of 2 /2
Osnovna škola ___________________________ Razred: ____________ ____ Datum: ____________ PRIPREMA ZA ČAS Predmet: Moja okolina  Nastavna jedinic a: Umanjeno pred stavljanje predmeta , razmjer Tip nastavno !asa: usvajanje novi" znanja #ilj: spoznati da se stvarne veli!ine umanjuju prema doovoru $adaci !asa: a% odojni & podsticati saradnju i zajed ništvo u radu, razv ijati radne navike' raz vijanje karto ra(ske  pismenosti  )% o)razovni & nau !iti šta je razmjer, !em u slu*i, kako se o )ilje*ava, o)jasniti um anjenje +:+, +: + c% (unkcionalni & razv ijati sposo)n ost loi! ko miš ljenja i zaklju!ivanja' nacrtati tlocrte u zada nom razmjeru  Nastavne m etode: metod razovo ra, usmeno izla anja, demonstracije O)lici rada: (rontalni, rupni, individualni  Nastavna sred stva i pomaa la: PPP & tlo crt i razmjer STRUKTURA ČASA  Uvodni dio časa U kojoj veli!ini crtaš na papiru ku-e i auta. O !emu ovisi veli!ina onoa što crtaš. Mo*eš li i" na papiru nacrtati ve-im ili manjim.  Da )ismo se lakše snašli u ve-em prostoru, nepoznatom radu ili dr*avi, da )ismo moli planirati  putovanja ili )orava k nedje, potre )no je da znam o do-i do to mjesta / $ato nam slu*e planovi rada i eora(ska karta/ 0 pokazati na primjeru kako izleda % Da )ismo i" ta!no nacrtali, moramo nau!iti kako se veliki predmeti i udaljenosti crtaju na malom papiru, kako se prikazuje relje(, a kako drui o)jekti u  prostoru/ Glavni dio časa 0crtati na ta)li uz o)jašnjenja%  Neke predmete mo*emo nacrtati u s tvarnoj veli!ini 0 onakv e kako izleda ju %/ Neki predmeti su p reveliki za papir na kojem crtamo, zato i" tre)amo umanjiti/ 1ad umanjujemo predmete prvo im umanjujemo du*inu i širinu, pa i" onda umanjujemo podjednako/ 2to su predmeti ve-i to je ve-e i umanjivanje/ R3$M45R je odnos veli!ine prikazane na crte*u i u prirodi/

umanjeno predstavljanje predmeta

Embed Size (px)

Text of umanjeno predstavljanje predmeta

Page 1: umanjeno predstavljanje predmeta

7/25/2019 umanjeno predstavljanje predmeta

http://slidepdf.com/reader/full/umanjeno-predstavljanje-predmeta 1/2

Osnovna škola ___________________________ Razred: __________________________ Datum: ______________________ 

PRIPREMA ZA ČAS

Predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Umanjeno predstavljanje predmeta, razmjer Tip nastavno !asa: usvajanje novi" znanja

#ilj: spoznati da se stvarne veli!ine umanjuju prema doovoru$adaci !asa:a% odojni & podsticati saradnju i zajedništvo u radu, razvijati radne navike' razvijanje kartora(ske

 pismenosti )% o)razovni & nau!iti šta je razmjer, !emu slu*i, kako se o)ilje*ava, o)jasniti umanjenje +:+, +: +c% (unkcionalni & razvijati sposo)nost loi!ko mišljenja i zaklju!ivanja' nacrtati tlocrte u zadanom

razmjeru Nastavne metode: metod razovora, usmeno izlaanja, demonstracijeO)lici rada: (rontalni, rupni, individualni

 Nastavna sredstva i pomaala: PPP & tlocrt i razmjer 

STRUKTURA ČASA

 Uvodni dio časaU kojoj veli!ini crtaš na papiru ku-e i auta. O !emu ovisi veli!ina onoa što crtaš.Mo*eš li i" na papiru nacrtati ve-im ili manjim. Da )ismo se lakše snašli u ve-em prostoru, nepoznatom radu ili dr*avi, da )ismo moli planirati

 putovanja ili )oravak nedje, potre)no je da znamo do-i do to mjesta/ $ato nam slu*e planovi rada ieora(ska karta/ 0 pokazati na primjeru kako izleda % Da )ismo i" ta!no nacrtali, moramo nau!iti kakose veliki predmeti i udaljenosti crtaju na malom papiru, kako se prikazuje relje(, a kako drui o)jekti u

 prostoru/

Glavni dio časa 0crtati na ta)li uz o)jašnjenja%

 Neke predmete mo*emo nacrtati u stvarnoj veli!ini 0 onakve kako izledaju %/ Neki predmeti su prevelikiza papir na kojem crtamo, zato i" tre)amo umanjiti/ 1ad umanjujemo predmete prvo im umanjujemodu*inu i širinu, pa i" onda umanjujemo podjednako/ 2to su predmeti ve-i to je ve-e i umanjivanje/

R3$M45R je odnos veli!ine prikazane na crte*u i u prirodi/

Page 2: umanjeno predstavljanje predmeta

7/25/2019 umanjeno predstavljanje predmeta

http://slidepdf.com/reader/full/umanjeno-predstavljanje-predmeta 2/2

Upu-ivanje na ud*)enik, str/ 67/ & na slikama su primjeri razmjera +:+, +:+, +:+

Razmjer se sastoji od dva )roja od koji" prvi )roj pokazuje veli!inu nacrte*u 8 karti, a drui )roj pokazuje veli!inu u prirodi/Razmjer + : + ovori da +cm na crte*u predstavlja +m 0 +cm% u prirodi

9je*)a Doovor o umanjenju, crtanje predmeta+/ Prirodna veli!ina umice;/ Prirodna veli!ina dnevnika Umanjeno predstavljanje dnevnika

Razmjer +:+ 0 !itamo jedan naprama deset % zna!i da je +cm na papiru + cm u prirodi/

Završni dio časaD/z/R<9, str/ 7=/ samo +/ zadatak >$?@5D T3A@5  Umanjeno predstavljanje predmeta,ramjer

<ve predmete, o)jekte i udaljenost u prirodi ne mo*emo nacrtati u prirodnoj veli!ini/ Na crte*ima se umanjuju/Ramjer nam pokazuje koliko su puta umanjeni predmeti, o)jekti i dijelovi zemljišta/

Prirodna veli!ina umice

  0 crte* %

 Prirodna veli!ina dnevnika Umanjeno predstavljanje predmeta  du*ina 7cm 0 + puta manje %  širina B cm du*ina 7cm' širina Bcm

0 nacrtati dnevnik umanjen +: + %

  R +: +