Click here to load reader

Univerzita Palackého v Olomouci - · PDF fileACI Arteria cerebri inferior ACS Arteria coronaria sinistra AEI Arteria epigastrica inferior AIVP Arteria interventricularis posterior

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Univerzita Palackého v Olomouci - · PDF fileACI Arteria cerebri inferior ACS Arteria...

 • Univerzita Palackého v Olomouci

  Fakulta tělesné kultury

  LÉČEBNÁ REHABILITACE U PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CHOROBOU

  SRDEČNÍ PO KARDIOCHIRURGICKÝCH OPERACÍCH

  Bakalářská práce

  Autor: Tereza Klaclová

  Fyzioterapie

  Vedoucí práce: Mgr. Mirka Bednaříková

  Olomouc 2015

 • Jméno a příjmení autora: Tereza Klaclová

  Název bakalářské práce: Léčebná rehabilitace u pacientů s ischemickou chorobou

  srdeční po kardiochirurgických operacích

  Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra

  fyzioterapie

  Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Mirka Bednaříková

  Rok obhajoby bakalářské práce: 2015

  Abstrakt:

  Bakalářská práce pojednává o léčebné rehabilitaci u pacientů s ischemickou

  chorobou srdeční po kardiochirurgických operacích. Přehledně předkládá systematicky

  setříděný výběr poznatků, postupů a způsobů léčebné rehabilitace získaný z dostupných

  publikací našich i zahraničních autorů. Teoretická část práce je zaměřena na anatomii

  a fyziologii kardiovaskulárního systému a na přehled onemocnění srdce a cév.

  Detailněji je popsána problematika ischemické choroby srdeční, její akutní a chronické

  formy a vyšetřovací metody, které se využívají k její diagnostice. Speciální část práce

  je zaměřena na možnosti léčby a na rehabilitační metody a postupy u pacientů

  s touto chorobou. Bakalářská práce je doplněna o kazuistiku pacienta

  po aortokoronárním bypassu.

  Klíčová slova: ischemická choroba srdeční, aortokoronární bypass, minimálně

  invazivní přímý bypass koronární artérie, kardiorehabilitace

  Souhlasím s půjčováním bakalářské práce v rámci knihovních služeb.

 • Author’s first name and surname: Tereza Klaclová

  Title of the thesis: Rehabilitation in patients with ischemic heart disease after cardiac

  surgical procedures

  Site: Palacký University Olomouc, Faculty of Physical Culture, Department

  of Physiotherapy

  Supervisor: Mgr. Mirka Bednaříková

  The year of presentation: 2015

  Abstract:

  The dissertation discusses rehabilitation in patients with ischemic heart disease

  after cardiac surgical procedures. It presents a clear and systematically designed

  selection of findings, methods and types of rehabilitation obtained from available

  published papers written by Czech and foreign authors. The theoretical part focuses

  on cardiovascular system and its anatomy and physiology, and provides an overview

  of cardiovascular disease. The problematic of ischemic heart disease is described

  more in-depth, including its acute and chronic forms, or assessment methods

  used for its diagnosis. The special section focuses on treatment options and various

  rehabilitation methods in ischemic heart disease patients. Additionally, the dissertation

  conveys a case study of a patient after the aortocoronary bypass procedure.

  Keywords: ischemic heart disease, aortocoronary bypass, minimally invasive direct

  coronary artery bypass, cardiac rehabilitation

  I afree the thesis paper to be lent within the library service.

 • Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně pod vedením Mgr. Mirky

  Bednaříkové, uvedla všechny použité a odborné zdroje a dodržovala zásady vědecké

  etiky.

  V Olomouci dne 27. dubna 2015 ..............................

 • Děkuji Mgr. Mirce Bednaříkové za pomoc a cenné rady, které mi poskytla

  při zpracování bakalářské práce.

 • OBSAH

  1 ÚVOD ..................................................................................................................... 10

  2 CÍL .......................................................................................................................... 11

  3 TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................ 12

  3.1 ANATOMIE A FYZIOLOGIE CÉVNÍHO SYSTÉMU ................................ 12

  3.1.1 Srdce ........................................................................................................... 12

  3.1.1.1 Makroskopická stavba srdce .............................................................. 12

  3.1.1.2 Cévní zásobení srdce ......................................................................... 14

  3.1.1.3 Převodní systém srdeční .................................................................... 16

  3.1.1.4 Srdeční cyklus ................................................................................... 17

  3.1.1.5 Inervace srdce .................................................................................... 18

  3.2 Kardiovaskulární onemocnění ........................................................................ 19

  3.2.1 Ischemická choroba srdeční ........................................................................ 19

  3.2.1.1 Ateroskleróza ..................................................................................... 20

  3.2.1.2 Akutní formy ICHS – Akutní koronární syndrom ............................ 23

  3.2.1.3 Chronické formy ischemické choroby srdeční .................................. 29

  3.2.1.4 Vyšetřovací metody u ICHS .............................................................. 32

  3.2.2.3.1 Neinvazivní vyšetřovací metody ................................................... 32

  3.2.2.3.2 Invazivní vyšetřovací metody ....................................................... 37

  4 SPECIÁLNÍ ČÁST ................................................................................................. 38

  4.1 Léčebné postupy u ischemické choroby srdeční ............................................. 38

  4.1.1 Farmakologická léčba ................................................................................. 38

  4.1.2 Intervenční léčba ......................................................................................... 40

  4.1.3 Chirurgická léčba ........................................................................................ 41

  4.1.3.1 Aortokoronární bypass ...................................................................... 41

  4.1.3.2 Miniinvazivní výkony ....................................................................... 43

  4.2 Kardiovaskulární rehabilitace ......................................................................... 46

  4.2.1 Vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapeuta .............................................. 47

  4.2.2 Fáze rehabilitace ......................................................................................... 48

  4.2.2.1 Předoperační rehabilitace .................................................................. 48

  4.2.2.1.1 Respirační fyzioterapie .................................................................. 49

  4.2.2.2 Pooperační rehabilitace ..................................................................... 55

  4.2.2.2.1 Hospitalizační rehabilitace ............................................................ 55

  4.2.2.2.2 Časná posthospitalizační rehabilitace ........................................... 59

  4.2.2.3 Běžný rekonvalescenční režim .......................................................... 64

  5 KAZUISTIKA ........................................................................................................ 65

 • 5.1 Anamnéza ....................................................................................................... 65

  5.2 Kineziologické vyšetření ................................................................................ 67

  5.3 Rehabilitační plán ........................................................................................... 68

  6 DISKUSE ................................................................................................................ 71

  7 ZÁVĚR ................................................................................................................... 76

  8 SOUHRN ................................................................................................................ 77

  9 SUMMARY ............................................................................................................ 78

  10 REFERENČNÍ SEZNAM ...................................................................................... 79

 • SEZNAM ZKRATEK

  ACD Arteria coronaria dextra

  ACE inhibiotory Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu

  ACI Arteria cerebri inferior

  ACS Arteria coronaria sinistra

  AEI Arteria epigastrica inferior

  AIVP Arteria interventricularis posterior

  AKS Akutní koronární syndrom

  ANS Autonomní nervový systém

  AP Angina pectoris

  AS Ateroskleróza

  AV

Search related