Ujian Sumatif Tahun 5

 • View
  249

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ujian Sumatif Tahun 5

 • 7/21/2019 Ujian Sumatif Tahun 5

  1/7

  SEKOLAH KEBANGSAAN KUANG, RAWANGPENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH

  TAHUN 5

  NAMA : TAHUN : 5...

  JAWAB SEMUA SOALAN DI BAHAGIAN A , B DAN C.

  BAHAGIAN A

  1. Dalam suatu penyiasatan, Aziz mendapati warna kertas litmus merah telah

  bertukar menjadi biru. Apakah deria yang digunakan semasa membuatpemerhatian ini ?A) Bau C) PendengaranB ) entuhan D) Penglihatan

  !. Antara berikut yang manakah BUKANkemahiran pr"ses sains ?

  A) Pemerhatian C) Berk"munikasi B) #engawal pemb"lehubah D) $eka%ipta

  Soalan 3 5 a!ala" #$%&an!'(an &a!a Ra)a" *.

  $ajah 1 menunjukkan keadaan sebatang anak p"k"k.

  &. Apakah pemerhatian yang dapat kamu buat ?

  A) P"k"k itu layu C) P"k"k itu kekurangan air

  B) P"k"k itu mati D) P"k"k itu hidup subur

  '. Apakah in(erens yang b"leh dibuat berdasarkan pemerhatian ?A) P"k"k itu kekurangan udara C) P"k"k itu terlebih air

  B) P"k"k itu kekurangan air D) P"k"k itu kekurangan baja

  . $amalkan apakah yang akan berlaku selepas seminggu jika p"k"k itu

  diletakkan di luar rumah dan disiram setiap hari.A) P"k"k itu akan mati C) P"k"k itu akan terus layu

  B) P"k"k itu segar semula D) P"k"k itu akan berbuah

  Soalan + a!ala" #$%!a-a%(an Ja!'al *.*adual 1 menunjukkan hasil pemerhatian se"rang murid tentang sesuatu ujikaji.

  1

 • 7/21/2019 Ujian Sumatif Tahun 5

  2/7

  Ma-a /0n012 S'"' C21 !! !& !+

  ' ! &1 Ja!'al *

  -. Apakah bentuk perubahan suhu yang ditunjukkan dalam *adual 1 ?

  A) #enaik C) #enurunB) #endatar D) #endatar dan menaik

  +. Pada pendapat kamu, pada minit ke berapakah haba yang dibekalkan padaair itu ?

  A) 1 C) &B) ! D) '

  . /yatakan %ara lain yang b"leh digunakan untuk menyampaikan maklumat diatas.

  A) Carta palang C) Peta buihB ) 0isan D) 0ukisan

  Soalan ** a!ala" #$%!a-a%(an &$%n4a1aan !0 #aa".

  . Antara pemb"lehubah berikut, yang manakah bersesuaian denganpernyataan di atas ?

  P$/#ol$"'#a" !0/an0&'la-0 P$/#ol$"'#a" #$%6$%a(#ala-A) #asa garam melarut Berat garamB ) #asa garam melarut uhu airC) uhu air *isim garamD) uhu air #asa garam melarut

  1. Apakah hip"tesis yang paling sesuai bagi pernyataan itu ?

  A) emakin bertambah masa garam melarut, semakin berkurang suhu airB ) emakin berkurang masa garam melarut, semakin bertambah suhu air

  C) emakin bertambah suhu air, semakin berkurang masa garam melarutD) emakin berkurang suhu air, semakin berkurang masa garam melarut.

  11. Antara yang berikut, yang manakah BUKANmerupakan peralatan dalam

  bilik

  sains ?

  A) Bikar C) 2ukulB ) Penunu Bunsen D) /era%a tiga alur

  !

  #asa garam melarut dipengaruhi "leh suhu air

 • 7/21/2019 Ujian Sumatif Tahun 5

  3/7

  1!. Antara yang berikut, yang manakah merupakan spesimen ?A) 3ertas litmus C) 4aram

  B ) Belalang D) 3elalang k"n

  1&. Antara situasi yang berikut, yang manakah TIDAKmematuhi peraturan bilik

  sains.A) Amran tidak makan atau minum dalam bilik sains

  B ) *ulia membawa bahan kimia keluar dari bilik sains tanpa arahan guruC) *"han memasuki bilik sains dengan kebenaran guru

  D) 0inda membersihkan bilik sains sebelum meninggalkan bilik sains

  1'. Antara berikut yang manakah BUKANperalatan perlindungan diri semasa

  menjalankan eksperimen dalam bilik sains ?A) Baju hujan C) Penutup mulut

  B ) arung tangan D) Cermin mata keselamatan

  1. Antara situasi berikut, yang manakah melanggar peraturan bilik sains ?

  A) #"han menjalankan eksperimen tanpa kebenaran guruB ) 0ina membuang sampah di dalam t"ng sampah

  C) /athan mengemas bilik sains sebelum meninggalkan bilik sains

  D) "5a merasa bahan yang digunakan dalam eksperimen apabila disuruh"leh guru.

  61 markah)

  BAHAGIAN B

  1. /yatakan satu in(erens yang munasabah bagi setiap situasi yang berikut

  &

 • 7/21/2019 Ujian Sumatif Tahun 5

  4/7

  61! markah)

  !. 0ukis dan namakan peringkat7peringkat kitar hidup seek"r katak mengikuturutan yang betul.

  '

 • 7/21/2019 Ujian Sumatif Tahun 5

  5/7

  6 markah)

  &. $ajah ! menunjukkan beberapa "rang murid di dalam bilik sains.

  Anak katak3atak dewasaBerudu3atak muda

 • 7/21/2019 Ujian Sumatif Tahun 5

  6/7

  Ra)a" 7

  /yatakan kesalahan murid di dalam rajah ! di atas dan kesan akibat tindakan

  tersebut.

  B

  0lK$-ala"an K$-an

  *.

  7.

  3.

  8.

  5.

  61 markah)

  BAHAGIAN C

  1. ekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan terhadap dua ek"r ku%ing,

  P dan 8. ku%ing P diberi makanan yang %ukup manakala ku%ing 8 tidakdiberi makanan. #ereka memerhatikan keadaan ku%ing selama satu minggu.

  3eputusan penyiasatan adalah seperti berikut dalam *adual !.

  K'90n6 K$a!aan K'90n6

  PAkti( dan sihat

  -

 • 7/21/2019 Ujian Sumatif Tahun 5

  7/7

  2idak akti( dan kurus

  *adual !

  6a) Apakah tujuan penyiasatan ini ? 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  6b) Berikan satu sebab 6in(erens) tentang keadaan ku%ing 8 selepas satu

  minggu ?

  9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  6%) /yatakan.

  6i) Pemb"lehubah dimanipulasi

  9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  6ii) Pemb"lehubah bergerak balas

  9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  6iii) Pemb"lehubah dimalarkan

  9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  6 markah)

  7 3:$2A ;A0A/ 2A#A2 7

  D0-$!0a(an ol$" : D0-$/a( ol$" : D0-a"(an ol$":

  K;a0!