Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - uk.ukf.sk ?· Praktikum z fyzickej geografie. Nitra : FPV…

  • Published on
    14-May-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Univerzita Kontantna Filozofa v Nitre Fakulta prrodnch vied

Prehad publikanej innosti za rok 2004

Skupina A1 - Knin publikcie charakteru vedeckej monografie Poet zznamov: 6 AAB Vedeck monografie vydan v domcich vydavatestvch (6)

Skupina A2 - Ostatn knin publikcie Poet zznamov: 26 ACA Vysokokolsk uebnice vydan v zahraninch vydavatestvch (1) ACB Vysokokolsk uebnice vydan v domcich vydavatestvch (1) BAB Odborn knin prce vydan v domcich vydavatestvch (6) BCB Uebnice pre zkladn a stredn koly (6) BCI Skript a uebn texty (9) EAJ Odborn preklady publikci - knin (1) FAI Redakn a zostavovatesk prce (bibliografie, asopisy, encyklopdie, katalgy, slovnky, zbornky...) (2)

Skupina B - Publikcie v karentovanch vedeckch asopisoch a autorsk osvedenia, patenty a objavy Poet zznamov: 38 ADC Vedeck prce v zahraninch karentovanch asopisoch (30) ADD Vedeck prce v domcich karentovanch asopisoch (5) AEG Strun oznmenia alebo abstrakty vedeckch prc v zahraninch karentovanch asopisoch (2) BDD Odborn prce v domcich karentovanch asopisoch (1)

Skupina C - Ostatn recenzovan publikcie Poet zznamov: 385 ABC Kapitoly vo vedeckch monografich vydan v zahraninch vydavatestvch (1) ABD Kapitoly vo vedeckch monografich vydan v domcich vydavatestvch (4) ADE Vedeck prce v zahraninch nekarentovanch asopisoch (10) ADF Vedeck prce v domcich nekarentovanch asopisoch (23) AEC Vedeck prce v zahraninch recenzovanch vedeckch zbornkoch, monografich (27) AED Vedeck prce v domcich recenzovanch vedeckch zbornkoch, monografich (145) AFA Publikovan pozvan prspevky na zahraninch vedeckch konferencich (2) AFB Publikovan pozvan prspevky na domcich vedeckch konferencich (4) AFC Publikovan prspevky na zahraninch vedeckch konferencich (23)

AFD Publikovan prspevky na domcich vedeckch konferencich (46) AFF Abstrakty pozvanch prspevkov z domcich konferenci (1) AFG Abstrakty prspevkov zo zahraninch konferenci (19) AFH Abstrakty prspevkov z domcich konferenci (23) BBB Kapitoly v odbornch knihch vydan v domcich vydavatestvch (4) BCK Kapitoly v uebniciach a uebnch textoch (5) BDE Odborn prce v zahraninch nekarentovanch asopisoch (12) BDF Odborn prce v domcich nekarentovanch asopisoch (23) BEC Odborn prce v zahraninch recenzovanch zbornkoch (konferennch aj nekonferennch) (5) BED Odborn prce v domcich recenzovanch zbornkoch (konferennch aj nekonferennch) (8)

Poet zznamov spolu: 455

Menn zoznam publikci Skupina A1 - Knin publikcie charakteru vedeckej monografie AAB Vedeck monografie vydan v domcich vydavatestvch Poet zznamov: 6

AAB001 BAUEROV, Mria - BAUEROV, Mria - OMELKA, Radoslav. Analza vybranch genetickch markerov opanej metdou PCR. Nitra : FPV UKF, edcia Prrodovedec . 140, 2004. 125 s. ISBN 80-8050-734-1.

AAB002 BAUEROV, Mria - LAURINK, Jozef - SLOKOV, Adriana - VARCOV, Oga - PIVKO, Juraj a kol. Ovarilne funkcie a embryogza u normlnych a transgnnych zvierat. Nitra : VV, 2004. 163 s. ISBN 80-88872-42-1.

AAB003 DUBCOV, Alena. Zmeny v edukcii humnnej geografie. Geografick tdie 9. Nitra : KGRR FPV UKF, 2004. 92 s. ISBN 80-8050-692-2.

AAB004 MIKLS, Ladislav - IZAKOVIOV, Zita - HREKO, Juraj - A, kol. Krajinnoekologick hodnotenie povodia Ipa. Bratislava : KE SAV, 2004. 183 s. ISBN 80-968120-7-6.

AAB005 PUCHEROV, Zuzana. Vvoj vyuitia krajiny na rozhran Zobora a itavskej pahorkatiny (na prklade vybranch obc). Nitra : FPV UKF, edcia Prrodovedec . 141, 2004. 147 s. ISBN 80-8050-735-X.

AAB006 EDIV, Ondrej - FULIER, Jozef. lohy a humanizcia vyuovania matematiky. Nitra : FPV UKF, edcia Prrodovedec . 135, 2004. 243 s. ISBN 80-8050-700-7.

Skupina A2 - Ostatn knin publikcie ACA Vysokokolsk uebnice vydan v zahraninch vydavatestvch Poet zznamov: 1

ACA001 SANDANUSOV, Anna - DYTRTOV, Radmila. Kapitoly z pedagogick praxe. Textov studijn opora pro studujc uitelstv pro stedn koly zemdlsk, lesnick a pbuzn obory.. Praha : esk zemdlsk univerzita, 2004. 100 s. ISBN 80-213-1178-9.

ACB Vysokokolsk uebnice vydan v domcich vydavatestvch Poet zznamov: 1

ACB001 MARTINIAKOV, Monika - OMELKA, Radoslav - BAUEROV, Mria - SIROTKIN, Alexander. Veobecn imunolgia. Nitra : FPV UKF, edcia Prrodovedec . 142, 2004. 126 s. ISBN 80-8050-740-6.

BAB Odborn knin prce vydan v domcich vydavatestvch Poet zznamov: 6

BAB001 DUBCOV, Alena - CHRASTINA, Peter - KRAMREKOV, Hilda. Vitajte vo svete geografickej olympidy. Bratislava : IUVENTA, 2004. 60 s. ISBN 80-8072-027-4.

BAB002 ILLOV, Ludmila - SPIIAK, Jn - TORONYIOV, M. - TURNOVEC, I.. Obsidin: prrodn zaujmavos z Viniiek pri Trebiove. Nitra : FPV UKF Nitra, O Viniky, G SAV Bansk Bystrica, 2004. 51 s. ISBN 80-8050-694-9.

BAB003 MICHALKOC-KUDREJOV, Anna - DUBCOV, Alena - KRAMREKOV, Hilda. Prlepy (mestsk as Zlatch Moraviec) 1354-2004. Zlat Moravce : Obianske zdruenie Prlepianka, 2004. 67 s. ISBN .

BAB004 RUIKA, Milan. Hadanie miesta v ase a priestore. Bratislava : Zdruenie BIOSFRA pre rozvoj krajinnej ekolgie, 2004. 216 s. ISBN 80-968030-5-0.

BAB005 SKALKA, Jn - Jakab, I.. Zklady PC, Windows a Office. Nitra : AM, 2004. 464 s. ISBN 80-968436-3-X.

BAB006 STOFFOV, Veronika. Pota - univerzlny didaktick prostriedok. Nitra : Nitra : Fakulta prrodnch vied UKF, 2004. 172 s. ISBN 80-8050-450-4.

BCB Uebnice pre zkladn a stredn koly Poet zznamov: 6

BCB001 KECSKS, Arpd. Fyzika v zaujmavch lohch - lohy Fyziklnej olympidy kategri A a D pre iakov strednch kl. Bratislava : IUVENTA, 2004. 232 s. ISBN 80-8072-016-9.

BCB002 KLUVANEC, Daniel. Fyzika v zaujmavch lohch - lohy Fyziklnej olympidy kategri A a D pre iakov strednch kl. Bratislava : IUVENTA, 2004. 232 s. ISBN 80-8072-016-9.

BCB003 TELEKI, Aba. Fyzika v zaujmavch lohch - lohy Fyziklnej olympidy kategri A a D pre iakov strednch kl. Bratislava : IUVENTA, 2004. 232 s. ISBN 80-8072-016-9.

BCB004 EDIV, Ondrej - ERETKOV, Soa - MALPEROV, Mria - BLINT, udovt. Matematika pre 6. ronk zkladnej koly, 1. as, pre koly s vyuovacm jazykom maarskm. Bratislava : SPN, 2004. ISBN 80-10-00567-3.

BCB005 EDIV, Ondrej - ERETKOV, Soa - MALPEROV, Mria - BLINT, udovt. Matematika pre 7. ronk zkladnej koly, 2. as. Bratislava : SPN, 2004. ISBN 80-10-00369-4.

BCB006 EDIV, Ondrej - ERETKOV, Soa - MALPEROV, Mria - BLINT, udovt. Matematika pre 8. ronk zkladnej koly, 1. as. Bratislava : SPN, 2004. ISBN 80-10-00748-X.

BCI Skript a uebn texty Poet zznamov: 9

BCI001 BAL, Ivan - VANKOV, Viera - KRAMREKOV, Hilda - HASPROV, Magdalna. Biogeografia (uebn texty). Nitra : FPV UKF, edcia Prrodovedec . 144, 2004. 120 s. ISBN 80-8050-741-4.

BCI002 BAUEROV, Mria - TURNI, Milan - OMELKA, Radoslav. Polymerzov reazov reakcia. Nitra : FPV UKF, edcia Prrodovedec . 127, 2004. ISBN 80-8050-689-2.

BCI003 CIMRA, Jozef - HASPROV, Magdalna - KRAMREKOV, Hilda - OREMUSOV, Da - RAMPAEKOV, Zuzana - VESELOVSK, Jn. Praktikum z fyzickej geografie. Nitra : FPV UKF, edcia Prrodovedec . 129, 2004. 161 s. ISBN 80-8050-695-7.

BCI004 DRBEKOV, Janka - LENGYELOV, Libua - MARENIK, Alojz - KUNA, Roman. Praktick cvienia z mikrobiolgie. Nitra : FPV UKF, edcia Prrodovedec . 149, 2004. 126 s. ISBN 80-8050-754-6.

BCI005 HOVORKA, Duan - ILLOV, Ludmila. Mineralgia: zklad poznvania anorganickch materilov. Nitra : FPV UKF, edcia Prrodovedec 132, CD-nosi, 2004. 95 s. ISBN 80-8050-693-0.

BCI006 ILLOV, Ludmila - Turnovec, I.. Zklady gemolgie. Nitra : FPV UKF Nitra, 2004. 116 s. ISBN intern materily katedry.

BCI007 LAURINK, Jozef - PETROVIOV, Ida - STREJEK, Frantiek - CHRENEK, Peter - TRANDIK, Jozef. Nvody na praktick cvienia z biotechnolgi ivochov. Nitra : FPV UKF, edcia Prrodovedec . 124, 2004. 156 s. ISBN 80-8050-661-2.

BCI008 TURNI, Milan - SASKOV, Jana - KORKOV, ubomira - BURIANOV, Mria. Zklady informatiky 1. Nitra : FPV UKF, 2004. 99 s. ISBN 80-8050-752-X.

BCI009 TURNI, Milan - SASKOV, Jana - KORKOV, ubomira - BURIANOV, Mria. Zklady informatiky 2. Nitra : FPV UKF, 2004. 103 s. ISBN 80-8050-753-8.

EAJ Odborn preklady publikci - knin Poet zznamov: 1

EAJ001 KMEOV, Mria - BOEK, M. a kol.. 4. fzet, Feladatgyjtemny: preklad uebnice matematiky pre 3. ronk gymnzi a SO, 4. zoita, zbierky loh, do maariny. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2004. ISBN 80-7158-471-1.

FAI Redakn a zostavovatesk prce (bibliografie, asopisy, encyklopdie, katalgy, slovnky, zbornky...) Poet zznamov: 2

FAI001 ERETKOV, Soa. Vron sprva FPV UKF v Nitre za rok 2003. Nitra : FPV UKF, edcia Prrodovedec . 130, 2004. ISBN 80-8050-705-8.

FAI002 KRAMREKOV, Hilda - DUBCOV, Alena. Geografick informcie 8 : Stredoeurpsky priestor - Geografia v kontexte regionlneho rozvoja. Nitra, 575 s. : Fakulta prrodnch vied, Univerzita Kontantna Filozofa, 2004. ISBN 80-8050-784-8.

Skupina B - Publikcie v karentovanch vedeckch asopisoch a autorsk osvedenia, patenty a objavy ADC Vedeck prce v zahraninch karentovanch asopisoch Poet zznamov: 30

ADC001 BJERREGAARD, B - WRENZYCKI, Ch - SAVOV, Radovan - HOZAK, P - LAURINK, Jozef - NIEMANN, H - MOTLIK, J - MADDOX, - HYTTEL, P. Regulation of ribosomal RNA synthesis during the final phases of porcine oocyte growth. In Biological Reproduction. 2004, ro. 70, s. 925-935. ISSN .

ADC002 BJERREGAARD, Bolette - WRENZYCKI, Christine - STREJEK, Frantiek - LAURINK, Jozef - HOLM, Peter - OCHS, Robert - ROSENKRANZ, Christine - CALLESEN, Henrik - NIEMANN, Heiner - MADDOX-HYTTEL, Poul. Expression of nucleolar related proteins in porcine preimplantation embryos produced in vivo and in vitro. In Biol Reprod. 2004, ro. 70, s. 867-876. ISSN 0006-3363.

ADC003 FARAGOV, Natlia - FARAG, Juraj - GLOV, Jana. Comparison of the nodulation ability and abundance of aerobic bacteria in the rhizosphere of transgenic and non-transgenic lines of alfalfa.. In IOBC wprs Bulletin, Bulletin OILB srop. 2004, ro. 27, . 3, s. 65-71. ISSN 92-9067-164-3.

ADC004 FESZTEROV, Melnia - BARTH, Ondrej - KILR, Ferenc. Plon spad oxidu siriitho v lokalite aa. In Chemick listy. 2004, ro. 98, . 8, s. 696-697. ISSN 0009-2770.

ADC005 FESZTEROV, Melnia - BARTH, Ondrej. Aplikcia \"DEAD STOP\" titrcie na stanovenie duska v kolskch podmienkach. In Chemick listy. 2004, ro. 98, . 8, ISSN 0009-2770.

ADC006 GREGU, Jn - CHROMKOV, Mria - LIKA, Marek - VOZR, Libor. Enthalpy Relaxation in Na2O-CaO-SiO2 Glass Mazurins versus Moynihans Approximation of Relaxation Times. In Glastech. Ber. Glass. Sci. Technol.. 2004, ro. 77, s. 372-377. ISSN 0946-7475.

ADC007 HABIBALA, Haim - KME, Tibor. Theoretical Branches in Education of Computer Science. In International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 2004, ro. 35, . 6, s. 829-841. ISSN 1464-5211.

ADC008 HAMILTON, H. H - PEURA, T. T - LAURINK, Jozef - MADDOCKS, S - MADDO, - HYTTEL, P. Ovine ooplasm directs initial nucleolar assembly in embryos cloned from ovine, bovine and porcine cells. In Mol. Reprod. Dev.. 2004, ro. 69, s. 117-125. ISSN .

ADC009 HEGEDUSOV, Albeta - HEGEDUS, Ondrej - VARGOV, Andrea - VALKOV, Magdalna. The content of organic selenium in vegetables. In Chemick listy. 2004, ro. 98, . 8, s. 530-531. ISSN 0009-2770.

ADC010 HEGEDUSOV, Albeta - M. anigov - V. Duckov. Testing the effect of sanitary detergents on psychotrophic bacteria isolated from milk. In Magyar llatorvosok Lapja. 2004, ro. 126, . 12, s. 761-764. ISSN 0025-004X.

ADC011 HEGEDUSOV, Albeta - VOLLMANNOV, Alena - LAHUK, Ladislav - LAZOR, Peter. Kumulcia akch kovov bbom vo vzahu k obsahu ich potencilne bioprstupnch foriem v pde. In Chemick listy. 2004, ro. 98, . 8, s. 532. ISSN 0009-2770.

ADC012 HOVORKA, Duan - MATSEK, Duan - MLATEC, Rudolf - SLIVKA, Vladimr. Raw material aspects of the Neolithic ceramics from the Cfer-Pc site (western Slovakia). In Archeologick rozhledy. 2004, ro. 56, . 2, s. 828-840. ISSN .

ADC013 HOVORKA, Duan - MATSEK, Duan - MLATEC, Rudolf - SLIVKA, Vladimr. Raw material aspects of the Neolithic ceramics from the Cfer-Pc site (western Slovakia).. In Archelogick rozhledy. 2004, . 56, s. 828-840. ISSN .

ADC014 HOVORKA, Duan - MRES, tefan - DUBKOV, Katarna. Rock-forming minerals in contact-metamorphosed greenschists of the polished stone artefacts (Neolithic, Slovakia, site Baj-Medzi kanlmi).. In Slovak geological Magazine. 2004, ro. 10, . 1, s. 153-162. ISSN 1335-069X.

ADC015 JOMOV, Klaudia - HEGEDUSOV, Albeta - MOROVI, Martin - VOLLMANNOV, Alena. Genotype variability in the relationship to heavy metal intake. In Chemick listy. 2004, ro. 98, . 8, ISSN 0009-2770.

ADC016 KME, Tibor - TRAKRABA, M.. Feeding adaptation of filter feeders: Daphnia. In Ecological Modelling. 2004, . 178, s. 313-327. ISSN 0304-3800.

ADC017 KME, Tibor. Partial Functional Mathematical Model of a Simple Food Chain. In Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Mathematica. 2004, ro. 15, s. 145-158. ISSN 80-210-3028-3.

ADC018 KYSE, Ondrej - JUHSZ, Gyrgy - JOZEKOV, Monika. Theoretical Study of TCNE-(Benzene)2 complex formation. In Chemick listy. 2004, ro. 98, . 8, s. 722. ISSN 0009-2770.

ADC019 KYSE, Ondrej - MATULIK, Daniel - JOZEKOV, Monika. Theoretical DFT/6-31G* and PCM study of association of photostabilizers. In Chemick listy. 2004, ro. 98, . 8, s. 722. ISSN 0009-2770.

ADC020 LAURINK, Jozef - BJERREGAARD, Bolette - STREJEK, Frantiek - NIEMANN, Heiner - ROSENKRANZ, Christine - MADDOX- HYTTEL, Poul. Nucleolar ultrastructure and protein allocation in in vitro produced porcine embryos. In Mol. Reprod. Dev.. 2004, ro. 68, s. 327-334. ISSN .

ADC021 MALINARI, Svetozr. Contribution to the Sensitivity Coefficients Analysis in the Extended Dynamic Plane Source (EDPS) Method. In International Journal of Thermophysics. 2004, ro. 25, . 6, s. 1913-1919. ISSN 0195-928X.

ADC022 MALINARI, Svetozr. Parameter estimation in dynamic plane source method. In Measurement Science and Technology. 2004, ro. 15, . 5, s. 807-813. ISSN 0957-0233.

ADC023 OMELKA, Radoslav - VAEK, Duan - MARTINIAKOV, Monika - BULLA, Jozef - BAUEROV, Mria. Simultaneous detection of malignant hyperthermia and genetic

predisposition for improved litter size in pigs by multiplex PCR-RFLP. In Folia biologica. 2004, ro. 52, . 1, s. 113-115. ISSN .

ADC024 SCHAEFER, Liliana - MIHALIK, Daniel - BBELOV, Andrea - KRZYZANKOVA, Miroslava - GRONE, Hermann - IOZZO, Renato - YOUNG, Marian - SEIDLER, Daniela - LIN, Guoqing - REINHARDT, Dieter - SCHAEFER, Roland. Regulation of fibrillin-1 by biglycan and decorin is important for tissue preservation in the kidney during pressure-induced injury. In The American journal of pathology. 2004, ro. 127, . 2, s. 383-396. ISSN 0002-9440.

ADC025 SCHAEFER, Liliana - REN, Shuyu - SCHAEFER, Roland - MIHALIK, Daniel - BBELOV, Andrea - HUWILER, Andrea - PFEILSCHIFTER, Josef. Nephrin expression is increased in anti-Thy1.1-induced glomerulonephritis in rats. In Biochemical and biophysical research communications. 2004, ro. 127, . 1, s. 247-254. ISSN 0006-291X.

ADC026 TELEKI, Aba - OBERT, Teodor. Evaluation of the 3-rd order perturbations for the degenerate cases. In Journal of Mathematical Chemistry. 2004, ro....

Recommended

View more >