Unicef Coperta Studiu Banca Mondiala cu adaosuri 20.07.2017 din... raportat la £®ntreaga popula¥£ie

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Unicef Coperta Studiu Banca Mondiala cu adaosuri 20.07.2017 din... raportat la £®ntreaga...

 • România:

  Copiii din sistemul de protecţie a

  copilului - 2014

  Coordonatori:

  Manuela Sofia Stănculescu, Vlad Grigoraş, Emil Teşliuc şi Voichiţa Pop

  Editura Alpha MDN

  Bucureşti, 2016

 • 2

  Publicat de Banca Mondială împreună cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi

  Adopţie şi UNICEF.

  www.worldbank.org, www.unicef.ro

  © Banca Mondială şi UNICEF 2016

  ISBN 978-973-139-350-6

  Autori:

  Manuela Sofia Stănculescu (autor principal)

  Vlad Grigoraş

  Monica Marin

  Cătălina Iamandi-Cioinaru

  Emil Teşliuc

  Georgiana Blaj (Neculau)

  Bogdan Corad

  Voichiţa Pop

  Andreea Trocea

  Hărţile din acest studiu au fost realizate de Ciprian Moldovan de la Facultatea de Geografie, Universitatea

  Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

  Motivele tradiţionale româneşti care ilustrează prezentul raport sunt inspirate din ţesăturile realizate în

  centrele pentru copii cu dizabilităţi vizitate în judeţele Arad şi Botoşani.

  Declinarea responsabilităţii:

  Constatările, interpretările şi concluziile exprimate în raportul de faţă nu reflectă în mod necesar opiniile şi

  poziţia directorilor executivi ai Băncii Mondiale, ale UNICEF, ale Uniunii Europene sau ale Guvernului României.

  Drepturi de autor:

  Materialul inclus în prezenta publicaţie este protejat de legea drepturilor de autor. Copierea şi/sau

  transmiterea fără permisiune a unor porţiuni sau a conţinutului integral al acestei lucrări poate constitui o

  încălcare a legislaţiei în vigoare.

  Pentru a obţine permisiunea de a fotocopia sau a retipări o parte din lucrare, vă rugăm să transmiteţi o cerere

  cu toate informaţiile la oricare dintre cele două instituţii: (i) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi

  Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (Bulevardul

  Magheru, Nr. 7, Sector 1, Bucureşti, România); (ii) Banca Mondială (Strada Vasile Lascăr, Nr. 31, Etaj 6, Sector 2,

  Bucureşti, România).

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

  România : copiii din sistemul de protecţie a copilului / coord.: Manuela

  Sofia Stănculescu, Vlad Grigoraş, Emil Teşliuc şi Voichiţa Pop. - Buzău :

  Alpha MDN, 2016

  ISBN 978-973-139-350-6

  I. Stănculescu, Manuela Sofia (coord.)

  II. Grigoraş, Vlad (coord.)

  III. Teşliuc, Emil (coord.)

  IV. Pop, Voichiţa (coord.)

  364.65-053.2(498)

 • 3

  MulŃumiri Această carte a fost realizată sub coordonarea D-lui Andrew Mason şi cu îndrumarea generală a D-nei

  Elisabetta Capannelli. Documentul face parte dintr-o serie de studii de fundamentare care au stat la baza

  Strategiei Guvernului privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (2015-2020) şi a unui proiect de Plan de

  acţiune, însoţite de planuri de implementare pentru nouă priorităţi cheie.

  Studiul a fost iniţiat în 2014 de către Gabriela Coman, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia

  Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), care a solicitat asistenţă tehnică din partea UNICEF şi a Băncii

  Mondiale pentru a realiza o cercetare cu scopul de a pregăti un nou val de reforme la nivelul serviciilor de

  protecţie a copilului din România. Echipa ANPDCA a fost coordonată de Gabriela Coman şi Elena Tudor. Echipa

  Băncii Mondiale a fost coordonată de Emil Teşliuc, Vlad Grigoraş (lideri de echipă) şi Manuela Sofia Stănculescu,

  iar echipa UNICEF a fost îndrumată de Voichiţa Pop.

  Raportul a beneficiat de evaluarea inter pares realizată de Penelope Jane Aske Williams (Banca Mondială) şi

  Otto Sestak (Director Naţional, HHC România).

  Membrii echipei doresc să mulţumească partenerilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia

  Drepturilor Copilului şi Adopţie pentru sprijinul constant acordat pe parcursul studiului. De asemenea,

  mulţumim tuturor Direcţiilor Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din ţară pentru că

  au investit timp şi efort fără de care acest studiu nu ar fi fost posibil.

  În cadrul activităţilor de colectare a datelor, realizate cu sprijinul Asociaţiei Centrul Român de Modelare

  Economică (CERME) şi al companiei Metro Media Transilvania (MMT), raportul a beneficiat de implicarea a

  peste 900 de reprezentanţi DGASPC şi ai câtorva organizaţii neguvernamentale ce oferă servicii în domeniul

  protecţiei copilului. Lor li se adaugă peste 780 de manageri de caz şi profesionişti din domeniul asistenţei

  sociale, peste 90 de părinţi cu copii în sistemul de protecţie şi 74 de copii în vârstă de 7-18 ani, care trăiesc

  separat de familiile lor. Tuturor acestora le suntem recunoscători că ne-au împărtăşit din problemele, ideile,

  speranţele şi dorinţele lor cu privire la cum şi ce ar trebui schimbat în sistemul de protecţie a copilului astfel

  încât să se asigure interesul superior al copilului.

 • 4

  Listă de acronime

  AMP Asistent maternal profesionist

  ANP Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  ANPD Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

  ANPDCA Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

  ASF Alocaţia de susţinere a familiei

  CE Comisia Europeană

  CES Cerinţe Educaţionale Speciale

  CJRAE Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională

  CMTIS Sistemul Informatizat de Urmărire şi Monitorizare a Copiilor

  CP Centru de plasament

  CPC Comisia pentru Protecţia Copilului

  DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

  DPA Deschiderea Procedurii Adopţiei

  DSP Direcţia de Sănătate Publică

  ECE/CSI Europa Centrală şi de Est şi Comunitatea Statelor Independente

  EEG Grupul European de Experţi în tranziţia de la îngrijirea instituţională către cea din

  cadrul comunităţii

  Eurostat Biroul de Statistică al Uniunii Europene

  EU-SILC Ancheta UE asupra veniturilor şi condiţiilor de trai

  FONPC Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil

  GIS Sistem Informaţional Geografic (Geographic Information System)

  HHC Hope and Homes for Children România

  INS Institutul Naţional de Statistică

  ISR Indicatorul social de referinţă

  IVA Încredinţarea în Vederea Adopţiei

  MEN Ministerul Educaţiei Naţionale

  MMFPSPV Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  MS Ministerul Sănătăţii

  OMS Organizaţia Mondială a Sănătăţii

  ONG Organizaţie Non-Guvernamentală

 • 5

  ONU Organizaţia Naţiunilor Unite

  OPA Organizaţii Private Acreditate

  ORA Oficiul Român pentru Adopţii

  PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

  PPA Potrivirea practică în vederea adopţiei

  PIP Plan Individualizat de Protecţie

  PIS Plan de Intervenţie Specifică

  PTA Potrivirea teoretică în vederea adopţiei

  SCC Structuri Comunitare Consultative

  SPAS Serviciu Public de Asistenţă Socială

  SPS Sistemul de Protecţie Specială

  TIC Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor

  UE Uniunea Europeană

  UNICEF Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii

  VMG Venit Minim Garantat

 • 6

  Autor: Băieţel din familie în situaţie de dificultate, judeţul Giurgiu, rural.

 • 7

  Introducere La începutul anilor ‘90, România a moştenit din regimul comunist un sistem de protecţie a copilului catastrofal.

  Ca efect al politicilor pro-nataliste şi al declinului economic din anii ‘80, modelele tradiţionale de îngrijire a

  copilului în familie, mai ales a copiilor în dificultate (în special a celor cu dizabilităţi), au fost descurajate. Astfel,

  în 1989, se estimează că peste 100.000 de copii trăiau în instituţii de mari dimensiuni, în condiţii extrem de

  precare, cu un puternic impact negativ asupra sănătăţii, dezvoltării şi stării psihologice a copiilor.

  Guvernul României a înregistrat progrese semnificative în ultimii 25 ani în ceea ce priveşte reducerea

  numărului de copii aflaţi în îngrijirea statului.1 Deşi, în prezent, în contextul Europei Centrale şi de Est şi al

  Comunităţii Statelor Independente (ECE/CSI), România deţine o rată medie2 a copiilor în îngrijirea statului

  raportat la întreaga populaţie de copii, însă, în numere absolute, sistemul de protecţie a copiilor din România

  este încă unul dintre cele mai mari din regiune, fiind nevoit să furnizeze un răspuns adecvat pentru circa

  60.000 de copii.

  În ciuda numărului mare de copii aflaţi în sistemul de protecţie, Guvernul României a recunoscut faptul că

  îngrijirea de tip rezidenţial are efecte negative, mai ales asupra dezvoltării copilului mic, şi a reuşit să

  îmbunătăţească substanţial serviciile de protecţie a copilului prin de