of 25 /25
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KEBERKESANAN PROGRAM KEUSAHAWANAN REMAJA DI SEKOLAH MENENGAH NORASMAH OTHMAN FPP 2002 1

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KEBERKESANAN PROGRAM …psasir.upm.edu.my/9275/1/FPP_2002_1_A.pdf · 2013-05-27 · Fakulti: Pengajian Pendidikan Kajian ini bertujuan menilai keberkesanan

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KEBERKESANAN PROGRAM …psasir.upm.edu.my/9275/1/FPP_2002_1_A.pdf ·...

 • UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  KEBERKESANAN PROGRAM KEUSAHAWANAN REMAJA DI SEKOLAH MENENGAH

  NORASMAH OTHMAN

  FPP 2002 1

 • KEBERKESANAN PROGRAM KEUSAHA W ANAN REMAJA DI SEKOLAH MENENGAH

  Oleh

  NORASMAH OTHMAN

  Tesis ini Disediakan bagi Memenuhi Keperluan untuk Ijazah Doktor Falsafah di Fakulti Pengajian Pendidikan

  Universiti Putra Malaysia

  Julai 2002

 • Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai memenuhi keperluan untuk ijazah Doktor Falsafah

  KEBERKESANAN PROGRAM KEUSAHA WANAN REMAJA DI SEKOLAH MENENGAH

  Oleh

  NORASMAH HJ. OTHMAN

  Julai 2002

  Pengerusi: Professor Madya Zaidatol Akmaliah Binti Lope Pihie, Ph.D.

  Fakulti: Pengajian Pendidikan

  Kajian ini bertujuan menilai keberkesanan Program Keusahawanan Remaja yang

  dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah di Malaysia serta meninjau sejauh mana

  program ini berjaya memberi pendedahan perniagaan serta memupuk budaya

  keusahawanan dalam diri pelajar. Selain itu, kajian ini juga merupakan satu usaha untuk

  men genal pasti pembolehubah-pembolehubah yang diperlukan oleh sesebuah program

  untuk berjaya.

  Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan dengan Struktur Penilaian Hammond

  sebagai asas untuk membentuk kerangka kerja konseptua1 kajian. Struktur ini

  berfokuskan kepada dimensi pengajaran, dimensi institusi dan dimensi tingkah laku.

  Dimensi pengajaran merangkumi pembolehubah seperti kaedah pengajaran, kemudahan

  dan kursus; sementara, dimensi· institusi mencakupi individu yang terlibat dengan

  program iaitu pelajar dan penceramahipensyarah program, dan dimensi tingkah laku pula

  merupakan dimensi pencapaian matlamat program dari segi pencapaian tingkah laku

  kognitif, afektif dan kompetensi pelajar/peserta.

  Sampel kajian terdiri daripada 309 pelajar Program Usahawan Muda (PUM) dan

  130 pelajar Program Tunas Bistari (PTB). Seterusnya, pengumpulan data dibuat dengan

  11

 • menggunakan instrumen soal selidik, uJ lan dan temu bual Dari segi kesahan dan

  kebolehpercayaan instrumen, Cronbach Alpha dan Kuder Richardson-20 (KR-20) telah

  digunakan Data-data dianahsis dengan menggunakan uj ian MANOY A, korelasl

  Pearsons dan regresi berganda pada aras kesignifikanan p

 • Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in the fulfilment of

  the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

  EFFECTIVENESS OF ADOLESCENTS ENTREPRENUERSHIP PROGRAMMES IN SECONDARY SCHOOLS

  by

  NORASMAH HJ. OTHMAN

  July 2002

  Chairman: Associate Professor Zaidatol Akmaliah Binti Lope Pihie, Ph.D.

  Faculty: Educational Studies

  The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the Adolescents

  Entrepreneurship Programmmes in secondary schools of Malaysia. It also tries to

  investigate how the program gives business exposure and inculcate entrepreneurial

  culture into the students. It also attempts to determine all the necessary variables needed

  for a successful program.

  This study uses survey method and The Hammond Evaluation Structure as the

  foundation for its conceptual framework which focuses on three dimensions: the

  instructional dimension, the institutional dimension and the behavioral dimension. The

  instructional dimension consists of teaching methods, program facilities and course

  contents; meanwhile, institutional dimension consists of participants involved in the

  program such as students and teachers/facilitators; and finally, the behavioral dimension

  consists of cognitive, affective and competency behaviors.

  The sample consists of 309 students from the Young Entrepreneurship Program

  (PUM) and 130 students from the Tunas Bistari Program (PTB). Qliestionnaires, tests and

  iv

 • interviews measunng students cognitive, affective and competency behaviors are

  employed as the survey instruments in collecting data. Cronbach Alpha and Kuder

  Richardson-20 (KR-20) are used to test the reliability of the instruments . The data are

  analysed using MANOY A and multip le regression, and a significant level of 0 .05 is used

  as a pnon.

  The findings show that the program effectiveness level are at statisfactory levels

  (PUM effectiveness mean= 222 7, s .d . = 12 . 95; PTB effectiveness mean =2 1 9 .4 , s .d

  = 1 2 . 7 1 ) . However, the standard deviation (s .d) for PTB is smaller than PUM. It means

  that the score range for PTB is homogenous compared to PUM. Eventhough PUM

  received higher effectiveness mean but as individual, score from PTB students are much

  better than those from PUM. The score range for PTB students are smaller compare to

  PUM.

  Generally, students have good perceptions of the programmes; execuation of

  programmes, suitabi l ity of facilities as well as courses. However, there is slight

  discrepencies in perception pertaining to teaching methods, and its frequency. Students

  perception indicate a preference for student-centered teaching method, whereas in

  actuality, the teachers/facil itators employed teachered-centered methods most of the time.

  Overall , this research indicates that suitability of teaching methods, programme

  facil ities and course are closely correlated to the behavioral achievements among

  students . Both academic and business experience of the teachers/facilitators correlate

  with student achievements. Thus, in order to inculcate an entrepreneurial culture

  amongst secondary school students, we need to implement a continous effective and

  overall programme that emphasizes on the above mentioned various variables

  v

 • PENGHARGAAN

  Bersyukur ke hadrat Ilahl kerana dengan izinnya, saya telah selamat menyelesaikan

  kajian ini Sewaktu melaksanakan kaj lan ini, saya telah mendapat bantuan, sokongan,

  bimbingan dan kerj asama yang tidak terniial daripada banyak pihak Di smi saya ingin

  mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan

  terima kasih kepada mereka yang berkenaan

  Penghargaan dan jutaan tenma kasih yang tidak terhingga ditujukan khas kepada

  penyelia saya, Prof Madya Dr Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Prof Madya Dr Mohd

  Ibrahim Nazri dan Dr Roham Ahmad Tarmizi yang telah banyak dan tidak jemu-j emu

  memberikan tunjuk ajar, nasihat, bimbingan dan dorongan sehingga terhasilnya penulisan

  kaj ian ini Jasa mereka bertiga terutama penyelia utama saya tidak akan saya lupakan

  Kepada pensyarah-pensyarah di Fakulti Pengaj ian Pendidikan UPM khasnya Prof Madya

  Dr Abd Rahim Bakar dan Prof Madya Dr Othman Dato' Hj Mohamed yang telah

  membantu memberikan nasihat dalam penggunaan alat kaj ian yang sesuai

  Saya juga terhutang budi kepada pihak Kementerian Pembangunan Usahawan

  terutamanya kepada bekas Timbalan Menteri Keusahawanan, YB Dato ' Idris Jusoh dan

  pegawai Bahagian Latihan Keusahawanan terutamanya, En Ahmad Rizal Mohd

  Hanapiah serta semua pegawai Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka, Selangor, Pahang,

  Perak dan Pulau Pinang Begitu juga kepada Y Bhg Dato Muhammad Ali Haji Hashim,

  Ketua Eksekutif Perbadanan Johor dan pegawai-pegawai Tunas Bistari yang terlibat

  dalam kaj ian ini kerana memberi kebenaran untuk saya menjalankan kaj ian ini dengan

  VI

 • sempurna Kepada guru-guru sekolah kerana membantu saya menj al ankan kaj ian

  Kepada rakan-rakan setugas di Fakulti Pendidikan UKM seperti Dr Muhammad Hussin,

  Prof Madya Dr. Abd Razak Habib dan orang perseorangan lain seperti En Jamil Ahmad

  yang turut serta memberi kerjasama dan sanggup berkongsi pengalaman hidup masing

  masing sehingga kaj ian ini menjadi satu kenyataan

  Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu, Hajjah Aminah Hj Abu Hassan

  serta abang-abang dan kakak-kakak atas dorongan serta doa mereka sepanjang pengaj ian

  Penghargaan terima kasih yang teristimewa saya tujukan kapada suami tercinta, Effendi

  Abdul Jali l yang telah memberi dorongan, membantu tanpa jemu, menerima segal a

  kekurangan dan memahami cita-cita saya Anak-anak Anis Adilah, Azizi Hakim, Alyaa

  Fi lza, Adam Daniel dan Alif Muhammad yang telah memberi semangat dan sangat

  memahami akan kesibukan di sepanj ang penulisan kaj ian ini

  No. llA, Jalan Suasana 4/3

  Bandar Tun Hussein Onn

  43200 Cheras

  Selangor Darul Ehsan

  Norasmah B inti Hj Othman

  Vll

 • Saya mengcsahkan baha \\a .I(l\\atankua�a Pemcriksa bagi Nora�mah f Ij. Othman telah mcngadakan pcmcriksa3n akhir pada IOhh . .lull 2002 unluk mcni/ai tcsi" Doktor Fa/safah beliau yang bcrtajuk "Kcbcrkcc,anan Program Keusahcl\\anan Remaja di Sckolah Menengah"" mcngikut l\kta l :ni\ crsiti Pcrtanian Malay�ia (Ijazah Lanjutan) 1980 dan Peraturan-Peraluran L� ni vcrsi ti Pcrtanian Ma laysia (ljazah Lanj utan) I C)8 I. Jawalank uasa Pemeriksan mcmperakukan bahawa calon ini layak dianugcrahkan ijazah tersebut. Anggota .Iawatankuasa Pcmcriksa adalah scperti bcrikut:

  Zakaria Bin Abdul Rahman

  Profesor Madya

  Fakulti Pengajian Pendidikan

  Universiti Putra Mala\sia

  (Pengerusi)

  Zaidatol Akmaliah Binti Lope Pihie, Ph.D. Profesor Madya Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (Ahli)

  Mohd. Ibrahim Bin Nazri, Ph.D.

  Profcsor Madya

  Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (Ahli)

  Rohani Binti Ahmad Tarmizi, Ph.D. Fakulti Pengajian Pendidikan

  Universiti Putra Malaysia

  (Ahli)

  Tamby Subahan Mohd. l\1cerah, Ph.D. Profesor Fakulti Pendidikan Univcrsiti Kebangsaan Mab) Si:1 (Pcmcriksa Bcbas )

  SHAMSHEH MOHAMAD HAMADILI, Ph.D.

  Pro kssoriTi m bal3n Dekan Sekulah Pengajian Si�\\az:\h llni\'crsiti Pulra Mal;l\ si:1

  Tarikh: 1 9 JUL 2002

  \ III

 • J e'>I'> Inl cll'>crahkan kcpacla ",cnat l'nl\ ('r"ltl Putra Mala) '>ILl clan tclah clJtcrJma '>coagal I11clllcnuhi �) arat-c;) arat kcpcliuan lIntllk Il1cmperolch !Ja/ail Doktor J al

 • PERAKlJAJ\

  Saya mengaKlI baha\\

 • KANDUNGA�

  ABSTAK Halamall

  II ABSTRACT

  PENGHARGAA]\;

  SURAT KEUJU!S.!\)\ PERAKUAN

  KAl\DU�GAN

  SE]\;ARAI JADUAL

  SENARAI RAJAH

  SEJ'..:ARAI SINGKATAl\

  1\ \. I

  VIII .\

  ,\1 XIII

  X\'I I X\ III

  BAB 1

  BAB :2

  BAB 3

  BAB .+

  PE1\;DAHULLAN

  Kellsaha\\anan Malaysia

  Keperluan Penilaian Terhadap Program Pendidikan dan

  Latihan Keusaha\\anan di Mala) sia Perl1\ataan Masalah Objektif Kaj ian Persoalan Kaj ian Kepentingan Kaj ian

  Kerangka Keria Konseptual Kajian Batasan Kajian Definisi Operasional

  TINJAUAN LITERA TUR

  29 31 34 35 38 .+1 .+6 .+9

  Pengenalan 55 Pengertian Penilaian 56 Pengertian Usahawan dan Keusa!1mvanan 77 Kajian-kajian Lepas Berkaitan Dengan Penilaian Program 105 Pendidikan dan Latihan KellSah8\\anan

  Kesimpllian 1.+5

  METODOLOCJI Pengenalan Reb Bentuk Kaj ian I nstrul11en Populasi Kaji�lJl Tatacara Pcngul11pulan Data Tatacara Pcng�lJlali�isan Data R Ull1l1�an

  DAP,!\T!\N K . .\JL!\N

  Pcndah ul U(ln

  Profil Rcspondcn K�liial1 Dapat(lll Pcrsn:ll:l1l K :lj iall

  156 15() 158 I ()() 185 187 I ()2

  1()3 19.+ 198

  \ 1

 • Rumusan 276

  BAB 5 RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN Pendahuluan 283 Rumusan 283 Perbincangan 3 07 Implikasi dan Cadangan 323 Cadangan Umum 3 3 5 Cadangan Kaj lan Lanjutan 3 3 7

  RUJUKAN 339 LAMPIRAN

  A PTB & PUM 364 B Jadual penentuan saiz sampel Reaves ( 1 992) 365 C Pengiraan saiz sampel menggunakan formula Krejie 3 66

  dan Morgan ( 1 970) D Pengiraan saiz sampel menggunakan formula 3 67

  Cochran ( 1 977) E Nama panel pengesah soal selidik dan uj ian 3 68 F Surat Kebenaran 3 69 G Persepsi pelaj ar PUM terhadap proses 3 73

  pelaksanaan program dalam peratus H Persepsi pelaj ar PUM terhadap proses 3 75

  pelaksanaan program dalam peratus I Persepsi pelajar PUM dan PTB terhadap kesesuaian 3 77

  kursus dengan aktlviti perniagaan dalam peratus J Jadua1 4 22b Skor min dan sisihan piawai setiap

  pembolehubah bersandar berdasarkan program, 378 j antina dan latar belakang pekerjaan penj aga

  K Jadual 4 22c Skor min dan sisihan piawai setiap pembolehubah bersandar berdasarkan j antina dan 3 79 latar belakang pekerjaan penjaga bagi setiap program

  L Korelasi antara setiap penyataan berkaitan kemudahan dengan skor pencapaian tingkah laku 380 kognitif pelajar

  M Korelasi antara pencapaian tingkah laku afektif 3 8 1 dengan kekerapan penggunaan kaedah pengajaran

  N Korelasi antara setiap penyataan berkaitan 3 82 kemudahan dengan skor pencapaian tmgkah laku afektif pelajar

  0 Korelasi antara pencapaian tingkah laku kompetensi 3 83 dengan kekerapan penggunaan kaedah pengajaran

  P Soal selidik 3 84 BIODATA PENULIS 404

  :\11

 • SENARAI JADUAL

  Jadual Halaman

  1 1 Komposisi KDNK mengikut sektor utama di Malaysia 2 antara tahun 1 970 hmgga 1 995

  1 2 Guna tenaga mengikut sektor 200 1 -20 1 0 3

  1 3 Pendapatan isi rumah kasar bulanan purata mengikut 6 etnik, 1 995- 1 999 (RM)

  1 4 Peruntukan Pembangunan untuk Pendidikan dan Latihan 9 1 99 1 -2000 (dalam juta)

  2 1 Anali si s Perbandingan Pendekatan Penilaian Alternatif 7 1

  2 2 Ciri-ciri yang menyumbang kepada keusahawanan 87

  2 3 Bilangan usahawan dan syarikat yang dibangunkan 1 06 sehingga 3 0 9 97

  2 4 Kaedah pengaj aran dan pembelajaran mengikut Model 1 1 7 Kolb

  2 5 Strategi mengajar dan gaya pembelajaran 1 23

  3 1 Jadual Interpretasi skor min dimensi tingkah laku afektif 1 62

  3 .2 Skala pemarkahan dimensi tingkah laku kognitif dan 1 65 kompetensi

  3 3 Aras kesukaran dan indeks pembezaan 1 75

  3 4 Anali sis item uj ian tingkah laku kompetensi 1 76

  3 5 Analisis item uj ian tingkah laku kognitif 1 77

  3 6a Nilai korelasi antara setiap item dengan jumlah skor dan 1 79 indeks kebolehpercayaan Cronbach Alpha bagi dimensi tingkah laku afektif

  3 6b Nilai korelasi antara setiap item dengan jumlah skor dan 1 8 1 indeks kebolehpercayaan Cronbach Alpha bagi kaedah pengaJ aran

  X III

 • 3 6c Nilai korelasi antara setiap item dengan jumlah skor dan 1 82 indeks kebolehpercayaan Cronbach Alpha bagi kemudahan program

  3 6d Nilai korelasi antara setiap item dengan jumlah skor dan 1 83 indeks kebolehpercayaan Cronbach Alpha bagi kursus program

  3 6e Nilai korelasi antara setiap item dengan jumlah skor dan 1 84 indeks kebolehpercayaan Cronbach Alpha bagi proses pelaksanaan program secara keseluruhan mengikut persepsi pelaj ar

  3 7 Jadual tahap keberkesanan 1 88

  3 8 Huraian terhadap nilai pekali yang diperoleh dilakukan 1 90 dengan merujuk kepada tafsiran Davies ( 1 97 1 )

  4 1 Taburan responden mengikut jantina 1 94

  4 .2 Latar belakang pekerj aan penjaga pelajar mengikut 1 95 program

  4 3 Latar belakang akademik penceramahlpensyarah 1 96

  4 4 Pengalaman berniaga 1 97

  4 5 Taburan pencapaian dimensi tingkah laku kognitif 200 mengikut program

  4 .6 Taburan pencapaian tingkah laku kompetensi mengikut 20 1 program

  4 7 Taburan pencapaian tingkah laku afektif mengikut 203 program

  4 7a Pencapaian tingkah l aku afektif mengikut kategori sikap 204 keusahawanan

  4 8 Keberkesanan Program 205

  4 9 Persepsi pelaj ar terhadap proses perlaksanaan program 208

  4 . 1 0 Persepsi pelaj ar terhadap penggunaan setiap kaedah 2 1 2 pengaj aran dalam program mengikut Model Kolb

  XIV

 • 4 l Oa Hurman kekerapan penggunaan kaedah pengaJ aran fasa 1 2 1 4

  4 l Ob HuraJan kekerapan penggunaan kaedah pengaJ aran fasa 2 2 1 5

  4 1 0c HuraJan kekerapan penggunaan kaedah pengaJaran fasa 3 2 1 7

  4 1 0d HuraJan kekerapan penggunaan kaedah pengaJaran fasa 4 2 1 8

  4 1 1 Mm mlal kesesualan setlap fasa 220

  4 1 2 Huralan mlal kesesualan kaedah pengaJ aran fasa 1 222

  4 1 3 HuraJan mlal kesesusalan kaedah pengaJaran fasa 2 223

  4 1 4 Hurman mlal kesesualan kaedah pengaJaran fasa 3 224

  4 1 5 HuraJan mlal kesesualan kaedah pengaJ aran fasa 4 225

  4 1 6a Persepsi pelaJ ar terhadap kelengkapan dan lekapan asas 23 1 program

  4 1 6b Persepsi pelaJ ar terhadap penggunaan bahan bantuan 236 mengaJ ar

  4 1 7 Kesesualan kemudahan yang dlsedlakan menglkut 240 persepsl pelaJ ar

  4 1 8 Kursus-kursus Program 242

  4 1 9 Persepsi pelaJ ar PUM dan PTB terhadap kesesualan 246 kursus dengan aktlvltl permagaan

  4 20 UJlan Box's M 248

  4 2 1 Anahsls MANOY A perbezaan pencapaIan tmgkah laku 249 pelaJ ar berdasarkan program, Jantma dan latar belakang pekerJ aan penJ aga pelaJar

  4 22a UJ lan ANOY A berganda perbandmgan pencapman 250 tmgkah laku kompetensl, kogmtlf, afektlf berdasarkan program, J antma dan latar belakang pekerJaan penJaga

  4 23 Korelasl antara kekerapan penggunaan kaedah pengaJaran 256 Model Kolb dengan skor pencapalan tmgkah laku kogmtlf menglkut persepsl pelaJar

  \.,

 • 4 24 Korelasl mengIkut persepsl pelaJ ar antara kesesualan 257 kemudahan program dengan pencapaIan tlllgkah laku kOgllltIf

  4 25 Korelasl antara kekerapan penggunaan kaedah pengaJaran 258 Model Kolb dengan pencapalan tlllgkah laku afektIf menglkut persepSl pelaJ ar

  4 26 Korelasl antara kesesualan kemudahan program dengan 259 pencapalan tlllgkah l aku afektlf pelaJ ar menglkut persepsl pelaJ ar

  4 27 Korelasl antara pencapalan tlllgkah laku kompetensl 260 dengan kaedah pengaJaran dan pembelaJ aran Model Kolb menglkut persepsl pelaJ ar

  4 28 Korelasl antara pencapalan tlllgkah laku kompetensl 26 1 dengan kesesualan kemudahan menglkut persepsl pelaJ ar

  4 29 Anahsls regresl berganda (stepWIse) bagl pembolehubah 263 terplhh yang mempengaruhl pencapalan tlllgkah laku kOgllltlf

  4 29a Anahsls vanans 263

  4 30 Anahsls regresl berganda (stepWIse) bagI pembolehubah 265 terplhh yang mempengaruhI pencapalan tlllgkah laku afektlf

  4 30a AnahsIs vanans 265

  4 3 1 Anahsls regresl berganda (stepWIse) bagl pembolehubah 268 terplhh yang mempengaruhl pencaparan tlllgkah laku kompetensl pelaJ ar

  4 3 1 a Anahsls vanans 268

  ;\'VI

 • SENARAI RAJAH

  Raj ah Halaman

  A Model Pendidikan Keusahawanan Miller et al 1 983 12

  B Model Pendidikan Keusahawanan Sepanj ang Hayat NCRVE 1 3 1 987

  C Model Pendidikan Keusahawanan Gibb 1 98 8 1 4

  D Kerangka Kerj a Konseptual Kaj ian 46

  E Putaran Latihan 60

  F Evolusi Produk 90

  G Langkah-langkah Pemilihan Sampel 1 69

  H Cadangan Model Program Keusahawanan Remaj a di 327 Sekolah Menengah di Malaysia

  "'Vll

 • AFB AM CHAM ANOVA CIPP CIRO CPM DEB DPN dk EPRD IDS ILO IKS IPPJ jkd JPN JPNS DE KBSM KBSR KDNK KHB KPM KPUn MPP MPSP mkd NCRVE PERT PKENJ PKN PTB PUM RMKe-7 RMKe-8 RRJP3 RMKe-7 RMKe-8 s p UTOS VT

  SENARAI SINGKATAN

  Program Action For Business American-Malaysian Chamber of Commerce Analisis Vanans Contents, Input, Process, Product Contents, Input, Reaction, Output The Critical Path Method Dasar Ekonomi Baru Dasar Pembangunan Nasional Darjah kebebasan Bahaglan Perancangan dan Penyelidikan Industrial Development Board International Labor Organization Industri Kecil dan Sederhana Institut Pembangunan Pengurusan Johor Jumlah kuasa dua Jabatan Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Darul Ehsan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Keluar Dalam N egara Kasar Kemahiran Hidup Bersepadu Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pembangunan Usahawan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Model Pendidikan Keusahawanan Sepanjang Hayat Minkuasa dua National Center for Research in Vocational Education The Program Evaluation and Review Technique Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor Perbadanan Kemajuan Negeri Program Tunas Bistari Program Usahawan Muda Rancangan Malaysia Ketujuh Rancangan Malaysia Kelapan Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga Rancangan Malaysia Ketujuh Rancangan Malaysia Kelapan Slsihan piawai Units, Treatment, Observing Observation and Setting Vokasional dan Teknik

  X'\'l1 1

 • BAB 1

  PENDAHULUAN

  Malaysia merupakan salah sebuah negara yang kaya dengan bahan-bahan

  mentah Penerokaan terhadap bahan mentah mi banyak membantu dalam

  pembangunan ekonomi negara dan berj aya menj adikan Malaysia sebagai sebuah

  negara yang berdaya maju dan berdaya saing, setaraf dengan negara-negara maju yang

  lain Ini terbukti dengan kejayaan Malaysia mengekalkan pertumbuhan Keluaran

  Dalam Negara Kasar (KDNK) pada kadar purata 6 8 peratus setahun pada tahun-tahun

  1 960-an Sementara pada tahun 1 97 1 hingga 1 990 pertumbuhan KDNK ialah 6 7

  peratus , manakala antara 1 99 1 hingga 1 995, KD NK meningkat kepada 8 4 peratus

  Pencapaian seperti ini tidak banyak diperoleh oleh negara-negara sedang membangun

  yang l ain (Moha Asri Abdullah, 1 997)

  Tambah bel iau lagi, perkembangan pesat ekonomi Malaysia ini telah

  membawa banyak perubahan kepada struktur ekonomi Malaysia Antaranya ialah

  perubahan dalam p eratusan nilai sumbangan sektor-seh.-tor untuk pertumbuhan KDNK

  Proses peralihan ternyata melibatkan peningkatan yang mendadak dalam sumbangan

  sektor pembuatan dan penurunan dalam sumbangan sektor pertanian kepada KDNK

  Jadual 1 1 menunjukkan dengan jelas bahawa pada tahun 1 970, sektor pertanian,

  perikanan dan perhutanan menyumbang sebanyak 3 0 8 peratus kepada KDNK,

  manakala, sektor perkilangan (pembuatan) menyumbang sebanyak 1 3 4 peratus

  Angka ini berubah menjelang tahun 1 995, yang menunjukkan bahawa sumbangan

  sektor pertanian, perikanan dan perhutanan menurun kepada 1 3 9 peratus, manakala,

  sektor perkilangan (pembuatan) meningkat kepada 32 7 peratus Ini menunjukkan

 • bahawa terdapat tranformasl dalam struktur ekonoml MalaysI a dan sektor pertaman

  penkanan dan perhutanan kepada sektor perkllangan (pembuatan)

  JaduaJ 1 .1 : Komposisi KDNK mengikut sektor utama di Malaysia antara tahun 1 970 hingga 1 995

  Sektor/Tahun 1 970 1 980 1 990 1 994 1 995 Pertanlan,Penkanan,Perhutanan 3 0 8 23 4 1 8 6 1 4 9 1 3 9 Perlombongan dan kuan 6 5 50 9 8 7 5 7 0 PerkIlangan 1 3 4 20 5 26 9 3 1 4 32 7 Pembmaan 3 9 4 5 3 6 4 1 4 3 Kewangan,perdagangan 2 1 7 20 2 1 9 9 23 4 23 6 dan msuran Perkhidmatan keraJ aan 20 2 23 6 2 1 7 20 9 1 8 5 dan l am-lam Jumlah 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00

  Sumber Kementenan Kewangan, Laporan Tahunan Ekonomi (pelbagar I SU), Kuala Lumpur Moha Asn Abdul lah, 1 997 m s 4

  Abbat perubahan-perubahan dl atas, maka MalaysIa pada masa km! l ebIh

  banyak memerlukan tenaga profeslOnal, mahlr dan separa mahlr 1m boleh ddihat

  danpada peratusan guna tenaga mengIkut sektor pada tahun 200 1 -201 0, sepert! dalam

  Jadual 1 2, yang menunjukkan sektor pembuatan menggunakan 27 6 peratus guna

  tenaga, dnkutl dengan sektor-sektor lam Justeru, Rangka Rancangan Jangka PanJ ang

  Ket!ga (RRJP3) 200 1 -20 1 0 telah membenkan tumpuan terhadap usaha memngkatkan

  tahap pembentukkan kemahlran sumber manUSla secara berterusan Keadaan Ill!

  terjadl kerana sumber tenaga manUSla menjadl salah satu teras kepada hma unsur

  pentmg dalam asas ekonom! sesebuah negara selam danpada teknologl, pemblayaan

  msentlf, perkhidmatan sokongan serta prasarana fizIkal dan kemudahan awam

  Malahan, pembangunan sumber manUSIa merupakan perkara utama bag!

  membolehkan MalaysIa membangunkan ek.onommya berasaskan pengetahuan dalam

  2

 • tempoh RRJP3 Berikutan itu, kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sejumlah

  wang yang banyak untuk tujuan melancarkan proses pembangunan sumber manusia

  (Malaysia, 200 1 a)

  Jadual 1.2: Guna tenaga mengikut sektor 2001-2010

  Sektor Pembuatan Perdagangan Borong & Runcit, Hotel & Restoran Pertanian, Perhutanan, T ernakan & Perikanan Perkhidmatan Kerajaan Pembinaan Perkhidmatan Lain Kewangan, Insuran, Hartanah & Perkhidmatan Perniagaan Pengangkutan, Penyimpanan & Komunikasi EI ektrik, Gas & Air Perlombongan & Kuari

  Sumber. Malaysia, 200 1 a m s 1 6 1

  Peratus 27 5 1 7 1 1 5 2 1 0 6 8 1 9 7 5 5 5 0 0 8 0 4

  Berdasarkan aliran pertumbuhan ekonomi dan keperluan untuk meningkatkan

  taraf hidup bagi semua kawasan dan sektor ekonomi, galakan dan peranan Industri

  Kecil dan Sederhana (IKS) menj adi semakin penting Aliran pertumbuhan ekonomi

  ini memberi peluang kepada pertumbuhan pembangunan IKS, kerana IKS bukan

  sahaja menyumbang kepada keperluan dan pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai

  tulang belakang dalam mendukung arah aliran pembangunan ekonomi ( Mohd Amir

  Sharifuddin Hashim, 1 989, Moha Asri Abdullah, 1 997)

  Bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi Malaysia yang positif tidak berterusan

  apabila pada tahun 1 998, negara dilanda kri sis ekonomi yang teruk Namun begitu,

  penguchupan ekonomi yang mendadak hanya berlaku dalam jangka masa yang

  pendek Ekonomi kembali mengalami perubahan dengan cepat hasil pelaksanaan

  dasar fiskal dan kewangan serta strategi yang berkesan dari kerajaan Hasil daripada

 • usaha pemulihan ekonomi tersebut, mulai pertengahan tahun 1 998 purata kadar

  pertumbuhan di Malaysia telah berjaya dihasilkan sebanyak 7 2 peratus dalam tempoh

  1 999-2000 (Malaysia, 200 1 )

  Keusahawanan Di Malaysia

  Malaysia ialah sebuah negara yang mengamalkan dasar ekonomi terbuka sejak

  merdeka lagi, dan membenarkan sesiapa sahaja berurus niaga di Malaysia

  Bagaimanapun, dalam keadaan ekonomi yang memberangsangkan ini telah timbul

  masalah, iaitu ketidakseimbangan dan ketidaksamaan dalam pegangan ekonomi antara

  kaum Bumiputera dengan kaum bukan Bumiputera, khususnya bangsa Cina dan India

  Popenoe ( 1 969) dalam kaj iannya di Malaysia mendapati kaum Bumiputera, yang

  merupakan majoriti penduduk Malaysia, gagal menguasai ekonomi negara Dapatan

  yang sarna juga diperoleh dalam kaj ian Chee Peng Lim ( 1 985) Beliau mendapati

  bangsa Cina yang merangkumi 1 /3 populasi Malaysia menguasai sekurang-kurangnya

  70 peratus daripada semua perniagaan di Malaysia, terutamanya perniagaan sektor

  IKS . Seterusnya, Humam Hj Mohamed ( 1 992) juga mendapati penduduk bukan

  Bumiputera telah menguasai sektor ekonomi manakala penduduk Bumiputera hanya

  menguasai sektor politik, sejak merdeka lagi

  Akibat daripada ketidakseimbangan dalam pegangan ekonomi negara, maka

  Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah diperkenalkan pada tahun 1 970 untuk menangani

  masalah sosioekonomi yang timbul Bagi melaksanakan serta mencapai objektif

  DEB, iaitu untuk membasmi kemiskinan dan mengurangkan jurang perbezaan agihan

  pendapatan antara kaum di Malaysia, campur tangan pihak kerajaan amat diperlukan

  Antara peranan yang dij alankan oleh kerajaan adalah dengan memperbanyakkan

  4

 • bilangan kaum Bumiputera untuk terlibat dalam bidang keusahawanan Tumpuan

  banyak diberikan kepada sektor IKS, kerana sektor ini bersalZ kecil dan lebih mudah

  diceburi berbanding dengan industri besar

  Namun begitu matlamat DEB gagal dicapai sepenuhnya (Malaysia, 200 1 )

  Oleh itu, Dasar Pembangunan Nasional (DPN) telah diperkenalkan pada tahun 1 99 1 ,

  yang bertujuan mewujudkan keseimbangan yang optimum antara matlamat ekonomi

  dan ekuiti, memastikan pembangunan yang seimbang antara sektor-sektor utama

  ekonomi, mengurangkan dan akhirnya menghapuskan ketidakseimbangan dan

  ketidaksamaan dari segi sosial dan ekonomi

  Hasil usaha kerajaan bersama dengan agensi sokongan kerajaan, pengagihan

  pendapatan keseluruhan di kalangan i si rumah di Malaysia telah bertambah baik dalam

  tempoh RMKe-7 . Peratusan isi rumah berpendapatan rendah yang didefinisikan

  sebagai mereka yang berpendapat kurang daripada RMl, 500 sebulan telah

  berkurangan daripada 54 4 peratus pada tahun 1 995 kepada 43 8 peratus pada tahun

  1 999 Selaras dengan kemajuan ini, pendapatan bulanan i si rumah secara kasar

  mengikut kumpulan etnik telah menunjukkan peningkatan (sila rujuk j adual 1 3 )

  Sebagai contoh, pendapatan purata isi rumah kaum Bumiputera telah meningkat pad a

  kadar purata 5 . 5 peratus kepada RM 1 ,984 pada tahun 1999 manakala pendapatan isi

  rumah purata kaum Cina meningkat pada kadar 4 6 peratus setahun kepada RM3,456

  Begitu juga dengan pendapatan purata i s i rumah kaum India telah meningkat pada

  kadar purata 6 0 peratus kepada RM2,702 Bagaimanapun, peningkatan pendapatan

  kaum Bumiputera masih belum memuaskan kerana ia masih agak ketinggalan

  berbanding dengan kaum lain di Malaysia Contohnya, nisbah ketidaksamaan

  5

 • pendapatan kaum Bumiputera-Cina iaJah 1 1 74 manakaJa nisbah ketidaksamaan

  kaum Bumiputera-Indla iaJah 1 1 3 6 pada tahun 1 999 (Malaysia, 200 1 )

  Jadual 1.3 : Pendapatan isi rumah kasar bulanan purata mengikut etnik� 1995 dan 1999 (RM)

  Kumpulan etnik 1 995 1 999 Kadar pertumbuhan tahunan purata (%) 1 995- 1 999

  Bumiputera Cina India Lain-lain Malaysia

  Sumber Malaysia, 200 1 m s 66

  1 ,604 2,890 2,140 1 ,284 2,020

  1 ,984 3 ,456 2,702 1 , 3 7 1 2,472

  5 5 4 6 6 0 1 7 5 2

  Berikutan itu, kerajaan perlu memberi tumpuan kepada kaum Bumiputera

  untuk meningkatkan pendapatan dan taraf kehidupan mereka Dorongan dan gaJakan

  kerajaan kepada kaum Bumiputera supaya melibatkan din dalam bidang

  keusahawanan, terutamanya daJam IKS, menunjukkan tindak balas yang positif

  Kenyataan ini selari dengan perangkaan dari Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun

  1 975 (Moha Asri Abdullah, 1 997), 92 4 peratus daripada pertumbuhan ki Jang adaJah

  terdiri daripada sektor IKS Pada tahun 1 985 , pertumbuhan sektor IKS ialah sebanyak

  92 1 peratus, tahun 1 992 pula sebanyak 89 6 peratus dan seterusnya pada tahun 1 995

  sebanyak 88 9 peratus Walaupun kadar peratusannya kelihatan menu run setiap tahun,

  tetapi sebenarnya bi langan mutJak bagi sektor IKS ini terus bertambah

  Dari segi pertumbuhan guna tenaga, Mokry ( 1 988) dan Moha Asri Abdullah

  ( 1 997) berpendapat bahawa sektor IKS banyak memberi peluang pekerjaan kepada

  masyarakat Ini terbukti dengan pengambilan bilangan pekerja yang ramal bag!

  mengeluarkan sesuatu produk Senario in! terJadi kerana sektor IKS memerlukan

  G