28
1 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Postul scos la concurs: Conferențiar universitar Poz. 6 Disciplinele postului: Limba română între normă și uz Limba română contemporană. Lexic. Semantică Vari ație lexicală: tipologie, dinamică, tendințe Discursul mediatic în româna actuală Domeniul ştiinţific: Științe umaniste – Filologie FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de Conferențiar universitar/CS II publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.368, din 06. 05. 2021 Candidat: SZATHMARY MELITTA EUGENIA Data naşterii: 21. 05. 1965 Funcţia actuală : Conferențiar univ. dr. Instituţia: Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere 1. Studiile universitare Nr. crt. Instituţia de învăţământ superior D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 1. Universitatea din Craiova, Facultatea de Filologie Filologie 1983-1987 Licențiat în domeniul Filologie - Diplomă de Licenţă, seria F, nr.3304 2. Studiile de doctorat Nr. crt. Instituţia organizatoare de doctorat D o m e n i u l Perioada Titlul ştiinţific acordat 1. Universitatea din Craiova Filologie 1994-2000 Doctor în filologie, Diplomă de Doctor, seria A, nr. 0002435 3. Grade didactice/profesionale Nr. crt. I n s t i t u ţ i a D o m e n i u l Perioada Titlul/postul didactic sau gradul/postul profesional 1. Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere Filologie 26. 02. 2001 - prezent Lector univ dr. 2. Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere Filologie 03. 1994 02. 2001 Asistent univ. dr.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

1

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE LITERE

DEPARTAMENTUL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Postul scos la concurs: Conferențiar universitar Poz. 6

Disciplinele postului: Limba română între normă și uz

Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică, tendințe

Discursul mediatic în româna actuală

Domeniul ştiinţific: Științe umaniste – Filologie

FIŞA DE VERIFICARE

a îndeplinirii standardelor universităţii

pentru postul de Conferențiar universitar/CS II

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.368, din 06. 05. 2021

Candidat: SZATHMARY MELITTA EUGENIA Data naşterii: 21. 05. 1965

Funcţia actuală : Conferențiar univ. dr.

Instituţia: Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

1. Studiile universitare

Nr.

crt. Instituţia de învăţământ superior D o m e n i u l Perioada Titlul acordat

1. Universitatea din Craiova,

Facultatea de Filologie

Filologie 1983-1987 Licențiat în

domeniul

Filologie -

Diplomă de

Licenţă, seria F,

nr.3304

2. Studiile de doctorat

Nr.

crt.

Instituţia organizatoare de

doctorat D o m e n i u l Perioada

Titlul ştiinţific

acordat

1. Universitatea din Craiova Filologie 1994-2000 Doctor în

filologie,

Diplomă de

Doctor, seria A,

nr. 0002435

3. Grade didactice/profesionale

Nr.

crt. I n s t i t u ţ i a D o m e n i u l Perioada

Titlul/postul didactic sau

gradul/postul profesional

1. Universitatea din

Craiova,

Facultatea de Litere

Filologie 26. 02. 2001

- prezent Lector univ dr.

2. Universitatea din

Craiova,

Facultatea de Litere

Filologie 03. 1994 –

02. 2001

Asistent univ. dr.

Page 2: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

2

3. Liceul Bechet, județul

Dolj

Filologie 10. 1990 –

10. 1994

Profesor definitiv

4. Școala Olteanca,

Glăvile, județul Vâlcea

Filologie 1987-1990 Profesor stagiar

4. Realizările profesional-ştiinţifice

Relevanţa şi impactul

rezultatelor ştiinţifice ale

candidatului

REZULTATELE ȘTIINȚIFICE ALE ACTIVITĂȚII DEDE

CERCETARE

Activitatea mea de cercetare cuantifică următoarele publicații : - teza de doctorat;

- 1 cărți cu caracter ştiinţific, în calitate de coautor;

- 1 curs universitar; 1 caiet de exerciții (coautor) - 3 volume în calitate de editor, 1 volum în calitate de coeditor;

- articole şi studii apărute în sistem peer-review, în cărţi şi reviste

ştiinţifice din România şi din străinătate;

- 23 de comunicări științifice susţinute la conferințe din țară (4 comunicări științifice în Danemarca, Polonia, Anglia și Austria).

CONTRIBUȚII PERSONALE ȘI DIRECȚII DE

CERCETARE ORIGINALE

În ceea ce priveşte contribuţiile mele ştiinţifice la dezvoltarea

cercetării lingvistice pe plan naţional şi internaţional, principalele rezultate inovatoare ale activităţii de cercetare, derulată în perioada

1994-2020 (a se vedea Lista de lucrări), se conturează în jurul a trei

direcţii majore, care se situează oarecum complementar una faţă de cealaltă.

O primă direcţie de cercetare este cea a studiilor de lexicologie,

cu interes special asupra înnoirilor lexico-semantice din perioada postdecembristă, considerând baza documentară cea mai adecvată la

acea vreme (și în prezent) presa românească actuală (imediat

următoare evenimentelor din 1989).

Acest interes s-a manifestat și concretizat în teza de doctorat Influența franceză asupra sistemului derivativ românesc actual

(coordonată de prof.univ.dr Flora Șuteu), susținută în 2000

(publicată recent), în câteva articole premergătoare și ulterioare susținerii tezei.

Tema aleasă dezvăluie câteva motive de reflecție asupra

fenomenului de împrumut romanic actual, asupra procesului de occidentalizare romanică a limbii române contemporane, într-o

perioadă în care creșterea interesului pentru engleza britanică și

americană precum și a numărului de anglicisme (împrumuturi și

calcuri) este mai mult decât evidentă. -----------------

„Contribuția de fond a lucrării dnei Melitta Szathmary poate fi

caracterizată prin caracterul ei inovator în ce privește interpretarea

semanticii derivatelor de origine franceză. Domnia sa îmbină metoda

sincronică cu cea diacronică altfel decât o fac lucrările academice din același domeniu: se bazează în sincronie pe un segment sinstratic precis

delimitat, pus în relație cu informațiile existente în bibliografia de

specilitate despre istoria componenetelor acestui segment sinstratic”

(extras din Referatul asupra tezei de doctorat al Doamnei prof. univ.dr

Flora Șuteu)

-------------

Articolele apărute în perioada definitivării tezei și cele ulterioare susținerii ei vin să confirme preocuparea pentru dinamica

Page 3: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

3

vocabularului românesc. Aspecte ale influenţei franceze asupra lexicului unor publicaţii româneşti,

în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică,

anul XVIII, 1996, nr.1-2, p.134-139, ISSN: 1224-5712

„Completariadă”, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe

filologice, Lingvistică, anul XX, 1998, nr.1-2, p.209-211, ISSN: 1224-

5720

Despre derivarea prefixală eterogenă, în Limba română, XLIX, nr.2, 2000, p.333-341, ISSN: 0024-3523

Prefixul ex-. Câteva consideraţii-, în Analele Universităţii din Craiova,

Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXV, 2003, nr.1-2, p.226-229,

ISSN: 1224-5712

Despre prefixele neologice superlative, în Analele Universităţii din

Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXIV, 2002, nr.1-2,

ISSN: 1224-5712

Cuvinte derivate cu sufixe de la antroponime în româna actuală, în

Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul

XXVII, nr.1-2, 2005, p.476-485, ISSN: 1224-5712

„Superlativul superlativului” prin cumul de prefixe neologice şi prefixoide în româna actuală, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe

filologice, Lingvistică, anul XXVII, nr.1-2, 2005, p.238-245, ISSN: 1224-

5712

Sufixul -bil în româna actuală. Câteva aspecte, în Philologica Banatica,

vol.I, Timişoara, Editura Mirton şi Editura Amphora, 2007, p.141-151,

ISSN: 1843-4088

Prefixul post- în româna actuală, în Omagiu Marius Sala, Editura

Universitaria, 2007, p.641-646, ISBN: 978-606-510-022-0

Observațiile mele asupra sufixului -iadă (Un sufix „la modă”: -iadă,

în Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica 7, Tom 1, 2006,

p.299-306, ISSN : 1582-5523), devenit extrem de productiv după

1989, corpusul alcătuit pe baza inventarelor existente și a unui

inventar propriu, excerptat din publicistica vremii, au constituit o contribuție importantă pentru cercetările ce au urmat, susținută și de

citările ulterioare și de menționarea în tratatul Formarea

cuvintelor.

------------- 1. Adrian Chircu, Sufixe cu iz politic în limba română actuală, în Lucrările

celui de-al 3-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică, Bucuresti, 20-21

nov.2009, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p.191-198

2. Ioan Milică, Democraţia şi alte craţii

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/democratia-si-alte-cratii-

81912.html

3. Elena Trifan, Formarea cuvintelor în publicistica actuală. Derivarea –

perioada 1990-200, Cluj-Napoca, Digital Data, 2010, p. 182, 194, 238,

ISBN 978-973-7768-65-0 4. Formarea cuvintelor în limba română, volumul al IV-lea, Sufixele,

Derivarea nominală și adverbială, Partea I, coord. Marina Rădulescu Sala,

București, Editura Academiei Române, 2015, ISBN 978-973-27-2552-8

--------------

Cea de-a doua direcţie de cercetare, aspecte normative ale limbii române, s-a concretizat în cadrul unui proiect de cercetare colectiv

al cărui rezultat a fost Dicţionar invers al limbii române (cu CD

ROM) (coord. Cecilia Căpăţînă), Bucureşti, Editura

Niculescu, 2007, ISBN: 978-973-748-238-9 Lucrarea s-a remarcat (dovadă și numeroasele citări, 16, și recenzii)

prin inventarul de cuvinte, principiul pe baza căruia a fost alcătuit

acest inventar și formatul electronic al dicționarului. -------

Page 4: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

4

„Este o lucrare lexicografică modernă, destinată publicului larg, interesat

de structura cuvintelor utilizate în româna actuală, dar mai ales

specialiştilor, care pot identifica uşor, în cadrul formei electronice a

textului, cu ajutorul unui motor de căutare, cuvintele cu aceeaşi structură

derivativă sau cu aceeaşi terminaţie, pot stabili cu precizie productivitatea

unui afix, frecvenţa sau distribuţia unui element derivativ şi chiar pot afla

frecvenţa unei anumite succesiuni de litere.” (Recenzie Gheorghe Chivu, LR nr.1, 2009, p.147)

-------- Carmen Mîrzea Vasile, Eterogenitatea adverbului românesc: tipologie şi

descriere, Bucurşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, ISBN 978-

606-16-0215-5, p. 59, 108, 111.

Carmen Mîrzea Vasile, în Adverbele în –iş şi –âş. Inventarul şi câteva

observaţii, în Analele Universităţii din Bucureşti. Limba şi literatura

română, ISSN 1220-0271, 2012. Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, 101 greşeli de lexic şi de

semantică. Cuvinte şi sensuri în mişcare, Bucureşti, Editura Humanitas,

2011, ISBN 978-973-50-3331-6, p. 241.

Carmen Mîrzea Vasile, în Adverbele glotonime româneşti. Observaţii

lexicale şi sintactice, în Lucrările celui de-al treilea simpozion

internaţional de lingvistică, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti,

2010, p. 405-417.

Carmen Mîrzea Vasile, Adverbe şi expresii adverbial de mod în limba

română actuală, în „Dinamica limbii române actuale” (coord. Gabriela

Pană Dindelegan), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, ISBN

978-973-271792-9, p. 242, 245.

Carmen Mîrzea Vasile, Adverbializarea adjectivelor şi a participiilor în limba română actuală, în Omagiu. Guţu Romalo Valeria. Studii de

gramatică, ed. Rodica Zafiu, Croitor Blanca, Mihail Ana-Maria, Bucureşti,

Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 143-169, ISBN 978-973-737-

706-7.

Iuliana Dobre, Integrarea prelucrării limbajului natural în e-learning, p.

7-9, Institutul de Inteligenţă Artificială, 2011,

www.racai.ro/Referate/Referat%202_%20Iuliana%20Dobre.pdf

Gabriela Pană Dindelegan (coordonator), Dinamica limbii române actuale.

Aspecte gramaticale şi discursive, Bucureşti, Editura Academiei Române,

2010, ISBN 978-973-27-1792-9, p. 242, 245, 513.

Rodica Zafiu, Instant, România literară nr. 12, 2010, www.romlit.ro/instant.

Amalia Todiraşcu, Univ.Marc Bloch, Strasbourg, Franţa, D.Ştefănescu,

ICIA, Academia Română, Ch.Gledhill, Univ.Marc Bloch, Strasbourg,

Franţa Un sistem de extragere a colocaţiilor , în vol. Resurse lingvistice şi

instrumente pentru prelucrarea limbii române, Iaşi, 2008, p. 119-128,

Editura Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, 186 p., ISBN 978-973-703-208-9.

Elena Trifan, Formarea cuvintelor în publicistica actuală. Derivarea.

Perioada 1990-2001; Cluj, Editura Digital Data Cluj, 2010, ISBN

978/973/7768/65/0, p.237, http://copii-crestini.ro/sinonimia-in-

vocabularul-presei-postdecembriste 1548.html

Elena Trifan, Sinonimia în vocabularul presei postdecembriste, în „Slova copiilor”, supliment al revistei „Slova creştină”, 13 octombrie 2010, ISSN

1844-7775.

Alina Giroceanu, Terminologia greco-latină în româna actuală, Craiova,

Editura Aius, 2008, ISBN 978-973-1780-66-5.

Ion Toma, Lexicologia limbii române, Bucureşti, Editura Universităţii din

Bucureşti, 2000, ISBN 973-575-419-3, p. 175.

Ionuţ Cristian Pistol, Dan Cristea, Dan Tufiş (ed.), ”Lucrările atelierului

Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române”, Iaşi,

14-15 dec. 2007, Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2007,

ISSN 1843-911X, p. 69.

Recenzii Gheorghe Chivu, Cecilia Căpăţînă (coord.) Dicţionar invers al limbii

române &CD-ROM, în revista „Limba română” LVIII, nr. 1 / 2009,

Editura Academiei Române, p. 147

Page 5: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

5

(www.lingv.ro/resources/scm_images/LR_1-2009.pdf).

Ion Toma, Dicţionar invers al limbii române (recenzie), în Analele

Universităţii Spiru Haret, Seria Filologie, nr.10, 2009, p.219-221.

Anca Munteanu, Dicţionarul invers al limbii române, Argos, nr. 38, 2008.

Preocuparea pentru aspectele normative ale limbii s-a concretizat și

în predarea unor cursuri preponderent practice și interactive: Probleme de cultivare a limbii (Facultatea de Drept, Asistență

managerială și secretariat, Facultatea de Litere, curs opțional zi și

ID), Limba română între normă și uz la Jurnalism.

O a treia direcţie de cercetare, studii de pragmastilistică, s-a

conturat mai cu seamă în ultimii 10 ani, dar punctul de plecare l-a

constituit investigarea limbajului publicistic în perioada anilor `90 (alcătuirea corpusului pentru elaborarea tezei de doctorat) și ulterior.

Cercetare a fost susținută și de predarea cursurilor: Limba română

între normă și uz la secția Jurnalism și Discursul mediatic în româna actuală la ciclul Master.

Astfel cercetările noastre, concretizate în articole și comunicări

științifice, au vizat aspecte ale diversității stilistice cum ar fi a) superlativul și formele expresive de construcție, b) figuri semantice,

c) „clișeele și deconstrucția lor”

a) Forme de superlativ în limbajul presei româneşti actuale, în Limba română: Direcţii actuale în cercetarea lingvistică (II), Lexic, semantică,

terminologii. Stilistică, pragmatică, retorică şi argumentare, Actele celui

de-al 11-lea Colocviu internaţional al Departamentului de Lingvistică,

Bucureşti, 9-10 decembrie 2011, Bucureşti, Editura Universităţii din

Bucureşti, 2012, p.283-289

The superlative and the “super-superlative” in the language of the

Romanian youth, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe

filologice, Lingvistică, anul XXXIII, nr.1-2, 2011, p. 249-256, ISSN :

1224-5712

Câteva consideraţii asupra construcţiei ADVERB + DE + ADJECTIV, în

Limba română: Controverse, delimitări, noi ipoteze. Gramatică, lexic,

semantică, terminologie. Istoria limbii române şi filologie, Bucureşti, 4-5 decembrie, 2009, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2010, p.167-

172, ISBN 978-973-737-885-9

„Superlativul superlativului” prin cumul de prefixe neologice şi prefixoide

în româna actuală, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe

filologice, Lingvistică, anul XXVII, nr.1-2, 2005, p.238-245, ISSN: 1224-

5712

Despre prefixele neologice superlative, în Analele Universităţii din

Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXIV, 2002, nr.1-2,

ISSN: 1224-5712

b) Fenomene meteorologice în limbajul journalistic actual: de la personificare la metaforă, în Limba română: teme actuale. Actele celui de-

al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, Editura

Universităţii din Bucureşti, 2009, p.423-430, ISBN: 978-973-737-754-8

Animal Planet sau despre „aventurile” metaforei animaliere în presa

românească, al 14-lea Colocviu internaţional al Departamentului de

Lingvistică: Variația lingvistică: probleme actuale, Bucureşti, 28-29

noiembrie, 2014 (comunicare)

Metafora animalieră în limbajul jurnalistic actual, în Analele Universităţii

din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi străine aplicate, Anul V, Nr.1-

2, 2009, p.393-399, ISSN: 1841-8074

Sonorități animaliere în ”ograda” societății românești, în

Camelia Ușurelu (editor), Studii lingvistice. In memoriam CRISTINA CĂLĂRAȘU, București, Editura Universității din București, 2018, p.429-

437, ISBN: 978-606-16-1027-3

Page 6: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

6

Medical terms used in present-day Romanian newspapers and women`s

magazines, în Swiat (z) kolorowych czasopism. Prasla dla kobiet i

dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Edyta Zierkiewicz,

Wroclaw, 2010, p.207-217, ISBN 978-83-7432-628-5

c) “Clişeele groazei” în presa românească actuală, în Povestiri ale

multidisciplinarităţii: studii literare, antropologice şi lingvistice, colecţia

Grammatophoros, Craiova, Editura Universitaria, 2013, p.195-208, ISBN: 978-606-14-0736-1

Clișee jurnalistice sportive: de la superlativ la hiperbolă, Al 19-lea

Colocviu internațional al Departamentului de Lingvistică: Româna în

context romanic, București, 22-23 noiembrie 2019

Metafore clişeizate din presa românească actuală, Conferinţa

internaţională de Ştiinţe Umaniste şi Sociale “Creativitate, imaginar,

limbaj”, ediţia I, Craiova, 19-20 mai, 2017

Adjective-clişeu în presa românească actuală, The International Scientific

Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialog, 1st edition,

Târgu Mureş, 5-6 decembrie, 2013

IMPACTUL ȘI RECUNOAȘTEREA REZULTATELOR

ȘTIINȚIFICE

Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional se poate urmări în

primul rând la nivelul colaborărilor cu specialişti reputaţi din domeniile de cercetare pe care le-am abordat şi care au fost descrise

anterior. Aceste colaborări s-au manifestat prin activitatea realizată

în cadrul centrelor de cercetare: Onomastică și lexicologie și

Centrul de lingvistică românească aplicată. Citările şi recenziile favorabile pe care le-au primit lucrările

publicate de mine constituie criteriul direct de evaluare a activităţii

mele profesionale şi a impactului rezultatelor cercetării în mediul academic românesc şi internaţional. Datorită mijloacelor moderne

de informare, prezenţa studiilor mele în baze de date naţionale şi

internaţionale (Diacronia.ro, ERIH, SCOPUS, Google Books,

EBSCOhost Database, WorldCat.org, CEEOL, KVC, PROQUEST, REFDOC cat.inist.fr, Dialnet. unirioja.es, CNRS/ATILF,

scholar.harvard.edu, ukcatalogue.oup.com etc.) şi în biblioteci ale

unor universităţi şi institute de prestigiu din ţară reprezintă încă o modalitate de cuantificare a impactului activităţii mele de cercetare,

dar şi o formă de diseminare a rezultatelor acesteia (pentru detaliere,

a se vedea Lista de lucrări).

Capacitatea candidatului de a

îndruma studenţi sau tineri

cercetători şi competenţele

didactice ale candidatului

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Din 1994 şi până în prezent, în calitate de asistent și lector, am

predat cursuri şi seminare din domeniul lexicologiei, morfologiei, cultivării limbii, analizei discursului mediatic (a se vedea Anexa 3

ataşată CV-ului), iniţial în cadrul Catedrei de limba română / limba

și literatura română, în prezent, ca membru al Departamentului de limba și literatura română.

În activitatea de predare folosesc instrumente moderne audio-

vizuale şi încerc permanent să îmbin metodele didactice

informative, precum expunerea, explicaţia, comentariul lingvistic, demonstraţia, cu cele formative: exerciţiul, analiza, descoperirea,

cercetarea individuală, şi să încurajez discuțiile libere, schimbul de

opinii, lucrul în echipă și implicarea studenților în diferite proiecte. La toate acestea se adaugă evaluarea corectă a tuturor sarcinilor

distribuite şi obiectivitate în atribuirea notei finale. Eficacitatea

acestor tehnici şi strategii didactice se poate cuantifica prin prezenţa

Page 7: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

7

studenţilor la cursurile şi seminarele mele, prin interesul manifestat

pentru temele de licență și de disertaţie propuse de mine spre

coordonare. Activitatea mea didactică este apreciată pozitiv şi de către directorul

departamentului din care fac parte, de către membrii echipei de

conducere a Facultăţii de Litere, dar şi de către colegii specialişti

din ţară (a se vedea și recomandările atașate). Activitatea didactică propriu-zisă este dublată de activitatea de

îndrumare şi de coordonare a studenţilor şi a masteranzilor. În

general, sub îndrumarea mea, studenţii au realizat lucrări de licenţă şi de disertaţie pe teme interesante din sfera lexicologiei româneşti,

a morfologiei, a analizei discursului mediatic etc. Întotdeauna am

pus accent pe încurajarea şi orientarea studenţilor către cercetare, oferindu-le sfaturi pertinente nu numai în privinţa conţinutului

ştiinţific, ci şi referitor la tehnicile de redactare.

În sfârșit, participarea mea, de-a lungul timpului, în diferite comisii

de examinare, de admitere sau de finalizare a tezei de doctorat (coordonator: prof. dr. Cecilia-Mihaela Popescu) constituie un alt

argument puternic pentru recunoaşterea capacităţii şi a dorinţei mele

de a-i îndruma pe tinerii cercetători în demersul lor ştiinţific.

PERFECŢIONARE, CERCETARE ŞI FORMARE ÎN

DOMENIUL DIDACTICII

Perfecţionarea în domeniul didacticii reprezintă o constantă a

preocupărilor mele de formare continuă. O astfel de preocupare s-a

materializat prin participarea la diferite cursuri de formare în ţară şi în străinătate, care au avut ca obiectiv, direct sau indirect,

dezvoltarea competenţelor didactice. Ţin să menţionez în acest sens,

participarea la un stagiu naţional de formare, organizat (în iunie 2013) de către Ministerul Educaţiei Naţionale, de Univ. din

Bucureşti, Univ. A. I. Cuza din Iaşi, Univ. Babeş Bolyai din Cluj

Napoca, Univ. Politehnică din Bucureşti, Univ. din Piteşti, Univ. 1

Decembrie 1918 din Alba Iulia, în cadrul Proiectului POSDRU 87/1.3./S/63709: „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de

formare continuă, a didacticienilor din învăţământul superior” și la

cursul postuniversitar de pregătire didactică „Competențe pedagogice în educația antreprenorială” de la Universitatea din

Craiova, în perioada 10.02-11.03.2020.

Tot în aceeaşi direcţie, amintesc şi cele trei mobilităţi Erasmus+ desfăşurate (în perioada 2016-2019) la universităţi europene de

prestigiu, cursuri de engleză și germană la Oxford Language Center,

respectiv la Diplomatische Akademie Wien, cursul Language,

Gender and Society de la Central European University. O a doua componentă a direcţiei de cercetare şi perfecţionare

didactică a fost şi continuă să fie redactarea unor materiale didactice

care să susţină pregătirea de specialitate a studenţilor. Am publicat un curs despre probleme speciale de sintaxă pe care l-

am susținut aproape 10 ani studenților din anul al IV-lea.

Redactarea unui curs de lexicologie și a unui curs de limba română

între normă și uz reprezintă un proiect de cercetare didactică care urmează să se concretizeze în curând.

Am fost coodonator de practică în proiectele Facilitarea tranziției de la studiu la piața muncii a studenților filologi și a celor de la comunicare, prin servicii integrate și inovatoare, Contract nr. POSDRU/161/2.1/G/137956, 2014-2015 Programul Operaţional

Page 8: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

8

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Stagii de practică performante pentru studenții Facultăților de Litere și FEAA, POCU/90/6.13/6.14/106117, ocazii cu care am coordonat aprox. 30de studenți care au desfășurat activități de practică la Muzeul Olteniei, Secția de Etnografie, la ALTOMEDIA și la Consiliul Județean Dolj ; Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe Sociale, Litere și Geografie ID POCU/379/6/21-124958 (expert lector studenți pentru o perioadă de 4 luni). În proiectul Sprijin la început de carieră pentru studenții Universității din Craiova POCU / 626/6/13/133461 mă ocup de parteneriatele cu instituțiile de cultură, cu instituții din mediul privat pentru a asigura o cât mai diversă și mai eficientă practică instituțională a studenților. Toate aceste proiecte au avut finalitate didactică și au vizat interrelaţionarea studenţilor cu mediul socio-economic de specialitate din zona Olteniei, în vederea unei mai bune integrări a acestora pe piaţa muncii. ÎNDRUMARE ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

Complementar activităţii didactice propriu-zise, am avut o

foarte bună colaborare cu studenţii, în diverse activităţi

extracurriculare, menite să contribuie la dezvoltarea competenţelor transversale şi de specialitate ale acestora. Aceste activităţi s-au

concretizat în coordonarea, începând din 2017, a sesiunii anuale de

referate și comunicări științifice studențești. Simpozionul național

Beyond Language se doreşte un loc şi un timp al dialogului, al dezbaterii, al unui schimb de idei tinere şi novatoare între studenţii

facultăţii noastre şi cei din alte centre universitare. Am urmărit o

extindere şi o intensificare a activităţii de cercetare studenţeşti, corelată cu programele de licenţă şi de masterat. De la prima ediție,

comunicările susținute în română, engleză și franceză s-au grupat în

cadrul secțiunilor studii literare, studii de lingvistică, științe ale

comunicării, științe ale educației, studii culturale. La fiecare

ediție ne-am bucurat de prezența studenților din centrele

universitare București, Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu,

Oradea, interesul lor pentru simpozionul craiovean fiind o pentru mine o confirmare a încrederii lor în cercetarea studențească

craioveană și o ocazie de intensificare şi extindere a relaţiilor de

colaborare ale Facultăţii de Litere din Craiova cu alte

universităţi din ţară.

La fiecare ediție, lucrările premiate au fost publicate în

volume (Beyond Language) pe care le-am coordonat, apărute

la editura Universitaria. Întru veche și bună colaborare cu colegii și studenții de la

Universitatea din București, mă ocup de înscrierea și participarea studenților noștri la colocviul studențesc bucureștean Best Letters

Colloquia, fiind și profesor însoțitor de câțiva ani.

Capacitatea candidatului de a

conduce proiecte de

cercetare-dezvoltare

Pe parcursul activităţii mele ştiinţifice, am avut şansa de a fi cooptată în echipa unor proiecte de cercetare naţionale (Membru în

Proiectul de cercetare UEFISCDI „Microsistemele lexico-

gramaticale ale limbii române”, director proiect Cecilia Căpățînă, cod CNCSIS 1169 / 2007, 79,33 p.) , iar în 2007 am fost eu însămi

director al Proiectului de cercetare UEFISCDI Colocațiile

Page 9: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

9

verbelor cu formant reflexiv obligatoriu, cod CNCSIS 1170 /

2007. Participarea mea în diferite centre de cercetare, care au funcționat

sau funcționează în cadrul Universității din Craiova (2005-2014:

Centrul de lingvistică românească aplicată (CLRA), director:

prof. univ. dr. Cecilia Căpăţînă, CNCSIS, Certificat nr. 134

/2.06.2005, Centrul de cercetare Diversitate lingvistică şi practici

discursive identitare (PraxLingua), director prof.univ.dr. Cecilia

Mihaela Popescu) reprezintă, de asemenea, argumente favorabile în

construirea unui bun profil pentru implementarea și coordonarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare.

Participarea, în perioada 28-29 aprilie 2015, la seminarul

internațional New Tools for the Integration of Transversal Skills in Modern Teaching Practice (TRANSMOD), în cadrul proiectului de

cooperare inter-instituțională cu același nume, finanțat prin fonduri

donate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin Mecanismul

Financiar SEE 2009-2014, Programul „Fondul de burse” – RO 15, cu perioadă de implementare 01.07.2014 - 30.06.2015. a reprezentat

pentru mine o oportunitate de informare și dezbatere asupra

metodelor folosite pentru dezvoltarea competențelor transversale.

Granturi ştiinţifice obţinute prin competiţie, pe baza unui

contract de cercetare Proiectul de cercetare UEFISCDI Colocațiile verbelor cu formant

reflexiv obligatoriu, cod CNCSIS 1170 / 2007, 84,5p (director)

Proiectul de cercetare UEFISCDI „Microsistemele lexico-

gramaticale ale limbii române”, director proiect Cecilia Căpățînă, cod CNCSIS 1169 / 2007, 79,33 p. (membru)

7. Îndeplinirea standardelor universităţii:

- deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit, conform

Diplomei de Doctor în domeniul Filologie, seria A, nr. 0002435 din 1. 08. 2000, emisă de

Ministerul Educaţiei Naționale;

- îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii de ocupare a posturilor didactice/de

cercetare, specifice funcţiei de Conferențiar universitar/CS II, aprobate prin O.M.E.N.C.Ş. nr.

6129/20.12.2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea III, nr. 368/06.05.2021, potrivit art. 219,

alin. (1) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011:

Domeniul de activitate

(Indicator, Criteriu)

Punctaj

minim

Punctaj

realizat

Activitatea didactică şi profesională

A.l.

minimum 100 de puncte, din

care minimum 60 obţinute la

categoriile A 1.1.1.-1.1.2

142 de puncte, dintre

care 60 de puncte

obţinute la categoriile

A 1.1.1.-1.1.2

Activitatea de cercetare A.2. minimum 300 de puncte

431 de puncte

Recunoaşterea impactului activităţii

A.3.

minimum 100 de puncte

211 de puncte

Total minimum 500 de puncte

784 puncte

Page 10: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

10

îndeplinit.

8. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit

Semnătura candidatului

Lect. univ. dr. Melitta Eugenia Szathmary

Page 11: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

11

STANDARDE MINIMALE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-

DEZVOLTARE

Dome-

niul

activită

-ţilor

Indicatori Categorii [1] Subcategorii Punctaj Elementul

pentru care

se acordă

punctajul

1.

Act

ivit

atea

pro

fesi

onal

i şi

did

acti

că (

Al)

1.1. Cărţi şi

capitole [2] în

lucrări de

specialitate,

ediţii. Se au în

vedere lucrări

publicate la

edituri de

prestigiu (a) din străinătate; (b)

din ţară

1.1.1. Carte [3] de autor unic, având la bază teza de

doctorat

30p 30 p.

1.1.2. Autor sau coautor [= autor de capitol(e)] de:

monografie, sinteză,

volum de studii tematice, studiu lingvistic, filologic,

de critică sau istorie literară, dicţionar ştiinţific, ediţie

critică filologică (text vechi, documente, traducerea şi

editarea critică a unui text scris intr-o limbă veche).

(a) autor/coautor 40p / 20p

(b) autor/

coautor

30p/15p 2x15p=30p

1.1.3. Coordonator / coautor la lucrări fundamentale

sau de referinţă (dicţionare, enciclopedii, atlase,

tratate)

(a) coordonator

/coautor

30p /20p

(b) coordonator/

coautor

25p/15p 1 x 15p =15 p.

1.1.4. Editarea cu aparat ştiinţific a unei opere

ştiinţifice sau literare (inclusiv antologii) cu text(e)

aparţinând altui autor decât cel al ediţiei.

(a) autor/

coautor

25p/15p fiecare carte

(b) autor/

coautor

20p/10p fiecare carte

1.1.5. Editarea de volume decurgând din lucrări ale

unor simpozioane, colocvii, conferinţe, congrese,

workshopuri pe teme ştiinţifice, organizate în cadru

instituţional de către Universităţi, Academia Română,

Institutele Academiei Române; editarea de volume

colective şi de numere tematice ale publicaţiilor de specialitate.

(a) coordonator

(editor)/ co-

editor

20p/10p fiecare volum

(b) coordonator

(editor) / co-

editor

10p/7p 3 x 10p =30 p.

1 x 7p = 7 p.

1.2. Traduceri 1.2.1. Traducerea unei opere ştiinţifice sau

beletristice din autori consacraţi

autor/coautor 15p/ l0p fiecare carte

1.2.2. Dotarea unei traduceri cu aparat critic (note

bio-bibliografice, note şi comentarii).

autor / coautor 15p/7p fiecare carte

1.3. Material

didactic

Curs sau manual universitar cu ISBN. autor / coautor 20p/l0p 1 x 20p =20 p.

1x10p =10p

1.4. Îndrumare Conducător de doctorat. 10p

TOTAL A1 142 puncte

2.

Act

ivit

ate

de

cerc

etar

e (A

2)

2.1. Articole,

studii, recenzii

2.1.1. publicate în reviste ştiinţifice indexate ISI/

Thomson Reuters, Elsevier/Scopus, Ebsco;

autor / coautor

de articol

25p/15p 1 x 25 = 25 p.

recenzie 10p

2.1.2. publicate in reviste ştiinţifice indexate ERIH

Plus sau indexate concomitent în cel puţin 3 BDI,

altele decât cele de sub 2.1.1. (se exclude Google

Scholar/Academic);

autor / coautor

de articol

15p/7p 2 x15 = 30 p.

recenzie 5p

2.1.3. publicate în Analele / Buletinele / Anuarele

Universităţilor / Academiei, volume colective

ocazionale, omagiale, in memoriam; în volume de comunicări prezentate ia manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, cu comitete ştiinţifice: (a) în străinătate; (b) in ţară:

(a) autor /

coautor de

articol

15p/7p 2x15p = 30p

(a) recenzie 5p (b) autor/ coautor de articol

10p / 5p 20x10p = 200p

(b) recenzie 5p 3 x 5 = 15 p.

2.1.4. studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în reviste de specialitate, neindexate, cu ISSN.

2p 2x2p=4p

2.2. Activitate editorială

2.2.1. Membru al unui colectiv de redacţie al unei reviste de specialitate cu peer review. din străinătate (a) sau din țară (b).

(a) / (b) 15p / 10p 1 x 10p =10 p.

Page 12: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

12

2.2.2. Referent ştiinţific şi coordonator de colecţii la edituri sau reviste acreditate, din străinătate (a) sau din ţară (b)

(a)/(b) 7p/5p 5p.

2.3. Granturi ştiinţifice

23.1. finanţate instituţional, obţinute prin competiţie internaţională sau naţională, pe baza unui proiect de cercetare

director 30p 1 x 30 = 30 p.

membru 15p

23.2. finanţate instituţional, individuale, obţinute prin competiţie, pe baza unui proiect de cercetare.

titular 10p .

2.4. Comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice (conferinţe, congrese, simpozioane, colocvii, workshopuri etc.) cu comitete ştiinţifice sau sistem de selecţie peer review, (a) în străinătate sau (b) în țară

(a)/(b) 4p/2p 4 x 4 = 16 p. 23 x 2 = 46 p

TOTAL A 2 411 puncte

R

ecun

oaș

tere

a și

im

pac

tul

acti

vit

ății

(A

)

3.1. Traduceri Carte ştiinţifică de autor publicată în străinătate, după ce a fost deja publicată în România sau în R. Moldova.

20p fiecare carte

3.2. Premii şi distincţii academice

oferite de Universităţi, institute de cercetare, Academii, USR, Asociaţii profesionale de nivel naţional.

l0p

33. Citări, menţiuni bibliografice, recenzări

3.3.1. Citări şi menţiuni bibliografice, cu excepţia autocitărilor. O citare presupune menţionarea explicită a numelui/a contribuţiei celui citat şi este înregistrată o singură dată, indiferent de numărul de ocurenţe din lucrarea care citează. Lucrările în care se face citarea trebuie să aibă ISBN sau ISSN.

2p 47 x 2 = 94 p.

3.3.2. Recenzii în publicaţii cu ISBN sau ISSN. 5p 3 x 5 = 15 p.

3.4. Keynote speaker

Conferinţe în plenară la colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese (a) internaţionale / (b) naţionale.

(a)/(b) 10 p. / 5

p.

3.5. Stagii în străinătate

3.5.1. Stagiu de cercetare în străinătate (exclusiv Erasmus – staff mobility.

minimum o lună 5p

3,5.2. Visiting professor documentat ca atare, prin contract sau invitaţie.

minimum o lună 15p fiecare stagiu

3.6. Prezenţa in baze de date si in biblioteci din ţară și străinătate

Thomson Reuters/Web of Science. Scopus, ProQuest Central, Ebsco, Wiley Online, CEEOL, JSTOR, Oxford Journals, Ulrichs, ISSN, ERIH (exclus Google Scholar/Academic); KVK, worldcat.org, lib.washington.edu, în cataloagele B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, B A.R.

2p

50 x 2 =100p.

3.7. Participarea la comisii de experţi

de evaluare de proiecte, de susţinere a tezei de doctorat sau de concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice sau în cercetare.

1 promovare x 2 = 2 p.

.

TOTAL A 3 211 puncte

Note: [1] Responsabilitatea de a stabili concordanţa dintre conţinutul cerinţelor şi cel al realităţii - aşa cum decurge aceasta din activitatea candidatului - revine comisiei de concurs. [2] Indicatorul 1.1. se referă la capitole din lucrări de concepţie unitară, în care autorii capitolelor au statutul de coautori ai cărţii; se deosebeşte deci de indicatorul 2.1.3., infra, care vizează studii şi articole cuprinse în volume colective ocazionale şi în volume de comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice. [3] La subpunctele 1.1., 1.2. şi 1.3, pentru lucrările reeditate se ia în considerare doar o singură ediţie − cea indicată de autor.

Notă: Este obligatorie realizarea punctajului minim pentru fiecare set de criterii (domeniu de activitate A.I., A.2., A.3.).

Condiţii minimale, punctaj

Domeniul de activitate Profesor, CS1, abilitare | Conferenţiar şi CS 2

publicarea tezei de doctorat

Activitatea didactică şi profesională A.l. minimum 200 de puncte, din care minimum 90 obţinute la categoriile A 1.1.1.-1.1.2.

minimum 100 puncte, din care minimum 60 obţinute la

categoriile A 1.1.1.-1.1.2 142 p

Page 13: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

13

Activitatea de cercetare A.2. minimum 450 de puncte

minimum 300 puncte

431 p

Recunoaşterea impactului activităţii A.3. minimum 200 de puncte

minimum 100 de puncte

211 p

Total minimum 850 de puncte

minimum 500 de puncte

784 p

21. 06. 2021 Lect. univ. dr. Melitta Eugenia Szathmary

Page 14: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

14

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ DOMENIUL: ȘTIINȚE UMANISTE, FILOLOGIE

ANEXĂ – GRILA DE VERIFICARE

pentru îndeplinirea standardelor minimale

Melitta Eugenia Szathmary

TOTAL: 758 puncte

CRITERIUL A1. Activitatea didactică şi profesională

Total puncte realizate: 142 de puncte

A1.1. Cărţi şi capitole [2] în lucrări de specialitate, ediţii. Se au în vedere lucrări publicate la edituri de

prestigiu (a) din străinătate; (b) din ţară

1.1.1. Carte [3] de autor unic, având la bază teza de doctorat

Nr. crt.

TEZA DE DOCTORAT PUNCTAJ

1. Melitta Szathmary, Influența franceză asupra sistemului derivativ românesc actual, Teză de doctorat (susţinută în 2000), Craiova, Editura Universitaria, 2021, ISBN 978-606-14-1746-9 240p.

30 puncte

1.1.2. Autor sau coautor [= autor de capitol(e)] de: monografe, sinteză,

volum de studii tematice, studiu lingvistic, filologic, de critică sau istorie literară, dicţionar ştiinţific,

ediţie critică filologică (text vechi, documente, traducerea şi editarea critică a unui text scris intr-o limbă

veche). Nr. crt.

LUCRARE PUBLICATĂ PUNCTAJ

1. Melitta Szathmary, „Clişeele groazei” în presa românească actuală, în Povestiri ale

multidisciplinarităţii: studii literare, antropologice şi lingvistice, colecţia Grammatophoros,

Craiova, Editura Universitaria, 2013, p.195-208, ISBN: 978-606-14-0736-1

Cliseele groazei.pdf

15 p.

2. Melitta Szathmary, „Familii lexicale”, în volumul colectiv Vocabularul limbii române în şcoală, Craiova, Editura Didactica Nova, 1995, ISBN: 973-96361-5-2

15 p.

1.1.3. Coordonator / coautor la lucrări fundamentale sau de referinţă (dicţionare, enciclopedii, atlase, tratate)

1. Dicţionar invers al limbii române (cu CD ROM) (coord. Cecilia Căpăţînă), Bucureşti, Editura Niculescu, 2007, ISBN: 978-973-748-238-9 (coautor)

15 p.

1.1.5. Editarea de volume decurgând din lucrări ale unor simpozioane, colocvii, conferinţe, congrese, workshopuri pe teme ştiinţifice, organizate în cadru instituţional de către Universităţi, Academia Română, Institutele Academiei Române; editarea de volume colective şi de numere tematice ale publicaţiilor de specialitate.

1. Beyond Language. Lucrările simpozionului național studențesc (coord.Melitta Szathmary), Craiova, ediția I, 27 aprilie 2017, Craiova, Editura Universitaria, 2018,181p. ISSN 2601-6257

10 p.

2. Beyond Language. Lucrările simpozionului național studențesc (coord. Melitta Szathmary), Craiova, ediția a II a, 4 mai 2018, Craiova, Editura Universitaria, 2021 ISSN 2601-6257

10 p.

3 Beyond Language. Lucrările simpozionului național studențesc(coord. Melitta Szathmary), Craiova, ediția a III-a 19 aprilie 2019, Craiova, Editura Universitaria, 2021 ISSN 2601-6257

10 p.

Page 15: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

15

4. Actele Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe Umaniste şi Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj”: Craiova, 16-17 mai 2014, (împreună cu Nicolae Panea, Sorina Sorescu), Aius, 2014, ISBN: 978-606-562-464-1

7 p.

TOTAL 112p

A1.3. Material didactic

1.3.1. Curs sau manual universitar cu ISBN Nr. crt.

LUCRARE PUBLICATĂ PUNCTAJ

1. Melitta Szathmary, Limba română contemporană. Probleme speciale de gramatică şi

stilistică, Craiova, EUC, 2000, ISBN 973-8043-30-1, 120p (curs) (autor)

20 p.

2. Dumitru Ivănuş, Silvia Pitiriciu, Melitta Szathmary, Caiet de exerciţii gramaticale: proiecte

didactice, Reprografia Universităţii din Craiova, 1994 (coautor)

10 p.

TOTAL 30 puncte

A1.4. Îndrumare

1.4. Conducător de doctorat

CRITERIUL A2. Activitatea de cercetare

Total puncte realizate: 431 de puncte

A2.1. Articole, studii, recenzii

2.1.1. Articole, studii, recenzii, publicate în reviste ştiinţifice indexate ISI/ Thomson Reuters, Elsevier/Scopus, Ebsco;

Nr. crt.

LUCRARE PUBLICATĂ PUNCTAJ

1. Articole în reviste indexate în Elsevier/Scopus/Ebsco The superlative and the “super-superlative” in the language of the Romanian youth, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXXIII, nr.1-2, 2011, p. 249-256, ISSN : 1224-5712

1.http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=80a039b8-e6c7-41a8-9a2b-476e038401a9 2.journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5902 3.www.fabula.org/actualites/article41514.php

4.clasificare ERIH NAT

(https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp)

5.http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/JP34P3YT5NH3SU8MY5RRSLHNK4NBKN9D1SDB1DF3TGE

XN1L8DP-41629?func=full-set-set&set_number=451735&set_entry=000001&format=999 6.http://aleph.bcut.ro/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=1224-5712

7.http://aleph.bcut.ro/F/4G4IFBEM31NG1HFPK9UASRQ83PXTC8QF2II19487DIL3K17EVI-

27366?func=short-0-

8.b&set_number=029823&request=WRD%20%3D%20%28%20analele%20craiova%20lingvistica

%20%29

9.http://pergamum.mackenzie.br/biblioteca/index.php

10.http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=file&file_name=find-g

11.http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/

12.http://www.tsv.fi/en/services/exchange-centre-scientific-literature

13.http://www.bj.uj.edu.pl/

14.https://www.swissbib.ch/Record/157109097 15.http://www.gse.harvard.edu/library

16.http://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchCode=STNO&searchArg=2005205166&searchType

=1&recCount=10

25 p.

2.1.2. Articole, studii, recenzii, publicate in reviste ştiinţifice indexate ERIH Plus sau indexate concomitent în cel puţin 3 BDI, altele decât cele de sub 2.1.1. (se exclude Google Scholar/Academic);

Page 16: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

16

Nr. Crt.

LUCRARE PUBLICATĂ PUNCTAJ

1. Melitta Szathmary, Utilizări actuale ale substantivului val, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXXI, nr.1-2, 2009, p. 386-391, ISSN : 1224-5712 1.http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=80a039b8-e6c7-41a8-9a2b-

476e038401a9

2.www.fabula.org/actualites/article34902.php 3.clasificare ERIH NAT (https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp)

4.http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/JP34P3YT5NH3SU8MY5RRSLHNK4NBKN9D1SDB1DF3TGE

XN1L8DP-41629?func=full-set-set&set_number=451735&set_entry=000001&format=999

5.http://cacheprod.bcub.ro/webopac/List.csp?SearchT1=Craiova+Lingvistica&Index1=Uindex04&

Database=2&Location=NoPreference&SearchMethod=Find_1&SearPageType=Start&PreviousList

=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=

0&RowRepeat=0&ExtraInfo=SearchFromList&SortIndex=Title&SortDirection=1

6.http://aleph.bcut.ro/F/4G4IFBEM31NG1HFPK9UASRQ83PXTC8QF2II19487DIL3K17EVI-

27366?func=short-0-

7.b&set_number=029823&request=WRD%20%3D%20%28%20analele%20craiova%20lingvistica

%20%29 8.http://pergamum.mackenzie.br/biblioteca/index.php

9.http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=file&file_name=find-g

10.http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/

11.http://www.tsv.fi/en/services/exchange-centre-scientific-literature

12.http://www.bj.uj.edu.pl/

13.https://www.swissbib.ch/Record/157109097

14.http://www.gse.harvard.edu/library

15.http://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchCode=STNO&searchArg=2005205166&searchType

=1&recCount=10

15p

2. Melitta Szathmary, Despre derivarea prefixală eterogenă, în Limba română, XLIX, nr.2, p.333-341, ISSN: 0024-3523 http://dspace.bcuiasi.ro/bitstream/handle/123456789/8185/Szathmary,%20Melitta,%20Despre%20derivarea%20prefixala%20eterogena,%20Limba%20romana,%20An.%2049,%20Nr.%202,%202000,%20p.%20333-342.pdf?sequence=1 1.http://cacheprod.bcub.ro/webopac/List.csp?SearchT1=0024-

3523&Index1=Uindex07&Database=2&Profile=Default&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=

rum&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=0024-

3523&PreviousList=Start&PageType=Start&RequestId=733837_1&WebPageNr=1&WebAction=

NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=0&MyChannelCount=

2.http://aleph.bcut.ro/F/?func=findb&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=002

4-3523 3.http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/IP7IDAY54G2LGC5IMGKI55NR5H4KBR3VEHMIY99

7VS74GXRNHI-54078?func=find-b&request=0024-

3523&find_code=ISN&local_base=CUC01&x=22&y=9&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3

=&filter_code_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WSL&filter_request_5=

4. https://www.worldcat.org/title/limba-romana/oclc/2108840&referer=brief_results

15 p.

2.1.3. Articole, studii, recenzii, publicate în Analele / Buletinele / Anuarele Universităţilor / Academiei, volume colective ocazionale, omagiale, in memoriam; în volume de comunicări prezentate ia manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, cu comitete ştiinţifice: (a) în străinătate; (b) in ţară:

Nr. Crt.

LUCRARE PUBLICATĂ PUNCTAJ

1. Melitta Szathmary, What Are Romanians Afraid Of? Romanians’ Fears and Anxieties in Today’s Press, in Fear and Anxiety in the 21st Century: The European Context and Beyond, edited by Catalin Ghita and Robert Beshara, Inter-Disciplinary Press, Oxford, United Kingdom, 2015, p.79-91, ISBN: 978-1-84888-346-8

15

2. Melitta Szathmary, Medical terms used in present-day Romanian newspapers and

women`s magazines, în Swiat (z) kolorowych czasopism. Prasla dla kobiet i dziewczyn w

perspektywie interdyscyplinarnej, red. Edyta Zierkiewicz, Wroclaw, 2010, p.207-217, ISBN

15

Page 17: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

17

978-83-7432-628-5

3. Melitta Szathmary, „Sonorități” animaliere în „ograda” societății românești, în Camelia Ușurelu (editor), Studii lingvistice. In memoriam CRISTINA CĂLĂRAȘU, București, Editura Universității din București, 2018, p.429-437, ISBN: 978-606-16-1027-3

10 p.

4. Melitta Szathmary, Forme de superlativ în limbajul presei româneşti actuale, în Limba română: Direcţii actuale în cercetarea lingvistică (II), Lexic, semantică, terminologii. Stilistică, pragmatică, retorică şi argumentare, Actele celui de-al 11-lea Colocviu internaţional al Departamentului de Lingvistică, Bucureşti, 9-10 decembrie 2011, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p.283-289 https://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V942

10 p.

5. Melitta Szathmary, „Vine criza cu valiza”, în Actele celui de-al 10-lea Colocviu al Catedrei de limba română (Bucureşti, 3-4 decembrie 2010): Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice, II Pragmatică şi stilistică, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, p.203-207

10 p.

6. Melitta Szathmary, Câteva consideraţii asupra construcţiei ADVERB + DE + ADJECTIV, în Limba română: Controverse, delimitări, noi ipoteze. Gramatică, lexic, semantică, terminologie. Istoria limbii române şi filologie, Bucureşti, 4-5 decembrie, 2009, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2010, p.167-172, ISBN 978-973-737-885-9

10 p.

7. Melitta Szathmary, Fenomene meteorologice în limbajul journalistic actual: de la personificare la metaforă, în Limba română: teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p.423-430, ISBN: 978-973-737-754-8

10 p.

8. Melitta Szathmary, Metafora animalieră în limbajul jurnalistic actual, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi străine aplicate, Anul V, Nr.1-2, 2009, p.393-399, ISSN: 1841-8074

10 p.

9. Melitta Szathmary, Despre cuvântul generos în presa românească actuală, în Rezultate şi

perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine, Lucrările Sesiunii de comunicări din

cadrul Zilelor „Universităţii Al.I.Cuza” Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi,

2007, p.339-349, ISBN: 973-703-233-0 978-973-703-233-1

10 p.

10. Melitta Szathmary, Sufixul -bil în româna actuală. Câteva aspecte, în Philologica Banatica, vol.I, Timişoara, Editura Mirton şi Editura Amphora, 2007, p.141-151, ISSN: 1843-4088

10 p.

11. Melitta Szathmary, Prefixul post- în româna actuală, în Omagiu Marius Sala, Editura Universitaria, p.641-646, ISBN: 978-606-510-022-0

10 p.

12. Melitta Szathmary, Un sufix „la modă”: -iadă, în Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica 7, Tom 1, 2006, p.299-306, ISSN : 1582-5523

10 p.

13. Cuvinte derivate cu sufixe de la antroponime în româna actuală, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXVII, nr.1-2, 2005, p.476-485, ISSN: 1224-5712

10 p.

14. Melitta Szathmary, „Superlativul superlativului” prin cumul de prefixe neologice şi prefixoide în româna actuală, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXVII, nr.1-2, 2005, p.238-245, ISSN: 1224-5712

10 p.

15. Conceptul de colocaţie, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi străine aplicate, Anul I, nr.1-2, 2005, p.21-25, ISSN: 1841-8047 (coautor)

10 p.

16, Prefixul ex-. Câteva consideraţii-, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXV, 2003, nr.1-2, p.226-229, ISSN: 1224-5712 https://www.diacronia.ro/en/indexing/details/A6242

10p

17. Melitta Szathmary, Despre prefixele neologice superlative, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXIV, 2002, nr.1-2, ISSN: 1224-5712

10 p.

18. Melitta Szathmary, „D-ale ortografiei”, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe 10 p.

Page 18: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

18

filologice, Lingvistică, anul XXI, 1999, nr.1-2, p.145-147, ISSN: 1224-5720

19. Melitta Szathmary, „Completariadă”, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XX, 1998, nr.1-2, p.209-211, ISSN: 1224-5720

10 p.

20. Melitta Szathmary, „Probleme semantice”. Câteva ipoteze, în Arhivele Olteniei, Serie nouă, nr.13, 1998, p.113-115, ISSN: 1222-4766.

10 p.

21. Melitta Szathmary, Valorificări semice din terminologia medicală în limbajul publicistic, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XIX, 1997, nr.1-2, p.209-212, ISSN: 1224-5720

10 p.

22. Melitta Szathmary Curente şi tendinţe în jurnalismul contemporan, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXV, 2003, p.288-290, ISSN: 1224-5712

5 p.

23. Melitta Szathmary Sergiu Drincu, Derivarea cu prefixe de la latină la română în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXI, 1999, nr.1-2, 159-160, ISSN: 1224-5712

5 p.

24. Melitta Szathmary Sergiu Drincu, Compunerea şi prefixarea: repere teoretice în lingvistica

românească, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul

XXI, 1999, nr.1-2, 160-161, ISSN: 1224-5712

5 p.

2.1.4 Studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în reviste de specialitate, neindexate, cu ISSN

1. „Cuvintele împlinesc lucrurile din urmă…Scrisul crestează forma aripilor…”, în Mozaicul, anul 11, nr.2, 2008, p.20

2p

2. Ca şi cacofonie, în Mozaicul, anul XII, nr.4 (126), 2009, p.4 2p

TOTAL A.2.1. 3. 229p

TOTAL A.2.1. 284p

A2.2. Activitate editorială (Total: 15 de puncte)

2.2.1. Membru al unui colectiv de redacţie al unei reviste de specialitate cu peer review. Din străinătate (a) sau din țară (b).

Nr. Crt.

Colectiv de redacţie al unei reviste de specialitate cu peer review. Din țară (b). PUNCTAJ

1. Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice. Lingvistică https://litere.ucv.ro/litere/node/127

10 p.

2.2.2. Referent ştiinţific şi coordonator de colecţii la edituri sau reviste acreditate, din străinătate (a) sau din ţară (b)

1. Liviu Groza, Creativitate și expresivitate în frazeologia limbii române, București, Editura Universității din București, 2017, ISBN 978-606-16-0899-7 (referent științific) Ana Maria Barbu, Dicționar de contexte verbale, București, Editura Universității din București, 2017, ISBN 978-606-16-0848-5 (referent științific)

5 p.

TOTAL 15 p.

A2.3. Granturi științifice (Total : 30 de puncte)

23.1. finanţate instituţional, obţinute prin competiţie internaţională sau naţională, pe baza unui proiect de cercetare

Nr. Crt.

GRANT PUNCTAJ

1. Proiectul de cercetare UEFISCDI Colocațiile verbelor cu formant reflexiv obligatoriu, cod CNCSIS 1170 / 2007 (director de proiect)

30 p.

TOTAL 30 p.

Page 19: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

19

2.4. Comunicări (Total: 62 puncte)

Comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice (conferinţe, congrese, simpozioane, colocvii, workshopuri etc.) cu comitete ştiinţifice sau sistem de selecţie peer review, (a) în străinătate

Nr. crt.

MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ PUNCTAJ

1. 2016 Let’s talk (about) romglish, baby!, 8th International Conference on Youth Language 2016: Variation - Dynamics - Continuity, Graz, 26-28 may 2016

4 p.

2. 2014 What are Romanians afraid of?: Romanians’ Fears and Anxieties in Today’s Press, Fears and Anxieties in the 21

st Century. The European Context, 1st Global Conference,

29-31 July 2014, Mansfield College, Oxford

4 p.

3. 2008 Medical Terms in contemporary Romanian Press, GlobE2008 Critical Discourse Analysis and Global Media, Warsaw, 18-20 septembrie

4 p.

4. 2008 The Superlative and the Super-Superlative in the Language of the Romanian Youth, Jugendsprache, The Fifth International Conference on Youth Language, University of Copenhagen, 27-29 martie

4 p.

Comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice (conferinţe, congrese, simpozioane, colocvii, workshopuri etc.) cu comitete ştiinţifice sau sistem de selecţie peer review, (b) în țară

1. 2019 Clișee jurnalistice sportive: de la superlativ la hiperbolă, Al 19-lea Colocviu internațional al Departamentului de Lingvistică: Româna în context romanic, București, 22-23 noiembrie 2019

2 p.

2. 2017 Metafore clişeizate din presa românească actuală, Conferinţa internaţională de Ştiinţe Umaniste şi Sociale “Creativitate, imaginar, limbaj”, ediţia I, Craiova, 19-20 mai, 2017

2 p.

3. 2016 A fi sau a nu fi...pozitiv sau/şi negativ?”-un studiu de caz antonimic- , al 16-lea Colocviu internaţional al Departamentului de Lingvistică: Lingvistică românească, lingvistică romanică, Bucureşti, 25−26 noiembrie 2016

2 p.

4. 2015 „Sonorităţi” animaliere în „ograda” societăţii româneşti, al 15-lea Colocviu internaţional al Departamentului de Lingvistică: Perspective comparative şi diacronice asupra limbii române, 27-28 noiembrie, 2015

2 p.

5. 2015 Radiografia societăţii româneşti actuale sau despre terminologia medicală în presa românească de azi, Simpozionul internaţional de Lingvistică, ediţia a VI-a, 29-30 mai, 2015 http://www.balkaninstitut.com/eng/uploaded/Program%20SIL%202015.pdf

2 p.

6. 2014 Animal Planet sau despre „aventurile” metaforei animaliere în presa românească, al 14-lea Colocviu internaţional al Departamentului de Lingvistică: Variația lingvistică: probleme actuale, Bucureşti, 28-29 noiembrie, 2014

2 p.

7. 2014 Hai cu derivatul parasintetic, neamule! Modalități de adresare directă în media actuală, Conferința Internațională de Științe umaniste și sociale Creativitate. Imaginar. Limbaj, ediția I, 16-17 mai 2014

2 p.

8. 2013 Chestie sau chestiune?, Al 13-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică, Diacronie şi sincronie în studiul limbii române, 13-14 decembrie, 2013

2 p.

9. 2013 Adjective-clişeu în presa românească actuală, The International Scientific Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialog, 1st edition, Târgu Mureş, 5-6 decembrie, 2013

2 p.

10. 2013 Verbele dicendi în presa românească actuală. Aspecte semantice, sintactice şi stilistice, Simpozionul internaţional de Lingvistică, ediţia a V-a, Bucureşti, 27-28 septembrie, 2013

2 p.

11. 2012 Desemnarea în presa românească actuală, Al 12-lea Colocviu internaţional al Departamentului de Lingvistică: Limba română: variaţie sincronică, variaţie diacronică, bucureşti, 14-15 decembrie

2 p.

12. 2011 Forme de superlativ în limbajul presei româneşti actuale, Al 11-lea Colocviu al Departamentului de Lingvistică: Limba Română: direcţii actuale în cercetarea lingvistică, Bucureşti, 9-10 decembrie

2 p.

13. 2011 “Clişeele groazei” în presa românească actuală, Colocviul Internaţional Limba 2 p.

Page 20: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

20

română-abordări tradiţionale şi moderne, ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 6-7 mai

14. 2011 Despre cuvântul şoc în presa actuală. Aspecte semantice, morfologice şi stilistice, Colocviul internaţional “Limbă, cultură şi civilizaţie”, a X-a ediţie (a III-a ediţie internaţională), 24-26 martie 2011

2 p.

15. 2010 Vine criza… cu valiza! Substantivul ,,criză” în presa românească actuală, Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice, Al X-lea Colocviul internaţional al Catedrei de limba română, Bucureşti, 3-4 decembrie

2 p.

16. 2010 Diminutive vestimentare, Colocviul internaţional “Limbă, cultură şi civilizaţie”, a IX-a ediţie (a II-a ediţie internaţională), Craiova, 25-27 martie

2 p.

17. 2009 Câteva consideraţii asupra construcţiei ADVERB + DE+ ADJECTIV, Al 9-lea Colocviu internaţional al Catedrei de limba română: limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze, 4-5 decembrie

2 p.

18. 2009 Metafora animalieră în limbajul jurnalistic actual, Colocviul internaţional „Limbă, Cultură, Civilizaţie”, Craiova, 3-5 martie

2 p.

19. 2008 Fenomene meteorologice în limbajul journalistic actual: de la personificare la metaforă, “Limba română: teme actuale”, Al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, 5-6 decembrie imba română.

2 p.

20. 2021 Nou și din nou despre sufixul -iadă în pandemiadă, Conferința științifică națională cu participare internațională Dialogul culturilor – între tradiție și modernitate, Alba Iulia, 21-22 mai 2021

2 p.

21. 2012 Despre prefixele ne- şi in- în româna actuală, în cadrul Workshop-ului cu tema Asemănări şi deosebiri în morfosintaxa şi semantica limbilor romanice, Craiova, 24 octombrie

2 p.

22. 2006 Un sufix „la modă”: -iadă, Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate, Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională, Universitatea “1Decembrie 1918” Alba Iulia, 26-27 mai

2 p.

23. 1994 Observaţii privind sistemul derivativ românesc în lucrările lui Sextil Puşcariu, Muzeul Limbii române, 75 de ani de la înfiinţare, Cluj-Napoca, 25-27 octombrie

2 p.

TOTAL 16+ 46 = 62 puncte

Criteriul A3. Recunoaşterea şi impactul activităţii

Total puncte realizate = 211 de puncte

A3.3. Citări, menţiuni bibliografice, recenzări (Total: de puncte)

3.3.1. Citări şi menţiuni bibliografice, cu excepţia autocitărilor. O citare presupune menţionarea explicită a numelui/a contribuţiei celui citat şi este înregistrată o singură dată, indiferent de numărul de ocurenţe

din lucrarea care citează. Lucrările în care se face citarea trebuie să aibă ISBN sau ISSN.

Nr. crt.

CITARI PUNCTAJ

1. Dicţionar invers al limbii române (coord. Cecilia Căpăţînă), Bucureşti, Editura Niculescu, 2007, ISBN: 978-973-748-238-9, 702p+CD, (coautor)

1. Carmen Mîrzea Vasile, Eterogenitatea adverbului românesc: tipologie şi descriere, Bucurşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-16-0215-5, p. 59, 108, 111. 2. Carmen Mîrzea Vasile, în Adverbele în –iş şi –âş. Inventarul şi câteva observaţii, în Analele Universităţii din Bucureşti. Limba şi literatura română, ISSN 1220-0271, 2012.

15x2p=30p

Page 21: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

21

3. Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, 101 greşeli de lexic şi de semantică. Cuvinte şi sensuri în mişcare, Bucureşti, Editura Humanitas, 2011, ISBN 978-973-50-3331-6, p. 241. 4. Carmen Mîrzea Vasile, în Adverbele glotonime româneşti. Observaţii lexicale şi sintactice, în Lucrările celui de-al treilea simpozion internaţional de lingvistică, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 405-417. 5. Carmen Mîrzea Vasile, Adverbe şi expresii adverbial de mod în limba română actuală, în „Dinamica limbii române actuale” (coord. Gabriela Pană Dindelegan), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, ISBN 978-973-271792-9, p. 242, 245. 6. Carmen Mîrzea Vasile, Adverbializarea adjectivelor şi a participiilor în limba română actuală, în Omagiu. Guţu Romalo Valeria. Studii de gramatică, ed. Rodica Zafiu, Croitor Blanca, Mihail Ana-Maria, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 143-169, ISBN 978-973-737-706-7. 7. Iuliana Dobre, Integrarea prelucrării limbajului natural în e-learning, p. 7-9, Institutul de Inteligenţă Artificială, 2011, www.racai.ro/Referate/Referat%202_%20Iuliana%20Dobre.pdf 8. Gabriela Pană Dindelegan (coordonator), Dinamica limbii române actuale. Aspecte gramaticale şi discursive, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, ISBN 978-973-27-1792-9, p. 242, 245, 513. 9. Rodica Zafiu, Instant, România literară nr. 12, 2010, www.romlit.ro/instant. 10. Amalia Todiraşcu, Univ.Marc Bloch, Strasbourg, Franţa, D.Ştefănescu, ICIA, Academia Română, Ch.Gledhill, Univ.Marc Bloch, Strasbourg, Franţa Un sistem de extragere a colocaţiilor , în vol. Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române, Iaşi, 2008, p. 119-128, Editura Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, 186 p., ISBN 978-973-703-208-9. 11. Elena Trifan, Formarea cuvintelor în publicistica actuală. Derivarea. Perioada 1990-2001; Cluj, Editura Digital Data Cluj, 2010, ISBN 978/973/7768/65/0, p.237, http://copii-crestini.ro/sinonimia-in-vocabularul-presei-postdecembriste 1548.html 12. Elena Trifan, Sinonimia în vocabularul presei postdecembriste, în „Slova copiilor”, supliment al revistei „Slova creştină”, 13 octombrie 2010, ISSN 1844-7775. 13. Alina Giroceanu, Terminologia greco-latină în româna actuală, Craiova, Editura Aius, 2008, ISBN 978-973-1780-66-5. 14. Ion Toma, Lexicologia limbii române, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2000, ISBN 973-575-419-3, p. 175.

15. Ionuţ Cristian Pistol, Dan Cristea, Dan Tufiş (ed.), ”Lucrările atelierului Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române”, Iaşi, 14-15 dec. 2007, Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2007, ISSN 1843-911X, p. 69.

2. Cuvinte derivate cu sufixe de la antroponime în româna actuală, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXVII, nr.1-2, 2005, p.476-485, ISSN: 1224-5712

1. Adrian Chircu, Sufixe cu iz politic în limba română actuală, în Lucrările celui de-al 3-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică, Bucuresti, 20-21 nov.2009, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p.191-198

2 p.

3. Un sufix „la modă”: -iadă în Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica 7, Tom 1, 2006, p.299-306, ISSN : 1582-5523

1. Adrian Chircu, Sufixe cu iz politic în limba română actuală, în Lucrările celui de-al 3-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică, Bucuresti, 20-21 nov.2009, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p.191-198 2. Elena Trifan, Formarea cuvintelor în publicistica actuală. Derivarea –perioada 1990-200, Cluj-Napoca, Digital Data, 2010, p. 182, 194, 238, ISBN 978-973-7768-65-0 3. Formarea cuvintelor în limba română, volumul al IV-lea, Sufixele, Derivarea nominală și adverbială, Partea I, coord. Marina Rădulescu Sala, București, Editura Academiei Române, 2015, ISBN 978-973-27-2552-8 4. Ioan Milică, Democraţia şi alte craţii http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/democratia-si-alte-cratii--81912.html 5. Viorica Răileanu, Onomatisme vasiliene în vocabularul consolidat al limbii, Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL) - Anul XI, Nr. 1-2 / 2019, p.208-217 6. Iulia Mărgărit, Câteva observaţii privind formarea cuvintelor în limba română

7x2p = 14p

Page 22: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

22

actuală, LR, 3, 2019, p.375-391 7. Verginica Barbu Mititelu, Semantica afixelor și a derivatelor, în Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, Editura Universității București, 2012

4. Sufixul -bil în româna actuală. Câteva aspecte, în Philologica Banatica, vol.I, Timişoara, Editura Mirton şi Editura Amphora, 2007, p.141-151, ISSN: 1843-4088

1. Adrian Chircu, Probabil, orice este posibil. Observații aupra sufixului -bil în limba română actuală., SIL 6, 292-303, 2017 2. Nicoleta Mihai, Les neologismes dans le discours de Klaus Iohannis, Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL) - Anul XI, Nr. 1-2 / 2019, p.177-201

2x2p = 4 p.

5. Forme de superlativ în limbajul presei româneşti actuale, în Limba română: Direcţii actuale în cercetarea lingvistică (II), Lexic, semantică, terminologii. Stilistică, pragmatică, retorică şi argumentare, Actele celui de-al 11-lea Colocviu internaţional al Departamentului de Lingvistică, Bucureşti, 9-10 decembrie 2011, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p.283-289, ISBN: 978-606-16-0199-8

1. Florica Dimitrescu, „O tendință în expansiune-considerații asupra unui tip de compuse în limba română”, în Teme lexicale actuale (începutul secolului al XXI-lea), Editura Academiei Române, București, 2014, p.20, 316, ISBN: 978-973-27-2423-1

2 p.

6. Citări în Bibliografia românească de lingvistică 21x2p=42 1991-1995 1 citare (Caiet de exerciții..) 1996-2000 7 citări ( Aspecte ale influenței franceze...(712), Probleme semantice...(595), Valorificări semice...(635), Completariadă (652), Sergiu Drincu, Recenzii...(653, 654), D-ale ortografiei (969) ) 2001 1 citare (Despre prefixarea...(477) ) 2004 2 citări (Recenzie (23), Prefixul ex (534) ) 2007 2 citări (prefixul post (998), Dictionar invers (1221) ) 2008 2 citări (despre generos (991), Suf bil 1020) 2010 2 citări (fenomene meteo (1325), Utilizari...(1326) ) 2011 1 citare (câteva consid (1125) ) 2012 3 citări (forme de sup (1283), The superlative (1284), Vine criza (1285)

21x2p=42p

TOTAL 94

3.3.2. Recenzii în publicaţii cu ISBN sau ISSN

Nr. crt.

RECENZIE PUNCTAJ

1. Gheorghe Chivu, Cecilia Căpăţînă (coord.) Dicţionar invers al limbii române &CD-ROM, în revista „Limba română” LVIII, nr. 1 / 2009, Editura Academiei Române, p. 147 (www.lingv.ro/resources/scm_images/LR_1-2009.pdf).

5 p.

2. Ion Toma, Dicţionar invers al limbii române (recenzie), în Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Filologie, nr.10, 2009, p.219-221.

5 p.

3. Anca Munteanu, Dicţionarul invers al limbii române, Argos, nr. 38, 2008.

5 p.

TOTAL 109

A3.6. Prezenţa în baze de date şi în biblioteci din ţară şi străinătate (Total: 100 de puncte) A se vedea şi clasificarea articolelor/lucrărilor menţionate supra.

Nr. crt.

BAZE DE DATE

Thomson Reuters/Web of Science. Scopus, ProQuest Central, Ebsco, Wiley Online, CEEOL, JSTOR, Oxford Journals, Ulrichs, ISSN, ERIH (exclus Google Scholar/Academic); KVK, worldcat.org, lib.washington.edu, în

cataloagele B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, B A.R.

PUNCTAJ

1. Dumitru Ivănuş, Silvia Pitiriciu, Melitta Szathmary, Caiet de exerciţii gramaticale: proiecte didactice, Reprografia Universităţii din Craiova, 1994 (coautor) (1 bază de date x2p=2p)

Page 23: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

23

https://www.worldcat.org/title/caiet-de-exercitii-gramaticale-proiecte

didactice/oclc/895624590&referer=brief_results Fenomene meteorologice în limbajul journalistic actual: de la personificare la metaforă, în Limba română: teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p.423-430, ISBN: 978-973-737-754-8 (1baza de date x 2p =2p) https://www.worldcat.org/title/limba-romana-teme-actuale-actele-celui-de-al-8-lea-colocviu-al-catedrei-de-limba-romana-bucuresti-5-6-decembrie-2008/oclc/849349866&referer=brief_results Metafora animalieră în limbajul jurnalistic actual, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi străine aplicate, Anul V, Nr.1-2, 2009, p.393-399, ISSN: 1841-8074 (1 baza de date x 2p = 14p) 1.https://www.worldcat.org/title/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-limbi-straine-aplicate-annales-de-luniversite-de-craiova-annals-of-the-university-of-craiova/oclc/751020389&referer=brief_results

Utilizări actuale ale substantivului val, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXXI, nr.1-2, 2009, p. 386-391, ISSN : 1224-5712 1.http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=80a039b8-e6c7-41a8-9a2b-476e038401a9 2.www.fabula.org/actualites/article34902.php 3.clasificare ERIH NAT (https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp)

Câteva consideraţii asupra construcţiei ADVERB + DE + ADJECTIV, în Limba română: Controverse, delimitări, noi ipoteze. Gramatică, lexic, semantică, terminologie. Istoria limbii române şi filologie, Bucureşti, 4-5 decembrie, 2009, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2010, p.167-172, ISBN 978-973-737-885-9 (1 baza de date x 2p = 2p) 1.https://www.worldcat.org/title/limba-romana-controverse-delimitari-noi-ipoteze-actele-celui-de-al-9-lea-colocviu-al-catedrei-de-limba-romana-bucuresti-4-5-dec-2009-1-gramatica-lexic-semantica/oclc/802371206&referer=brief_results Medical terms used in present-day Romanian newspapers and women`s magazines, în Swiat (z) kolorowych czasopism. Prasla dla kobiet i dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Edyta Zierkiewicz, Wroclaw, 2010, p.207-217, ISBN 978-83-7432-628-5 (1 baza de date x 2p = 4p) 1.https://www.worldcat.org/title/swiat-z-kolorowych-czasopism-prasa-dla-kobiet-i-dziewczyn-w-perspektywie-interdyscyplinarnej/oclc/701463590&referer=brief_results

The superlative and the “super-superlative” in the language of the Romanian youth, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXXIII, nr.1-2, 2011, p. 249-256, ISSN : 1224-5712 (4 baze de date x 2p = 8p) 1.http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=80a039b8-e6c7-41a8-9a2b-476e038401a9 2.journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5902 3.www.fabula.org/actualites/article41514.php 4.clasificare ERIH NAT (https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp)

“Vine criza cu valiza”, în Actele celui de-al 10-lea Colocviu al Catedrei de limba română (Bucureşti, 3-4 decembrie 2010): Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice, II Pragmatică şi stilistică, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, p.203-207, ISBN: 978-606-16-0048-9 (1 baza de date x2p =6p) BCU Cluj-Napoca 1.https://www.worldcat.org/title/limba-romana-ipostaze-ale-variatiei-lingvistice-actele-celui-de-al-10-lea-colocviu-al-catedrei-de-limba-romana-bucuresti-4-5-dec-2010-2-pragmatica-si-stilistica/oclc/802370650&referer=brief_results

“Probleme semantice”. Câteva ipoteze, în Arhivele Olteniei, Serie nouă, nr.13, 1998, p.113-115, ISSN: 1220-5214. (1 baza de date x 2p =2p)

Page 24: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

24

1.https://www.worldcat.org/title/arhiveleolteniei/oclc/472068395?referer=di&ht=edition

Despre derivarea prefixală eterogenă, în Limba română, XLIX, 2000, nr.2, p.333-341, ISSN: 0024-3523 1 baza de date x 2p =2p) .https://www.worldcat.org/title/limba-romana/oclc/2108840&referer=brief_results

Un sufix” la modă”: -iadă, în Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica 7, Tom 1, 2006, p.299-306, ISSN : 1582-5523 (1 baza de date x 2p = 2p) 1.https://www.worldcat.org/title/annales-universitatis-apulensis-series-philologica/oclc/835214175&referer=brief_results Sufixul -bil în româna actuală. Câteva aspecte, în Philologica Banatica, vol.I, Timişoara, Editura Mirton şi Editura Amphora, 2007, p.141-151, ISSN: 1843-4088 (1 baza de date x 2p = 2p) https://www.worldcat.org/title/philologica-banatica/oclc/896855607&referer=brief_results

Biblioteci

Dicţionar invers al limbii române (coord. Cecilia Căpăţînă), Bucureşti, Editura Niculescu, 2007, ISBN: 978-973-748-238-9, 702p+CD, coautor (11 biblioteci x 2p =22p) 1.https://kataloge.thulb.uni-jena.de/DB=1/LNG=EN/CLK?IKT=12&TRM=606612831 2.https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search?oclcno=643007524 3.http://opac.nebis.ch/F/FR45LKV91ASAFLA576DR7JRNPD8MT51K3NRR4HJMVDMLDKTP2K-05124?func=find-b&amp=&amp=&find_code=020&request=9737482387&pds_handle=GUEST 4.http://soloprd.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&vid=OXVU1&vl(freeText0)=9737482387 5.http://lms01.harvard.edu/F/IA4TD6J4332AK599BEC5L5TJ52M3YPGFX3SYM139TU2BQAHVKJ-23275?func=find-b&amp=&amp=&find_code=kon&request=ocn704309276&pds_handle=GUEST 6.http://www.loc.gov/z39voy?operation=searchRetrieve&version=1.1&recordSchema=marcxml&startRecord=1&maximumRecords=10&stylesheet=http%3A//www.loc.gov/z3950/owcbrief.xsl&query=bath.standardIdentifier=%5E9737482387 7.https://catalog.lib.uchicago.edu/vufind/Search/Results?type=StandardNumbers&lookfor=704309276 8.https://i-share.carli.illinois.edu/uiu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&BOOL1=all+of+these&FLD1=OCLC+Number+%28OCLC%29&CNT=20&SAB1=ocn704309276 BCU Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara 9.,10.,11http://rolinest.edu.ro/V/UYQAYDAAV2NTHALVKEGJEUIR88YLBFUC1G1LGQBCEM8TALRMAA-01124?func=quick-2-merge Metafora animalieră în limbajul jurnalistic actual, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi străine aplicate, Anul V, Nr.1-2, 2009, p.393-399, ISSN: 1841-8074 (6 biblioteci x2p=12p) 1.https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search?oclcno=751020389 2.http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?match_1=MUST&field_1=issn&term_1=1841-8074&theme=test BCU Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara 3.,4.,5.,6. http://rolinest.edu.ro/V/UYQAYDAAV2NTHALVKEGJEUIR88YLBFUC1G1LGQBCEM8TALRMAA-02661?func=quick-2-merge Despre cuvântul generos în presa românească actuală, în Rezultate şi perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine, Lucrările Sesiunii de comunicări din cadrul Zilelor „Universităţii Al.I.Cuza” Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2007, p.339-349, ISBN: 973-703-233-0 978-973-703-233-1 (3biblioteci x 2p = 6p) 1. https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search?oclcno=230218159 BCU Cluj-Napoca, Iasi 2.http://rolinest.edu.ro/V/46JJHHE85J34P6GYABHTT7MTTJBUU6YJIK6L61IX6TDUL7NKEB-04734?func=quick-2-merge

Prefixul post- în româna actuală, în Omagiu Marius Sala, Craiova, Editura Universitaria,

Page 25: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

25

2007, p.641-646, ISBN: 978-606-510-022-0 (3biblioteci x 2p = 6p) 1.https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search?oclcno=756356981 BCU Bucuresti, Iasi 2.http://rolinest.edu.ro/V/46JJHHE85J34P6GYABHTT7MTTJBUU6YJIK6L61IX6TDUL7NKEB-05714?func=quick-2-merge Conceptul de colocaţie, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi străine aplicate, Anul I, nr.1-2, 2005, p.21-25, ISSN: 1841-8047 (coautor) (6 biblioteci x 2p = 12p) 1. https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search?oclcno=751020389 2.http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?match_1=MUST&field_1=issn&term_1=1841-8074&theme=test BCU Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara 3.http://rolinest.edu.ro/V/UYQAYDAAV2NTHALVKEGJEUIR88YLBFUC1G1LGQBCEM8TALRMAA-02661?func=quick-2-merge Cuvinte derivate cu sufixe de la antroponime în româna actuală, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXVII, nr.1-2, 2005, p.476-485, ISSN: 1224-5712 (12 biblioteci x 2p = 24p) 1.http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/JP34P3YT5NH3SU8MY5RRSLHNK4NBKN9D1SDB1DF3TGEXN1L8DP-41629?func=full-set-set&set_number=451735&set_entry=000001&format=999 2.http://aleph.bcut.ro/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=1224-5712 3.http://cacheprod.bcub.ro/webopac/List.csp?SearchT1=Craiova+Lingvistica&Index1=Uindex04&Database=2&Location=NoPreference&SearchMethod=Find_1&SearPageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=SearchFromList&SortIndex=Title&SortDirection=1 4.http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/IB32HMVC4XI1SKT5Y5C7KALIFAHI6YG6SS5VQN65QJES143NBQ-77938?func=full-set-set&set_number=403301&set_entry=000001&format=999 http://aleph.bcut.ro/F/4G4IFBEM31NG1HFPK9UASRQ83PXTC8QF2II19487DIL3K17EVI-27366?func=short-0-b&set_number=029823&request=WRD%20%3D%20%28%20analele%20craiova%20lingvistica%20%29 5.http://pergamum.mackenzie.br/biblioteca/index.php 6.http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=file&file_name=find-g 7.http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/ 8.http://www.tsv.fi/en/services/exchange-centre-scientific-literature 9.http://www.bj.uj.edu.pl/ 10.https://www.swissbib.ch/Record/157109097 11.http://www.gse.harvard.edu/library

12.http://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchCode=STNO&searchArg=20052051

66&searchType=1&recCount=10

Prefixul ex-. Câteva consideraţii-, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXV, 2003, nr.1-2, p.226-229, ISSN: 1224-5712 (3 biblioteci x 2p = 6p) 1.http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/JP34P3YT5NH3SU8MY5RRSLHNK4NBKN9D1SDB1DF3TGEXN1L8DP-41629?func=full-set-set&set_number=451735&set_entry=000001&format=999 2.http://aleph.bcut.ro/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=1224-5712 3.http://cacheprod.bcub.ro/webopac/List.csp?SearchT1=Craiova+Lingvistica&Index1=Uindex04&Database=2&Location=NoPreference&SearchMethod=Find_1&SearPageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=SearchFromList&SortIndex=Title&SortDirection=1 Despre prefixele neologice superlative, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXIV, 2002, nr.1-2, ISSN: 1224-5712 (3 biblioteci x 2p = 6p)

Page 26: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

26

1.http://cacheprod.bcub.ro/webopac/List.csp?SearchT1=1224-8150&Index1=Uindex07&Database=2&Profile=Default&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=rum&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=1224-8150&PreviousList=Start&PageType=Start&RequestId=699759_1&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=0&MyChannelCount= 2.http://aleph.bcut.ro/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=1224-8150 3.http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/JP34P3YT5NH3SU8MY5RRSLHNK4NBKN9D1SDB1DF3TGEXN1L8DP-32528?func=full-set-set&set_number=451630&set_entry=000001&format=999 Despre derivarea prefixală eterogenă, în Limba română, XLIX, 2000, nr.2, p.333-341, ISSN: 0024-3523 (3 biblioteci x 2p=6) 1.http://cacheprod.bcub.ro/webopac/List.csp?SearchT1=0024-3523&Index1=Uindex07&Database=2&Profile=Default&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=rum&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=0024-3523&PreviousList=Start&PageType=Start&RequestId=733837_1&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=0&MyChannelCount= 2. http://aleph.bcut.ro/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=0024-3523 3.http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/IP7IDAY54G2LGC5IMGKI55NR5H4KBR3VEHMIY997VS74GXRNHI-54078?func=find-b&request=0024-3523&find_code=ISN&local_base=CUC01&x=22&y=9&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_c

ode_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WSL&filter_request_5=

„D-ale ortografiei”, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXI, 1999, nr.1-2, p.145-147, ISSN: 1224-5720 (2 biblioteci x 2p = 4p) 1.http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/JP34P3YT5NH3SU8MY5RRSLHNK4NBKN9D1SDB1DF3TGEXN1L8DP-41629?func=full-set-set&set_number=451735&set_entry=000001&format=999 2.http://aleph.bcut.ro/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=1224-5712 „Completariadă”, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XX, 1998, nr.1-2, p.209-211, ISSN: 1224-5720 (2 biblioteci x 2p = 4p) 1.http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/JP34P3YT5NH3SU8MY5RRSLHNK4NBKN9D1SDB1DF3TGEXN1L8DP-41629?func=full-set-set&set_number=451735&set_entry=000001&format=999 2.http://aleph.bcut.ro/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=1224-5712 Utilizări actuale ale substantivului val, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXXI, nr.1-2, 2009, p. 386-391, ISSN : 1224-5712 1.http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/JP34P3YT5NH3SU8MY5RRSLHNK4NBKN9D1SDB1DF3TGE

XN1L8DP-41629?func=full-set-set&set_number=451735&set_entry=000001&format=999

2.http://cacheprod.bcub.ro/webopac/List.csp?SearchT1=Craiova+Lingvistica&Index1=Uindex04&

Database=2&Location=NoPreference&SearchMethod=Find_1&SearPageType=Start&PreviousList

=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=

0&RowRepeat=0&ExtraInfo=SearchFromList&SortIndex=Title&SortDirection=1

3.http://aleph.bcut.ro/F/4G4IFBEM31NG1HFPK9UASRQ83PXTC8QF2II19487DIL3K17EVI-

27366?func=short-0-

7.b&set_number=029823&request=WRD%20%3D%20%28%20analele%20craiova%20lingvistica%20%29

4.http://pergamum.mackenzie.br/biblioteca/index.php

5.http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=file&file_name=find-g

6.http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/

7.http://www.tsv.fi/en/services/exchange-centre-scientific-literature

8.http://www.bj.uj.edu.pl/

9.https://www.swissbib.ch/Record/157109097

10.http://www.gse.harvard.edu/library

11.http://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchCode=STNO&searchArg=2005205166&searchType

Page 27: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

27

=1&recCount=10

Aspecte ale influenţei franceze asupra lexicului unor publicaţii româneşti, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XVIII, 1996, nr.1-2, p.134-139, ISSN: 1224-5712 (1 biblioteca x 2p =2p) 1.http://aleph.bcut.ro/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=1224-5712 Valorificări semice din terminologie medicală în limbajul publicistic, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XIX, 1997, nr.1-2, p.209-212, ISSN: 1224-5720 (1 biblioteca x 2p =2p) http://aleph.bcut.ro/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=1224-5712

Vine criza cu valiza”, în Actele celui de-al 10-lea Colocviu al Catedrei de limba română (Bucureşti, 3-4 decembrie 2010): Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice, II Pragmatică şi stilistică, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, p.203-207, ISBN: 978-606-16-0048-9 (2 biblioteci x 2p=4p) BCU Cluj-Napoca 1.http://rolinest.edu.ro/V/46JJHHE85J34P6GYABHTT7MTTJBUU6YJIK6L61IX6TDUL7NKEB-00793?func=quick-2-merge BCU Bucuresti 2.http://rolinest.edu.ro/V/46JJHHE85J34P6GYABHTT7MTTJBUU6YJIK6L61IX6TDUL7NKEB-02229?func=quick-2-mer

The superlative and the “super-superlative” in the language of the Romanian youth, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică, anul XXXIII, nr.1-2, 2011, p. 249-256, ISSN : 1224-5712 (12 biblioteci x 2p=24p) 1.http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/JP34P3YT5NH3SU8MY5RRSLHNK4NBKN9D1SDB1DF3TGEXN1L8DP-41629?func=full-set-set&set_number=451735&set_entry=000001&format=999 2.http://aleph.bcut.ro/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=1224-5712 3.http://aleph.bcut.ro/F/4G4IFBEM31NG1HFPK9UASRQ83PXTC8QF2II19487DIL3K17EVI-27366?func=short-0-4.b&set_number=029823&request=WRD%20%3D%20%28%20analele%20craiova%20lingvistica%20%29 5.http://pergamum.mackenzie.br/biblioteca/index.php 6.http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=file&file_name=find-g 7.http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/ 8.http://www.tsv.fi/en/services/exchange-centre-scientific-literature 9.http://www.bj.uj.edu.pl/ 10.https://www.swissbib.ch/Record/157109097 11.http://www.gse.harvard.edu/library 12.http://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchCode=STNO&searchArg=2005205166&searchType=1&recCount=10 Medical terms used in present-day Romanian newspapers and women`s magazines, în Swiat (z) kolorowych czasopism. Prasla dla kobiet i dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Edyta Zierkiewicz, Wroclaw, 2010, p.207-217, ISBN 978-83-7432-628-5 (1 biblioteca x 2p=2p) 1.http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1092&Itemid=124 Câteva consideraţii asupra construcţiei ADVERB + DE + ADJECTIV, în Limba română: Controverse, delimitări, noi ipoteze. Gramatică, lexic, semantică, terminologie. Istoria limbii române şi filologie, Bucureşti, 4-5 decembrie, 2009, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2010, p.167-172, ISBN 978-973-737-885-9 (1 biblioteca x 2p=2p) 1. https://catalog.lib.uchicago.edu/vufind/Record/8925206/TOC

TOTAL PUNCTAJ REȚINUT 50 baze x 2

= 100 de

Page 28: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBA … · 2021. 7. 2. · Limba română contemporană. Lexic. Semantică Variație lexicală: tipologie, dinamică,

28

puncte

A3.7. Participarea la comisii de experți (Total: 2 puncte)

3.7. Participarea la comisii de experți de evaluare de proiecte, de susţinere a tezei de doctorat sau de concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice sau în cercetare

Nr. crt.

COMISIE PUNCTE

1. Membru în Comisia de promovare la gradul de lector a d-nei asist. univ. dr. Adelina Iliescu Iulie 2016

2 p.

TOTAL 2p

Declar pe proprie răspundere că îndeplinesc standardele minimale ale CNATDCU (Comisia de Filologie).

Data: 24. 06. 2021 Lector univ. dr. Melitta Eugenia Szathmary