Unders£¸gelse af grundlaget for en UNESCO Global Geopark i ... ¸gelse af...¢  Hvad koster det at f£¸re

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Unders£¸gelse af grundlaget for en UNESCO Global Geopark i ... ¸gelse...

 • 1

  BESLUTNINGSOPLÆG TIL EJERKOMMUNERNE

  Undersøgelse af grundlaget for en UNESCO Global Geopark i Det Sydfynske Øhav

  GENNEMFØRT JUNI 2017 – JUNI 2018

 • 2

  Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag .............................................................................................................................................. 3

  2. Indledning .................................................................................................................................................. 4

  3. Baggrund.................................................................................................................................................... 5

  4. Formål ........................................................................................................................................................ 6

  5. Hvad er en UNESCO Global Geopark? ....................................................................................................... 7

  6. Hvad er værdien af en UNESCO Global Geopark? ..................................................................................... 8

  7. Hvilke krav stilles der til en UNESCO Global Geopark? ............................................................................. 9

  8. Kan geologien i de fire sydfynske kommuner kvalificere sig til en UNESCO Global Geopark? ............... 10

  9. Hvordan afgrænses en UNESCO Global Geopark og hvor skal fokus lægges? ........................................ 12

  10. Hvordan er den lokale opbakning til en UNESCO Global Geopark? ........................................................ 13

  11. Hvordan er opbakningen fra museerne og turisterhvervet? .................................................................. 15

  12. Hvordan er opbakningen fra skov- og landbruget? ................................................................................. 17

  13. Hvordan organiseres en UNESCO Global Geopark og er det muligt at konvertere det fælleskommunale § 60-selskab Naturturisme I/S til en ny geopark-organisation? ................................ 19

  14. Hvad koster det at føre en geopark frem til en UNESCO-udnævnelse?.................................................. 24

  15. Hvad koster driften af en UNESCO Global Geopark fremadrettet? ........................................................ 30

  16. Hvornår kan Det Sydfynske Øhav blive en UNNESCO Global Geopark? ................................................. 34

  17. Bilagsliste ................................................................................................................................................. 35

 • 3

  1. Sammendrag Med forslaget om Geopark Det Sydfynske Øhav anbefaler Naturturisme I/S, at ejerkommunerne sætter yderligere fokus på at udnytte det turistmæssige potentiale i de store landskabelige og kulturhistoriske værdier som området rummer - lige fra det sydfynske herregårdslandskab til øhavets enestående natur og forskelligartede øer, gennem en ambition om en UNESCO-udnævnelse. En UNESCO Global Geopark skaber nye oplevelser. Den kan i tæt samarbejde med områdets mange aktører bidrage til at fortælle historierne om, hvordan landskabet og øhavet er opstået, hvordan det har skabt spændende og enestående natur, og hvordan kulturhistorien har taget afsæt i de givne forhold. Erfaringer fra ind- og udland viser, at en UNESCO-udnævnelse skaber lokal vækst og udvikling. Inddragelse af lokale borgere og det lokale erhvervsliv er derfor vigtigt, hvis man skal udnytte det fulde potentiale af en UNESCO-udnævnelse. Naturturisme I/S har undersøgt den lokale opbakning fra borgerne, såvel som opbakningen fra museerne, turistforeningerne og de lokale turistvirksomheder. Der er samstemmende fuld opbakning til en UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav og mange har fremsat idéer og forslag til udviklingen af geoparken. Naturturisme I/S har ligeledes undersøgt opbakningen fra skov- og landbrugets organisationer og medlemmer, da de som lokale jordbesiddere er vigtige aktører. Dette er sket på baggrund af dialogmøder, et åbent geopark-symposium for skov- og landbruget, møde med UNESCO m.m. Skov- og landbruget er positive overfor en UNESCO Global Geopark, men ønsker sikkerhed for, at der ikke påføres erhvervet nye restriktioner som følge af krav fra UNESCO. Naturturisme I/S foreslår, at man indarbejder dette hensyn gennem en erklæring om et frivillighedsprincip i geoparkorganisationens vedtægter og udviklingsplaner. En UNESCO Global Geopark skal være organiseret i en formel geoparkorganisation under gældende dansk lovgivning. Naturturisme I/S har undersøgt forskellige mulige organisationsformer og peger på den baggrund på en navneændring samt en vedtægtsændring i det fælleskommunale § 60-selskab Naturturisme I/S, således at Naturturisme I/S bliver den nye organisation for geoparkens formelle ophæng. Naturturisme I/S’s nuværende aktiviteter kan udmærket integreres i en ny geoparkorganisation. Der er en lang række krav til UNESCO Global Geoparks – både i forhold til synliggørelse, forankring og fremtidig drift og udvikling. Disse opgaver kan ikke løses indenfor Naturturisme I/S’s nuværende bevilling. Med dette udgangspunkt lægger Naturturisme I/S op til en etablerings- og anlægsbevilling for geoparken på 2,750 mio. kr. Desuden anmodes om en fremtidig merbevilling på kr. 1,055 mio. kr. fra 2020 og fremadrettet til drift og udvikling af en geopark. Alle udgifter fordeles efter nuværende ejerandele i Naturturisme I/S. Under forudsætning af at nærværende beslutningsoplæg vedtages i uændret form, kan en UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav med stor sandsynlighed være en realitet i 2020 eller 2021.

 • 4

  2. Indledning Bestyrelsen for Naturturisme I/S har i maj 2017 fremsat et forslag om, at Det Sydfynske Øhav bør forsøge at kvalificere sig til en udnævnelse som UNESCO Global Geopark.

  På baggrund af en bestyrelsesbeslutning i maj 2017 og et efterfølgende mandat fra ejerkommunerne, har Naturturisme I/S undersøgt de formelle krav, den lokale opbakning og de forventede økonomiske udgifter ved en UNESCO Global Geopark. Desuden er der givet et forsigtigt bud på de udviklingsmæssige potentialer og den økonomiske gevinst af en UNESCO Global Geopark. Arbejdet frem mod en UNESCO-udnævnelse er i overensstemmelse med Naturturisme I/S’s strategi for 2017-2025 som vedtaget af bestyrelsen den 19. maj 2017. Strategien ses på bilag 1. Dette beslutningsoplæg indeholder resultaterne af en lang række undersøgelser, dialogmøder, borgermøder, ekskursioner m.m. samt møde med UNESCO’s hovedkvarter i Paris og med generalsekretæren for Den danske UNESCO-nationalkommission. Processen har været dækket af presse og medier med mere end 50 indslag. Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet af Naturturisme I/S i tæt samråd med de kommunale chefer i den administrative følgegruppe såvel som med de kommunale bestyrelsesmedlemmer.

  Foto: Naturturismes formand og de fire sydfynske borgmestre overrækker en officiel interessetilkendegivelse for en geopark til UNESCO's repræsentanter, Broholm 16. maj 2018.

 • 5

  3. Baggrund Det fælleskommunale § 60-selskab Naturturisme I/S har gennem 15 år arbejdet med udvikling af turisme og bosætning i de fire ejerkommuner Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø. Langt hovedparten af de projekter Naturturisme I/S har gennemført vil uden videre, eller ved beskedne ændringer, kunne bidrage til at kvalificere en UNESCO Global Geopark. Det gælder f.eks. Øhavsstien, Riderute Sydfyn, De Blå Støttepunkter, Egebjerg Mølle Naturrum, udstillingen om Øhavet på Smakkecenteret, Kajakguiden, Øhavskortet, Lejrskoleportalen m.fl. Man kan også vende det rundt og sige, at en UNESCO Global Geopark kan være en flot ramme om Det Sydfynske Øhavs mange oplevelsestilbud – en ramme, der kan sikre international opmærksomhed og lokal stolthed. Tilbage i 2009-2011 - kort efter Folketingets beslutning om, at anlægge de første fem nationalparker i Danmark - undersøgte Naturturisme I/S mulighederne for at skabe en nationalpark i Det Sydfynske Øhav. Det førte til et konkret forslag om en nationalpark, men planerne blev dog senere forkastet efter at have mødt massiv lokal modstand fra bl.a. skov- og landbruget og en tabt folkeafstemning på Ærø. Modstanden mod den sydfynske nationalpark byggede især på frygten for tab af lokalt selvstyre og skærpede restriktioner for skov- og landbrug. Erfaringerne fra Danmarks fire første nationalparker har siden vist, at der er langt flere fordele end ulemper forbundet med en nationalpark-udnævnelse. I Thy og Vadehavet, som er blandt landets tre ældste nationalparker, har udnævnelsen tydeligvis fungeret som katalysator for den lokale udvikling. Måske har denne erkendelse, medvirket til en positiv og nuanceret debat om en UNESCO Global Geopark i Det Sydfynske Øhav. En UNESCO-udnævnelse vil på mange måder kunne måle sig med en nationalpark, selvom konceptet for geoparker adskiller sig væsentligt fra nationalparker. De sydfynske værdier, som blev fremhævet under nationalparkdebatten, har stadig en høj grad af relevans, når vi ser på grundlaget for en UNESCO Global Geopark: LANDSKABET: Istiderne skabte et kystlandskab med mere end 50 øer og holme, fjorde, nor, strandenge og bølgende bakker. Et frugtbart landskab, som ustandseligt åbner for vidunderlige udsigter over land og vand. Det Sydfynske Øhav er udpeget som GeoSite – en betegnelse for ge