Unapre‘enje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, organizacija

 • View
  223

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Unapre‘enje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, organizacija

 • ISTRAIVAKIFORUM

  Beograd, novembar 2012.

  Unapreenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave,

  organizacija civilnog drutva i privrednih subjekata

  za sprovoenje evropskih standarda

  u oblasti ivotne sredine

 • 2

  SADRAJ:

  Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

  1. Nadlenost lokalne samouprave u oblasti ivotne sredine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

  2. Mesto i uloga organizacija civilnog drutva u sistemu zatite ivotne sredine. . . . . . . . .7

  3. Procena kapaciteta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 3.1. Procena kapaciteta u stratekim dokumentima, izvetajima i analizama . . . . . . . . .9 3.2. Procena kapaciteta rezultati ankete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.2.1. Opti zakljuci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.2.2. Zakljuci koji se odnose na jedinice lokalne samouprave . . . . . . . . . . . . . 11 3.2.3. Zakljuci koji se odnose na privredne subjekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.2.4. Zakljuci koji se odnose na organizacije civilnog drutva . . . . . . . . . . . . . 13

  4. Predlog preporuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  5. Osnovna literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

 • 3

  Dragoljub Todi*

  Unapreenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave,

  organizacija civilnog drutva i privrednih subjekata

  za sprovoenje evropskih standarda u oblasti ivotne sredine

  Sa e tak

  Dokument predstavlja rezultat istraivanja koje je sprovedeno tokom 2012. godine i sastoji se iz dva dela: a) analize postojeih analitikih dokumenata koji se odnose na nadlenost i kapacitete jedinica lokalne samouprave (JLS) i organizacija civilnog drutva (OCD) u sprovoenju propisa i politike u oblasti ivotne sredine i b) istraivanja anketiranjem, odnosno intervjuisanjem pred-stavnika JLS, OCD i privrednih subjekata (PS) o tome kako oni procenjuju kapacitete (probleme, potrebe, mogunosti, dalje aktivnosti, itd.) u sprovoenju politike i propisa u oblasti ivotne sredine. U dokumentu se daje prikaz rezultata ovog istraivanja.

  Aktuelnost pitanja stanja kapaciteta subjekata sistema zatite ivotne sredine naroito je naglaena donoenjem propisa u oblasti ivotne sredine (2004. i 2009. godine) kojima je, u kontekstu usaglaavanja nacionalnih propisa sa propisima EU, lokalnoj samoupravi povereno obavljanje razliitih poslova u oblasti ivotne sredine. Istovremeno, istim pravnim normama ojaan je poloaj javnosti, odnosno OCD, propisivanjem procedura obaveznog uea javnosti u donoenju odluka koje se tiu ivotne sredine. Poseban element od znaaja za ulogu OCD predstavljaju odredbe pojedinih regulativa kojima se propisuju postupci u vezi sa pristupom informacijama koje se tiu ivotne sredine. Takoe, ovim propisima su privrednim subjektima definisane nove obaveze.

  Raskorak izmeu normativnog i stvarnog uoen je u razliitim delovima sistema upravljanja u oblasti ivotne sredine iji osnovni normativni okvir predstavljaju ve spomenuti propisi iz 2004.

  * Autor je lan Istraivakog foruma Evropskog pokreta u Srbiji. Doprinos u izradi predloga praktine politike su dali: Mladenka Ignjati, Prvoslav Plavi i Milo Kati, kao i lanovi tima projekta Znam kako da delujem.

 • 4

  i 2009. godine. Analize, studije i izvetaji koji su raeni u poslednjih nekoliko godina, za razliite potrebe i od razliitih autora, nedvosmisleno potvruju zakljuak o postojanju problema u po-gledu kapaciteta JLS i OCD da sprovode, odnosno uestvuju u sprovoenju propisa i primenjuju prava koja su propisana.

  Istraivanje koje je sprovedeno ispitivanjem stavova predstavnika JLS, OCD i PS u osnovi je potvrdilo nalaze iz desk analize i, dodatno, na specifian nain i detaljnije, pojasnilo izvesne probleme u pogledu kapaciteta ovih subjekata sistema zatite ivotne sredine. Nalazi koji su proistekli iz istraivanja odnose se na procene kapaciteta JLS i njihovu ulogu u sistemu zatite ivotne sredine (onako kako ih predstavnici JLS, OCD i PS vide). Osim toga, istraivanje je poka-zalo i odreene probleme u kapacitetima OCD, odnosno PS u delu koji se odnosi na sprovoenje propisa u oblasti ivotne sredine i uee u aktivnostima koje se odnose na evropske integracije. U ovom dokumentu se daje pregled najznaajnijih zakljuaka do kojih se dolo na osnovu ovog istraivanja.

  Na kraju dokumenta se, polazei od rezultata istraivanja, daje predlog preporuka.

  Klju ne re i:

  lokalna samouprava, organizacije civilnog drutva, privredni subjekti, ivotna sredina, propisi u oblasti ivotne sredine, uee javnosti, pristup informacijama, usaglaavanje propisa, sprovoenje propisa, kapaciteti, Republika Srbija, Evropska unija

 • 5

  Unapreenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog drutva i privrednih subjekata za sprovoenje evropskih standarda u oblasti ivotne sredine

  Uvod

  Prema odredbama lana 114 Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju (SSP), saradnja izmeu RS (sa jedne strane) i Evropskih zajednica, odnosno njihovih drava lanica (sa druge strane) imae za cilj da se obezbedi razvoj efikasne i odgovorne dravne uprave u Srbiji, a naroito pruanje podrke primeni vladavine prava, odgovarajuem funkcionisanju dravnih institucija u korist celokupne populacije Srbije, kao i nesmetanog razvoja odnosa izmeu EU i Srbije. Saradnja u ovoj oblasti e prevashodno biti usredsreena na izgradnju institucija, ukljuujui razvoj i primenu transparentnog i nepristrasnog sistema zapoljavanja, upravljanja kadrovima i napredovanja u dravnoj slubi, kontinuiranu obuku i promovisanje etike u dravnoj upravi. Saradnja e obuhvatiti sve nivoe dravne uprave, ukljuujui i lokalnu upravu. (Podvukao autor).

  U zakonodavstvu Republike Srbije (RS) u oblasti ivotne sredine dolo je do radikalnih promena u poslednjoj deceniji. Doneti su potpuno novi zakoni i podzakonski propisi kojima su na potpuno nov nain ureena skoro sva najznaajnija pitanja u oblasti ivotne sredine.

  Opta karakteristika svih novousvojenih propisa (iz grupe koja je usvojena 2004, odnosno 2009. godine) jeste relativno visok nivo njihove usaglaenosti sa odgovarajuim propisima Evropske unije (EU) u veem broju sluajeva. U osnovi, reforma celog sistema upravljanja zatitom ivotne sredine imala je (i ima) za cilj usaglaavanje nacionalnih propisa sa propisima EU i jaanje kapaciteta subjekata sistema zatite ivotne sredine za sprovoenje donetih propisa. Pitanje kapaciteta subjekata sistema zatite ivotne sredine predstavlja jedno od kljunih pitanja znaajnih za sprovoenje propisa i ostvarivanje ciljeva politike u celini. Sve preliminarne analize su ukazivale da je pitanje kapaciteta subjekata sistema jedan od osnovnih uzroka postojanja raskoraka izmeu normativnog i stvarnog, pa bi njihovo jaanje trebalo da doprinese prevazilaenju problema koji iz ovoga proistiu. Dakle, postavlja se pitanje da li su definisana nadlenost JLS, obaveze i prava PS i OCD u skladu sa kapacitetima ovih subjekata, odnosno da li, na koji nain i do koje mere obaveze ovih subjekata korespondiraju sa njihovom sposobnou da ih sprovedu.

  Metodoloki, jedno od prvih pitanja koje se postavlja jeste pitanje definisanja sadraja pojma kapaciteti lokalne samouprave, odnosno OCD. U ovom dokumentu se za osnovu razumevanja smisla pojma kapacitet uzimaju odreenja ovog pojma u zvaninim dokumentima RS. Tako se, prema Strategiji reforme dravne uprave u Republici Srbiji, smatra da osposobljenost organa lokalne samouprave ima dva aspekta: materijalnu osposobljenost, koja se obezbeuje: izbalansiranom teritorijalnom organizacijom drave, vodei rauna o veliini, strukturi i kapacitetima optina i gradova koji se obrazuju; procesom fiskalne decentralizacije koji treba da ide uporedo sa decentralizacijom poslova, pri emu su strateki pravci fiskalne decentralizacije Srbije dati u okviru sledeeg poglavlja; stvaranjem ustavno-pravnih i zakonskih osnova za postojanje sopstvene svojine lokalne samouprave, pre svega svojine na nepokretnostima; i kadrovska osposobljenost organa lokalne samouprave, to podrazumeva postojanje: organizacionog okvira;

  U zakonodavstvu Republike Srbije u oblasti ivotne sredine dolo je do radikalnih promena u poslednjoj deceniji. Doneti su potpuno novi zakoni i podzakonski propisi kojima su na potpuno nov nain ureena skoro sva najznaajnija pitanja u oblasti ivotne sredine.

 • 6

  Unapreenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog drutva i privrednih subjekata za sprovoenje evropskih standarda u oblasti ivotne sredine

  upravljakih sistema; potrebnih znanja i vetina osoblja; mehanizama kojima se u okviru same lokalne samouprave obezbeuje nadzor i kontrola nad radom njenih organa i transparentnost u njihovom radu.1

  U dokumentu pod nazivom Pregled srednjoronih prioritetnih potreba jedinica lokalne samouprave u oblasti jaanja institucionalnih kapaciteta posebno se razmatraju tri grupe pitanja: organizacija i radni procesi, ljudski resursi i primena savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Ostali aspekti institucionalnog jaanja obuhvataju ureenje radno-pravnog statusa zaposlenih u JLS kroz pripremu odgovarajuih propisa; obezbeivanje dodatnog radnog prostora; nastavak procesa decentralizacije; depolitizacija rada u JLS; osnivanje komunalne policije u optinama; stabilizacija sistema finansiranja lokalne samouprave; upoznavanje zaposlenih u JLS sa procesom evropskih integracija; priprema odgovarajuih stratekih i planskih dokumenata na nivou JLS.2

  1. Nadlenost lokalne samouprave u oblasti ivotne sredine