42
između strategije i prakse ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA Stručni skup ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova RH ULOGA RUKOVOĐENJA IZ RAVNATELJSKE PERSPEKTIVE Ljubica Banović, Učenički dom Marije Jambrišak, Zagreb Vjekoslav Robotić, Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica Čedomir Ružić, Srednja škola Mate Blažine, Labin Dubrovnik, 1. - 3. veljače 2019.

ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

između strategije i prakse

ULOGA RUKOVOĐENJA

SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Stručni skup ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova RH

ULOGA RUKOVOĐENJA IZ RAVNATELJSKE PERSPEKTIVE

Ljubica Banović, Učenički dom Marije Jambrišak, ZagrebVjekoslav Robotić, Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica

Čedomir Ružić, Srednja škola Mate Blažine, Labin

Dubrovnik, 1.-3. veljače 2019.

Page 2: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Put do hrvatskog modela osposobljavanja ravnatelja • Osnova za licenciranje ravnatelja:

• 1993. Škola za ravnatelje (Zavod za školstvo)• 2001. Stručno vijeće ravnatelja srednjih škola (Zavod za školstvo) osposobljavanja

ravnatelja/diseminatora pod vodstvom Milvije Marković• 2005. Program osposobljavanja ravnatelja osnovnih i srednjih škola za licencu pod

vodstvom izv. prof. dr. sc. Stjepana Staničića (Ministarstvo)• 2007. Operacionalizacija - izvedbeni program osposobljavanja ravnatelja (AZOO)• od 2005. postoje 4 modela stručnog usavršavanja ravnatelja srednjih škola (AZOO) - na

državnoj razini za sve ravnatelje i posebno samo za ravnatelje u prvom mandatu, na lokalnoj razini za sve ravnatelje te za imenovane voditelje županijskih stručnih vijeća ravnatelja srednjih škola

• 2009. Modularno stručno usavršavanje model stručnog usavršavanja ravnatelja srednjih škola (AZOO) pod vodstvom dr. sc. Olega Đakovića, višeg savjetnika za ravnatelje srednjih škola, kroz 9 modula mrežom licenciranih trenera prema modelu stručnog usavršavanja ravnatelja Nizozemske škole za školski menadžment (NSO). Organiziraju ih voditelji županijskih stručnih vijeća, a provode ih licencirani treneri.

• 2017. izbacuje se potreba za licenciranjem ravnatelja 13 godina nakon uvođenja licence (Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN 7/2017.)

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 2

Page 3: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Licenciranje i profesionalizacija – za sada samo u strateškim dokumentima

• Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi iz 2008. uvedena je kao uvjet za ravnatelje licenca s rokom stjecanja od 1.1.2012., a kada se taj rok primakao, pomaknut je za 1.1.2015., te se ponovo pomakao na 1.1.2017.

• Akcijskim planom Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije rokovi licenciranja se pomiču na 2019.-2020.

• S obzirom da se licenciranje i profesionalizacija rada ravnatelja odgađa najmanje 13 godina pitamo se:

• kome je i zašto u interesu da se ova situacija ne rješava te da je upravljanje i rukovođenje školama i učeničkim domovima prepušteno na milost i nemilost te osobnu subjektivnu procjenu radnika, osnivača i Ministarstva?

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 3

Page 4: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Opis postojećeg stanja u području rukovođenja u predtercijarnom odgoju i obrazovanju• Međunarodna organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) državama

članicama sugerira: • Skrb za vođenje škola treba postati prioritet vaše prosvjetne politike i političara. Mi

imamo neosporive dokaze kako ravnatelji imaju ključnu ulogu u poboljšanju rezultata rada škola, kako je snažan njihov utjecaj na motivaciju i sposobnosti zaposlenika, stvaranje pozitivne školske klime i kulture. Učinkovito vođenje škole je najpresudnije za unapređivanje kvalitete obrazovanja, a time i za učenička postignuća kao ključni pokazatelj uspješnosti škole.

(Improving School Leadership, Volume 1, 2008. str. 9.)

• Sukladno svjetskim trendovima teorije i prakse rukovođenja, u Hrvatskoj je zadnjih 20 godina povećan interes struke za ulogu ravnatelja. • Ona je osobito vidljiva u potpunijoj normativnoj regulativi, svrhovitijim aktivnostima

udruga, bogatijoj produkciji literature i konceptualizaciji relevantnih dokumenata. Izostale su, međutim, konkretne aktivnosti potpore prosvjetne politike na ovom području.Danas smo jedna od rijetkih europskih država što još uvijek neosposobljenim rukovoditeljima povjerava vođenje odgojno-obrazovnih ustanova

(Staničić, S. 2012. Razvoj i status ravnatelja u Hrvatskoj 1945.-2012.)

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 4

Page 5: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Analiza stanja u području rukovođenja u predtercijarnom odgoju i obrazovanju

• Uloga ravnatelja nije odgovarajuće definirana.

• Ravnatelji se ne osposobljavaju za preuzimanje rukovodne ulogu.

• Nema odgovarajućih kriterija kojima bi se utvrdila pedagoška i poslovodna kompetentnost kandidata za ravnatelja.

• Ravnatelji nespremni preuzimaju vođenje odgojno-obrazovnih ustanova. Sustav stručnog usavršavanja ravnatelja nije na primjerenoj razini.

• Pitanje napredovanja ravnatelja u zvanju nije riješeno, a vrednovanja jasnim i pouzdanim mjerilima - nema.

• Ravnatelji svoj status smatraju neprimjerenim, ponajviše zbog nestabilnosti svoje pozicije koju ni najbolji rad ne može ukloniti.

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 5

Page 6: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

STRATEGIJA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE• HRVATSKI SABOR na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske na

sjednici 17.10.2014. donio je STRATEGIJU OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

• RANI I PREDŠKOLSKI, OSNOVNOŠKOLSKI I SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJESpecifični strateški ciljevi:

• 1. cilj: UNAPRIJEDITI RAZVOJNI POTENCIJAL ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA

• 2. cilj: PROVESTI CJELOVITU KURIKULARNU REFORMU

• 3. cilj: IZMIJENITI STRUKTURU OSNOVNOG OBRAZOVANJA

• 4. cilj: PODIĆI KVALITETU RADA I DRUŠTVENOG UGLEDA UČITELJA

• 5. cilj: UNAPRIJEDITI KVALITETU RUKOVOĐENJA ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

• 6. cilj: RAZVITI CJELOVIT SUSTAV PODRŠKE UČENICIMA

• 7. cilj: OSIGURATI OPTIMALNE UVJETE RADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA

• 8. cilj: USTROJITI SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE ODGOJA I OBRAZOVANJA

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 6

Page 7: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

PREGLED 5. CILJA STRATEGIJE• 5. cilj Unaprijediti kvalitetu rukovođenja odgojno-

obrazovnim ustanovama• Četiri prioritetna (pod)cilja vezana za rukovođenje:

• 5.1. Redefinirati ulogu ravnatelja

• 5.2. Izraditi kompetencijske standarde za ravnatelje

• 5.3. Institucionalizirati obrazovanje budućih ravnatelja

• 5.4. Izraditi program i postupak licenciranja

(Zakon o HKO-u 2013. i Pravilnik o registru HKO-a 2014.)• Podciljevi iz Strategije „prevedeni“ na jezik HKO-a su postali sljedeće zadaće:

• Izraditi standard zanimanja ravnatelja

• Izraditi nacionalni standard kvalifikacija za ravnateljsku profesiju

• Razviti model uvođenja sustava (re)licenciranja

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 7

Page 8: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

5. UNAPRIJEDITI KVALITETU RUKOVOĐENJA ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA I.

• Uloga ravnatelja najsnažnije određuje kvalitetu funkcioniranja škole i ostalih odgojno-obrazovnih ustanova

• Nužno posvetiti posebnu pozornost području profesionalizacije uloge ravnatelja

• Snažno se naglašava važnost pedagoškog rukovođenja, tj. rukovođenja usredotočenog na unapređivanje središnjih i najvažnijih školskih procesa –poučavanja i učenja

• Uloga rukovoditelja u građenju postupaka i mehanizama, koji osnažuju organizacijsko-administrativno upravljanje školom i njeno nesmetano svakodnevno djelovanje

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 8

Page 9: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

5. UNAPRIJEDITI KVALITETU RUKOVOĐENJA ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA II.• Uobičajene zadaće i poslovi koje bi rukovoditelji u odgojno-obrazovnim

ustanovama (ravnatelji) trebali obavljati: • skrb o kvaliteti nastave i rada s učenicima, • planiranje razvoja, razvoj zaposlenika i • osiguravanje svakodnevnog funkcioniranja ustanove.

• Istraživanja i školska praksa pokazuju da uspješni rukovoditelji: • imaju jasnu razvojnu viziju, usmjeravaju razvoj škole• grade međusobno povjerenje u kolektivu• osiguravaju uvjete za kvalitetno poučavanje i učenje• obogaćuju školski kurikulum• osnažuju ulogu učitelja i potiču njihov profesionalni razvoj• potiču izvrsnu nastavu• grade suradničke odnose u kolektivu i razmjenu dobrih iskustava• grade suradnju škole s dionicima izvan školske zajednice.

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 9

Page 10: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

5. UNAPRIJEDITI KVALITETU RUKOVOĐENJA ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA III.• Povećan interes obrazovne struke za ulogu ravnatelja:

• Vidljiv u potpunijoj normativnoj regulativi, svrhovitijim aktivnostima udruga, bogatijoj produkciji literature i konceptualizaciji relevantnih dokumenata:

• Izostale su konkretne aktivnosti potpore prosvjetne politike:

• Ravnatelji se ne osposobljavaju za preuzimanje rukovodeće uloge, a nema ni primjerenog sustava privlačenja zainteresiranih koji bi omogućio kvalitetniju selekciju.

• Licenca u predškolskim ustanovama nije propisana, a u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima jest propisana, ali način pribavljanja još uvijek nije reguliran.

• Nema odgovarajućih kriterija kojima bi se utvrdila pedagoška i poslovodna kompetentnost kandidata.

• Promjene su ostvarive ako se rukovođenje u odgojno-obrazovnim ustanovama vidi kao profesija s jasno formuliranim kompetencijskim standardima.

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 10

Page 11: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

5.1. REDEFINIRATI ULOGU RAVNATELJA• Uloga ravnatelja u ustanovama predtercijarnog odgoja i obrazovanja nije

primjereno definirana.• Obveze i odgovornosti ravnatelja treba definirati u skladu s iskustvima dobre prakse i

promjenama u odgoju i obrazovanju koje se očekuju u budućnosti.

• Posebno se to odnosi na odgovornosti vezane za:• kvalitetu odgoja, učenja i poučavanja, oblikovanje vizije, praćenje i vrednovanje odgojno-

obrazovnog procesa, učenička postignuća, upravljanje ljudskim potencijalom i suradnju s okružjem.

• Redefiniranje uloge ravnatelja omogućit će:• jasnije sagledavanje njegovih obveza i odgovornosti, racionalniju podjelu rada u odnosu na

suradnike, izradu kompetencijskih standarda, pokretanje odgovarajućih obrazovnih programa za buduće ravnatelje, definiranje indikatora kvalitete i programe licenciranja te veću autonomiju ravnatelja.

• Mjera 5.1.1. Definirati ulogu ravnatelja. Izraditi dokumente koji reguliraju uloge ravnatelja u pojedinim dijelovima sustava (dječji vrtići, osnovne škole, srednje škole, učenički domovi)• Nadležnost: MZO, AZOO• Provedba: Ekspertni tim u području rukovođenja/upravljanja odgojno-obrazovnim ustanovama• POKAZATELJI PROVEDBE: Izrađeni i prihvaćeni dokumenti

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 11

Page 12: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

5.2. IZRADITI KOMPETENCIJSKE STANDARDE ZA RAVNATELJE• Kompetencijski standardi definiraju:

• obvezujuća znanja, vještine i vrednote budućih ravnatelja,

• na kojima se temelji njihovo obrazovanje, osposobljavanje, licenciranje, (re)izbor, uvođenje, usavršavanje i vrednovanje.

• Definiranjem opsega i granica područja što ih pokriva standard

• sužava se prostor za manipulacije u izboru ravnatelja,

• što doprinosi profesionalizaciji uloge ravnatelja.

• Mjera 5.2.1. Izraditi kompetencijske standarde za ravnatelje• Nadležnost: MZO, Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje

• Provedba: Ekspertni tim u području rukovođenja/upravljanja odgojno-obrazovnim ustanovama

• POKAZATELJI PROVEDBE: Izrađeni i usvojeni standardi. Razina kvalitete standarda (relevantnost, jasnoća, realističnost, mjerljivost). Razina usklađenosti s definiranom ulogom ravnatelja te strategijom i vizijom razvoja hrvatskoga odgojno-obrazovnog sustava.

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 12

Page 13: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

5.3. INSTITUCIONALIZIRATI OBRAZOVANJE BUDUĆIH RAVNATELJA• Obrazovanje i osposobljavanje kandidata za ravnatelje treba institucionalizirati u

okviru specijaliziranih ustanova. • Cjelokupnu tematiku obrazovanja i osposobljavanja budućih ravnatelja treba

urediti zakonom i provedbenim propisima.• Mjera 5.3.1. Stvoriti zakonske pretpostavke za institucionalno obrazovanje i

osposobljavanje ravnatelja• Nadležnost: MZO• Provedba: Ekspertni tim u području rukovođenja/upravljanja odgojno-obrazovnim ustanovama• POKAZATELJI PROVEDBE: Usvojeni zakonski akti

• Mjera 5.3.2. Akreditirati ustanove koje bi provodile specijalističko obrazovanje• Nadležnost: AZVO• Provedba: AZVO• POKAZATELJI PROVEDBE: Broj akreditiranih ustanova. Razina kvalitete procesa akreditiranja.

• Mjera 5.3.3. Prihvatiti izvedbeni plan i program obrazovanja i osposobljavanja ravnatelja• Nadležnost: MZO, AZVO• Provedba: Zainteresirane visokoškolske ustanove• POKAZATELJI PROVEDBE: Prihvaćeni specijalistički programi

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 13

Page 14: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

5.4. IZRADITI PROGRAM I POSTUPAK LICENCIRANJA I.• Licenca predstavlja:

• dokaz kvalificiranosti za preuzimanje ravnateljskog položaja, a treba se temeljiti na objektivnoj provjeri osposobljenosti prema kompetencijskim standardima.

• Prva (temeljna) licenca stjecala bi se:

• prije preuzimanja položaja, a moguće je utvrditi i obvezu licenciranja tijekom obavljanja ravnateljskog položaja.

• Periodičnim licenciranjem i mogućim oduzimanjem licence znatno bi se naglasila odgovornost ravnateljske funkcije.

• Program, postupak, izdavanje i obnavljanje licence treba kvalitetno osmisliti i regulirati odgovarajućim pravnim propisom.

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 14

Page 15: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

5.4. IZRADITI PROGRAM I POSTUPAK LICENCIRANJA II.

• Mjera 5.4.1. Razviti sustav vrednovanja rada ravnatelja. Donošenje kriterija i instrumenata za provedbu vrednovanja.• Nadležnost: MZO• Provedba: AZOO, Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje• POKAZATELJI PROVEDBE: Uspostavljeni kriteriji i postupci vrednovanja rada. Razina usklađenosti s

kompetencijskim okvirom za ravnatelje; izrađeni instrumenti. Stupanj operativnosti sustava.

• Mjera 5.4.2. Izraditi Pravilnik o programu i postupku licenciranja• Nadležnost: MZO• Provedba: MZO, Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje• POKAZATELJI PROVEDBE: Prihvaćen model licenciranja, usvojeni pravni akti (Pravilnik o licenciranju) i

razvijeni mehanizmi za provedbu licenciranja

• Mjera 5.4.3. Pokrenuti sustav (re)licenciranja za stjecanje i zadržavanje dopusnice za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi• Nadležnost: MZO• Provedba: NCVVO• POKAZATELJI PROVEDBE: Stupanj operativnosti sustava. Postotak ravnatelja s izdanim licencama.

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 15

Page 16: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Strategija - mrtvo slovo na papiru?

• https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2364.html

• https://vlada.gov.hr/strategija-obrazovanja-znanosti-i-tehnologije-nove-boje-znanja/151

• https://mzo.hr/hr/strategija-obrazovanja-znanosti-tehnologije

• http://novebojeznanja.hr/

• http://www.hatz.hr/images/Sazetak_SOZT_k2.pdf

• http://novebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti%20za%20web/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20provedbi%20SOZT_do%2031.3.2016..pdf

3.2.2019. Dubrovnik, 1. – 3. veljače 2019. 16

Što imamo nakon svega toga u praksi ?...

Page 17: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Ravnatelji uključeni u rad Ekspertne radne skupine Imenovana ERS-a5(radi od 1. rujna 2015.)

UHSRSuzana Hitrec Ljubica Banović Vlado Prskalo

Nikica Mihaljević - HUROŠMarijana Pernar - vrtići

Page 18: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Profesionalizacijakao jedini pravi put prema unapređenju kvalitete rada ravnatelja i škole u cjelini

Page 19: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Standard zanimanja ravnatelja

Standard zanimanja ravnatelja je popis poslova koje obavlja i popis kompetencija što su mu potrebne za njihovo uspješno obavljanje (HKO, Pravilnik o registru HKO-a)

Izrađen je prijedlog standarda zanimanja ravnatelja i spreman je za proceduru registracije u skladu sa Zakonom o HKO-u.

https://www.azoo.hr/Prijedlog_standarda_za_ravnatelje_.pdf

Page 20: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Standard kvalifikacije ravnatelja

Standard kvalifikacije ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove je sadržaj i struktura njegovekvalifikacije. Uključuje sve podatke koji su potrebni za određivanje razine, obujma i profila kvalifikacije ravnatelja (HKO, Pravilnik o registru HKO-a)

Izrađen je prijedlog standarda kvalifikacije. Djelomični standard kvalifikacije koji odgovara nacionalnom standardu kvalifikacije za ravnatelje

Page 21: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Standard zanimanja i standard kvalifikacije

Bez toga nema profesionalizacije !

Page 22: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Licenca je dokaz kvalificiranosti za ostvarivanje ravnateljske profesije -temelji se na objektivnoj provjeri osposobljenosti prema standardu zanimanja i standardu kvalifikacije (HKO)

UHSR profesionalizacija = licenca

Page 23: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Portfolio

o Životopis (profesionalni, obrazac, europass) o Obrazovna filozofija (u formi izjave uz određen

broj riječi, maksimalno 1 kartica) motivacija za posao ravnatelja, izazovi za budućnost

o Standard zanimanja ravnatelj (navedeni standardi i objašnjeni, indikatori)

o Dokazi o ostvarenosti standarda (dokazi o osposobljenosti/stručnom usavršavanju te dokazi o primjeni standarda)

o Refleksija/samo procjena ostvarenosti standarda

Page 24: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Izrađen model licenciranja ravnatelja

Stvaraju se osnovne stručne pretpostavke za izradu provedbenih dokumenata:

o Programa na kojem se temelji licenciranje (SZR i SKR)

o Poslovnika o postupku licenciranjao Pravilnika o licenciranju ravnateljao Dokumentacije - ulazne i izlazne

https://www.ncvvo.hr/prezentacija: Prijedlog licenciranja ravnatelja

Page 25: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

European School Heads Association (ESHA)https://www.esha.org/

The European Federation of Education Employers (EFEE)http://www.schoolleadership.eu/

Page 26: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

ERS-a5 je 12.5.2016. MZOS-u dostavila: Prijedlog standarda zanimanja ravnatelja:o Zahtjev za upis standarda zanimanja (Obrazac HKO_SZ), o Zahtjev za upis skupa kompetencija (Obrazac

HKO_SKOMP) o Prijedlog standarda kvalifikacije ravnatelja: o Zahtjev za upis skupa ishoda učenja (Obrazac HKO_SIU).

Page 27: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

26.04.2017.

MZO imenovaloPovjerenstvo za izradu „Nacrta Pravilnika o licenciranju ravnatelja”

Page 28: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Predstavnici naše Udruge na čelu s predsjednicom bili su primljeni više puta kod svih dosadašnjih ministara i ministrice gdje su ponudili suradnju i iznijeli argumente i prijedloge za poboljšanje djelatnosti odgoja i obrazovanje te uz profesionalizaciju/ licenciranje.

Svi su načelno prihvatili ali, nažalost, ništa od naših prijedloga nije ugledalo svjetlo dana. Naprotiv…

Page 29: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA
Page 30: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

praksa: surova STVARNOST

Page 31: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA
Page 32: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

ravnatelj

MZO

AZOO

NCVVO

UHSR

AGENCIJE

ZAVODI

CENTRI

Š.O.

Osnivač

Ured državne uprave

Državni inspektorat

Prosvjetna inspekcija

Page 33: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

• TKO ZNA A TKO BI TREBAO ZNATI ZA STRATEGIJU?

• TKO JE I ŠTO JE KVALITETAN RAVNATELJ?

• ZAŠTO JE LICENCIRANJE = PROFESIONALIZACIJA TABU?

• PROFESIONALIZACIJA + POVJERENJE + AUTONOMIJA =

KVALITETA

Page 34: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

• UGROZBE i …• RADNA NESIGURNOST/ugovori na određeno bez povratka na radno

mjesto (500 ravnatelja OŠ, SŠ)

• MODEL IZBORA (3 kompetencije i plan )

• POMOĆNIK RAVNATELJA

• Nismo uključeni u kolektivno pregovaranje

• Bonus

• Dodatak

• Umanjenje satnice

Page 35: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

• MATERIJALNI GUBICI

• Najniži koeficijent od svih ravnatelja javnih službi 1,688-2,455

• (DZ = 2,795, kultura = 2,813, veleučilište = 3,298)

• 26-40%

• 2014. Uredba Vlade RH: ravnatelj=nenastavno osoblje (poticaj izvrsnosti u radu) = 0

• Rad s djecom s teškoćama = 0

• Napredovanje u zvanje = 0

• Prekovremeni rad = 0

• Povlastice/otpremnina, menadžerski dodatak, odjeća, kupnja automobila, kredit, školovanje

Page 36: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA
Page 37: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA
Page 38: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA
Page 39: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Egzistencijalni ovisnici o 4 ruke -ravnateljska djetelina

Page 40: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA
Page 41: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

• Radna sigurnost

• Profesionalizacija-licenciranje - status i položaj

• Vrednovanje rada- materijalna prava

• Koeficijent, nagrađivanje, dodaci

- organizacijska rješenja

• Napredovanje

• Pomoćnik ravnatelja

Page 42: ULOGA RUKOVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

HVALA ZA PAŽNJU