22
Corup Corup ţ ţ ia constituie o ia constituie o amenintare pentru: amenintare pentru: 1. democraţie 2. legitimitatea statului 3. supremaţia echităţii sociale 4. supremaţia justiţiei

Un Exemplu de Coruptie

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Coruptia este un fenomen foarte urit ca este gasit in viata de zi cu zi

Citation preview

Page 1: Un Exemplu de Coruptie

CorupCorupţţia constituie oia constituie oamenintare pentru:amenintare pentru:

1. democraţie2. legitimitatea statului3. supremaţia echităţii sociale 4. supremaţia justiţiei

Page 2: Un Exemplu de Coruptie

CorupCorupţţia constituie oia constituie oamenintare pentru:amenintare pentru:

1. democraţie2. legitimitatea statului3. supremaţia echităţii sociale 4. supremaţia justiţiei

Page 3: Un Exemplu de Coruptie

MottoMotto“Corupţia este o problemă de “Corupţia este o problemă de conştiinţă”conştiinţă”

““Fenomenul corupţiei este Fenomenul corupţiei este intrinsec legat de climatul intrinsec legat de climatul moral al societăţiimoral al societăţii ““

Page 4: Un Exemplu de Coruptie
Page 5: Un Exemplu de Coruptie

Ca fenomen juridicCa fenomen juridic

CorupCorupţţiaia

Page 6: Un Exemplu de Coruptie

Corupţia reprezintă Corupţia reprezintă

utilizarea abuzivă a puterii utilizarea abuzivă a puterii publice în scopul obţinerii, publice în scopul obţinerii, pentru sine ori pentru altul, pentru sine ori pentru altul, a unui câştig necuvenit a unui câştig necuvenit

Page 7: Un Exemplu de Coruptie

abuzul de putere în exercitarea atribuţiilor de serviciu

frauda (înşelăciunea şi prejudicierea unei alte persoane sau entităţi)

utilizarea fondurilor ilicite în finanţarea partidelor politice şi

a campaniilor electorale

favoritismul

instituirea unui mecanism arbitrar de exercitare a puterii în domeniul privatizării sau al achiziţiilor publice

conflictul de interese (prin angajarea în tranzacţii sau dobândirea unei poziţii ori a unui interes comercial care nu este compatibil cu rolul şi îndatoririle oficiale).

Page 8: Un Exemplu de Coruptie

Cauza principalCauza principalăă a prezenţei şi perpetuării a prezenţei şi perpetuării corupţiei corupţiei

(în justiţie)(în justiţie)

lipsa unui cadru legislativlipsa unui cadru legislativ

coerent şi stabil coerent şi stabil

Page 9: Un Exemplu de Coruptie

Cele mai corupte sectoareCele mai corupte sectoare::

Partidele politicePartidele politice

Sistemul VamalSistemul Vamal

Sistemul JudiciarSistemul Judiciar

Sistemul medicalSistemul medical

Page 10: Un Exemplu de Coruptie

Un sector cu potenţial criminogen este Un sector cu potenţial criminogen este sectorul bugetar, în cazul utilizării sectorul bugetar, în cazul utilizării

fondurilor şi alocaţiilor bugetare fondurilor şi alocaţiilor bugetare prinprin::

achiziţii publice de produse, lucrări şi achiziţii publice de produse, lucrări şi servicii la preţuri şi tarife mult servicii la preţuri şi tarife mult superioare faţă de valoarea de piaţăsuperioare faţă de valoarea de piaţă

direcţionarea preferenţială a direcţionarea preferenţială a achiziţiilor publice către societăţi achiziţiilor publice către societăţi comerciale unde sunt interesaţi în comerciale unde sunt interesaţi în mod direct sau indirect ordonatorii de mod direct sau indirect ordonatorii de credite sau organizatorii licitaţiilor.credite sau organizatorii licitaţiilor.

Page 11: Un Exemplu de Coruptie

3. folosirea influenţei sau a autoritãţii de cãtre o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un -partid -sindicat -patronat -în cadrul unei persoane juridice fãrã scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite

Page 12: Un Exemplu de Coruptie

2. 2. efectuarea de operaefectuarea de operaţţiuni financiare, iuni financiare, ca acte de comerca acte de comerţţ, ,

incompatibile cu funcincompatibile cu funcţţia, atribuia, atribuţţia sau însãrcinarea ia sau însãrcinarea pepe care o îndeplinecare o îndeplineşşte o persoanã, te o persoanã,

dacã sunt sãvârdacã sunt sãvârşşite în scopul obite în scopul obţţineriiinerii pentru sine sau pentru altul pentru sine sau pentru altul

de bani, bunuri ori altede bani, bunuri ori alte foloasefoloase necuvenitenecuvenite

Page 13: Un Exemplu de Coruptie

Infracţiuni asimilate faptelor de Infracţiuni asimilate faptelor de corupţiecorupţie

1.1.stabilirea, cu intenstabilirea, cu intenţţie, a unei valori ie, a unei valori micimici, , fafaţţã de valoarea comercialã realã, ã de valoarea comercialã realã,

a bunurilor apara bunurilor aparţţinândinând operatorilor economici operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrala care statul sau o autoritate a administraţţiei iei

publice locale este acpublice locale este acţţionarionar comisã în cadrulcomisã în cadrul acacţţiunii de privatizare iunii de privatizare

ori de executare silitã, deori de executare silitã, de reorganizare sau reorganizare sau lichidare judiciarã ori cu ocazia unei lichidare judiciarã ori cu ocazia unei

tranzactranzacţţiiii comercialecomerciale

Page 14: Un Exemplu de Coruptie

InfracInfracţţiuni în legãturã directã cuiuni în legãturã directã cu infracinfracţţiunile iunile de corupde corupţţie, numai dacã au fost sãvârie, numai dacã au fost sãvârşşite în ite în legãturã cu infraclegãturã cu infracţţiunile maiiunile mai sus-mensus-menţţionateionate

TTãinuirea bunurilorãinuirea bunurilor

FFavorizarea infractoruluiavorizarea infractorului

FFalsul alsul şşi uzul de falsi uzul de fals

AAbuzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul în buzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul în serviciu serviciu contra intereselor persoanelor contra intereselor persoanelor şşi abuzul îni abuzul în serviciu prin îngrãdirea unor drepturiserviciu prin îngrãdirea unor drepturi

IInfracnfracţţiunile de spãlare a banilor, prevãzute în Legeaiunile de spãlare a banilor, prevãzute în Legea nr.656/2002nr.656/2002

ContrabandaContrabanda

IInfracnfracţţiunile prevãzute în Legea nr.iunile prevãzute în Legea nr. 87/1994 pentru 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscalecombaterea evaziunii fiscale

IInfracnfracţţiunile de trafic de persoane, prevãzute în Legea iunile de trafic de persoane, prevãzute în Legea nr.nr. 678/2001678/2001

Page 15: Un Exemplu de Coruptie

Direcţia Naţională Anticorupţie Direcţia Naţională Anticorupţie este instituţiaeste instituţia specializat specializatăă

în combaterea în combaterea infracţiunilor de corupţie infracţiunilor de corupţie

Page 16: Un Exemplu de Coruptie

Modalităţi de sesizare a Direcţiei Nationale Modalităţi de sesizare a Direcţiei Nationale AnticorupţieAnticorupţie

1.1.Plângere Plângere

formulată de o formulată de o persoană vătămată persoană vătămată

în drepturile sale în drepturile sale prin săvârşirea prin săvârşirea

unei infracţiuni de unei infracţiuni de corupţiecorupţie

2. 2. Denunţ Denunţ

dacă reclamantul are dacă reclamantul are cunoştinţă despre cunoştinţă despre săvârşirea unor săvârşirea unor

fapte de corupţie fapte de corupţie

Page 17: Un Exemplu de Coruptie

Posibilităţi de sesizare a Direcţiei Posibilităţi de sesizare a Direcţiei Naţionale Anticorupţie Naţionale Anticorupţie

PPoştă oştă TelTel/fax: 004(021)314.19.11 /fax: 004(021)314.19.11 e-mail: e-mail: [email protected] DDepunerea sesizărilor se poate realiza, epunerea sesizărilor se poate realiza,

odată cu primirea în audienţă de către odată cu primirea în audienţă de către procurorul desemnat în acest scop,procurorul desemnat în acest scop,

zilnic,zilnic, de luni până vineri, între orele de luni până vineri, între orele 10.00-15.00, sau,10.00-15.00, sau, la cerere, de către la cerere, de către cadrele de conducerecadrele de conducere

Page 18: Un Exemplu de Coruptie

Structura teritorială DNA pe Structura teritorială DNA pe MoldovaMoldova

Serviciul teritorial BacăuServiciul teritorial Bacău(Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, cod (Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, cod 600356, jud. Bacău, tel: 0372.777.845, 600356, jud. Bacău, tel: 0372.777.845, fax: 0234.520.312fax: 0234.520.312

Serviciul teritorial IaşiServiciul teritorial Iaşi(Iaşi, Str. C.A. Rosetti, cod 700141, jud. (Iaşi, Str. C.A. Rosetti, cod 700141, jud. Iaşi, tel: 0372.777.838, fax: 0232.272.234)Iaşi, tel: 0372.777.838, fax: 0232.272.234)

Serviciul teritorial SuceavaServiciul teritorial Suceava(Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 15, cod (Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 15, cod 720008, jud. Suceava, tel: 0372.777.839, 720008, jud. Suceava, tel: 0372.777.839, fax: 0230.522.812)fax: 0230.522.812)

Page 19: Un Exemplu de Coruptie
Page 20: Un Exemplu de Coruptie
Page 21: Un Exemplu de Coruptie
Page 22: Un Exemplu de Coruptie