toku godine ne prelazi nijednu graničnu vrednost emisija određenih u clanu 124.stav 2 kolona b ovog A.U;

3. nijedna srednja vrednost u toku perioda uzimanja uzoraka za teške metale, dioksine i furane, ne prelazi granične vrednosti emisije, utvrđene u clanu 123.stav (3) i (4) ili clan 120. ovog A.U.

4. poštuju se odredbe clana 123. stav 5, tacka b, ili clana 120. ovog AU.

(10) Polucasovne srednje vrednosti i desetominutne srednje vrednosti, određuju se u toku stvarnog vremena rada (izuzev perioda puštanja u pogon i zatvaranja,

Page 133: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

133përcaktuar në paragrafin (3) të nenit 122. të këtij UA. Vlerat mesatare ditore duhet të përcaktohen nga ato vlera mesatare. (11) Vlerat mesatare gjatë periudhës së marrjes së mostrave dhe vlerat mesatare në rastet e matjeve periodike për HF, HCl, dhe SO2, përcaktohen në përputhje me kërkesat nga neni 115 paragrafi (1) dhe (3) dhe neni 122 të këtij UA. Qasja në informata dhe pjesëmarrja e publikut

Neni 117 (1) Për impiantet për djegie, kapaciteti nominal i të cilëve ështe dy ose më shumë ton në orë, raportin vjetor mbi funkcionimin dhe monitorimin e objektit, operatori duhet t’ia paraqesë Ministrisë, e cila është e obliguar t’ia ofroi publikut.

(2) Raporti nga paragrafi (1) i këtij neni, jep pasqyrën e procesit dhe emisioneve në ajër, në krahasim me standardet e emisioneve të përcaktuara në këtë kre.

(3) Ministria përgatitë listën e impianteve për djegie me kapacitet nominal më të vogël se dy ton në orë, dhe për këtë e njofton publikun. Operimi në kushte jo normale

Neni 118

SO2 shall be determined in accordance with the requirements of Article 115 paragraph (1) and (3) and article 122.of this AI. Access to information and public participation

Article 117 (1) For incineration plants with a nominal capacity of two tonnes or more per hour and, an annual report to be provided by the operator to the Ministry on the functioning and monitoring of the plant shall be made available to the public. (2) This report from paragraph (1) of this article shall, as a minimum requirement, give an account of the running of the process and the emissions into air and water compared with the emission standards in this chapter. (3) Ministry shall draw a list of incineration plants with a nominal capacity less than two tonnes per hour and shall be made available to the public. Abnormal operating conditions

Article 118

(1) The Ministry with specific decision shall lay down the maximum permissible period of any technically unavoidable stoppages, disturbances, or failures of the purification devices or the measurement devices, during which the concentrations in the discharges into the air and the purified waste water of the regulated substances may exceed the

kada se otpad ne spaljuje) iz merenih vrednosti nakon oduzimanja vrednosti intervala određenog u stavu (3) clan 122. ovog A.U. Dnevne srednje vrednosti treba odrediti iz tih srednjih vrednosti. (11) Srednje vrednosti u toku perioda uzimanja uzoraka i srednje vrednosti u slučaju periodičnih merenja za HF, HCl, i SO2 se određuju u skladu sa zahtevima iz stava (1) i (3) člana 115 i clan 122 ovog AU. Pristup informacijama i ucesce javnosti

Clan 117 (1) Za postrojenja za spaljivanje, čiji je nominalni kapacitet dve ili više tona na sat, godišnji izvještaj o funkcionisanju i monitorningu postrojenja, operator treba da podnese Ministarstvu koja je duzna stavljati na uvid javnosti. (2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana daje prikaz procesa i emisija u vazduh, u poređenju sa standardima emisija utvrđenim u ovom A.U. (3) Ministarstvo priprema listu postrojenja za spaljivanje sa nominalnim kapacitetom manjim od dva tona na sat, i daje na uvid javnosti. Funkcionisanje u vanrednim uslovima

Clan 118

Page 134: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

134(1) Ministria në leje përcakton periudhën maksimale të lejuar për çdo ndërprerje të pashmangshme teknike, çregullimeve në punë ose prishjeve të paisjeve për pastrim ose matje, gjatë të cilave mund të vijë deri te tejkalimi i vlerave kufitare të emisioneve të disa materieve të caktuara. (2) Në rast prishjeje, operatori e zvogëlon kapacitetin e punës ose e ndalë punën në kohën më të shkurtër të mundshme, jo më gjatë se 30 min, deri sa përsëri të normalizohen kushtet për funksionim normal. (3) Objektet për djegie, nuk lejohet që të vazhdojnë djegien e mbeturinave në periudhën më të gjatë se katër orë pandërprerë, nëse vjen deri te tejkalimi i vlerave kufitare të emisioneve.

(4) Kohëzgjatja e përgjithëshme, në rrethanat nga paragrafi (3) i këtij neni, gjatë një viti duhet të jetë më e vogël se 60 orë. Kohëzgjatja prej 60 orëve, zbatohet në ato vija të impiantit të cilat janë të lidhura në një stabiliment për pastrimin e gazrave të lëshuar.

(5) Përbërja e përgjithshme e gazrave të shkarkuar nga impiantet për djegie, në asnjë mënyrë nuk duhet të tejkalojnë 150 mg/m3, e shfaqur në vlerat mesatare gjysmëorëshe.

(6) Vlerat kufitare të emisioneve për CO dhe TOC ( KOT) nuk duhet të tejkalohen.

Neni 119

prescribed emission limit values. (2) In the case of a breakdown, the operator shall reduce or close down operations as soon as practicable not longer than 30 minutes, until normal operations can be restored. (3) The incineration plant shall under no circumstances continue to incinerate waste for a period of more than four hours uninterrupted where emission limit values are exceeded. (4) The time period from the condition of paragraph (3) of this article, over one yer shall be less than 60 hours.The 60 hours duration applies to those lines of the entire plant wich are linked to one single flue gas cleaning device. (5) The total dust content of the emissions into the air of an incineration plant shall under no circumstances exceed 150 mg/m3 expressed as a half-hourly average; (6) The air emission limit values for CO and TOC shall not be exceeded.

Article 119

Equivalence factors for dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans For the determination of the total concentration (TE) of dioxins and furans, the mass concentrations of the following dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans shall be multiplied by the following equivalence

(1) Ministarstvo dozvolom utvrđuje maksimalni dozvoljeni period bilo kojeg tehnički neizbežnog prekida, poremećaja u radu, ili kvara opreme za prečišćavanje ili merenje, tokom kojeg bi se moglo desiti da koncentracije određenih materija prekorače propisane granične vrednosti emisije. (2) U slučaju kvara, operator smanjuje obim rada ili prekida rad u najkraćem vremenskom roku, sve dok se ponovo ne uspostave uslovi normalnog funkcionisanja. (3) Postrojenje za spaljivanje ili linija za spaljivanje neće ni pod kojim uslovima nastaviti spaljivanje otpada u periodu dužem od četiri sata bez prekida, ukoliko dođe do prekoračenja graničnih vrednosti emisija. (4) Ukupno trajanje rada u okolnostima iz stava (3) ovog člana, u toku jedne godine, treba biti manje od 60 sati. Trajanje od 60 sati se primjenjuje na one linije postrojenja koje su spojene na jedan uređaj za čišćenje izduvnih gasova. (5) Ukupni sadržaj prašine u izduvnim gasovima iz postrojenja za spaljivanje ni pod kojim uslovima ne sme preokračiti 150 mg/m3, izraženo u polucasovnim srednjim vrednostima. (6) Granične vrednosti emisija za CO i TOC neće biti prekoračene.

Clan 119

Page 135: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

135Faktori i ekuivalencës për dibenzo-p-dioksinet dhe dibenzofuranet Për përcaktimin e koncentrimit të përgjithshëm të dioksineve dhe furaneve, përqëndrimet në masë të dibenzo-p-dioksineve dhe dibenzofuraneve shumëzohen me këta faktor ekuivalent:

Faktor i ekuaivalencës së toksineve

2,3,7,8 - Tetraklorodiben-

zodioksin (TCDD)

1

1,2,3,7

,8

- Pentaklorodiben-

zodioksin (PeCDD)

0,5

1,2,3,4

,7,8

- Heksaklorodiben-

zodioksin (HxCDD)

0,1

1,2,3,6

,7,8

- Heksaklorodiben-

zodioksin (HxCDD)

0,1

1,2,3,7

,8,9

- Heksaklorodiben-

zodioksin (HxCDD)

0,1

1,2,3,4

,6,7,8

-

Heptaklorodibenzo

dioksin (HpCDD)

0,01

- Oktaklorodiben-

zodioksin (OCDD)

0,001

2,3,7,8 - Tetraklorodiben-

zofuran (TCDF)

0,1

2,3,4,7

,8

- Pentaklorodiben-

zofuran (PeCDF)

0,5

1,2,3,7 - Pentaklordiben- 0,05

factors before summing:

Equivalent factor of toxins

2,3,7,8 - Tetrachlorodiben-

zodioxin (TCDD)

1

1,2,3,7

,8

- Pentaclorodiben-

zodioxin (PeCDD)

0,5

1,2,3,4

,7,8

- Hexachlorodiben

zodioxin (HxCDD)

0,1

1,2,3,6

,7,8

- Hexachlorodiben-

zodioxin (HxCDD)

0,1

1,2,3,7

,8,9

- Hexachlorodiben-

zodioxin (HxCDD)

0,1

1,2,3,4

,6,7,8

- Heptachlorodiben

zodioxin (HpCDD)

0,01

- Octachlorodiben-

zodioxin (OCDD

0,001

2,3,7,8 - Tetrachlorodiben-

zofuran (TCDF

0,1

2,3,4,7

,8

-

Pentachlorodibenzo

furan (PeCDF)

0,5

1,2,3,7

,8

-

Pentachlorodibenzo

furan (PeCDF)

0,05

1,2,3,4

,7,8

-

Hexachlorodibenzo

0,1

Faktori ekvivalentnosti za dibenzo-p-dioksine i dibenzofurane Za određivanje ukupnih koncentracija dioksina i furana, koncentracije mase sledećih dibenzo-p-dioksina i dibenzofurana se množe sa sledećim faktorima ekvivalentnosti pre sabiranja: Faktor ekvivalencije toksičnosti

2,3,7,8 -Tetrahlorodiben

zodioksin (TCDD)

1

1,2,3,7

,8

-Pentahlorodiben-

zodioksin (PeCDD)

0,5

1,2,3,4

,7,8

- Heksahlorodiben-

zodioksin (HxCDD)

0,1

1,2,3,6

,7,8

-Heksahlorodiben-

zodioksin (HxCDD)

0,1

1,2,3,7

,8,9

- Heksahlorodiben-

zodioksin (HxCDD)

0,1

1,2,3,4

,6,7,8

- Heptahlorodiben-

zodioksin (HpCDD)

0,01

- Oktahlorodiben-

zodioksin (OCDD)

0,001

2,3,7,8 - Tetrahlorodiben-

zofuran (TCDF)

0,1

2,3,4,7

,8

- Pentahlorodiben-

zofuran (PeCDF)

0,5

1,2,3,7 - 0,05

Page 136: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

136,8 zofuran (PeCDF)

1,2,3,4

,7,8

- Heksaklorodiben-

zofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,6

,7,8

- Heksaklorodiben-

zofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,7

,8,9

- Heksaklorodiben-

zofuran (HxCDF)

0,1

2,3,4,6

,7,8

- Heksaklorodiben-

zofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,4

,6,7,8

- Heptaklorodiben-

zofuran (HpCDF)

0,01

1,2,3,4

,7,8,9

- Heptaklorodiben-

zofuran

0,01

- Oktaklorodiben-

zofuran

0,001

Përcaktimi i vlerave kufitare të emisioneve në ajër për djegien e mbeturinave

Neni 120.

(1) Këto formula përdoren atëherë kur pesha specifike e vlerave kufitare të emisioneve C nuk është e përcaktuar në tabelën e këtij neni. (2) Vlera kufitare, për secilën materie të ndotur relevante dhe monoksidin e karbonit në gazin që lirohet, që është rezultat i djegies

furan (HxCDF)

1,2,3,6

,7,8

-

Hexachlorodibenzo

furan (HxCDF

0,1

1,2,3,7

,8,9

- Hexaclorodiben-

zofuran (HxCDF)

0,1

2,3,4,6

,7,8

- Hexachlorodiben-

zofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,4

,6,7,8

- Heptaclorodiben-

zofuran (HpCDF)

0,01

1,2,3,4

,7,8,9

- Heptaclorodiben-

zofuran

0,01

- Octachlorodiben-

zofuran

0,001

Determination of Air Emission Limit Values for the Co-Incineration of Waste

Article 120.

(1) The following formula is to be appliedwhenever a specific total emission limit value has not been set out in a table in this Annex. (2) The limit value for each relevant pollutant and carbon monoxide in the exhaust gas resulting from the co-incineration of waste shall be calculated as follows:

,8 Pentahlordibenzofu

ran (PeCDF)

1,2,3,4

,7,8

- Heksahlorodiben-

zofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,6

,7,8

- Heksahlorodiben-

zofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,7

,8,9

- Heksahlorodiben-

zofuran (HxCDF)

0,1

2,3,4,6

,7,8

- Heksahlorodiben-

zofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,4

,6,7,8

-

Heptahlorodibenzof

uran (HpCDF)

0,01

1,2,3,4

,7,8,9

- Heptahlorodiben-

zofuran

0,01

- Oktahlorodiben-

zofuran

0,001

Određivanje graničnih vrednosti emisija u vazduh za spaljivanje otpada

Clan 120.

(1) Sljedeće formule se primjenjuju onda kada specifična granična vrednost emisije C nije određena u tabeli u ovom AU. (2) Granična vrednost za svaku relevantnu zagađujuću materiju i ugljenmonoksid u

Page 137: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

137së mbeturinave, llogaritet në këtë mënyrë:

Vmbet. Sasia e gazit të liruar që rezulton nga djegia e mbeturinave, përcaktohet vetëm nga mbeturinat me vlerën më të ulët të nxehtësisë të caktuar në leje dhe të standardizuar sipas kushteve të dhëna në këto dispozita. Nëse nxehësia që lirohet gjatë djegies së mbeturinave të rrezikshme është më e vogël se 10 % e nxehtësisë së përgjithshme që lirohet nga objekti, Vmbet., duhet të llogaritet nga sasia e paramenduar e mbeturinave e cila kur të digjet duhet me qenë e barabartë me 10% të nxehtësisë së liruar ku lirimi i përgjithshëm i nxehtësisë është fiks.

Cmbet. Vlerat kufitare të emisioneve të

vërtetuara nga objektet për djegie në nenin 125. të këtij kapitulli për materiet e ndotura relevante dhe monoksidin e karbonit.

Vproces sasia e gazit të liruar që është rezultat

i procesit në objekt, duke përfshirë edhe djegien e materieve djegëse të lejuara që zakonisht shfrytëzohen në objekte, (përfshirë edhe mbeturinat) të caktuara në bazë të sasisë së oksigjenit në të cilat emisionet duhet të jenë të standardizuara, siç është e caktuar me dispozitat ligjore. Në mungesë të dispozitave për këto lloje të objekteve, duhet të shfrytëzohet sasia reale e oksigjenit në gazrat e liruara, pa zbritje me anë të ajrit që

Vwaste: exhaust gas volume resulting from the incineration of waste only determined from the waste with the lowest calorific value specified in the permit and standardised at the conditions given by this provision. If the resulting heat release from the incineration of hazardous waste amounts to less than 10 % of the total heat released in the plant, Vwaste must be calculated from a quantity of waste that, being incinerated, would equal 10 % heat release, the total heat release being fixed.

Cwaste: emission limit values set for

incineration plants in article 125 of this chapter for the relevant pollutants and carbon monoxide.

Vproc: exhaust gas volume resulting

from the plant process including the combustion of the authorised fuels normally used in the plant (wastes excluded) determined on the basis of oxygen contents at which the emissions must be standardised as laid down in legal provisions. In the absence of regulations for this kind of plant, the real oxygen content in the exhaust gas without being thinned by addition of air unnecessary for the process must be used.

Cproc: emission limit values as laid down

izduvnom gasu koji je rezultat spaljivanja otpada se izračunava na sledeći način:

CVV

xCVxC

procotpad

procprocotpad =+

+

1

otpadV

Votpad zapremina izduvnog gasa koji

rezultira iz spaljivanja otpada, određuje se samo iz otpada sa najnižom toplotnom vrijednošću određenom u dozvoli i standar-dizovanom prema uslovima datim u ovom podzakonskom aktu. Ukoliko toplota koja se ispušta prilikom spaljivanja opasnog otpada iznosi manje od 10 % ukupne toplote koja se oslobađa iz postrojenja,Votpad mora se izračunavati iz (zamišljene) količine otpada koji bi kada se spaljuje bio jednak10% oslobađanja toplote gdje je ukupno oslobađanje toplote fiksno.

Cotpad granične vrednosti emisije utvrđene za postrojenja za spaljivanje u Prilogu V ovog Pravilnika za relevantne zagađujuće materije i ugljenmonoksid.

Vproc zapremina izduvnog gasa koji je

rezultat procesa u postrojenju uključujući i sagorijevanje odobrenih goriva koja se uobičajeno koriste u postrojenju (uključujući otpad) određena na osnovu sadržaja kisika na kojem emisije moraju biti standardizovane kako je određeno u zakonskim propisima: U nedostatku propisa za ovakvu vrstu postrojenja mora se koristiti stvarni sadržaj

CVV

xCVxC

procmbet

procprocmbet =++

1

mbetV

CVV

xCVxC

procmbet

procprocmbet =+

+

1

mbetV

Page 138: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

138nuk i nevoitet procesit.

Cproces vlerat kufitare të emisioneve të dhëna

në tabelat e këtij kapitulli për sektorët e caktuar industrialë, ose në mungesë të këtyre vlerave ose tabelave, vlerat kufitare për materiet e ndotura relevante dhe monoksidi i karbonit në gazrat e shkarkuar në objektet që janë në harmoni me ligjin, rregullat dhe dispozitat administrative për ato objekte ku shfrytëzohen gazrat e lejuara (duke menjanuar mbeturinat). Në mungesë të këtyre masave, shfrytëzohen vlerat kufitare të emisioneve që janë të përcaktuara me leje.

C vlerat e përgjithshme kufitare të

emisioneve dhe përmbajtjes së oksigjenit siç është vërtetuar në tabelat e këtij kapitulli për sektorë të caktuar industrial apo materie të ndotura të caktuara apo në rast të mungesës së tabelave të tilla, apo vlerës së përgjithshme të vlerave të emisioneve për CO dhe materieve të ndotura relevante që i zëvendësojnë vlerat kufitrare të emisioneve të vërtetuara në këtë kapitull. Përbërja e oksigjenit me të cilin zavendësohet përmbajtja e oksigjenit për standardizim, llogaritet në bazë të përmbajtjes së dhënë më lartë, duke respektuar vëllimet parciale.

Rregulla të veçanta për furrat e çimentos

in the tables of this annex for certain industrial sectors or in case of the absence of such a table or such values, emission limit values of the relevant pollutants and carbon monoxide in the flue gas of plants which comply with the national laws, regulations and administrative provisions for such plants while burning the normally authorised fuels (wastes excluded). In the absence of these measures the emission limit values laid down in the permit are used.

C: total emission limit values and

oxygen content as laid down in the tables of this annex for certain industrial sectors and certain pollutants or in case of the absence of such a table or such values total emission limit values for CO and the relevant pollutants replacing the emission limit values as laid down in this chapter. The total oxygen content to replace the oxygen content for the standardisation is calculated on the basis of the content above respecting the partial volumes.

Special provisions for cement kilns co-incinerating waste

Article 121.

kisika u izduvnom gasu bez razblaživanja dodavanjem zraka koji nije potreban u procesu. Standardizacija u ostalim uslovima je data u ovom Pravilniku.

Cproc Granične vrednosti emisije određene

u tabelama ovog Priloga za određene industrijske sektore, ili u nedostatku takvih tabela i vrednosti, granične vrednosti emisija za relevantne zagađujuće materije i ugljenmonoksid u izduvnom gasu postrojenja koje su u skladu sa zakonom, propisima i administrativnim odredbama za takva postrojenja kod kojih se koriste odobrena goriva (isključujući otpad). U nedostatku ovih mjera koriste se granične vrednosti emisija određene u dozvoli. U nedostatku takvih vrednosti u dozvoli koriste se masene koncentracije

C ukupne granične vrednosti emisije i

sadržaj kisika kako je utvrđeno u tabelama ovog Priloga za određene industrijske sektore ili određene zagađujuće materije ili u slučaju nedostatka takve tabele, ili vrednosti ukupne granične vrednosti emisija za CO i relevantne zaga-đujuće materije koje zamje-njuju granične vrednosti emisija utvrđene u određenom Prilogu ovog pravilnika. Ukupan sadržaj kisika kojim se zamjenjuje sadržaj kisika za standardizaciju, izračunava se na osnovu gore datog sadržaja uz poštovanje parcijalnih zapremina.

Page 139: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

139në të cilat bëhet djegia e mbeturinave

Neni 121.

(1) Vlerat mesatare ditore (për matjet e përgjithshme) dhe kërkesat tjera që i përkasin matjeve. Të gjitha vlerat janë të dhëna në mg/m3 (dioksinet dhe furanet në mg/m3). Vlerat mesatare gjysmëorëshe janë të nevojshme vetëm për të llogaritur vlerat mesatare ditore.

(2) Rezultatet e matjeve që bëhen për shkak të vërtetimit të përshtatshmërisë, standardizohen në këto kushte: temperatura 273 K, shtypja 101, 3 kPa, 10% oksigjen, gaz i thatë. Vlerat e përgjithshme kufitare të emisioneve

Ndotësi mg/

m3

C

Pluhuri total mg/

m3

30

HCl mg/

m3

10

HF mg/

m3

1

Nox për pajisjet

ekzistuese

Nox për pajisjet e

mg/

m3

mg/

800

500

(1) Daily average values (for continuous measurements) Sample periods and other measurement requirements to measurements. All values in mg/m3 (Dioxins and furans ng/m3). Half-hourly average values shall only be needed in view of calculating the daily average values. (2) The results of the measurements made to verify compliance with the emission limit values shall be standardised at the following conditions: Temperature 273 K, pressure 101,3 kPa, 10 % oxygen, dry gas. Ttotal emission limit values

Pollutant mg/

m3

C

Total dust mg/

m3

30

HCl mg/

m3

10

HF mg/

m3

1

NOx for existing

plants

NOx for new plants

mg/

m3

mg/

m3

800

500

Cd+Tl mg/

m3

0,05

Posebne odredbe za cementne peći u kojima se vrši suspaljivanje otpada

Clan 121.

n(1) Dnevne srednje vrednosti (za stalna merenja), periodi uzorkovanja i ostali zahtevi koji se odnose na mjerenja. Sve vrednosti su date u mg/m3 (dioksini i furani u mg/m3). Polucasovne srednje vrednosti su potrebne samo u smislu izračunavanja dnevnih srednjih vrednosti.

(2) Rezultati merenja, koja se sprovode radi provere usklađenosti, standardizuju se sa sljedećim uslovima: temperatura 273 K, pritisak 101, 3 kPa, 10% kisonika, suvi gas. Ukupne granične vrednosti emisije

Zagadjujuca

materija

mg/

m3

C

Ukupna prasina mg/

m3

30

HCl mg/

m3

10

HF mg/

m3

1

NOx za postojeca

postrojenja

mg/

m3

mg/

800

Page 140: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

140reja m3

Cd+Tl mg/

m3

0,05

Hg mg/

m3

0,05

Sb+As+Pb+Cr+C

o+Cu+Mn+Ni+V

mg/

m3

0,5

Dioksinet dhe

furanet

Ng/

m3

0,1

(3) Deri më 2008 Ministria duhet t’i miratojë veçoritë për NOx për furrat ekzistuese tw çimentos me procese të lagët, ose furra të çimentos që djegin më pak se tre ton mbeturina në orë, me kusht që në leje të parashihet vlera e përgjithshme kufitare e emisionit për NOx, jo më e lartë se 1200 mg/m3. (4) Deri më 2008, Ministria, mund të miratojë përjashtimet për pluhurin nga furrat e çimentos që djegin më pak se tre ton mbeturina në orë, me kusht që në leje të parashihet vlera e përgjithshme kufitare e emisionit, jo më e lartë se 50 mg/m3. Vlerat e përgjithshme kufitare të emisioneve për SO2 dhe TOC

Ndotësi mg/m3

C

SO2 mg/m3

50

Hg mg/

m3

0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co

+Cu+Mn+Ni+V

mg/

m3

0,5

Dioxins and furans Ng/

m3

0,1

(3) Until 2008, exemptions for NOx may be authorised by the Ministry for existing wet process cement kilns or cement kilns which burn less than three tonnes of waste per hour, provided that the permit foresees a total emission limit value for NOx of not more than 1200 mg/m3. (4) Until 2008, exemptions for dust may be authorised by the Ministry for cement kilns which burn less than three tonnes of waste per hour, provided that the permit foresees a total emission limit value of not more than 50 mg/m3. Total emission limit values for SO2 and TOC

Pollutant mg/m3 C

SO2 mg/m3 50

TOC mg/m3 10

Emission limit value for CO (5) Emission limit values for CO can be set by the Ministry.

NOx za nova

postrojenja

m3 500

Cd+Tl mg/

m3

0,05

Hg mg/

m3

0,05

Sb+As+Pb+Cr+C

o+Cu+Mn+Ni+V

mg/

m3

0,5

Dioksini i furani Ng/

m3

0,1

(3) Do 2008. Ministarstvo može da odobri izuzetke za NOx za postojeće cementne peći sa vlažnim procesima, ili cementne peći koje spaljuju manje od tri tone otpada na sat, pod uslovom da je dozvolom predviđena ukupna granična vrednost emisije za NOx, ne veća od 1200 mg/m3. (4) Do 1. januara 2008. nadležno ministarstvo može odobriti izuzetke za prašinu za cementne peći koje spaljuju manje od tri tone otpada na sat pod uslovom da je dozvolom predviđena ukupna granična vrijednost emisije, ne veća od 50 mg/m3.

Ukupne granične vrednosti emisije za

SO2 i TOC

Zagadjujuca

materija

mg/m3

C

Page 141: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

141TOC mg/m

3

10

Vlerat kufitare të emisioneve për CO (5) Vlerat kufitare të emisioneve për CO mund t’i përcaktojë Ministria.

Dispozitat e veçanta për objektet e djegies në të cilat bëhet bashkëdjegia a) Vlerat mesatare ditore (6) C proc për karburantet e ngurta të shprehura në mg/m3 (O2 përmbajtja 6%)

< 50

MWt

50-

100

MWt

100-

300

MWt

>300

MWt

Mater

ia

ndotë

se mg/m3

mg/m3 mg/m3 mg/m3

SO2

Rast i përgji thshëm Karburantet vendore

850 ose shkalla e desqufurizimit > 90%

850-200 (ramje lineare prej 100 deri 300 MWt) ose shkalla e desqufurizimit > 92%

200 ose shkalla e desqufurizimit >95%

Special provisions for combustion plants co-incinerating waste a) Daily average values (6) Cproc for solid fuels expressed in mg/Nm3 (O2 content 6 %):

<

50M

Wt

50-

100

MWt

100-

300

MWt

>300

MWt

Pollu

tant

mg/

m3

mg/m3

mg/m3 mg/m3

SO2

general case indigenous fuel

850 Or rate of desulphurisation > 90%

850-200 (linear decrease from 100 until 300 MWt) Or rate of desulphurisation > 92%

200 Or rate of desulphurisation >95%

NOx 400 300 200

Dust 50 50 30 30

Cproc for biomass expressed in mg/Nm3

SO2 mg/m3

50

TOC mg/m3

10

Granične vrednosti emisija za CO (5) Granične vrednosti emisija za CO može da odredi nadležno ministarstvo. Posebne odredbe za postrojenja sa sagorevanjem u kojima se vrši paljivanje a) Dnevne srednje vrednosti (6) C proc za čvrsta goriva izražena u mg/Nm3 (O2 sadržaj 6%)

<

50M

Wt

50-

100

MWt

100-

300

MWt

>300

MWt

Zag

ad

juju

ca

ate

mri

ja

mg/

m3

mg/m3

mg/m3 mg/m3

SO2

Opsti slucaj Domaca goriva

850 Ili stepen desulfurizacije >

850-200 (linearni pad 100 do 300 MWt) ili stepen desulfu

200 Ili stepen desulfurizaci

Page 142: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

142NOx 400 300 200

Plu

huri

50 50 30 30

C proc për biomasën e shprehur në mg/m3 (përmbajtja O2 6%) (7) Biomasë do të thotë prodhimet që përbëhen nga çdo pjesë ose materie bimore nga bujqësia ose pylltaria që mund të shfytëzohen për shkak të kthimit të përmbajtjes energjetike.

Materia ndo tëse

< 50

MWt

50 –100 MWt

100-300 MWt

>300

MWt

mg/

m3

mg/

m3

mg/

m3

mg/

m3

SO2 200 200 200 NOx 350 300 300 Plu huri

50 50 30 30

Ndo

tësi

<

50

MW

t

50-

100

MW

t

100

-

300

MW

t

>3

00

MW

t

mg/

m3

mg/

m3

mg/

m3

mg/

m3

SO2

(O2 content 6 %): (7) Biomass’ means: products consisting of any whole or part of a vegetable matter from agriculture or forestry, which can be used for the purpose of recovering its energy content

Pollutants

< 50 MW

t

50 –

100 MW

t

100-

300 MW

t

>300

MWt

mg/

m3

mg/

m3

mg/

m3

mg/

m3

SO2 200 200 200 NOx 350 300 300 dust 50 50 30 30

Poll

uta

nts

<

50

MW

t

50-

100

MW

t

100

-

300

MW

t

>3

00

MW

t

mg/

m3

mg/

m3

mg/

m3

mg/

m3

SO2

NOx 400 300 200

Dust 50 50 30 30

90% rizacije > 92%

je >95%

NOx 400 300 200

Pra

sina

50 50 30 30

C proc za čvrsta goriva izraženo u mg/Nm3 (O2 sadržaj 6%). (7) Biomasa znači proizvode koji se sastoje od bilo koje cele ili dela biljne materije iz poljoprivrede ili šumarstva koja se može koristiti u cilju povratka energetskog sadržaja kao i otpadi navedeni u članu 3., alineja (1), ovog A.U, uključujući: otpadno pluto.

Zag

ad

juju

ca

mate

rija

< 50 MW

t

50 –

100 MW

t

100-

300 MW

t

> 300 MW

t

mg/

m3

mg/

m3

mg/

m3

mg/

m3

SO2 200 200 200 NOx 350 300 300 Prasina

50 50 30 30

(8) C proc za tečna goriva izražen u mg/Nm3

Page 143: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

143NOx 400 300 200

Plu

huri

50 50 30 30

8. C proc për derivate të lëngëta e shprehur në mg/m3 (përmbajtja O2 3%). Vlerat e përgjithshme kufitare të emisioneve (9) C e shprehur me mg/m3 (përmbajtja O2 6%). Të gjitha vlerat mesatare gjatë periudhës së shkaktuar më së paku 30 minuta e më së shumti 8 orë.

Materia ndotëse C mg/m3

Cd + Tl 0,05

Hg 0,05 Sb + As + Pb + Cr + Cu + Mn + Ni + V

0,5

(10) C e shprehur në ng/m3 (përmbajtja O2 6%). Të gjitha vlerat mesatare të cilat maten në periudhën e shkaktuar prej më së paku 6 orë e më së shumti 8 orë.

Materia ndotëse

C/ ng/m3

Dioksinet dhe furanet

0,1

Dispozitat e veçanta për sektorët

8.Cproc for liquid fuels expressed in mg/Nm3 (O2 content 3 %): Total emission limit values (9) C expressed in mg/Nm3 (O2 content 6 %). All average values over the sample period of a minimum of 30 minutes and a maximum of 8 hours:

Pollutants C mg/m3 Cd + Tl 0,05 Hg 0,05 Sb + As + Pb + Cr + Cu + Mn + Ni + V

0,5

(10) C expressed in ng/Nm3 (O2 content 6 %). All average values measured over the sample period of a minimum of 6 hours and a maximum of 8 hours:

Pollutants

C/ ng/m3

Dioxins and furans 0,1

Special provisions for industrial sectors not covered under article 122 and paragraph (4) of co-incinerating waste Total emission limit values:

(11) C expressed in ng/Nm3. All average

(sadržaj O2 3%). Ukupne granične vrednosti emisije (9) C izraženo u mg/Nm3 (sadržaj O2 6%). Sve srednje vrednosti u toku perioda uzorkovanja od najmanje 30 minuta i najviše 8 sati.

Zagadjujuca materija C

mg/m3 Cd + Tl 0,05 Hg 0,05 Sb + As + Pb + Cr + Cu + Mn + Ni + V

0,5

(10) C izraženo u ng/Nm3 (sadržaj O2 6%). Sve srednje vrednosti koje se mere u periodu uzorkovanja od najmanje 6 sati i najviše 8 sati. Zagadjujuca materija

C/ ng/m3

Zag

ad

juju

ca

mate

rija

50-

100

MW

t

100

-30

MW

t

>

300

MWt

mg/

m3

mg/

m3

mg/

m3

mg/

m3

SO2

NOx 400 300 200

pras

ina

50 50 30 30

Page 144: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

144industriale që nuk përfshihen me nenin 122 dhe paragrafin (4) të mbeturinave për djegie Vlerat e përgjithshme kufitare të

emisioneve

(11) C shprehur në ng/m3 të gjitha vlerat mesatare që maten në periudhën shkaktare prej më së paku 6 orë dhe më së tepërmi 8 orë:

Materia ndotëse

C/ ng/m3

Dioksinet dhe furanet

0,1

(12) C shprehur në mg/m3. Të gjitha vlerat mesatare në periudhën shkaktare prej më së paku 30 minuta e më së tepërmi 8 orë: Matria ndotëse

C/ mg/m3

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Teknikat e matjes

Neni 122.

(1) Matjet për përcaktimin e koncentrimeve të materieve ndotëse në ajër, duhet të bëhen në mënyrë reprezentative.

values measured over the sample period of a minimum of 6 hours and a maximum of 8 hours: Pollutants

C/ ng/m3

Dioxins and furans

0,1

(12) C expressed in mg/Nm3. All average values over the sample period of a minimum of 30 minutes and a maximum of 8 hours: Pollutants

C/ mg/m3

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Measurement techniques

Article 122.

(1) Measurements for the determination of concentrations of air and water polluting substances have to be carried out representatively. (2) Sampling and analysis of all pollutants

Dioksini i furani 0,1

Posebne odredbe za industrijske sektore koji nisu obuhvaćeni u clanu 122 stav (4) otpada za suspaljivanje

Ukupne granične vrednosti emisije

(11) C izraženo u ng/Nm3. Sve srednje vrednosti koje se mere u periodu uzorkovanja, od najmanje 6 sata i najviše 8 sata:

Zagadjujuca materija

C/ ng/m3

Dioksini i furani

0,1

(12) C izraženo u mg/Nm3. Sve srednje vrednosti u periodu uzorkovanja od najmanje 30 minuta i najviše 8 sata: Zagadjujuca materija

C/ mg/m3

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Tehnicka merenja

Clan 122. (1) Merenja za određivanje koncentracija zagađujućih materija vazduha i vode, treba

Page 145: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

145 (2) Shkaktarët dhe analizat e të gjitha materieve të ndotura, duke përfshirë dioksinet dhe furanet, si dhe metodat e matjeve referente, shfrytëzohen për kalibrimin e sistemit automatik të matjes në pajtim me BAS, përkatësisht, standardet e CEN. Nëse këto standarde nuk janë të arritshme, përdoren standardet ISO, ose standardet tjera ndërkombëtare që sigurojnë të dhëna shkencore me kualitet të njejtë. (3) Në nivelin ditor të vlerave kufitare të emisioneve, vlerat e intervalit të mundshëm 95%, të një rezultati të matur, nuk i tejkalojnë përqindjet e vlerave kufitare të emisioneve si në vijim: monoksidi i karbonit: 10% dioksidi i squfurit 20% dioksidi i azotitit 20% pluhuri total 30% karboni organik total 30% klorhidriku 40% fluorhidriku 40% Vlerat kufitare të emisioneve në ajër

Neni 123.

(1)Vlerat mesatare ditore

Pluhuri total

10 mg/m3

including dioxins and furans as well as reference measurement methods to calibrate automated measurement systems shall be carried out as given by CEN-standards. If CEN standards are not available, ISO standards, national or international standards which will ensure the provision of data of an equivalent scientific quality shall apply. (3) At the daily emission limit value level, the values of the 95 % confidence intervals of a single measured result shall not exceed the following percentages of the emission limit values: Carbon monoxide: 10 % Sulphur dioxide: 20 % Nitrogen dioxide: 20 % Total dust: 30 % Total organic carbon: 30 % Hydrogen chloride: 40 % Hydrogen fluoride: 40 %. Air Emission Limit Values

Article 123. (1) Daily average values

Total dust

10 mg/m3

da budu sprovedena na reprezentativan način. (2) Uzorkovanje i analiza svih zagađujućih materija uključujući dioksine i furane, kao i metode referentnog merenja, koriste se za kalibraciju automatskih sistema merenja u skladu sa BAS, odnosno, CEN standardima. Ukoliko ovi standardi nisu dostupni, primenjuju se ISO standardi ili drugi međunarodni standardi koji će obezbediti podatke jednako naučnog kvaliteta. (3) Na nivou dnevne granične vrednosti emisije, vrednosti od 95% intervala verovatnoće jednog merenog rezultata, ne prelazi sledeće procente graničnih vrednosti emisije: ugljenmonoksid: 10% sumpordioksid 20% dioksid azota 20% ukupna prašina 30% ukupan organski ugljenik 30% hlorovodonik 40% fluorovodonik 40% Granične vrednosti emisija u vazduh

Clan 123. (1) Dnevne prosecne vrednosti

Page 146: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

146Materiet organike në formë të avullit dhe gazit, të shprehura si karboni i tërësishëm

10 mg/m3

Acidi klorik (HCl)

10 mg/m3

Acidi fluorik (HF)

1 mg/m3

Dioksidi i sulfurit (SO2)

50 mg/m3

Monoksidi i azotit (NO) dioskidi i azotit (NO2) i shprehur si NO2, për impiantet ekzistuese për djegie me kapacitet nominal i cili i kalon 6 ton në orë, ose për impiantet e reja për djegie

200 mg/m3 (*)

Monoksidi i azotit (NO) dhe dioksidi i azotit (NO2) i shprehur si dioksid azoti për impiantet ekzistuese për djegie me kapacitet nominal i cili i kalon 6 ton në orë ose më pak.

400 mg/m3

Gaseous and vaporous organic substances, expressed as total organic carbon

10 mg/m3

Hydrogen chloride (HCl)

10 mg/m3

Hydrogen fluoride (HF)

1 mg/m3

Sulphur dioxide (SO2)

50 mg/m3

Nitrogen monoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) expressed as nitrogen dioxide for existing incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per hour or new incineration plants

200 mg/m3 (*)

Nitrogen monoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2), expressed as nitrogen dioxide for existing incineration

400 mg/m3

Ukupna prašina

10 mg/m3

Gasovite i parovite organske supstance izražene kao ukupan organski ugljik

10 mg/m3

Hlorovodik (HCl)

10 mg/m3

Fluorovodik (HF)

1 mg/m3

Sumpordioksid (SO2)

50 mg/m3

Azotmonoksid (NO) i azotdioskid (NO2) izraženi kao azotdioksid za postojeća postrojenja za spaljivanje sa nominalnim kapacitetom koji prelazi 6 tona na sat ili za nova postrojenja za spaljivanje

200 mg/m3 (*)

Azotmonoksid ili azotdioksid izražen kao azotdioksid za postojeća postrojenja za spaljivanje sa nominalnim kapacitetom od 6

400 mg/m3

Page 147: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

147(2)Vlerat mesatare gjysmëorëshe

(100%) A

(97%) B

mg/m3 mg/m3 Pluhuri total

30

10

Materiet organike në formë të avullit dhe gazit, të shprehura si karboni tërësishëm

20

10

Acidi klorik (HCl)

60

10

Acidi fluorik (HF)

4

2

Dioksidi i squlurit (SO2)

200

50

Monoksidi i azotit (NO) dhe dioksidi i azotit (NO2) i shprehur si dioksid azoti për impiantet

400

200

plants with a nominal capacity of 6 tonnes per hour or less

(2) Half-hourly average values

(100%) A

(97%) B

mg/m3 mg/m3 Total Dust

30

10

Gaseous and vaporous organic substances, expressed as total organic carbon

20

10

Hydrogen chloride (HCl)

60

10

Hydrogen fluoride (HF)

4

2

Sulphur dioxide (SO2)

200

50

tona na sat ili manje

(3) Polučasovne srednje vrednosti

(100%) A

(97%) B

mg/m3 mg/m3 Ukupna prašina

30

10

Gasovite i parovite organske supstance izražene kao ukupan organski ugljik

20

10

Hlorovodik (HCl)

60

10

Fluorovodik (HF)

4

2

Page 148: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

148ekzistuese për djegie me kapacitet nominal i cili i kalon 6 ton në orë, ose për impiantet e reja për djegie

(3) Të gjitha vlerat mesatare gjatë periudhës së shkaktuar në më pak se 30 minuta dhe më së shumti 8 orë Kadmijumi dhe bashkëdy zimet e tij të shprehur si kadmijum (Cd) Talijumi dhe bashkëdy zimet e tij të shprehur si talijum (Tl)

Gjithsej 0,05 mg/m3

Gjithsej 0,1

mg/m3

Merkuri dhe bashkëdy

0,05 mg/m3

0,1 mg/m3

Nitrogen monoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2), expressed as nitrogen dioxides for existing incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per hour or new incineration plants

400

200

(3) All average values over the sample period of a minimum of 30 minutes and a maximum of 8 hours

Cadmium and its compounds, expressed as cadmium (Cd) (Tl) Thallium and its compounds, expressed as thallium (Tl)

Total 0,05

mg/m3

Total 0,1 mg/m3

Mercury and its compounds,

0,05 mg/m3

0,1 mg/m3

Sumpordioksid (SO2)

200

50

Azotmonoksid (NO) i azotdioksid (NO2) izražen kao azotdioksid za postojeća postrojenja za spaljivanje sa nominalnim kapacite-tom koji prelazi 6 tona na sat ili za nova postrojenja za spaljivanje

400

200

(3) Sve srednje vrednosti u toku perioda uzorkovanja od najmanje 30 minuta i najviše 8 sati. Kadmij i njegova jedinjenja izražena kao kadmij (Cd)

Ukupno 0,05 mg/m3

Talij i njegova jedinjenja izražena kao talij (Tl)

Ukupno 0,1

mg/m3

Gj

Page 149: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

149zimet e tij të shprehur si merkur (Hg) Antimoni dhe bashkëdy zimet e tij të shprehur si antimon (Sb) Plumbi dhe bashkëdy zimet e tij të shprehur si plumb (Pb) Kromi dhe bashkëdy zimet e tij të shprehur si krom (Cr) Kobalti dhe bashkëdyzimet e tij të shprehur si kobalt (Co) Bakri dhe bashkëdy zimet e tij të shprehur si bakër (Cu) Mangani dhe bashkëdyzimet e tij të shprehur si magnan (Mn) Nikeli dhe bashkëdy zimet e tij të shprehura si nikel (Ni)

Gjithsej 0,5

mg/m3

Gjithsej 1 mg/m3

expressed as mercury (Hg) Antimony and its compounds, expressed as antimony (Sb) Lead and its compounds, expressed as lead (Pb) Chromium and its compounds, expressed as chromium (Cr) Cobalt and its compounds, expressed as cobalt (Co) Copper and its compounds, expressed as copper (Cu) Manganese and its compounds, expressed as manganese (Mn)

Total 0,5 mg/m3

Total 1 mg/m3

Živa i njena jedinjenja izražena kao živa (Hg)

Ukupno 0,05 mg/m3

Ukupno 1 mg/m3

0,

Antimon i njegova jedinjenja izražena kao antimon (Sb)

Olovo i njegova jedinjenja izražena kao olovo (Pb)

Hrom i njegova jedinjenja izražena kao hrom (Cr)

Kobalt i njegova jedinjenja izražena kao kobalt (Co)

Bakar i njegova jedinjenja izražena kao bakar (Cu)

Mangan i njegova jedinjenja izražena kao magnan (Mn)

okupno 0,5

mg/m3

G

Page 150: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

150Vanadiumi dhe bashkëdyzimet e tij të shprehur si vanadium (V)

(4) Këto vlera mesatare i përfshijnë edhe format e gazta dhe të avullta të emisioneve relevante të metaleve të rënda, si dhe bashkëdyzimet e tyre. (5) Vlerat mesatare maten gjatë periudhës së shkaktimit prej 6 orësh dhe më së tepërmi 8 orë. VKE nënkupton koncentrimin e dioksineve dhe furaneve që llogariten duke shfytëzuar konceptin e ekuivalencës toksike në përputhje me nenin 121 të këtij UA. Dioksinet dhe furanet

0,1 ng/m3

Nox për objektet e reja (6) Vlerat kufitare të emisioneve në vijim të monoksidit të karbonit (CO) nuk duhet të tejkalohen në gazërat djegëse (duke i përjashtuar periudhat e vënies në përdorim dhe mbylljes).

1. 50 mg/ m3 gaz për djegie të pëcaktuar si vlerë mesatare ditore,

2. 150 mg/m3 gaz për djegie nga më së paku 95% të gjitha matjeve e përcaktuar si vlerë

Nickel and its compounds, expressed as nickel (Ni) Vanadium and its compounds, expressed as vanadium (V)

(4) These average values cover also gaseous and the vapour forms of the relevant heavy metal emissions as well as their compounds. (5) Average values shall be measured over a sample period of a minimum of 6 hours and a maximum of 8 hours. The emission limit value refers to the total concentration of dioxins and furans calculated using the concept of toxic equivalence in accordance with article 121 of this AI.

Dioxins and furans

0,1 ng/m3

NOx for new buildings (6) The following emission limit values of carbon monoxide (CO) concentrations shall not be exceeded in the combustion gases (excluding the start-up and shut-down phase):

1. 50 milligrams/m3 of combustion gas determined as daily average value;

Nikal i njegova jedinjenja izražena kao nikal (Ni)

Vanadij i njegova jedinjenja izražena kao vanadij (V)

(4) Ove srednje vrednosti obuhvataju i gasovite i parne oblike relevantnih emisija teških metala, kao i njihova jedinjenja. (5) Srednje vrednosti se mere u toku perioda uzorkovanja od najmanje 6 sata i najviše 8 sata. Granična vrednost emisije se odnosi na ukupnu koncen-traciju dioksina i furana koja se izra-čunava uz korišcenje koncepta toksič-ne ekvivalentnosti u skladu sa clanom 121. ovog A.U. Dioksini i furani

0,1 ng/m3

NOx za nova postrojenja (6) Sledeće granične vrednosti ugljenmonoksida (CO) ne smeju biti prekoračene u gasovima sagorevanja (isključujući periode puštanja u pogon i zatvaranja).

Page 151: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

151mesatare 10-minutëshe, ose 100 mg/m3 gaz për djegie të gjitha matjeve, të përcaktuara si vlera gjysmëorëshe që merren në çdo periudhë 24-orëshe.

(7) Ministria, mund të miratojë përjashtime për objektet për djegie që shfrytëzojnë teknologjinë e shtresës së fludizuar, me kusht që me leje të parashihet vlera kufitare e emisioneve për monoksid karbon (CO) që nuk është më e lartë se 100 mg/m3 si vlerë mesatare njëorëshe.

Neni 124.

Formula e llogaritjes së koncentrimit të emisioneve në përqindjen standarde për koncentimin e oksigjenit.

Es = 21-0s x Em 21-0s

Es= koncetrimi i emisioneve i llogaritur në përqindjen standarde të koncentrimit të oksigjenit Em= koncentrimi i emisioneve të matura

OS=koncentrimi standard i oksigjenit

1. 150 milligrams/m3 of combustion gas of at least 95 % of all measurements determined as 10-minute average values or 100 mg/m3 of combustion gas of all measurements determined as half-hourly average values taken in any 24-hour period.

(7) Exemptions may be authorised by the Ministry for incineration plants using fluidised bed technology, provided that the permit foresees an emission limit value for carbon monoxide (CO) of not more than 100 mg/m3 as an hourly average value. Article 124.

Formula to calculate the emission concentration at the standard percentage oxygen concentration

MM

SS xE

OO

E−−

=2121

ES = calculated emission concentration at the standard percentage oxygen concentration EM = measured emission concentration OS = standard oxygen concentration OM = measured oxygen concentration

1. 50 miligrama po m3 gasa za

sagorevanje određeno kao dnevna srednja vrednost

2. 150 miligrama po m3 gasa za sagorevanje od najmanje 95% svih merenja, određeno kao 10-minutna srednja vriednost, ili 100 miligrama po m3 gasa za sagorevanje svih mjerenja, određeno kao polusatne vrednosti koje se uzimaju u bilo kom 24-satnom periodu.

(7) Ministarstvo može odobriti izuzetke za postrojenja za spaljivanje koja koriste tehnologiju fluidiziranog sloja pod uslovom da je dozvolom predviđena granična vrijednost emisije za ugljenmonoksid (CO) koja nije veća od 100 miligrama po m3 kao satna srednja vrijednost. Clan 124. Formula izračunavanja koncentracija emisije sa standardnim procentom koncentracije kiseonik,

MM

SS xE

OO

E−−

=2121

Es= izračunata koncentracija emisije sa standardnim procentom koncentracije kiseonika, Em= izmerena koncentracija emisije,

Page 152: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

152

OM= koncentrimi i oksigjenit të matur

Kapitulli X

DISPOZITAT NDËSHKIMORE

Neni 125

Cdo person fizik dhe juridik që shkel dispozitat e këtij UA, do të jetë përgjegjës dhe do të sanksionohet sipas nenit 28. të Ligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja.

Chapter X.

PENALTIES

Article 125

Each legal or natural person which will disobey the provisions of this Administrative Instruction will be punished according to the Article 28 of Law for Air Protection from pollution.

OS= standardna koncentracija kiseonika, OM= izmerena koncentracija kiseonika, Poglavlje X. KAZNENE ODREDBE

Neni 125 Svako fizičko i pravno lice koji prekrši odredbe ovog Administrativnog Upustva, kazniće se prema članu 28 Zakona za zaštitu vazduha od zagađivanja.

Page 153: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

153

Neni 126

Hyrja në fuqi

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi ditën e aprovimit në Qeverinë e Kosovës dhe pas nënshkrimit të Kryeministrit të Qeverisë së Kosovës Agim Çeku Kryeministër i Kosovës Prishtinë ____________

Article 126

Entry into Force

The present Administrative Instruction shall enter into force on the day of approval by the Government of Kosova and upon the signature of the Prime Minister of the Government of Kosova. Agim Çeku Prime Minister of Kosovo Prishtina ______________

Clan 126 Stupanje na snagu

Ovo Administrativno uputsvo stupa na snagu danom usvajanja u Vladi Kosova i potpisivanjem od strane Premijera Vlade Kosova. Agim Çeku Premijer Kosova Priština______________

Page 154: UNMIK PISG - mmph-rks.orgmmph-rks.org/repository/docs/UA_nr_2007.pdf · postrojenja, tehnoloski procesi, uredjaji i objekti od kojih se oslobadjaju zagadjene . 3 Neni 2 Dispozitat

154