of 21/21
Univerzitet u Sarajevu S e n a t Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu Decembar, 2010. godine

Univerzitet u Sarajevu S e n a t Pravila studiranja za ...vfs.unsa.ba/web/images/dokumenti/UNSA Pravila studiranja za prvi ciklus... · Vanredni studenti i studenti studija “učenje

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Univerzitet u Sarajevu S e n a t Pravila studiranja za ...vfs.unsa.ba/web/images/dokumenti/UNSA...

 • Univerzitet u Sarajevu S e n a t

  Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu

  Decembar, 2010. godine

 • Na osnovu člana 56. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10), Senat Univerziteta u Sarajevu je na 23. sjednici održanoj 01. 12. 2010. godine donio, a Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu na 38. sjednici održanoj 29.12. 2010. godine, odobrio

  Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu

  I Opće odredbe

  Član 1.Ovim pravilima bliže se uređuju organizacija i izvođenje prvog ciklusa studija koji vodi do zvanja završenog dodiplomskog studija (the degree of Bachelor) ili ekvivalenta (u daljnjem tekstu: dodiplomski studij), kao i druga pitanja koja se odnose na organizaciju studija, trajanje studija, postupak ispitivanja i ocjenjivanja, uvjete i postupak provođenja završnog rada, isprave o studijima i druga relevantna pitanja od značaja za dodiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Univerzitet).

  Član 2.Dodiplomski studij na Univerzitetu organizira se i ostvaruje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prijenosa kredita (ECTS).

  II Organizacija studija

  Član 3.Univerzitet odnosno fakultet ili akademija i visoka škola organiziraju i izvode dodiplomski studij iz naučnih, umjetničkih i stručnih oblasti za koje su akreditirani.

  Studijski programi podijeljeni su na studijske godine i semestre.

  U skladu sa ECTS-om, obim studijskog programa iznosi 60 ECTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 ECTS studijskih bodova u jednom semestru.

  Broj studijskih bodova za pojedini predmet određuje se prema ukupnom opterećenju studenta (teorijska i/ili praktična nastava, vježbe, seminari i sl.), vremenu rada studenta na samostalnim zadacima (domaći zadaci, projekti, seminarski radovi i sl.) i vremenu za učenje prilikom pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, završni ispit i sl.).

  Jedan ECTS studijski bod (kredit) predstavlja 25 sati ukupnog opterećenja studenta kroz sve oblike njegovog rada na određenom predmetu, odnosno do 30 sati ukupnog opterećenja kada su u pitanju studijski programi medicinske grupe nauka.

  Katedre na fakultetima (matične katedre) utvrđuju odnos (srazmjer) između jednog sata nastave i broja sati potrebnih za individualni rad studenta koji utječu na broj studijskih bodova za predmet.

  2

 • Trajanje studija

  Član 4.Dodiplomski studij za sticanje diplome traje tri odnosno četiri godine, a vrednuje se sa 180 odnosno 240 ECTS studijskih bodova. ECTS studijski bodovi odgovaraju kriterijima Evropskog sistema prijenosa kredita - European Credit Transfer System (ECTS).

  Struktura studijskog programa

  Član 5.Studijski program sadrži opće i posebne uvjete koje student mora zadovoljiti za sticanje određenog znanja i to:

  1. prikaz obaveznih i izbornih predmeta po studijskim godinama i semestrima,2. broj sati individualnog opterećenja studenta po predmetu,3. broj ECTS studijskih bodova za svaki predmet,4. druge oblike nastave za sticanje i usavršavanje profesionalnih znanja i vještina (seminari, projekti, tematske klinike, praktični rad i dr.),5. prikaz obaveznih uvjeta za pohađanje nastave i polaganje predmeta,6. prikaz modula i blokova, ukoliko je nastava organizirana na takav način i7. završni rad ili završni ispit studija, ukoliko su planirani.

  Podaci o predmetu sadrže:1. naziv predmeta i odgovarajuću šifru za lakšu identifikaciju predmeta,2. kratak opis programa predmeta koji omogućava razumijevanje njegovog sadržaja od strane studenata,3. procjenu nivoa predmeta, što podrazumijeva jasnu naznaku potrebnih prethodnih znanja (uz navođenje predmeta koje prethodno treba položiti i preporuku literature koju treba koristiti za pripremu), postavljenih ciljeva i liste stručne literature,4. naznaku o obaveznim i izbornim predmetima,5. ime(na) nastavnika i saradnika,6. dužinu trajanja nastave - godinu studija, semestar, broj sati sedmično, mjesto predmeta u ukupnom pregledu strukture studija,7. metod nastave i savlađivanja gradiva - predavanja, konsultacije, vježbe, laboratorijske vježbe, seminari, terenski rad, tutorijal i sl., sa brojem sedmičnih sati i ukupnim brojem sedmica trajanja određene aktivnosti,8. način polaganja i trajanja ispita - oblici provjere znanja tokom nastave, njihova učestalost i vrednovanje praktičnog rada i drugih oblika individualnog rada (seminarski radovi, projekti i dr.), način i termini polaganja ispita,9. posebnu naznaku predmeta na kojima se nastava izvodi na nekom od stranih jezika i10. ECTS studijske bodove predviđene za određeni predmet, u skladu sa općim postavkama ECTS-a, uz naznaku broja studijskih bodova za bitne aktivnosti predviđene programom predmeta.

  Organizacija nastave

  Član 6.Studijska godina se organizira u dva semestra: zimski i ljetni.

  Nastava u zimskom semestru počinje trećeg ponedjeljka u septembru i traje 16 sedmica (15

  3

 • sedmica kontinuiranih aktivnosti + 1 sedmica za završne ispite).Dopunska nastava i popravni ispiti traju najduže 4 sedmice.

  Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra (i zimski odmor) traju 2 sedmice.

  Nastava u ljetnom semestru počinje trećeg ponedjeljka u februaru i traje 16 sedmica (15 sedmica kontinuiranih aktivnosti + 1 sedmica za završne ispite).

  Dopunska nastava i popravni ispiti traju najduže 4 sedmice.

  Ljetni odmor traje najduže 8 sedmica.

  Visokoškolske ustanove odnosno organizacione jedinice organiziraju jedan dodatni ispitni rok sa jednim ispitnim terminom u zadnjoj sedmici augusta i prve dvije sedmice septembra.

  Ispitnom terminu, iz prethodnog stava ovog člana, mogu pristupiti studenti koji su ostvarili pravo polaganja završnih ispita tokom ljetnog i zimskog semestra u skladu sa nastavnim programom.

  Ovjera ljetnog i upis zimskog semestra traje 2 sedmice.

  Tačan kalendar organizacije i realizacije studijskih programa za studijsku godinu utvrđuje i objavljuje Senat Univerziteta najkasnije 60 dana prije početka nastave.

  Član 7.Nastava se organizira i izvodi prema utvrđenom rasporedu sati.

  Univerzitet odnosno fakulteti i akademije su dužni da objave raspored sati najkasnije 10 dana prije početka nastave.

  Raspored sati sadrži: naziv studijskog programa, studijsku godinu, naziv predmeta, vrijeme (dan, sat) održavanja nastave, mjesto održavanja nastave (sale, laboratorije), ime(na) nastavnika i druga uputstva o nastavi.

  Predmetni nastavnik obavezan je da u prvoj sedmici nastave upozna studente s planom rada na predmetu i dostavi ga studentima u pisanoj formi.

  Član 8.Provjere znanja se organiziraju u terminima utvrđenim za izvođenje nastave iz predmeta iz kojih je predviđena provjera znanja.

  Zadaci predviđeni za individualni rad studenta (seminari, projekti, zadaće i dr.) moraju biti ravnomjerno raspoređeni u toku semestra. Ukupni obim ovih zadataka mora biti usaglašen sa opterećenjem predviđenim na predmetu, saglasno ECTS-u.

  Predmetni nastavnik je obavezan da u toku realizacije nastave, izvršavanja samostalnih zadataka od strane studenata i njihovih priprema za savladavanje nastavno-naučnih sadržaja i provjeru znanja pomogne studentima organiziranjem i održavanjem redovnih, a po potrebi ili na zahtjev studenata i dodatnih konsultacija.

  4

 • Termini za konsultacije u toku sedmice moraju biti usklađeni sa planom realizacije nastaje, tako da su prilagođeni obavezama akademskog osoblja, kao i potrebama studenata. Konsultacije mogu biti organizirane u vidu kabinetskih ili konsultacija u učionici, korištenjem e-maila i drugih vidova elektronskih komunikacija, uz obavezu da se najmanje 5 sati sedmično planira za kabinetske konsultacije.

  Promjena rasporeda sati i plana rada u toku nastave, po pravilu, nije dopuštena.

  U slučaju nužne promjene rasporeda sati i plana rada predmetni nastavnik je obavezan najkasnije 24 sata prije promjene na javan i transparentan način o tome obavijestiti studente.

  U skladu sa obavezama utvrđenim nastavnim planom i programom, predmetni nastavnik je odgovoran za izvođenje svih oblika nastave - predavanja, vježbi, seminara, praktičnog rada, kao i za praćenje aktivnosti studenata i provjeru njihovog znanja.

  Član 9.Pojedini oblici nastave mogu se organizirati u formi ”učenja na daljinu” (distance learning, virtual teaching), ali se ispiti moraju održavati u sjedištu odjela.

  Ispiti iz umjetničkih predmeta mogu se održavati i van sjedišta odjela ukoliko se radi o javnim manifestacijama tipa koncerta, izložbe, predstave i sl.

  Praktični rad i stručna praksa mogu se organizirati i realizirati kao sastavni dio nastave u sjedištu visokoškolske ustanove ili na mjestu njihove realizacije odnosno u nastavnoj bazi organizacione j edinice.

  Prijavljivanje predmeta

  Član 10.Student je obavezan prijaviti predmete koje želi slušati i polagati u narednoj studijskoj godini tri sedmice prije početka nastave u zimskom semestru, a za prvu studijsku godinu nakon upisa.

  Prijavljivanje ispita vrši se i putem jedinstvenog softvera studentske službe Univerziteta (www.isss.ba).

  Izbor predmeta vrši se do 30 ECTS studijskih bodova opterećenja za semestar i 60 ECTS studijskih bodova za godinu.

  Po isteku termina predviđenih za prijavljivanje predmeta formiraju se spiskovi studenata po predmetima za narednu studijsku godinu i objavljuju na veb-stranici fakulteta i oglasnoj tabli odjela za svaki studijski program i predmet. Predmeti, koje je student prijavio, ne mogu se mijenjati nakon njihove verifikacije.

  Ponovljeno prijavljivanje predmeta

  Član 11.Studenti koji ne polože ispit u redovnom i popravnom roku upisuju predmet ponovo ako je iz grupe obaveznih predmeta, a ako je iz grupe izbornih predmeta upisuju isti predmet ponovo ili odabiru drugi izborni predmet da bi ostvarili potrebne ECTS studijske bodove.

  5

  http://www.isss.ba/

 • Ovjera semestra i godine

  Član 12.Ovjera semestra i godine obavezna je za sve studente.

  Na osnovu ovjerenog semestra i godine utvrđuje se koliko je student postigao ECTS studijskih bodova.

  III Postupak ispitivanja i ocjenjivanja

  Član 13.Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS sistemom, kako slijedi:

  10 (A) - (izuzetan uspjeh, bez grešaka ili sa neznatnim greškama), nosi 95-100 bodova,

  9 (B) - (iznad prosjeka, sa ponekom greškom), nosi 85-94 bodova,8 (C) - (prosječan, sa primjetnim greškama), nosi 75-84 bodova,7 (D) - (općenito dobar, ali sa značajnijim nedostacima), nosi 65-74 bodova,6 (E) - (zadovoljava minimalne kriterije), nosi 55-64 bodova,5 (F, FX) - (ne zadovoljava minimalne kriterije), manje od 55 bodova.

  U slučaju da nijedan student ne postigne 95 bodova, što predstavlja minimum za ocjenu 10, skala iz prethodnog stava može se korigirati prema najboljem postignutom uspjehu, na prvom ispitnom roku.

  Član 14.Rad studenata prati se i ocjenjuje kontinuirano u toku jednog semestra odnosno studijske godine.

  Ocjenjivanje se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku semestra i na završnom ispitu na kojem se utvrđuje konačna ocjena koja se upisuje i u bazu podataka jedinstvenog softvera studentske službe Univerziteta (www.isss.ba).

  Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu na kojem se utvrđuje konačna ocjena.

  U strukturi ukupnog broja bodova najmanje 50% bodova mora biti predviđeno za aktivnosti i provjere znanja u toku semestra.

  U strukturi ukupnog broja bodova, završni ispit se može vrednovati sa najviše 50% bodova.

  Ako student za predviđene aktivnosti i provjere znanja tokom semestra osvoji broj bodova koji zadovoljava kriterije za prolaznu ocjenu, nije obavezan izaći na završni ispit, osim kod predmeta kod kojih je izlazak na završni ispit obavezan (kolektivni ispit, ispiti iz stručnoumjetničkih predmeta i sl.).

  Visokoškolska ustanova obavezna je u svakom semestru organizirati nastavu (u učionici) za vanredne studente i studente koji studiraju ”učenjem na daljinu“ i to najmanje prve, osme i petnaeste sedmice svakog semestra i o tome voditi urednu evidenciju, a što se detaljnije

  6

  http://www.isss.ba/

 • regulira pravilima studiranja visokoškolske ustanove.

  Vanredni studenti i studenti studija “učenje na daljinu“ obavezni su prisustvovati oblicima provjere znanja, kako je predviđeno silabusima predmeta na svakoj visokoškolskoj ustanovi, koje se, po pravilu, obavljaju u toku onih radnih sedmica u kojima se organizira i nastava za ove studente, a što se detaljnije regulira pravilima studija svake visokoškolske ustanove.

  Završni ispit, kao i druge nastavne aktivnosti dozvoljeno je realizirati samo u toku radnog vremena utvrđenog u okviru radne sedmice i to u vremenskom terminu od 8 do 20 sati.

  Član 15.Oblici provjere znanja mogu biti pismeni, usmeni i praktični. Provjera znanja je, po pravilu, pismena i vrši se putem testa ili pismenog rada.

  Rezultati pismenog dijela ispita moraju biti objavljeni u roku od pet dana od dana održavanja ispita uz obavezno oglašavanje termina u kojem student može izvršiti uvid u svoj rad.

  Svi oblici provjere znanja su javni.

  Ispiti iz umjetničkih predmeta polažu se, po pravilu, komisijski.

  Pismeni ispitni radovi studenata čuvaju se do kraja studijske godine.

  Visokoškolska ustanova je obavezna organizirati i utvrditi termine polaganja ispita, tako da student može biti opterećen polaganjem najviše jednog ispita u istom danu.

  Predmetni nastavnik ne može vršiti provjeru znanja na završnom ispitu u prisustvu samo jednog studenta.

  Vijeće organizacione jedinice je obavezno posebnom odlukom utvrditi sve oblike provjere znanja, kao i strukturu sa skalom bodovanja iz svakog nastavnog predmeta.

  Utvrđeni elementi vrednovanja pojedinih aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja obavezno se provode kao jedinstvena cjelina.

  Članu akademskog osoblja zabranjeno je od studenta zahtijevati kupovinu literature, kao i posjedovanje takvog udžbenika odnosno priručnika u postupku provjere znanja.

  Član 16.Studij prvog ciklusa završava se polaganjem svih ispita i/ili izradom završnog rada, u skladu sa studijskim programom.

  Član 17.Završni ispit se obavlja u toku posljednje sedmice nastave ili u prvoj sedmici nakon završene nastave.

  Studenti koji ne polože ispit (ne zadovolje) u regularnom (redovnom) roku mogu polagati popravni ispit iz predmeta koji nisu položili na kraju jednog semestra odnosno studijske godine, osim na onim stručnoumjetničkim predmetima kod kojih, zbog prirode nastavnog

  7

 • procesa, ponavljanje ispita nije moguće, a čiji se popis bliže uređuje aktom organizacione jedinice.

  Između održavanja završnog i popravnog ispita akademsko osoblje će konsultacijama, a po potrebi i dopunskom nastavom, pomoći studentima da se pripreme za popravni ispit.

  Član 18.Studenti mogu prenijeti u narednu godinu studija unutar jednog ciklusa studija najviše 6 (šest) ECTS studijskih bodova (kredita) ili najviše jedan nepoloženi predmet, ukoliko on nosi više od 6 (šest) ECTS studijskih bodova (kredita), pod uvjetom da nepoloženi predmet koji se prenosi u narednu studijsku godinu nije preduvjet za slušanje drugog predmeta u narednoj studijskoj godini.

  Student koji obnavlja studijsku godinu obavezan je ponovo prisustvovati realizaciji nastave iz predmeta koje nije položio.

  Prilikom ponovnog upisa predmeta zbog nedovoljnog broja ECTS studijskih bodova (kredita), iz stava 1. ovog člana, student je dužan izvršiti uplatu odgovarajuće naknade, čiju visinu svojom odlukom utvrđuje Senat Univerziteta.

  Član 19.Student koji nije zadovoljan postignutom ocjenom može u roku od 24 sata nakon saopćenja ocjene pismeno tražiti da se ispit ponovi pred komisijom. Zahtjev za ponavljanje ispita mora biti obrazložen.

  Dekan imenuje predsjednika i dva člana komisije u roku od 24 sata od primanja zahtjeva ako ocijeni da je zahtjev opravdan, s tim da jedan član komisije mora biti iz drugog nastavnog predmeta, a ispitivač, čijom ocjenom student nije bio zadovoljan, ne može biti predsjednik komisije.

  Dekan određuje termin polaganja ispita u roku od tri dana od podnošenja osnovanog zahtjeva studenta.

  U slučaju zahtjeva, iz stava 1. ovog člana, pismeni ispit ili pismeni dio ispita neće se ponoviti pred komisijom, već će postojeći ocijenjeni pismeni rad komisija ponovo pregledati i ocijeniti, dok je ponavljanje usmenog ispita ili usmenog dijela ispita pred komisijom obavezno.

  Prilikom utvrđivanja ocjene komisija će uzimati u obzir sve verificirane rezultate rada studenta u toku nastave.

  Kod prigovora studenta na ocjenu za praktični ispit iz onog predmeta čije polaganje nije moguće ponovo organizirati, komisija, imenovana od strane dekana a sastavljena od nastavnika iz odgovarajuće oblasti, preispitat će odluku nastavnika koji je ispit ocjenjivao i to na osnovu audio odnosno videozapisa i drugih oblika dokumentiranja polaganja ispita, te donijeti konačnu odluku.

  8

 • Za predmete, iz prethodnog stava ovog člana, visokoškolske ustanove odnosno organizacione jedinice su dužne osigurati audio odnosno videozapis ili drugi adekvatan oblik dokumentiranja toka provjere znanja.

  Odluka komisije se donosi većinom glasova, a na istu se može izjaviti žalba dekanu organizacione jedinice u roku od 24 sata od saopćenja odluke komisije.

  Student može tražiti komisijski ispit najviše dva puta u toku jedne studijske godine.

  IV Završni radČlan 20.

  Određenim studijskim programom može biti predviđen završni rad.

  Tema završnog rada mora biti iz oblasti studijskog programa.

  Moguće teme završnih radova predlažu predmetni nastavnici. Izuzetno, studentu se može odobriti tema završnog rada koju samostalno predloži, uz prethodnu konsultaciju sa nastavnikom kod kojeg želi uraditi završni rad.

  Uz svaku temu završnog rada navodi se osnovna literatura.

  Član 21.Završni rad se prijavljuje nadležnoj službi odjela.

  Prijava završnog rada obuhvata sljedeće podatke: naziv radne teme, predmet, datum prijave i potpis mentora.

  Ispunjena i potpisana prijava ovjerava se i odlaže u dosje studenta.

  Član 22.Ako student ne zadovolji na odbrani završnog rada, ima još jednom pravo na odbranu istog završnog rada ili da zatraži da mu se odobri izbor nove teme.

  Student može jedanput promijeniti temu završnog rada i to najkasnije u roku od 30 dana od dana odobravanja prve teme.

  Odluku o zahtjevu kandidata za promjenu mentora odnosno teme završnog rada donosi nastavno-naučno/nastavno-umjetničko vijeće organizacione jedinice.

  Član 23.Završni rad student izrađuje samostalno ili/i kao praktični rad u okviru grupnog/kolektivnog projekta na stručnoumjetničkim predmetima.

  Nastavnik je obavezan da prati rad studenta, pomaže mu savjetima i upućivanjem na literaturu.

  Član 24.Student formira završni rad u konceptu sa svim pripadajućim dijelovima. Koncept se predaje nastavniku na uvid i pregled. Student je dužan postupiti prema uputstvima i primjedbama

  9

 • nastavnika, u protivnom rad se vraća na daljnju doradu.

  Nastavnik je dužan da pregleda rad i vrati ga sa komentarom najkasnije u roku od tri sedmice od dana predaje rada.

  Član 25.Nakon položenog zadnjeg ispita student može u roku od 10 dana provjeriti u nadležnoj službi odjela eventualne neusklađenosti u ličnom evidencionom kartonu.

  Student predaje tri primjerka završnog rada nadležnoj službi odjela.

  Nakon predaje rada u potrebnom broju primjeraka, na prijedlog mentora dekan odjela formira komisiju i zakazuje se odbrana. Komisiju čine mentor, predsjednik i najmanje jedan član.

  Podaci o odbrani se objavljuju na oglasnoj tabli odjela. Od predaje rada do njegove odbrane mora proći najmanje 5 dana.

  Član 26.Odbrana završnog rada sastoji se od usmenog izlaganja rezultata rada i obrazloženja izdvojenih zaključaka, kao i odgovora na pitanja komisije u vezi sa rezultatima i zaključcima rada.

  Odbrana završnog rada na stručnoumjetničkim predmetima obavlja se prema stavu 1. ovog člana - tek nakon pozitivno ocijenjenog praktičnog rada.

  Ako student ne zadovolji na odbrani završnog rada, ima pravo da zatraži da mu se odobri izbor nove teme u okviru istog ili drugog predmeta.

  Završni rad i odbrana ocjenjuju se jedinstvenom ocjenom od 10 (A) do 5 (F). Ocjena se donosi većinom glasova članova komisije.

  V Isprave o studijima

  Član 27.Student koji je položio sve ispite predviđene za upisani studijski program i ispunio sve ostale obaveze propisane Statutom Univerziteta i ovim pravilima stiče diplomu prvog ciklusa studija odgovarajućeg studijskog programa i odgovarajuće stručno zvanje bakalaureata/bachelora.

  Uz diplomu dodiplomskog studija izdaje se i dodatak diplomi (diploma supplement) radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija.

  VI Prelazne i završne odredbe

  PrimjenaČlan 28.

  Ova pravila se primjenjuju za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima, a počev od generacije studenata koji su se upisali u prvu godinu prvog ciklusa studija na visokoškolske ustanove Univerziteta u Sarajevu počev od školske 2010/2011. godine.

  10

 • Clan 29.Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, prečišćeni tekst (za studente koji studiraju u skladu sa Bolonjskim procesom) od 15. 07. 2010. godine, primjenjivat će se za sve studente koji su se na prvi ciklus studija upisali prije školske 2010/2011. godine.

  Stupanje na snagu

  Član 30.Ova pravila stupaju na snagu danom odobravanja od Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

  R E K T O R

  Prof. dr. Faruk Čaklovica

  11

 • Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

  KANTON SARAJEVO M inistarstvo obrazovanja i nauke

  Broj: 11-01-14-19957-1Sarajevo, 24. 06. 2009. godine

  Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science

  ir ,-i -■ r cj T > A J b \ -iTNTVTS RXi X r: • \ .. ,l_ ; t

  Obnl a K

  prilot.

  umžE- c @ ! i - ................UNIVERZITETA U SARAJEVU Sarajevo, Obala Kulina bana br. 7

  PREDMET: Dostavljamo Odluku Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-19288-9/09 od l i . 06. 2009. godine

  U prilogu vam dostavljamo Odluku o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu, broj: 02-05-19288-9/09 od l i . 06. 2009. godine, koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo.

  S poštovanjem,

  e-m ail: m [email protected] ks.gov.ba, wvvw.monks.baTel: + 387 (0) 33 562-128, Fax: + 387 (0) 33 562-218 CC' “ T w - -7 ^

  Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1DIN EN ISO 9001:2000Zertifikat 15 100 63666

  M I N I S T A R

  M r. Safet Keso

  mailto:[email protected]

 • Bosnia and Herzegovina Federation o f Bosnia and Herzegovina

  CANTON SARAJEVO Government

  Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“ Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), čl. 138. i 139. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 43/08 ), na prijedlog Senata Univerziteta u Sarajevu Vlada Kantona Sarajevo, na 20 . sjednici održanoj 11 .06 .2009 . godine, donijela je

  O D L U K UO DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU PARTICIPACIJE CIJENA USLUGA, UPISNINA I DRUGIH TROŠKOVA STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU,

  TE FAKULTETA I AKDAEMIJA U NJEGOVOM SASTAVU

  IDaje se saglasnost na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu u sljedećim iznosima:

  Ukupne jedinične cijene usluga i upisnina (sa PDV)1. Prijemni ispit 40,00 KM2. Indeks 28,00 KM3. Upisni materijal kom plet (upisni list, list o prijavi semestra, prijavni

  list ŠV 20 kojeg čine dva lista)2,00 KM

  4. Nastavni plan i program do 50 stranica - svaka naredna stranica

  50,00 KM 0,50 KM

  5. Engleska verzija N astavnog plana i programa do 50 stranica - svaka naredna stranica

  150,00 KM 0,50 KM

  6. Nastavni plan po režimu trimestara 30,00 KM7. Uvjerenje o položenim ispitima za studente po prestanku statusa

  redovnog studenta 20,00 KM8. Uvjerenje o diplomiranju za studente po prestanku statusa redovnog

  studenta 30,00 KM9. Ispis sa visokoškolske ustanove 50,00 KM10. Uvjerenje za potrebe raznih međunarodnih organizacija i udruženja 50,00 KM11. Diploma kao i izdavanje duplikata diplome dodiplomskog studija 90,00 KM12. Diploma kao i izdavanje duplikata diplome postdiplomskog studija 100,00 KM13. Naknada kandidata za promociju doktora nauka 400,00 KM14. Prijave za ispite 0,50 KM15. Naknada za razvoj informacionog sistema i informacione

  infrastrukture na Univerzitetu po studentu za jednu školsku godinu.*

  ^Fakulteti i akademije koji naplaćuju ova sredstva, ne mogu studentima naplaćivati prijave za polaganje ispita, uvjerenje o položenim ispitima i statusna uvjerenja. Studenti sredstva uplaćuju na

  20,00 KM

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

  KANTON SARAJEVO Vlada

  Broj: 02-05-19288-9/09 Sarajevo, 11.06.2009. godine

 • način da iznos od 10 KM uplate na poseban račun Rektorata (za potrebe UTIC-a), a iznos od preostalih 10 KM na račun matičnog fakulteta/akademije Univerziteta.Ova sredstva se mogu koristiti na slijedeći način: 50% uplaćenih sredstava, odnosno dio koji se uplaćuje Rektoratu Univerziteta koristi UTIC za nabavku dodatnih serverskih modula, plaćanje komunikacijskih vodova i Internet linka prema BHTelecomu i drugim provajderima, održavanje i dalji razvoj ISSS aplikacije, dogradnju sigurnosnog sistema i ostale aktivnosti na izgradnji informacijskog sistema, a 50% uplaćenih sredstava, odnosno dio koji svaki student uplaćuje direktno na račun matičnom fakultetu/akademiji ista koristi za nabavku računara/studomata, servera, otvaranje e-mail adresa studenta, administriranje web stranicom i dr.

  16. Komisijski ispit 60,00 KM17. Priznavanje ispita za prelaznike sa drugih visokoškolskih ustanova u

  BiH po nastavnom predmetu 5,00 KM18. Priznavanje ispita za prelaznike sa inostranih visokoškolskih ustanova

  po nastavnom predmetu 15,00 KM19. Nostrfikacija diploma dodiplomskog studija po nastavnom predmetu 15,00 KM20. Nostrifikacija diploma postdiplomskog studija 1.000,00 KM21. Nostrifikacija diplome doktorske disertacije 1.500,00 KM22. Potvrde koje izdaje visokoškolska ustanova na zahtjev studenta, a koje

  nisu obuhvaćene prethodnim tačkama 2,00 KM23. Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju odgovarajuću

  godinu studija (stari sistem studija i prvi ciklus bolonjskog studija) 100,00 KM24. Upisnina za redovne studente koji se finansiraju iz budžeta, a

  obnavljaju godinu studija (stari sistem studija i prvi ciklus bolonjskog studija)

  200,00 KM

  25. Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu drugog ciklusa studija

  130,00 KM

  26. Upisnina za redovne studente koji obnavljaju odgovarajuću godinu drugog ciklusa studija

  260,00 KM

  27. Pri java magistarskog rada (za sistem bolonjskog studija) 100,00 KM28. Odbrana magistarskog rada (za sistem bolonjskog studija) 200,00 KM

  IIDjeca šehida i poginulih branitelja koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu prvog ili drugog ciklusa studija oslobođeni su plaćanja upisnine u iznosu od 100,00 KM (za prvi ciklus studija), odnosno 130,00 KM (za drugi ciklus studija).

  IIIDaje se saglasnost na visinu participacije troškova studija na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu kako slijedi:

  Jedinične cijene visine participacije troškova studija sa (PDV) po jednoj ško skoj godiniGrupaciju društvenih nauka Iznos u KM

  1. Prvi ciklus - redovni studij čije troškove snose sami studenti iz BiH 10002. Prvi ciklus - vanredni studij za studente iz BiH 8003. Prvi ciklus - učenjem na daljinu studenti BiH (Distance 1000

 • Learning/DL studij)4. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH, a sami snose

  troškove redovnog studija (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1500

  5. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH-vanredni studij (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  900

  6. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH (Distance Learning/DL studij)

  1000

  7. Prvi ciklus - redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti (na fakultetima i akademijama UNSA koje ga organiziraju)

  3000

  8. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij čije troškove snose sami studenti

  1000

  9. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- vanredni studij 80010. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- učenjem na

  daljinu (Distance Learning/DL studij)1000

  11. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti

  3000

  12. Drugi ciklus - redovni studij čije troškove snose sami studenti iz BiH

  1000

  13. Drugi ciklus - vanredni studij za studente iz BiH 80014. Drugi ciklus - učenjem na daljinu studenti BiH (Distance

  Learning/DL studij)1000

  15. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH, a sami snose troškove redovnog studija (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1600

  16. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH-vanredni studij (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1000

  17. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH (Distance Learning/DL studij)

  1000

  18. Drugi ciklus - redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti (na fakultetima i akademijama UNSA koje ga organiziraju)

  3200

  19. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij čije troškove snose sami studenti

  1000

  20. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- vanredni studij 80021. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- učenjem na

  daljinu (Distance Learning/DL studij)1000

  22. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti

  3200

  23. Treći ciklus (cijene troškova studija odrediće upravni odbori fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu)

  od 3000 do 7000

  Grupacija humanističkih nauka Iznos u KM

  1. Prvi ciklus - redovni studi j čije troškove snose sami studenti iz BiH 12002. Prvi ciklus - vanredni studij za studente iz BiH 9003. Prvi ciklus - učenjem na daljinu studenti BiH (Distance

  Learning/DL studij)1000

 • 4. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH, a sami snose troškove redovnog studija (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1500

  5. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH-vanredni studij (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1100

  6. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH (Distance Learning/DL studij)

  1000

  7. Prvi ciklus - redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti (na fakultetima i akademijama UNSA koje ga organiziraju)

  3000

  8. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij čije troškove snose sami studenti

  1200

  9. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- vanredni studij 90010. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- učenjem na

  daljinu (Distance Learning/DL studij)1000

  11. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti

  3000

  12. Drugi ciklus - redovni studij čije troškove snose sami studenti iz BiH

  1300

  13. Drugi ciklus - vanredni studij za studente iz BiH 100014. Drugi ciklus - učenjem na daljinu studenti BiH (Distance

  Learning/DL studij)1200

  15. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH, a sami snose troškove redovnog studija (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1600

  16. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH-vanredni studij (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1200

  17. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH (Distance Learning/DL studij)

  1000

  18. Drugi ciklus - redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti (na fakultetima i akademijama UNSA koje ga organiziraju)

  3200

  19. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij čije troškove snose sami studenti

  1300

  20 Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- vanredni studij 100021. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- učenjem na

  daljinu (Distance Learning/DL studij)1200

  22. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti

  3200

  23. Treći ciklus (cijene troškova studija odrediće upravni odbori fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu)

  od 3000 do 7000

  Grupacija medicinskih nauka Iznos u KM1. Prvi ciklus - redovni studij čije troškove snose sami studenti iz BiH 30002. Prvi ciklus - vanredni studij za studente iz BiH 20003. Prvi ciklus - učenjem na daljinu studenti BiH (Distance

  Learning/DL studij)1000

  4. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH, a sami snose 3600

 • troškove redovnog studija (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  5. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo B iH -vanredni studij (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  2200

  6. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH (Distance Learning/DL studij)

  1000

  7. Prvi ciklus - redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti (na fakultetima i akademijama UNSA koje ga organiziraju)

  4000

  8. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij čije troškove snose sami studenti

  3000

  9. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- vanredni studij 200010. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- učenjem na

  daljinu (Distance Learning/DL studij)1000

  11. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij na engleskom jeziku či je troškove snose sami studenti

  4000

  12. Drugi ciklus - redovni studij čije troškove snose sami studenti iz BiH

  3200

  13. Drugi ciklus - vanredni studij za studente iz BiH 220014. Drugi ciklus - učenjem na daljinu studenti BiH (Distance

  Learning/DL studij)1000

  15. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH, a sami snose troškove redovnog studija (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  3800

  16. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo B iH -vanredni studij (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  2200

  17. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH (Distance Learning/DL studij)

  1000

  18. Drugi ciklus - redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti (na fakultetima i akademijama UNSA koje ga organiziraju)

  4200

  19. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij čije troškove snose sami studenti

  3200

  20. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- vanredni studij 220021. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- učenjem na

  daljinu (Distance Learning/DL studij)1000

  22. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti

  4200

  23. Treći ciklus (cijene troškova studija odrediće upravni odbori fakulteta i akadem ija Univerziteta u Sarajevu)

  od 3000 do 7000

  Grupacija tehničkih nauka Iznos u KM

  1. Prvi ciklus - redovni studi j čije troškove snose sami studenti iz BiH 18002. Prvi ciklus - vanredni studij za studente iz BiH 12003. Prvi ciklus - učenjem na daljinu studenti BiH (Distance

  Learning/DL studij)1000

  4. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH, a sami snose troškove redovnog studija (osim studenata sa prostora država bivše

  2000

 • SFRJ)5. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiPI-vanredni studij

  (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)1300

  6. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH (Distance Learning/DL studij)

  1000

  7. Prvi ciklus - redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti (na fakultetima i akademijama UNSA koje ga organiziraju)

  3000

  8. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij čije troškove snose sami studenti

  1800

  9. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- vanredni studij 120010. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- učenjem na

  daljinu (Distance Learning/DL studij)1000

  11. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti

  3000

  12. Drugi ciklus - redovni studij čije troškove snose sami studenti iz BiH

  2000

  13. Drugi ciklus - vanredni studij za studente iz BiH 140014. Drugi ciklus - učenjem na daljinu studenti BiH (Distance

  Learning/DL studij)1200

  15. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH, a sami snose troškove redovnog studija (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  2000

  16. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH-vanredni studij (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1300

  17. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH (Distance Learning/DL studij)

  1000

  18. Drugi ciklus - redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti (na fakultetima i akademijama UNSA koje ga organiziraju)

  3200

  19. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij či je troškove snose sami studenti

  2000

  20. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- vanredni studij 140021. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- učenjem na

  daljinu (Distance Learning/DL studij)1200

  22. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti

  3200

  23. Treći ciklus (cijene troškova studija odrediće upravni odbori fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu)

  od 3000 do 7000

  Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka Iznos u KM

  1. Prvi ciklus - redovni studij čije troškove snose sami studenti iz BiH 12002. Prvi ciklus - vanredni studij za studente iz BiH 9003. Prvi ciklus - učenjem na daljinu studenti BiH (Distance

  Learning/DL studij)1000

  4. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH, a sami snose troškove redovnog studija (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1500

 • 5. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo B iH -vanredni studij (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1000

  6. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH (Distance Learning/DL studij)

  1000

  7. Prvi ciklus - redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti (na fakultetima i akademijama UNSA koje ga organiziraju)

  3000

  8. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij čije troškove snose sami studenti

  1200

  9. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- vanredni studij 90010. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- učenjem na

  daljinu (Distance Learning/DL studij)1000

  11. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti

  3000

  12. Drugi ciklus - redovni studij čije troškove snose sami studenti iz BiH

  1200

  13. Drugi ciklus - vanredni studi j za studente iz BiH 100014. Drugi ciklus - učenjem na daljinu studenti BiH (Distance

  Learning/DL studij)1000

  15. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH, a sami snose troškove redovnog studija (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1500

  16. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo B iH -vanredni studij (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1000

  17. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH (Distance Learning/DL studij)

  1000

  18. Drugi ciklus - redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti (na fakultetima i akademijama UNSA koje ga organiziraju)

  3200

  19. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij čije troškove snose sami studenti

  1200

  20. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- vanredni studij 100021. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- učenjem na

  daljinu (Distance Learning/DL studij)1000

  22. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij na engleskom jez iku čije troškove snose sami studenti

  3200

  23. Treći ciklus (cijene troškova studija odrediće upravni odbori fakulteta i akadem ija Univerziteta u Sarajevu)

  od 3000 do 7000

  Grupacija umjetnosti Iznos u KM

  1. Prvi ciklus - redovni studij čije troškove snose sami studenti iz BiH 12002. Prvi ciklus - vanredni studij za studente iz BiH 9003. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH, a sami snose

  troškove redovnog studija (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1500

  4. Prvi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH -vanredni studij (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1200

  5. Prvi ciklus - redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose 3000

 • sami studenti (na fakultetima i akademijama UNSA koje ga organiziraju)

  6. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij čije troškove snose sami studenti

  1200

  7. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- vanredni studij 9008. Prvi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij na

  engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti3000

  9. Drugi ciklus - redovni studij čije troškove snose sami studenti iz BiH

  1400

  10. Drugi ciklus - vanredni studij za studente iz BiFI 100011. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiH, a sami snose

  troškove redovnog studija (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1500

  12. Drugi ciklus, studenti koji nemaju državljanstvo BiFI-vanredni studij (osim studenata sa prostora država bivše SFRJ)

  1100

  13. Drugi ciklus - redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti (na fakultetima i akademijama UNSA koje ga organiziraju)

  3200

  14. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij čije troškove snose sami studenti

  1200

  15. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- vanredni studij 90016. Drugi ciklus, studenti sa prostora država bivše SFRJ- redovni studij

  na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti3200

  17. Treći ciklus (cijene troškova studija odredit će upravni odbori fakulteta i akadem ija Univerziteta u Sarajevu)

  od 3000 do 7000

  IVCijene troškova studija iz tačke III ove odluke odnose se i na studente koji studiraju po sistemu dodiplomskog studija koji je prethodio bolonjskom sistemu studiranja.

  VDo imenovanja upravnog odbora integriranog Univerziteta u Sarajevu odluke o tačnim iznosima troškova studija trećeg ciklusa utvrđuju upravni odbori fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu u skladu sa utvrđenim okvirnim iznosima iz tačke III ove odluke.

  VIStudenti sa prostora susjednih država nastalih nakon raspada SFRJ upisivat će i pohađat će studij pod istim finansijskim uslovima kao i studenti iz Bosne i Hercegovine koji upisuju i pohađaju studij na fakultetima i akadem ijam a Univerziteta u Sarajevu.

  VIIStudenti koji obnavljaju godinu uplaćuju do 100,00 KM za svaki nepoloženi ispit, s tim da ukupan iznos (uključujući i upisninu) ne može preći visinu troškova studija iz tačke III ove odluke.

  VIIINadzor nad provođenjem ove odluke vrši Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.

 • IXDanom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važiti Odluka o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu o visini participacije cijena usluga visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 17/03, 32/05, 5/08 i 02-05-24400-8/08 od 13.08.2008. godine).

  XOva odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

  Dostaviti:1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo2. Premijer Vlade Kantona Sarajevo3. Ministarstvo obrazovanja i nauke4. Univerzitet u Sarajevu (putem Ministarstva obrazovanja i nauke)5. Za objavu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo"6. Evidencija7. A r h i v a

  I

  e-mail: prem [email protected] ks.gov.ba, www.ks.gov.baTel: + 387 (0) 33 562-068, + 387 (0) 33 562-070

  Fax: + 387 (0)33 562-211 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

  T W

  DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat 15 100 63666

  mailto:[email protected]://www.ks.gov.ba