Click here to load reader

universiti putra malaysia pemikiran dalam puisi-puisi penyair

 • View
  243

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of universiti putra malaysia pemikiran dalam puisi-puisi penyair

 • UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  PEMIKIRAN DALAM PUISI-PUISI PENYAIR LEPASAN MAKTAB PERGURUAN SULTAN IDRIS

  SELEPAS MERDEKA

  NAFFI BIN MAT

  FBMK 1999 12

 • PEMIKIRAN DALAM PUISI-PUISI PENYAIR LEPASAN MAKTAB PERGURUAN SULTAN IDRIS

  SELEPAS MERDEKA

  Oleh

  NAFFI BIN MAT

  Tesis Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Keperluan Untuk Master Sastera

  di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

  September 1999

 • "Cinta kita adalah selaut hayat" untuk: noraini abdullah

  ainal adlin ainil izzyan ainul azzfar aminin mohd izzwan bonda limah samad mertua jahara latif

  limpahilah rahmatMu, iya Allah! kugamit untuk kesejahteraan

  dunia-akhirat

 • PENGHARGAAN

  Dengan s ega l a r endah d i r i , p e ngkaji menadah t angan

  rasa syukur ke hadzr a t I l ahi kerana dengan l impah dan

  k e i z inan-Nya yang t idak t erhingga dan t idak tern i l a i peng

  k a j i akhi rnya dapat menyiapkan ker j a - ker j a penu l i s an t e s i s

  s ar j ana i n i da l am waktu yang dij angkakan .

  S ehubungan

  hargaan j ut aan

  dengan ini pengk a j i menghulurkan

  t e rima kas ih yang tidak t e rhingga

  peng

  kepada-

  Enc ik Kamaruz z aman Abd . Kadir , D r . Ram l i I s in dan Tuan Hj .

  Rahim Mar a s idi , P ensyarah dari Faku l t i B ahas a Moden , dan

  Komunikas i , Univer s i ti Putra M a l ays i a , s e laku penye l i a

  s epanj ang k a j ian ini . Dengan k e i kh l a s an dan k e t abahan

  mereka membimb ing maka t e s i s ini d ap a t d i s e l e s a ikan da l am

  bent uk yang d ap a t di l ihat s ekarang .

  Ucapan t er ima kasih j uga pengk a j i hulurkan kepada

  Tuan Hj. Ahmad Kam a l Abdul l ah ( Kema l a ) , Enc i k Suhaimi H j .

  Muhammad dan Dr . Sam sina Abd . Rahman yang s e d i kit s ebanyak

  t e l ah memberi s emangat untuk k a j i an in i. Terima kas ih

  j uga dihu lurkan kepada Cik E l e anor Ann Tan Lye Neo dan

  kawan- kawan yang tidak dapat pengka j i s enar a i kan s at u

  persatu , j uga turut memb e r i s emangat yang berguna s epan

  j ang k a j ian ini d ibua t .

  i i i

 • Kepada beberapa p ihak perpus t akaan t e r t entu i a itu

  Perpustakaan Un iver s it i Ma l aya , Pe rpus takaan Jabatan

  Medi a , Univers i t i Ma l aya , Perpus t akaan Jabatan Pers uratan

  Me l ayu , Un iver s i t i Kebangs aan Ma lays i a , Pus at Dokumenta s i

  Me l ayu Dewan B ah a s a dan Pus taka , Kua l a Lumpur , r a s a peng-

  hargaan dan t er ima kas ih kerana t e l ah menyumbangkan b ahan-

  bahan ru j ukan yang d iper lukan s epanj ang ka j i an ini

  di j a l ankan .

  Akhi rnya u capan t er ima kas ih pengk a j i hulurkan kepada

  i s t er i , Nora i n i Abdu l l ah , dan anak- anak yang d i s ayangi,

  yang s enant i a s a memaham i t anggungj awab dan ge l i s ah nurani

  ini da lam u s aha bers ama untuk mencap a i c i t a - c i ta h i dup .

  S emoga Al l ah Yang Maha Kua s a m e l i ndungi dan me l impahkan

  rahmatNya kepada mereka s emua .

  AMIN

  NAPPI B I N MAT 1 4 3 , Taman Jut a , 4 4 0 0 0 Kua l a Kubu Bharu , S e langor .

  iv

  23 S ep tember 1 9 9 9 / 1 3 Jamadi lakh i r 1 42 0

 • KANDUNGAN

  P ENGHARGAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ENARAI J ADUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ENARAI S INGKATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AB STRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AB STRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  BAB

  I

  I I

  I I I

  IV

  PENDAHULUAN Pengena I an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pernyat a a n Mas a l ah . . . . . . . . . . . . . . . . Kepent ingan K a j ian . . . . . . . . . . . . . . . . Ob j ekt i f K a j i a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B a t a s an K a j ian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D e f in i s i Kons ep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaedah K a j i a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  SOROTAN KAJIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pengena l an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pandangan S ar j ana S as tera Ternpatan

  dan B ar a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S e j arah MPS I dan Perkernbangan

  Genre Pu i s i Me layu Moden . . . . .

  METODOLOGI KAJIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . Pengena l an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pendekatan S o s i o l ogi . . . . . . . . . . . . . .

  ANAL I S I S PEMIKIRAN . . . . . . . . . . . . . . . . Pengena l a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intropeks i D i r i Dengan Ke luarga . . . Intropeks i D i r i Dengan Ma syarakat

  De sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intropeks i D i r i Dengan Ma syarakat

  Ko t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intropek s i D i r i Dengan Po l i t ik . . . . Intropeks i D i r i Dengan Keagarnaan . .

  v

  Halaman

  i i i v i i

  vi i i ix x i

  1 1

  17 2 0 2 2 2 3 2 6 3 1

  3 2 3 2

  3 3

  4 6

  5 5 5 5 5 7

  75 75 79

  1 0 3

  1 2 5 1 54 1 8 0

 • KES IMPULAN

  B IBLIOGRAFI

  B IODATA DIRI

  vi

  1 9 5

  2 1 2

  2 1 8

 • JADUAL I :

  JADUAL I I :

  S ENARAI JADUAL

  Penye s u a i an Pendekatan S o s i o logi

  B i l angan Pu i s i -pu i s i Yang Re levan B erka i t Dengan Introspeks i D i r i

  v i i

 • APDC

  B i l .

  ed .

  FMC

  h a l .

  I P S I

  K ' ga

  KB SM

  KK

  KONPEN

  M . De s a

  M . Kot a

  MP S I

  P . t i k

  pnys .

  S ITC

  S RP

  TDT

  TT

  UP S I

  WM

  SENARAI SINGKATAN

  As i a P ac i f i c Deve l opment Centre

  B i l angan

  editor

  Feder a t ion at Ma l ay S ch o o l Cert i f i c at e

  ha l aman

  Ins t i tut Perguruan S u l t an I dr i s

  Ke luarga

  Kur ikulum B aru S ek o l ah Menengah

  Ke s an Kun j ungan

  Konven s yen Pend idikan

  Masyarakat D e s a

  Masyarakat Kota

  Maktab Perguruan S u l t an Idr i s

  P o l i t ik

  Penyu s un

  S u l t an I dr i s Tra in ing C o l l ege

  S i j i l Rendah P e l a j aran

  Tu l i s an D i kamar T i dur

  Tirnbang Ter ima

  Un ivers i t i Pendidikan S u l t an I dr i s

  Warna Maya

  vi i i

 • Abs t ract o f the s i s pre s ented t o the S enate of Un ivers i t i Putra Ma lays i a in f u l f i lment

  of the requ i r ement s for the degree of Ma s t er of Art s .

  TREND OF THOUGHT IN POEMS BY POSTINDEPENDENCE POETS FROM MAKTAB

  PERGURUAN SULTAN IDRI S

  By

  NAPFI BIN MAT

  SEPTEMBER 1999

  Chairman : Kamaruzzaman b in A. Kadir

  Facu lty : Modern Languages and Communicat ion

  The B r i t i sh c o l o n i a l government form e d the S u l t an

  I dr i s Tra in ing Co l lege ( S ITC ) in 1 9 2 2 , later known a s

  Maktab Perguruan S u l tan I dr i s ( MP S I ) , t o train t eachers

  for the Ma l ay p r imary s choo l s . The c o l l ege o f fered

  academ i c as we l l as pro f e s ional t r a i n ing .

  Two years l a t e r , the c o l le ge e s t ab l i shed a ' Pe j abat

  Karang-Mengarang ' and ' Pe j abat Penterj emah' headed by R . O .

  Wins t edt and Za ' ba , a prominent Ma l ay inte l l ectua l . In

  add i t ion t o wr i t ing and trans l at ing l i t erary works , the

  c o l lege a l s o encouraged t r a ine e s to read nove l s and

  poetr ies . After Ma l a ya gained independent from the B r i t i s h

  i n 1 9 57 , MP S I cont inued t o t r a in pr imary s choo l t eachers .

  ix

 • The tra inee s not only devot ed them s e lves t o the t e a c hing

  p r o f e s s ion but qu i t e a number o f them b e c am e wri t e r s and

  poet s .

  P oems , wr i t ten a f t er independenc e , s howed the s er i ou s

  invo lvement a n d c omm itment o f the wr iters towards the

  c ommun i t y . Mo s t of them wro t e poems on pat r i o t i sm and

  nat iona l i sm . Th i s s tudy encomp a s s e s the anth o logy o f

  poems wr i t t e n by f ive poets , name ly , S uhaimi H j . Muhammad ,

  Kemala, Dharmaw i j aya, A . Wahab A l i and Rahman Shaar i .

  S in c e l i t e rary works , inc luding poem s , r e f l e c t

  l i fe o f a s o c iety , thi s s tudy a im s t o c l ar i fy the

  t ionship between s e l f - int r o s pe c t i o n of the poets and

  e l ements o f l i f e in the s oc i e ty . In order t o show

  the

  r e l a

  t he

  the

  r e l at ionship , the s o c i o l o g i c a l appro a c h wa s used whereby

  aspects such as theme s , func t i on o f poems

  e f fe c t s on the s o c i ety a s we l l a s the phi lo s ophy

  were cons idered . The r e s u l t s o f t h i s s tudy

  and their

  o f poem s

  show that

  f i r s t ly, there was a s trong r e l at i o n s h ip b e tween s e l f

  introspec t i on o f p o e t s and f am i ly i s s u e s . S e c ondly , there

  was a s trong r e l a t i onship between s el f - introspe c t ion o f

  poets t o both the rural and urban s o c ie t i e s .

Search related