of 3 /3
Uloga i značaj rudarskih mašina u podzemnoj eksploataciji Rudarske mašine u podzemnoj eksploataciji: zamjenjuju težak fizički rad, omogućavaju veću produktivnost i proizvodnju, smanjuju cijenu proizvoda, mijenjaju radnika u najopasnijim dijelovima tehnološkog procesa, čine sigurniji i humaniji jamski rad, omogućavaju visok stepen automatizacije dijelova ili cijelog tehnološkog procesa, kod transporta i izvoza korisne mineralne sirovine stvara mogućnost veće proizvodnje, vrše mehanizaciju dijelova tehnološkog procesa. Osnovna podjela rudarskih mašina u podzemnoj eksploataciji Mašine u podzemnoj eksploataciji dijelimo na: proizvodne mašine ili mašine za dobijanje, utovarne mašine, utovarno-transportne mašine, transportne mašine i ostale mašine i uređaje u podzemnoj eksploataciji. Proizvodne mašine ili mašine za dobijanje vrše radove na dobijanju (otkopni čekić, otkopne mašine) te služe za izradu minskih bušotina i zasjeka (bušaći čekić, bušilica, zasjekačica). Proizvodne mašine dijelimo na grupe: prost ručni alat, mehanizovani ručni alat, zasjekačice, otkopne mašine (kombajni) strugovi za ugalj i hidromotori. Utovarne mašine služe za utovar iskopanog ili odminiranog materijala pri izradi rudničkih prostorija ili u otkopu. Prema konstrukciji mašine za utovar se dijele na: utovarne lopate, skrepere, 1

Uloga i značaj rudarskih mašina u podzemnoj eksploataciji

Embed Size (px)

Text of Uloga i značaj rudarskih mašina u podzemnoj eksploataciji

Uloga i znaaj rudarskih maina u podzemnoj eksploataciji Rudarske maine u podzemnoj eksploataciji: zamjenjuju teak fiziki rad, omoguavaju veu produktivnost i proizvodnju, smanjuju cijenu proizvoda, mijenjaju radnika u najopasnijim dijelovima tehnolokog procesa, ine sigurniji i humaniji jamski rad, omoguavaju visok stepen automatizacije dijelova ili cijelog tehnolokog procesa, kod transporta i izvoza korisne mineralne sirovine stvara mogunost vee proizvodnje, vre mehanizaciju dijelova tehnolokog procesa. Osnovna podjela rudarskih maina u podzemnoj eksploataciji Maine u podzemnoj eksploataciji dijelimo na:

proizvodne maine ili maine za dobijanje, utovarne maine, utovarno-transportne maine, transportne maine i ostale maine i ureaje u podzemnoj eksploataciji.

Proizvodne maine ili maine za dobijanje vre radove na dobijanju (otkopni eki, otkopne maine) te slue za izradu minskih buotina i zasjeka (buai eki, builica, zasjekaica). Proizvodne maine dijelimo na grupe:

prost runi alat, mehanizovani runi alat, zasjekaice, otkopne maine (kombajni) strugovi za ugalj i hidromotori.

Utovarne maine slue za utovar iskopanog ili odminiranog materijala pri izradi rudnikih prostorija ili u otkopu. Prema konstrukciji maine za utovar se dijele na: utovarne lopate, skrepere, utovarne maine sa apama, utovarni plug i maina za utovar u oknima.

1

Utovarno-transportne maine slue za utovar i transport na krae udaljenosti odminiranog ili iskopanog materijala. Dijele se na: grabuljaste utovarae, utovarne lopate sa trakom, utovarne lopate sa sandukom za transport materijala

Transportne maine slue za otpremu materijala od mjesta dobijanja do bunkera, postrojenja za pripremu, do glavne izvozne maine. Transportne maine dijelimo na kontinualne i diskontinualne. Kontinualni transporteri su:

grabuljasti transporteri, gumene transportne trake, elini lankasti transporteri i hidrotransport.

Diskontinualni transporteri su: lokomotive, vagoneti, kolosjeci, vitlovi, svoznice, jamske iare i jamski kamioni

Pored ovih transportnih maina u upotrebi su maine i ureaji za vertikalni transport (izvozna okna), kao i maine i ureaji za prevoz ljudi i repro materijala. Ostale maine i ureaji u podzemnoj eksploataciji: maine i ureaji za provjetravanje i otpraivanje, maine i ureaji za odvodnjavanje, maine i ureaji u pripremi transporta (drobilice, bunkeri), maine i ureaji za permanizaciju jamskih prostorija (maine za torketiranje i injektiranje).

Prema vrsti pogonske energije koju koriste razlikujemo: pneumatske maine i ureaje, elekrine maine i ureaje i hidrauline maine i ureaje.

2