of 46 /46
Universitatea Spiru Haret Bucureşti Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanţa Departamentul Științe Juridice Teoria generala a dreptului -note de curs- an I conf. univ.dr. ROXANA TOPOR

Universitatea Spiru Haret Bucureşti Facultatea de Științe ... · Norma juridica 7. Interpretarea normei juridice 8. Raportul juridic 9. Raspunderea juridica 10. Tehnica juridica

 • Author
  others

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Universitatea Spiru Haret Bucureşti Facultatea de Științe ... · Norma juridica 7. Interpretarea...

 • Universitatea Spiru Haret Bucureşti

  Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice,

  Constanţa

  Departamentul Științe Juridice

  Teoria generala a dreptului

  -note de curs-

  an I

  conf. univ.dr. ROXANA TOPOR

 • CUPRINS:

  1. Noțiuni generale privind teoria generală a dreptului 2. Conceptul de drept 3. Conceptul de stat 4. Izvoarele dreptului 5. Sistemul dreptului 6. Norma juridica 7. Interpretarea normei juridice 8. Raportul juridic 9. Raspunderea juridica 10. Tehnica juridica 11. Realizarea dreptului

 • CURS I –NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TEORIA

  GENERALĂ A DREPTULUI

  1.NOŢIUNEA DE TEORIA DREPTULUI

  O teorie despre drept poate fi ştiinţifică şi generală în măsura în care reuşeşte

  să facă abstracţie de particularităţile fiecărei ramuri de drept, pe de o parte, cât şi

  de particularităţile naţionale ale dreptului în fiecare ţară.

  Teoria generală a dreptului formulează cele mai generale categorii valabile

  pentru ramurile ştiinţei juridice: norma juridică, sistem de drept, izvor de drept,

  raport juridic, răspundere juridică etc.

  Teoria dreptului nu trebuie înţeleasă ca o simplă trecere în revistă a normelor

  şi instituţiilor juridice, ci ca o explorare în profunzime a conceptului de „ drept”,

  dezvoltând elementul formal şi normativ al normelor.

  În ţara noastră, în primele decenii ale secolului nostru, problemele generale

  despre drept au fost studiate sub denumirea de enciclopedia dreptului. Termenul

  enciclopedie este de origine elenă şi înseamnă „învăţământul în cerc” având

  înţelesul unei ştiinţe care arată obiectul de studiu, sfera de probleme, prin care se

  delimitează de alte ştiinţe.

  2.SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE

  Ştiinţele juridico-istorice. Ele studiază dreptul în evoluţia lui istorică,

  concretă, in mod cronologic. Din punct de vedere istoric, dreptul poate fi studiat in

  general, fie pe anumite ramuri sau instituţii.

  Studierea diferitelor concepţii care au existat de-a lungul istoriei cu privire la

  drept formează obiectul unei discipline distincte: istoria doctrinelor juridice sau

  istoria doctrinelor politico-juridice.

  Ştiinţele juridice de ramură. Normele de drept reglementează diferite

  categorii de relaţii sociale in forme specifice. Aceste forme, determinate de

  particularităţile relaţiilor sociale pe care le reglementează, constituie criteriul

  principal de diviziune a dreptului in mai multe ramuri, pe baza cărora se formează

  ştiinţele juridice de ramură.

  Fiecare dintre ramurile dreptului formează obiectul de studiu al unei

  discipline juridice aparte, astfel încât fiecăreia dintre ele îi corespunde o ramură a

  ştiinţei juridice.

 • 3. FUNCŢIILE ŞTIINŢELOR JURIDICE

  În general, demersul cunoaşterii ştiinţifice- demers realizat implicit la

  nivelul fiecărei ştiinţe - presupune:

  -descoperirea faptelor brute;

  -fixarea faptelor brute ca date în limbajul specific (trecerea la faptele

  ştiinţifice);

  -elaborarea, în temeiul faptelor ştiinţifice, a ipotezelor şi teoriilor, a căror

  veridicitate este verificabilă

  Din acest demers se conturează cele două dimensiuni ale ştiinţei:

  -dimensiunea descriptivă- stabilirea şi fixarea metodică a faptelor

  ştiinţifice;

  -dimensiunea teoretică- elaborarea de ipoteze şi teorii.

  Funcţiile ştiinţelor juridice sunt :

  -explicarea teleologic-normativă;

  -implicarea teoretic-critică;

  -universalitatea pragmatică (dacă ştiinţa este cunoaşterea metodică a

  generalului, cum spunea Aristotel) şi dacă fiecare sistem naţional are aceleaşi note

  fundamentale, cu particularităţile proprii, atunci o ştiinţă juridică realizează

  universalitatea descripţiilor cu specificitatea descripţiilor ei cu specificitatea

  criteriilor ei aplicative).

  4. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ŞI LOCUL EI ÎN SISTEMUL

  ŞTIINŢELOR JURIDICE

  În "Teoria dreptului în sistemul ştiinţelor juridice" (Analele Universităţii

  Bucureşti, 1991), Nicolae Popa subliniază că cercetarea fenomenului juridic nu

  poate fi restrânsă nici la nivelul istoricităţii sale, nici la nivelul unei tratări de tip

  particular- adică a formelor dreptului pozitiv, activ, în vigoare într-o anumită ţară,

  ci trebuie realizată prin surprinderea aspectelor de generalitate, a constantelor

  dreptului. Studiul conceptelor, categoriilor şi principiilor fundamentale ale

  dreptului este realizat de Teoria generală a dreptului.

  În cadrul Teoriei generale a dreptului sunt elaborate concepte precum:

  dreptul (esenţa, conţinutul şi forma dreptului), norma juridică, izvorul de drept,

  raportul juridic, tehnica juridică, răspunderea juridică, etc. Demersul fundamentării

  acestor concepte prezintă ca punct iniţial datele furnizate de ştiinţele juridice de

  ramură şi ştiinţele juridice istorice, asigurându-se astfel, la nivelul conceptelor

  posibilităţi de identificare, delimitare, ordonare şi structurare a realităţii juridice.

  Teoria generală a dreptului este ştiinţa juridică despre fenomenul dreptului şi

  cercetează structurile, mecanismele sistemului de drept în care întâlnim aplicaţiile

  conceptelor filozofice: fenomenul juridic, dreptul obiectiv, raporturile juridice,

  conştiinţa juridică, ea valorifică diverse concepţii filozofice la nivelul unor domenii

 • ale acestora precum ontologia, epistemologia, antropologia, axiologia, etica. Ea

  cuprinde ipoteze şi teorii competitive despre ceva determinat obiectul la care se

  referă şi îl explică, ale cărei legi caută a le descoperi: fenomenul dreptului şi

  celelalte componente ale fenomenului juridic (realităţii juridice).

  5.METODE DE CERCETARE A ŞTIINŢELOR JURIDICE

  Teoria generală a dreptului, fiind cea mai generală dintre ramurile ştiinţei,

  are şi un rol metodologic. Teoria generală a dreptului, prin premisele pe care le

  oferă celorlalte discipline juridice, asigură unitatea metodologică a cercetării

  ştiinţifice in cadrul acestor discipline..

  Metode de cercetare Metoda istorică Metoda logică Metoda experimentală Metoda cantitativă Metode prospective

 • CURS 2- Conceptul de drept

  CONCEPTUL DE DREPT

  1.ETIMOLOGIA TERMENULUI „DREPT”

  Etimologia cuvântului „drept” porneşte din limba latină, de la latinescul

  directum, răspândit apoi în diverse limbi (droit în franceză, diritto în italiană).

  Termenul „drept” poate fi înţeles în două sensuri, care reprezintă realităţi

  distincte, şi anume sensul juridic şi sensul obiectiv.

  Sensul juridic al termenului poate fi privit sub două aspecte şi anume sub

  aspectul dreptului obiectiv şi al dreptului subiectiv.

  2. ORIGINEA ŞI APARIŢIA DREPTULUI

  Pentru studiul dreptului trebuie avută în vedere şi viziunea istorică, legată de

  descifrarea originilor dreptului.

  Ca instituţie ce derivă de la societate şi îşi găseşte suportul în relaţiile reciproce

  dintre oameni, dreptul este indiscutabil legat de evoluţia generală a societăţii, de

  particularităţile societăţii în diferitele trepte de dezvoltare istorică.

  De-a lungul timpului, filozofii antici au dat o serie de definiţii dreptului, care

  prezintă interes a fi cunoscute, întrucât dreptul, în oricare din înţelesurile care îi

  sunt date, reprezintă o realitate atât de prezentă şi de activă în viaţa oamenilor,

  încât în mod firesc, a constituit obiect de preocupare, de studiu şi de reflecţie

  pentru gânditorii antici.

  Raportând dreptul la realităţile şi cerinţele vieţii sociale, gânditorii antichităţii

  au constatat că dreptul are, în primul rând, un rol social întrucât reglementează

  relaţii sociale, potrivit unor reguli care fac posibilă convieţuirea socială, întrucât stă

  la baza ordinii juridice în lipsa căreia liniştea socială nu poate fi concepută.

  3. DREPTUL CA OBIECT DE STUDIU AL ŞTIINŢEI

  Dreptul, conceput ca totalitate a normelor juridice impuse în societate, face

  obiectul ştiinţei dreptului.

  Ştiinţa reprezintă un sistem de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire,

  format în mod istoric şi care se dezvoltă pe baza practicii sociale.

 • Ştiinţa dreptului are mai multe subdiviziuni. Unele dintre acestea studiază

  diferite grupuri de norme juridice care au un obiect comun (ştiinţa dreptului civil, a

  dreptului penal, administrativ etc). Altele se referă la organizarea diferitelor organe

  de stat (drept constituţional, drept administrativ). În normele de drept îşi găsesc

  expresie şi elemente ale activităţii statale: elaborarea dreptului, aplicarea normelor

  de drept, interpretarea lor.

  4. CONSTANTELE DREPTULUI

  Constatând dificultatea elaborării unei definiţii complete şi universal

  acceptate a dreptului, urmare a diversităţii elementelor ce caracterizează acest

  fenomen şi imposibilităţii cuprinderii lor într-o singură definiţie, juristul belgian

  Edmond Picard introduce termenul generic de "constante" (permanenţe) ale

  dreptului, prin care surprinde ceea ce exprimă elementul de esenţă a acestuia,

  indiferent de evoluţia şi schimbările fenomenale care-l afectează. Acest termen a

  fost preluat de mai toţi juriştii şi teoreticienii domeniului ( inclusiv de către Mircea

  Djuvara în perioada interbelică).

 • CURS 3. CONCEPTUL DE STAT

  1.NOŢIUNI GENERALE DESPRE STAT

  Dreptul este strâns legat de stat. Aceste două fenomene politice se împletesc

  atât de strâns încât nu pot fi separate unul de celălalt.

  Cuvântul “stat” provine din limba latină de la cuvântul status.

  Cuvântul stat are două laturi şi anume :

  o organizaţia politică de pe un anumit teritoriu formată din diverse instituţii, în care îşi desfăşoară activitatea reprezentanţii populaţiei: deputaţii, senatori,

  funcţionarii publici şi diverse organe cum ar fi: parlament, guvern, etc.

  o a doua latură a acestui sens ar fi teritoriul cu relieful lui locuit în majoritate de o populaţie delimitat prin frontiere .

  Definiţie: „Statul este o organizaţie politică formată din reprezentanţi ai

  populaţiei de pe un anumit teritoriu, care sunt investiţi cu atribuţii de putere care

  constau în posibilitatea de a putea lua decizii obligatorii, în numele întregii

  populaţii, decizii concretizate în norme de drept sau în acte de aplicare a dreptului

  care, dacă nu sunt respectate de bună-voie, sunt aduse la îndeplinire prin forţa de

  constrângere". (Gh. Boboş)

  Sau, M. Djuvara: "Statul reprezintă „suveranitatea unei populaţii numită

  naţiune, aşezată pe un teritoriu", sau "autoritatea pe care o organizaţie publică o

  deţine şi care-i dă libera facultate, de organizare şi de creare a dreptului pe

  teritoriul respectiv".

  Sintetic: statul este o putere organizată asupra unei populaţii, pe un anumit

  teritoriu. (F. Ricaux).

  2. CONSTANTELE STATULUI

  Ca elemente universale şi perene ce caracterizează statul, constantele sunt

  identificate în ambele accepţiuni ale noţiunii de stat.

  Constantele statului în sensul istorico-geografic sunt: teritoriul, populaţia,

  puterea publică.

 • Constantele statului în sens politico-juridic sunt :

  - constituirea şi exercitarea puterii, a autorităţii ca "putere" sau "autoritate

  publică";

  - constituirea şi funcţionarea organelor statului pe principiul "separaţiei

  puterilor";

  - formele de guvernământ;

  - structura fundamentală a organelor statului pe categorii-legislative,

  executive, judecătoreşti;

  - constante identificate în aparatul conceptual: sistem electoral,

  parlament, guvern, ministere, lege, impozit etc.

  3.TIPURI ŞI FORME DE STAT

  Noţiunea de formă a statului este privită în literatura de specialitate ca fiind

  formată din anumite elemente componente cum ar fi: forma de guvernământ,

  structura de stat şi regimul politic.

  Forma de guvernământ reprezintă raportul stabilit între organele de stat şi

  procesul de constituire şi exercitare a puterii.

  Structura de stat se referă la organizarea puterii de stat în funcţie de împărţirea

  administrativ teritorială.

  Regimul politic constituie pentru unii politologi un element al formei de stat iar

  pentru alţii un element al sistemului politic.

  4.TRĂSĂTURILE STATULUI

  Din definiţia statului rezultă principalele trăsături ale statului, şi anume:

  -este instituţia politică cu cel mai înalt grad de organizare şi structurare. Sub

  acest aspect, statul are trei componente şi anume: puterea legislativă, puterea

  executivă şi puterea judecătorească, toate acestea fiind organizate atât la nivel

  central, cât şi la nivel local. Prin gradul său de organizare şi instituţionalizare,

  diversificat pe orizontală şi verticală, statul asigură executarea, în principal, a

  puterii politice în societate;

  -constituie o organizaţie politică a unei comunităţi umane, pe raza unui teritoriu

  delimitat prin frontiere stricte;

  -are caracter suveran, prin faptul că reprezintă organizarea politică a unei

  comunităţi umane, ca expresie a voinţei cetăţenilor;

  -este o instituţie specializată, care asigură funcţionalitatea socială prin

  contribuţii financiare ale cetăţenilor, care plătesc impozite;

  -are un caracter istoric, apariţia sa fiind impusă de cerinţele dezvoltării sociale;

  -are, de regulă, caracter naţional, cel puţin pentru epocile modernă şi

  contemporană, întrucât reprezintă organizarea politică a unei naţiuni.

  Prin trăsăturile sale, prin modul său de organizare, prin scopul său pentru care a

  apărut, statul reprezintă principala instituţie a sistemului politic, căreia îi dă contur

  şi consistenţă.

  V.FUNCŢIILE STATULUI

 • Rolul statului ca principală instituţie de organizare şi conducere politică a

  societăţii se realizează prin următoarele funcţii:

  - legislativă -prin care autorităţile statului adoptă normele de conduită şi care in ansamblul lor formează sistemul de drept;

  - organizatorică(executivă)- prin care se realizează punerea în aplicare a actelor normative, cât şi buna desfăşurare a serviciilor publice;

  - judecătorească- prin care se soluţionează situaţiile litigioase care apar în societate.

  DREPTUL ŞI STATUL

  1. STATUL DE DREPT

  Statul de drept reflectă faptul că exercitarea puterii politice de către stat se face

  în temeiul legilor, folosind numai forţa argumentelor logice şi legale, iar nu

  argumentul forţei brutale şi ilegale.

  Denumirea de „stat de drept” a fost sugerată de Montesquies în lucrarea sa

  „Despre spiritul legilor”, în care a introdus o formulare rămasă celebră, şi anume:

  „nimeni să nu fie constrâns să facă lucruri rele pe care legea nu te obligă şi să nu le

  facă pe cele pe care legea le îngăduie”.

  Statul de drept reprezintă în epoca contemporană o problemă de cea mai mare

  importanţă teoretică şi practică, făcând atât obiectul unor ample studii teoretice, cât

  şi al unor legiferări cuprinse în convenţii internaţionale. Dintre convenţiile

  internaţionale pot fi amintite: Declaraţia universală a drepturilor omului, Convenţia

  Europeană asupra drepturilor omului etc.

  2. LEGĂTURA DINTRE STAT ŞI DREPT

  Convieţuirea oamenilor în comun, în societate, a pus problema organizării lor, a

  disciplinării relaţiilor dintre ei, în existenţa lor legată de anumite forme de

  comunicare.

  Între stat şi drept există o legătură foarte strânsă, o legătură de

  complementaritate.

  Statul, ca organizaţie politică, include în noţiunea sa şi dreptul, ca o parte

  eficientă a activităţii sale. Dreptul este deci un instrument de lucru pe care îl

  folosesc organele de stat, o formă de exprimare pe care o iau organele de stat.

  3. TEORII DESPRE STAT ŞI DREPT

  Teoria dreptului natural

  Teoria sociologică

  Teoria normativistă

  Existenţialismul juridic

  Teoria statului de drept

  V. EVOLUŢIA DREPTULUI ŞI STATULUI

 • 1. DREPTUL ŞI STATUL ÎN CIVILIZAŢIA ŞI CULTURA DE TIP

  ORIENTAL ANTIC

  ÎN EGIPTUL ANTIC- primul legiuitor a fost Menes. El a publicat o lege care

  interzicea luarea unui împrumut fără ca acesta să fie garantat printr-o mumie iar

  aceasta nu putea fi îngropată până la restituirea împrumutului.

  În sec. VIII i.e.n, apare un mare cod de legi elaborat de Bochoris, care era

  format din 8 cărţi.

  ÎN BABILON întâlnim fragmente ale unor coduri de legi sumeriene în care se

  vorbeşte despre înfiere, furtul de femei, repararea prejudiciului cauzat etc. Cel mai

  important monument legislativ al Babilonului îl constituie „ Codul legilor lui

  Hammurabi” care numără în total 282 articole. Acest cod a urmărit să uşureze

  situaţia ţăranilor liberi, să oprească procesul de pauperizare al ţăranilor şi

  meşteşugarilor , să tempereze lăcomia cămătarilor şi prin toate aceste măsuri să

  întărească orânduirea socială în Babilon.

  În codul lui Hammurabi se prevăd măsuri severe pentru apărarea proprietăţii

  asupra sclavilor. El se referă la diferite probleme juridice însă este departe de a fi

  un cod complet şi sistematic.Unii istorici sunt de părere că legile lui Hammurabi

  reprezintă mai mult o înregistrare şi o expunere a unor hotărâri judecătoreşti.

  ÎN INDIA ANTICĂ se întâlnesc o serie de legi cum au fost: Codul legilor lui

  Manu, Gautama, Narada, Apastamba.Cel mai important dintre acestea este Codul

  legilor lui Manu ce reprezintă o bogată culegere de norme religioase, etice şi

  juridice.

  ÎN CHINA, din antichitate, cel mai vechi cod de legi este atribuit împaratului

  legendar Mu, acesta fiind în special , un cod penal cuprinzând 3000 de articole.

  2. DREPTUL ŞI STATUL ÎN CIVILIZAŢIA ŞI CULTURA GRECIEI

  ANTICE

  ÎN SPARTA la început a predominat dreptul nescris- obiceiul. In sec, IV î.e.n.

  este semanlată apariţia unei legi în materie de proprietate care admitea donaţia şi

  testamentul. Legea permitea donarea sau lăsarea prin testament a caselor şi a

  parcelelor de pământ. Au început să apară apoi norme juridice cu caracter penal

  care au prevăzut sancţiunile ce urmau a fi aplicate pentru săvârşirea unor

  infracţiuni. Pedepsele erau diferite: amenzi băneşti, alungarea din localitate,

  lipsirea de drepturi (atimia), aruncarea în prăpastie.

  Organele de stat cele mai importante erau: Regalitatea, Sfatul bătrânilor,

  Adunarea poporului, Efori, Armata.

  ÎN ATENA, Dracon a fost cel ce a elaborat, pentru prima dată legi scrise în

  anul 621 Î.E..N. Aceste legi se pare ca au fost mai mult o culegere de obiceiuri care

  au luat o formă scrisă.

  Legile lui Dracon erau deosebit de severe. Pentru marea majoritate a

  infracţiunilor- uneori neînsemnată din punct de vedere al pericolului social se

  aplică pedeapsa cu moartea. Cu toate acestea, în legile lui Dracon se intâlnesc şi

  alte forme de pedepse: amenzi, pedepse infamante etc.

  3. DREPTUL ŞI STATUL ÎN CIVILIZAŢIA ŞI CULTURA ROMEI

  ANTICE

 • DREPTUL ROMAN

  a) Prima lege scrisă a fost Legea celor XII table apărută în anul 450 î.e.n.

  b) Edictele magistraţilor

  c) Senatus

  d) Un izvor important al dreptului roman au fost „ Constituţiile imperiale”, ele

  reprezentau hotărâri ale împăratului şi începând cu sec. II capătă putere de lege.

  e) Jurisprudenţa ( ştiinţa dreptului)

  STATUL ROMAN

  În ce priveşte statul roman, dezvoltarea lui poate fi împărţită în trei perioade:

  a) Perioada regalităţii, anul 753 î.e.n.;

  b)Perioada republicană, anul 509 î.e.n;

  c)Perioada imperiului din anul 27 î.e.n. până la 565 era noastră.

  4. DREPTUL ŞI STATUL ÎN CIVILIZAŢIA ŞI CULTURA EVULUI MEDIU

  Cel mai important izvor al dreptului în evul mediu l-a constituit cutuma. În

  unele ţări au fost codificate o serie de cutume, pentru a da acestora un caracter mai

  unitar. Asfel, in Franţa , întâlnim următoarele încercări de codificare: Marele

  cutumiar al Franţei, Practica Forensis.

  Mai târziu, cutumele au început să fie redactate în scris, juriştii francezi au

  trecut la comentarea acestora, încercând să scoată în relief elementele lor comune.

  În Germania feudală, dreptul cutumiar s-a caracterizat prin gruparea normelor

  juridice în funcţie de categoria socială a persoanei căreia urma să i se aplice. În

  1930, Eike von Repgau întocmeşte un cod care cuprinde obiceiurile pământului din

  toate părţile răsăritene ale Saxoniei şi din alte regiuni.

 • CURS 4 IZVOARELE DREPTULUI

  1. NOŢIUNEA DE IZVOR AL DREPTULUI

  Noţiunea de „izvor” semnifică, în general, sursa ori originea unui lucru sau al

  unui fenomen, dar în acelaşi timp, semnifică şi documentul, textul original, istoric,

  ştiinţific etc pe care se întemeiază o anume judecată, o anume concluzie, o anume

  susţinere ori opinie despre ceva pus în discuţie.

  Izvoarele sau sursele dreptului sunt manifestări ale relaţiilor sociale care

  generează norma juridică, indiferent de natura ei (de drept public sau privat).

  2. CUTUMA CA IZVOR DE DREPT

  Cutuma (tradiţia sau obiceiul) reprezintă unul dintre izvoarele formale cele mai

  importante ale dreptului.

  In studiul cutumei, ca izvor de drept, unii cercetători stabilesc două etape: prima

  ar reprezenta studiul folclorului juridic şi a doua studiul obiceiurilor juridice care

  există în evoluţia istorică a unei comunităţi etnice. Ambele etape alcătuiesc studiul

  etnogeniei juridice.

  3.DOCTRINA CA IZVOR DE DREPT

  Prin doctrină înţelegem opiniile exprimate în ştiinţa juridică al cărei obiect este

  studiul dreptului pozitiv. Oamenii de ştiinţă din domeniul dreptului deţin ponderea

  esenţială în doctrină, deşi nu sunt singurii creatori de doctrină. Alături de ei există

  opiniile exprimate în diferite moduri (note sau studii publicate, conferinţe), de către

  practicieni.

  4.JURISPRUDENŢA CA IZVOR DE DREPT

  Noţiunea de jurisprudenţă are două sensuri: unul configurează activitatea de

  aplicare a dreptului, înfăptuită de organele judiciare, indiferent de rolul şi locul pe

  care îl ocupă într-o ierarhie legată în conformitate cu componenţele lor. Sunt în

  acest sens creatoare de jurisprudenţă instanţele judecătoreşti, organele de

  procuratură (prin soluţiile rămase definitive), hotărârile organelor jurisdicţionale.

  În al doilea sens, prin jurisprudenţă înţelegem chiar ştiinţa dreptului. Este, fără

  îndoială, un sens foarte larg care- pătruns în lexicul nostru din limba veche- nu mai

  este de mult utilizat, ca atare, nici în doctrină şi nici în practica judiciară.

 • Jurisprudenţa este un izvor de drept formal, pentru că include experienţa

  practică a organelor judiciare care aplică dreptul pozitiv şi, prin aceasta, îl probează

  şi îi legitimează validitatea.

  5.LEGEA CA IZVOR DE DREPT

  Analizând problematica legii ca izvor de drept, trebuie să definim această

  noţiune. Există un sens larg şi unul restrâns al conceptului de lege, după cum avem

  în vedere numai actul pe care îl adoptă pe baza unei proceduri specifice,

  Parlamentul (sens restrâns), sau este vorba de orice act cu putere obligatorie, de

  orice act normativ (sensul larg al noţiunii).

  Legea ca izvor de drept apare la romani ca un adevărat acord stabilit între

  magistraţi şi popor (magiastratul propune, iar poporul acceptă propunerea făcută).

  Dintre legi, ca izvoare ale dreptului pozitiv se distinge Constituţia, ca fiind cea

  mai importantă lege în stat, în consecinţă şi legea fundamentală.

  6.CONTRACTUL NORMATIV CA IZVOR DE DREPT

  Printre izvoarele formale ale dreptului, majoritatea autorilor indică şi contractul

  normativ.

 • CURS 5. SISTEMUL DREPTULUI

  1. NOŢIUNEA DE SISTEM DE DREPT

  Normele juridice reprezintă o anumită unitate în ansamblul lor, fiind legate între

  ele şi grupate într-un sistem.

  În cadrul acestei unităţi a dreptului, normele juridice se repartizează, după

  diferite criterii, în grupe distincte, cunoscute sub denumirea de instituţii juridice şi

  ramuri de drept.

  Sistemul de drept este deci unitatea dreptului şi diviziunea lui în anumite părţi

  interdependente- ramuri de drept şi instituţii juridice.

  2.INSTITUTIA JURIDICA– cuprinde totalitatea normelor juridice care

  reglementează o anumită categorie aparte de raporturi juridice.

  3. RAMURA DE DREPT- cuprinde o grupare mai largă de norme şi instituţii

  juridice, care sunt legate între ele prin obiectul lor comun, prin anumite principii

  comune care stau la baza lor.

  RAMURILE DE DREPT

  Dreptul constituțional – ramură de drept public care cuprinde norme juridice și instituții juridice , care reglementează relațiile sociale privind

  organizarea și exercitarea puterii de stat .Izvorul principal al acestei ramuri

  este Constituția.

  Dreptul administrativ- ramură de drept public care cuprinde norme juridice și instituții juridice, care reglementează organizarea și funcționarea la nivel

  central și local,a puterii executive a statului.

  Dreptul penal – ramură de drept public ca totalitate de norme și instituții juridice, care stabilesc infracțiunile și pedepsele .Izvorul principal al acestei

  ramuri este Codul penal.

  Dreptul procesual penal este o ramură a dreptului public,ca o totalitate de norme și instituții juridice care reglementează urmărirea penală,examinarea

  cauzelor în instanțele judecătorești și statului juridic al participanților.

  Dreptul civil- este o ramură fundamentală de drept privat care cuprinde norme și instituții juridice și care reglementează relațiile sociale patrimoniale

  și nepatrimoniale.

 • Dreptul procesual civil – este o ramură de drept privat ca totalitate de norme și instituții juridice, care reglementează ordinea examinării cauzelor civile,în

  instanțele judecătorești.Izvorul principal este Codul Procesual Civil.

  Dreptul familiei – este o ramură de drept privat ca totalitate de norme și instituții juridice care reglementează relațiile familiale,cele de

  rudenie,adopție, și actele de stare civilă.

  De regulă ramurile de drept sunt exprimate în coduri de legi total sau

  parțial .

  Dreptul muncii este ramura dreptului mixt care reglementează relaţiile sociale de muncă şi cele conexe de plasare în câmpul muncii, privind

  protecţia muncii, privind jurisdicţia muncii, ş.a. Izvorul principal al acestei

  ramuri este Codul muncii.

  4.DIVIZIUNEA DREPTULUI ÎN DREPT PUBLIC ŞI DREPT PRIVAT

  O diviziune importantă a dreptului, a cărui origine se află în dreptul roman, o

  constituie împărţirea în dreptul public şi dreptul privat.

  Potrivit unui text al lui Ulpian, dreptul public se referă la organizarea statului,

  iar dreptul privat se referă la interesul fiecăruia.

  Dreptul public are drept obiect normele care se ocupa cu organizarea statului si

  a autoritatilor publice, cu raporturile dintre stat si cetateni, precum si cu actele

  facute de persoanele investite cu atributii speciale legate de realizarea unor interese

  generale, publice.

  Dreptul privat cuprinde raporturile private dintre cetatenii aceluiasi stat.

 • CURS 6. NORMA JURIDICĂ

  1. DEFINIŢIA ŞI TRĂSĂTURILE NORMEI JURIDICE

  Orice activitate socială se desfăşoară pe baza unor reguli. Între oameni există o

  multitudine de relaţii de o extremă divesitate şi care, în totalitatea lor formează

  ceea ce poartă denumirea de viaţă socială.

  Dacă activitatea omenescă nu afectează interesele legitime ale altei persoane,

  acestă activitate este licită, toate celelalte activităţi fiind ilicite.

  Regulile de conduită care delimitează sfera activităţii fiecăruia şi care, prin

  conţinutul lor, fac posibilă realizarea activităţilor licite ale tuturor celorlalte

  persoane, poartă denumirea de norme juridice.

  Normele juridice prescriu conduita tipică pe care oamenii au obligaţia să o

  urmeze, stabilesc drepturile şi obligaţiile fiecărui subiect de drept, al unui raport

  social, anume în mod generic şi în forme lui tipică.

  Normele de drept reglementeză numai conduita voliţională a oamenilor, iar nu

  şi faptele independente de voinţa lor, cum ar fi cele determinate de imperative

  vitale ori biologice.

  TRĂSĂTURILE NORMELOR JURIDICE

  Fiind o parte integrantă a normelor sociale, normele juridice se adresează

  conduitei umane.

  Ele reprezintă reguli de conduită ce sunt instituite sau sancţionate de stat, a

  căror aplicare este asigurată prin conştiinţa juridică, iar la nevoie prin forţa de

  constrângere a statului.

  A. Normele juridice au un caracter general B. Normele juridice au un caracter volitiv

  C. Normele juridice pot să prevadă naşterea unor efecte juridice

  D. Normele juridice se pot realiza, în viaţa practică, numai trecănd prin conştiinţa

  oamenilor, întrucat conduita este subordonată voinţei lor. De aceea persoanele care

  nu pot sa-si dea seama de actiunile lor, din cauza varstei (minori sub 12 ani) sau

  datorita faptului ca discernamantul lor este afectat de o boala mintala, nu poarta

  raspundere juridica pentru faptele săvârşite.

  E. Normele juridice se aplică, la nevoie, prin forţa de constrângere a

  statului

  2. STRUCTURA NORMEI JURIDICE

 • Pentru a fi clară, norma juridică trebuie să aibă acea structura logico-juridică, şi

  tehnico-juridică din care sa rezulte la care împrejurări se referă, ce conduită se

  prevede în acele împrejurări şi care sunt consecinţele juridice ale nerespectării

  conduitei umane.

  Norma juridică are de regulă trei componente: ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea.

  IPOTEZA- este acea parte a normei juridice care prescrie condiţiile în care

  urmează să se aplice dispoziţia.

  DISPOZIŢIA- Este partea cea mai importantă a normei juridice şi se referă la

  conduita prescrisă pe care trebuie să o urmeze cei cărora li se adresează. În funcţie

  de conduita prescrisă, dispoziţiile pot fi:

  -dispoziţii onerative cele care prevăd obligaţia de a savârşi anumite acţiuni;

  -dispoziţii prohibitive cele care interzic săvârşirea unor acţiuni;

  -dispoziţii permisive care nu impun nici nu interzic săvârşirea unei acţiuni, ci

  lasă la latitudinea părţilor să aleaga conduita pe care doresc să o urmeze;

  -dispoziţii de recomandare prevăd o anumită conduită pe care statul o

  recomandă organizaţiilor obşteşti;

  -dispoziţii de stimulare

  SANCŢIUNEA- este acel element al normei juridice care precizează urmările

  nerespectării dispoziţiei.

  După natura lor sunt:

  - sancţiuni penale (privaţiunea de libertate, munca corecţională, amenda,

  interdicţia de a exercita anumite profesii etc);

  - sancţiuni civile- constau în despăgubiri impuse celui care răspunde pentru producerea unei pagube, sau repunerea în drepturi, executarea în natură,

  anularea actului ilicit s.a;

  - sancţiuni administrative –care se aplică mai ales celor care săvârşesc contravenţii,cele mai frecvente finnd amenzile;

  - sancţiuni disciplinare se referă mai ales la abaterile de la disciplina muncii (mustrarea, avertismentul, transferul, desfacerea contractului de munca),.

  După gradul de determinare: distingem sancţiuni determinate şi relativ

  determinate, alternative şi cumulative.

  -determinate- sunt acele sancţiuni formulate precis si care nu pot fi micşorate

  sau mărite de organele de aplicare;

  -relativ determinate- se stabilesc în limitele şi maximele, sancţiunea corectă

  urmând să o stabilească organele de aplicare;

  -alternative dau posibilitatea organului de aplicare să aleagă între două sau

  mai multe sacţiuni: închisoare sau amendă. De exemplu: „Lipsirea de libertate a

  unei persoane în mod ilegal se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 7 ani.” (art.

  205 Cod penal);

  -cumulative stabilesc mai multe feluri de sancţiuni care se aplică, în mod

  obligatoriu pentru săvârşirea unei infracţiuni, pentru săvârşirea unei fapte.

  III.CLASIFICAREA NORMEI JURIDICE

  În ştiinţa juridică, normele de drept sunt clasificate în categorii diferite în

  funcţie de diverse criterii cum ar fi:

 • 1.-obiectul reglementării juridice;

  2.-forţa juridică;

  3.-caracterul conduitei pe care norma juridică o prescrie;

  4.-gradul de precizie sau modalităţile de construire a ipotezei ori dispoziţiei.

  Aceste clasificări au importanţă practică, întrucât cunoaşterea caracterului

  normei face posibilă aprecierea conduitei omeneşti în raport cu dispoziţia legală,

  uşurând totodată stabilirea legăturilor între diferite texte de lege, care se

  completează unele pe altele.

  1.După obiect normele juridice se clasifică în:

  - diferite ramuri şi instituţii: drept constituţional, drept civil, drept penal etc. 1. După forţa juridică: -legile constitutionale;

  -legile organice;

  - legile ordinare.

  2. După caracterul conduitei pe care norma juridică o prescrie: -onerative, sunt cele care stabilesc în mod expres obligatia de a fi săvârşit

  anumite activităţi;

  -prohibitive, interzic săvârşirea unor acţiuni, acest caracter avându-l majoritatea

  normelor de drept penal;

  - permisive, sunt cele care nici nu impun şi nici nu opresc de la savarsirea

  anumitor acţiuni, ci acordă persoanelor posibilitatea ca singure să-şi determine

  conduita într-un fel sau altul cu respectarea normelor de ordine publică.

  4. După gradul de precizie sau modalităţile de construire a ipotezei ori

  dispozitiei:

  - norma de trimitere: este aceea normă juridică care nu apare în mod complet, în acelaşi act normativ, ci se face trimitere la dispoziţii cuprinse şi în alte acte

  normative;

  - normele în alb: sunt acele situaţii când elementele constitutive ale unei reguli de conduită nici nu sunt precizate, stabilindu-se printr-un act normativ ca in

  viitor asemenea acte vor fi elaborate.

  .ACŢIUNEA NORMELOR JURIDICE

  1. ACŢIUNEA NORMELOR JURIDICE ÎN TIMP

  Normele de drept produc efecte juridice în perioada în care sunt în vigoare.

  Aplicându-se numai la fapte care se petrec în timpul cât sunt în vigoare, ele nu sunt

  nici retroactive, nici ultraactive, respectiv nu se aplică faptelor petrecute înainte de

  intrarea lor în vigoare, nici celor petrecute după ieşirea lor din vigoare.

  Norma de drept, fiind un comandament adresat conduitei umane, permiţând sau

  prohibând anumite acţiuni, nu se aplică trecutului, nu se poate impune nimănui să

  se supună unei legi care nu există. Nimeni nu poate fi învinuit că a săvârşit o faptă

  care nu era prohibită, ci dimpotrivă, era admisă la data săvârşirii ei.

  În principiu, actele normative, în ţara noastră, intră în vigoare în momentul

  publicării lor în Monitorul Oficial al României. De multe ori, în actele normative

  publicate se indică în mod expres data la care ele intră în vigoare .

 • Legea produce efecte numai asupra faptelor petrecute după intrarea ei în

  vigoare. Acest principiu îşi găseşte explicaţia în faptul că oamenii, pentru a-şi

  coordona conduita cu prevederile legii, trebuie să cunoască mai întâi prevederile ei.

  Uneori se admite ca unele dispoziţii normative să fie aplicate cu efect retroactiv,

  adică şi asupra unor fapte care s-au petrecut înainte de intrarea în vigoare a legii.

  În legislaţia românească, aceste cazuri sunt urmatoarele :

  a) legea penală mai blândă;

  b) prevederea expresă că legea se aplică şi unor fapte petrecute anterior;

  c) legile interpretative.

  Actul prin care încetează existenţa unor norme juridice se numeşte abrogare.

  Abrogarea poate fi expres-directă, când într-un act normativ se arată în mod

  expres ca un altul superior sau anumite articole ale lui se abrogă.

  Abrogarea poate fi expres-indirectă, când legea nouă se mărgineşte să

  menţioneze că dispoziţiile anterioare, contrare prevederilor ei, se abrogă, fără a se

  menţiona în mod direct actul normativ ce se abrogă sau articolele lui.

  Abrogarea mai poate fi tacită, când actul normativ sau noile acte normative nu

  abrogă în mod expres pe cele vechi, dar prin regulile pe care le prescriu se abat de

  la vechea reglementare. Abrogarea tacită (implicită) este şi ea o manifestare de

  voinţă a organelor care emit acte normative, exprimată printr-un act normativ

  corespunzător. Acest act normativ va fi considerat act de abrogare, chiar dacă nu

  cuprinde nici o clauză expresă de abrogare, dat fiind că o lege posterioară

  desfiinţează orice altă contrară, dacă aceasta este anterioară.

  În toate legislaţiile se găsesc şi legi a căror acţiune în timp este dinainte

  stabilită. Acesta este cazul legilor temporare.

  Atunci când caracterul lor vremelnic este determinat de o dată fixă, acestea

  poarta numele denumirea de legi cu termen. Actele normative cu termen se

  elaborează, de regulă, atunci când se poate prevedea cu precizie durata de timp

  necesară aplicării actului normativ respectiv.

  O altă formă de încetare a acţiunii în timp a normelor juridice o constituie

  desuetitudinea. Ea a acţionat în mod expres faţă de acele norme juridice ce

  reglementau relaţiile sociale, care, datorită schimbărilor social-economice

  intervenite, nu mai aveau teren de aplicare, fără ca ele să fie abrogate , nici expres,

  nici tacit.

  În mod excepţional, întâlnim cazuri în care anumite acte normative

  ultraactivează, respectiv se aplică chiar după ieşirea lor din vigoare. De exemplu

  codul nostru penal prevede ca legea penală temporară se aplică infracţiunea

  săvârşită în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmarită sau

  judecată în acel interval de timp.

  Noul Cod penal nu aduce modificări de fond în privinţa regimului legii

  temporare, dar include o definiţie a acesteia, preluând astfel la nivel legislativ

  definiţia cu care doctrina opera şi sub imperiul Codului penal anterior.

  Astfel, potrivit art. 7 alin.2 N.C.p., legea penală temporară este legea

  penală care prevede data ieşirii ei din vigoare sau a cărei aplicare este

  limitată prin natura temporară a situaţiei care a impus adoptarea sa.

  Noţiunea de lege penală temporară, aşa cum este definită de textul citat,

  acoperă două categorii de legi penale: legea penală temporară propriu-zisă şi

 • legea penală excepţională. Suntem în prezenţa unei legi temporare propriu-zise

  atunci când legea în cauzăare prevăzut explicit, din chiar momentul adoptării

  sale, momentul ieşirii din vigoare. Legea penală excepţională este adoptată

  în împrejurări excepţionale (stare de asediu, stare de urgenţă, calamităţi naturale

  etc.) iar durata aflării ei în vigoare coincide cu perioada cât se menţine această

  stare. În acest caz caracterul temporar rezultăşi din conţinutul expunerii de

  motive, unde se face referire la împrejurarea care a determinat adoptarea

  legii în cauză.

  Potrivit art. 7 alin.1 N.C.p. (art. 16 C.p.), legea penalătemporară se aplică

  infracţiunii săvârşite în timpul cât ea se afla în vigoare, chiar dacă fapta nu

  a fost urmărită sau judecată în acest 30interval de timp. În consecinţă, chiar

  dacă legea sub imperiul căreia se judecă infracţiunea ar fi mai favorabilă, ea

  nu va fi aplicabilă în speţă, infracţiunea fiind sancţionată potrivit legii

  temporare sub imperiul căreia a fost comisă.

  Având în vedere, pe de o parte, faptul că data ieşirii dinvigoare a legii

  este dinainte cunoscută, iar pe de altă parte, împrejurarea că, de regulă,

  aceste legi rămân în vigoare o perioadăscurtă de timp, în absenţa

  posibilităţii de aplicare ultraactivă, dispoziţia legală în cauză nu ar mai

  apuca să fie niciodată aplicată.

  Ultraactivitatea este necesară în acest caz şi datorită faptului că în cele

  mai multe cazuri legea penală temporară instituie un tratament sancţionator agravat

  sau incriminează noi fapte, astfel că legea care succede legii temporare ar fi mai

  favorabilă.

  2. ACŢIUNEA NORMELOR JURIDICE ÎN SPATIU

  Problema care se ridică în legătură cu aplicarea normelor juridice în spaţiu este

  aceea de a şti dacă ele se aplică tuturor persoanelor ce se găsesc pe un anumit

  teritoriu, indiferent dacă sunt sau nu cetăţeni ai ţării respective şi dacă ele se aplică

  sau nu unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării. În această ordine de idei, o

  mare importanţă o are stabilirea sensului exact al noţiunii de teritoriu.

  Noţiunea de teritoriu are în domeniul dreptului o altă semnificaţie decât

  noţiunea geografică de teritoriu. În acest sens, prin teritoriu se înţelege, în afara

  întinderilor de uscat şi apă, şi spaţiul înconjurător ( subsolul şi spaţiul aerian)

  asupra căruia un stat îşi exercită suveranitatea.

  În doctrina juridică romană navele şi aeronavele nu intră în cadrul noţiunii

  juridice de teritoriu. Faptele săvârşite pe o navă sau aeronavă romană sunt socotite

  ca fapte săvârşite pe teritoriul ţării, ca urmare a extinderii efectului legii noastre

  naţionale, iar nu a extinderii noţiunii de teritoriu.

  În noţiunea de teritoriu, în sens juridic, sunt cuprinse următoarele elemente: o

  suprafaţă terestra, apele interioare, marea teritoriala, precum şi subsolul şi spaţiul

  aerian corespunzător acestora. Limitele teritoriului sunt cele indicate prin frontiere

  de stat. Frontiera terestră este delimitată prin borne, movile de pământ, diverse

  semne naturale, şi desparte uscatul dintre două state.

  În cazul în care frontiera o formează o apa curgătoare sau stătătoare statele

  stabilesc, prin convenţii bilaterale, modul în care-şi vor exercita suveranitatea. În

 • lipsa unor convenţii, care să reglementeze această problemă, fiecărui stat îi aparţine

  o porţiune care să determine, în cazul apelor curgătoare după linia celei mai mari

  adâncimi, iar in cazul apelor stătătoare după linia mediană. În situaţia în care două

  state sunt legate între ele prin poduri, frontiera se stabileşte la mijlocul podului. În

  cazul mării teritoriale, frontiera o constituie linia exterioară a acesteia.

  Frontierele aeriene sunt precizate cu ajutorul unor linii perpendiculare ce

  pornesc de pe frontierele terestre sau acvatice în sus, până la limita inferioară a

  spaţiului cosmic.

  Frontierele de stat sunt inviolabile ca şi teritoriul statului, iar regimul lor juridic

  se stabileşte prin acte interne sau convenţii internaţionale încheiate între ţările

  limitrofe.

  Principalele cazuri de neaplicare a legii unei ţări asupra tuturor persoanelor de

  pe teritoriul său sunt : imunitatea diplomatică, statul juridic al consulilor, regimul

  juridic al unor categorii de străini.

  Imunitatea diplomatică constă în exceptarea unor persoane care exercită

  anumite activităţi diplomatice de la jurisdicţia statului străin pe teritoriul căruia se

  găsesc

  3. ACŢIUNEA LEGII ASUPRA PERSOANELOR

  Există două principii care stau la baza acestei noţiuni:

  Principiul personalităţii normelor juridice;

  Principiul egalităţii tuturor persoanelor în faţa normelor juridice şi a autorităţilor.

  Principiul personalităţii normelor juridice –înseamnă ca toate persoanele fizice

  şi juridice, aflate pe teritoriul unui stat, trebuie să respecte regulile juridice din acel

  stat dar, în acelaşi timp, se află sub protecţia juridică a sistemului de drept al ţării

  respective.

  În ceea ce priveşte statutul persoanei fizice principiul este acela că se aplică

  legea sa naţională, „afară numai dacă prin dispoziţii speciale nu s-a prevăzut

  altfel”, potrivit art. 11 Lg. 105/1992 cu privire la raporturile de drept internaţional

  privat.

  Principiul egalităţii tuturor persoanelor în faţa normelor juridice şi a

  autorităţilor- acest principiu este consacrat în Constituţia României la art. 14 alin.

  1, unde se prevede că „cetăţenii sunt egali în faţa legii, şi a autorităţilor publice,

  fără privilegii sau discriminări”.

  De aceleaşi reglementări se bucură atât cetăţenii străini, cât şi apatrizii care

  locuiesc în România (art. 18 alin. 1 Constituţie).

  Cu privire la persoanele juridice Lg. 105/1992 prevede că: „persoana juridică

  străină, recunoscută în România îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul ţării în

  condiţiile stabilite de legea română referitoare la exercitarea activităţilor

  economice, sociale, culturale sau de altă natură”.

  Cu privire la străini regimului naţional i se alătură alte două regimuri:

  o Regimul special-care constă în acordarea, pentru categorii determinate de cetăţeni străini a unor drepturi care sunt convenite prin convenţii

  internaţionale sau sunt prevăzute ca atare în legislaţia statului respectiv.

 • o Regimul clauzei cele mai favorizate care constă în acordarea pentru cetăţeanul străin a unor drepturi care nu pot fi mai restrânse decât drepturile

  pe care acel stat le acordă cetăţenilor aparţinând altor state.

 • CURS 7. INTERPRETAREA

  NORMELOR JURIDICE

  Normele juridice, pentru a-şi atinge scopul în vederea căruia au fost elaborate

  este necesar să fie respectate de către cei a căror conduită o reglementează.

  Pentru a putea fi respectate sau aplicate, este necesară recunoaşterea lor,

  înţelegerea conţinutului lor care se dezvoltă în cadrul procesului de interpretare.

  Interpretarea dreptului reprezintă o operaţiune logico-raţionala care tinde la

  lămurirea sensului, a înţelesului legii ori a altui act normativ pentru stabilirea

  conţinutului acestuia.

  Interpretarea se referă în general la acte normative scrise.

  Necesitatea interpretării normelor juridice decurge şi din faptul că, în redactare

  lor, se foloseşte o exprimare concisă, legiuitorul concentrând la maximum ideile pe

  care vrea să le exprime. De aici decurge sarcina organelor de interpretare de a

  dezvălui, în procesul interpretării, conţinutul real al normei, întreaga gamă de

  situaţii pe care legiuitorul a avut-o în vedere la redactarea ei. Cu cât reglementarea

  cuprinsă în norma juridică este mai minuţioasă, cu cât are în vedere o diversitate de

  elemente, cu atât problemele interpretării sunt mai puţine.

  1.INTERPRETAREA OFICIALĂ- este acea interpretare făcută de un organ

  de stat sau de către o organizaţie obştească împuternicită să facă acte de aplicare a

  normelor juridice.

  2. Interpretarea neoficială este interpretarea făcută de către oamenii de ştiinţă,

  cercetători în domeniu dreptului, cadre didactice universitare, în diferite

  împrejurări cum sunt: pledoarii, conferinţe, monografii, articole, etc. în care se fac

  afirmaţii de ordin ştiinţific cu privire la conţinutul normelor juridice.

  3.METODE DE INTEPRETARE A NORMELOR JURIDICE

  Prin metode de interpretare înţelegem totalitatea procedeelor folosite pentru

  descoperirea conţinutului prevederilor normelor juridice în scopul aplicării lor la

  cazuri concrete.

  a) METODA GRAMATICALĂ b) METODA SISTEMATICĂ

  c) METODA ISTORICĂ

  d) METODA LOGICĂ

  e) METODA ANALOGICĂ

 • A. Metoda gramaticala

  Metoda gramaticala, are ca obiect stabilirea sensului

  comandamentului cuprins in norma juridica prin analiza gramaticala (sintactica si

  morfologica) a textului normei juridice. lnterpretul va stabili sensul cuvintelor,

  modul de folosire a acestora in text, daca legiuitorul le foloseste in acceptiunea lor

  comuna sau intr-o acceptiune specific juridica.

  B. Metoda sistematica

  Metoda sistematica, priveste modalitatea de stabilire a sensului normei

  juridice prin incadrarea sa in economia actului normativ din care face parte sau

  prin raportarea sa la economia altor acte normative.

  Norma juridica nu exista izolat, rupta de alte norme juridice. Ea este

  parte componenta a unui sistem – a unei institutii, a unei ramuri si, deci, a

  sistemului de drept. Caracteristica fundamentala a sistemului de drept consta in

  faptul ca el exista prin fidelitate fata de propriile sale norme.

  C. Metoda istorica

  Metoda istorica, urmareste sa explice intelesul normei juridice prin luarea

  in consideratie a ceea ce se cheama occasio legis imprejurarile social-juridice care

  au stat la baza elaborarii si adoptarii legii.

  In cazul interpretarii istorice se poate recurge, de asemenea, la compararea

  reglementarii actuale cu reglementarile anterioare in materie, la evocarea

  principiilor de drept si chiar la sentimentul de echitate prezumat in fiecare norma

  de drept. Utilizand aceasta metoda, interpretul va putea desprinde motivul practic

  care a inspirat o anumita reglementare, scopul reglementarii, mijloacele normative

  pentru atingerea scopului etc.

  D. Metoda logica

  Metoda logica, este cea mai larg intalnita intre procedeele de interpretare a

  normei juridice.

  Ea implica aprecieri rationale, realizate prin operatiuni de generalizare,

  de analiza logica a textului normei juridice, de analogie etc., prin aplicarea legilor

  logicii formale.

 • CURS 8. RAPORTUL JURIDIC

  1. DEFINIŢIA ŞI TRĂSĂRURILE RAPORTULUI JURIDIC

  Normele juridice, reglementând conduita oamenilor, determină uneori

  formarea de raporturi, întrucât conduita unei persoane se exteriorizează prin

  acţiunile sau inacţiunile ei faţă de alte persoane, faţă de organele de stat.

  Conduita umană prescrisă de o normă devine realitate atunci când se

  concretizează într-un raport social stabilit între anumite persoane care dispun de

  drepturi şi obligaţii ce le sunt conferite de normele juridice.

  Raporturile sociale care sunt reglementate de norme juridice devin raporturi

  juridice.

  Pentru apariţia unui raport juridic sunt necesare două condiţii: norma juridică

  şi faptele juridice.

  ELEMENTELE RAPORTULUI JURIDIC Sub aspect structural raportul juridic este alcătuit din trei părţi şi anume:

  -subiectele raportului juridic;

  -conţinutul raportului juridic;

  -obiectul raportului juridic.

  2.SUBIECTELE RAPORTULUI JURIDIC

  Din caracterizarea raportului juridic ca raport social rezultă că subiectele

  raportului juridic sunt fie oamenii luaţi în mod individual fie grupaţi în anumite

  organizaţii.

  Pentru încheierea unui raport juridic sunt necesare cel puţin două persoane. În

  cadrul unui raport juridic subiectele sunt titulare de drepturi şi obligaţii.

  Persoana fizică- în principiu subiecte ale raportului juridic sunt cetăţenii unui

  stat. Ei intră în cele mai diferite raporturi juridice: de familie, de proprietate etc.

  Capacitatea de folosinţă-1 reprezintă aptitudinea unei persoane de a dobândi

  drepturi şi obligaţii.

  Capacitatea de exerciţiu-2 reprezintă aptitudinea unei persoane de a-şi exercita

  drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile.

  Subiectele colective ale raportului juridic

  1 Art. 34 Cod civil

  2 Art. 41 Cod civil

 • 1. Statul- statul este o noţiune cu un grad mare de abstractizare, statele fiind

  subiecte de drept în cadrul unor raporturi de drept constituţional.

  2. Organele de stat- pot apărea ca subiect de drept mai ales în dreptul

  constituţional şi administrativ, sau de drept procesual penal şi civil.

  3. Unităţile administrativ teritoriale- judeţul, municipiul, sectorul, oraşul.

  4.Instituţiile de stat- prin instituţii de stat se înţeleg acele unităţi care desfăşoară

  o activitate cu caracter neeconomic şi care sunt finanţate din bugetul statului.

  1. Persoana juridică- fiind acea entitate care întruneşte cumulativ trei condiţii şi anume: patrimoniu, organizare de sine stătătoare şi scop

  3.CONŢINUTUL RAPORTULUI JURIDIC

  Subiectele raportului juridic sunt legate între ele prin drepturi şi obligaţii care

  împreună formează conţinutul raportului juridic.

  În unele raporturi, o parte este titulară de drepturi şi altă parte este titulară de

  obligaţii- acestea sunt raporturi juridice simple, contractul de împrumut.

  În alte raporturi, ambele părţi sunt titulare atât de drepturi, cât şi de obligaţii-

  raporturi juridice complexe: contractul de vânzare-cumpărare.

  4. OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC

  În general în teoria generală a dreptului se susţine ca obiect al raportului

  juridic este acea acţiune sau acea conduită asupra căreia sunt îndreptate drepturile

  subiective şi obligaţiile participanţilor la raportul juridic. Obiectul este însăşi

  acţiunea la care se referă conţinutul.

  Părerea cea mai frecvent întâlnită este aceea că obiectul raportului juridic constă

  în: lucrurile materiale, conduita umană, anumite valori personale nepatrimoniale

  etc.

  SUBIECTELE DE DREPT

  1. PERSOANA FIZICĂ La temelia dreptului privat a rămas şi trebuie să rămână individul şi acel drept

  individual; individul este omul, iar omul pentru ştiinţa dreptului înseamnă

  persoana.

  Normele juridice reglementează statutul legal al omului în calitatea sa de

  persoană, căreia îi aparţine orice drept.

  Dispoziţiile legale referitoare la teoria persoanei fizice sunt risipite în diferite

  acte normative, în lumina cărora explicarea omului luat individual este relativ

  simplă.

  Dreptul şi subiectele de drept sunt noţiuni distincte, dar strâns legate între

  ele; subiectele de drept nu pot exista fără normă juridică, iar norma juridică apare

  ca opera unor subiecte de drept.

  CAPACITATEA JURIDICĂ Calitatea de subiect de drept şi capacitatea juridică sunt strâns legate deoarece

  subiectul de drept nu poate exista fără capacitate juridică.

 • Definiţie: Capacitatea juridică este definită ca fiind acea aptitudine generală şi

  abstractă a subiectelor de drept de a avea şi exercita drepturi şi de a avea şi

  asuma obligaţii.

  Capacitatea juridică este alcătuită din capacitatea de folosinţă şi capacitatea de

  exerciţiu.

  2. PERSOANA JURIDICĂ În legislaţia românească nu avem o definiţie expresă a noţiunii de persoană

  juridică, dar doctrina a definit persoana juridică ca fiind acel colectiv de drept

  (entitate) care întruneşte cumulativ trei condiţii: scop, patrimoniu şi organizare de

  sine stătătoare.

  Elemente constitutive

  Scopul sau obiectul de activitate propriu reprezintă raţiunea de a fi a persoanei juridice.

  Patrimoniul este definit ca totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut economic; patrimoniul este alcătuit din două părţi partea activă (drepturile) şi

  partea pasivă (obligaţiile).

  Organizarea de sine stătătoare constă în alcătuirea ca un tot unitar ori structurarea, compartimentarea subiectului de drept respectiv.

  Atribute de identificare

  Identificarea persoanei juridice constă în individualizarea acestui subiect de

  drept în cadrul raporturilor juridice.

  Enumerare: sediul, naţionalitatea, denumirea, contul bancar, telefonul, faxul,

  firma.

  Înfiinţarea persoanei juridice

  Persoanele fizice se pot înfiinţa în persoane juridice conform legii, cu

  respectarea condiţiilor de fond şi de formă.

  Reglementarea legală a modurilor de înfiinţare a persoanelor juridice este

  prevăzută în Codul Civil.

  Aceste moduri de înfiinţare sunt:

  a) prin act de dispoziţie a organului de stat competent; b) prin act de înfiinţare autorizat; c) prin act de înfiinţare recunoscut; d) prin alt mod reglementat de lege.

 • CURS 9. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

  1. NOŢIUNEA RĂSPUNDERII JURIDICE

  În societatea contemporană răspunderea socială primeşte o semnificaţie

  deosebită.

  Răspunderea socială îmbracă diferite forme astfel se poate vorbi de o

  răspundere politică, juridică, morală, etică şi civilă.

  Specificul răspunderii juridice, în comparaţie cu celelalte forme ale răspunderii

  sociale, constă în faptul că ea se referă la obligaţia de a răspunde pentru încălcarea

  normei de drept.

  Nici un text de lege nu defineşte răspunderea juridică şi nici vreuna dintre

  formele ei. Legiuitorul stabileşte numai condiţiile în prezenţa cărora persoana

  fizică sau juridică poate fi trasă la răspundere.

  În literatura juridică din ţara noastră, răspunderea juridică a fost definită de I.

  Gliga ca fiind „o situaţie juridică specifică aplicării constrângerii de stat atrasă de

  încălcarea sau nerespectarea normelor juridice în vigoare”.

  2. PRINCIPIILE RĂSPUNDERII JURIDICE

  Principiile răspunderii juridice au legătură cu principiile generale ale dreptului

  şi cu principiile unor ramuri de drept, dar cu toate acestea ale au anumite trăsături

  distincte.

  Principiul răspunderii pentru fapte săvârşite cu vinovăţie

  Principiul răspunderii personale

  Principiul justei sancţiuni-

  Principiul celerităţii tragerii la răspundere

  3.SUBIECTELE RĂSPUNDERII JURIDICE

  Subiect al răspunderii juridice este persoana împotriva căreia se exercită

  constrângerea de către stat prin aplicarea de sancţiuni juridice.

  Persoana fizica- poate fi subiect al răspunderii juridice, dacă îndeplineşte urmatoarele condiţii:

  -are capacitate de a răspunde

  -acţionează în mod liber

 • Subiectele colective- sunt cele cărora legea le recunoaşte posibilitatea de a

  intra în raporturi juridice

  4.CONDUITA ILICITĂ, CAUZĂ A DECLANŞĂRII RĂSPUNDERII

  JURIDICE

  Conduita ilicită reprezintă împrejurarea ce determină naşterea raportului

  juridic de aplicare a sancţiunii, respectiv a raportului de constrângere. Ea constituie

  un fapt ilicit.

  Un act devine ilicit atunci când încalcă normele dreptului, toate faptele

  ilicite fiind acte de conduită umană.

  Modalităţile săvârşirii conduitei ilicite sunt:

  -acţiunea –care constă dintr-o manifestare efectivă şi presupune o serie de

  acte materiale care sunt contrare normelor juridice.

  -inacţiunea- care constă în abţinerea de la o anumită acţiune a persoanei,

  obligate să îndeplinească anumite fapte pozitive, adica să acţioneze în modul

  stabilit de lege.

  5. FORMELE RĂSPUNDERII ILICITE

  a. INFRACŢIUNEA b. CONTRAVENŢIA c. ABATEREA DISCIPLINARĂ d. FAPTELE ILICITE CIVILE

  6. CAUZE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

  În unele împrejurări deşi sunt îndeplinite toate condiţiile răspunderii ele nu

  operează.

  Starea de necesitate- reprezintă dreptul individului de a-şi apara propria persoană pusă în pericol, cu preţul sacrificării altei persoane, dacă aceasta

  ar reprezenta singură cale pentru înlăturarea respectivului pericol;

  Legitima apărare- pentru a ne afla în această situaţie trebuie să fie îndeplinite urmatoarele condiţii:

  -să existe un atac din partea unei persoane responsabile;

  -atacul să fie material;

  -atacul să fie direct;

  -atacul să fie imediat;

  -să fie injust, realizat prin fapt ilicit;

  -atacul să fie îndreptat împotriva persoanei sau a drepturilor sale;

  -riposta să fie necesară;

  -riposta să fie spontană.

  Constrângerea fizică şi constrângerea morală sunt cauze care înlătură răspunderea atunci când fapta se săvârşeşte sub imperiul acestei contrângeri.

  Cazul fortuit există atunci când acţiunea sau inacţiunea făptuitorului are loc datorită unei împrejurări străine neprevăzute şi neaşteptate.

  Iresponsabilitatea este starea psihică a unei persoane care din anumite motive nu-şi poate da seama de consecinţele faptelor pe care le săvârşeşte.

 • Beţia involuntară –influenţa alcoolului independent de voinţa autorului.

  Eroarea de fapt-făptuitorul se găseşte într-o asemenea situaţie atunci când nu cunoaşte anumite împrejurări sau situaţii de care depinde caracterul ilicit al faptei

  în momentul săvârşirii ei.

 • CURS 10.TEHNICI PRIVIND

  ELABORAREA NORMELOR JURIDICE

  Dezvoltarea socială actuală, creşterea în complexitate şi volum a contractelor

  inter şi intra-sociale, amplifică sarcinile organelor legislative şi determină o

  creştere a capacităţii lor de receptare a comandamentelor sociale, de apreciere

  proprie a acestor comandamente sociale, de perfecţionare a tehnicii juridice.

  Activitatea acestor organe se desfăşoară în conformitate cu anumite reguli

  de tehnică juridică şi potrivit cu scopurile generale, impuse de buna funcţionare a

  mecanismului social, de coexistenţă, a liberalităţilor sociale.

  1.TEHNICA JURIDICĂ

  Tehnica juridică desemnează totalitatea mijloacelor, metodelor, procedeelor şi

  tehnicilor utilizate de organele puterii de stat în procesul de inţiere, elaborare,

  adaptare şi amplificare a actelor normative.

  Tehnica juridică cuprinde două segmente şi anume:

  o Crearea dreptului privită sub trei aspecte: iniţierea actului normativ, elaborarea actului normativ, adoptarea actului normativ.

  o Tehnica realizării dreptului care priveşte aplicarea actelor normative, respectiv transpunerea în viaţă a normelor juridice.

  Tehnica juridică include tehnica legislativă pe care o consideră o parte

  componentă a sa.

  2.TEHNICA LEGISLATIVĂ

  Tehnica legislativă este acea parte constitutivă a tehnicii juridice şi este

  alcătuită dintr-un complex de metode şi procedee, menite să asigure o formă

  corespunzătoare conţinutului reglementărilor juridice.

  Tehnica legislativă se întemeiază pe norme juridice specifice (denumite norme

  de tehnică legislativă) şi pe principii proprii (denumite principiile legiferării).

  A legifera a devenit element central şi definitoriu al activităţii statului, a

  devenit sinonim cu a guverna.

  Principiile legiferării:

  -principiul fundamentării ştiinţifice a activităţii de elaborare a normelor

  juridice;

  -principiul asigurării unui raport firesc între dinamica şi statica dreptului;

  -principiul corelării sistemului actelor normative;

  -principiul accesibilităţii şi economiei de mijloace în elaborarea actelor

  normative.

 • 3. ETAPELE ELABORĂRII ACTELOR NORMATIVE

  ETAPA 1 –iniţierea proiectului de lege

  Iniţiativa legislativă aparţine Guvernului, deputaţilor, senatorilor precum şi

  unui nr. de 250 000 cetăţeni cu drept de vot (conform art. 73 Constituţie).

  ETAPA 2-dezbaterea proiectului de lege

  Începe cu prezentarea expunerii de motive şi continuă cu analiza fiecărui

  articol.

  ETAPA 3-adoptarea proiectului de lege

  Presupune o procedură specială, conform prevederilor art. 74 din Constituţie:

  -legile organice se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei camere;

  -legile ordinare se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare

  Cameră.

  ETAPA 4-promulgarea legii

  După ce legea este votată, ea este adoptată în Parlament, sub semnătura

  preşedinţilor celor două Camere.

  Promulgarea legii este de competenţa Preşedintelui României, prin acest act

  dispunându-se publicarea ei în Monitorul Oficial.

  ETAPA 5-publicarea legii

  Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare după 90

  de zile de la data publicării.

  4. TEHNICA SISTEMATIZĂRII NORMELOR JURIDICE

  Procesul de sistematizare a actelor normative este determinat de necesitatea

  grupării acestora pe baza unor criterii riguros stabilite, astfel încât normele juridice

  să fie mai bine cunoscute şi aplicate în realitatea juridică.

  Formele de sistematizare a actelor normative sunt:

  Incorporarea

  Incorporarea înseamnă aşezarea, poziţionarea actelor normative după criterii

  exterioare acestora, respectiv cronologice, alfabetice, pe ramuri de drept, pe

  instituţii juridice.

  Incorporarea poate fi:

  Oficială –se realizează de organele de stat, de cele mai multe ori cele care elaborează actele normative (ex. hotărâri publicate periodic, colecţii de

  legi etc);

  Neoficială –este realizată de persoane particulare, birouri de avocaţi, norati, edituri etc.

  Codificarea

  Codificarea este forma superioară de sistematizare a actelor normative, în

  sensul că propune cuprinderea sintetică şi sistematizată într-un act normativ (cod)

  cu forţă juridică a legii, a tuturor normelor juridice aparţinând aceleaşi ramuri de

  drept.

  Deşi are forţa juridică a unei legi, codul nu este o lege obişnuită, el este un act

  normativ unic, cu o organizare internă aparte, în care normele juridice sunt aşezate

 • într-o consecutivitate logică stringentă, după un sistem bine gândit, care reflectă

  structura internă a ramurii de drept respective.

  Condiţiile calitative ale unui cod sunt: claritate, precizie, integralitate în

  expunere, caracter politic, logică etc.

  În dreptul nostru actual sunt în vigoare: Codul penal, Codul civil, Codul de

  procedură civilă, Codul de procedură penală etc.

 • CURS 11. REALIZAREA DREPTULUI

  1. CONCEPTUL REALIZARII DREPTULUI

  Traducerea in viata a prevederilor cuprinse in normele de drept implica

  participarea unor subiecte multiple (cetateni, organe de stat, organizatii nestatale),

  precum si asigurarea unui cadru organizatoric care sa permita acestor subiecte sa-

  si valorifice din plin si nestingherit prerogativele legale. Totodata, realizarea

  dreptului – inteleasa ca un proces – presupune posibilitatea recunoscuta unor

  organe de stat de a actiona in domeniul asigurarii mijloacelor de restabilire a

  ordinii de drept, in conditiile savarsirii unor fapte ce nesocotesc prevederile legale.

  Realizarea dreptului este o confruntare a modelului general de conduita, construit

  de legiuitor, cu realitatea concreta.

  Analiza conceptului realizarii dreptului este de fapt analiza modului de

  implementare a normei de drept in viata sociala, a modului in care societatea

  primeste norma de drept, o incorporeaza in patrimoniul psihologic al individului.

  Conditiile generale ce caracterizeaza climatul social-politic si ideologic determina

  in mod nemijlocit eficienta formelor juridice de realizare a dreptului.

  Consideram ca realizarea dreptului poate fi definita ca procesul transpunerii in

  viata a continutului normelor juridice, in cadrul caruia oamenii ca subiecte de

  drept, respecta si executa dispozitii normative, iar organele de stat aplica dreptul in

  temeiul competentei lor.

  2. FORMELE REALIZARII DREPTULUI

  Realizarea dreptului imbraca doua mari forme: realizarea dreptului prin

  respectarea si executarea dispozitiilor legale de catre cetateni si realizarea dreptului

  prin aplicarea normelor juridice de catre organele de stat si alte organisme sociale.

  A. Realizarea dreptului prin activitatea de executare si respectare a legilor

  Convietuirea sociala si coexistenta libertatilor implica modificari in natura

  relatiilor sociale. Aceste modificari se reflecta in logica specifica a relatiilor

  interumane, ca puncte de intersectie dintre societate si individ. In procesul

  schimburilor sociale, a comertului juridic, omul isi modifica propria sa natura.

 • Dreptul ofera posibilitatea comportarii in temeiul celei mai mari libertati, a acelei

  libertati concepute ca o folosinta nelimitata a posibilului. In acelasi timp, cea mai

  mare libertate nu poate proveni decat din cea mai mare rigoare, fapt de natura sa

  imprime o traiectorie specifica atitudinii individului fata de lege.

  Edictat in vederea disciplinarii conduitelor umane in relatii sociale determinate,

  dreptul ofera oamenilor modele de comportament, construieste tipologii

  subordonate unor scopuri practice.

  Reglementarea juridica – inteleasa ca o totalitate de forme de influentare a

  conduitei oamenilor, de orientare a acestora pe fagasuri utile si convenabile

  convietuirii umane – se structureaza in directa legatura cu pozitia individului in

  societate si cu interesul structurilor politice si sociale.

  Subordonarea conduitei individuale fata de conduita–tip continuta in normele

  de drept, subordonare ce se concretizeaza fie in acte de respectare a legii, fie in

  acte de executare a prescriptiilor juridice devine, in acest cadru, o forma importanta

  de realizare a dreptului.

  Pentru ca dreptul sa fie respectat de catre cetatean, acesta trebuie sa cunoasca

  regulile sale, iar statul trebuie sa ia masurile necesare de popularizare a actelor

  normative.

  Din cultura juridica fac parte: conceptiile juridice, inclusiv creatia stiintifica din

  domeniul dreptului; reglementarile juridice; starea legalitatii (climatul de legalitate)

  derivata din atitudinea fata de lege, din educatia juridica. Cultura juridica are un rol

  formativ, alaturi de alte manifestari ale culturii unei societati, cultura politica,

  economica etc.

  Trasaturi ale realizarii dreptului, prin activitatea de exercitare si respectare a

  normelor juridice.

  a. Aceasta forma de realizare a dreptului implica indeplinirea comandamentelor

  cuprinse in normele juridice, prin conformarea fata de dispozitiile normative.

  b. Conformarea fata de conduita fixata prin normele de drept este rezultatul

  direct al actiunii mai multor factori, cum ar fi: continutul dreptului, acceptarea legii

  de catre societate – ca expresie a unor necesitati, ridicarea gradului vietii materiale

  si spirituale a oamenilor, sporirea nivelului de cunostinte si perfectionarea

  instructiei scolare etc.

  c. Ca volum si intensitate, aceasta forma de realizare a dreptului este mult mai

  bogata decat cealalta forma – aplicarea dreptului, ea declansand un numar imens de

  situatii juridice la care participa categoria cea mai mare de subiecti – cetatenii –

  precum si diferite organizatii sociale.

 • d. Din punctul de vedere al tehnicii juridice, activitatile implicate in realizarea

  acestei forme sunt relativ mai simple; ele se pot desfasura si in fapt, fara incheierea

  unui act scris, fara indeplinirea unor conditii de forma sau de fond speciale.

  e. Ele sunt, bineinteles, compatibile si cu realizarea prin crearea si desfasurarea

  unor raporturi juridice, in care drepturile si indatoririle participantilor se

  concretizeaza in legaturi juridice statornicite prin normele de drept din cele mai

  diferite ramuri ale sistemului juridic.

  f. Respectand si aducand la indeplinire (executand) normele dreptului, cetatenii

  isi valorifica drepturile subiective, cu luarea in consideratie si a obligatiilor ce le

  incumba, in procesul interactiunii sociale.

  B. Realizarea dreptului prin aplicarea normelor juridice de catre organele

  statului (Aplicarea dreptului)

  a) Notiunea aplicarii dreptului

  In afara participarii specifice a cetatenilor si organizatiilor nestatale in procesul

  realizarii dreptului, acesta este realizat si prin intermediul unor acte specifice de

  autoritate, emise de organele statului in conformitate cu competenta rezervata lor

  prin lege.

  Acte de aplicare a dreptului nu pot elabora decat organele statului, cetatenii

  realizand dreptul prin executarea si respectarea normelor juridice.

  La aplicarea dreptului participa, in principal, organe ale statului, in baza si in

  vederea realizarii competentei acestora.

  In esenta, aplicarea dreptului consta in elaborarea si realizarea unui sistem de

  actiuni statale, in vederea transpunerii in practica a dispozitiilor si sanctiunilor

  normelor de drept.

  Spre deosebire de realizarea dreptului prin executarea si respectarea

  prevederilor normelor juridice, care se poate desfasura si in fapt, fara crearea unor

  raporturi juridice, aplicarea dreptului este nemijlocit legata de nasterea si

  desfasurarea legaturilor juridice sub forma unor taporturl de drept, in care un

  subiect este totdeauna un organ al statului care-si exercita prerogativele potrivit cu

  competenta ce-i este rezervata prin lege.

  Aplicand dreptul organele de stat se manifesta ca purtatoare a atributelor puterii

  de stat; actele lor de aplicare sunt acte de putere cu caracter individual, concret.

  Prin intermediul lor sunt concretizate, in limita competentei ce le este repartizata

  prin normele juridice, drepturile si obligatiile unor subiecti in cadrul raporturilor

  juridice determinate. De asemenea, prin emiterea actelor de aplicare, organele

 • statului stabilesc masuri de sanctionare a celor care nesocotesc obligatiile ce le

  revin.

  Drepturile subiectilor participanti la viata sociala, ca si obligatiile corelative, isi

  gasesc izvorul in normele de drept. Organele de stat constata sau recunosc aceste

  drepturi. Aceasta activitate are o valoare juridica deosebita si se inscrie, in mod

  hotarator, in randul formelor juridice de realizare a dreptului.

  In unele cazuri activitatea de aplicare a dreptului vizeaza restabilirea ordinii de

  drept incalcate si aplicarea sanctiunii normei de drept. Este eronata opinia acelor

  autori care considera ca aplicarea dreptului ar fi legata numai de constrangerea de

  stat sau care, restrangand, de asemenea, aplicarea dreptului doar la restabilirea

  ordInii de drept incalcate, sustin ca actele de aplicare a dreptului nu au valoare

  juridica propriu-zisa decat prin aceea ca ele restabilesc drepturi si obligatii

  incalcate sau relatii cu privire la o anumita valoare. A restrange aplicarea dreptului

  de catre organele de stat doar la aplicarea constrangerii, inseamna sa se saraceasca

  procesul aplicarii dreptului de o parte importanta a continutului sau. Trebuie avut

  in vedere, de asemenea, ca actul de aplicare a dispozitiei unei norme de drept difera

  prin continut, prin scop si prin destinatie de actul de aplicare a sanctiunii normei de

  drept.

 • I. BIBLIOGRAFIE

  BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE:

  1. Ioan Vida, Teoria generala a dreptului, Curs universitar, Editura Universul Juridic, Septembrie 2016

  2. Ion Craiovan, Teoria generala a dreptului, Tratat, Editura Universul Juridic, iunie 2015

  3. Nicolae Popa, Teoria generala a dreptului. Editia 5, Editura C.H. Beck, Curs universitar, Octombrie 2014

  4. Camelia Ignatescu, Lectii de Teoria generala a dreptului, Editura Hamangiu, Februarie 2014

  5. Moinescu Gabriel, Teoria generala a dreptului, Editura „SITECH”, Craiova, 2015;

  6. Mihai Badescu, Nastase Domnica Catalina, Teoria generala a dreptului,

  7. Editura „SITECH”, Craiova, 2015; 8. Mihai Badescu, Teoria generala a dreptului, Editura „SITECH”,

  Craiova, 2013

 • TEME PENTRU DEZBATERI SI PORTOFOLII

  1. Disciplina “ teoria generală a dreptului” examinată în calitatea acesteia de enciclopedie juridică.

  2. Privire comparativă şi definirea legăturii care există între principii şi reguli morale şi religioase, pe de o parte, principii de drept şi reguli normative juridice, pe

  de altă parte.

  3. Principalele trăsături care reflectă evoluţia istorică a statului şi dreptului, cu speciala referire la perioada modernă şi contemporană.

  4. Privire comparativă asupra teoriilor politice şi a teoriilor juridice, cu identificarea elementelor care le apropie şi respectiv le deosebesc, făcându-se

  specială referire la perioada modernă şi contemporană şi la doctrinele integratoare

  specifice etapei actuale a globalizării.

  5. Principalele caracteristici ale filozofiei dreptului, examinate în evoluţia lor istorică, făcându-se specială referire la perioada modernă şi contemporană.

  6. Conceptul de stat, condiţiile în care comunităţile umane s-au constituit în state, evoluţia istorică a principiilor de organizare statală, cu specială referire la

  fenomenul destrămării federaţiilor, concomitent cu accelerarea tendinţelor de

  integrare comunitară, specific perioadei actuale.

  7. Privire comparativă asupra societăţii politice şi respectiv a societăţii civile, identificând trăsăturile care le aseamănă şi cele care le diferenţiază, cu specială

  referire la specificul perioadei contemporane.

  8. Statul de drept – teorii politice şi juridice cât şi evoluţia istorică a acestui concept, cu specială referire la perioada modernă şi contemporană, comparativ cu

  perioadele istorice anterioare.

  9. Noţiunea de normă juridică şi de sistem unitar de drept, cu specială referire la sistemele naţionale de drept, în condiţiile integrării comunitare.

  10. Structura şi clasificarea normelor juridice, subliniind importanţa lor pentru sistemul unitar de drept.

  11. Construcţia tehnico – juridică a normelor de drept, cu precizarea importanţei acestui demers pentru a fi realizată o bună legiferare.

  12. Influenţa Convenţiilor internaţionale la care românia este parte asupra construcţiei şi evoluţiei sistemului unitar de drept roman.

  13. Privire comparativă asupra noţiunilor de legalitate, ordine de drept şi disciplină de stat, subliniindu-se semnificaţia acestor noţiuni pentru buna

  funcţionare a statului de drept.

  14. Sistemul unitar de drept şi ramurile dreptului roman, privite în evoluţia lor, determinată de negocierile pentru integrarea României în Uniunea

  Europeană.

 • 15. Noţiunea de raport juridic şi examinarea elementelor raportului juridic, în referire la ramurile dreptului public şi respectiv privat.

  16. Examinarea faptelor şi actelor juridice şi semnificaţia lor pentru raporturile juridice de drept privat şi respectiv de drept public.

  17. Analiza comparativă a noţiunilor de aplicare şi realizare a dreptului, subliniindu-se semnificaţia acestor noţiuni pentru ordinea de drept şi legalitate.

  18. Interpretarea normelor juridice, definiţii, formele, forţa juridică a fiecărei forme de interpretare, semnificaţia interpretării pentru buna funcţionare a

  principiului ordinii de drept.

  19. Privire comparativă între interpretarea oficială şi interpretarea doctrinară a dreptului, semnificaţia acestor forme de interpretare pentru elaborarea

  şi respectiv aplicarea normelor de drept cazurilor concrete.

  20. Izvoarele dreptului – definiţie, formele în care se exprimă dreptul, cu sublinierea semnificaţiei izvoarelor dreptului pentru ordinea de drept.

  21.Definiţia şi semnificaţia obiceiului juridic, privit comparativ cu

  reglementarea normativă cu explicarea temeiurilor păstrării obiceiului juridic în

  sistemul unitar de drept.

 • VII.ÎNTREBĂRI

  1. Care sunt ştiinţele juridice de ramură?

  2. Care sunt metodele de cercetare a ştiinţelor juridice?

  3. Care este rolul ştiintelor juridice auxiliare în activitatea juridică?

  4. Daţi exemple de ştiinţe juridice de ramură

  5. Care sunt funcţiile ştiinţelor juridice?

  6. Definiţi metoda logică.

  7. Precizaţi care sunt regulile metodei comparative.

  8. Daţi exemple de ştiinţe juridice auxiliare.

  9. Ce înţelegeţi prin constante ale dreptului?

  10. Care sunt subdiviziuniunile ştiinţei dreptului ?

  11. Cum potate fi defintită noţiunea de „ştiinţă juridică de ramură” , exemplificaţi.

  12. Ce se înţelege prin drept pozitiv ?

  13. Care sunt cerinţele pentru ca o normă sa fie considerată pozitivă?

  14. Argumenţaţi importanţa legăturii dintre stat şi drept.

  15. Definiţi noţiunea de stat de drept.

  16. Ce reprezintă forma de guvernământ?

  17. Exemplificaţi şi definiţi funcţiile statului.

  18. Ce implică separaţia puterilor în stat?

  19. Enumeraţi factorii care au determinat apariţia statelor.

  20. .Care sunt tipurile principale de stat?

  21. În funcţie de structura statului, ce fel de state se pot distinge?

  22. Ce înţelegem prin stat federal?

  23. Ce se întamplă în cazul confederaţiilor?

 • 24. Enumeraţi principalele trăsături ale statului.

  25. Enumeraţi principalele trăsături ale statului de drept.

  26. . Definiţi şi argumentaţi noţiunea de drept comparat.

  27. Definiţi noţiunea de « Pretori ».

  28. Ce înţelegi prin noţiunea de drept comun ?

  29. Cine a fost primul legiuitor în Egiptul antic ?

  30. Care a fost prima lege scrisă în dreptul roman ?

  31. Definiţi noţiunea de izvor de drept

  32. Este jurisprudenţa izvor de drept? Argumentaţi.

  33. Ce înţelegi prin izvor de drept formal?

  34. Enumeraţi izvoarele formale ale dreptului.

  35. Argumenţaţi de ce legea este un izvor de drept.

  36. De căte feluri sunt izvoarele de drept şi care sunt acestea?

  37. Ce înţelegeţi prin izvoare materiale?

  38. Pentru ce ramuri de drept, obiceiul este considerat izvor de drept?

  39. Când dobândeşte contractul calitatea de izvor de drep?

  40. Este contrctul colectiv de muncă izvor de drept. Argumentaţi.

  41. Care este definiţia corectă a dreptului internaţional privat?

  42. Care este obiectul specific de reglementare al dreptului public?

  43. Ce fel de relaţii reglementează dreptul privat?

  44. Poate cuprinde un cod de legi totalitatea normelor de drept care formează o ramură de drept?

  45. Definiţi şi exmplificaţi noţiunea de ramură de drept.

 • 46. Definiţi, argumentaţi şi exemplificaţi noţiunea de sancţiune a normei juridice.

  47. Enumeraţi trăsăturile normei juridice.

  48. Clasificaţi sancţiunile.

  49. Clasificaţi norma juridică.

  50. Definiţi norma juridică.

  51. Definiţi noţiunea de imunitate diplomatică

  52. Ce presupune imunitatea?

  53. Când se permite ca unele dispoziţii normative să fie aplicate cu efect

  retroactiv?

  54. Ce înţelegem prin abrogare?

  55. De câte feluri poate fi abrogarea?

  56. Precizaţi care este cazul excepţiei în care legea ultraactivează.

  57. Definiţi metoda sistematică şi argumentaţi importanţa acestul mod de

  interpretare.

  58. Cum poate fi grupată interpretarea oficială?

  59. De către cine este realizată interpretatrea oficială?

  60. În ce constă interpretarea gramaticală?

  61. Funcţionează în materie penală aplicarea dreptului prin analogie?

  Argumentaţi.

  62. În ce constă interpretarea tel