Click here to load reader

UNIVERZITET

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UNIVERZITET

 • 7/23/2019 UNIVERZITET MEDITERAN.docx

  1/25

  UNIVERZITET MEDITERAN

  FAKULTET ZA STRANE JEZIKE

  Fikret Pepi

  Passive in English language

  Predmet: Savremeni en!e"ki #e$ik St%dent: Fikret Pepi S &'(&)Ment*r: Pr*+, dr Smi!#ka St*#an*vi Sm#er: En!e"ki #e$ik i kn#i-evn*"t

  P*d*ri.a

  J%!/ 01&2

  1

 • 7/23/2019 UNIVERZITET MEDITERAN.docx

  2/25

  SADR3AJ

  1. Ap"trakt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , '

  2. Uv*d , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )3. Up*tre4a pa"iva , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5

  ',& 6ra7en#e pa"iva , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8

  ',0, Li"ta Pre!a$ni9 !a*!a % pa"iv% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ',', Li"ta +ra$a!ni9 !a*!a % pa"iv% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ;

  4.

 • 7/23/2019 UNIVERZITET MEDITERAN.docx

  3/25

  1 APSTRAKT

 • 7/23/2019 UNIVERZITET MEDITERAN.docx

  4/25

  2 UV

 • 7/23/2019 UNIVERZITET MEDITERAN.docx

  5/25

  T9e "%4#e.t was blindfolded and a pen.i! was placed in t9e !e+t 9and,2, Da na!a"e vri*.a ak.i#e:5, Da i$4#en% *n* t* 4i % "%pr*tn*m 4i!* d%aBak aktivni "%4#ekat:8, Da $adr-e i"ti "%4#ekat % d%*# reBeni.i,

  S!edea reBeni.a p*ka$%#e k*m4ina.i#% $adn#a tri ra$!*a $a %p*tre4% pa"iva,

  A" a .at m*ve"/ it is keep informed *+ it" m*vement" n*t *n!G 4G it" eGe"/ 4%t a!"* 4Gme""ae" +r*m it" pad" and e!"e9ere in it" "kin/ it" *ran" *+ 4a!an.e/ and it" "en"e *ran"*+ #*int" and m%".!e",

  Kada k*ri"tim* pa"iv/ m*-em* naravn* da "p*men*m* aen"a na kra#% reBeni.e k*ri"tei4G,

 • 7/23/2019 UNIVERZITET MEDITERAN.docx

  6/25

  &, Pa"iv k*ri"tim* kada -e!im* da "tavim* +*k%" na ak.i#%, Me7%tim/ nep*$nat #e vri!a. teradn#e,

  Prim#er: MG 4ike a" "t*!en,

  Mo% bicikl %e ukraden.

  U *rn#em prim#er% +*k%" #e na Bin#eni.i da #e m*# 4i.ik! %kraden, Me7%tim ne $nam* k* #et* %radi*,

  0, Pa"iv "e na#vie k*ri"ti % En!"k*m ne* % 4i!* k*m dr%*m #e$ik%, Pri#e "vea/ k*ri"ti"e kak* 4i "e i$4#e!a ne#a"n*a imeni.e i!i $am#eni.e % aktiv%,

  Prim#er: T9e .%rrent *n t9e !ine a" "it.9ed *++, C Um#e"t*: T9eG "it.9ed *++ t9e .%rrent*n t9e !ine,

  Naravn*/ *7e nemam* 4G?p9ra"e aenta,

  ', Pa"iv "e *4iBn* k*ri"ti "a !a*!imasay, think, belie#e, feel, expect itd, Kak* 4i i$4#e!ine#a"ne "%4#ekte C we, they, people&, kak* 4i da!i %ti"ak 4e$!iBn*"ti i *4#ektivn*"ti, i" .*nditi*n i" "aid t* 4e .riti.a!,

  i" .*nditi*n i" "aid t* 4e .riti.a!,

  >i" .*nditi*n a" "aid t* 4e .riti.a!,

  ), e"t* k*ri"tim* pa"iv 4e$ by +ra$e "a vri*.em radn#e/ ne $at* t* #e vri*. ne#a"na

  imeni.a i!i $am#eni.a ve $at* t* #e *Bi!edna i$ k*ntek"ta,

  Prim#er: T9e e".aped pri"*ner a" !ater detained and taken t* t9e p*!i.e "tati*n,

  2, K*ri"tim* pa"iv da pre4a.im* na!a"ak "a vri*.a na "am% ak.i#%/ ka* t* "m* vid#e!i %C'/ na#Bee "e k*ri"ti % 4e$!iBn*m *4#ektivn*m En!e"k*m/ ka* t* "% n*vin"kii$v#eta#i i!i na%Bni tek"t*vi,

  6

 • 7/23/2019 UNIVERZITET MEDITERAN.docx

  7/25

  Prim#er: Severa! Pa""ener ere prevented +r*m enterin t9e "tati*n,

  5, Neki !a*!i ka* t* "%gi#e, offer, tell itd,/ %$ima#% dva *4#ekta/ indirektni *4#ekat idirektni *4#ekat,

  Prim#er: T9eG 9ave iven me a .*mpanG .ar,

  S *4$ir*m da #e na!a"ak *4i.n* na *"*4i .ee ne* na "tvar/ enera!n* pravim* *dindirektn* *4#ekta "%4#ekat % *v*# pa"ivn*# re.eni.i i"p*d:

  I 9ave 4een iven a .*mpanG .ar,

  8, M*%e #e k*ri"titi pa"iv "a in+initivima/ er%ndima i parti.ipima,

  Prim#er: I ant t* p9*t*+it t* 4e "9*n in everG ne"paper, CIn+initive,

  >e ran int* a t%nne! a+ter 4ein "p*tted at >amp"tead "tati*n, C6er%nd,

  Qitne""e" rep*rted "eein a man 4ein !ed aaG in 9and .%++", CParti.ip!e,

  , Kada k*ri"tim* +ra$a!ne !a*!e/ ka* t* "% switch off, take on, fill in itd,/ % pa"ivn*#reBeni.i/ partik%!e Coff, on, in itd, m*ra#% da "e nad#% d* !a*!a i ne m*% "e ra$dva#ati,

  Prim#er: A.tiv: Qe 9ave +i!!ed a!! t9e"e +*rm" in n*,

  Pa"iv: A!! t9e"e +*rm" 9ave 4een +i!!ed in n*,

  ',& 6ra7en#e pa"iva

  Pa"iv "e radi *d p*m*n* !a*!a be i parti.ipa preterita !avn* !a*!a,

  Da 4i "e i"tak!a ne*Bekivan*"t i!i $naBa# radn#e/ m*-e "e % *v*r%/ k*!*kvi#a!n*/ %p*tri#e4iti get%m#e"t* be,

  Kada "tvarni vri!a. radn#e *v*rnik% ni#e va-an i!i ni#e p*$nat %p*tri#e4ie "e pa"ivnak*n"tr%k.i#a/ % k*#*# "e predmet radn#e #av!#a % +%nk.i#i "%4#ekta/ a vri!a. "e nee "p*men%ti,

  Prim#er: I was invited t* a partG,

  Kad *v*rnik -e!i da ime vri*.a radn#e p*m#eri na kra# reBeni.e/ ka* n*v p*datak % "v*mka$ivan#%/ %p*tri#e4ie pa"iv "a by: I was invited4G mG +riend",

  7

 • 7/23/2019 UNIVERZITET MEDITERAN.docx

  8/25

  Pa"iv "e m*-e raditi i *d nepre!a$n* !a*!a p*d %"!*v*m da #e %p*tri#e4!#en pred!*p*"!i#e n#ea i da radn#a %p*tri#e4!#en* !a*!a d*v*di d* pr*m#ene:

  This bed hasnt been slept in. U *v*m krevet% ni#e "e "pava!*,

  ',& LISTA PRELAZNI> 6LA6e a" deemed t* 4e t9e %ardian *+ t9e .9i!d,

  T9e meetin i" ".9ed%!ed +*r Fe4r%arG &),

  Dr%nken airmen ere a!!eed t* 9ave rampaed t9r*%9 t9e 9*te!,

  8

 • 7/23/2019 UNIVERZITET MEDITERAN.docx

  9/25

  ',0 LISTA FRAZALNI> 6LA6

 • 7/23/2019 UNIVERZITET MEDITERAN.docx

  10/25

  Pa"ivn% +*rm% !a*!a % "vim vremenima pravim* k*ri"tei 4e % *d*vara#%em vremen%/ p!%"parti.ip pr*!i !avn* !a*!a,

  Prim#er: MG 4a was stolen, C A t9ie+ "t*!e mG 4a,

  T9e m%rder is being investigated, C T9e p*!i.e are inve"tiatin t9e m%reder,

  P*re7en#a aktivni9 i pa"ivni9 +*rmi:

  active passive

  !odal verbs: ver4 ? 4e anadian" must answer A!! t9e %e"ti*n" must be

  ?pa"t parti.ip!e a!! t9e %e"ti*n", answered,

  T9eG have to take a te"t, A te"t has to be takenb.

  !odal per"ects: ver4 ? S*me*ne might have It might have benn stolen

  9ave 4een ? pa"t parti.p!e stolen it,

  T9e #%rG ought to have >e ought to have been

  convicted 9im, convicted.

  !ulti#word verbs: Nikada T9eG took .*mpanG $ T9e .*mpanG was takenne *dva#am* !a*! *d partik%!a over in 011&, 4G t9em *ver in 011&,

  % pa"iv%, T9e .*mpanG was taken

  overC4G t9em in 011&,

  make C+*r.e("ee(9ear( T9e 4**" made me I was made to work !ate,

  help % in"initive: 4e?pa"t work !ate,

  parti.ip!e ? t* ? in+initive I saw 9er take it. S9e was seen to take it,

  let: Let 9a" n* pa""ive +*rm T9e tea.9er let %" !eave Qe were allowed&

  "* e %"e a pa""ive +*rm *+ ear!G, permited&given

  a!!*(permit(ive permi""i*n, permission t* !eave ear!G

  10

 • 7/23/2019 UNIVERZITET MEDITERAN.docx

  11/25

  ),&, =IN6 I INFNITIVNI e en#*G" being spoiled. >e en#*G" 9i" parent" spoiling 9im,

  having been % past participle: per"ect 'ing "orm:

  T9e dea! having been signed( e )aving signed t9e dea!/ e ent

  ent *%t t* .e!e4rate, *%t t* .e!e4rate,

  T9e %arter!G a..*%nt" not having *ot having "inalisedt9e %ater!G

  been "inalised( t9e a%dit*r" ere a..*%nt"/ t9e a%dit*r" ere

  %na4!e t* pre"ent t9eir rep*rt, %na4!e t* pre"ent t9eir rep*rt,

  M*-em* k*ri"titi 9avin 4een ? pa"t parti.ip!e i 4ein ? pa"t parti.ip!e da %ka-% na pr*!*"tnak*n t* *dre7eni !a*!i k*#i "% praeni "a =ing *4!ik*m/ e,, regret, remember'

  Prim#er: Qe reret not having been shown& not being shown t9e A.r*p*!i", CQe reret t9e +a.tt9at t9e t*%r %ide didnt "9* %" t9e A.r*p*!i",

  I remem4er having been in"ormed&being in"ormed b about the assault. C Iremem4er t9at I a" in+*rmed a4*%t t9e a""a%!t,

  11

 • 7/23/2019 UNIVERZITET MEDITERAN.docx

  12/25

  ),0, >AVE(6ET ?

 • 7/23/2019 UNIVERZITET MEDITERAN.docx

  13/25

  )ave&,et that mess cleaned up at *n.e

  M*-em* da k*ri"tim* ka%$ativ % 4%d%im reBeni.ama ka* nare7en#a i!i *4ean#a, U *v*m"!%Ba#% radn#% m*-e da vri "%4#ekat reBeni.e i!i nek* dr%i:

  D*nt *rrG, +ll have the report "inished4e+*re t9e 4*ard meetin, C I i!! d* it *r I

  i!! 9ave it d*ne,

  ),' PRE6LED PASIVA U

 • 7/23/2019 UNIVERZITET MEDITERAN.docx

  14/25

  Pa"tPer+e.t

  6e*re had repaired manG.ar" 4e+*re 9e re.eived 9i"me.9ani." !i.en"e,

  ManG .ar" had been repaired4G 6e*re 4e+*re 9i re.eived9i" me.9ani." !i.en"e,

  Pa"tPer+e.t*ntin%*%"

  9e+ J*ne" had beenpreparing t9e re"ta%rant"+anta"ti. dinner" +*r t* Gear"

  4e+*re 9e m*ved t* Pari",

  T9e re"ta%rantW" +anta"ti.dinner" had been beingprepared4G 9e+ J*ne" +*rt* Gear" 4e+*re 9e m*ved t*Pari",

  Simp!eF%t%rewill

  S*me*ne will "inisht9e *rk4G 2:11 PM,

  T9e *rk will be "inished4G2:11 PM,

  Simp!eF%t%rebe going to

  Sa!!G is going to makea4ea%ti+%! dinner t*ni9t,

  A 4ea%ti+%! dinner is going tobe made4G Sa!!G t*ni9t,

  F%t%re*ntin%*%"will

  At :11 PM t*ni9t/ J*9n willbe washingt9e di"9e",

  At :11 PM t*ni9t/ t9e di"9e"will be being washed4G J*9n,

  F%t%re*ntin%*%"be going to

  At :11 PM t*ni9t/ J*9n isgoing to be washingt9edi"9e",

  At :11 PM t*ni9t/ t9e di"9e"are going to be being washed

  4G J*9n,

  F%t%rePer+e.twill

  T9eG will have completedt9epr*#e.t 4e+*re t9e dead!ine,

  T9e pr*#e.t will have beencompleted4e+*re t9e dead!ine,

  F%t%rePer+e.tbe going to

  T9eG are going to havecompletedt9e pr*#e.t 4e+*ret9e dead!ine,

  T9e pr*#e.t is going to hav

Search related