56
13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020 UNIVERZITET U BEOGRADU – ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Katedra za Signale i sisteme Istraživačka grupa za Biomedicinsku Instrumentaciju i Tehnologije

UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

13E053AESAkvizicija elektrofizioloških signala

Elektrokardiografija

2019/2020

UNIVERZITET U BEOGRADU – ELEKTROTEHNIČKI FAKULTETKatedra za Signale i sisteme

Istraživačka grupa za Biomedicinsku Instrumentaciju i Tehnologije

Page 2: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/causes_death/top_10/en/

Primena:•Monitoring (bolnički, holter, sport)•Dijagnostika•Predikcija•Intraoperativno

Page 3: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

SrceAkcioni potencijali na srčanom mišiću

Podsetnik

Page 4: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

• P talas: sekvencijalna aktivacija (depolarizacija) leve i desne pretkomore

• QRS kompleks: depolarizacija leve i desne komore (simultano)

• ST-T talas: ventrikularna repolarizacija

PR interval: vremenski interval od početka depolarizacije pretkomora (P talas) do početka depolarizacije komora (QRS kompleks)

QT interval: interval ventrikularne depolarizacije i repolarizacije

RR interval: trajanje srčanog ciklusa (ventrikularnog)

PP interval: trajanje atrijalnog ciklusa

REZIME: EKG je signal sakarakterističnom morfologijom pričemu se razlikuje nekoliko pojava(talasa).

Akcioni potencijali srca na površini tela

Elektrokardiografski EKG signalPodsetnik

Page 5: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Srce kao dipol

Page 6: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Srce kao dipol

Page 7: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Ravni u odnosu na telo čoveka

Page 8: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Vektor odvodaLINEARNOST - F je linearno srazmerno amplitudi dipola

SUPERPOZICIJA

Potencijal F je skalarni proizvod vektora odvoda i vektora el. polja dipola :

Page 9: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Vektor odvoda

- opisuje kako dipol utiče na potencijal

Page 10: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Bipolarni odvodi

Waller, 188710 bipolarnih EKG odvoda

Einthoven, 19083 bipolarna EKG odvoda

STANDARDNI ODVODI

Page 11: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Standardni odvodi

Page 12: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Standardni odvodi

Page 13: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Standardni odvodi

Page 14: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

EKG sabipolarnihodvoda

R-rightL-leftA-armF-foot

Odvod I: LA (+) - RA (-)

Odvod II: LF (+) - RA (-)

Odvod III: LF (+) - LA (-)

RA LA RA

LF

LA

LF

Standardni (bipolarni) odvodiFRONTALNA RAVAN

RF se povezuje na uzemljenje!

Page 15: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Preciznija merenja uzimaju uobzir nehomogenosti u građiljudskog grudnog koša ipostojanje distorzije signala.Jednakostranični trougao sezbog ovoga modifikuje, inaziva se Burgerov trougao.

U kliničkoj praksi se skoroisključivo koristi Einthovenovtrougao.

Burgerov trougao?

Page 16: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Unipolarni odvodi

Page 17: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Unipolarni odvodi

Page 18: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Unipolarni odvodi

Page 19: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Unipolarni odvodi

Page 20: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Unipolarni odvodi

Page 21: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Unipolarni odvodi

Augmentirani odvod u odnosu na:

Page 22: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

R-rightL-leftA-armF-foot

Augmentirani (unipolarni) odvodiFRONTALNA RAVAN

Zajednički odvod za dve elektrodenazivamo indiferentni odvod, apotencijali koje merimo seoznačavaju saaVR, aVL i aVF, gde slovo "a" (od reči"augmented") označava povećansignal u odnosu na signal merenprema Wilsonovom CT.

Naponi augmentiranih odvoda semogu direktno povezati sastandardnim odvodima formulama:

aVR = -0.5 · (I+II),

aVL = 0.5 · (I-III),

aVF = 0.5 · (II+III).

2 odvoda sunezavisna!

RF se povezuje na uzemljenje!

Page 23: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

EKG odvodi u frontalnoj ravni

Page 24: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Prekordijalni odvodi – transverzalna ravanWilson, 1944

RF se povezuje na uzemljenje!

RF

Page 25: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

12 – odvodni sistemsagitalna frontalna

transverzalna

Page 26: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Vektor standardnih odvoda

...

Page 27: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Vektorska elektrokardiografija (VKG)

Page 28: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Nehomogenosti u teluonemogućuju da se zaistadobije precizanvektorkardiogram.

Najbolje standardizovanametoda je tzv. Frankovsistem postavljanjaelektroda.

Mreža otpornika imazadatak atenuacije ikompenzacije zanehomogenosti tela.

Vektorska elektrokardiografija (VKG)

Page 29: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Ezofagalno EKG merenje – sagitalna ravan

Koristi se za utvrđivanje stanjasrčanog mišića u infarktnom ipredinfarktnom stanju.

Elektroda se kateterom postavljau ezofagus kroz nozdrvu.

Obavezno i referentna elektrodana masu pojačavača!

indiferentnaelektroda

Page 30: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Standardi za EKG merenja

B=(0.2-100 Hz)

Page 31: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Standardni EKG uređaj

Page 32: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Standardni EKG uređaj

Page 33: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

pojačanje200 – 2000

CMRR ≥ 60 dB

+

_

+

+

filtri A/D

A/D konverzija: ≥ 12−bitsFrekvencija odabiranjafs >200 Hz

fg = 0.2 - 100 HzNotch filter

Ulazna impedansa za diferencijalni signal:>10 MΩ

elektroda 1

elektroda 2

Ulazna impedansa za signal sr. vrednosti:100 - 200 MΩ

diff

1diff

2

Izlazna impedansa:~100 Ω

Standardni EKG uređaj

Page 34: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Smetnje pri EKG snimanju

Diferencijalni pojačavač, uzemljenje, DRL kola!

Upredanje parica!

Izbor elektroda!

Page 35: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Smetnje pri EKG snimanju

Frekvencijska distorzija EKG zapisa:a) dobar zapis, b) nisu dovoljnopojačane visoke učestanosti, i c) nisupojačane niske učestanosti.

Odgovarajuće filtriranje!

Page 36: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Vout=VEKGmajka -VEKGfetusa

EKG fetusa

EKG merenje majke i fetusaEKG majke

Blondheim-ovakonfiguracijasa 6 elektroda

Page 37: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

KOMPARATOR Vcc

0 VIN

VREF

Page 38: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

PROBLEM: male promene Vin

u okolini Vref dovodedo promene Vout

sa -VCC na VCC, ili obrnuto

KOMPARATOR

Page 39: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

KOMPARATOR SA HISTEREZISOM

REŠENJE: dodavanje otpornika RLower i RFB.

ΔV zavisi od odnosa RLOWER i RFB.

(Šmitov triger)

http://www.labbookpages.co.uk/electronics/resNetworks/comparator.html

Detekcija QRS kompleksa softverski:

Pan Tompkins algoritam

https://www.mathworks.com/matlabcen

tral/fileexchange/45840-complete-pan-

tompkins-implementation-ecg-qrs-

detector

Page 40: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Zaštita pacijenta

Page 41: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Zaštita pacijenta

U slučaju istovremene primene stimulatora – galvansko odvajanje!

Page 42: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Driven Right Leg (DRL) kolo

R0

Ra

Ra

Page 43: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

v = ?

Driven Right Leg (DRL) kolo

Page 44: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

v = ?

v = vcm

signal sr.vrednosti

Kolo za potiskivanje signala srednje vrednosti

Driven Right Leg (DRL) kolo

Page 45: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

+

+

-

RRL

id

Ro

Rf

id

uo/Rf2ucm/Ra

Ra/2

uo

ucm

cm

a

f

o

f

o

a

cm

vR

Rv

R

v

R

v

2

02

-

af

dRLcm

odRLcm

RR

iRv

viRv

/21

Ra = 25 k, RRL= 100 kRf = 5 Mid = 0.2 mA

vcm=50 mV

ucm

Driven Right Leg (DRL) kolo

Page 46: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

INA114www.burr-brown.com

Driven Right Leg (DRL) kolo

Page 47: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

ulaz

Izolacioni pojačavač

otpornička mreža za uklanjanje ofseta

DRL kolo

vcm DIF. POJAČAVAČ

NE

UT

RA

LN

A

TA

ČK

ADriven Right Leg (DRL) kolo

Page 48: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1564053/

High Resolution ECG

Page 49: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1564053/

High Resolution ECG

Page 50: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020
Page 51: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Heart rate variability (HRV)

Iz master rada Borisa Milićevića, 2018

Respiratorna sinusna aritmija

http://www.recoveryaftertraining.net/heart-rate-variability/

Page 52: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Heart rate variability (HRV)https://physionet.org/tutorials/hrv-toolkit/https://www.kubios.com/Softveri za HRV analizu:

Iz master rada Borisa Milićevića, 2018

Page 53: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Poincare plot (Poincare grafik) predstavlja geometrijski prikaz vremenske serije udvodimenzionalnoj ravni. Tačke na grafiku predstavljaju duplete vrednosti izvremenske serije. Važan parametar za Poincare plot jeste kašnjenje (eng. lag) ipredstavlja udaljenost između odbiraka u dupletu (ukoliko je lag = 1 duplet sadržisusedne odbirke, ukoliko je lag = 2 onda duplet sadrži odbirke između kojih senalazi 1 odbirak... ).

Heart rate variability (HRV)

lag=1

SD1, SD2 – pokazateljiaktivnosti parasimpatičkog nervnog sistema

Primer primene: detekcija pospanosti.

Iz master rada Dalibora Veljkovića, 2018

Page 54: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Heart rate variability (HRV)

HF: mera aktivnosti parasimpatikusa

LF: mera aktivnosti simpatikusa

LF/HF odnos – indikator stresa (<2 za zdrave)

Page 55: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Elektrodermalna aktivnostElectroDermal Activity (EDA)Galvanic Skin Response (GSR)

Stres – lučenje hormona adrenalina –povećanje protoka krvi – luči se znoj – provodnost kože raste.

https://www.mindfield.de

Primer primene:-detekcija laži-biofeedback

Iz diplomskog rada Ane Bogdanović, 2018

Page 56: UNIVERZITET U BEOGRADU ... - automatika.etf.rsautomatika.etf.rs/images/FAJLOVI_srpski/predmeti/... · 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala Elektrokardiografija 2019/2020

Elektrodermalna aktivnost

https://wiki.pumpingstationone.org/Biosensor_Array_Galvanic_Skin_Response

https://www.tobiipro.com/