إ UMARSKI TEHNIؤŒAR hemijski sastav i fizioloإ،ke procese u sjemenu - razlikuje faktore koji utiؤچu

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of إ UMARSKI TEHNIؤŒAR hemijski sastav i fizioloإ،ke procese u sjemenu - razlikuje faktore koji...

 • OBRAZOVNI PROGRAM

  ŠUMARSKI TEHNIČAR

 • SADRŽAJ: OPŠTI DIO ................................................................................................ 3 1. NAZIV PROGRAMA: ŠUMARSKI TEHNIČAR ....................................................... 3 2. NASTAVNI PLAN ..................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................. 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................. 6 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI................................................................... 6 1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI .............................................................. 7 1.2.1. PEDOLOGIJA SA ISHRANOM BILJA .......................................................... 7 1.2.2. DENDROLOGIJA................................................................................14 1.2.3. PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA .....................................................23 1.2.4. ANATOMIJA I SVOJSTVA DRVETA ..........................................................32 1.2.4. ANATOMIJA I SVOJSTVA DRVETA ..........................................................32 1.2.5. ALATI I MEHANIZACIJA U ŠUMARSTVU ....................................................39 1.2.6. GEODEZIJA I ŠUMSKO GRAĐEVINARSTVO.................................................48 1.2.7. GAJENJE ŠUMA ................................................................................61 1.2.8. ZAŠTITA ŠUMA .................................................................................76 1.2.9. DENDROMETRIJA I PLANIRANJE GAZDOVANJA ŠUMAMA ..............................86 1.2.10. ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA.....................................................................98 1.2.11. LOVSTVO.................................................................................... 108 1.2.12. PODIZANJE I NJEGA ZELENIH POVRŠINA .............................................. 114 1.2.13. PRAKTIČNA NASTAVA..................................................................... 122 1.3 IZBORNI PREDMETI ............................................................................. 168 1.3.1. ŠUMSKO SJEMENARSTVO .................................................................. 168 1.3.2. METEOROLOGIJA SA KLIMATOLOGIJOM ................................................ 175 1.3.3. MELIORACIJA DEGRADIRANIH ŠUMA ..................................................... 183 1.3.4. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE............................................... 191 1.3.5. PLANIRANJE I UREĐENJE PREDJELA .................................................... 196 1.3.6. UREĐIVANJE LOVIŠTA ...................................................................... 203 1.3.7. UREĐIVANJE ŠUMA.......................................................................... 210 1.3.8. ISKORIŠĆAVANJE OSTALIH ŠUMSKIH PROIZVODA ..................................... 220 1.3.9. PREDUZETNIŠTVO........................................................................... 225 1.3.10. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA U ŠUMARSTVU......................................... 229 2. ISPITNI KATALOZI STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA ..................................... 235 2.1. ZAŠTITA ŠUMA.................................................................................. 235 2.1. GAJENJE ŠUMA................................................................................. 238 2.1. ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA....................................................................... 241 2.1. DENDROMETRIJA I PLANIRANJE GAZDOVANJA ŠUMAMA............................... 244 2.2. STRUČNI RAD ................................................................................... 247 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA: .............................................. 250 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA.................. 253 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ...................... 253 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH....................... 254 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA ....................... 254 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ........................... 256 9. PROFESIONALNA PRAKSA....................................................................... 257

  2

 • OPŠTI DIO 1. Naziv programa: ŠUMARSKI TEHNIČAR 2. Nastavni plan

  I II III IV Redni broj

  Nastavni predmeti - grupe predmeta sed. god. sed. god. sed. god. sed. god.

  Ukupno

  A Opšteobrazovni predmeti

  1. Maternji jezik i književnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423

  2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423 3. Strani jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282 4. Informatika 2 72 - - - - - - 72 5. Fizičko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282

  Društvena grupa predmeta 1. Istorija 2 72 - - - - - - 72 2. Geografija 2 72 - - - - - - 72 3. Likovna umjetnost - - 2 72 - - - - 72 4. Sociologija - - - - 2 72 - - 72

  Prirodna grupa predmeta 1. Hemija 2 72 - - - - - - 72 2. Biologija 2 72 2 72 - - - - 144 3. Fizika - - 2 72 - - - - 72

  UKUPNO A 20 720 16 576 12 432 10 330 2.058 B Stručno- teorijski predmeti

  1. Pedologija sa ishranom bilja 2 72 - - - - - - 72

  2. Dendrologija 2 72 3 108 - - - - 180

  3. Proizvodnja sadnog materijala 2 72 - - - - - - 72

  4. Anatomija i svojstva drveta - - 2 72 - - - - 72

  5. Alati i mehanizacija u šumarstvu - - 2 72 - - - - 72

  6. Geodezija i šumsko građevinarstvo - - 3 108 2 72 - - 180

  7. Gajenje šuma - - 1 36 3 108 2 66 210 8. Zaštita šuma - - - - 1 36 2 66 102

  9. Dendrometrija i planiranje gazdovanja šumama

  - - - - 3 108 3 99 207

  10. Iskorišćavanje šuma - - - - 3 108 2 66 174 11. Lovstvo - - - - 2 66 66

  12. Podizanje i njega zelenih površina - - - - - - 2 66 66

  UKUPNO B 6 216 11 396 12 432 13 429 1.473 C Praktična nastava 3 108 2 72 3 108 4 122 420 D Slobodne aktivnosti 1 36 1 36 1 36 1 33 141 E Izborna nastava 1. Šumsko sjemenarstvo 2 72 - - - - - - 72

  2. Meteorologija sa klimatologijom 2 72 - - - - - - 72

  3. Melioracija degradiranih šuma - - 2 72 - - - - 72

  4. Planiranje i uređenje predjela - - - - 2 72 - - 72

  3

 • I II III IV Redni broj

  Nastavni predmeti - grupe predmeta sed. god. sed. god. sed. god. sed.

  Ukupno god.

  5. Ekologija i zaštita životne sredine - - 2 72 - - - - 72

  6. Uređivanje lovišta - - - - - - 2 66 66 7. Uređivanje šuma - - - - 2 72 - - 72

  8. Iskorišćavanje ostalih šumskih proizvoda - - - - - - 2 66 66

  9. Preduzetništvo - - - - 2 72 - - 72

  10. Ekonomika i organizacija u šumarstvu

  - - - - - - 2 66 66

  UKUPNO E 2 72 2 72 4 144 4 132 420 Profesionalna praksa 10 dana 15 dana 15 dana - 40 dana

  F Sedmični broj časova 32 - 32 - 32 - 32 - G Broj radnih sedmica 36 - 36 - 36 - 33 -

  Ukupno (A+B+C+D+E)= 4.512 3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Razvoj sposobnosti i vještina za kavalitetan rad u zanimanju; - Pravilna profesionalna orjentacija kao osnov za stvaranje uspješne profesionalne

  karijere; - Osposobljavanje za kritičko vrednovanje i odgovorno djelovanje na radnom

  mjestu; - Osposobljavanje za racionalno korišćenje energije, materijala, vremena i

  opreme; - Usvajanje informatičkih znanja za primjenu u šumarstvu; - Osposobljavanje za kvalitetnu primjenu mjera za njegu šuma; - Osposobljavanje za vršenje prostorno - funkcionalne podjele šuma; - Usvajanje znanja i vještina za kvalitetan premjer šuma; - Osposobljavanje za raspoznavanje različitih staništa sastojina; - Osposobljavanje za učeće u izradi projektno-planske dokumentacije; - Usvajanje znanja i vještina za dosljednu i kvalitetnu primjenu mjera borbe protiv

  svih vrsta šumskih štetočina; - Osposobljavanje za učešće na poslovima iskorišćavanja šuma; - Usvajanje znanja i vještina potrebnih za kvalitetno i stručno sakupljanje sjemena

  šumskog drveća i ispitivanje njegovog kvaliteta; - Osposobljavanje za rad na formiranju rasadnika i rada u njemu; - Osposobljavanje za učešće na poslovima iz oblasti lovstva; - Usmjeravanje ka poštovanju standarda kvaliteta u svom zanimanju; - Razvoj pravilnog odnosa prema saradnicima, strankama i okolini; - Upoznavanje sa pojmom tržišta i uspješnog poslovanja; - Razvoj vještina komunikacije sa saradnicima pri radu i rješavanju problema; - Razvoj ekološke svijesti i upoznavanje propisa o zaštiti na radu, zaštiti okoline i

  važnosti njihovog dosljednog poštovanja; - Razvoj radne sposobnosti i podsticanje za samostalno usavršavanje na principu

  cjeloživotnog učenja. 4. Uslovi za upis, odnosno uključivanje u program za obrazovanje odraslih - Upis u stručnu školu vrši se na osnovu javnog konkursa, u junskom i avgustovskom

  roku. - Konkurs, na predlog škole, raspisuje Ministarstvo, u saradnji sa Udruženjem i

  poslodavcima, četiri mjeseca prije početka školske godine (do kraja maja).

  4

 • - Konkurs za upis za obrazovanje odraslih lica škola, odnosno poslodavac može objaviti i u drugim rokovima, do kraja oktobra, uz saglasnost Ministarstva.

  - U četvorogodišnju stručnu školu mogu se upisati lica koja su završila osnovnu školu.

  - U prvi, odnosno četvrti razred četvorogodišnje stručne škole može se upisati lice koje je završilo dvogodišnju stručnu školu, odn