UNIVERZITET U NI¥ U PRIRODNO-MATEMATI¤’KI ... ... UNIVERZITET U NI¥ U PRIRODNO-MATEMATI¤’KI FAKULTET

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UNIVERZITET U NI¥ U PRIRODNO-MATEMATI¤’KI ... ... UNIVERZITET U NI¥ U...

 • UNIVERZITET U NIŠU

  PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU

  Ivana S. Jakovljević

  Analiza oblika listova kod predstavnika roda Fragaria L.

  primenom geometrijske morfometrije

  MASTER RAD

  Niš, 2019

 • UNIVERZITET U NIŠU

  PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU

  Ivana S. Jakovljević

  Analiza oblika listova kod predstavnika roda Fragaria L.

  primenom geometrijske morfometrije

  MASTER RAD

  Kandidat: Mentor:

  Ivana Jakovljević, 274 Dr Danijela Nikolić

  Niš, 2019

 • UNIVERSITY OF NIŠ

  FACULTY OF SCIENCES AND MATHEMATICS

  DEPARTMENT OF BIOLOGY AND ECOLOGY

  Ivana S. Jakovljević

  Leaf shape analysis of genus Fragaria L. representatives

  applying geometric morphometry

  MASTER THESIS

  Candidat: Mentor:

  Ivana Jakovljević, 274 Dr Danijela Nikolić

  Niš, 2019

 • Biografija kandidata

  Ivana Jakovljević je rođena 14.12.1995. godine u Kruševcu. Nakon završene osnovne škole,

  upisuje srednju medicinsku školu u Kruševcu, smer medicinska sestra-vaspitač. Studije

  biologije upisuje 2014. godine na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-

  matematičkog fakulteta u Nišu. Osnovne akademske studije završava 2017. godine i iste

  godine upisuje master akademske studije, smer Biologija.

 • Zahvalnica

  Mentoru,

  Dr Danijeli Nikolić, na predloženoj temi, na fantastičnim idejama, ukazanoj pomoći,

  razumevanju i strpljenju pri izradi ovog master rada.

  Članovima komisije,

  Dr Marijani Ilić Milošević i Dr Vladimiru Ranđeloviću, na predivnoj saradnji tokom studija.

  Doktorandu,

  Maji Lazarević, se zahvaljujem na pomoći oko metodologije rada odnosno primene

  geometrijske morfometrije.

  Porodici,

  na pruženoj podršci da u svom radu istrajem.

 • Sažetak

  Glavni cilj ovog rada je bio analiza oblika listova kod vrsta F. moschata, F. vesca i F. viridis,

  pomoću geometrijske morfometrije. Morfološke osobine su analizirane na individuama iz 8

  prirodnih populacija, koje su prikupljene tokom 2017. i 2018. godine na teritoriji Srbije, Crne

  Gore i Makedonije.

  Da bi se analizirala varijabilnost oblika centralnog lisnog režnja kod vrsta F. vesca, F. viridis

  i F. moschata primenjena je analiza varijanse ANOVA i multivarijantna analiza –

  MANOVA, analiza glavnih komponenti (PCA) i Diskriminantna analiza.

  Analiza varijanse kao i rezultati Wilks lambda testa u okviru MANOVA analize su pokazali

  da postoje statistički značajne razlike u obliku centralnog lisnog režnja kod analiziranih vrsta.

  Uočeno je da F. viridis ima neznatno širi centralni lisni režanj u središnjem delu u odnosu na

  F. moschata, do je dužina centralnog lisnog režnja nešto veća kod F. moschata. Poređenjem

  F. moschata i F. vesca uočeno je da između ove dve vrste postoji najveća razlika u obliku,

  koja se najbolje vidi u predelu vrha i središnjeg dela centralnog lisnog režnja. Rezultati PCA

  analiza pokazuju da nema diferencijacije populacijaanaliziranih vrsta na osnovu oblika

  centralnog lisnog režnja. Oblik listova se ne može koristiti kao pouzdan taksonomski karakter

  u identifikaciji vrsta roda Fragaria.

  Ključne reči: F. vesca, F. viridis, F. moschata, geometrijska morfometrija, varijabilnost,

  centralni lisni režanj.

 • Apstract

  The main aim of this paper was to analyze leaf shape in F. moschata, F. vesca and F. viridis

  species using geometric morphometry. Morphological specifics were analyzed on individuals

  from 8 natural populations, which were collected during 2017. and 2018. on the territories of

  Serbia, Montenegro and Macedonia.

  To analyze the variability of the central leaf lobe shape in F. vesca, F. viridis and F.

  moschata species, analysis of variance ANOVA and multivariate analysis - MANOVA as

  well as principal component analysis (PCA), and Discriminant analysis.

  Analysis of variance as well as Wilks lambda test results in the MANOVA analysis, showed

  that there were statistically significant differences in the shape of the central leaf lobe in the

  analyzed species. F. viridis was found to have a slightly wider central leaf lobe in the central

  part with respect to F. moschata, up to the length of the central leaf lobe is slightly larger at

  F. moschata. By comparing F. moschata and F. vesca, it is noted that there is between these

  two species the largest difference in shape, which is best seen in the region of the apex and

  the central part of the central leaf lobe. The results of the PCA analyzes show that there is no

  differentiation of the populations of the analyzed species based on the shape of the central

  leaf lobe. The leaf shape cannot be used as a reliable taxonomic character in the identification

  of species of the genus Fragaria.

  Keywords: F. vesca, F. viridis, F. moschata, geometric morphometry, variability, central leaf

  lobe.

 • Sadržaj

  1. UVOD ........................................................................................................................... 9

  1.1. Opšte karakteristike familije Rosaceae Juss. ............................................................ 9

  1.2. Opšte karakteristike roda Fragaria L. ..................................................................... 9

  1.3. Opšte karakteristike vrste Fragaria vesca L. ......................................................... 11

  1.4. Opšte karakteristike vrste Fragaria moschata Weston........................................... 13

  1.5. Opšte karakteristike vrste Fragaria viridis Weston ............................................... 14

  1.6. Geometrijska morfometrija ................................................................................... 15

  1.7. Primena geometrijske morfometrije u botanici .......................................................... 17

  2. CILJEVI RADA .......................................................................................................... 19

  3. MATERIJAL I METODE ............................................................................................ 20

  3.1. Odabir specifičnih tačaka ...................................................................................... 21

  3.2. Statistička analiza ................................................................................................. 23

  4. REZULTATI I DUSKUSIJA ....................................................................................... 24

  4.1. Analiza varijabilnosti centralnog lisnog režnja ...................................................... 24

  4.2. Diferencijacija populacija F. vesca, F. viridis i F. moschata .................................. 25

  4.3. Razlike u obliku listova kod vrsta roda Fragaria ................................................... 27

  5. ZAKLJUČAK .............................................................................................................. 29

  6. LITERATURA ............................................................................................................ 30

 • 9

  1. UVOD

  1.1. Opšte karakteristike familije Rosaceae Juss.

  Rosaceae, familija ruža, jedna je od ekonomski najznačajnijih porodica cvetnica,

  kosmopolitskog rasprostranjenja (Morgan et al., 1994), sastoji se od oko 2500 vrsta, u okviru

  više od 90 rodova (Nikolić, 2013). Na Balkanskom poluostrvu je prisutno 188 vrsta iz ove

  familije, od kojih su 13 endemiti datog područja (Tatić i Blečić, 2002). Na osnovu razlika u

  građi plodova, kao i drugih cvetnih osobina, izvršena je podela na sledeće podfamilije:

  Rosideae, Spiroideae, Maloideae i Prunoideae. Familija se sastoji od drveća, grmlja ili

  zeljastih višegodišnjih, ređe jednogodišnjih biljaka, koje su većinom samostajaće, mada su

  prisutne i biljke penjačice. Posmatrano sa ekološkog aspekta, pripadnici familije su kserofite

  ili mezofite. Listovi su zeljasti ili kožasti, mogu biti prosti ili složeni, naizmenično

  raspoređeni, najčešće sezonski opadaju ali mogu biti i večnozeleni. Složeni listovi se javljaju

  kao tročlani, perasto ili prstasto podeljeni. Aktinomorfni cvetovi, koji su u najvećem broju

  slučajeva dvopolni, mogu biti prisutni kao pojedinačni ili grupisani u cvasti, i to cimozne,

  grozdaste, metličaste ili glavičaste. Cvetni omotač se sastoji uglavnom od 5 zelenih, čaši

Recommended

View more >