Click here to load reader

UNIVERZITET U BEOGRADU − FARMACEUTSKI FAKULTET profesori/2015...PDF fileUNIVERZITET U BEOGRADU − FARMACEUTSKI FAKULTET IZBORNOM VE ĆU Na osnovu Odluke Izbornog ve ća Farmaceutskog

  • View
    251

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UNIVERZITET U BEOGRADU − FARMACEUTSKI FAKULTET profesori/2015...PDF fileUNIVERZITET U BEOGRADU...

UNIVERZITET U BEOGRADU FARMACEUTSKI FAKULTET

IZBORNOM VE U

Na osnovu Odluke Izbornog vea Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu br. 2639/1 od 23. januara 2015. godine, imenovana je Komisija za pisanje Izvetaja o prijavljenim kandidatima po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za uu naunu oblast Toksikoloka hemija.

Na konkurs koji je objavljen u listu Poslovi od 21. januara 2015. godine javio se jedan kandidat, dr sc. Zorica Bulat, docent na Katedri za toksikologiju Akademik Danilo Soldatovi Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Komisija u sastavu:

1. Dr Vesna Matovi, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu Farmaceutski fakultet

2. Dr Biljana Antonijevi, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu Farmaceutski fakultet

3. Dr Slobodan Nikoli, vanredni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

pregledala je materijal koji je kandidat priloio i Izbornom veu Farmaceutskog fakulteta

Univerziteta u Beogradu podnosi sledei:

I Z V E T A J

Na raspisani konkurs za izbor jednog vanrednog profesora za uu naunu oblast Toksikoloka hemija, objavljenom u listu Poslovi od 21. januara 2015. godine, prijavio se jedan kandidat dr sc. Zorica Bulat, docent na Katedri za toksikologiju Akademik Danilo Soldatovi Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na osnovu priloene dokumentacije utvreno je da kandidat ispunjava opte uslove konkursa, te podnosimo detaljan Izvetaj, kao i konano miljenje i zakljuak.

U prilogu

Saetak izvetaja Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje vanrednog profesora.

1. BIOGRAFSKI PODACI

Zorica Bulat je roena u Beogradu 22.08.1964. godine, gde je zavrila osnovnu i srednju kolu. Farmaceutski fakultet u Beogradu upisala je kolske 1983/84. godine, a diplomirala juna 1990. godine sa prosenom ocenom 9,14.

Po zavrenom stau poloila je dravni ispit u novembru 1991. godine. Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu radi od marta 1992. godine kao saradnik u praktinoj nastavi u Institutu za toksikoloku hemiju, a od novembra 1993. godine kao asistent-pripravnik na istom predmetu. Novembra 1997. godine je izabrana za asistenta na predmetima Toksikoloka hemija i Kliniko-toksikoloke analize i na isto mesto ponovo izabrana novembra 2001. i maja 2008. godine. Maja 2010. godine izabrana je u zvanje docenta za uu naunu oblast Toksikoloka hemija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Poslediplomske studije iz toksikoloke hemije upisala je kolske 1992/93. godine, a magistarsku tezu pod naslovom Uticaj hroninog trovanja kadmijumom na sadraj cinka, bakra, gvoa i magnezijuma u kunia odbranila 4. aprila 1997. godine pred komisijom u sastavu prof. dr Danilo Soldatovi, prof. dr Vesna Matovi i dr Duan uri.

Doktorsku disertaciju pod naslovom Interakcije kadmijuma i bioelemenata cinka, bakra i magnezijuma kod ljudi i kunia izloenih kadmijumu odbranila je 21. maja 2009. godine pred komisijom u sastavu prof. dr Vesna Matovi, prof. dr Dragana Vujanovi i prof. dr Milan Pavlovi.

Specijalizaciju iz toksikoloke hemije upisala je januara 1996. godine i zavrila 8. decembra 2000. godine odbranom specijalistikog rada pod naslovom Odreivanje metala u biolokom materijalu metodom PAAS: sadraj bioelemenata cinka, bakra, gvoa i magnezijuma u krvi i organima kunia u akutnom trovanju kadmijumom ime je stekla zvanje specijaliste toksikoloke hemije.

Maja 2011. godine pohaala je kurs iz procene rizika od karcinogena (Course in Cancer Risk Assessment, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, May 23-27, 2011).

lan je Udruenja toksikologa Srbije i Saveza farmaceutskih udruenja Srbije (Sekcija za toksikoloku hemiju), kao i Evropskog udruenja toksikologa-EUROTOX, Meunarodnog udruenja toksikologa-IUTOX i Meunarodnog udruenja sudskih toksikologa (The International Association of Forensic Toxicologists-TIAFT).

2. NASTAVNI I PEDAGOKI RAD

Od izbora u zvanje docenta Zorica Bulat uestvuje u realizaciji praktine i teorijske

nastave na Katedri za toksikologiju Akademik Danilo Soldatovi Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u okviru integrisanih akademskih studija, doktorskih akademskih studija, specijalistikih studija za potrebe zdravstva i specijalistikih akademskih studija.

U okviru integrisanih akademskih studija uestvuje u izvoenju teorijske i praktine nastave na obaveznim predmetima Toksikologija s analitikom (studijski program Farmacija i studijski program Farmacija-medicinska biohemija), Klini ko-toksikoloke analize (studijski program Farmacija-medicinska biohemija) i praktine nastave na predmetu Uvod u studije medicinske biohemije (studijski program Farmacija-medicinska biohemija). Takoe, uestvuje u izvoenju teorijske i praktine nastave na izbornim predmetima: Sredstva koja izazivaju zavisnost s analitikom, Ekotoksikologija, Akutna trovanja lekovima s analitikom i Procena rizika po zdravlje ljudi. Aktivno uestvuje u izradi plana i programa izbornih predmeta. Pedagoki rad je ocenjivan od strane studenata i od kolske 2010/11. godine do danas prosena ocena kojom su obuhvaeni svi predmeti iznosi 4,54.

Ukljuena je u izvoenje nastave na doktorskim akademskim studijama modul Toksikologija, specijalizaciji iz Toksikoloke hemije za potrebe zdravstva i akademskoj specijalizaciji Toksikoloka procena rizika od zagaivaa ivotne sredine.

Koautor je jednog udbenika:

Vesna Matovi, Mirjana uki, Biljana Antonijevi, Dragana Vujanovi, Zorica Bulat. Praktikum iz Toksikologije s analitikom II izdanje, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2014. ISBN: 978-86-80263-57-1

i jednog pomonog udbenika:

Vesna Matovi, Aleksandra Buha, Zorica Bulat. Trovanja lekovima: odabrana poglavlja, Univerziteta u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2013. ISBN: 978-86-6273-010-7.

Zorica Bulat bila je lan komisije za ocenu i odbranu jedne doktorske disertacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kandidata dipl. farm. Danijela uki-osi: Uticaj magnezijuma na oksidativni stres i ravnoteu bioelemenata pri akutnom i subakutnom trovanju mieva kadmijumom, 2011. godine.

Bila je lan komisija za odbranu 14 specijalistikih radova iz specijalizacije iz Toksikoloke hemije za potrebe zdravstva, 8 do izbora u docenta i 6 posle izbora u docenta.

Bila je mentor 11 diplomskih i zavrnih radova, kao i lan komisija za odbranu 52 diplomska i zavrna rada, 12 posle izbora u docenta.

Uestvovala je u izradi deset studentskih radova u organizaciji Centra za nauno-istraivaki rad studenata od 2008. do 2014. godine.

Od kolske 2010/11. godine uestvuje u izvoenju teorijske nastave predmeta Toksikologija sa analitikom na Farmaceutskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

VREDNOVANJE NASTAVNOG I PEDAGOKOG RADA

Prikaz rezultata nastavnog i pedagokog rada Zorice Bulat.

Naziv elementa Vrednost

od izbora u docenta

Zbirna ocena nastavne aktivnosti (teorijska i praktina nastava) dobijena na studentskim anketama U periodu od kolske 2010/11. do 2013/14. godine prosena ocena iznosi 4,54 4,57 (Toksikologija s analitikom, Farmacija); 4,48 (Toksikologija s analitikom, Farmacija-medicinska biohemija); 4,42 (Kliniko-toksikoloke analize); 4,44 (Sredstva koja izazivaju zavisnost s analitikom); 4,73 (Ekotoksikologija); 4,62 (Akutna trovanja lekovima s analitikom); 4,54 (Procena rizika po zdravlje ljudi).

5

Uestvovanje u realizaciji nastave: Dopunila nastavni program predmeta Toksikologija s analitikom (Farmacija) na integrisanim akademskim studijama (2 boda) Dopunila nastavni program predmeta Toksikologija s analitikom (Farmacija-medicinska biohemija) na integrisanim akademskim studijama (2 boda) Dopunila nastavni program predmeta Kliniko-toksikoloke analize na integrisanim akademskim studijama (2 boda) Preuzela nastavni program predmeta Uvod u studije medicinske biohemije na integrisanim akademskim studijama (1 bod) Preuzela nastavni program predmeta Sredstva koja izazivaju zavisnost s analitikom (1 bod) Dopunila nastavni program predmeta Akutna trovanja lekovima s analitikom (2 boda) Preuzela nastavni program predmeta Procena rizika po zdravlje ljudi (1 bod) Dopunila nastavni program predmeta Ekotoksikologija (2 boda) Uestvuje u pripremi i izvoenju praktine i teorijske nastave na doktorskim studijama (3 boda) Uestvuje u izvoenju i pripremi praktine i teorijske nastave na specijalistikim studijama za potrebe zdravstva-specijalizacija iz toksikoloke hemije (3 boda) Uestvuje u izvoenju i pripremi nastave na specijalistikim akademskim studijama-specijalizacija iz Toksikoloke procene rizika od zagaivaa ivotne sredine (5 predmeta X 2 boda = 10 bodova)

29

Udbenik Vesna Matovi, Aleksandra Buha, Zorica Bulat, Trovanja lekovima: odabrana poglavlja, Univerziteta u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2013. ISBN: 978-86-6273-010-7

20

Pomoni udbenik Vesna Matovi, Mirjana uki, Biljana Antonijevi, Dragana Vujanovi, Zorica Bulat, Praktikum iz Toksikologije s analitikom II izdanje, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2014. ISBN: 978-86-80263-57-1

15

lan komisije za odbranu doktorske disertacije 1 3 = 3

Mentor odbranjenog diplomskog/zavrnog rada 11 0,5 = 5,5

lan komisije odbranjenog diplomskog/zavrnog rada (ukupno 10,4 bodova) 12 0,2 = 2,4

lan komisije za odbranu zavrnog rada specijalistikih studija za potrebe zdravstva (ukupno 14) 6 x 1 = 6

Ostalo: mentor i komentor studentskih esperimentalnih radova u organizaciji Centra za nauno-istraivaki rad studenata (CNIRS) (ukupno 10 bodova) 8

UKUPNO 103,9 bodova 93,9 bodova

Prema Pravilniku o bliim uslovima za izbor nastavnika na Farmaceutskom fakultetu Zor