Click here to load reader

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEMIKIRAN DALAM PUISI-PUISI ... · PDF fileP.tik pnys. SITC SRP TDT TT UPSI WM SENARAI SINGKATAN Asia Pacific Development Centre Bilangan ... Puisi-puisi

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEMIKIRAN DALAM PUISI-PUISI ... · PDF fileP.tik pnys. SITC SRP TDT...

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PEMIKIRAN DALAM PUISI-PUISI PENYAIR LEPASAN MAKTAB PERGURUAN SULTAN IDRIS

SELEPAS MERDEKA

NAFFI BIN MAT

FBMK 1999 12

PEMIKIRAN DALAM PUISI-PUISI PENYAIR LEPASAN MAKTAB PERGURUAN SULTAN IDRIS

SELEPAS MERDEKA

Oleh

NAFFI BIN MAT

Tesis Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Keperluan Untuk Master Sastera

di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

September 1999

"Cinta kita adalah selaut hayat" untuk: noraini abdullah

ainal adlin ainil izzyan ainul azzfar aminin mohd izzwan bonda limah samad mertua jahara latif

limpahilah rahmatMu, iya Allah! kugamit untuk kesejahteraan

dunia-akhirat

PENGHARGAAN

Dengan s ega l a r endah d i r i , p e ngkaji menadah t angan

rasa syukur ke hadzr a t I l ahi kerana dengan l impah dan

k e i z inan-Nya yang t idak t erhingga dan t idak tern i l a i peng

k a j i akhi rnya dapat menyiapkan ker j a - ker j a penu l i s an t e s i s

s ar j ana i n i da l am waktu yang dij angkakan .

S ehubungan

hargaan j ut aan

dengan ini pengk a j i menghulurkan

t e rima kas ih yang tidak t e rhingga

peng

kepada-

Enc ik Kamaruz z aman Abd . Kadir , D r . Ram l i I s in dan Tuan Hj .

Rahim Mar a s idi , P ensyarah dari Faku l t i B ahas a Moden , dan

Komunikas i , Univer s i ti Putra M a l ays i a , s e laku penye l i a

s epanj ang k a j ian ini . Dengan k e i kh l a s an dan k e t abahan

mereka membimb ing maka t e s i s ini d ap a t d i s e l e s a ikan da l am

bent uk yang d ap a t di l ihat s ekarang .

Ucapan t er ima kasih j uga pengk a j i hulurkan kepada

Tuan Hj. Ahmad Kam a l Abdul l ah ( Kema l a ) , Enc i k Suhaimi H j .

Muhammad dan Dr . Sam sina Abd . Rahman yang s e d i kit s ebanyak

t e l ah memberi s emangat untuk k a j i an in i. Terima kas ih

j uga dihu lurkan kepada Cik E l e anor Ann Tan Lye Neo dan

kawan- kawan yang tidak dapat pengka j i s enar a i kan s at u

persatu , j uga turut memb e r i s emangat yang berguna s epan

j ang k a j ian ini d ibua t .

i i i

Kepada beberapa p ihak perpus t akaan t e r t entu i a itu

Perpustakaan Un iver s it i Ma l aya , Pe rpus takaan Jabatan

Medi a , Univers i t i Ma l aya , Perpus t akaan Jabatan Pers uratan

Me l ayu , Un iver s i t i Kebangs aan Ma lays i a , Pus at Dokumenta s i

Me l ayu Dewan B ah a s a dan Pus taka , Kua l a Lumpur , r a s a peng-

hargaan dan t er ima kas ih kerana t e l ah menyumbangkan b ahan-

bahan ru j ukan yang d iper lukan s epanj ang ka j i an ini

di j a l ankan .

Akhi rnya u capan t er ima kas ih pengk a j i hulurkan kepada

i s t er i , Nora i n i Abdu l l ah , dan anak- anak yang d i s ayangi,

yang s enant i a s a memaham i t anggungj awab dan ge l i s ah nurani

ini da lam u s aha bers ama untuk mencap a i c i t a - c i ta h i dup .

S emoga Al l ah Yang Maha Kua s a m e l i ndungi dan me l impahkan

rahmatNya kepada mereka s emua .

AMIN

NAPPI B I N MAT 1 4 3 , Taman Jut a , 4 4 0 0 0 Kua l a Kubu Bharu , S e langor .

iv

23 S ep tember 1 9 9 9 / 1 3 Jamadi lakh i r 1 42 0

KANDUNGAN

P ENGHARGAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ENARAI J ADUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ENARAI S INGKATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AB STRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AB STRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BAB

I

I I

I I I

IV

PENDAHULUAN Pengena I an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pernyat a a n Mas a l ah . . . . . . . . . . . . . . . . Kepent ingan K a j ian . . . . . . . . . . . . . . . . Ob j ekt i f K a j i a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B a t a s an K a j ian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D e f in i s i Kons ep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaedah K a j i a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOROTAN KAJIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pengena l an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pandangan S ar j ana S as tera Ternpatan

dan B ar a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S e j arah MPS I dan Perkernbangan

Genre Pu i s i Me layu Moden . . . . .

METODOLOGI KAJIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . Pengena l an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pendekatan S o s i o l ogi . . . . . . . . . . . . . .

ANAL I S I S PEMIKIRAN . . . . . . . . . . . . . . . . Pengena l a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intropeks i D i r i Dengan Ke luarga . . . Intropeks i D i r i Dengan Ma syarakat

De sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intropeks i D i r i Dengan Ma syarakat

Ko t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intropek s i D i r i Dengan Po l i t ik . . . . Intropeks i D i r i Dengan Keagarnaan . .

v

Halaman

i i i v i i

vi i i ix x i

1 1

17 2 0 2 2 2 3 2 6 3 1

3 2 3 2

3 3

4 6

5 5 5 5 5 7

75 75 79

1 0 3

1 2 5 1 54 1 8 0

KES IMPULAN

B IBLIOGRAFI

B IODATA DIRI

vi

1 9 5

2 1 2

2 1 8

JADUAL I :

JADUAL I I :

S ENARAI JADUAL

Penye s u a i an Pendekatan S o s i o logi

B i l angan Pu i s i -pu i s i Yang Re levan B erka i t Dengan Introspeks i D i r i

v i i

APDC

B i l .

ed .

FMC

h a l .

I P S I

K ' ga

KB SM

KK

KONPEN

M . De s a

M . Kot a

MP S I

P . t i k

pnys .

S ITC

S RP

TDT

TT

UP S I

WM

SENARAI SINGKATAN

As i a P ac i f i c Deve l opment Centre

B i l angan

editor

Feder a t ion at Ma l ay S ch o o l Cert i f i c at e

ha l aman

Ins t i tut Perguruan S u l t an I dr i s

Ke luarga

Kur ikulum B aru S ek o l ah Menengah

Ke s an Kun j ungan

Konven s yen Pend idikan

Masyarakat D e s a

Masyarakat Kota

Maktab Perguruan S u l t an Idr i s

P o l i t ik

Penyu s un

S u l t an I dr i s Tra in ing C o l l ege

S i j i l Rendah P e l a j aran

Tu l i s an D i kamar T i dur

Tirnbang Ter ima

Un ivers i t i Pendidikan S u l t an I dr i s

Warna Maya

vi i i

Abs t ract o f the s i s pre s ented t o the S enate of Un ivers i t i Putra Ma lays i a in f u l f i lment

of the requ i r ement s for the degree of Ma s t er of Art s .

TREND OF THOUGHT IN POEMS BY POSTINDEPENDENCE POETS FROM MAKTAB

PERGURUAN SULTAN IDRI S

By

NAPFI BIN MAT

SEPTEMBER 1999

Chairman : Kamaruzzaman b in A. Kadir

Facu lty : Modern Languages and Communicat ion

The B r i t i sh c o l o n i a l government form e d the S u l t an

I dr i s Tra in ing Co l lege ( S ITC ) in 1 9 2 2 , later known a s

Maktab Perguruan S u l tan I dr i s ( MP S I ) , t o train t eachers

for the Ma l ay p r imary s choo l s . The c o l l ege o f fered

academ i c as we l l as pro f e s ional t r a i n ing .

Two years l a t e r , the c o l le ge e s t ab l i shed a ' Pe j abat

Karang-Mengarang ' and ' Pe j abat Penterj emah' headed by R . O .

Wins t edt and Za ' ba , a prominent Ma l ay inte l l ectua l . In

add i t ion t o wr i t ing and trans l at ing l i t erary works , the

c o l lege a l s o encouraged t r a ine e s to read nove l s and

poetr ies . After Ma l a ya gained independent from the B r i t i s h

i n 1 9 57 , MP S I cont inued t o t r a in pr imary s choo l t eachers .

ix

The tra inee s not only devot ed them s e lves t o the t e a c hing

p r o f e s s ion but qu i t e a number o f them b e c am e wri t e r s and

poet s .

P oems , wr i t ten a f t er independenc e , s howed the s er i ou s

invo lvement a n d c omm itment o f the wr iters towards the

c ommun i t y . Mo s t of them wro t e poems on pat r i o t i sm and

nat iona l i sm . Th i s s tudy encomp a s s e s the anth o logy o f

poems wr i t t e n by f ive poets , name ly , S uhaimi H j . Muhammad ,

Kemala, Dharmaw i j aya, A . Wahab A l i and Rahman Shaar i .

S in c e l i t e rary works , inc luding poem s , r e f l e c t

l i fe o f a s o c iety , thi s s tudy a im s t o c l ar i fy the

t ionship between s e l f - int r o s pe c t i o n of the poets and

e l ements o f l i f e in the s oc i e ty . In order t o show

the

r e l a

t he

the

r e l at ionship , the s o c i o l o g i c a l appro a c h wa s used whereby

aspects such as theme s , func t i on o f poems

e f fe c t s on the s o c i ety a s we l l a s the phi lo s ophy

were cons idered . The r e s u l t s o f t h i s s tudy

and their

o f poem s

show that

f i r s t ly, th