Click here to load reader

ulotka PERN6 Odcinek-Pomorski A4 - Rurociąg Pomorski

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ulotka PERN6 Odcinek-Pomorski A4 - Rurociąg Pomorski

ulotka PERN6_Odcinek-Pomorski_A4Wizja Lider logistyki surowcowo-paliwowej
powierzone nam surowce i paliwa
2
Budowa II nitki Rurocigu Pomorskiego – rewersyjnego rurocigu ropy naftowej na odcinku Pock-Gdask, jako strategiczna inwestycja w sektorze naftowym realizowana jest w oparciu o Ustaw z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (zwan Specustaw), która wesza w ycie 18 kwietnia 2019 r.
Specustawa jest szczególnym rodzajem regulacji dotyczcej wycznie wybranych, wanych dla poytku publicznego inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym, sucym utrzymaniu bezpieczestwa energetycznego Polski.
Specustawa wpisuje si w realizacj przyjtej w listopadzie 2017 r. Polityki Rzdu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, która nadaje PERN kluczow rol w transporcie i magazynowaniu ropy i paliw oraz stawia przed Spók szereg zada w zakresie rozwoju infrastruktury logistycznej.
O PROJEKCIE
Cel inwestycji:
PROJEKT W LICZBACH
ok. 5 m od I nitki
rednica rurocigu
0,8 m
Strefa bezpieczestwa rurocigu
rewersyjnego charakteru, stanowi jedyn arteri. Z uwagi na brak
zastpowalnoci jest najsabszym ogniwem systemu transportu
rurocigowego ropy naftowej. Z tego powodu konieczne jest
stworzenie infrastruktury o charakterze redundantnym,
która stanowi bdzie dodatkowe zabezpieczenie dla transportu ropy
naftowej na Odcinku Pomorskim.
Praca dwukierunkowa, niezalenie od I nitki rurocigu.
Moliwo przekierowania ropy naftowej w sytuacjach
awaryjnych z jednego rurocigu do drugiego oraz moliwo przesyu surowca przez „poczone obie nitki”.
4
Planowana trasa rurocigu ropy naftowej na odcinku Pock-Gdask biegnie wzdu istniejcej I nitki rurocigu przez 9 powiatów, na terenach nastpujcych gmin:
województwo mazowieckie: Supno, Radzanowo, Bielsk, Gozdowo, Mochowo, Szczutowo, Sierpc,
województwo kujawsko-pomorskie: Rogowo, Rypin, Osiek, Brodnica, Bobrowo, Jabonowo Pomorskie, wiecie nad Os, asin,
województwo pomorskie: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Pelplin, Subkowy, Tczew, Pszczóki, Suchy Db, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdaski, miasto Gdask.
Baza Miszewko Strzakowskie – budowa nowej pompowni,
Baza Gdask – rozbudowa pompowni,
Stacja Pomp asin – rozbudowa pompowni,
Stacje zasuw – rozbudowa 17 istniejcych stacji zasuw i budowa 2 nowych stacji w rejonie przekroczenia rzeki Wisy (SZ Jarzbina gm. Ryjewo i SZ Polskie Gronowo gm. Gniew).
Oprócz budowy rurocigu w zakres projektu inwestycyjnego wchodzi take przebudowa istniejcej infrastruktury obiektowej, w tym:
Miszewko Strzakowskie Baza PERN S.A.
Gdask Naftoport
240 km rurocigu
5
w trybie Specustawy
elastycznoci systemu przesyowego i zapewnienie
dywersyfikacji dostaw
zapewnienie cigoci przesyu w sytuacjach wymagajcych napraw
istniejcej infrastruktury i w przypadkach awaryjnych
poprawa jakoci ropy naftowej przesyanej
w ramach usugi „separacji gatunków”
wzrost przychodów z tytuu umów gwarancyjnych
5 WYKOP
1 PRACE GEODEZYJNE I WYTYCZENIE
PRZEBIEGU RUROCIGU
z drogami, liniami kolejowymi, itp.
2 USUNICIE ROLINNOCI I ZDJCIE
URODZAJNEJ WARSTWY ZIEMI
oczyszczenie pasa budowy z drzew, krzewów i innych przeszkód utrudniajcych prowadzenie prac,
zebranie i zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby,
wyrównanie terenu w celu uatwienia poruszania si maszyn budowlanych,
miejscowo – budowa dróg tymczasowych.
4 SPAWANIE
inspekcja spoin gwarantujca zapewnienie wykonania najwyszej jakoci pocze,
izolacja spoin oraz kontrola powoki izolacyjnej rurocigu pod ktem szczelnoci.
BUDOWA RUROCIGU
UKADANIE RUROCIGU
ukadanie rurocigu w wykopie i czenie poszczególnych odcinków w cao,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
zasypanie uoonego rurocigu warstw ziemi o wysokoci nie mniejszej ni 1 m,
odbudowa systemów melioracyjnych i istniejcej infrastruktury.
6
ZNAKOWANIE
sprawdzenie szczelnoci i wytrzymaoci rurocigu i odpowiedniego dziaania wszystkich urzdze,
przeprowadzenie bada tokiem do pomiaru geometrii i gruboci cianki rurocigu.
7
I FORMALNE PRZEKAZANIE RUROCIGU DO EKSPLOATACJI
dopenienie formalnoci i uruchomienie rurocigu.
7
8
BEZPIECZESTWO
Przed rozpoczciem faktycznej eksploatacji rurocigu – toczenia produktów naftowych, zostanie przeprowadzony szereg czynnoci potwierdzajcych bezpieczestwo techniczne wybudowanej infrastruktury.
Na etapie produkcji rur przeprowadzane s kompleksowe testy jakoci stali, jej wytrzymaoci oraz warstwy izolacyjnej rur. czenie poszczególnych rur w sie rurocigu odbywa si przy wykorzystaniu nowoczesnych technik spawalniczych, pozwalajcych na bardzo wysok – wrcz chirurgiczn – dokadno wykonywanych zada. Jako wszystkich spoin jest szczegóowo kontrolowana przy wykorzystaniu najnowszych technologii inynierii materiaowej. Do posadowienia rurocigu w wykopie wykorzystywane s nowoczesne dwigi boczne.
Caodobowy nadzór nad prac systemów peni automatyczny system nadzoru oraz system wykrywania rozszczelnie i wycieków z rurocigu.
Finalnie przeprowadzane s testy wytrzymaoci i szczelnoci oraz badania z wykorzystaniem toków inteligentnych, w szczególnoci w zakresie badania geometrii i stanu rurocigu.
STREFA BEZPIECZESTWA RUROCIGU
Niedopuszczalne jest: Dopuszczalne jest:
w przypadku terenów rolnych nieruchomoci mog by uytkowane na cele produkcji rolnej zgodnie z ich
dotychczasowym przeznaczeniem
zalesianie
sadzenie pojedynczych drzew w odlegoci co najmniej 5 m od rurocigu
przesyowego dalekosinego na terenach otwartych
5 m
usytuowanie innej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem jej uzgodnienia z wacicielem rurocigu
przesyowego
9
Caodobowy nadzór nad prac systemów peni automatyczny system nadzoru oraz system wykrywania rozszczelnie i wycieków z rurocigu.
Czy rurocig bdzie bezpieczny dla osiedli
mieszkalnych ssiadujcych z inwestycj i jak bdzie
monitorowane bezpieczestwo po zakoczeniu budowy?
Budowa rurocigu bdzie prowadzona w porze dziennej, towarzyszy jej bdzie haas emitowany gównie przez rodki transportu, agregaty prdotwórcze oraz maszyny budowlane.
Na etapie eksploatacji rurocigu, pod wzgldem haasu przedsiwzicie jest cakowicie neutralne. Pewien poziom haasu wytwarza pompownia, jednak wszystkie przepisy dotyczce jego natenia i ochrony terenów przylegych do inwestycji zostan spenione.
O jakiej porze prowadzone bd prace?
Inwestycja jest budow o charakterze liniowym. Do najistotniejszych utrudnie naley kwestia transportu rur o znacznej dugoci. Bdzie to transport samochodowy, który odbywa si bdzie drogami lokalnymi. Nastpnie rury zostan przetransportowane pasem technologicznym/roboczym wzdu planowanej trasy rurocigu. Szeroko pasa robót bdzie wynosia okoo 22 m, a w miejscach szczególnie trudnych, w których z uwagi na uwarunkowania techniczne lub technologiczne szeroko pasa przewidzianego dla wykonania robót budowlano-montaowych okae si niewystarczajca, moe zosta czciowo poszerzona.
W lasach zostan zachowane specjalne warunki wykonawstwa polegajce przede wszystkim na zmniejszeniu szerokoci strefy do 18 m, celem ochrony drzewostanów.
Jakie bd utrudnienia zwizane z realizacj
samej budowy rurocigu?
PYTANIA I ODPOWIEDZI
W jaki sposób wyznaczano tras
rurocigu?
Dla ukadu równolegle biegncych rurocigów przesyowych dalekosinych stref bezpieczestwa wyznaczaj poszczególne rurocigi. Zabudowania, ze wzgldu na obowizujce przepisy techniczne nie mog znajdowa si bliej ni 10 m od osi rurocigu (20 m strefa bezpieczestwa rurocigu, której rodek stanowi o rurocigu – 10 m na kad ze stron rurocigu). Pompownie, liczc od ogrodzenia, usytuowane bd co najmniej 30 m od budynków, a stacje zasuw co najmniej 15 m od budynków.
Jakie bd odlegoci rurocigu od zabudowa
mieszkalnych?
Realizacja inwestycji, poza kilkoma sytuacjami, nie wie si ze zmian wasnoci. Zmiana waciciela bdzie miaa miejsce jedynie w przypadku koniecznoci realizacji obiektów kubaturowych i bdzie ograniczaa si zakresem do niezbdnego minimum. Inwestor uzyska prawo do realizacji inwestycji w drodze decyzji wydanej w trybie Specustawy.
Prawo wasnoci
Dodatkowo o podejmowanych dziaaniach bdzie na bieco informowaa strona internetowa dotyczca wycznie tej inwestycji: www.rurociagpomorski.pl.
Otwarta komunikacja
Przy wyznaczaniu trasy rurocigu uwzgldniono szereg czynników, takich jak: istniejc zabudow, obowizujce plany, kwestie rodowiskowe, istniejc infrastruktur i wiele innych. Tras rurocigu w przewaajcej czci zlokalizowano na terenach rolnych, gdzie uciliwoci wynikajce z ogranicze w pasie bezpieczestwa s najmniejsze – grunty rolne mog by uytkowane w sposób dotychczasowy.
Poszanowanie wasnoci
Wspópraca z inwestorem
Wacicielom nieruchomoci, na których zostanie zlokalizowany rurocig, bdzie przysugiwao odszkodowanie. Wysoko odszkodowania zostanie okrelona przez licencjonowanego rzeczoznawc, który sporzdzi operat dla kadej nieruchomoci zlokalizowanej na trasie planowanej inwestycji. Wszystkie operaty zostan przygotowane z zastosowaniem przepisów w zakresie wycen nieruchomoci.
Dla nielicznych nieruchomoci podlegajcych wywaszczeniu na potrzeby realizacji obiektów kubaturowych (pompownie porednie i stacje zasuw), wysoko odszkodowania zostanie okrelona równie przez wojewod na podstawie operatu sporzdzonego przez rzeczoznawc.
Odszkodowanie
Grupa PERN jest krajowym i regionalnym liderem logistyki naftowej.
cznie Grupa zarzdza sieci rurocigów naftowych i produktowych, posiada okoo 3,6 mln m3 pojemnoci magazynowej na rop naftow oraz 2 mln m3 na paliwa pynne. Dysponuje morskim terminalem przeadunkowym o mocy 40 mln ton ropy naftowej na rok. Misj PERN jest niezawodne i bezpieczne dostarczanie powierzonych nam surowców i paliw.
O INWESTORZE
Adamowo Baza PERN S.A.
Nowa Wie Wielka Baza Paliw Nr 2
Trzebie Baza Paliw Nr 7
Kawice Baza Paliw Nr 10
Boronów Baza Paliw Nr 3
Barycz Baza Paliw Nr 17 Zawadówka
Baza Paliw Nr 13
Pock
Wola Rzdziska Baza Paliw Nr 9
Skarysko Kocielne Baza Paliw Nr 6
Rejowiec Baza Paliw Nr 4
Grabowno Wielkie Baza Paliw Nr 19
Zamek Bierzgowski Baza Paliw Nr 11
Gdask Naftoport | Terminal Naftowy
68 zbiorników ropy naftowej i 366 zbiorników dla paliw
23 bazy magazynowe, w tym: 4 bazy ropy naftowej i 19 baz magazynowych paliw
345 stanowisk nalewczych na autocysterny
1843 km rurocigów ropy naftowej
+ 240 km rurocigu (projektowany)
+ 97 km rurocigu (projektowany)
3,6 mln m3 pojemnoci
magazynowej dla ropy naftowej
Jeów
Grabowa
LEGENDA
Bazy Magazynowe Ropy PERN
Laboratoria PERN IKS Solino
Inne rurocigi produktowe
Rozbudowa pojemnoci magazynowych - ropa
Stacje Pomp (projektowane)
Inwestor: PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Pock tel. +48 24 266 23 00, fax. +48 24 266 22 03
e-mail: [email protected] www.pern.pl