UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA ?· 6 musí zverejniť včas daná fakulta v súlade…

  • Published on
    09-Apr-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1 </p> <p>UNIVERZITA KONTANTNA FILOZOFA V NITRE </p> <p>FAKULTA STREDOEURPSKYCH TDI </p> <p> Zsady prijmacieho konania na bakalrske tdium pre </p> <p>akademick rok 2019/2020 na Fakulte stredoeurpskych tdi </p> <p>Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre </p> <p>Nitra, 2018 </p> <p>2 </p> <p>OBSAH: </p> <p>Veobecn ustanovenia 3 </p> <p>lnok 1 - Podvanie prihlok na tdium 1. stupa tdia 4 </p> <p>lnok 2 Hodnotenie prijmacieho konania na 1. stupe tdia 5 </p> <p>lnok 3 - Prijmanie uchdzaov na 1. stupe tdia 7 </p> <p>Zveren ustanovenia 7 </p> <p>3 </p> <p>Veobecn ustanovenia Na Fakultu stredoeurpskych tdi Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre (alej len FS UKF </p> <p>v Nitre) sa uskuton pre akademick rok 2019/2020 prijmacie konanie na 1. stupe tdia iba na </p> <p>akreditovan tudijn programy. Akreditovan tudijn programy 1. stupa (bakalrske): </p> <p>Nzov tudijnho programu F T R </p> <p>Maarsko-slovensk bilingvlny meditor (25) D Bc. 3 </p> <p>Predkolsk a elementrna pedagogika s vyuovacm jazykom </p> <p>maarskm (25) D Bc. 3 </p> <p>Prekladatestvo a tlmonctvo: maarsk jazyk a kultra </p> <p>v kombincii (20) D Bc. 3 </p> <p>Regionlny cestovn ruch (30+30*) D Bc. 3 </p> <p>Stredoeurpske arelov tdi (20) D Bc. 3 </p> <p>Uitestvo maarskho jazyka a literatry v kombincii (25) D Bc. 3 </p> <p>Ugrofnske tdi (10) D Bc. 3 </p> <p>Vysvetlivky: F - forma tdia, T - udeovan akademick titul, R tandardn dka tdia v rokoch, D - denn forma, </p> <p>seln daj v ztvorke vyjadruje predpokladan poet tudentov prijatch na tdium. tudijn programy Uitestvo </p> <p>predmetov a Prekladatestvo a tlmonctvo s tvoren ako dvojpredmetov tdium. </p> <p>*Jedna skupina tudentov v prpade tudijnho programu Regionlny cestovn ruch v plnovanom pote 30, bude ma </p> <p>vubu z asti v jazyku maarskom (tzn. uchdza mus ovlda maarsk jazyk na patrinej rovni). V prihlke </p> <p>uchdza uvedie nzov tudijnho programu nasledovne: Regionlny cestovn ruch (iastone v maarskom </p> <p>jazyku). </p> <p>alie informcie: </p> <p>- Uchdzai sa mu prihlsi na vetky tudijn programy uitestva predmetov, ktor s v ponukch ostatnch faklt UKF. Fakulta sa podiea aj na uskutoovan alch tudijnch </p> <p>programov uitestva pre koly s vyuovacm jazykom maarskm (biolgia, </p> <p>matematika), ktor s uveden v ponuke Fakulty prrodnch vied UKF. V tomto prpade </p> <p>uchdza v prihlke uvedie, e m zujem o tdium "pre koly s vyuovacm jazykom </p> <p>maarskm". </p> <p>- U uchdzaov o tdium uitestva telesnej vchovy k prihlke odporame priloi doklady o portovch spechoch alebo lenstvch v portovch kluboch. </p> <p>- Fakulta stredoeurpskych tdi si vyhradzuje prvo neotvori tudijn program, na ktor sa prihlsi nzky poet zujemcov. V takomto prpade prihlka na tdium so vetkmi </p> <p>prlohami ako aj poplatok za prijmacie konanie bud vrten uchdzaovi o tdium. </p> <p>4 </p> <p>lnok 1 </p> <p>Podvanie prihlok na tdium 1. stupa tdia </p> <p>1. Uchdza sa hlsi na tdium na fakulte podanm prihlky do 31. marca 2019. Prihlku je mon poda: </p> <p> tlaenou formou (na predpsanom tlaive Prihlka na vysokokolsk tdium bakalrske prv stupe) </p> <p> elektronickou formou. UKF preferuje prihlasovanie tudentov formou elektronickej prihlky. Pri elektronickom prihlasovan sa na tdium uchdza: </p> <p> vypln elektronick prihlku </p> <p> vytla elektronick prihlku </p> <p> potvrd elektronick prihlku </p> <p> odole podpsan prihlku s prlohami potou. 2. V prihlke uchdza uvedie: </p> <p> akademick rok 2019/2020, poadovan osobn daje, nzov fakulty, nzov tudijnho programu, o ktor m zujem, formu tdia (denn tdium), metdu tdia (prezenn), rok maturitnej skky, kd strednej koly, druh absolvovanej strednej koly, jej nzov a adresu, tudijn odbor a kd tudijnho odboru strednej koly, na tretej strane prihlky uvedie prehad o predchdzajcom tdiu na vysokej kole, dtum a prihlku podpe. </p> <p>3. Povinn prlohy prihlky s: ivotopis, motivan list, radne overen kpia maturitnho vysvedenia (bez dodatku k maturitnmu </p> <p>vysvedeniu) pre uchdzaov, ktor maturovali pred rokom 2019. Uchdzai, ktor </p> <p>bud maturova v roku 2019, pol na tudijn oddelenie FS UKF v Nitre do 30. jna </p> <p>2019, resp. predloia overen kpiu maturitnho vysvedenia pri prezentcii v de </p> <p>prijmacej skky, </p> <p> doklad o zaplaten poplatku (nalepi na 3. stranu nad podpis uchdzaa), 4. Uchdza si me poda viac prihlok na tdium zvolench tudijnch programov, avak </p> <p>vdy na samostatnej prihlke a poplatok uhrad uchdza za kad podan prihlku osobitne. </p> <p>Poplatok sa po zaevidovan prihlky, v prpade neasti na prijmacej skke, resp. pri stiahnut </p> <p>prihlky zo strany uchdzaa, nevracia. </p> <p>5. tudijn oddelenie vrti uchdzaovi prihlku, ktor nebude obsahova vetky poadovan doklady a informcie, na doplnenie. </p> <p>6. Uchdzai so zmenenou pracovnou schopnosou doloia k prihlke posudok vydan posudkovou komisiou. </p> <p>7. Uchdza, ktor vykon maturitn skku v roku 2019, vypa v prihlke znmky za 1.a 3. ronk strednej koly. Uchdza, ktor tuduje na pronej strednej kole a vykon maturitn </p> <p>skku v roku 2019, vypa v prihlke znmky za 1.- 4. ronk strednej koly. Znmky na </p> <p>prihlke potvrd prslun stredn kola. </p> <p>8. Uchdza, ktor vykonal maturitn skku v predchdzajcom obdob, doru spolu s prihlkou na tdium overen fotokpie vysveden z 1. 4., resp. 1. - 5. ronka (alebo </p> <p>znmky na prihlke d potvrdi prslunej strednej kole). </p> <p>5 </p> <p>9. Na absolventov zahraninch strednch kl sa odseky 7 a 8 vzahuj primerane, kee sa u nich prihliada aj na pecifick podmienky krajiny, v ktorej absolvovali stredn kolu. </p> <p>10. Uchdzai o tdium, ktor absolvovali stredokolsk tdium alebo jeho as v zahrani, s povinn poda Vyhlky MaV SR . 207/1993 Z. z., ktorou sa ustanovuj podrobnosti o </p> <p>rovnocennosti dokladov o vzdelan a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o </p> <p>vzdelan vydanch zahraninmi zkladnmi a strednmi kolami, predloi najneskr do </p> <p>31. augusta 2019 potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelan uveden v 3 ods. 4 </p> <p>psmeno a) preloen do slovenskho jazyka a overen poda 3 ods. 6 uvedenej </p> <p>vyhlky. </p> <p>11. Poplatok za prijmacie konanie na 1. stupe tdia pri podan prihlky v tlaenej podobe je vo vke 30,- , v elektronickej podobe je vo vke 25,- . </p> <p>12. Na FS uchdza podva prihlku na adresu: Fakulta stredoeurpskych tdi UKF v Nitre </p> <p>Draovsk 4 </p> <p>949 74 Nitra </p> <p>13. Poplatok sa uhrdza na: Fakulta stredoeurpskych tdi UKF v Nitre </p> <p>Banka: ttna pokladnica </p> <p>et: 7000073033/8180 IBAN: SK51 8180 0000 0070 0007 3033 </p> <p>SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX </p> <p>Variabiln symbol: </p> <p>a) pri elektronickej prihlke informan systm ur variabiln symbol automaticky b) pri psomnej forme prihlky (vzor EVT): 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dtum </p> <p>narodenia v tvare DDMMRR, t.j. es znakov bez bodky a medzier) pri dennom </p> <p>tdiu. </p> <p>Do sprvy pre prijmatea je potrebn uvies meno a priezvisko uchdzaa. </p> <p>Spsob platby: vlune bankovm prevodom </p> <p>14. Doklad o platbe sa priklad nalepenm na tretiu stranu prihlky. Prevodn prkaz na hradu v banke nie je dokladom o hrade poplatku za prijmacie konanie. Ako doklad mono </p> <p>uzna vpis z bankovho tu, resp. potvrdenie o hrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe </p> <p>z internetovho bankovnctva. </p> <p>lnok 2 </p> <p>Hodnotenie prijmacieho konania na 1. stupe tdia </p> <p>1. Zkladnou podmienkou pre prijatie na tdium prvho stupa tdia na FS UKF v Nitre je zskanie plnho strednho vzdelania alebo plnho strednho odbornho vzdelania ukonen </p> <p>maturitou. </p> <p>2. Na FS UKF v Nitre vber uchdzaov na prijatie na 1. stupe tdia, ktor prejavia najvyiu mieru schopnost na tdium, sa rob na zklade dosiahnutch vsledkov na strednch kolch, </p> <p>resp. na zklade vsledkov z testu Veobecnch tudijnch predpokladov Nrodnej </p> <p>porovnvacej skky organizovanej agentrou SCIO. Skku mono zloi v niekokch </p> <p>mestch na Slovensku (vrtane Nitry). Termny testovania, vzorov testy a podmienky </p> <p>prihlasovania sa na testovanie s zverejnen na www.scio.sk/nps. </p> <p>3. Prijmacia skka na 1. stupe tdia na FS UKF v Nitre tandardne nie je uren ako sas overovania schopnost na tdium. V prpade tudijnch odborov Uitestvo predmetov </p> <p>a Prekladatestvo a tlmonctvo kde s medzifakultn aprobcie me vyadova druh </p> <p>fakulta Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre absolvovanie prijmacej skky z druhho </p> <p>aprobanho predmetu. O tejto skutonosti rozhoduje dekan prslunej fakulty a informcie </p> <p>http://www.scio.sk/npshttp://www.scio.sk/nps</p> <p>6 </p> <p>mus zverejni vas dan fakulta v slade so Zkonom . 131/2002 Z.z. o vysokch kolch </p> <p>a o zmene a doplnen niektorch zkonov. </p> <p>4. Podmienkou pre prijatie na tudijn programy Uitestvo maarskho jazyka a literatry v kombincii a Ugrofnske tdi je spen maturita z maarskho jazyka a literatry. </p> <p>5. Spsob hodnotenia vsledkov na strednch kolch, resp. prijmacej skky: Uchdza me v prijmacom konan zska maximlne 100 bodov, z toho: </p> <p>i) v prpade, e uchdza nem povinnos absolvova prijmaciu skku ani z jednho predmetu: </p> <p>a) hodnotenie na zklade dosiahnutch vsledkov na strednch kolch: (a) 70 bodov za prospech na strednej kole na zklade tohto vzorca: BH = (2,5 P)/1,5*70, kde P je priemer priemerov koncoronch vsledkov za 2. </p> <p>a 3. ronk, respektve za 4. ronk (priemery sa zaokrhuj na jedno desatinn </p> <p>slo. V prpade absolventov zahraninch strednch kl sa prihliada aj na </p> <p>pecifick podmienky krajiny, v ktorej absolvovali stredn kolu), </p> <p>(b) 30 bodov za aktivity na strednej kole (olympidy, SO, sae a pod.). Fotokpie prslunch dokladov (diplomov, certifiktov at.) o aktivitch je </p> <p>potrebn doloi k prihlke. </p> <p>b) hodnotenie na zklade vsledkov z testu Veobecnch tudijnch predpokladov Nrodnej porovnvacej skky: </p> <p>100 bodov za vsledky z testu Veobecnch tudijnch predpokladov (VP) alebo </p> <p>jeho eskej verzie Obecn studijn pedpoklady (OSP) v rmci Nrodnej </p> <p>porovnvacej skky (NPS) organizovanej agentrou Scio, ak uchdza o tdium </p> <p>dosiahne celkov percentil 40 a viac. Fakulta uznva iba vsledky z prvch troch </p> <p>termnov testovania v akademickom roku 2018/2019. </p> <p>ii) v prpade, e uchdza m povinnos absolvova prijmaciu skku z jednho predmetu: </p> <p>a) hodnotenie na zklade dosiahnutch vsledkov na strednch kolch: (a) 25 bodov za prijmaciu skku z danho predmetu, (b) 50 bodov za prospech na strednej kole na zklade tohto vzorca: </p> <p>BH = (2,5 P)/1,5*50, kde P je priemer priemerov koncoronch vsledkov </p> <p>za 2. a 3. ronk, respektve za 4. ronk (priemery sa zaokrhuj na jedno </p> <p>desatinn slo. V prpade absolventov zahraninch strednch kl sa </p> <p>prihliada aj na pecifick podmienky krajiny, v ktorej absolvovali stredn </p> <p>kolu), </p> <p>(c) 25 bodov za aktivity na strednej kole (olympidy, SO, sae a pod.). Fotokpie prslunch dokladov (diplomov, certifiktov at.) o aktivitch je </p> <p>potrebn doloi k prihlke. </p> <p>b) hodnotenie na zklade vsledkov z testu Veobecnch tudijnch predpokladov Nrodnej porovnvacej skky: </p> <p>(a) 25 bodov za prijmaciu skku z danho predmetu, (b) 75 bodov za vsledky z testu Veobecnch tudijnch predpokladov (VP) </p> <p>alebo jeho eskej verzie Obecn studijn pedpoklady (OSP) v rmci Nrodnej </p> <p>porovnvacej skky (NPS) organizovanej agentrou Scio, ak uchdza o </p> <p>tdium dosiahne celkov percentil 40 a viac. Fakulta uznva iba vsledky </p> <p>z prvch troch termnov testovania v akademickom roku 2018/2019. </p> <p>7 </p> <p>Doklady o aktivitch je potrebn posla spolu s prihlkou do 31. marca 2019. Doklady </p> <p>doruen po tomto termne nebud akceptovan. </p> <p>Vsledok Nrodnej porovnvacej skky uchdza mus doklada prslunm </p> <p>certifiktom. </p> <p>5. Po pridelen bodovho hodnotenia za jednotliv atribty prijmacieho konania (priemer, in aktivity, NPS a prijmacia skka) a ich stan sa prirad ku kadmu uchdzaovi sumrne </p> <p>hodnotenie celkov vsledok. Poda celkovho vsledku prijmacieho konania sa vytvor </p> <p>poradie uchdzaov pre kad tudijn program (a skupinu tudentov, v prpade tudijnho </p> <p>programu Regionlny cestovn ruch) tak, e slo 1 zska uchdza s najvym potom bodov </p> <p>a najvyie poradov slo zska uchdza s najnim potom bodov pre dan tudijn program </p> <p>(dan skupinu tudentov, v prpade tudijnho programu Regionlny cestovn ruch). </p> <p>6. Poty bodov z prijmacieho konania bud zavesen bezodkladne v Akademickom informanom systme (AIS) UKF v Nitre. </p> <p>lnok 3 </p> <p>Prijmanie uchdzaov na 1. stupe tdia </p> <p>1. O prijat, resp. minimlnom pote bodov potrebnch na prijatie rozhoduje dekan fakulty na zklade poradia a plnovanch potov prijatch pre jednotliv tudijn programy. </p> <p>2. Dekan fakulty prijma uchdzaov na tudijn program, o ktor prejavia uchdzai zujem uvedenm v prihlke na tdium. Uchdzaov, ktor splnili podmienky pre prijatie, ale z </p> <p>kapacitnch dvodov nemu by prijat na zvolen tudijn program, me dekan fakulty </p> <p>prija na in tudijn program fakulty, v ktorch s von kapacity. </p> <p>3. Uchdzaom o tdium bude zaslan rozhodnutie o vsledku prijmacieho konania do 30 dn od overenia splnenia podmienok pre prijatie na tdium. Uchdzaovi, ktorho miesto pobytu </p> <p>nie je znme, rozhodnutie sa doruuje vyvesenm na radnej vveske FS UKF v Nitre poas </p> <p>15 dn. Posledn de tejto lehoty sa povauje za de doruenia. </p> <p>4. Uchdza me poda dekanovi FS iados o preskmanie tohto rozhodnutia, a to do 8 dn odo da jeho doruenia. </p> <p>5. Prijat uchdza je povinn poskytn informciu fakulte, i sa zape na tdium poda pokynov, ktor bud doruen psomnou formou spolu s rozhodnutm o prijat. </p> <p>6. Osobn daje uchdzaa (meno, priezvisko, rodn slo, adresa, a pod.) bud vyuvan v slade so Zkonom o ochrane osobnch dajov len pre potreby prijmacieho konania a nesm </p> <p>sa poskytn na in ely. </p> <p>Zveren ustanovenia </p> <p>1. Zsady prijmacieho konania na bakalrske tdium pre akademick rok 2019/2020 na Fakulte stredoeurpskych tdi Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre prerokoval a schvlil </p> <p>Akademick sent Fakulty stredoeurpskych tdi Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre na </p> <p>svojom zasadnut da 7. jna 2018. </p> <p>RNDr. tefan Balla, PhD. Dr. habil. PaedDr. ofia Brcziov, PhD. </p> <p> predseda AS FS UKF v Nitre dekan FS UKF v Nitre </p>

Recommended

View more >