Click here to load reader

Univerzalnost Prava u Praksi

 • View
  143

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Univerzalno pravo

Text of Univerzalnost Prava u Praksi

 • Univerzalnost prava U praksi: analiza primene konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom U odnosU na osobe sa intelektUalnim tekocama U srbiji

  jUli 2012. godine

 • Univerzalnost prava U praksi: analiza primene konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom u odnosu na osobe sa intelektualnim tekocama u srbiji

  (u originalu: practicing universality of rights: analysis of the implementation of the Un convention on the rights of persons with disabilities in view of persons with intellectual disabilities in serbia)

  ova publikacija je izradena uz finansijsku podrku evropske unije u okviru projekta balkanska mrea za soci-jalnu inkluziju koji sprovode: kosovo mental disability rights initiative (k-mdri), inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom mdri-s, people in need (pin) i savez organizacija za podrku osobama s intelektual-nim tekocama Fbih sUmero. sadraj ove publikacije je iskljucivo odgovornost organizacija people in need i mdri-s i ne odraava stavove evropske unije.

  projekat je sufinansiran od strane ceke agencije za razvoj i ministarstva spoljnih poslova republike ceke u okviru cekog razvojnog programa za saradnju.

  autorke:

  sneana lazarevic dragana ciric milovanovic lea imokovic

  saradnici:

  kosana beker ivona gvozdenovic bojan gavrilovic

  korektura i lektura:

  sonja vinjic iovic

  graficki dizajn: ekd studio

  tampa: manuarta, beograd

  tira: 500 primeraka

  isbn: 978-86-88501-03-3

  inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom mdri-s and people in need, 2012

 • Sadraj

  Uvod 7

  rezime 8

  ravnopravnost pred zakonom 11

  pravna analiza 11

  Razlozi za produavanje roditeljskog prava i liavanje poslovne sposobnosti 11

  Posledice liavanja poslovne sposobnosti ili produenja roditeljskog prava 12

  Postupak liavanja poslovne sposobnosti 12

  Vracanje poslovne sposobnosti 13

  Starateljstvo procedura, tipovi i uloge 14

  analiza prakse 16

  Sudska praksa u oblasti poslovne sposobnosti 16

  Sutinska pitanja iz sudske prakse 20

  zakljucak 22

  samostalan ivot i ukljucivanje u zajednicu 24

  pravna analiza i analiza politika 24

  Novi principi u socijalnoj zatiti 24

  Smetaj u institucije 24

  Podrka porodici kao prevencija institucionalizacije 25

  Nove usluge u zajednici, finansiranje i standardi 25

  Buduci pravci deinstitucionalizacije u zakonu i politici 26

  analiza prakse 28

  Analiza podataka o institucionalnom sistemu za osobe sa intelektualnim tekocama 28

  Ljudska prava u institucijama 31

  Finansiranje i investicije 33

  Kako potencijalni korisnici vide usluge u zajednici u Srbiji 35

  zakljucak 38

  obrazovanje 40

  pravna analiza 40

  Upis dece sa smetnjama u razvoju u kolu 40

  Mere podrke 41

  Drugi vani zakonski aspekti inkluzivnog obrazovanja 42

  analiza prakse 43

  Istraivanje o praksi osnovnih kola u inkluzivnom obrazovanju 44

  Mere podrke 45

  Podizanje kapaciteta zaposlenih u kolama 47

  Anketa sa roditeljima dece sa intelektualnim tekocama 49

  Obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju koja ive

  u ustanovama socijalne zatite 50

  zakljucak 54

 • rad i zapoljavanje 55

  pravna analiza i analiza politika 55

  Ko moe da radi? 55

  Procena radne sposobnosti 55

  Afirmativne mere 56

  Zabrana diskriminacije i zatita 57

  Posebni oblici zapoljavanja 57

  Buduci strateki prioriteti 58

  praksa 58

  Zapoljavanje osoba sa invaliditetom u praksi 58

  Uloga Nacionalne slube za zapoljavanje: procene radne sposobnosti i pozitivne mere 59

  Zapoljavanje na otvorenom tritu 61

  Zapoljavanje u zaticenim uslovima 61

  zakljucak 65

  Zakljucni komentar 66

  aneks i 67

  Metodologija 67

  bibliografija 69

 • 7Uvod

  Ovaj izvetaj deo je ireg regionalnog izvetaja o poloaju osoba sa intelektualnim tekoama u zemljama jugoistone Evrope, u ijoj su izradi uestvovale tri organizacije Savez organizacija za podrku osobama s intelektualnim tekoama Federacije Bosne i Hercegovine SUMERO, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Kosovo Mental Disability Rights Initiative (K-MDRI). Regionalna saradnja ove tri organizacije uspostavljena je u okviru Balkanske mree za socijalnu inkluziju (Balkan Regional Network for Social Inclusion), kojom koordinira People in Need (PIN). Zajednika akcija ovih organizacija u zemljama koje su istorijski i kulturoloki povezane pruila je jedinstvenu priliku za saradnju u prevazilaenju slinih prepreka koje vode neravnopravnom polo-aju osoba sa invaliditetom u drutvu.

  Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom jednako titi osobe sa invaliditetom, bez obzira na vrstu ili stepen potekoa. Ipak, osobe sa intelektualnim tekoama esto nisu obuhva-ene reformskim procesima koji se njih tiu. Kroz ovaj izvetaj pokuali smo da predstavimo trenutan poloaj dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim tekoama kroz nekoliko oblasti koje smatramo kljunim za ivot svakog pojedinca i pojedinke. Analiza zakonodavnog okvira i njegove praktine primene bila je usmerena na etiri lana Konvencije o pravima osoba sa invali-ditetom: lan 12 Jednako priznanje lica pred zakonom, lan 19 Samostalni ivot i ukljuenost u lokalnu zajednicu, lan 24 Obrazovanje i lan 27 Rad i zapoljavanje.

  Smatramo da su gore navedeni lanovi Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom od kljune vanosti za ispunjavanje najosnovnijih ivotnih potreba svih osoba, pa samim tim i osoba sa invalidi-tetom. Oni se meusobno proimaju i tako stvaraju preduslov za ispeno ostvarivanje prava kako bismo iveli samostalno, moramo imati mogunost da donosimo odluke o svom ivotu i da zaradimo za ivot sopstvenim radom. Ali, za sve ovo nam je potrebno adekvatno obrazovanje kroz koje emo stei neophodne vetine i iskustvo. Dakle, ovaj izvetaj opisuje stanje u Srbiji po pitanju ostvarivanja prava garantovanih ovom konvencijom i ukazuje na aktivnosti koje javne vlasti i drugi akteri moraju preduzeti kako bi se ova prava i ostvarila. Prikupljene informacije mogu koristiti svim akterima uklju-enim u procesu reforme sistema socijalne zatite, sistema obrazovanja, predstavnicima Evropske unije i zastupnicima prava osoba sa invaliditetom, kako na nacionalnom tako i na meunarodnom nivou. One e olakati dalje praenje napora i postignua drave u cilju potovanja i zatite prava osetljivih grupa.

  Izvetaj je posveen deci sa smetnjama u razvoju, odraslim osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. Zahvaljujemo se Beogradskom centru za ljudska prava, preduzeima za zapoljavanje osoba sa invaliditetom, osnovnim kolama, osnovnim i viim sudovima, Ministarstvu rada i socijalne politike, ustanovama socijalne zatite, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja i ostalim slubama i pojedincima na podrci, pruenim informacijama i ueu u istraivanju.

 • 8rezime

  Osobe sa intelektualnim tekoama u Srbiji ive pod tekim okolnostima, na marginama drutva i bez ikakvih mogunosti za inkluziju. Mogunosti koje su ve ograniene i optoj populaciji (kao to su pristup i kvalitet obrazovanja, zdravstvenih usluga i posla), jo su i manje dostupne osobama sa invaliditetom. I u mnogim drugim ivotnim oblastima osobe sa intelektualnim tekoama nailaze na velike prepreke. ini se da nedavni razvoj legislature i politika nije postigao eljene rezultate. Jedan od presudnih elemenata ovog neuspeha je izostanak vizije vladajuih institucija za pruanje ozbiljnih i sveobuhvatnih odgovora na probleme sa kojima se susreu osobe sa invaliditetom. Uprkos znaajnom, ali nedovoljnom, poveanju obima doneenih dokumenata i izraavanju volje za adresiranje problema invaliditeta u nedavnoj prolosti, jo uvek je potrebno pravilno sprovesti zakone i promeniti mentalni sklop glavnih aktera i opte populacije tako da i oni prihvate i praktikuju ove ideale.

  U julu 2009. godine, Srbija je ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa inva-liditetom (UN CRPD), ukljuujui Opcioni protokol Konvencije. No, nije postignuta puna primena Konvencije i njenih lanova. U odreenim poljima, ponajpre u ouvanju mogunosti nezavisnog donoenja odluka osoba sa invaliditetom, napori u dostizanju standarda Konvencije nisu jo ni za-poeli. Uz to, akutni problem u srpskom drutvu ostaje to to ove osobe mogu biti liene poslovne sposobnosti. Samo tokom 2010. godine, ukupno je 11,721 odraslih osoba bilo pod starateljstvom (to ne ukljuuje osobe koje su pod produenim roditeljskim pravom). Drava jo mora da ispuni svoju obavezu prema CRPD-u tako to e da uvede sistem koji e omoguavati osobama da sauvaju mogunost nezavisnog donoenja odluka. Mogunost da se koriste dravni zakoni da bi se oduzela poslovna sposobnost osobama sa invaliditetom pokazuje manjak razumevanja i posveenosti vlasti pitanju osoba sa invaliditetom i njihove jednakosti sa ostalim graanima i graankama. Trenutno ne postoji nikakva strategija za uspostavljanje sistema koji e osobama sa invaliditetom omoguiti punu informisanost, ukljuivanje u donoenje odluka i aktivno uee u ivotu.

  Liavanje poslovne sposobnosti i stavljanje pod starateljstvo regulisano je arhainim zakonima. Prema tim, trenutno vaeim zakonima, ovaj postupak se vrlo esto koristi u sluaju osoba sa intelek-tualnim tekoama. Na osnovu opaanja koja su proizala iz ove studije, moe se rei da su osobe koje su liene poslovne sposobnosti proizvoljno ocenjene nesposobnima da se brinu o sebi samo na osnovu njihovih intelektualnih ili psihosocijalnih tekoa. Osobe koje su liene poslovne sposobnosti upadaju u zaarani krug gde im se s jedne strane ne doputa da odluuju o svom ivotu i da aktivno uestvuju u drutvu, a s druge strane im se ne prua odgovarajua podrka kojom bi razvijali ove vetine neophodne za sa